Etyma
tag num_recs chaptertitle chapter sequence protoform protogloss grpid plg grpno notes num_notes num_comparanda status public username
1146Body1.1.12.0guŋBODY / BACK2PTB0.1STC p.182, GSR, HPTB p.30921KEEP1stedt
Lexicon
235 records found.
rn analysis reflex gloss gfn lgid language grpid grpno grp citation srcabbr srcid semkey chaptertitle num_notes
33348839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR816.7.9Manner is primary0
33393(í-kâʔ) phɛ̀ʔwater, sprinkle with839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR91(b)3.2.3Water and other liquids0
337827165-nɛ́ ~ -nɛ̂ʔdiminutive839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR158(b)10.4.1.3Diminutivizer, intensifier, etc.0
333345450,má-bôʔblanket839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR785.11.9.4Furnishings0
330795450,1226á-chèʔgoat839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR272.1.8Ovine and Hircine0
33296a-cílittle bit839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR70(b)9.7.2Verbs referring to size/shape0
33196p,2331a-kɨ́kind of pine-tree / pine-torch839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR463.1.1Names of trees and shrubs0
33197p,2331,ma-kɨ́-cɨ̂lac / pine resin / cochineal839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR462.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
336925450,m,má-nâʔ-qācrow839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1422.2.4.1Particular birds0
330915450,821á-phàʔleaf839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR293.1.3Leaves0
33783à-pí-nɛ́tiny thing839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR158(b)7.1.5.1General - form0
335013000bàʔcut into boards839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR111(d)6.9.3Chop, slice0
146460620bôʔfall over / collapse / bend over / bow / hug the ground839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR839.2.1Up0
33394100,mbú ɛ̀swollen839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR92(a)1.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
1464595407bùʔrot (e.g. wood) / mildew (e.g. clothing)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR753.1.10Verbs involving plants0
33363100bûʔsatiated / full839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR861.1.3.2Satiated/Full/Enough0
333785407bùʔspottedbe v.839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR89(a)9.4Colors0
333805407bùʔwrite839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR89(a)6.2.2.9.1Write0
33395163bú◦ɛ̀swollen839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR92(a)9.5Change of state0
334815411bɔ̂ʔshoot839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR108(a)6.2.2.1Assorted action verbs0
33181200join839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR446.13.5Join (general)0
33245boil / boil, cause to839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR61(b)6.6Verbs requiring liquids0
33785cà-pí-nɛ̂ʔstarling839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR158(b)2.2.4.1Particular birds0
331165796càʔpush839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR336.2.2.3.1Push0
33230525câʔrope / string839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR585.11.4Rope0
329851354,662cha(-pɛ̀ʔ)vulva839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR50
33410châʔgrudge, bear a839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR95(a)1.5.3.2Five0
33069744chèʔbite into839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR241.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
1464301007chêʔbreak in two / cut through / conclude839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR40(a)9.5Change of state0
330276481chîʔhot (enough to burn)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR130
330502218chôʔstick into / insert839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR21(b)3.1.2Plant parts and types0
339103327,5777chɔ-háyouth / bachelor839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1774.2.11Stages of growth0
333205541chɔ̀ʔsuck839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR73(c)1.3.2.1Suck/Suckle0
33113chɨ̀ʔpinch839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR328.4Feeling0
14645086chɨ̂ʔ (<*tsip)crumple / clench / squeeze into a ball839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR669.5Change of state0
333145541milk839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR73(b)1
32989215cɔ̀ʔwaist839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR61.4.6Waist0
3378745,mcɔ́-nɛ̂ʔvery thin839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR158(b)7.1.2.2Degree0
33187418cɨ́joint839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR451.5.8Joint0
146441cɨ̂ʔpluck[2] (e.g. fowl, stringed instrument)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR575.1Waste products0
33477dàʔmutual action (verb-particle)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR106(a)10.0Grammatical Words0
329832722dàʔgood839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR49.6.1.1Positive Qualities0
33489298have an orgasm (man or woman); ejaculate (man)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR109(a)0
33360dôʔpack in839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR856.2Action Verbs with Patient0
334452709dɔ̂ʔbeat (esp. with stick)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR101(a)6.8Striking, hitting verbs0
33919xhide oneself / cause to hide839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR178(b)1.6.5.1Hide/Leather0
339992630fâʔrat / rodent839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1882.1.1Rodents0
340002630,5564fâʔ-chàʔrat / rodent839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1882.1.1Rodents0
330772630,5564fâʔ-chàʔrat839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR262.1.1Rodents0
33947fɨ́wear clothes / cause to wear839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR181(b)6.2.2.1Assorted action verbs0
33327xgàʔstriped / patterned / figuredbe v.839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR769.4Colors0
334166131gâʔscratch / rake839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR96(b)1.6.5.5Itch/Scratch0
333475784,273,m,m,m,mgâʔ qay ~ gá-go-lo tecrawl / creep839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR816.7.9Manner is primary0
33344445gûʔcollide / butt / bump into839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR801.4.10Buttocks/Rump0
33437443bgɔ̀cold839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR99(c)7.1.2.3Temperature0
33385755gə̀ʔhold firmly in mouth839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR90(a)6.16Holding0
334082333gə̂ʔgrind839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR94(b)9.5Change of state0
334186131gɛ̂ʔrasp / scrape839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR97(b)6.9.2Carve, shave0
1464365778,5376g̈ɔ̂-cávegetable / greens / mustard / cabbage839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR493.1.5.1Leafy vegetables0
338532615g̈ə̀ʔreap / cut with sickle839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1693.1.10Verbs involving plants0
338822636spend the night839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1746.22Exchanges0
33908há-mɨ̀ ~ hɛ́-mɨ̀|yawn839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1.3.1.3Yawn/Gape0
338582259eight839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1719.9Numbers and numeric expression0
33890145stand839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1751.5.2Foot0
338772542hɔ́lower side / below839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1730
33939127íput to sleep839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR180(b)6.17Putting0
33440702jâʔcubit (elbow to fingertips)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR100(a)1.5.9.3Cubit0
33349557jâʔdripv.839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR826.6Verbs requiring liquids0
3335756jìɛ̀itch839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR841.6.5.5Itch/Scratch0
335055410jîʔmove (v.i. and v.t.)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR112(b)6.7.11Movement (general)0
3335856jîʔitch839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR841.6.5.5Itch/Scratch0
3337769jîʔsplit longitudinally839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR88(b)6.9.3Chop, slice1
33370jɔ̀ʔhit / beat839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR87(a)6.8Striking, hitting verbs0
146463jɔ̂ʔshake (up and down / side to side)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR87(b)1.4.5Sides0
334925550jɨ̀ʔtear sthg839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR110(a)1.8.8.1Laugh/Smile0
14646156jɨ̀ʔ ⪤spark / fluttering fragment flutteringly839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR843.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
33436443akâʔcold839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR99(b)7.1.2.3Temperature0
146440kâʔ-kusomething dried (e.g. dried fish)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR536.6Verbs requiring liquids0
330055678khâʔcrossbow839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR95.15War and violence0
333871763khòʔmunch / bite noisily839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR90(b)1.3.4.5Chew0
331252621khɔ̀ʔsix839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR359.9Numbers and numeric expression0
33136khɔ̀ʔstir / mix839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR366.2.2.1Assorted action verbs0
330355402khɔ̂ʔpen / enclosure for animals839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR165.1Waste products0
33399335,163,mkhɨ-pɛ-qucalf of leg839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR92(c)1.5.7Leg0
33742335,2517khɨ́-nôʔshoes839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1475.11.8.1Footwear0
33471kɔ̂ʔafraidbe v.839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR104(b)7.1.1Emotive0
333795560,5407lâ-bùʔleopard839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR89(a)2.1.3Feline0
33824695làʔhand839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1661.5.1.1Hand0
146439làʔ-qɔ̄ tôʔhave one's hands joined (in marriage)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR518.2Abstract verbs0
339612425lêʔslip / be loose839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR183a6.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
338225783lòʔenter839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1656.7.1Inward0
33812138lɔ̀ʔenough839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1641.1.3.2Satiated/Full/Enough0
33920629lɛ̀ʔlick839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR179(a)1.3.3.1Lick0
33924629lɛ́cause to lick839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR179(b)8.2Abstract verbs0
33759547son-in-law839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1534.7.4Related by marriage0
33652257màʔsoldier / war839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1354.2.6Military roles0
33712126mâʔdream839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1441.1.4.2Dream0
33371mí-jɔ̀ʔflint839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR87(a)3.2.9Rocks and minerals0
336222473,6227mû-nàʔearly morning839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1319.1.1Adverbial uses0
335872473,1837mû-šɔ́morning839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1259.1.4Times of Day0
332852473,5558mû-thɛ̂ʔthunder and lightning839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR673.2.1Weather and seasons0
332862473,m,352mû-tí-pwèʔ (<blap)lightning839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR673.2.1Weather and seasons0
336652460mùʔweed / grass / weedsv.839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1383.1.7Fungi0
336392462mɔ̀ʔmonkey839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1332.1.9Simian0
3362999mə̀ʔhungry839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1321.1.3Hungry0
14874899mə̀ʔhungryv839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1321.1.3Hungry0
33706503mə̂ʔblow839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1431.3.1.4Blow0
33741m,2517mɛ́-nôʔscissors839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1475.11.5.3Cutting/Boring0
33718681,1019mɛ̂ʔ-šīeye839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1451.2.6Eye0
337746130deep839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR157(b)7.1.5.3Position - high/low0
34045m,5681,m,5408,mna-gù-na-gá-pɛ̄weave / spin839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR192(d)5.1Waste products0
336912483nâʔblack839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1429.4Colors0
33516m,2202nâʔ-tɔ́poison / poisonv.,n.839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR113(b)6.4Harm0
33662160spirit / animistic deity839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR136(b)5.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
337895525squeeze / press839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR159(c)9.5Change of state0
337962504two839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR160(b)9.9Numbers and numeric expression0
33736297,sni-maheart839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR146(b)1.7.1Heart0
337402517,2517nôʔ ~ nûʔ|pinch / squeeze839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1478.4Feeling0
33758803snot839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1521.8.2Snot/Nasal Mucus0
336742067nɔ̂ʔbean839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1403.1.4Seeds and flowers, nuts0
337645530nɛ́sticky839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1547.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
33754m,2252nɛ́-qhɔ̀ʔnext year839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1519.9Numbers and numeric expression0
337503567nɛ̂ʔ HS|wet839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1506.6Verbs requiring liquids0
337862148,645,mpā-tɛ́-nɛ̂ʔfrog839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR158(b)2.1.6.2Frog/Toad0
332815615pâʔcollapse / come undone839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR65(b)9.5Change of state0
329772158pèʔgive / bestow839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR36.23Giving0
332805615phâʔunfasten / dismantle839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR65(a)6.13.3With Tools0
33140m,85phàʔ-nitomorrow, the day after839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR379.1.3Days0
331431145phèʔvomit839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR381.8.3.2Vomit0
33396163phòʔswell up839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR92(b)1.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
33401phôʔpile up839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR92(d)6.2.2.1Assorted action verbs0
330445572phûʔturn over / search for839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR196.7.6Circularly0
33039phə̂ʔpluck / pick839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR17a6.2.2.3.1Push0
332891820phɛ̀ʔbe / be ablebe v.839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR68(a)10.4.1.1Grammatical case0
146469phɛ̂ʔfold up / roll up (e.g. cuffs, trouser legs)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR93(a)9.2.1Up0
329812158give / bestow839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR36.23Giving0
33464pôʔcrack / snap / explode839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR103(b)3.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
33956pú-g̈ɔ̂ʔant839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR183(a)2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
339892178,5432,mpù-lú-qābutterfly839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1862.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
332186707pɔ̂ʔjump839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR556.7.8Downward0
332415562pɔ̂ʔtime / occasion839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR609.1.5Other Intervals0
33403pɛ́fold up / fold over839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR93(a)1.4.4.2Bosom/Lap0
33278693pɛ̂ʔlose its power839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR64(b)6.10.1Unintentional loss - Misplace0
1464531820pɨ́able to do / be skillful at doingbe v.839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR68(b)6.1.1.1To do/act0
334131220,6131pɨ̄-kâʔcomb839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR96(a)1.2.2.1Comb/Crest0
33198obstruct / block up839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR476.2Action Verbs with Patient0
334765608qâʔgraze (e.g. cattle)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR105(b)2.1.2Bovine0
329845736,2722qha-dɛ̀ʔtruly / very / intensitive839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR47.1.8.3Neutral term0
33322qha-jɔ̀ʔclosewoven basket839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR745.1Waste products0
32998qha~qhábasket839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR75.1Waste products0
330555745qhâʔvillage839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR225.8Religion0
331172252qhɔ̀ʔreturn / give back / year839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR346.2.2.1Assorted action verbs0
337662252,203qhɔ̀ʔ-nɔ́space behind / future time / after839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR155(b)9.1.5Other Intervals0
330201224qhɔ̂ʔwear on the head839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR126.2.2.1Assorted action verbs0
33075qhɛ̀ʔchip off piece839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR253.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
330175472quâʔexpensive839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR115.9Monetary Terms0
32969qɔ̀ʔcrooked / bent; return / go back839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR29.7.2Verbs referring to size/shape0
3356632šábreath / air / afflatus839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1231.1.2.2Breath/Breathe0
33604šápluck / pick (fruit, etc.)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1276.2.2.3.1Push0
335221839šâʔrough839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1157.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
335182680šêʔpour / spill839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1146.6Verbs requiring liquids0
33613101šíthirsty839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1291.1.3.1Thirsty0
335465594šîʔwipe / sweep839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1206.2.2.1Assorted action verbs0
33527šôʔrub / stroke839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1168.4Feeling0
335861837šɔ́morning / morrow839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1259.1.4Times of Day1
335881837,144šɔ́-pɔ̄tomorrow839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1259.1.3Days0
33531šɔ̂ʔscrape839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1176.3Friction0
335916178šɨ́new839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1269.6.1.1Positive Qualities0
33617179šɨ́twist839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1306.7.6Circularly0
33977m,2185šɨ́-vêʔflower839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1853.1.4Seeds and flowers, nuts0
335332658šɨ̂ʔtree / wood839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR118(a)3.1.2Plant parts and types0
335022658,mšɨ̂ʔ-báplank839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR111(d)5.1Waste products0
33500šɨ̂ʔ-báplank839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR111(d)5.1Waste products0
336102505šɨ̄seven839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR128(b)9.9Numbers and numeric expression0
1464761722tâʔclimb / ascend / carry on shoulder / lift up839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR98(b)6.7.7Up, etc.0
331065377one / only839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR31(b)9.9Numbers and numeric expression0
336215377,6227tê nàʔearly in the morning839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1319.1.1Adverbial uses0
3296672tèʔalive839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR11.1.2.1Life/Live/Alive0
33101thàʔnail onto / affix with force839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR3010.1.1Prepositions0
331595515thâʔsharp839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR41(a)6.9.2Carve, shave0
331721722thàʔfunctor: obj. Pn (< TOP SURFAC839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR42(b)10.0Grammatical Words0
330286706thêʔkick839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR146.2.2.3.3Kick0
330625440thîʔwrap and tie up / make a packet839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR236.2.2.1Assorted action verbs0
1464231799thɔ̂ʔpeck (as fowl) / strike (as snake)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1510.0Grammatical Words0
331112726one / only839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR31(c)9.9Numbers and numeric expression0
332002726only839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR487.1.6.1Single/part/few0
33543m,5592tí-šîʔwhistle839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1198.5.5Sounds0
33206m,5592,mtí-šîʔ mɨ̀whistlev.839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR508.5.5Sounds0
33490298tîʔsoak839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR109(b)6.6Verbs requiring liquids0
33207tôʔadhere each otherv.839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR516.13.2Adhesion0
33238tôʔscoop with both hands839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR596.11Digging, excavation0
33255tòʔburningbe v.839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR62(a)3.2.12.1Verbs pertaining to fire0
33259340set on fire839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR62(b)6.17Putting0
332712627tɔ́sew839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR63(c)5.1Waste products0
334482709tɔ̂ʔcut (esp. with machete)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR101(b)6.9.3Chop, slice0
334582718tɔ̂ʔemerge / come out839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR102(b)6.7.2Outward0
337882709,mtɔ̂ʔ-nɛ̂ʔcut up fine839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR158(b)6.9.3Chop, slice0
32982tɛ̀ʔtruly / very / intensitive839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR47.1.8.3Neutral term0
33784tɛ̀ʔ-nɛ́short (i.e. person)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR158(b)9.7.2Verbs referring to size/shape0
33770385,243,3567ú-nɔ̀ʔ-nɛ̂ʔbrains839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR156(a)1.2.4Brain1
338411006vàʔpig839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1682.1.12Porcine0
33916xvàʔhide oneself / cause to hide839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR178(a)1.6.5.1Hide/Leather0
338382555vèʔleech839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1672.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
338692274elder sibling839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1724.7.1Previous generation0
339412779və̀ʔwear clothes / cause to wear839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR181(a)6.2.2.1Assorted action verbs0
33911yâ-mî-hámaiden839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1774.2.8Marital roles0
335512804yàʔdescend839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1216.7.8Downward0
33949380,5763yàʔ-tɔashamed839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR182(a)8.3.3.8.2Ashamed0
33926127yɨ̀ʔsleep / put to sleep839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR180(a)1.1.4.1Sleep/Be asleep0
3333056yɨ̂ʔangry839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR778.3.1.6.1Angry0
336823442ŋâʔbird839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1412.2.4Birds (in general)0
332235450,458ɔ̀-chɨ̂lungs839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR561.7.2Lung0
339055450,2104,387ɔ̀-fɨ́-qōstomach839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1761.7.6Stomach0
338835450mɔ̀-hánight839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1749.1.4Times of Day0
338785450,2542ɔ̀-hɔ́lower side / below839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1730
334415450,702ɔ̀-jâʔcubit (elbow to fingertips)839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR100(a)1.5.9.3Cubit0
333505450,557ɔ̀-jâʔdropn.839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR826.16Holding0
337605450,547ɔ̀-máson-in-law839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1534.7.4Related by marriage0
337615450,547,sɔ̀-má-pāson-in-law839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1534.7.4Related by marriage0
33309p,2584ɔ̀-páside / faction839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR72(b)1.4.5Sides0
331765450,1278ɔ̀-qábranch839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR431.5.3.1Limb/Branch0
333045450mɔ̀-qúouter covering / bark / skin / peel839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR71(b)9.2Spatial terms0
1464825450,32ɔ̀-šábreath / air / any vaporous / insubstantial substance / vital force839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1231.1.2.2Breath/Breathe0
33592p,6178ɔ̀-šɨ́new839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1269.6.1.1Positive Qualities0
33171p,1722ɔ̀-thàʔupper part / top surface839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR42(b)9.2.1Up0
33509p,2202,mɔ̀-tɔ̀ʔ-mapoison / poisonv.,n.839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR113(a)6.4Harm0
33978m,2185ɔ̀-vêʔflower839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1853.1.4Seeds and flowers, nuts0
338705450,2274ɔ̀-víelder sibling839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1724.7.1Previous generation0
34011p,2614ɔ̀-ɣə̂ʔshadow839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1893.2.10Light or lack of light0
338023443ə̀ʔbelch839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1611.8.3.4Belch/Burp0
33805ɣàʔdrive away / chase839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR162(a)6.7.10Move with something else0
339621606ɣâʔchicken / fowl839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1842.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
340335669ɣàʔweave / spin839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR192(a)5.1Waste products0
34022ɣòʔneedle839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR191(a)5.1Waste products0
339945430,mɣɔ̂ʔ ~ vɔ̂ʔ|pick up / retrieve by picking up839Lahu (Black)476.1.2.2Central LoloishMatisoff 72 LTSRJAM-TSR1876.10.4Intentional separation - Sort0