Cite as follows:

Sun Hongkai et al. 1991. Zangmianyu yuyin he cihui 《藏缅语语音和词汇》 [Tibeto-Burman phonology and lexicon]. Beijing: Chinese Social Sciences Press. Accessed via STEDT database <http://stedt.berkeley.edu/search/> on 2024-04-25.

Languages in this source:

ISO 639-3 Language Name Short Lg Name Group num. of records Phon. Inventory
acn Achang (Longchuan) Achang41 6.1.1 - Burmish 931 p.2
adi Bokar Lhoba Bokar51 1.1.1.1 - Western Tani 827 p.55
mya Burmese (Spoken Rangoon) BurmeseMod40 6.1.1 - Burmish 995
n/a Burmese (Written) WB39 6.1.1 - Burmish 995
mhu Darang [Taraon] Darang49 1.1.2 - Deng 971 p.88
ero Ergong (Danba) Ergong14 3.3 - rGyalrongic 974 p.99
ers Ersu Ersu18 3.2 - Qiangic 997 p.101
mxj Kaman [Miju] Geman48 1.1.2 - Deng 962 p.112
gqi Guiqiong Guiqiong17 3.2 - Qiangic 955 p.114
jya rGyalrong rGyarong12 3.3.1 - rGyalrong 976 p.123
hni Hani (Caiyuan) Hani.Caiyuan30 6.1.2.3 - Southern Loloish 934 p.130
hni Hani (Dazhai) Hani.Dazhai31 6.1.2.3 - Southern Loloish 971 p.125
hni Hani (Shuikui) Hani.Shuikui32 6.1.2.3 - Southern Loloish 1001 p.129
clk Idu Idu50 1.1.2 - Deng 987 p.140
kac Jingpho Jingpo47 1.7.3.1 - Jingpho 988
jiu Jinuo Jinuo34 6.1.2.2 - Central Loloish 985 p.151
lhu Lahu (Black) Lahu33 6.1.2.2 - Central Loloish 999 p.193
lis Lisu Lisu27 6.1.2.2 - Central Loloish 1004 p.219
mvm Muya [Minyak] Muya15 3.2 - Qiangic 983 p.269
mhx Maru [Langsu] Langsu43 6.1.1 - Burmish 964
tsj Tsangla (Motuo) Monpa.Motuo7 2.1.2 - Bodic 841 p.69
twm Tshona (Mama) Monpa.Cuona6 2.1.2 - Bodic 992 p.82
nmy Namuyi Namuyi19 3.2 - Qiangic 962 p.273
nbf Naxi (Lijiang) Naxi.Lijiang28 6.2 - Naxi 1003 p.278
nbf Naxi (Yongning) Naxi.Yongning29 6.2 - Naxi 957 p.282
nun Anong Anong44 4 - Nungic 930 p.306
nuf Nusu (Bijiang) Nusu45 6.1.2.1 - Northern Loloish 963 p.309
pmj Pumi (Qinghua) Pumi.Qinghua11 3.2 - Qiangic 1004 p.326
pmi Pumi (Taoba) Pumi.Taoba10 3.2 - Qiangic 1004 p.328
cng Qiang (Mawo) Qiang.Mawo8 3.2 - Qiangic 980 p.330
qxs Qiang (Taoping) Qiang.Taoping9 3.2 - Qiangic 993 p.335
sxg Xumi Shixing20 3.2 - Qiangic 926 p.351
suv Sulung [Puroik] Sulong52 1.1 - “North Assam” 783 p.353
txg Tangut [Xixia] Tangut13 3.1 - Tangut 997
adx Tibetan (Amdo:Bla-brang) Tibetan.Amdo4 2.1.2.1 - Tibetan 998 p.388
adx Tibetan (Amdo:Zeku) Tibetan.Amdo5 2.1.2.1 - Tibetan 990 p.389
khg Tibetan (Khams:Dege) Tibetan.Khams3 2.1.2.1 - Tibetan 976 p.399
bod Tibetan (Lhasa) Tibetan.Lhasa2 2.1.2.1 - Tibetan 930 p.403
xct Tibetan (Written) WT1 2.1.2.1 - Tibetan 954
duu Trung [Dulong] Dulong46 4 - Nungic 974 p.415
tji Tujia Tujia38 5 - Tujia 1004
yig Yi (Dafang) Yi.Dafang22 6.1.2.1 - Northern Loloish 910 p.434
n/a Yi (Mile) Yi.Mile25 6.1.2.1 - Northern Loloish 1005 p.435
nsd Yi (Mojiang) Yi.Mojiang26 6.1.2.1 - Northern Loloish 997 p.437
ycl Yi (Nanhua) Yi.Nanhua24 6.1.2.1 - Northern Loloish 1002 p.439
ywt Yi (Nanjian) Yi.Nanjian23 6.1.2.1 - Northern Loloish 965 p.440
iii Yi (Xide) Yi.Xide21 6.1.2.1 - Northern Loloish 1003 p.442
atb Atsi [Zaiwa] Zaiwa42 6.1.1 - Burmish 990 p.446
qvy Queyu (Yajiang) [Zhaba] Queyu16 3.2 - Qiangic 1004 p.453
bfc Bai (Bijiang) Bai.Bijiang37 8 - Bai 1000 p.29
bfs Bai (Dali) Bai.Dali35 8 - Bai 1003 p.33
bca Bai (Jianchuan) Bai.Jianchuan36 8 - Bai 1004 p.35