Group #Group Name
0 Sino-Tibetan (previously published reconstructions)
0.1 Tibeto-Burman (previously published reconstructions)
1 NE Indian Areal Group
1.1 “North Assam”
1.1.1 Tani
1.1.1.1 Western Tani
1.1.1.2 Eastern Tani
1.1.2 Deng
1.2 Kuki-Chin
1.2.1 Peripheral Chin
1.2.1.1 Northern Chin
1.2.1.2 Southern Plains Chin
1.2.2 Central Chin
1.2.3 Maraic
1.2.4 “Old Kuki”
1.3 “Naga” Areal Group
1.3.1 Central Naga (Ao Group)
1.3.2 Angami-Pochuri Group
1.3.3 Zeme Group
1.3.4 Tangkhulic
1.4 Meithei
1.5 Mikir [Karbi]
1.6 Mru
1.7 Sal
1.7.1 Bodo-Garo
1.7.1.1 Bodo
1.7.1.2 Garo
1.7.1.3 Koch
1.7.1.4 Deori
1.7.2 Northern Naga/Konyakian
1.7.2.1 Tangsa-Nocte
1.7.2.2 Konyak-Chang
1.7.3 Jingpho-Asakian
1.7.3.1 Jingpho
1.7.3.2 Asakian
2 Himalayish
2.1 Tibeto-Kanauri
2.1.1 Western Himalayish
2.1.2 Bodic
2.1.2.1 Tibetan
2.1.3 Lepcha
2.1.4 Tamangish
2.1.5 Dhimal
2.2 Newar
2.3 Kiranti
2.3.1 Eastern Kiranti
2.3.2 Southern Kiranti
2.3.3 Central Kiranti
2.3.4 Western Kiranti
2.4 Kham-Magar-Chepang
3 Tangut-Qiang
3.1 Tangut
3.2 Qiangic
3.3 rGyalrongic
3.3.1 rGyalrong
4 Nungic
5 Tujia
6 Lolo-Burmese-Naxi
6.1 Lolo-Burmese
6.1.1 Burmish
6.1.2 Loloish
6.1.2.1 Northern Loloish
6.1.2.2 Central Loloish
6.1.2.3 Southern Loloish
6.1.2.4 Southeastern Loloish
6.2 Naxi
7 Karenic
8 Bai
9 Sinitic
9.0.1 Old Chinese
9.0.2 Middle Chinese
9.0.3 Modern Chinese
X Other Languages
X.1 Non-TB
X.1.1 Indo-Aryan
X.1.2 Dravidian
X.2 Unknown/Unevaluated
X.3 East & Southeast Asia Areal

Language information for Ahi from source Chen 86 CS:

Short Lg Nameaxi
ISO 639-3yix
num. of records202

Other sources which include this language:

Language NameSourceShort Lg Namenum. of recordsPhon. Inventory
Ahi Matisoff 87 BP Ahi 1
Ahi Matisoff 78 VSTB Ahi 1
Ahi Benedict 72 STC Ahi 14
Ahi Matisoff 85 GSTC Ahi 3
Ahi Luo 90 Ay 337 p.8
Ahi Chen 86 Yi Axi 206 p.9
Ahi Yãn 53 Ahi Ahi 2 p.6
Ahi Matisoff 72 LTSR Ahi 69 p.6
Ahi LaPolla 87 Ahi 4

Other languages in 6.1.2.2 Central Loloish:

ISO 639-3 Language Name Source Short Lg Name num. of records Phon. Inventory
jiy Jinuo (Buyuan) Gai 86 JNby 291 p.148
jiu Jinuo Huang and Dai 92 TBL Jinuo 44 1766
jiu Jinuo Sun H 91 ZMYY Jinuo34 985 p.151
jiu Jinuo Matisoff 85 GSTC Jino 2
jiu Jinuo (Baka) Dai 89 JinB JinB 214
jiu Jinuo (Baya/Banai) Dai 89 JinA JinA 291
jiu Jinuo (Youle) Gai 86 JNyl 1131 p.149
n/a *Common Lahu Bradley 79 PLo (C)L 172
lhu Lahu Chou 72 Lahu 2
lhu Lahu Matisoff 83 TIL Lh 9
lhu Lahu Coblin 86 Lahu 3
lhu Lahu Matisoff 78 VSTB Lahu 13
lhu Lahu LaPolla 87 Lh 64
lhu Lahu Weidert 87 TBTo Lahu 41
lhu Lahu Benedict 72 STC Lahu(Telford) 8
lhu Lahu Matisoff PC Lahu 2
lhu Lahu Matisoff 87 pc Lh 3
lhu Lahu Benedict 72 STC Lahu 110
lhu Lahu LaPolla 87 Lahu 1
lhu Lahu (Lancang) Huang and Dai 92 TBL Lahu (Lancang) 43 1827
lhu Lahu (Shehleh) Bradley 79 Lahu Shehleh 44
lhu Lahu (Black) Matisoff 03 HPTB Lh 18
lhu Lahu (Black) Matisoff 87 BP Lh 265 p.192
lhu Lahu (Black) Luce 85 Lahu-Na (Kengtung) 36
lhu Lahu (Black) Matisoff 78 MLBM Lh 92 p.192
lhu Lahu (Black) Sun H 91 ZMYY Lahu33 999 p.193
lhu Lahu (Black) Matisoff 74 TJLB Lh 181 p.192
lhu Lahu (Black) Matisoff 85 GSTC Lh 124 p.192
lhu Lahu (Black) Matisoff 85 GSTC Black Lh 1 p.192
lhu Lahu (Black) Matisoff 88 DL Lahu 192 p.192
lhu Lahu (Black) Matisoff 72 LTSR Lh 235 p.192
lhu Lahu (Black) Matisoff 93 PC Lh 7
lhu Lahu (Black) Chang 86 LHna 154 p.193
lhu Lahu (Nyi) Bradley 79 Lahu Nyi 42
lhu Lahu (Red) Matisoff 85 GSTC Lahu (red) 2
lhi Lahu (Bakeo) Bradley 79 Lahu Bakeo 56 p.195
lhi Lahu (Banlan) Bradley 79 Lahu Banlan 62 p.197
lhi Lahu (Yellow) Matisoff 85 GSTC Lahu (Yellow) 1
lhi Lahu (Yellow) Chang 86 LHxi 1165
lhi Lahu (Yellow) Matisoff 85 GSTC Yellow Lh 2
lhi Lahu (Yellow) Benedict 72 STC Yellow Lahu 1
lhi Lahu (Yellow) Matisoff 88 DL YL 1
lhi Lahu (Yellow) Matisoff 74 TJLB Yellow Lh 1
lis Lisu Matisoff 87 BP Ls 80 p.221
lis Lisu Matisoff 72 LTSR Li [J] 9
lis Lisu Matisoff 78 MLBM Lisu 2
lis Lisu Matisoff 78 VSTB Lisu 5
lis Lisu Weidert 87 TBTo Lisu 33
lis Lisu Matisoff 72 LTSR Li (Nu-C) 1
lis Lisu Coblin 86 Lisu 2
lis Lisu Matisoff 85 GSTC Lisu 2
lis Lisu Matisoff 72 LTSR Li [Nu-chiang] 1
lis Lisu Huang and Dai 92 TBL Lisu 40 1797
lis Lisu Matisoff 83 TIL Ls 1
lis Lisu LaPolla 87 Lisu 8
lis Lisu Bradley 79 PLo L 158
lis Lisu Matisoff 72 LTSR Li [F] 16
lis Lisu Sun H 91 ZMYY Lisu27 1004 p.219
lis Lisu Matisoff 85 GSTC Ls 12
lis Lisu Matisoff 72 LTSR Li [R] 10
lis Lisu Matisoff 72 LTSR Li 101 p.217
lis Lisu Benedict 72 STC Lisu 27
lis Lisu Matisoff 88 DL Lisu 4
lis Lisu Chou 72 Lisu 2
lis Lisu (Central) Fraser 22 Lisu 2184 p.221
lis Lisu (Central) Bradley 94 Lisu CLisu 611 p.221
lis Lisu (Luquan) Xu 86 Lisu LSlq 43
lis Lisu (Northern) Bradley 94 Lisu NLisu 10496 p.216
lis Lisu (Nujiang) Xu 86 Lisu LSnj 175 p.219
lis Lisu (Phuthao) Matisoff 87 BP Lisu (Phuthao) 1
lis Lisu (Putao) Luce 85 Lisu Putao 91
lis Lisu (Theng-yüeh) Luce 85 Lisu (Theng-yueh) 76
lis Lisu (Yongsheng) Xu 86 Lisu LSys 45
yix Ahi Matisoff 74 TJLB Ahi 1
ysn Lolo (Ni) Luce 85 Lolo (Ni) 35
ysn Sani [Nyi] Matisoff 72 LTSR Sa (Vial) 1
ysn Sani [Nyi] Coblin 86 Sani 1
ysn Sani [Nyi] Chen 86 Yi Nyi 231 p.314
ysn Sani [Nyi] LaPolla 87 Nyi 3
ysn Sani [Nyi] Matisoff 85 GSTC Sani 5
ysn Sani [Nyi] LaPolla 87 Sani Yi 1
ysn Sani [Nyi] Matisoff 78 VSTB Sani 2
ysn Sani [Nyi] Wu 84 Sani 273 p.311
ysn Sani [Nyi] Ma 89 SanQ SaniYi 271 p.312
ysn Sani [Nyi] LaPolla 87 Nyi Lolo 1
ysn Sani [Nyi] Matisoff 74 TJLB Sani 1
ysn Sani [Nyi] Matisoff 72 LTSR Sa 110 p.312
ysn Sani [Nyi] Benedict 72 STC Nyi 15
ysn Sani [Nyi] Chen 86 CS sani 202
ysn Sani [Nyi] Matisoff 87 BP Nyi 1
ysn Sani [Nyi] Matisoff PC Sani 1
ysn Sani [Nyi] Wu 84 SaniYi 253 p.311
ysn Sani [Nyi] LaPolla 87 Sani 1
ysn Sani [Nyi] Matisoff 93 PC Nyi 1
ysn Yi (Sani) Huang and Dai 92 TBL Yi (Sani) 39 1707
lkc Kucong Dai 09 Kucong Kucong 822