Cite as follows:

Huang Bufan and Dai Qingxia, eds. 1992. Zangmianyuzu yuyan cihui 《藏緬語族語言詞匯》[A Tibeto-Burman Lexicon]. Beijing: Central Institute of Minorities. Accessed via STEDT database <http://stedt.berkeley.edu/search/> on 2024-07-12.

Languages in this source:

ISO 639-3 Language Name Short Lg Name Group num. of records Phon. Inventory
acn Achang (Longchuan) Achang 28 6.1.1 - Burmish 1676
xia Achang (Xiandao) Xiandao 29 6.1.1 - Burmish 1471
adi Bokar Bokar 24 1.1.1.1 - Western Tani 1770
bxd Bola (Luxi) Bola 32 6.1.1 - Burmish 1777
mya Burmese (Rangoon) Burmese (Rangoon) 27 6.1.1 - Burmish 1883
adx Tibetan (Alike) Tibetan (Alike) 05 2.1.2.1 - Tibetan 1346
n/a Burmese (Written) WB 26 6.1.1 - Burmish 1875
mhu Darang [Taraon] Darang Deng 22 1.1.2 - Deng 1108
ero Daofu Daofu 12 3.3 - rGyalrongic 1944
kaf Gazhuo Gazhuo 47 6.1.2.1 - Northern Loloish 1515
mxj Kaman [Miju] Geman Deng 23 1.1.2 - Deng 1138
gqi Guiqiong Guiqiong 16 3.2 - Qiangic 1522
jya rGyalrong (Maerkang) rGyarong 11 3.3.1 - rGyalrong 1816
enu Hani (Lüchun) Hani (Luchun) 41 6.1.2.3 - Southern Loloish 1746
how Hani (Mojiang) Hani (Mojiang) 42 6.1.2.3 - Southern Loloish 1783
clk Yidu Yidu 25 1.1.2 - Deng 969
kac Jingpho Jingpho 19 1.7.3.1 - Jingpho 1784
jiu Jinuo Jinuo 44 6.1.2.2 - Central Loloish 1766
lhu Lahu (Lancang) Lahu (Lancang) 43 6.1.2.2 - Central Loloish 1827
lsi Leqi (Luxi) Leqi 33 6.1.1 - Burmish 1527
lis Lisu Lisu 40 6.1.2.2 - Central Loloish 1797
mvm Muya Muya 15 3.2 - Qiangic 1872
mhx Langsu (Luxi) Langsu 31 6.1.1 - Burmish 1641
tsj Motuo Menba Motuo Menba 07 2.1.2 - Bodic 1455
twm Cuona Menba Cuona Menba 06 2.1.2 - Bodic 1741
nmy Namuyi Namuyi 46 3.2 - Qiangic 1783
nbf Naxi Naxi 45 6.2 - Naxi 1806
nun Nung Nung 21 4 - Nungic 1259
nuf Nusu (Central) Nusu 34 6.1.2.1 - Northern Loloish 1551
ysn Yi (Sani) Yi (Sani) 39 6.1.2.2 - Central Loloish 1707
pmj Pumi (Lanping) Pumi (Lanping) 09 3.2 - Qiangic 1854
pmi Pumi (Jiulong) Pumi (Jiulong) 10 3.2 - Qiangic 1469
cng Qiang (Mawo) Qiang (Mao) 08 3.2 - Qiangic 1902
ers Lyuzu Lusu 18 3.2 - Qiangic 1783
ksw Karen Karen 50 7 - Karenic 1268
sxg Xumi Shixing 17 3.2 - Qiangic 1800
adx Tibetan (Xiahe) Tibetan (Xiahe) 04 2.1.2.1 - Tibetan 1702
khg Tibetan (Batang) Tibetan (Batang) 03 2.1.2.1 - Tibetan 1900
bod Tibetan (Lhasa) Tibetan (Lhasa) 02 2.1.2.1 - Tibetan 2136
xct Tibetan (Written) WT 01 2.1.2.1 - Tibetan 1999
duu Dulong Dulong 20 4 - Nungic 1724
tji Tujia Tujia 49 5 - Tujia 1246
ycl Yi (Nanhua) Yi (Nanhua) 37 6.1.2.1 - Northern Loloish 1790
iii Yi (Xide) Yi (Xide) 35 6.1.2.1 - Northern Loloish 1992
atb Atsi [Zaiwa] Zaiwa 30 6.1.1 - Burmish 1843
qvy Queyu (Xinlong) Queyu (Xinlong) 13 3.2 - Qiangic 1690
zhb Zhaba (Daofu County) Zhaba 14 3.2 - Qiangic 1877
ywq Yi (Wuding) Yi (Wuding) 38 6.1.2.1 - Northern Loloish 1895
n/a Yi (Weishan) Yi (Weishan) 36 6.1.2.1 - Northern Loloish 1817
bca Bai (Jianchuan) Bai 48 8 - Bai 1966