Etyma
tag num_recs chaptertitle chapter sequence protoform protogloss grpid plg grpno notes num_notes num_comparanda status public username
1146Body1.1.12.0guŋBODY / BACK2PTB0.1STC p.182, GSR, HPTB p.30921KEEP1stedt
Lexicon
1469 records found.
rn analysis reflex gloss gfn lgid language grpid grpno grp citation srcabbr srcid semkey chaptertitle num_notes
424379(bi³⁵ be¹¹) khɯ¹¹ ʂẽ⁵⁵sunbathev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1605.101.6.5.4Blistered0
4132743604,m,m(dzã¹¹) tə¹¹ʃi⁵⁵cross (a bridge)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1363.106.7.10Move with something else0
409889(dzi¹¹ dzi¹¹) suɛ̃⁵⁵readv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1287.106.2.2.9.3Read0
427184(dzɛ̃³⁵) zã⁵⁵beg (for food)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1664.108.5.10.3Talk with purpose of convincing0
392206(dzɛ̃³⁵tə⁵⁵) dzɛ̃³⁵mealclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0918.105.5Cooking Implements0
382448(dɛ̃) po⁵⁵under (the sky)prep1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0727.109.2.2Down0
397905(dɛ̃³⁵) dʐɿ¹¹dʐɑ⁵⁵poor (land)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1027.109.6.2.2Negative Human Qualities0
434293(dʑõ³⁵) tɕhɯ⁵⁵drillv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1817.106.11Digging, excavation0
434244(dʑõ³⁵qhũ¹¹) xə⁵⁵ʃi⁵⁵bore / drill (a hole)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1816.106.11Digging, excavation0
415383(dʑə¹¹ʂɛ⁵⁵) xɐ¹¹ʂɛ⁵⁵buckle up / fasten (a belt)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1412.105.11.8.2.3Parts of clothing0
390928(ji¹¹) tshỹ³⁵inchclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0905.100
390674(ji¹¹) tʂhɿ⁵⁵foot (=1 / 3 meter)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0900.101.5.2Foot0
425068(kẽ¹¹) tɕhy⁵⁵birth, give tov.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1620.101.1.2Life/Breathe/Exist0
417159(khõ³⁵) tɯ⁵⁵ʂuɛ⁵⁵rescue / savev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1451.106.2.2.1Assorted action verbs0
406241(kɑ̃³⁵) khɯ¹¹ʃi⁵⁵go out1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1206.106.7.2Outward0
419594(lɛi³⁵) khɯ¹¹ti⁵⁵reserve (seeds)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1503.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
424655(lɛ¹¹sẽ⁵⁵) de³⁵shoot (an arrow)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1611.106.2.2.1Assorted action verbs0
406436(lɛ̃¹¹) ʐuə⁵⁵hoe up (weeds)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1210.105.3Diseases0
4181972136,2420(ma³⁵) ɬə̃⁵⁵warm oneself by (a fire)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1474.107.1.2.3Temperature0
3823942473,m(my¹¹) xu⁵⁵in (the sky)prep1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0726.1010.1.1Prepositions0
4182392136,m(mɐ³⁵) ʂẽ⁵⁵warm oneself by (a fire)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1474.107.1.2.3Temperature0
429162(ny¹¹) kɯ⁵⁵breastfeed / sucklev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1706.101.4.4.3Chest0
390420(nɯ¹¹) sɑ¹¹measure of weight (=0.1 tael)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0895.109.8Measure Words0
390010(nɯ¹¹) tsɛi⁵⁵story (of building)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0887.105.8Religion0
4176942153,m,m,2153(pɐ¹¹tsɿ¹¹) tɯ⁵⁵pɐ⁵⁵blossom (of flowers)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1463.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
417863(sẽ¹¹) gi⁵⁵chop down (trees)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1467.106.9.3Chop, slice0
427907(se⁵⁵)khɯ⁵⁵pulse / beatv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1679.101.7.1.1Heartbeat/Pulse0
388074(se⁵⁵tɕɯ⁵⁵tə¹¹) se⁵⁵classifier for riverclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0837.1010.1.3Classifiers0
424978(sy¹¹) na¹¹ dzə̃³⁵rustv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1618.103.2.4Elements, metals, alloys0
391693(ta¹¹) lĩ⁵⁵classifier for eggsclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0841.1010.1.3Classifiers0
388175(ta¹¹) lĩ⁵⁵grain (of rice)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0845.103.1.6.2Other ground and milled food0
392415(ta¹¹) ŋ̊ɯ¹¹ (xə⁵⁵ di¹¹)time / instance (of biting)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0922.109.1.5Other Intervals0
391184m,85(ta¹¹) ȵĩ⁵⁵day's (work)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0910.101.5.3.2Five0
404559(ta¹¹tɕho¹¹) nə⁵⁵de¹¹step on / tread1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1168.106.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
389648(ta⁵⁵) kha¹¹square (area unit for selling cloth)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0874.109.7.1Shape and size0
409166(tẽ⁵⁵) xa¹¹kɛ̃⁵⁵padv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1271.100
4325472741,m(tsu³⁵) tshu⁵⁵pricked, be (on a thorn)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1779.108.4Feeling0
388328(tə¹¹) bũ⁵⁵classifier for treesclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0848.1010.1.3Classifiers0
388630(tə¹¹) by³⁵pile (of excrement)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0855.106.2.2.1Assorted action verbs0
388429(tə¹¹) dzã³⁵classifier for bridgesclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0851.1010.1.3Classifiers0
391998(tə¹¹) dʐe³s̩row (of houses)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0883.106.2.2.1Assorted action verbs0
389036(tə¹¹) guə⁵⁵sentence (of speech)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0862.1010.5.1Structuring Words0
391338m,2252(tə¹¹) ko⁵⁵year's (work)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0913.109.1.2Months and Years0
391388m,2252(tə¹¹) ko⁵⁵classifier for ageclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0914.1010.1.3Classifiers0
389289(tə¹¹) pẽ⁵⁵flock (of sheep)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0867.102.2.4.1Particular birds0
388986(tə¹¹) pũ¹¹classifier for flowersclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0861.1010.1.3Classifiers0
391946(tə¹¹) pɐ³⁵team / line (of people (&animals))clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0882.104.5Other Collective terms0
391540(tə¹¹) se⁵⁵classifier for ropeclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0838.1010.1.3Classifiers0
391793(tə¹¹) se⁵⁵classifier for sticksclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0843.1010.1.3Classifiers0
388124(tə¹¹) se⁵⁵blade (of grass)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0844.101.4.3.2Shoulderblade/Scapula0
388278(tə¹¹) se⁵⁵classifier for knivesclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0847.1010.1.3Classifiers0
389394(tə¹¹) tsɛi³⁵section (of bamboo between two joints)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0869.107.1.6.1Single/part/few0
389086(tə¹¹) tsɛi¹¹classifier for songsclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0863.1010.1.3Classifiers0
387972(tə¹¹) tsɿ⁵⁵classifier for peopleclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0835.1010.1.3Classifiers0
389445m,85,m(tə¹¹) ȵĩ¹¹ (ʐuə³⁵)day's (journey)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0870.101.5.3.2Five0
390827(tə¹¹) ʐy⁵⁵cubitclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0903.101.5.9.3Cubit0
391236(tə¹¹) ʑe⁵⁵night's (work)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0911.109.1.4Times of Day0
389957(tə⁵⁵) bũ¹¹classifier for flagsclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0886.1010.1.3Classifiers0
388835(tə⁵⁵) gi¹¹patch (of ground / field)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0858.105.1Waste products0
390622(tə⁵⁵) iɛ̃⁵⁵fathomclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0899.109.8Measure Words0
391287m,1016(tə⁵⁵) ji⁵⁵month's (work)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0912.109.1.2Months and Years0
388681(tə⁵⁵) ke¹¹bucket (of water)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0856.105.1Waste products0
392049(tə⁵⁵) kõ⁵⁵string (of beads)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0884.105.1Waste products0
388782m,321(tə⁵⁵) kuə³⁵bowl (of cooked rice)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0857.105.1Waste products0
391896m,321(tə⁵⁵) kuɛ¹¹bowl (of tobacco)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0881.105.1Waste products0
388885(tə⁵⁵) kə¹¹classifier for rocks, stonesclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0859.103.2.9Rocks and minerals0
389749(tə⁵⁵) kɯ¹¹load (of firewood) on the backclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0876.1010.1.1Prepositions0
390112(tə⁵⁵) lĩ¹¹classifier for roomsclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0889.1010.1.3Classifiers0
389495(tə⁵⁵) phɑ¹¹classifier for one of a pairclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0871.109.9Numbers and numeric expression0
389189m,5383(tə⁵⁵) phʐy¹¹pair (of shoes)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0865.109.9Numbers and numeric expression0
389239m,5383(tə⁵⁵) phʐy¹¹pair (of rabbits)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0866.109.9Numbers and numeric expression0
389698(tə⁵⁵) pi¹¹təu¹¹basketful (of vegetable)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0875.1010.1.1Prepositions0
388480(tə⁵⁵) qã¹¹bunch / bundle (of vegetable)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0852.109.9Numbers and numeric expression0
390318(tə⁵⁵) qa¹¹measure of weight (=1 / 2 kilogram)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0893.109.8Measure Words0
390216(tə⁵⁵) qhu¹¹bi¹¹bottle (of wine)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0891.105.1Waste products0
390522(tə⁵⁵) qõ⁵⁵ʐe¹¹literclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0897.100
392257(tə⁵⁵) qo⁵⁵ʐɛi¹¹shoutclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0919.108.5.4.1Loud0
390061(tə⁵⁵) se¹¹classifier for lettersclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0888.1010.1.3Classifiers0
390726(tə⁵⁵) thyi⁵⁵span (thumb to middle finger)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0901.101.5.9.4Span/Handspan0
392101p,557(tə⁵⁵) thɐ¹¹drop (of oil)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0885.106.16Holding0
392152(tə⁵⁵) tɕo⁵⁵ (ʃɿ⁵⁵)time / instance (of going somewhere)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0917.109.1.5Other Intervals0
389801(tə⁵⁵) tɕy¹¹bundle / sheafclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0877.109.9Numbers and numeric expression0
390163(tə⁵⁵) ɣo⁵⁵lu¹¹parcel / sack (of things)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0890.105.11Artifacts (unclassified as yet)0
389597(tə⁵⁵) ȵe¹¹bolt (of cloth)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0873.105.11.9Dwellings0
391844(tə⁵⁵) ʐɛ¹¹tɕə¹¹load on an animal's backclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0880.106.2.2.1Assorted action verbs0
391488(tɑ¹¹) bʐɑ⁵⁵step / strideclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0916.106.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
390370(tɑ¹¹) lõ⁵⁵tael (=50 grams)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0894.109.8Measure Words0
388023(tɑ¹¹) pɑ⁵⁵classifier for bowlsclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0836.1010.1.3Classifiers0
391643(tɑ¹¹) pɑ⁵⁵pageclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0840.100
388936(tɑ¹¹) pɑ⁵⁵classifier for leavesclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0860.1010.1.3Classifiers0
389342(tɑ¹¹) tsɑ⁵⁵li¹¹section (of road / journey)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0868.107.1.6.1Single/part/few0
389853(tɑ¹¹) tʂɑ⁵⁵load of cupped-handsclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0878.106.2.2.1Assorted action verbs0
392308(tɑ¹¹) ɬɑ¹¹ (tɯ⁵⁵ tɕy¹¹)time / instance (of hitting)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0920.109.1.5Other Intervals0
389138(tɑ⁵⁵) pɑ¹¹classifier for garmentsclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0864.1010.1.3Classifiers0
390777(tɑ⁵⁵) so⁵⁵fingersbreadthclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0902.101.5.6Finger/Toe0
388530(tɑ⁵⁵) tʂɑ¹¹handful (of rice)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0853.109.8Measure Words0
429648(tɕĩ³⁵to⁵⁵) m̥ə⁵⁵tsɛi⁵⁵go downstairsv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1716.106.7.2Outward0
424561(tɕĩ¹¹ to⁵⁵) ʃi¹¹go upstairsv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1609.106.7.2Outward0
382498(tɕɛ̃⁵⁵) bʐi⁵⁵on (the wall)prep1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0728.1010.1.1Prepositions0
4297962080,m(wi³⁵) tɕhõ⁵⁵fall (rain)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1719.106.1.1.4.2Fall0
428318(ɣɑ¹¹n̥ɑ̃⁵⁵) thy³⁵spitv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1688.101.8.3Spit/Saliva0
423208(ȵẽ³⁵) qɑ¹¹nõ⁵⁵recover, fully (from an illness)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1580.101.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
432596(ȵə¹¹tsɿ¹¹) m̥u⁵⁵de³⁵blink / winkv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1780.101.2.6.12Blink/Wink0
426994(ȵə⁵pʐe⁵⁵) jɯ³⁵shed (tears)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1660.105.11.9.1Kinds of dwellings0
4095712676,m,m(ɕẽ⁵⁵quɛ⁵⁵) to¹¹hammer in (a nail)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1280.105.11.5.4Workshop use/Equipment0
391590(ɕo¹¹wi¹¹tɑ⁵⁵) pɑ¹¹sheet (of paper)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0839.105.11.9.4Furnishings0
390978(ɕo¹¹wi⁵⁵) tɑ¹¹pɑ⁵⁵yuan (Chinese money)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0906.104.6Ethnonyms/Place names0
421229(ʐi³⁵be¹¹) ʃi¹¹climb (a mountain)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1538.106.7.7Up, etc.0
408253(ʐuə¹¹) su¹¹pi⁵⁵lead (the way) / guidev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1251.106.2.2.1Assorted action verbs0
431484(ʐuə¹¹) su¹¹pi⁵⁵lead the wayv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1756.106.2.2.1Assorted action verbs0
430353(ʐɛ̃³⁵) nɑ¹¹ʃɑ⁵⁵subside (of swelling)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1732.106.1.1Affect0
429745(ʐɑ¹¹qu⁵⁵) ty¹¹lay (eggs)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1718.106.17Putting0
428551(ʐɿ³⁵) su⁵⁵slough off (of a snake)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1693.103.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
415621(ʑə¹¹n̥ɛ̃⁵⁵) zuẽ³⁵tell (a story)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1417.101.8.7Speak/Say/Tell0
349417p,370a³³sũ⁵⁵beard / moustache / goateen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0086.101.2.5.5Beard/Moustache/Facial Hair0
422387a¹¹ mɑ¹¹ suɑ⁵⁵bully / treat s.b. roughv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1563.104.4.2Clans and neighbors0
424705a¹¹ tsẽ⁵⁵ ɕi¹¹shot, have (the target)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1612.1010.0Grammatical Words0
393896a¹¹be⁵⁵theredem1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0950.109.2.7Extent0
353842a¹¹de³⁵old ladyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0172.107.1.8.3Neutral term0
356180a¹¹de⁵⁵grandmothern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0217.104.7.1Previous generation0
357343a¹¹ki⁵⁵uncle <mother's brother>n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0238.104.7.1Previous generation0
378705a¹¹la¹¹lɑ⁵⁵mu¹¹songn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0656.105.1Waste products0
394700a¹¹lø⁵⁵lø¹¹smalladj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0965.109.7.2Verbs referring to size/shape0
429078m,1860a¹¹mã¹¹forgetv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1704.108.3.1.16.1Forget0
385469a¹¹nõ¹¹nõ⁵⁵recently / latelyadv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0786.109.1.5Other Intervals0
396386a¹¹phi⁵⁵slanting / leaningadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0999.107.1.5.1General - form0
356127p,1635a¹¹py⁵⁵grandfathern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0216.104.7.1Previous generation0
356074a¹¹py⁵⁵a¹¹de⁵⁵ancestors / forebearsn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0215.104.7.1Previous generation0
367437a¹¹py⁵⁵nə⁵⁵tsu¹¹fungus (edible)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0438.103.1.7Fungi0
356232a¹¹suã⁵⁵fathern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0218.104.7.1Previous generation0
432729a¹¹ta⁵⁵stick down (an envelope)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1783.103.1.2Plant parts and types0
429012a¹¹thuẽ⁵⁵finish / be overv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1702.109.5Change of state0
428970a¹¹tshɛ⁵⁵finish / be overv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1702.109.5Change of state0
420038a¹¹tsɛ⁵⁵numb, bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1513.101.5.11Numb/Paralyzed0
393952a¹¹tɕho⁵⁵that side / theredem1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0951.1010.1Ontological0
394003a¹¹ȵẽ⁵⁵that (way) / (like) thatdem1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0952.1010.1Ontological0
354779a¹¹ȵi⁵⁵kə⁵⁵mu¹¹nun (Buddhist)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0190.104.2.4Religious Roles0
394166a¹¹ʐi⁵⁵whereintg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0955.1010.5.3WH words0
385575a¹¹ʐu⁵⁵initially / beginning, in theadv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0788.1010.1.1Prepositions0
417781a¹¹ʐu⁵⁵start / beginv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1465.109.5Change of state0
404978a¹¹ʑə⁵⁵ʑo¹¹support s.b. with one's hand1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1177.101.5.3.2Five0
357239a⁵⁵m̥ẽ⁵⁵sistersn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0236.104.7.2Same generation0
3528001102bẽ³⁵urinenbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0152.101.8.4Urine/Piss0
395805bia³⁵bia³⁵shrivelled / shrunkenadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0986.109.5Change of state0
345050bi³⁵sunn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0002.103.2.10Light or lack of light0
368003bi³⁵sugarn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0449.103.1.6.2Other ground and milled food0
3955505551bi³⁵thinadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0981.109.7.2Verbs referring to size/shape0
400219bi³⁵sweet1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1073.107.1.4.4Taste0
3637782187,mbi³⁵lĩ⁵⁵beeNanim1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0367.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3955925551,mbi³⁵mi⁵⁵thinadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0981.109.7.2Verbs referring to size/shape0
347230bi³⁵tʃɑ⁵⁵sandn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0044.103.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
3955935551,mbi¹¹bi⁵⁵thinadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0981.109.7.2Verbs referring to size/shape0
431837bõ³⁵have (money)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1764.108.2Abstract verbs0
376373bo³⁵li⁵⁵plane (tool)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0611.105.1Waste products0
3639826106,m,mbo³⁵ʐɑ̃⁵⁵thɑ¹¹snailn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0371.102.2.5Fish and Mollusks0
414926bõ¹¹py⁵⁵accumulatev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1401.106.21Acquisitions0
3630572178bu³⁵insect / wormn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0353.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
363728bu³⁵silkwormn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0366.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
368731bu³⁵kui⁵⁵silkn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0463.100
363470bu³⁵qɑ⁵⁵ʐõ¹¹spidern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0361.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
378967bu³⁵tɕhi⁵⁵cymbalsn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0661.105.1Waste products0
396129bu¹¹du¹¹du⁵⁵bald / bareadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0993.101.2.3.4Bald0
363571bu¹¹dɑ⁵⁵tsɛ⁵⁵li¹¹earthwormn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0363.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
424431bu¹¹mɑ¹¹tɕhõ⁵⁵lightningv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1606.103.2.1Weather and seasons0
421132bu¹¹ʐu¹¹ py⁵⁵crawl (of people)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1536.106.7.9Manner is primary0
3636772178,mbu¹¹ʐø⁵⁵antn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0365.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
4369442623,6104bu¹¹ʐɛi⁵⁵snaken1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0347.102.1.6.1Snake0
394974by⁵⁵by¹¹protruding / raisedadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0970.109.7.2Verbs referring to size/shape0
363662bə³⁵leech (mountain, arid area)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0364.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
400606bɛ̃³⁵mɑ¹¹ʐɿ⁵⁵idle / not busy1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1081.109.6.2.2Negative Human Qualities0
400652bɛ̃³⁵ʐɿ⁵⁵busy1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1082.109.6.3Neutral0
355607bɑ³⁵tshɑ⁵⁵person w / pockmarked facen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0206.104.5Other Collective terms0
364185bʐã⁵⁵rootnveg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0375.103.1.2Plant parts and types0
401844bʐõ³⁵mɑ¹¹tsə̃⁵⁵severe / fierce / sharp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1108.106.9.2Carve, shave0
411653bʐõ¹¹khe⁵⁵put one's hand on (sthg.) forv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1327.106.17Putting0
3840833629,mbʐu⁵⁵tɛi⁵⁵year of the dragonn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0759.109.1.2Months and Years0
3841342623,mbʐu⁵⁵tɑ⁵⁵year of the snaken1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0760.109.1.2Months and Years0
376014bʐə¹¹ʒu⁵⁵tooln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0604.105.11.5.4Workshop use/Equipment0
350142bʐɑ⁵⁵ge⁵⁵thighn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0100.101.5.7.1Thigh0
3453105656dẽ³⁵cloudn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0007.103.2.1Weather and seasons0
397600dẽ³⁵blunt / dull1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1021.107.1.5.1General - form0
398673dẽ³⁵solid1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1043.101.1.5Strength0
421927dẽ³⁵ la⁵⁵la¹¹floatv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1553.106.6.1Float0
401595dẽ³⁵mɑ¹¹pa⁵⁵sly / cunning1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1102.108.3.1.13Think/plan0
401546dẽ³⁵pa⁵⁵honest / well-behaved1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1101.108.3.3.4.1Honest0
421827dẽ³⁵tɕõ⁵⁵ nə¹¹ gui⁵⁵drape (a garment) over one's shouldersv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1551.101.5.3.2Five0
402321de¹¹ʐɿ⁵⁵safe and sound1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1119.109.6.1.1Positive Qualities0
373429di³⁵plate / dishn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0554.105.5Cooking Implements0
375907di³⁵boat / shipn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0602.105.1Waste products0
425437di³⁵bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1628.1010.4.1.1Grammatical case0
396170due³⁵level / flatadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0994.107.1.5.4Position - front/back/side-side0
396493due¹¹due³⁵level / flatadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0994.107.1.5.4Position - front/back/side-side0
360531711dũ³⁵wingn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0298.101.5.1.3Wing0
3779312202du³⁵poison / toxinn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0641.106.4Harm0
429263du¹¹duɑ⁵⁵ask / questionv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1708.108.5.7.1Ask0
383572du¹¹ʐi⁵⁵morningn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0749.109.1.4Times of Day0
397448du¹¹ʐi⁵⁵early1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1018.109.1.1Adverbial uses0
362802dy³⁵dy³⁵turtledoven1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0342.102.2.4.1Particular birds0
409073340dy¹¹burnv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1269.103.2.12.1Verbs pertaining to fire0
431708dy¹¹ʃɿ⁵⁵welcome, bid s.b. / greetv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1761.108.5.11Formulaic0
3485823604dzã³⁵bridgen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0070.109.10.2Waterways/Having to do with water0
378862dzã³⁵drumn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0659.105.1Waste products0
346449dzõ³⁵cave / holen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0029.103.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
354832dzo⁵⁵khuã⁵⁵wizard / sorcerern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0191.104.2.4Religious Roles0
398055dzu³⁵thick (porridge)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1030.109.7.2Verbs referring to size/shape0
433460dzu⁵⁵weave / knitv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1799.105.1Waste products0
433695dzu⁵⁵cook / boilv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1804.105.5Cooking Implements0
358442dzø³⁵cattle (bull-yak crossbreed)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0258.102.1.2Bovine0
414965dzə¹¹py¹¹ʃi⁵⁵gather / assemblev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1402.106.13.5Join (general)0
417207dzə̃³⁵live / residev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1452.101.1.2.1Life/Live/Alive0
429025dzə̃³⁵play / amuse oneselfv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1703.106.1.1.3Play0
368939dzə̃¹¹gui⁵⁵clothing / garmentn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0467.105.11.8.2.1Clothes (general)0
4225272237dzɛi³⁵ride (a horse)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1566.106.2Action Verbs with Patient0
36753936dzɛ̃³⁵rice (cooked)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0440.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
370530dzɛ̃³⁵dzu⁵⁵sɿ¹¹kitchenn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0498.105.5Cooking Implements0
381854dzɿ³⁵corner / anglen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0716.105.11.9.3Parts of the structure0
40589536dzɿ³⁵eat1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1198.101.5.3.2Five0
407487də¹¹di⁵⁵war, go to / battlev1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1233.105.15War and violence0
346082dɛ̃³⁵earth / groundn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0022.103.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
347074dɛ̃³⁵fields (wheat etc.)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0041.103.2.5Landforms and geographical features0
348271dɛ̃³⁵placen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0064.109.10.5Places in general, countries0
400701dɛ̃³⁵mi⁵⁵rich1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1083.105.9Monetary Terms0
354153dɛ̃¹¹lɛ̃¹¹mi³⁵peasantn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0178.100
415475dɯ³⁵lø̃⁵⁵pick upv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1414.106.10.4Intentional separation - Sort0
3934742195dɯ¹¹thisdem1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0942.1010.4.3.2Demonstrators0
393579dɯ¹¹be⁵⁵heredem1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0944.109.2.3Sideways0
433314dɯ¹¹du⁵⁵fight / vie forv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1796.106.5Fighting0
415007dɯ¹¹dzə¹¹py⁵⁵assemble / muster (a team)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1403.106.19Social action0
414255dɯ¹¹jɯ⁵⁵returnv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1385.106.2.2.1Assorted action verbs0
417820dɯ¹¹põ¹¹pi⁵⁵open up wastelandv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1466.106.2.2.6.1Open0
412715dɯ¹¹thyɛ⁵⁵hire / employv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1351.106.22Exchanges0
416769dɯ¹¹thø⁵⁵borrow (money)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1442.106.22Exchanges0
423345dɯ¹¹tshõ⁵⁵complete, bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1583.109.5Change of state0
3936322195,mdɯ¹¹tɕho⁵⁵this side / heredem1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0945.1010.4.3.2Demonstrators0
430150dɯ¹¹tʂẽ¹¹recall / rememberv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1727.108.3.1.16.1Forget0
3936842195,mdɯ¹¹ȵẽ⁵⁵thus / this (way) / (like) thisdem1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0946.1010.4.3.2Demonstrators0
416825m,2541dɯ¹¹ȵi⁵⁵borrow (tools)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1443.106.22Exchanges0
393526dɯ¹¹ʐɿ³⁵thesedem1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0943.1010.4.3.2Demonstrators0
422625dɯ⁵⁵ tsuɛ⁵⁵pull / lead (a cow) alongv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1568.106.2.2.3.1Push0
350802dʒã³⁵nailnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0113.101.5.10Nail0
353004dʒɑ³⁵salivanbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0156.101.8.3Spit/Saliva0
3937362195dɑ³⁵thatdem1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0947.1010.1Ontological0
418148565dɑ³⁵shoulderv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1473.101.4.3Shoulder0
393843dɑ³⁵ʐɿ³⁵thosedem1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0949.1010.4.3.2Demonstrators0
351112dɑ¹¹n̥ĩ¹¹ dʂu⁵⁵placentan1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0119.100
353688dɑ¹¹ȵ̥ĩ³⁵childn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0169.101.5.3.2Five0
353249dʐa³⁵dirt / filthn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0160.101.5.3.2Five0
353259dʐa³⁵soundn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0161.109.3Sounds0
371973dʐã³⁵bedn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0526.101.5.3.2Five0
379174dʐa³⁵ȵ̥ẽ⁵⁵instrument (two-stringed, bowed)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0665.105.1Waste products0
421507dʐã¹¹tshə⁵⁵runv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1544.106.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
379385dʐi³⁵ghost / spiritn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0669.104.2.12.2Scary things0
379438dʐi³⁵mu⁵⁵spirit (evil) / demonn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0670.105.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
402140dʐo³⁵py⁵⁵hardworking / exerting oneself1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1115.104.1Pronouns0
362380dʐu³⁵goose (wild)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0334.102.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
346867dʐu³⁵by⁵⁵dike / embankmentn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0037.109.10.2Waterways/Having to do with water0
380906dʐu³⁵dʐu³⁵shadown1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0698.103.2.10Light or lack of light0
421184dʐuɛ³⁵crawl (of insects)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1537.106.7.9Manner is primary0
413906dʐuɛ⁵⁵paddle / rowv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1377.105.1Waste products0
413946dʐy³⁵draw (a picture)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1378.105.8Religion0
430535dʐy³⁵writev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1736.106.2.2.9.1Write0
410609dʐy¹¹dʐyi⁵⁵shiver / tremblev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1303.101.6.6.2.1Cramped0
3551415531,m,mdʐə³⁵ɕə⁵⁵pe⁵⁵enemy (personal) / antagonizern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0197.104.2.6Military roles0
355343dʐə¹¹dʐu⁵⁵friendn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0201.104.4.2Clans and neighbors0
353208dʐɛi³⁵dirt / filthn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0160.101.5.3.2Five0
3452063574dʐɿ³⁵starn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0005.103.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
399182dʐɿ¹¹dʐɑ⁵⁵bad1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1053.109.6.2.1Negative Qualities0
395393dʑa³³tɕhi⁵⁵spacious / commodiousadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0978.109.2.7Extent0
362016dʑa¹¹dʑẽ⁵⁵birdn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0326.102.2.4Birds (in general)0
349728dʑa¹¹mã⁵⁵armpitn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0092.101.5.1.2.3Underarm/Armpit0
345104dʑẽ³⁵lightn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0003.107.1.11.1Light0
368268dʑe³⁵tean1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0454.103.1.1Names of trees and shrubs0
384337dʑẽ³⁵year of the chickenn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0764.109.1.2Months and Years0
350036215dʑi³⁵waistn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0098.101.4.6Waist0
378032dʑi¹¹dʑi³⁵character / wordn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0643.101.10Mind0
378083dʑi¹¹dʑi³⁵lettern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0644.105.1Waste products0
378185dʑi¹¹dʑi³⁵bookn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0646.105.1Waste products0
378396dʑi¹¹dʑi⁵⁵ (kɯ⁵⁵)learning / knowledgen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0650.108.3.1.12.1Know, Believe0
351887dʑi¹¹tsa⁵⁵spine / backbonen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0134.101.4.8.2Spine/Backbone0
37959128dʑy⁵⁵soul / spiritn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0673.101.10Mind0
399964dʑə³⁵dʑə³⁵easy1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1068.109.6.1.1Positive Qualities0
372907dʑə¹¹thɐ⁵⁵stove (cooking) / range (kitchen)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0544.105.5Cooking Implements0
349469dʑə¹¹wu⁵⁵beardn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0087.101.2.5.5Beard/Moustache/Facial Hair0
369403dʑə¹¹ʂɛ⁵⁵belt / girdlen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0476.105.11.8.2.1.3Lower body0
361769dʑə¹¹ʂɿ⁵⁵weasel (yellow)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0322.102.2.7Other Mammals0
361974dʑɛ̃³⁵birdn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0326.102.2.4Birds (in general)0
397136dʑɛ̃¹¹lɛ̃⁵⁵lɛ̃¹¹bright1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1012.107.1.11.1Light0
4371445673dʑɯ³⁵fishn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0351.102.2.5Fish and Mollusks0
4026481646ga³⁵like (to eat)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1127.108.3.1.1.1Like0
4295491646ga³⁵like / lovev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1714.108.3.1.1.1Like0
398864gẽ³⁵di⁵⁵true (words)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1047.109.6.1.1Positive Qualities0
396584gẽ³⁵gẽ³⁵horizontal1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1001.107.1.5.4Position - front/back/side-side0
374840gẽ³⁵ʐɿ⁵⁵scissorsn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0581.105.11.5.3Cutting/Boring0
371765gi¹¹tsɿ⁵⁵garden (plot)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0522.109.10.4Farm/Agricultural places0
358208gõ³⁵cattlen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0254.102.1.2Bovine0
358156gõ³⁵tsø⁵⁵livestock / animal (domestic)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0253.102.3Associated Animal Terms0
377254go¹¹dzø⁵⁵go¹¹lõ¹¹pestlen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0628.105.5Cooking Implements0
381695go¹¹ȵo⁵⁵backn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0713.101.4.8Back0
358663gõ¹¹ʑẽ³⁵dung (cow)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0262.101.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
407348gue³⁵py⁵⁵hunt1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1230.106.2.2.1Assorted action verbs0
354672gue³⁵py⁵⁵mi¹¹huntern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0188.106.2.2.1Assorted action verbs0
371663guo³⁵ khə⁵⁵flight of stepsn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0520.106.7.5Medium Primary (e.g. air)0
347178m,1269guo¹¹lũ⁵⁵stonen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0043.103.2.9Rocks and minerals0
370379gu³⁵to⁵⁵ʐu¹¹roofn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0495.105.11.9Dwellings0
3607372346,mgu⁵⁵ʐẽ⁵⁵doven1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0302.102.2.4.1Particular birds0
401185gɛ³⁵beautiful / pleasant to the eyes1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1093.107.1.3Human qualities and appearance0
3873552364,mgɯ³⁵qo⁵⁵ninetynum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0823.109.9Numbers and numeric expression0
3864452364,mgɯ¹¹ (lĩ⁵⁵)ninenum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0805.109.9Numbers and numeric expression0
392725ie⁵⁵Ipron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0928.104.1Pronouns0
393257ĩ¹¹dzã³⁵we (dual, inclusive)pron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0938.104.1Pronouns0
393207ĩ¹¹ʐɿ³⁵we (inclusive)pron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0937.104.1Pronouns0
369973696,miə¹¹kɯ⁵⁵braceletn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0487.105.11.8.3Jewelry and Accessories0
350539696ja¹³handnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0107.101.5.1.1Hand0
368320jẽ³⁵cigarette / tobaccon1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0455.105.8Religion0
381112jẽ³⁵se⁵⁵colorn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0702.109.4Colors0
377675ji³⁵bow (for arrow)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0636.105.15War and violence0
3846961016ji³⁵monthn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0771.109.1.2Months and Years0
377716ji³⁵tsɿ⁵⁵bow (for arrow)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0636.105.15War and violence0
384032ji⁵⁵pu⁵⁵year of the rabbitn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0758.109.1.2Months and Years0
359499ji⁵⁵tsɿ⁵⁵kidn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0278.102.1.8Ovine and Hircine0
393308jo³⁵qa⁵⁵we allpron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0939.104.1Pronouns0
354454jo⁵⁵mu⁵⁵servant (female)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0183.104.2.10Servants0
354412jo⁵⁵pu⁵⁵servant (male)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0183.104.2.10Servants0
350498696jə¹³handnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0107.101.5.1.1Hand0
421324jə¹¹bɑ¹¹ɬɑ⁵⁵strike (the table)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1540.106.8Striking, hitting verbs0
369923696,597jə¹¹bʐe⁵⁵ringn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0486.105.11.8.3Jewelry and Accessories0
412039jə¹¹m̥ø⁵⁵work / laborv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1336.106.1.1Affect0
351733jə¹¹se⁵⁵pulse (wrist)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0131.101.7.1.1Heartbeat/Pulse0
350448696,418jə¹¹tsɛi⁵⁵elbownbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0106.101.5.8.3Elbow0
384236jɯ¹¹year of the ramn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0762.109.1.2Months and Years0
366814jɑ̃¹¹ji⁵⁵potaton1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0426.103.1.5Fruits and vegetables0
372189jɑ̃¹¹tɕẽ⁵⁵soapn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0530.105.11.8.4Toiletries0
365433kã⁵⁵tse⁵⁵kã¹¹kã⁵⁵sugarcanen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0399.103.1.5Fruits and vegetables0
405288kẽ³⁵sing1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1184.105.1Waste products0
414023kẽ¹¹ ʒuɑ⁵⁵pregnant, bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1379.101.9.6.1Pregnant0
373850ke¹¹pu¹¹tɑ⁵⁵tray (wooden)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0562.105.11Artifacts (unclassified as yet)0
394431kha¹¹khe⁵⁵others / miscellaneousnum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0960.108.1Abstract Entities0
394484kha¹¹khe⁵⁵respective / individual / eachnum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0961.104.5Other Collective terms0
378446kha⁵⁵la⁵⁵speech / wordsn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0651.101.8.7Speak/Say/Tell0
426458kha⁵⁵la⁵⁵py³⁵speakv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1649.108.5.10.1Talk, say0
345926khi⁵⁵smoken1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0019.103.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
3600681764khi⁵⁵dogn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0289.102.1.11Canine0
3843871764khi⁵⁵year of the dogn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0765.109.1.2Months and Years0
395762khõ⁵⁵tõ⁵⁵emptyadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0985.107.1.2.1Quantity - general0
375145khu⁵⁵lu⁵⁵wheeln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0587.105.1Waste products0
404144khə¹¹ke⁵⁵alter1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1159.109.5Change of state0
411428khə¹¹khe⁵⁵ nə¹¹ de¹¹separate (cause to)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1322.106.10.4Intentional separation - Sort0
411385khə¹¹khe⁵⁵ nə¹¹ ʃi¹¹separatev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1321.106.10.4Intentional separation - Sort0
424880khɯ¹¹ dẽ⁵⁵seep into / permeatev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1616.106.6Verbs requiring liquids0
428502khɯ¹¹ diẽ⁵⁵swallowv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1692.101.3.5.6Swallow0
422069khɯ¹¹ dʐe⁵⁵become worn through (clothing)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1556.109.5Change of state0
424332khɯ¹¹ khẽ⁵⁵dry (clothes) in the sunv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1604.106.6Verbs requiring liquids0
403995386,2018,2018khɯ¹¹ phʐə¹¹phʐə⁵⁵plaitv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1156.101.2.3.2Queue/Braid0
426714khɯ¹¹ pɛ¹¹la⁵⁵crush to piecesv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1654.109.5Change of state0
426027khɯ¹¹ sɿ⁵⁵ tʂy¹¹count (numbers)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1640.106.2.2.2Move an object0
424283khɯ¹¹ tʂe³⁵sieve / siftv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1603.105.5Cooking Implements0
424842khɯ¹¹ ʂã⁵⁵ la¹¹draw out / stretchv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1615.105.8Religion0
424172khɯ¹¹ ʂy⁵⁵sweepv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1601.106.2.2.5.3Sweep0
403455m,596,mkhɯ¹¹ ʐɿ⁵⁵n̥ỹ⁵⁵skin (cattle)v1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1144.101.6.5Skin0
426360khɯ¹¹ ʑɯ¹¹ tã⁵⁵asleep, fallv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1647.101.1.4.1Sleep/Be asleep0
426310m,127khɯ¹¹ ʑɯ⁵⁵sleepv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1646.101.1.4.1Sleep/Be asleep0
411241m,2588khɯ¹¹bã³⁵flyv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1318.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
421977khɯ¹¹bʐẽ⁵⁵splash / sprinklev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1554.106.6Verbs requiring liquids0
418806khɯ¹¹kẽ⁵⁵pull / tugv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1487.106.2.2.3.1Push0
377364khɯ¹¹ki⁵⁵fan (winnowing)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0630.105.4Instruments and therapies0
433878khɯ¹¹lɛ̃⁵⁵turn (round and round)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1808.109.7.1Shape and size0
409845khɯ¹¹m̥ø¹¹m̥ø⁵⁵stir / budgev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1286.106.2.2.1Assorted action verbs0
422024khɯ¹¹ne⁵⁵split up (bamboo strips)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1555.106.9.3Chop, slice0
422294khɯ¹¹pho⁵⁵cut / rip openv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1561.106.9.3Chop, slice0
404045khɯ¹¹phʐə⁵⁵weave (a basket)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1157.105.1Waste products0
417904khɯ¹¹phʐə⁵⁵chop down (trees)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1467.106.9.3Chop, slice0
403404khɯ¹¹phʐɿ⁵⁵tɕhɯ¹¹shell (peanuts)v1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1143.102.2.5Fish and Mollusks0
410854khɯ¹¹py⁵⁵po¹¹turn inside out (clothing) or the reversev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1309.106.7.6Circularly0
426671khɯ¹¹pɛ¹¹ (si⁵⁵)break to pieces (grain)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1653.109.5Change of state0
420661khɯ¹¹sy⁵⁵whet (a knife)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1526.106.9.2Carve, shave0
402978khɯ¹¹ti⁵⁵put in order / arrange1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1134.106.17Putting0
403204khɯ¹¹ti⁵⁵move (a stool)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1139.106.7.11Movement (general)0
430396khɯ¹¹tsy¹¹tsyə³⁵pare / peel with a knifev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1733.106.9.2Carve, shave0
411807khɯ¹¹ty³⁵put (soil) onv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1331.106.17Putting0
419365khɯ¹¹tɕhẽ⁵⁵dry (clothes) in the airv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1498.106.6Verbs requiring liquids0
406346khɯ¹¹tɕhõ⁵⁵come out1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1208.106.7.2Outward0
426515khɯ¹¹tʂhe⁵⁵tear up / ripv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1650.101.8.8.1Laugh/Smile0
411291khɯ¹¹tʂhu⁵⁵divide / share (things)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1319.106.10.4Intentional separation - Sort0
404329khɯ¹¹tʂhy¹¹tʂhyə⁵⁵wipe (the table)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1163.106.2.2.1Assorted action verbs0
412755khɯ¹¹tʂy⁵⁵tʂe¹¹shave (hairs) / scrapev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1352.106.9.2Carve, shave0
382229khɯ¹¹we⁵⁵lower part of / lower reachesn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0723.100
419550khɯ¹¹ʃi⁵⁵flow (of water)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1502.106.6.1Float0
430734m,84khɯ¹¹ȵĩ⁵⁵restv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1740.101.1.4.1Sleep/Be asleep0
416585khɯ¹¹ɬɛi⁵⁵lift (the lid)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1438.106.16Holding0
433919khɯ¹¹ɬɛ̃⁵⁵turn (cause to)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1809.106.7.6Circularly0
403022khɯ¹¹ɬɑ⁵⁵xɐ⁵⁵ɬɑ⁵⁵swing / sway1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1135.106.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
418761khɯ¹¹ʑə⁵⁵sleepy, bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1486.101.1.4.1Sleep/Be asleep0
427041m,127khɯ¹¹ʑɯ⁵⁵lie downv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1661.106.1.1.4Lie (down)0
375042khɯ⁵⁵keyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0585.105.1Waste products0
424806khɯ⁵⁵ ʂã⁵⁵ py¹¹extend / elongatev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1614.109.5Change of state0
432924khɯ⁵⁵tɛi⁵⁵go up (water level) / risev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1787.106.7.2Outward0
406585khɯ⁵⁵ʂuɑ⁵⁵thread (a needle)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1213.105.11.6Textile0
362279khɑ̃³⁵owln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0332.102.2.4.1Particular birds0
373323khɑ̃¹¹ tsẽ⁵⁵spoonn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0552.105.5Cooking Implements0
375197ki⁵⁵saddlen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0588.105.14Husbandry0
354989ki⁵⁵mi⁵⁵thiefn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0194.104.2.12.1Criminals0
428219ki⁵⁵py⁵⁵stealv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1686.106.2.2.1Assorted action verbs0
3802252252ko³⁵agen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0685.109.1.2Months and Years0
3850092252ko³⁵yearn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0777.109.1.2Months and Years0
374319kõ¹¹ʐe⁵⁵container for measuring grain (=1 decaliter)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0571.105.1Waste products0
407823ko⁵⁵ dɛ̃⁵⁵thresh grainv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1241.103.1.10Verbs involving plants0
356796kuã³⁵younger brothern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0228.100
356863kuã³⁵younger sistern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0229.100
410571kue¹¹py⁵⁵swear / vowv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1302.108.5.1Scold0
359038kui⁵⁵tʂɑ⁵⁵ponyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0269.102.1.7Equine0
366092kũ³⁵tsũ⁵⁵barley (highland)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0412.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
396428ku¹¹dɑ̃¹¹kɯ⁵⁵askew / awry / slantingadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1000.107.1.5.4Position - front/back/side-side0
361718ku¹¹tɕo⁵⁵squirreln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0321.102.1.1Rodents0
368680ku¹¹ʐe⁵⁵clothn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0462.105.1Waste products0
373374321kuə³⁵bowln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0553.105.1Waste products0
432274kuə³⁵tɕɯ⁵⁵ʐɿ¹¹permit / allowv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1773.106.19Social action0
4187121103kuɛ⁵⁵cryv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1485.101.8.8.2Cry/Weep0
350956kuɯ³⁵genitals (male)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0116.101.9.1Egg0
3582602538kuɐ³⁵cattle (common)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0255.102.1.2Bovine0
370782kuɐ¹¹tɕĩ³⁵shed (cow) / fence (ox)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0503.102.1.2Bovine0
358769417,mkuɑ³⁵sɑ⁵⁵hoofn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0264.101.5.4Hoof/Paw0
366907kuɑ¹¹kuɑ⁵⁵melon / gourdn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0427.103.1.5Fruits and vegetables0
421278ku⁵⁵ɕo⁵⁵climb up (a tree)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1539.106.7.7Up, etc.0
420938kə³⁵canv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1531.1010.2.2Morphological identifiers0
371405kə¹¹pu¹¹tɑ⁵⁵thresholdn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0515.105.11.9.3Parts of the structure0
380483kə¹¹xu⁵⁵dangern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0690.100
413462kə⁵⁵afraid, bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1366.107.1.1Emotive0
346971kɯ³⁵flatlandn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0039.100
362904kɯ¹¹pu⁵⁵cuckoon1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0344.102.2.4.1Particular birds0
377199kɯ¹¹tɕõ⁵⁵mortarn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0627.105.5Cooking Implements0
366661kɯ⁵⁵onion / scallionn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0423.103.1.5Fruits and vegetables0
432001kɯ⁵⁵have (eyes)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1767.108.2Abstract verbs0
432050kɯ⁵⁵there is (water in the bowl)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1768.109.2.7Extent0
425499kɯ⁵⁵ʐe⁵⁵harvest / reapv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1629.103.1.10Verbs involving plants0
371354kɑ̃³⁵doorn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0514.105.11.9.3Parts of the structure0
371507kɑ̃¹¹tsɿ⁵⁵windown1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0517.105.11.9.3Parts of the structure0
355554la³⁵li⁵⁵qhuo¹¹baldheadn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0205.101.2.3.4Bald0
366918lã¹¹kuɑ⁵⁵pumpkinn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0428.103.1.5Fruits and vegetables0
365585la¹¹lẽ⁵⁵foodstuff / grainn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0402.105.5Cooking Implements0
377727la¹¹sẽ⁵⁵arrown1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0637.105.15War and violence0
398578lẽ³⁵mɑ¹¹pa⁵⁵lax / loose / slack1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1041.106.13.1Tying0
398524lẽ³⁵pa⁵⁵tense / tight / taut1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1040.106.13.1Tying0
3633655432liõ³⁵maggotn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0359.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
378759li³⁵dancen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0657.106.7.9Manner is primary0
4189983569li³⁵comev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1491.106.7.1Inward0
427808li³⁵khɯ⁵⁵dancev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1677.106.7.9Manner is primary0
360849lo³⁵tigern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0304.102.1.3Feline0
432826lo³⁵tɯ⁵⁵qɑ⁵⁵open (the mouth)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1785.106.2.2.6.1Open0
361361luẽ³⁵muntjac / deer (barking)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0314.102.1.11.1Bark (of dog)0
384488lu³⁵animals (twelve) representing the twelve yearsn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0767.109.9Numbers and numeric expression0
413225lu¹¹ʃi⁵⁵celebrate (the New Year)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1362.108.3.1.5.1Happy0
348221luə³⁵plant ashn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0063.103.1.10Verbs involving plants0
361821luə¹¹dzɿ⁵⁵jackaln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0323.102.1.11Canine0
397091luə¹¹tue¹¹tue⁵⁵grey1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1011.109.4Colors0
408159lə³⁵carry (money) on onev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1249.106.2.2.2.1Carry0
423050lə³⁵get / fetchv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1577.101.1.5Strength0
366559lə¹¹phy⁵⁵radishn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0421.103.1.5Fruits and vegetables0
361465lə¹¹ŋ̊uẽ⁵⁵muskn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0316.101.5.3.2Five0
3657353560lɛi³⁵seedn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0405.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
3972352415lɛi³⁵heavy1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1014.109.6.2Negative Qualities0
3972762415,m,mlɛi³⁵qɑ⁵⁵qɑ¹¹heavy1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1014.109.6.2Negative Qualities0
420091lɛ¹¹dʐɑ⁵⁵scoldv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1514.108.5.1Scold0
433556lɛ̃³⁵plant / raise (wheat)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1801.103.1.10Verbs involving plants0
402885lɛ̃¹¹dzu⁵⁵rake (the fields)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1132.105.1Waste products0
412541lɛ̃¹¹lɛ̃⁵⁵plough / tillv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1347.105.3Diseases0
365533lɛ̃¹¹thio⁵⁵cropsn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0401.101.7.6.1Gizzard/Crop0
413076lɛ̃¹¹ti⁵⁵fill (with water)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1359.106.11Digging, excavation0
361414lɯ³⁵deer (river)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0315.102.2.2Cervidae0
395497lɑ³⁵thickadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0980.109.7.2Verbs referring to size/shape0
395538lɑ¹¹mi⁵⁵thickadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0980.109.7.2Verbs referring to size/shape0
3839313318lɑ̃⁵⁵year of the oxn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0756.109.1.2Months and Years0
361105lɑ̃⁵⁵bu⁵⁵tɕhi¹¹elephantn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0309.102.2.1Pachyderms0
358918363mã³⁵hair / downn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0266.101.2.3Hair of Head0
358975mã³⁵tailn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0267.101.4.10.1Tail0
3803262450mã³⁵namen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0687.105.8Religion0
428049mã³⁵hearv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1682.101.2.7.4Hear/Listen0
3723441470,mma³⁵mi⁵⁵light / lampn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0533.107.1.11.1Light0
362954ma⁵⁵tɕa⁵⁵peacockn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0345.102.2.4.1Particular birds0
367488mbʐe³⁵ricen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0439.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
365887mbʐe³⁵bɯi⁵⁵straw (rice)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0408.103.1.6.2Other ground and milled food0
365635mdʐe³⁵rice (paddy)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0403.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
394111167me³⁵whatintg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0954.1010.5.3WH words0
353582mi³⁵human beingn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0167.104.5Other Collective terms0
353790m,2228mĩ³⁵gẽ³⁵old mann1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0171.107.1.8.3Neutral term0
348636mĩ³⁵kɯ̃³⁵tombn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0071.109.10.6Functional buildings/places0
415170mi³⁵mã⁵⁵rememberv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1407.108.3.1.16.1Forget0
353313mi³⁵mũ⁵⁵corpsen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0162.101.1.6.1Carcass/Dead Body0
354101mĩ³⁵si⁵⁵common peoplen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0177.107.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
353994mĩ³⁵thi⁵⁵lad / chap (young)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0175.107.1.8.3Neutral term0
391438mĩ³⁵tsi⁵⁵ (ta¹¹lĩ⁵⁵)lifetimeclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0915.101.1.2.1Life/Live/Alive0
407397mi¹¹nda⁵⁵de³⁵fire (a shot)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1231.103.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
377622mi¹¹ndɑ⁵⁵gun / riflen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0635.105.15War and violence0
371713mi¹¹pa¹¹tsɿ⁵⁵fence (bamboo / twig)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0521.105.11.9.5Outdoor/Temporary structures0
393420mi¹¹ʐɿ³⁵other person(s)pron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0941.108.1Abstract Entities0
348425mi⁵⁵qɑ⁵⁵householdn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0067.105.11.9.6General0
367901mo³⁵buttern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0447.101.6.4.1Oil/Grease0
406793503mo³⁵blow (the trumpet)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1218.101.3.1.4Blow0
352243505,mmũ³⁵phʐũ⁵⁵throatn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0141.101.3.5Throat/Pharynx0
352294505,m,m,mmũ³⁵phʐũ⁵⁵ʐɑ³⁵qɑ⁵⁵Adam's applen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0142.101.3.5.4Adam's Apple/Larynx0
363931mu¹¹bʐe⁵⁵butterflyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0370.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
345516m,6006mu¹¹khuɑ⁵⁵rainbown1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0011.103.2.1Weather and seasons0
4128022473,2412,mmu¹¹lə¹¹ ʐɿ⁵⁵blow (wind)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1353.101.3.1.4Blow0
3454112473,2412mu¹¹lə⁵⁵windn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0009.103.2.1Weather and seasons0
360170mu¹¹ȵi⁵⁵catn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0291.102.1.3Feline0
348066mu⁵⁵zɿ⁵⁵sulphurn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0060.103.2.4Elements, metals, alloys0
3778812136,mmu⁵⁵zɿ⁵⁵gunpowdern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0640.105.15War and violence0
3449952473my³⁵skyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0001.103.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
3452592473my³⁵weathern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0006.103.2.1Weather and seasons0
3673822472mỹ³⁵mushroomn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0437.103.1.7Fungi0
4274262473,m,mmy³⁵ dɯ¹¹dẽ³⁵cloudy, be (sky) / overcastv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1669.103.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
4274752473,mmy³⁵ lẽ⁵⁵clear, be (weather) / sunnyv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1670.109.6.1.1Positive Qualities0
4275732473,m,mmy³⁵ xɑ¹¹no¹¹dark, getv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1672.109.4Colors0
383676my¹¹no¹¹mɑ⁵⁵no¹¹dusk / twilightn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0751.109.1.4Times of Day0
4080662473,m,mmy¹¹tsui¹¹ de³⁵break (thunderbolt)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1247.109.5Change of state0
3453602473,mmy¹¹ʐuẽ³⁵thundern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0008.103.2.1Weather and seasons0
4081082473,mmy¹¹ʐuɛ̃⁵⁵thunderv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1248.103.2.1Weather and seasons0
394634mø⁵⁵gõ⁵⁵mute (female)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0211.101.5.3.2Five0
396509mø⁵⁵gõ⁵⁵muten1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0211.101.5.3.2Five0
360212mə¹¹ni⁵⁵catn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0291.102.1.3Feline0
3589321288mɛi³¹tailn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0267.101.4.10.1Tail0
358877363mɛi³⁵hair / downn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0266.101.2.3Hair of Head0
3458762136mɐ³⁵firen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0018.103.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
3649195664mɐ³⁵bamboon1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0389.103.1.1Names of trees and shrubs0
4111972136,m,mmɐ¹¹ thə¹¹lə⁵⁵set on firev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1317.106.17Putting0
3741112136,mmɐ¹¹phʐũ⁵⁵tube (bamboo) for blowing on a firen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0567.100
354205257,1002mɑ³⁵mi⁵⁵soldiern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0179.104.2.6Military roles0
4203422436,mmɑ¹³bõ³⁵have, do notv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1519.108.2Abstract verbs0
398104mɑ¹¹dzu⁵⁵watery / thin (porridge)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1031.103.2.3Water and other liquids0
402066mɑ¹¹dʒuɑ⁵⁵clumsy / awkward1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1113.109.6.2.2Negative Human Qualities0
398920mɑ¹¹gẽ³⁵di¹¹false1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1048.109.6.2.1Negative Qualities0
424476mɑ¹¹khɯ¹¹tɕhõ⁵⁵injure / hurt (the arm)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1607.106.4Harm0
413986mɑ¹¹lũ³⁵doubtv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1380.108.3.1.12.1Know, Believe0
353943mɑ¹¹mu⁵⁵womann1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0174.101.9.3Navel0
380535mɑ¹¹ndʐa³⁵difference / distinctionn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0691.108.1Abstract Entities0
372448mɑ¹¹tsui³⁵charcoal (live)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0535.103.2.4Elements, metals, alloys0
396735mɑ¹¹tu⁵⁵curved / crooked / bent1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1004.109.7.2Verbs referring to size/shape0
395660mɑ¹¹xu⁵⁵shallowadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0983.107.1.5.3Position - high/low0
364609mɑ⁵⁵bũ⁵⁵poplarnveg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0383.103.1.1Names of trees and shrubs0
3678491470,1443mɑ⁵⁵nɑ⁵⁵oil (vegetable)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0446.101.6.4.1Oil/Grease0
4020132436,mmɑ⁵⁵tʂuɑ⁵⁵lazy1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1112.109.6.2.2Negative Human Qualities0
3495191187,273m̥a⁵⁵ ka⁵⁵chinn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0088.101.2.5.3Chin0
366253m̥e⁵⁵awn of wheatn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0415.103.1.8Other wild plants0
357893m̥ĩ¹¹pɑ⁵⁵wifen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0248.104.7.4Related by marriage0
3540461618,mm̥i¹¹tsø⁵⁵girln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0176.101.9.3Navel0
3564661618,mm̥i¹¹tsø⁵⁵daughtern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0222.104.7.3Later generation0
398384m̥y¹¹lo⁵⁵lo¹¹smooth / glossy / sleek1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1037.107.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
409801m̥ø¹¹m̥ø¹¹ (ʐɿ⁵⁵)movev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1285.106.7.11Movement (general)0
3683735434m̥ɛ̃⁵⁵medicinen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0456.105.4Instruments and therapies0
4258752449m̥ɛ̃⁵⁵cooked, be (rice) / donev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1637.105.5Cooking Implements0
4259272449m̥ɛ̃⁵⁵ripe, be (fruit)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1638.103.1.10Verbs involving plants0
354307m̥ɛ̃⁵⁵py⁵⁵mi¹¹doctorn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0181.104.2.1.5Health-care0
418104m̥ɛ̃⁵⁵tio⁵⁵see ( a doctor)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1472.101.2.6.10See/Look0
402933na³⁵tʂẽ⁵⁵grasp (with the fingers and thumb of both hands)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1133.1010.1.1Prepositions0
408522na¹¹be⁵⁵fall down (a wall) / topplev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1257.106.1.1.4.2Fall0
422200na¹¹dʐẽ¹¹broken, be (bowls)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1559.107.1.5.1General - form0
415523na¹¹nẽ⁵⁵reducev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1415.100
408571na¹¹pe⁵⁵topple / tear down (a wall)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1258.106.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
429498m,5647na¹¹tsɛ⁵⁵wash (clothes)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1713.106.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
422015na⁵⁵ty¹¹splash / sprinklev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1554.106.6Verbs requiring liquids0
411695nda¹¹ʐɿ⁵⁵satisfy (conditions, requiremev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1328.108.3.1.1.3Satisfied0
398765ndʐə̃³⁵right / correct1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1045.101.5.3.2Five0
405668ndʐə̃³⁵done, be / accomplished1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1192.106.1.1.1To do/act0
406203ndʐə̃¹¹ʐɿ⁵⁵produce1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1205.106.14Construction0
3968902499ne³⁵tsɑ⁵⁵tsɑ¹¹red1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1007.109.4Colors0
3929372489,mnẽ¹¹dzã³⁵you twopron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0932.104.1Pronouns0
3929892489,mnẽ¹¹ʐɿ³⁵you (pl.)pron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0933.104.1Pronouns0
355918ne⁵⁵pu⁵⁵host / mastern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0212.104.4.2Clans and neighbors0
382811ne⁵⁵ʑy⁵⁵downwardsadv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0734.109.2Spatial terms0
351937nõ³⁵ki⁵⁵ʐɑ³⁵qɑ¹¹ribn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0135.101.4.4.3Chest0
381478nõ⁵⁵mbe⁵⁵siden1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0709.101.4.5Sides0
386998no⁵⁵ɣo⁵⁵twentynum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0816.109.9Numbers and numeric expression0
351783nuɐ³⁵brainsn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0132.101.2.4Brain0
349829253ny³⁵breastn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0094.101.4.4.3Chest0
406892nə³⁵tsy⁵⁵pɛ⁵⁵beat / thump1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1220.106.8Striking, hitting verbs0
421780nə¹¹ bə¹¹ be⁵⁵collide / run intov.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1550.106.8Striking, hitting verbs0
410030nə¹¹ bʐə⁵⁵snap (thread)vi1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1290.109.3Sounds0
427621nə¹¹ dzy⁵⁵fill up (a hollow)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1673.106.11Digging, excavation0
403774m,5666nə¹¹ ku⁵⁵carry (a child) on the back)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1151.106.2.2.2.1Carry0
425974nə¹¹ ndʐɿ⁵⁵ (si¹¹)thinner, get (body)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1639.101.1.5Strength0
430976nə¹¹ si⁵⁵ me¹¹press / push downv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1745.109.5Change of state0
426122nə¹¹ tsẽ⁵⁵fall / tumble downv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1642.106.1.1.4.2Fall0
424518nə¹¹ tə¹¹ ti⁵⁵consult / discussv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1608.106.2.2.2Move an object0
413869nə¹¹ xuə⁵⁵dʑy³⁵regretv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1376.108.3.1.5.2Sad0
404932nə¹¹be⁵⁵fall down (a house) / collapse1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1176.106.1.1.4.2Fall0
426846nə¹¹be⁵⁵collapse / cave in / fall downv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1657.109.5Change of state0
411760m,5407nə¹¹bɯi⁵⁵rotv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1330.103.1.10Verbs involving plants0
405625nə¹¹di³⁵open (an umbrella)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1191.106.2.2.6.1Open0
433180m,3435nə¹¹du¹¹sting (of wasps)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1793.102.4.2Sting0
434335nə¹¹dʑyə³⁵drunk, bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1818.101.3.5.9Drink0
406481m,2256nə¹¹gui⁵⁵wear (a garment)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1211.106.2.2.1Assorted action verbs0
411857nə¹¹gui⁵⁵pull (a quilt) over oneselfv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1332.106.2.2.3.1Push0
405024nə¹¹gə³⁵dilute / add water1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1178.106.6Verbs requiring liquids0
405788nə¹¹gə⁵⁵fill (a bowl with rice)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1194.106.11Digging, excavation0
427086nə¹¹jõ⁵⁵scald / burn (the hand)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1662.106.6Verbs requiring liquids0
420399nə¹¹kue⁵⁵cover up (objects)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1520.105.8Religion0
429880nə¹¹kə¹¹ʃy⁵⁵frighten / scarev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1721.108.3.1.10.1Fear0
408697m,5556nə¹¹phə⁵⁵pour or throw out (water)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1261.106.6Verbs requiring liquids0
410079nə¹¹phʐə⁵⁵snap (a thread)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1291.109.3Sounds0
417486nə¹¹pi⁵⁵dig / excavatev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1458.106.11Digging, excavation0
403070nə¹¹pɛ̃⁵⁵lose / defeated1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1136.106.10.1Unintentional loss - Misplace0
420990nə¹¹qɑ¹¹tɕə⁵⁵twist (a towel)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1533.106.7.6Circularly0
426569p,27nə¹¹sɿ¹¹diev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1651.101.1.6Die/Deathly0
419818nə¹¹tho⁵⁵filter / strainv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1508.105.1Waste products0
415934nə¹¹ti⁵⁵qɑ¹¹chewv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1424.101.3.4Tooth0
417916nə¹¹tsi¹¹qɑ⁵⁵chop / hewv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1468.106.9.3Chop, slice0
405752nə¹¹ty⁵⁵fill (a bowl with rice)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1194.106.11Digging, excavation0
415881nə¹¹ty⁵⁵water / sprinkle / irrigatev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1422.103.2.3Water and other liquids0
433954nə¹¹ty⁵⁵put into a container / packv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1810.106.17Putting0
419946nə¹¹tə¹¹tɛ⁵⁵pile / stack upv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1511.106.2.2.1Assorted action verbs0
431624nə¹¹tʃu⁵⁵withhold the facts / concealv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1759.106.2.2.1Assorted action verbs0
406988nə¹¹tɕyə¹¹tɕyə⁵⁵pierce through1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1222.106.9.2Carve, shave0
410321nə¹¹tʂhi⁵⁵chop / cut (meat)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1296.106.9.3Chop, slice0
422914nə¹¹tʂhi⁵⁵cut up (vegetable)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1574.106.9.3Chop, slice0
412939nə¹¹tʂɛ⁵⁵close (the door)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1356.106.2.2.6.2Close0
412088nə¹¹zuẽ⁵⁵tellv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1337.101.8.7Speak/Say/Tell0
416874nə¹¹ɬy⁵⁵soak / steepv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1444.106.6Verbs requiring liquids0
412180nə¹¹ʑə⁵⁵cut (meat)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1339.106.9.3Chop, slice0
3813202517nə̃³⁵westn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0706.109.2.8Directions0
420142nə⁵⁵ ty³⁵buryv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1515.106.11Digging, excavation0
434387nə⁵⁵dzə̃⁵⁵sit downv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1819.106.1.1.4.1Sit0
404508nə⁵⁵dʐua⁵⁵cut (paper, cloth)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1167.105.1Waste products0
407205nə⁵⁵khe⁵⁵lɛ̃¹¹promise / consent1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1227.108.5.16Dedicate0
4047122453,mnə⁵⁵sø⁵⁵poke (a sign into earth) / insert1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1171.108.4Feeling0
349154811,mnə⁵⁵tsu⁵⁵earn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0081.101.2.7Ear0
408614nə⁵⁵tsø⁵⁵pound to piecesv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1259.106.8Striking, hitting verbs0
409429m,2315nə⁵⁵tsø⁵⁵fall over / downv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1277.106.1.1.4.2Fall0
419988nə⁵⁵wi⁵⁵set (of the sun)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1512.106.17Putting0
414165nə⁵⁵xuə⁵⁵xu¹¹changev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1383.109.5Change of state0
349880253nɛi³⁵milkn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0095.100
402225nɛ¹¹gi¹¹tɕhõ⁵⁵happy / excited1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1117.108.3.1.5.1Happy0
370074nɛ̃³⁵cloth (Tibetan, woollen)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0489.105.1Waste products0
395897nɛ̃¹¹nɛ̃⁵⁵few / littleadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0988.109.9Numbers and numeric expression0
3860872504nɯ¹¹ (lĩ⁵⁵)twonum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0798.109.9Numbers and numeric expression0
387922nɯ¹¹tshõ⁵⁵secondnum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0834.109.9Numbers and numeric expression0
369712nɯ⁵⁵bu⁵⁵treasured object / treasuren1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0482.105.11Artifacts (unclassified as yet)0
405863nɑ³⁵kuã⁵⁵la¹¹clarify / clear up1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1197.108.3Psychological verbs0
405446nɑ³⁵lɛi⁵⁵sink1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1187.106.6Verbs requiring liquids0
429926nɑ³⁵lɛi⁵⁵ɕi¹¹cave in / sinkv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1722.103.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
409292m,2315nɑ³⁵tsẽ⁵⁵dropv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1274.106.16Holding0
407652nɑ³⁵ɬõ⁵⁵kuɛ¹¹overthrow / down withv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1237.1010.1.1Prepositions0
423749nɑ¹¹ dʐuɑ¹¹ (si⁵⁵)dissolvev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1592.106.6.2Dissolve0
423697m,5556nɑ¹¹ phɑ⁵⁵throw / tossv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1591.106.12Throwing0
415668nɑ¹¹bã⁵⁵land / descendv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1418.103.2.5Landforms and geographical features0
400553nɑ¹¹duɛ³⁵greasy / oily1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1080.107.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
417117nɑ¹¹dʐo⁵⁵startled, be / shy (of animals)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1450.108.3.1.9.1Surprised0
423801nɑ¹¹dʐuɑ¹¹ py⁵⁵dissolve (cause to)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1593.106.6.2Dissolve0
429602681,mnɑ¹¹qu⁵⁵blind, bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1715.101.2.6.14.2Blind0
426756nɑ¹¹qɑ¹¹dʐɑ⁵⁵damage / spoil (simplex)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1655.106.4Harm0
429128nɑ¹¹qɑ⁵⁵violate / breachv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1705.108.2Abstract verbs0
400999m,27nɑ¹¹sɿ¹¹dead1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1089.101.1.6Die/Deathly0
404839nɑ¹¹tʂhɑ⁵⁵unseam (clothing)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1174.105.11.8.2.1Clothes (general)0
404883nɑ¹¹tʂhɑ⁵⁵pull down (a house)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1175.106.2.2.3.1Push0
422249nɑ⁵⁵tʂẽ⁵⁵break / smash (a bowl)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1560.109.5Change of state0
413420nɑ⁵⁵ŋuɛ̃⁵⁵afraid, bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1366.107.1.1Emotive0
3658363605n̥ẽ⁵⁵ear / spiken1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0407.101.2.7Ear0
384579n̥ĩ⁵⁵date (time)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0768.109.1.1Adverbial uses0
394219n̥õ⁵⁵khe¹¹whenintg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0956.1010.5.3WH words0
397498n̥uɑ̃⁵⁵late1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1019.109.1.1Adverbial uses0
429253n̥y¹¹n̥e⁵⁵smellv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1707.101.2.8.5Smell0
409026n̥ø⁵⁵light (a fire)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1268.107.1.11.1Light0
409123n̥ø⁵⁵light (a light)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1270.107.1.11.1Light0
348949n̥ə⁵⁵|pu⁵|lã¹¹foreheadn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0077.101.2.5.1Forehead/Temples0
431947n̥ɛi³⁵there are (trees on the mountain)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1766.1010.0Grammatical Words0
430194n̥ɛ̃⁵⁵ʐɿ⁵⁵want (to go)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1728.108.3.1.14.3Desirable0
353055805,mn̥ɑ¹¹bʐɛ̃⁵⁵mucus (nasal)nbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0157.101.8.2Snot/Nasal Mucus0
378342n̥ɑ¹¹tshi⁵⁵ink (Chinese)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0649.105.1Waste products0
360687o¹¹goosen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0301.102.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
372550pe³⁵tindern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0537.103.1.6.4Building, Non-edible0
394754163,163pẽ¹¹pẽ³⁵wide (in diameter) / coarseadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0966.109.7.2Verbs referring to size/shape0
4042372548,m,mpha¹¹la¹¹de³⁵patch (clothing)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1161.105.1Waste products0
404285pha¹¹la¹¹de³⁵tinker (pans)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1162.105.5Cooking Implements0
4271342563phã⁵⁵escape / run awayv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1663.106.7.2Outward0
379646phu⁵⁵kha⁵⁵fortune / luckn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0674.108.1Abstract Entities0
348737phũ⁵⁵py⁵⁵bodyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0073.101.1.1Body0
406842phy¹¹ti¹¹tɯ⁵⁵te¹¹blow away (a speck of dust)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1219.101.3.1.4Blow0
3992432583,mphy⁵⁵qo⁵⁵expensive1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1054.105.9Monetary Terms0
3636212555phɛ³⁵leech (water)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0364.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
369043phɑ¹¹lo⁵⁵sleeven1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0469.105.11.8.2.3Parts of clothing0
3844371006phɑ⁵⁵year of the pign1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0766.109.1.2Months and Years0
3968393608,m,mphʐĩ⁵⁵lø⁵⁵lø¹¹white1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1006.109.4Colors0
353525phʐĩ⁵⁵mi⁵⁵Tibetan1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0166.104.6Ethnonyms/Place names0
399491phʐo¹¹thi⁵⁵young1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1059.107.1.8.3Neutral term0
433135phʐə¹¹found / locatedv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1792.100
425550phʐə⁵⁵receivev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1630.106.21Acquisitions0
408794phʐɛ⁵⁵get / acquirev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1263.101.1.5Strength0
377470phʐɿ¹¹thɑ⁵⁵loomn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0632.105.1Waste products0
364396phʐɿ⁵⁵pit / stonen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0379.103.1.2Plant parts and types0
376936pi¹¹təu⁵⁵basket carried on the backn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0622.105.1Waste products0
3760662772pi⁵⁵axen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0605.105.11.5.3Cutting/Boring0
428781pi⁵⁵dig / scoop outv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1698.106.11Digging, excavation0
376473pĩ⁵⁵tɕhy⁵⁵glue / gumn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0613.105.4Instruments and therapies0
361862po³⁵jackaln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0323.102.1.11Canine0
395287po⁵⁵wide / broadadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0976.109.7.2Verbs referring to size/shape0
395329po⁵⁵qã⁵⁵qã¹¹wide / broadadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0976.109.7.2Verbs referring to size/shape0
345825pu¹¹bũ³⁵icen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0017.103.2.3Water and other liquids0
366303pu¹¹ku⁵⁵maize / cornn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0416.103.1.5Fruits and vegetables0
352496pu¹¹lũ⁵⁵kidneynbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0146.101.7.5Kidney0
353893pu¹¹tshe⁵⁵mann1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0173.101.9.6.1Pregnant0
369350pu¹¹tɛi³⁵hat (men's)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0475.105.11.8.2.1.1Head0
371815pu¹¹tɕi¹¹qɑ⁵⁵ ȵi¹¹thingn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0523.108.1Abstract Entities0
3531571293pu⁵⁵pusnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0159.101.8.6.1Pus/Gleet0
355241pũ⁵⁵official (government)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0199.105.8Religion0
372754pu⁵⁵sẽ²³joss stick / incensen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0541.105.8Religion0
364766pu⁵⁵sẽ⁵⁵cypressnveg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0386.103.1.1Names of trees and shrubs0
434437py³⁵do / makev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1820.106.1.1.1To do/act0
422674py³⁵ lɛ̃⁵⁵ kɯ³⁵owe (money)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1569.106.22Exchanges0
383014py¹¹n̥ĩ⁵⁵todayn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0738.109.1.3Days0
385060py¹¹pi⁵⁵this yearn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0778.1010.4.3.2Demonstrators0
3455663554py⁵⁵snown1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0012.103.2.1Weather and seasons0
349933py⁵⁵bellyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0096.101.4.7Belly/Abdomen0
3499862103,m,mpy⁵⁵tɕy¹¹tɕy³⁵naveln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0097.101.9.4Breast0
383368py⁵⁵ɕye⁵⁵tonightn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0745.109.1.4Times of Day0
366866pø̃⁵⁵sø⁵⁵melon / gourdn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0427.103.1.5Fruits and vegetables0
356671pɛi³⁵pɛi³⁵elder brothern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0226.104.7.1Previous generation0
356735pɛi³⁵pɛi³⁵elder sistern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0227.104.7.1Previous generation0
357187pɛi¹¹kẽ¹¹dʐu⁵⁵brothersn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0235.104.7.2Same generation0
402786pɛi⁵⁵decoct (herbal medicine)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1130.105.4Instruments and therapies0
347536pɛ̃³⁵forestn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0050.103.2.5Landforms and geographical features0
3618736051,1764pɛ̃¹¹khi⁵⁵wolfn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0324.102.1.11Canine0
352649pɯi¹¹tsɑ⁵⁵intestinenbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0149.101.7.6Stomach0
363310pɯi¹¹tsɿ⁵⁵flyNanim1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0358.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
348373pɯi⁵⁵villagen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0066.105.8Religion0
379913pɯi⁵⁵ (ʂã⁵⁵ʐɿ)tempern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0679.108.3Psychological verbs0
3645042153,m,mpɐ¹¹bø⁵⁵lø¹¹budnveg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0381.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
3642942153,mpɐ¹¹tsɿ⁵⁵flowernveg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0377.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
4370442148,645pɐ⁵⁵de⁵⁵frogn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0349.102.1.6.2Frog/Toad0
382340pɐ⁵⁵to¹¹under (the table)prep1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0725.109.2.2Down0
372499pɑ¹¹liõ⁵⁵flintn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0536.103.2.9Rocks and minerals0
364238821pɑ⁵⁵leafnveg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0376.103.1.3Leaves0
362533pɑ⁵⁵pɑ⁵⁵batNanim1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0337.102.2.4.1Particular birds0
416721pʐi⁵⁵kɯ⁵⁵marryv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1441.106.19Social action0
425727pʐo³⁵combv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1634.101.2.2.1Comb/Crest0
423890pʐɛ̃⁵⁵sprinkle / sprayv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1595.106.10.3Wide separation - Scatter0
423939pʐɛ̃⁵⁵piss / peev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1596.101.8.4Urine/Piss0
423984pʐɛ̃⁵⁵scatter (seeds)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1597.106.10.3Wide separation - Scatter0
3615655429pʐɿ³⁵porcupinen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0318.102.1.1Rodents0
375092pʐɿ¹¹gə⁵⁵rod / stickn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0586.109.7.1Shape and size0
3495713361,418qã³⁵tsɛi⁵⁵neckn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0089.101.4.2Neck0
351061qa¹¹pha⁵⁵genitals (female)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0118.101.9.1Egg0
432683qha³⁵pluck (flowers)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1782.106.2.2.3.1Push0
365483qha¹¹ʐɛi⁵⁵walnutn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0400.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
3746895398qho⁵⁵needlen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0578.105.1Waste products0
372081qho⁵⁵ʃə̃⁵⁵cupboard / cabinetn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0528.100
360478qhuo¹¹dzɿ¹¹dzẽ³⁵cockscombn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0297.101.2.2.1Comb/Crest0
348847386,363qhuo¹¹mɛi³⁵hairn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0075.101.2.3Hair of Head0
369661386,mqhuo¹¹pʐo⁵⁵combn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0481.101.2.2.1Comb/Crest0
354361qhuo¹¹tɛi³⁵leader in a (stockaded) villagen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0182.106.2.2.1Assorted action verbs0
369249386,mqhuo¹¹tɕu⁵⁵cloth (colorful, worn on the head)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0473.105.1Waste products0
369300386,mqhuo¹¹tɕɯ⁵⁵head-cloth / turbann1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0474.101.2.1Head/Headed0
408985qhuo¹¹ɣũ¹¹de³⁵nodv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1267.101.2.1Head/Headed0
348791386qhuo⁵⁵headn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0074.101.2.1Head/Headed0
432231qhuo⁵⁵nuɐ¹¹dʑẽ⁵⁵dizzy, feel / giddyv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1772.108.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
373582m,7617qhu¹¹bu⁵⁵pot / jar / tinn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0557.105.5Cooking Implements0
383268qhu¹¹sɛ̃⁵⁵day after tomorrown/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0743.101.5.3.2Five0
383318qhu¹¹ʐɿ⁵⁵sɛ̃¹¹three days from nowadv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0744.109.9Numbers and numeric expression0
381800820qhũ⁵⁵insiden/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0715.109.2.5Amid0
400312229,m,mqhɑ¹¹tʂɿ⁵⁵tʂɿ¹¹bitter1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1074.107.1.4.4Taste0
400271229qhɑ⁵⁵bitter1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1074.107.1.4.4Taste0
379968qhɑ⁵⁵ti⁵⁵news / messagen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0680.105.1Waste products0
378916qhɑ⁵⁵ŋɑ⁵⁵gongn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0660.105.1Waste products0
355765qõ ⁵⁵mi⁵⁵lunaticn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0209.108.3Psychological verbs0
346242qõ³⁵valleyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0025.103.2.5Landforms and geographical features0
386547qo³⁵ti⁵⁵ (lĩ¹¹)elevennum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0807.109.9Numbers and numeric expression0
368993qõ³⁵wɑ⁵⁵collarn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0468.101.4.3.1Collarbone/Clavicle0
386597qo³⁵ȵɯ⁵⁵ (lĩ¹¹)twelvenum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0808.109.9Numbers and numeric expression0
379266qõ¹¹tɕĩ⁵⁵bell (copper)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0666.105.1Waste products0
349778qo¹¹ɬɛ̃⁵⁵chestn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0093.101.4.4.3Chest0
407534qo⁵⁵quɑ⁵⁵fightv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1234.106.5Fighting0
429408qo⁵⁵tɯ¹¹lɯ¹¹inhalev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1711.101.1.2.2Breath/Breathe0
367173m,2067qõ⁵⁵ȵo⁵⁵pean1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0433.103.1.5Fruits and vegetables0
413472qo⁵⁵ʐɛi⁵⁵ask s.b. to come here / fetchv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1367.108.5.7.1Ask0
413521qo⁵⁵ʐɛi⁵⁵yell / shoutv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1368.108.5.4.1Loud0
399911qo⁵⁵ʐɿ⁵⁵difficult1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1067.109.6.2Negative Qualities0
401271qo⁵⁵ʐɿ⁵⁵hard / laborious1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1095.109.6.2Negative Qualities0
346816quɛ¹¹li⁵⁵pitn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0036.103.1.2Plant parts and types0
395028quɛ⁵⁵li¹¹sunken / dentedadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0971.106.6Verbs requiring liquids0
413645qɛi³⁵suitableadj.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1371.109.6.1.1Positive Qualities0
352750572qɛi⁵⁵excrementnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0151.101.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
352851qɛi⁵⁵ (ʂã⁵⁵)fartnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0153.101.8.5.2Fart0
418859572qɛi⁵⁵py⁵⁵empty the bowelsv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1488.107.1.2.1Quantity - general0
374266qɛ³⁵steelyard / scalesn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0570.103.2.4Elements, metals, alloys0
423254qɑ¹¹ nõ⁵⁵healed, have (of a wound)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1581.101.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
3626332279,mqɑ¹¹lɛi⁵⁵crown1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0339.102.2.4.1Particular birds0
386496qɑ¹¹ta⁵⁵ (lĩ¹¹)tennum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0806.109.9Numbers and numeric expression0
401395qɑ¹¹tʂhe¹¹tʂhe⁵⁵multicolored / patterned (cloth)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1098.109.4Colors0
430586qɑ¹¹ɬi¹¹ʐɿ³⁵diarrhea, havev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1737.101.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
386948qɑ⁵⁵gɯ⁵⁵ (lĩ¹¹)nineteennum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0815.109.9Numbers and numeric expression0
386647qɑ⁵⁵sũ⁵⁵ (lĩ¹¹)thirteennum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0809.109.9Numbers and numeric expression0
386797qɑ⁵⁵tʂhu⁵⁵ (lĩ¹¹)sixteennum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0812.109.9Numbers and numeric expression0
386747qɑ⁵⁵ŋuə⁵⁵ (lĩ¹¹)fifteennum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0811.109.9Numbers and numeric expression0
386697qɑ⁵⁵ʒə⁵⁵ (lĩ¹¹)fourteennum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0810.109.9Numbers and numeric expression0
386847qɑ⁵⁵ȵ̥ɯ⁵⁵ (lĩ¹¹)seventeennum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0813.109.9Numbers and numeric expression0
386898qɑ⁵⁵ɕyə⁵⁵ (lĩ¹¹)eighteennum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0814.109.9Numbers and numeric expression0
371302sã⁵⁵pillar / columnn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0513.105.11.9.3.1Internal0
3640332658,msẽ¹¹bũ⁵⁵treen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0372.103.1.2Plant parts and types0
3545172658,m,msẽ¹¹dzu⁵⁵mi¹¹carpentern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0185.104.2.1.4Artists and Artisans0
373955sẽ¹¹pu⁵⁵ladle (gourd) / dipper (wooden)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0564.105.5Cooking Implements0
3643452658,1019sẽ¹¹sy⁵⁵fruitnveg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0378.103.1.5Fruits and vegetables0
428000m,1410se¹¹ȵi⁵⁵listenv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1681.101.2.7.4Hear/Listen0
401142se¹¹ȵ̥ĩ⁵⁵n̥ɛ̃¹¹ʐĩ¹¹pleasant to the ears1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1092.108.3.1.1.1Like0
351681530se⁵⁵tendon / sinewn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0130.101.6.6.1Sinew/Tendon/Ligament0
367953se⁵⁵seed of Chinese prickly ashn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0448.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
3723982658sẽ⁵⁵firewoodn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0534.105.11.5.5Tools pertaining to fire0
385262sẽ⁵⁵khi⁵⁵year after nextn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0782.109.1.2Months and Years0
401045se⁵⁵pu⁵⁵clear / lucid1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1090.109.6.1.1Positive Qualities0
346502se⁵⁵tɕɯ⁵⁵river (small)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0030.103.2.3Water and other liquids0
377981si³⁵netn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0642.105.11.5.4Workshop use/Equipment0
402739si⁵⁵press (with palm or finger)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1129.109.5Change of state0
356570sĩ⁵⁵sĩ⁵⁵grandsonn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0224.104.7.3Later generation0
366763sĩ⁵⁵tɕɑ̃⁵⁵gingern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0425.103.1.5Fruits and vegetables0
3609006114si⁵⁵|ŋgi⁵⁵lionn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0305.102.1.3Feline0
366455so³⁵hempn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0419.103.1.5.1Leafy vegetables0
379541sõ⁵⁵dʑe⁵⁵Buddhan1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0672.105.8.2.3Religious persons/things0
376221so⁵⁵li⁵⁵sawn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0608.105.11.5.3Cutting/Boring0
369609sui¹¹tsɿ⁵⁵bootn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0480.105.11.8.1Footwear0
3611562805sui⁵⁵leopard / panthern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0310.102.1.3Feline0
3861382666sũ¹¹ (lĩ⁵⁵)threenum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0799.109.9Numbers and numeric expression0
430828suɛ̃⁵⁵learnv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1742.108.3.1.12.1Know, Believe0
387051su⁵⁵qo⁵⁵thirtynum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0817.109.9Numbers and numeric expression0
404663sy¹¹sye⁵⁵scratch (an itch against sthg.)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1170.101.6.5.5Itch/Scratch0
3478585442sy⁵⁵rustn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0056.103.2.4Elements, metals, alloys0
430096sy⁵⁵ dy⁵⁵thinkv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1726.108.3.1.13.1Think0
406751sy⁵⁵qɛ⁵⁵infect1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1217.101.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
421872sø⁵⁵chop (firewood)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1552.106.9.3Chop, slice0
365126sø⁵⁵li⁵⁵pearn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0393.103.1.5Fruits and vegetables0
398434sø⁵⁵tʂhɿ⁵⁵tʂhɿ¹¹rough / coarse1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1038.107.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
405343sə¹¹sə⁵⁵make a row, racket1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1185.106.14Construction0
364175sə¹¹tʂuə⁵⁵branch / twign1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0374.101.5.3.1Limb/Branch0
400808sə̃⁵⁵mã⁵⁵clean1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1085.106.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
400859sə̃⁵⁵mɑ¹¹mã⁵⁵dirty1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1086.103.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
4242221018sə⁵⁵killv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1602.106.4Harm0
382116sə⁵⁵ntshə̃⁵⁵boundary line / demarcation linen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0721.109.7.1Shape and size0
3990176178,msə⁵⁵pa⁵⁵new1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1050.109.6.1.1Positive Qualities0
4009586178,msə⁵⁵pa⁵⁵fresh1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1088.109.6.1.1Positive Qualities0
376322sə⁵⁵te⁵⁵file (tool)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0610.106.9.2Carve, shave0
408896sə⁵⁵ŋgi⁵⁵quake (earth)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1265.103.2.6Natural disasters0
430924sə⁵⁵ʐe⁵⁵find / look forv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1744.106.21Acquisitions0
351631230sɛi³⁵bloodn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0129.101.6.2Blood/Bleed0
383218sɛ¹¹mbi³⁵tomorrown/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0742.109.1.3Days0
383419m,m,2636sɛ⁵⁵mbi⁵⁵ɕye¹¹tomorrow night / eveningn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0746.109.1.4Times of Day0
428098sɐ¹¹tʂuɑ⁵⁵stop / ceasev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1683.106.7.11Movement (general)0
376783sɑ⁵⁵ʐɛi⁵⁵rope / stringn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0619.105.11.4Rope0
371922sɿ¹¹ ʐɑ⁵⁵stool / benchn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0525.105.11.9.4Furnishings0
373480sɿ¹¹khi⁵⁵chopsticksn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0555.105.5Cooking Implements0
407951sɿ¹¹ko¹¹tɕhõ⁵⁵hiccupv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1244.101.8.3.5Hiccup0
400912sɿ¹¹sɿ⁵⁵living (adj.)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1087.101.1.2.1Life/Live/Alive0
386035ta¹¹ (lĩ⁵⁵)onenum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0797.109.9Numbers and numeric expression0
421374ta¹¹ dʐe¹¹xɐ⁵⁵ py¹¹line upv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1541.109.7.1Shape and size0
391133ta¹¹thø̃¹¹ti⁵⁵while, aadv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0909.109.1.4Times of Day0
406942ta¹¹ti¹¹tɯ⁵⁵ti¹¹jab / poke / stab1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1221.106.9.2Carve, shave0
4369942653,m,m,mtã⁵⁵tsɿ⁵⁵pu⁵⁵li¹¹lizardn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0348.102.1.6Reptiles and Amphibians0
3685775,mta⁵⁵tʃha⁵⁵fodder / feed (horse)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0460.103.1.6.4Building, Non-edible0
3874055377,2258ta⁵⁵ʐe⁵⁵hundrednum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0824.109.9Numbers and numeric expression0
3874575377,2258,m,5377ta⁵⁵ʐe⁵⁵nə¹¹ta¹¹one hundred and onenum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0825.109.9Numbers and numeric expression0
425483te³⁵bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1628.1010.4.1.1Grammatical case0
403546te³⁵ te³⁵ py³⁵secret, keep1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1146.108.5.4.2Soft0
370228tẽ⁵⁵pad / cushionn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0492.105.11.9.4Furnishings0
371249te⁵⁵plank / boardn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0512.105.1Waste products0
422431thẽ⁵⁵ di⁵⁵deceive / cheatv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1564.108.3.3.4.3.2Negative0
402427thẽ⁵⁵sũ⁵⁵qɑ¹¹to¹¹bothersome / disagreeable1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1122.100
3647142690,mthiẽ¹¹ bũ⁵⁵pinenveg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0385.103.1.1Names of trees and shrubs0
359449thiẽ¹¹tsɿ⁵⁵lambn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0277.102.1.8Ovine and Hircine0
348169thi¹¹kuo⁵⁵alkali / sodan1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0062.103.2.8Organic matter/Organic compounds0
3975495515thiə³⁵sharp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1020.106.9.2Carve, shave0
381906thiə¹¹thiə⁵⁵point / tipn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0717.106.2.2.2Move an object0
3960855515,5515thiə¹¹thiə⁵⁵pointedadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0992.106.2.2.2Move an object0
427765thiɑu⁵⁵carry (sthg.) with a pole on tv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1676.1010.1.1Prepositions0
376423thi⁵⁵di⁵⁵sɿ¹¹marker (ink, carpenter's)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0612.105.1Waste products0
418345tho¹¹coughv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1477.101.8.3.3Cough0
420904thõ⁵⁵canv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1531.1010.2.2Morphological identifiers0
405797thuɑ¹¹qɛi⁵⁵hold, can1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1195.106.16Holding0
35158038thũ⁵⁵flesh / musclen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0128.101.1.1.1Flesh/Meat0
36769438thũ⁵⁵meatn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0443.101.1.1.1Flesh/Meat0
426169thu⁵⁵fling / tossv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1643.106.12Throwing0
36774538,m,mthũ⁵⁵mɑ¹¹tshɿ⁵⁵meat (lean)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0444.101.1.1.1Flesh/Meat0
376117thu⁵⁵tɕẽ⁵⁵hammer (big)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0606.105.11.5.4Workshop use/Equipment0
376158thu⁵⁵wɑ⁵⁵hammer (small)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0606.105.11.5.4Workshop use/Equipment0
3975915515thə³⁵sharp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1020.106.9.2Carve, shave0
399701thə¹¹kũ⁵⁵cold (weather, water)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1063.107.1.2.3Temperature0
433060thə¹¹kɑ̃⁵⁵catch coldv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1790.106.21Acquisitions0
425109thə¹¹ɕy³⁵birth, give tov.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1620.101.1.2Life/Breathe/Exist0
422480thə̃⁵⁵build by laying bricks, stones, etc.v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1565.106.14Construction0
406115thɛ̃⁵⁵smoke (a cigarette)v1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1203.103.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
413596502thɛ̃⁵⁵drinkv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1370.100
426407thɛ̃⁵⁵suckv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1648.101.3.2.1Suck/Suckle0
398478thɑ¹¹mbʐɛ⁵⁵slippery (road)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1039.107.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
422775thɑ⁵⁵ dɑ⁵⁵knock / strikev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1571.106.8Striking, hitting verbs0
418055tiẽ⁵⁵seev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1471.101.2.6.10See/Look0
405582tio³⁵lə⁵⁵prop up / support1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1190.106.2Action Verbs with Patient0
417962tio⁵⁵watchv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1469.101.2.6.9Watch0
432498ti³⁵stick into / stabv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1778.103.1.2Plant parts and types0
392465ti⁵⁵someclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0923.109.9Numbers and numeric expression0
391032tõ³⁵tɕi⁵⁵ten centsclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0907.109.9Numbers and numeric expression0
368928to¹¹phu⁵⁵cloth (woollen) (tweed native to area)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0466.105.1Waste products0
379224tõ¹¹qõ¹¹lõ⁵⁵bell (iron, hung over necks of draught animals)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0666.105.1Waste products0
382288to¹¹to⁵⁵on (the table)prep1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0724.1010.1.1Prepositions0
351320to⁵⁵pɯi⁵⁵sore / boiln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0123.101.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
3875072703,mtõ⁵⁵tʂhɑ⁵⁵thousandnum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0826.109.9Numbers and numeric expression0
410700tsha⁵⁵pa⁵⁵fever, havev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1305.101.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
394809tshĩ¹¹tshĩ⁵⁵thin (in diameter) / fine / tinyadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0967.109.7.2Verbs referring to size/shape0
3481172729tshi⁵⁵saltn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0061.103.2.4Elements, metals, alloys0
400425tshi⁵⁵mɑ¹¹tsũ⁵⁵tasteless / insipid1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1077.105.8Religion0
4003752729,229tshi⁵⁵qhɑ¹¹salty1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1076.103.2.4Elements, metals, alloys0
384596tshi⁵⁵tɕi⁵⁵day (first of lunar month)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0769.101.5.3.2Five0
384646tshi⁵⁵ȵi⁵⁵day (second of lunar month)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0770.101.5.3.2Five0
412629tshõ⁵⁵enough, bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1349.101.1.3.2Satiated/Full/Enough0
421598tshue³⁵compensatev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1546.106.22Exchanges0
434539tshũ¹¹py⁵⁵do / be in businessv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1822.106.1.1.1To do/act0
354257tshũ¹¹py⁵⁵mi¹¹merchantn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0180.104.2.1Occupations0
352344458tshu⁵⁵lungn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0143.101.7.2Lung0
372856tshy⁵⁵dye (stuff)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0543.105.1Waste products0
423388tshy⁵⁵ tɕø⁵⁵dyev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1584.105.1Waste products0
3951347173,7173tshɯ̃¹¹tshɯ̃⁵⁵shortadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0973.109.7.2Verbs referring to size/shape0
367592tshɑ¹¹wɑ⁵⁵gruel / porridgen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0441.105.5Cooking Implements0
39780148tshɿ³⁵fat (pig)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1025.101.6.4Fat/Be Fat0
3709341226,mtshɿ¹¹tɕi³⁵sheepfold / pen (sheep)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0506.102.1.8Ovine and Hircine0
354465tshɿ¹¹ɬu¹¹mi⁵⁵shepherd boyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0184.104.2.1.1Agriculture/Husbandry/Hunting0
3593951226tshɿ⁵⁵goatn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0276.102.1.8Ovine and Hircine0
3592921226,6028tshɿ⁵⁵ʒõ⁵⁵sheep (general)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0274.102.1.8Ovine and Hircine0
3596071226,mtshɿ⁵⁵ʑẽ³⁵dung (goat, sheep)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0280.102.1.8Ovine and Hircine0
353419tsi³⁵life spann1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0164.101.1.2.1Life/Live/Alive0
3768345587tso³⁵wedgen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0620.109.7.1Shape and size0
393043tsõ³⁵hepron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0934.104.1Pronouns0
393100tsõ³⁵dzã³⁵they twopron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0935.104.1Pronouns0
393153tsõ³⁵ʐɿ³⁵theypron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0936.104.1Pronouns0
348479tso⁵⁵khɑ̃⁵⁵prisonn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0068.105.11.9.1Kinds of dwellings0
369557tsui³⁵shoen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0479.105.11.8.1Footwear0
3524451390tsu³⁵livernbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0145.101.7.3Liver0
3650252741tsu³⁵thorn / splintern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0391.103.1.2Plant parts and types0
369093tsũ³⁵buttonn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0470.105.11.8.2.3Parts of clothing0
400323tsũ³⁵hot / spicy1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1075.100
418907tsũ³⁵pepperyadj.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1489.100
376576tsuɛ³⁵plowsharen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0615.105.3Diseases0
428596tsuɛ⁵⁵pull / drag (a log)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1694.106.2.2.3.1Push0
3563612727tsø³⁵sonn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0220.104.7.3Later generation0
3565182727,mtsø⁵⁵dzə̃⁵⁵son-in-lawn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0223.104.7.4Related by marriage0
355865tsø⁵⁵gõ⁵⁵mute (male)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0211.101.5.3.2Five0
3613092739tsə³⁵deern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0313.102.2.2Cervidae0
399862tsə³⁵mɑ¹¹ʐɿ⁵⁵cool, pleasantly1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1066.107.1.2.3Temperature0
3761686697,mtsə³⁵ɣõ⁵⁵chisel (round)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0607.105.11.5.3Cutting/Boring0
399643tsə¹¹ʐɿ⁵⁵hot1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1062.100
359550tsə̃⁵⁵wool / fleecen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0279.101.6.1.3Wool0
351990418tsɛi³⁵jointnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0136.101.5.8Joint0
429539tsɛ³⁵tsɑ¹¹wash (clothes)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1713.106.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
361054tsɛ¹¹ʑy⁵⁵monkeyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0308.102.1.9Simian0
36779642tsɑ³⁵oil (animal)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0445.101.6.4.1Oil/Grease0
380693tsɑ³⁵crack / rift / fissuren1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0694.103.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
399812tsɑ̃³⁵mɑ¹¹ʐɿ⁵⁵warm1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1065.107.1.2.3Temperature0
41508786tsɿ⁵⁵squeeze (for milk)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1405.109.5Change of state0
376524tũ³⁵plown1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0614.106.11Digging, excavation0
379802tuɛ̃³⁵dɑ⁵⁵matter / affairn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0677.108.1Abstract Entities0
396342tu⁵⁵ʐɿ⁵⁵hit sthg on the targetv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0998.106.8Striking, hitting verbs0
382962ty¹¹tshy⁵⁵timen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0737.109.1.5Other Intervals0
415840ty⁵⁵water / sprinkle / irrigatev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1422.103.2.3Water and other liquids0
382761ty⁵⁵ʑy⁵⁵upwardsadv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0733.109.2.1Up0
409527tə¹¹ pə¹¹ tɯ⁵⁵tɕu³⁵bite (mosquito)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1279.101.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
396634tə¹¹tu⁵⁵vertical1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1002.109.2.1Up0
396681tə¹¹tu⁵⁵straight1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1003.107.1.5.1General - form0
373532tə̃³⁵bi⁵⁵bottlen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0556.105.1Waste products0
3597125,mtə̃³⁵py⁵⁵donkeyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0282.102.1.7Equine0
3841855,mtə⁵⁵year of the horsen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0761.109.1.2Months and Years0
403676tə⁵⁵ tɕyə⁵⁵xɐ¹¹ py¹¹hug / hold in the arms1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1149.108.4Feeling0
392039tə⁵⁵dʐe¹¹row (of houses)clf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0883.106.2.2.1Assorted action verbs0
426940tə⁵⁵jo⁵⁵ʒɑ¹¹lift up / carryv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1659.106.16Holding0
382012tə⁵⁵kə⁵⁵tɕo¹¹surroundingsn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0719.100
396523tɛi⁵⁵kɯ⁵⁵far / distantadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0974.109.2.4Apart0
385417tɛ¹¹ɕe⁵⁵present, the (time)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0785.105.8Religion0
380172tɛ⁵⁵mbʐi⁵⁵gift / presentn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0684.105.8Religion0
431658m,5677tɯ¹¹qo⁵⁵winv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1760.106.19Social action0
428270tɯ⁵⁵ de³⁵throw / hurlv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1687.106.12Throwing0
403624tɯ⁵⁵ kui⁵⁵eaten one's fill, have1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1148.101.3.5.8Eat/Devour0
422578tɯ⁵⁵ mũ⁵⁵rise / stand upv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1567.101.1.4Wake/Conscious/Alert0
412143tɯ⁵⁵ qao⁵⁵complain about s.b. to his supv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1338.108.5.2.1Complain0
425211tɯ⁵⁵ tɕhɯ⁵⁵rise / go upv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1623.101.1.4Wake/Conscious/Alert0
425167tɯ⁵⁵ xɑ¹¹left over, be / remainv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1622.101.5.3.2Five0
410219tɯ⁵⁵by⁵⁵heap / stack (hay, grass)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1294.106.2.2.1Assorted action verbs0
432970tɯ⁵⁵by⁵⁵bloated, feel (of the stomach)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1788.101.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
415045tɯ⁵⁵bə⁵⁵by¹¹press (a tube of toothpaste)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1404.109.5Change of state0
410503tɯ⁵⁵bɐ⁵⁵develop (career / undertaking)itr.v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1300.109.5Change of state0
417081tɯ⁵⁵dze⁵⁵ti¹¹dʐɑ̃¹¹startle / disturbv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1449.108.3.1.9.1Surprised0
424925tɯ⁵⁵gi⁵⁵growv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1617.109.7.2Verbs referring to size/shape0
432874tɯ⁵⁵gi⁵⁵grow upv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1786.109.7.2Verbs referring to size/shape0
432414tɯ⁵⁵gə⁵⁵increase / gainv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1776.109.5Change of state0
405493tɯ⁵⁵ke⁵⁵weigh (food)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1188.109.8Measure Words0
432776tɯ⁵⁵khẽ⁵⁵standv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1784.101.5.2Foot0
430880tɯ⁵⁵khuo⁵⁵ʐɛ¹¹smoke / fumigatev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1743.103.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
407105tɯ⁵⁵li⁵⁵twist (hemp fibers) between the palms1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1225.106.7.6Circularly0
399392tɯ⁵⁵mi⁵⁵ʃə⁵⁵tender young (plant)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1057.107.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
421082m,1145tɯ⁵⁵phə⁵⁵throw up / vomitv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1535.106.12Throwing0
398631tɯ⁵⁵pu⁵⁵ʐɑ¹¹crisp / brittle1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1042.107.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
431576tɯ⁵⁵pɛi⁵⁵overflow / spillv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1758.106.6Verbs requiring liquids0
420295tɯ⁵⁵su⁵⁵full, be / filled upv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1518.101.1.3.2Satiated/Full/Enough0
414705tɯ⁵⁵sɿ⁵⁵alive, become / activev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1396.101.1.2.1Life/Live/Alive0
414756tɯ⁵⁵sɿ⁵⁵la¹¹support / raisev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1397.106.16Holding0
426623tɯ⁵⁵sɿ⁵⁵tʂy¹¹calculatev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1652.108.3.1.13.1Think0
406295tɯ⁵⁵tsẽ⁵⁵come out (the sun)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1207.106.7.1Inward0
427719tɯ⁵⁵tshe⁵⁵qɑ¹¹choose / pickv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1675.106.10.4Intentional separation - Sort0
406533tɯ⁵⁵tsui⁵⁵put on (shoes)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1212.106.17Putting0
419457tɯ⁵⁵tsɑ⁵⁵split open / rendv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1500.106.9.3Chop, slice0
417644tɯ⁵⁵tsɿ⁵⁵boiling, be (water)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1462.106.6Verbs requiring liquids0
405070tɯ⁵⁵tue⁵⁵tɑ¹¹wind (thread onto a keel)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1179.103.2.1Weather and seasons0
431382tɯ⁵⁵tɕhõ⁵⁵scoop up (water) / ladle outv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1754.106.11Digging, excavation0
430680tɯ⁵⁵tɕhy⁵⁵wake upv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1739.101.1.4Wake/Conscious/Alert0
427950tɯ⁵⁵tɕhə⁵⁵paste / stick / gluev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1680.105.4Instruments and therapies0
431750tɯ⁵⁵tɕyɛ⁵⁵py¹¹embrace / hugv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1762.108.4Feeling0
422869tɯ⁵⁵tɕɯ⁵⁵prize / pryv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1573.105.8Religion0
417309tɯ⁵⁵tʂuɛ⁵⁵sawv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1454.105.11.5.3Cutting/Boring0
409339tɯ⁵⁵xui⁵⁵hangv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1275.106.1.1.5Hang0
412853tɯ⁵⁵xui⁵⁵hang (on the wall)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1354.106.1.1.5Hang0
411906tɯ⁵⁵ɣu⁵⁵dry, bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1333.106.6Verbs requiring liquids0
399344tɯ⁵⁵ʃə⁵⁵overgrown (plant)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1056.103.1.10Verbs involving plants0
419110tɯ⁵⁵ʃə⁵⁵old, bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1493.107.1.8.3Neutral term0
414662tɯ⁵⁵ȵ̥o⁵⁵muddle (the water)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1395.1010.0Grammatical Words0
433606tɯ⁵⁵ʐɛ̃⁵⁵swell (of tissue)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1802.101.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
366506tʃã¹¹ʐã⁵⁵vegetablen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0420.103.1.2Plant parts and types0
397393tʃhɛ¹¹ʐɑ⁵⁵slow1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1017.109.6.2.1Negative Qualities0
394375tʃhɿ¹¹tshə⁵⁵how many (a small number)intg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0959.109.9Numbers and numeric expression0
398236tʃõ³⁵hard1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1034.109.6.2Negative Qualities0
375855m,193tʃõ¹¹bʐẽ⁵⁵string (oxhide)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0601.105.1Waste products0
434582tʃõ¹¹qɑ⁵⁵qɑ¹¹hard1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1034.109.6.2Negative Qualities0
4001672379tʃu³⁵sour1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1072.107.1.4.4Taste0
4002082379,mtʃu³⁵tsũ⁵⁵sour1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1072.107.1.4.4Taste0
362026tʃuɑ⁵⁵nest (bird)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0327.102.2.4Birds (in general)0
372601tʃə⁵⁵mɑ⁵⁵steel (for flint)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0538.103.2.4Elements, metals, alloys0
347332tʃɑ³⁵mudn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0046.103.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
381371tʃɑ̃³⁵northn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0707.109.2.8Directions0
366143tʃɑ̃¹¹tɕɯ⁵⁵buckwheat (tartary, hulless, duck wheat)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0413.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
347280tʃɑ⁵⁵pu⁵⁵lɛi¹¹dustn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0045.103.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
394270tʃɿ⁵⁵nẽ⁵⁵howintg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0957.1010.1Ontological0
350651tɑ¹¹mɑ⁵⁵ ɬo⁵⁵tsɿ¹¹thumbn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0110.101.5.6.1Thumb/Big Toe0
387872tɑ¹¹tshõ⁵⁵firstnum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0833.109.9Numbers and numeric expression0
429312tɑ¹¹tʂɑ¹¹xə⁵⁵py¹¹hold (a pen)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1709.106.16Holding0
384749tɑ̃³⁵po⁵⁵Januaryn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0772.109.1.2Months and Years0
380021tɑ⁵⁵mark / signn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0681.105.1Waste products0
3839826063tɑ⁵⁵year of the tigern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0757.109.1.2Months and Years0
372123325,mtɑ⁵⁵gə̃⁵⁵cupboard / cabinetn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0528.100
363831tɑ⁵⁵sã⁵⁵locustn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0368.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
410414m,1825tɕe³⁵ʐũ⁵⁵hungry, bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1298.101.1.3Hungry0
362583tɕe⁵⁵tɕe⁵⁵magpien1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0338.102.2.4.1Particular birds0
403115tɕha⁵⁵py⁵⁵worship / make obeisance to1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1137.105.8.1.3General/Other Religious0
431197tɕhe⁵⁵raise (chickens)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1750.106.7.7Up, etc.0
392516tɕhi¹¹ lĩ⁵⁵several / few, aclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0924.109.9Numbers and numeric expression0
377780tɕhõ⁵⁵snare / trapn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0638.105.14Husbandry0
381164tɕho⁵⁵direction / orientationn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0703.109.2.8Directions0
408742tɕhya³⁵arrivev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1262.106.7.1Inward0
412493tɕhy¹¹ jɯ⁵⁵followv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1346.106.7.10Move with something else0
395342tɕhy¹¹tɕhy⁵⁵narrowadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0977.109.7.2Verbs referring to size/shape0
399539tɕhy⁵⁵beautiful1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1060.107.1.3Human qualities and appearance0
408017tɕhỹ⁵⁵openv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1246.106.2.2.6.1Open0
385522tɕhy⁵⁵dy¹¹ʑy⁵⁵futuren1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0787.109.1.5Other Intervals0
434007tɕhy⁵⁵ke⁵⁵ʃi⁵⁵chase afterv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1811.106.7.10Move with something else0
423841tɕhə⁵⁵ ȵi⁵⁵knead (dough)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1594.105.5Cooking Implements0
419307tɕhɯ¹¹tshə¹¹kɯ⁵⁵measurev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1497.109.8Measure Words0
4324576697tɕhɯ⁵⁵chisel / bore (a hole)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1777.105.11.5.3Cutting/Boring0
348686tɕhɯ⁵⁵tẽ⁵⁵tower / pagodan1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0072.109.10.6Functional buildings/places0
414847tɕhɑ¹¹mɑ¹¹dʐuɛ³⁵mix (powder) with waterv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1399.106.13.4Mix0
370682tɕĩ³⁵pɐ¹¹tio⁵⁵downstairs1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0501.100
370479tɕĩ³⁵tɕhy⁵⁵foundationn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0497.105.11.9.3.1Internal0
366185tɕi¹¹mi⁵⁵buckwheat (sweet)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0413.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
370631tɕĩ¹¹to⁵⁵upstairs1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0500.109.2.1Up0
365177tɕĩ⁵⁵du⁵⁵tangerinen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0394.103.1.5Fruits and vegetables0
349677tɕi⁵⁵gõ⁵⁵backn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0091.101.4.8Back0
402276tɕi⁵⁵pu⁵⁵blissful1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1118.100
373903tɕo³⁵hoop / bandn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0563.105.11.9Dwellings0
371087tɕo³⁵pu⁵⁵tɕo⁵⁵mu⁵⁵tilen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0509.105.8Religion0
363418tɕo¹¹phi⁵⁵mosquiton1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0360.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
373638tɕo¹¹qũ⁵⁵jar (earthen)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0558.105.1Waste products0
362329tɕõ⁵⁵wi⁵⁵swallown1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0333.101.3.5.6Swallow0
427667m,629tɕu¹¹ ndʐɛ³⁵lick / lapv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1674.101.3.3.1Lick0
383881tɕu⁵⁵wɑ⁵⁵year of the mousen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0755.109.1.2Months and Years0
383625tɕyẽ⁵⁵dzɿ⁵⁵tshə̃¹¹noonn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0750.109.1.4Times of Day0
426446tɕy¹¹tɕyɛsuckv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1648.101.3.2.1Suck/Suckle0
359854tɕyə³⁵pign1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0284.102.1.12Porcine0
360018tɕyə³⁵ʑẽ³⁵dung (pig)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0288.101.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
359867tɕyə³⁵ʑi⁵⁵boarn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0285.102.1.12Porcine0
359968tɕyə¹¹ bʐɿ⁵⁵tsɿ¹¹pigletn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0287.102.1.12Porcine0
359917tɕyə¹¹qu⁵⁵mɑ¹¹sown1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0286.102.1.12Porcine1
370832tɕyə¹¹tɕĩ³⁵pigsty / pen (hog)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0504.105.11.9.5Outdoor/Temporary structures0
418394m,1825tɕyə¹¹ʐũ⁵⁵thirsty, bev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1478.101.1.3.1Thirsty0
355040tɕyə⁵⁵pe⁵⁵robbern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0195.106.2.2.1Assorted action verbs0
349625tɕyə⁵⁵phũ⁵⁵shouldern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0090.101.4.3Shoulder0
359855tɕyɛ³⁵pign1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0284.102.1.12Porcine0
369763tɕø⁵⁵ʐɿ⁵⁵coraln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0483.100
359813tɕə³⁵pign1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0284.102.1.12Porcine0
430635tɕə³⁵blow (one's nose)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1738.101.3.1.4Blow0
368527tɕə¹¹tɕhe⁵⁵feed (pig) / pigwashn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0459.101.3.5.8Eat/Devour0
361258tɕə¹¹ȵe⁵⁵boar (wild)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0312.102.1.12Porcine0
394646tɕə⁵⁵big / largeadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0964.109.7.2Verbs referring to size/shape0
394688tɕə⁵⁵mi⁵⁵big / largeadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0964.109.7.2Verbs referring to size/shape0
373691tɕə⁵⁵phẽ⁵⁵kettle / potn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0559.105.5Cooking Implements0
375399tɕə⁵⁵thio⁵⁵stirrupn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0592.100
371138tɕɛ̃⁵⁵walln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0510.105.11.9.3Parts of the structure0
385366tɕɛ̃⁵⁵tʂĩ⁵⁵ʐɿ¹¹khe⁵⁵ancient times, inadv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0784.109.1.5Other Intervals0
347383tɕɯwatern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0047.103.2.3Water and other liquids0
426500tɕɯ³⁵speakv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1649.108.5.10.1Talk, say0
412132tɕɯ³⁵ŋ̊ɑ⁵⁵tellv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1337.101.8.7Speak/Say/Tell0
377416tɕɯ¹¹thɑ⁵⁵millstonesn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0631.100
360635tɕɯ¹¹ʐo³⁵duckn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0300.102.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
346712tɕɯ¹¹ʐuɛ̃ditch / gullyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0034.103.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
427859m,5658tɕɯ⁵⁵ tshə⁵⁵jumpv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1678.106.7.8Downward0
373837tɕɯ⁵⁵m̥ɛ⁵⁵bucketn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0561.105.1Waste products0
373795tɕɯ⁵⁵tsẽ⁵⁵bucketn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0561.105.1Waste products0
368218tɕɯ⁵⁵tsə⁵⁵water (boiled)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0453.103.2.3Water and other liquids0
3703291612tɕɪ̃³⁵housen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0494.105.11.9.1Kinds of dwellings0
397854tʂe³⁵mɑ¹¹tɕhə⁵⁵thin1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1026.109.7.2Verbs referring to size/shape0
397750tʂe¹¹tɕhə⁵⁵fat1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1024.101.6.4Fat/Be Fat0
373114tʂẽ⁵⁵lũ¹¹steamer (of bamboo, for food)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0548.1010.1.1Prepositions0
397336tʂhõ⁵⁵(ʐɿ⁵⁵)quick / fast1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1016.109.6.1.1Positive Qualities0
401963tʂhõ⁵⁵ʒõindustrious / hardworking1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1111.109.6.1.2Positive Human Qualities0
3872052621,mtʂhu³⁵qo⁵⁵sixtynum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0820.109.9Numbers and numeric expression0
3862912621,mtʂhu¹¹ (lĩ⁵⁵)sixnum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0802.109.9Numbers and numeric expression0
348323tʂhũ⁵⁵streetn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0065.109.10.1Roads and Ways0
358717819,mtʂhu⁵⁵bø⁵⁵hornn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0263.101.2.2Horn(ed)/Antler0
362431tʂhũ⁵⁵tʂhũ⁵⁵cranen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0335.102.2.4.1Particular birds0
350297335tʂhɿ⁵⁵footnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0103.101.5.2Foot0
355450tʂhɿ⁵⁵gə¹¹ʑyə⁵⁵lame personn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0203.101.5.12Lame/Limp0
387559tʂhɿ⁵⁵tshø⁵⁵ten thousandnum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0827.109.9Numbers and numeric expression0
427325tʂhɿ⁵⁵tsũ³⁵kickv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1667.106.2.2.3.3Kick0
350245tʂhɿ⁵⁵tsɛi⁵⁵calfnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0102.101.5.7Leg0
374638tʂhɿ⁵⁵tsɿ⁵⁵ruler (measure)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0577.104.2.5.2Civil leaders0
384287tʂi⁵⁵year of the monkeyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0763.109.1.2Months and Years0
374370tʂõ¹¹le³⁵container (measuring, 1-liter-volume)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0572.105.1Waste products0
371870tʂo¹¹tsɿ⁵⁵tablen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0524.105.11.9.4Furnishings0
371037tʂuã⁵⁵brickn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0508.105.11.9.3Parts of the structure0
406067tʂu³⁵take out (from in between, a part from a whole)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1202.1010.1.1Prepositions0
376681tʂu³⁵mɑ⁵⁵hoe (digging)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0617.105.3Diseases0
364134tʂuə¹¹ja⁵⁵branch / twign1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0374.101.5.3.1Limb/Branch0
418440tʂuɛ³⁵carve / engravev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1479.106.9.2Carve, shave0
361003tʂũ⁵⁵tʂo⁵⁵claw / talonn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0307.101.5.10.4Claw/Talon/Pincer0
3596626087tʂy³⁵mulen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0281.102.1.7Equine0
362077tʂə³⁵kite (black-eared) / hawkn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0328.105.8Religion0
418533tʂə̃³⁵gnaw / nibblev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1481.101.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
428366tʂə⁵⁵push / shovev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1689.106.2.2.3.1Push0
354724tʂə⁵⁵pe⁵⁵monkn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0189.100
378605tʂə⁵⁵ti⁵⁵joke / jestn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0654.108.5.9Jest0
378811tʂɛ³⁵chessn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0658.103.1.8Other wild plants0
377308tʂɛ⁵⁵tsɿ⁵⁵sieve / siftern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0629.105.5Cooking Implements0
352547227tʂɿ³⁵gall bladdernbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0147.101.7.3Liver0
367275tʂɿ⁵⁵mɑ¹¹sesamen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0435.103.1.6.1Spices0
399166vu³⁵lə⁵⁵good1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1052.109.6.1.1Positive Qualities0
350088wa¹¹ki⁵⁵buttocksn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0099.101.4.10Buttocks/Rump0
375804we³⁵ring in cow's nose used to lead it aboutn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0600.1010.1.1Prepositions0
3815332154we³⁵leftn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0710.101.5.3.2Five0
358505we¹¹tʂɑ⁵⁵calfn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0259.101.5.7Leg0
3454642080wi³⁵rainn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0010.103.2.1Weather and seasons0
399067wi³⁵mi⁵⁵used / old1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1051.106.2.2.7.1Use0
374940wi⁵⁵də⁵⁵umbrellan1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0583.105.11.8.2.2Special clothes and equipment0
3616662630wo³⁵mousen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0320.102.1.1Rodents0
351267wo¹¹sui⁵⁵molenbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0122.102.2.7Other Mammals0
381008wu³⁵lə⁵⁵ti¹¹advantage / benefitn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0700.108.1Abstract Entities0
362482m,5413wə¹¹tsi⁵⁵sparrown1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0336.102.2.4.1Particular birds0
355972wɛ¹¹mi⁵⁵guestn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0213.104.4.3Outsiders0
369506wɑ¹¹tsɿ⁵⁵sock / stockingn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0478.100
416990xa¹¹jɯ⁵⁵enter (a house)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1447.106.7.1Inward0
408475xa¹¹tsha⁵⁵block (the wind)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1256.106.2Action Verbs with Patient0
417444xa¹¹ɣu¹¹lu⁵⁵ py¹¹huddle / curl upv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1457.106.13.5Join (general)0
417530xa¹¹ʐo⁵⁵block / obstructv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1459.106.2Action Verbs with Patient0
417569xa¹¹ʐo⁵⁵la¹¹obstruct (cause to) / blockv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1460.106.2Action Verbs with Patient0
433406xa⁵⁵qu³⁵knowv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1798.108.3.1.12.1Know, Believe0
372137xo⁵⁵xo¹¹box / casen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0529.105.1Waste products0
348013xue⁵⁵charcoaln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0059.103.2.4Elements, metals, alloys0
352040632xui⁵⁵toothnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0137.101.3.4Tooth0
352091632,mxui⁵⁵nɑ⁵⁵gumnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0138.101.3.4.3Gums0
402594xuə¹¹bo¹¹ʃi⁵⁵love / like1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1126.108.3.1.1.1Like0
346559xuə⁵⁵laken1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0031.103.2.5Landforms and geographical features0
3523941387xuə⁵⁵heartn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0144.101.7.1Heart0
430443xuə⁵⁵ tsɿ⁵⁵ py³⁵careful, be / cautiousv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1734.108.3.2.3.1Comfort0
346611xuə⁵⁵tɕə⁵⁵sean1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0032.103.2.3Water and other liquids0
425120xuɑ⁵⁵ qhɑ⁵⁵angry, be / take offensev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1621.108.3.1.6.1Angry0
367224xuɑ⁵⁵sĩ⁵⁵peanutn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0434.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
381061xu⁵⁵usen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0701.106.2.2.7.1Use0
395605xu⁵⁵deepadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0982.107.1.5.3Position - high/low0
4314313520xu⁵⁵want / needv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1755.108.3.1.14.3Desirable0
395648xu⁵⁵mi⁵⁵deepadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0982.107.1.5.3Position - high/low0
411562xə¹³mu⁵⁵mo¹¹apply (ointment)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1325.106.17Putting0
426261xə¹¹ wə⁵⁵tie (a cow) tov.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1645.106.13.1Tying0
433507xə¹¹bɛ⁵⁵point at / to / outv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1800.106.2.2.2Move an object0
413324xə¹¹dʐə̃³⁵go by (two years) / passv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1364.106.7.2Outward0
434098xə¹¹khɯ⁵⁵catch / capturev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1813.106.21Acquisitions0
432315xə¹¹lɛ̃³⁵plant (trees)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1774.103.1.10Verbs involving plants0
420486xə¹¹se⁵⁵die out (of fire)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1522.101.1.6Die/Deathly0
406710xə¹¹suẽ⁵⁵hand down (to posterity)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1216.101.5.1.1Hand0
404612xə¹¹tʃu⁵⁵hide (sthg.)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1169.101.6.5.1Hide/Leather0
433016xə⁵⁵jõ⁵⁵catch (fire) / be (on fire)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1789.103.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
415221xɐ¹³tɕy⁵⁵deposit / leave withv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1408.1010.1.1Prepositions0
422724xɐ¹¹ ju⁵⁵ la¹¹rob / lootv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1570.106.2.2.1Assorted action verbs0
414581xɐ¹¹dũ⁵⁵mix / blend / minglev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1393.106.13.4Mix0
414626xɐ¹¹dũ⁵⁵la¹¹mix (cause to)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1394.106.13.4Mix0
409939xɐ¹¹dzø³⁵block up / plugv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1288.106.2Action Verbs with Patient0
415566xɐ¹¹gẽ³⁵scissorv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1416.105.11.5.3Cutting/Boring0
403305xɐ¹¹gu¹¹guɛ⁵⁵bind / tie up1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1141.106.13.1Tying0
412441xɐ¹¹khẽ³⁵givev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1345.106.23Giving0
420245xɐ¹¹ki⁵⁵sellv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1517.106.22Exchanges0
411469xɐ¹¹qõ⁵⁵crazy, becomev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1323.108.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
403253xɐ¹¹qu⁵⁵help1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1140.106.2.2.1Assorted action verbs0
412986xɐ¹¹tã³⁵pen in (sheep)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1357.105.1Waste products0
418252xɐ¹¹tẽ⁵⁵rely / depend onv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1475.106.2Action Verbs with Patient0
431530xɐ¹¹tẽ⁵⁵rely / lean onv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1757.106.2Action Verbs with Patient0
416813xɐ¹¹thø⁵⁵lend (money)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1442.106.22Exchanges0
407442xɐ¹¹tsẽ⁵⁵hit, have (the target)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1232.106.8Striking, hitting verbs0
429456xɐ¹¹tsẽ⁵⁵tɕhõ¹¹accustomed to, be / habit of, hav.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1712.1010.1.1Prepositions0
405243xɐ¹¹tshye⁵⁵repay1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1183.106.22Exchanges0
403899xɐ¹¹tshə⁵⁵compare1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1154.108.3Psychological verbs0
411100xɐ¹¹ty³⁵put in (salt)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1315.106.17Putting0
414120xɐ¹¹tə⁵⁵return (a pen)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1382.106.2.2.1Assorted action verbs0
408299xɐ¹¹tɛi⁵⁵wear (a hat)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1252.106.2.2.1Assorted action verbs0
408433xɐ¹¹tʃhɛ¹¹hold up / delayv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1255.106.16Holding0
419205xɐ¹¹tɕhə⁵⁵tired, be / fatiguedv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1495.109.6.2.2Negative Human Qualities0
413692xɐ¹¹tɕə⁵⁵dʑye¹¹close (a book)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1372.106.2.2.6.2Close0
433227xɐ¹¹tʂhõ⁵⁵la¹¹cover / hide from viewv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1794.105.8Religion0
419909xɐ¹¹tʂhu¹¹ lu⁵⁵ la¹¹mess upv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1510.109.2.1Up0
419863xɐ¹¹tʂhu¹¹lu⁵⁵messy, be / in chaosv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1509.109.6.2.1Negative Qualities0
403355xɐ¹¹tʂɿ⁵⁵tʂe¹¹wrapv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1142.106.2.2.1Assorted action verbs0
417395xɐ¹¹tʂɿ⁵⁵tʂe⁵⁵roll up (cloth)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1456.106.7.6Circularly0
420195xɐ¹¹xui⁵⁵buyv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1516.106.22Exchanges0
405197xɐ¹¹ŋuə⁵⁵taste / try the flavor of1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1182.101.3.5.8Eat/Devour0
410269xɐ¹¹ŋɑ⁵⁵hide oneselfv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1295.101.6.5.1Hide/Leather0
431331xɐ¹¹ŋ̊ɯ⁵⁵bitev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1753.101.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
416863m,2541xɐ¹¹ȵi⁵⁵lend (tools)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1443.106.22Exchanges0
410661xɐ¹¹ʂy⁵⁵fermentv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1304.103.1.10Verbs involving plants0
403583xɐ¹¹ʑõ³⁵protect1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1147.106.2.2.1Assorted action verbs0
412314xɐ⁵⁵ki⁵⁵mow / cut (grass)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1342.106.9.4Mince, shred0
428643xɐ⁵⁵tɕhɯ⁵⁵take off (clothes)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1695.106.21Acquisitions0
434057xɑ¹¹dzu¹¹dzuɑ⁵⁵prepare / get ready / intendv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1812.106.14Construction0
424077xɑ¹¹dʐɑ³⁵come loose (shoelace)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1599.106.7.1Inward0
429363xɑ¹¹m̥u⁵⁵cover (the mouth)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1710.105.8Religion0
428836xɑ¹¹qhɑ⁵⁵cut / gouge outv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1699.106.9.3Chop, slice0
424124xɑ¹¹tʂhɑ⁵⁵untie / undov.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1600.106.13.1Tying0
4079051716,mxɑ¹¹xe¹¹yawnv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1243.101.3.1.3Yawn/Gape0
392672xɑ¹¹xɑ¹¹ta⁵⁵lĩ¹¹double / twiceclf1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0927.109.9Numbers and numeric expression0
382168xɑ̃¹¹we⁵⁵upper part of / upper reachesn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0722.109.2.1Up0
433750xɑ⁵⁵tʂɑ⁵⁵grab / seize / catchv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1805.106.21Acquisitions0
398005zã³⁵nɑ⁵⁵nɑ¹¹wet1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1029.106.6Verbs requiring liquids0
345619671zẽ³⁵hailn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0013.103.2.1Weather and seasons0
380853zu³⁵shape / appearancen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0697.109.7.1Shape and size0
421417zũ³⁵wɑ⁵⁵send / dispatch (a person)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1542.106.2.2.2Move an object0
3492051190zø³⁵facen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0082.101.2.5Face0
401494zə³⁵mɑ¹¹ȵẽ⁵⁵stupid1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1100.108.3Psychological verbs0
401797zə³⁵ti⁵⁵fierce / ferocious1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1107.109.6.2.2Negative Human Qualities0
401443zə³⁵ȵẽ⁵⁵clever1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1099.109.6.1.2Positive Human Qualities0
3964802409,mzə¹¹dzɿ⁵⁵square / rectangularadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0989.109.7.1Shape and size0
376210zə̃³⁵chisel (square)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0607.105.11.5.3Cutting/Boring0
364818zɛ³⁵resin / colophonynveg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0387.103.1.6.3Juices, beers, etc.0
355503m,1409zɑ¹¹bũ⁵⁵deaf personn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0204.101.2.7.5Deaf0
396220zɿ¹¹zə⁵⁵wrinkled / creasedadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0995.109.6.2Negative Qualities0
345774zɿ⁵⁵ʐẽ⁵⁵fogn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0016.103.2.1Weather and seasons0
355090ŋe³⁵mi⁵⁵patientn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0196.104.2.1.5Health-care0
4119905652ŋo³⁵darev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1335.100
4120295652,mŋo³⁵gɛi⁵⁵darev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1335.100
414530ŋuĩ³⁵know (to write)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1392.108.3.1.12.1Know, Believe0
3862401306ŋuə¹¹ (lĩ⁵⁵)fivenum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0801.109.9Numbers and numeric expression0
361206ŋuɛ̃³⁵bearn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0311.102.2.3Ursine0
3871541306ŋuɑ⁵⁵qo⁵⁵fiftynum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0819.109.9Numbers and numeric expression0
3597635635ŋə⁵⁵|my⁵⁵cameln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0283.102.2.7Other Mammals0
347589ŋɛi³⁵goldn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0051.103.2.4Elements, metals, alloys0
396942ŋɛ¹¹qu⁵⁵qu¹¹yellow1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1008.109.4Colors0
3476402536ŋɯ̃³⁵silvern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0052.103.2.4Elements, metals, alloys0
3744212536ŋɯ̃³⁵moneyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0573.105.9Monetary Terms0
431146ŋ̊uɯ⁵⁵itch / ticklev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1749.101.6.5.5Itch/Scratch0
362747ŋ̊ɛi⁵⁵parrotn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0341.102.2.4.1Particular birds0
425391ə⁵⁵ tshə⁵⁵ mə¹¹ tshə¹¹try / attemptv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1627.106.1.1.1To do/act0
392779ɛ¹¹dzã³⁵we (two)pron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0929.104.1Pronouns0
408846ɛ¹¹jɛ¹¹ʐɛ⁵⁵ti¹¹py¹¹waitv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1264.106.1.1.6Wait0
378655ɛ¹¹mi¹¹tə̃⁵⁵tə̃¹¹riddlen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0655.100
368161ɛ¹¹ʐɛ⁵⁵alcoholic beveragen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0452.103.1.6Extracts and processed forms0
392830ɛ¹¹ʐɿ³⁵wepron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0930.104.1Pronouns0
3617072630ɣo³⁵mousen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0320.102.1.1Rodents0
381423ɣo³⁵ji⁵⁵middlen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0708.101.9.4Breast0
399121ɣu³⁵lə⁵⁵good1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1052.109.6.1.1Positive Qualities0
397952ɣu¹¹ɣu⁵⁵dry1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1028.106.6Verbs requiring liquids0
352952ɣɑ¹¹n̥ɑ̃⁵⁵sputumnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0155.101.8.3Spit/Saliva0
413373ʃe³⁵shy, be / bashfulv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1365.109.6.3Neutral0
36773534ʃi⁵⁵meatn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0443.101.1.1.1Flesh/Meat0
423152ʃi⁵⁵go / leavev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1579.106.7.2Outward0
434189ʃi⁵⁵walkv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1815.106.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
362687ʃũ⁵⁵pheasantn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0340.102.2.4.1Particular birds0
420442ʃu⁵⁵cry / chirp (of birds)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1521.101.8.8.2Cry/Weep0
402358ʃy⁵⁵dy⁵⁵sad1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1120.101.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
403155ʈɕə¹¹tɕɯ¹¹ʐɿ⁵⁵move (house)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1138.106.7.11Movement (general)0
3593426028ʒõ³⁵sheepn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0275.102.1.8Ovine and Hircine0
3596496028ʒõ³⁵ʑẽ³⁵dung (goat, sheep)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0280.102.1.8Ovine and Hircine0
3871022409,mʒə³⁵qo⁵⁵fortynum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0818.109.9Numbers and numeric expression0
3861892409,mʒə¹¹ (lĩ⁵⁵)fournum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0800.109.9Numbers and numeric expression0
3959472409,mʒə¹¹dzɿ⁵⁵square / rectangularadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0989.109.7.1Shape and size0
420811ʒɑ³⁵taken hold of, have / gottenv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1529.106.21Acquisitions0
394322ʒɿ³⁵nẽ⁵⁵how many / how muchintg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0958.1010.1Ontological0
362129ȵã³⁵ȵĩ⁵⁵sparrow hawkn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0329.102.2.4.1Particular birds0
396505ȵa¹¹tɕɯ⁵⁵river (big)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0030.103.2.3Water and other liquids0
404185160ȵẽ³⁵ill, to be1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1160.101.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
400758ȵẽ³⁵tɕhũ⁵⁵wɑ¹¹poor1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1084.109.6.2.2Negative Human Qualities0
366547ȵe¹¹tɕẽ⁵⁵vegetablen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0420.103.1.2Plant parts and types0
428454ȵe¹¹ȵo⁵⁵ʃi¹¹back up / retreatv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1691.101.4.8Back0
347692ȵẽ⁵⁵copper (red; pure copper)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0053.103.2.4Elements, metals, alloys0
427273160ȵẽ⁵⁵ache (head)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1666.101.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
393362ȵi³⁵oneselfpron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0940.104.1Pronouns0
396991ȵi³⁵nɑ⁵⁵nɑ¹¹green1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1009.109.4Colors0
397043ȵi³⁵qu⁵⁵qu¹¹blue1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1010.109.4Colors0
418482ȵĩ³⁵qɛi⁵⁵agree / consentv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1480.108.3.1.4.1Agree0
393404ȵi³⁵tɕi⁵⁵oneselfpron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0940.104.1Pronouns0
357679ȵi³⁵wɑ⁵⁵relativesn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0244.100
368886ȵi¹¹tsɿ⁵⁵cloth (woollen)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0466.105.1Waste products0
394054ȵĩ⁵⁵di³⁵whointg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0953.1010.5.3WH words0
384801ȵi⁵⁵pa⁵⁵Februaryn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0773.109.1.2Months and Years0
383521ȵĩ⁵⁵tio⁵⁵day (time)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0748.101.5.3.2Five0
3670182067ȵo³⁵pea / beann1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0430.103.1.5Fruits and vegetables0
381748ȵo³⁵outsiden/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0714.109.2.7Extent0
349053681ȵə³⁵eyen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0079.101.2.6Eye0
349001681,1232,mȵə³⁵tsɿ⁵⁵mɛi³⁵eyebrown1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0078.101.2.6.6Eyebrow0
355398681,mȵə¹¹qu⁵⁵blind personn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0202.101.2.6.14.2Blind0
353106681,mȵə⁵⁵bʐe⁵⁵tearsnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0158.101.2.6.7Tears0
3928842489ȵɯ³⁵youpron1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0931.104.1Pronouns0
396787ȵɑ¹¹nɑ⁵⁵na¹¹black1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1005.109.4Colors0
374740ȵ̥ĩ¹¹by³⁵awln1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0579.105.11.5.3Cutting/Boring0
349103803,809ȵ̥ĩ¹¹gõ³⁵nosen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0080.101.2.8Nose0
397700ȵ̥o⁵⁵muddy / turbid1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1023.103.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
349310ȵ̥ỹ⁵⁵mouthn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0084.101.3.1Mouth0
3863422505,mȵ̥ɯ⁵⁵ (lĩ⁵⁵)sevennum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0803.109.9Numbers and numeric expression0
3872552505,mȵ̥ɯ⁵⁵qo⁵⁵seventynum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0821.109.9Numbers and numeric expression0
376272ȵ̩ĩ¹¹by³⁵drill / augern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0609.106.11Digging, excavation0
428927ɑ¹¹ qɑ⁵⁵ ʐɿ³⁵la¹¹bendv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1701.109.5Change of state0
423295ɑ¹¹ ɣɑ⁵⁵ (si¹¹)chip (the rim)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1582.103.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
356298p,1619ɑ¹¹mɑ⁵⁵mothern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0219.104.7.1Previous generation0
397537ɑ¹¹n̥uɑ̃⁵⁵late1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1019.109.1.1Adverbial uses0
357029ɑ¹¹pũ⁵⁵uncle <father's younger brother>n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0232.104.7.1Previous generation0
356923ɑ¹¹pũ⁵⁵tɛi³⁵mi¹¹uncle <father's elder brother>n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0230.104.7.1Previous generation0
356714ɑ¹¹pɛi³⁵elder brothern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0226.104.7.1Previous generation0
356777ɑ¹¹pɛi³⁵elder sistern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0227.104.7.1Previous generation0
410173ɑ¹¹qhɑ⁵⁵snap / break (a stick)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1293.109.3Sounds0
428876ɑ¹¹qɑ⁵⁵ʐɿ³⁵curved, become / bentv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1700.107.1.5.1General - form0
367069p,m,m,m,2067ɑ⁵⁵lɑ⁵⁵si¹¹mɑ¹¹ȵo³⁵soya beann1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0431.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
409669ɑ⁵⁵qu³⁵understand / graspv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1282.108.3.1.13.1Think0
384538ɕe³⁵date (time)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0768.109.1.1Adverbial uses0
3477562676ɕẽ⁵⁵ironn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0054.103.2.4Elements, metals, alloys0
3747902676,mɕẽ⁵⁵quɛ⁵⁵nail / tackn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0580.101.5.10Nail0
3545682676,m,mɕẽ⁵⁵tsø⁵⁵mi¹¹blacksmithn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0186.104.2.1.4Artists and Artisans0
3740102676,mɕẽ⁵⁵tʂuɑ⁵⁵trivetn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0565.100
3632602609,m,m,mɕi¹¹tsɿ¹¹ʐɑ⁵⁵qu¹¹nitn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0357.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3632102609ɕi⁵⁵lousen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0356.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
396518ɕi⁵⁵xuã¹¹gruel / porridgen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0441.105.5Cooking Implements0
374462ɕo¹¹wi⁵⁵moneyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0573.105.9Monetary Terms0
378236ɕo¹¹wi⁵⁵papern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0647.105.1Waste products0
383831ɕye⁵⁵phɑ⁵⁵midnightn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0754.109.1.4Times of Day0
370023ɕy³⁵blanket (felt)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0488.105.11.9.4Furnishings0
408208ɕy³⁵bring up (children)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1250.106.2.2.2.2Bring0
399801ɕy¹¹bu⁵⁵lu¹¹lukewarm (water)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1064.107.1.2.3Temperature0
3873052259,mɕyə³⁵qo⁵⁵eightynum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0822.109.9Numbers and numeric expression0
3863942259,mɕyə¹¹ (lĩ⁵⁵)eightnum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0804.109.9Numbers and numeric expression0
399763ɕy⁵⁵lukewarm (water)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1064.107.1.2.3Temperature0
365990ɕə³⁵wheatn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0410.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
3534715667,mɕə¹¹de⁵⁵Chinese (Han)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0165.104.6Ethnonyms/Place names0
366610ɕə¹¹kɯ⁵⁵pepper (hot) / chilin1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0422.103.1.5Fruits and vegetables0
367121m,2067ɕə¹¹ȵo⁵⁵bean (broad)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0432.103.1.4Seeds and flowers, nuts0
364598ɕə¹¹ʐy⁵⁵bũ¹¹willownveg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0382.103.1.1Names of trees and shrubs0
3812172677ɕə⁵⁵eastn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0704.109.2.8Directions0
430237ɕə⁵⁵ ʐɿ⁵⁵look like / resemblev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1729.101.2.6.11Behold0
404094ɕɐ⁵⁵mɑ¹¹ʐe⁵⁵change1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1158.109.5Change of state0
3790692242ɬã⁵⁵flute (bamboo)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0663.105.1Waste products0
369814ɬa⁵⁵khi⁵⁵earringsn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0484.100
360224ɬi¹¹tsɿ⁵⁵rabbitn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0292.102.1.1Rodents0
3748903582ɬi⁵⁵laddern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0582.105.4Instruments and therapies0
3451541016,mɬi⁵⁵ŋɯ⁵⁵moonn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0004.103.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
416312ɬo¹¹barkv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1432.102.1.11.1Bark (of dog)0
350599ɬo¹¹tsɿ⁵⁵fingern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0109.101.5.6Finger/Toe0
371197ɬu¹¹tsɑ⁵⁵wood / logn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0511.103.1.2Plant parts and types0
398967ɬu¹¹ɬu⁵⁵uncooked / raw1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1049.105.5Cooking Implements0
379489ɬy⁵⁵dʑə⁵⁵god of rain / Dragon Kingn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0671.105.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
402835ɬy⁵⁵ɬyə¹¹pull up (weeds)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1131.106.2.2.3.1Push0
381268ɬø⁵⁵southn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0705.109.2.8Directions0
352141621ɬə⁵⁵tonguenbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0139.101.3.3Tongue0
348529ɬə⁵⁵khõ⁵⁵templenrel1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0069.101.2.5.1Forehead/Temples0
352192621,mɬə⁵⁵tsy⁵⁵uvulan1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0140.101.3.5.1Uvula0
3631592414ɬɛi⁵⁵flean1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0355.102.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
431287ɬɛ̃⁵⁵shake (one's head)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1752.106.7.9Manner is primary0
407252ɬɑ⁵⁵hit (a person)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1228.106.8Striking, hitting verbs0
395124ʂã¹¹ʂã⁵⁵longadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0972.109.7.2Verbs referring to size/shape0
395083ʂã⁵⁵longadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0972.109.7.2Verbs referring to size/shape0
3615152595ʂẽ⁵⁵ottern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0317.102.2.7.1Otter0
411018ʂẽ⁵⁵spin (into yarn)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1313.106.7.6Circularly0
364869ʂu³⁵torches (pine)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0388.103.1.1Names of trees and shrubs0
372294ʂuɛ³⁵broomn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0532.105.4Instruments and therapies0
385161ʂy¹¹pi⁵⁵year before lastn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0780.109.1.2Months and Years0
383116ʂy¹¹ȵ̥ĩ⁵⁵day before yesterdayn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0740.101.5.3.2Five0
383168ʂy⁵⁵ʐy⁵⁵n̥ĩ¹¹three days agoadv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0741.109.9Numbers and numeric expression0
352902ʂəu⁵⁵sweatnbp1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0154.101.8.1Sweat/Perspire0
362179ʂəu⁵⁵de⁵⁵eagle / vulturen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0330.102.2.4.1Particular birds0
4304841108,1108ʂɑ¹¹ʂɑ⁵⁵laugh / smilev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1735.101.8.8.1Laugh/Smile0
397652ʂɑ̃⁵⁵clear (water)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1022.109.6.1.1Positive Qualities0
34572159,mʂɿ¹¹tɕɯ⁵⁵dewn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0015.100
429697ʂɿ⁵⁵birth, give to (piglets)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1717.101.1.2Life/Breathe/Exist0
368105ʐã³⁵thã⁵⁵soupn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0451.105.5Cooking Implements0
416685ʐẽ³⁵ ʐɿ⁵⁵freeze / ice upv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1440.109.5Change of state0
428733ʐe¹¹tɕə⁵⁵carry (loads; of pack animals)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1697.106.2.2.2.1Carry0
346134ʐi³⁵hill / mountainn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0023.103.2.5Landforms and geographical features0
382603ʐi³⁵bʐã⁵⁵at the bottom of (a hill)prep1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0730.1010.0Grammatical Words0
378134ʐi³⁵mo⁵⁵paintingn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0645.105.8Religion0
3602751606ʐo³⁵chickenn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0293.102.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
394586ʐo¹¹qa⁵⁵all / whole, thenum1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0963.109.9Numbers and numeric expression0
3604281606,mʐo¹¹tsø⁵⁵chickn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0296.102.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
3709861606,mʐo¹¹tɕĩ³⁵pen (chicken)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0507.105.1Waste products0
3589871431ʐuẽ³⁵horsen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0268.102.1.7Equine0
394864ʐuẽ³⁵mi⁵⁵high / talladj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0968.107.1.5.3Position - high/low0
401226ʐuẽ³⁵ʐɿ⁵⁵loud1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1094.109.3Sounds0
3591801431,sʐuẽ¹¹mi⁵⁵maren1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0271.102.1.7Equine0
3591901431,mʐuẽ¹¹my⁵⁵mane (horse)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0272.101.6.1Body Hair/Fur0
381960594,mʐui¹¹mbe³⁵edge / rim / marginn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0718.109.2.7Extent0
364971ʐũ³⁵ʐɛ⁵⁵cane / vinen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0390.105.11.8.2.2Special clothes and equipment0
382912ʐu¹¹m̥ə⁵⁵lower half of the bodyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0736.100
382862ʐu¹¹tu⁵⁵upper half of the bodyn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0735.109.2.1Up0
421461ʐu¹¹ʐuə¹¹qu⁵⁵circle / hover / wheelv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1543.109.7.1Shape and size0
395992ʐu¹¹ʐuə⁵⁵circle / circular1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0990.109.7.1Shape and size0
346918ʐuə³⁵roadn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0038.109.10.1Roads and Ways0
382063m,2496ʐuə¹³ȵ̥ĩ⁵⁵vicinity / nearbyn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0720.109.2.3Sideways0
3591391431,sʐuə¹¹mi⁵⁵maren1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0271.102.1.7Equine0
375248ʐuə¹¹qhuo⁵⁵halter / bridlen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0589.105.14Husbandry0
3590891431,mʐuə¹¹qu⁵⁵stallionn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0270.102.1.7Equine0
3753491431,mʐuə¹¹tshi⁵⁵bit (for horse)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0591.105.14Husbandry0
3708831431,mʐuə¹¹tɕĩ³⁵stable / fence (horse)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0505.105.11.9.5Outdoor/Temporary structures0
395237m,2496ʐuə¹¹ȵ̥ĩ⁵⁵nearadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0975.109.2.3Sideways0
395186ʐuə¹¹ʂã⁵⁵far / distantadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0974.109.2.4Apart0
3592411431,mʐuə¹¹ʑẽ³⁵dung (horse)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0273.101.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
358379ʐuɐ³⁵yakn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0257.102.1.2Bovine0
3619242255ʐyə³⁵foxn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0325.102.1.11Canine0
364556ʐy⁵⁵bũ⁵⁵willownveg1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0382.103.1.1Names of trees and shrubs0
346345ʐə³⁵rockn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0027.103.2.9Rocks and minerals0
366404ʐə³⁵pi⁵⁵cottonn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0418.105.1Waste products0
368628ʐə¹¹kui⁵⁵threadn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0461.105.11.6Textile0
3603251606,1635ʐə¹¹phy⁵⁵cockn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0294.102.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
379859ʐə¹¹phʐɿ⁵⁵means / solutionn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0678.108.2Abstract verbs0
346396ʐə¹¹pu⁵⁵cave (mountain)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0028.103.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
411606ʐə¹¹pɐ¹¹ti⁵⁵hatch / incubatev.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1326.101.1.2Life/Breathe/Exist0
367326666ʐə̃³⁵grassn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0436.103.1.8Other wild plants0
372959ʐɛi³⁵wok (large, iron) / pann1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0545.105.5Cooking Implements0
379279ʐɑ³⁵tũ⁵⁵horn (woodwind)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0667.101.2.2Horn(ed)/Antler0
3603761606,mʐɑ¹¹mɑ⁵⁵henn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0295.102.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
3680541606,305ʐɑ¹¹qu⁵⁵eggn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0450.100
351834234,mʐɑ¹¹qɑ⁵⁵bonen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0133.101.6.3Bone0
347740ʐɑ¹¹ɣã⁵⁵copper (cupronickel)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0053.103.2.4Elements, metals, alloys0
377459ʐɑ̃¹¹thɑ⁵⁵millstonesn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0631.100
395444ʐɑ̃¹¹ʐɑ̃⁵⁵cramped / narrowadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0979.101.6.6.2.1Cramped0
358824596ʐɿ³⁵skinn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0265.101.6.5Skin0
377042ʐɿ³⁵sicklen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0624.105.3Diseases0
398192ʐɿ³⁵mɑ¹¹dzi⁵⁵thin (hair)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1033.109.7.2Verbs referring to size/shape0
429212ʐɿ³⁵nã⁵⁵smellv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1707.101.2.8.5Smell0
381642ʐɿ¹¹frontn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0712.101.4.4Front0
398151ʐɿ¹¹dzi⁵⁵woven, tightly (fabric)1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1032.105.1Waste products0
373062ʐɿ¹¹kue⁵⁵lid / covern1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0547.105.1Waste products0
377571ʐɿ¹¹tsɿ¹¹tɕyĩ³⁵sheath / scabbardn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0634.105.14Husbandry0
373165ʐɿ¹¹tsɿ⁵⁵knifen1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0549.105.5Cooking Implements0
360789ʐɿ¹¹tɑ⁵⁵animal / beastn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0303.102.3Associated Animal Terms0
383470m,m,2636ʑa¹¹mõ⁵⁵ɕye¹¹yesterday evening / last nightn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0747.109.1.4Times of Day0
385110ʑa¹¹pi⁵⁵last yearn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0779.109.9Numbers and numeric expression0
383065ʑa¹¹ȵ̥ĩ⁵⁵yesterdayn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0739.109.1.3Days0
376992ʑẽ³⁵fertilizer / manuren1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0623.101.9Reproductive System0
431893ʑe³⁵there are (people)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1765.109.2.7Extent0
432358ʑe³⁵be (in the house)v.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1775.1010.4.1.1Grammatical case0
3815892786ʑi³⁵rightn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0711.101.5.3.2Five0
400113ʑĩ³⁵savory / appetizing1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1071.107.1.4.4Taste0
401095ʑĩ³⁵tasty / delicious1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1091.101.3.5.8Eat/Devour0
380958127,126ʑi³⁵mã⁵⁵dreamn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0699.101.1.4.2Dream0
382548ʑi³⁵qhuo⁵⁵on top (of the roof)prep1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0729.1010.1.1Prepositions0
395847ʑi¹¹ py⁵⁵many / muchadj1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0987.109.9Numbers and numeric expression0
434492127,126ʑi¹¹mã¹¹dreamv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1821.101.1.4.2Dream0
405394ʑõ³⁵ʑe⁵⁵stir-fry1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1186.105.5Cooking Implements0
375551ʑuẽ¹¹mã³⁵crupper-strapn1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0595.100
407860ʑy¹¹zy⁵⁵doze / nod offv.1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1242.101.1.4.1Sleep/Be asleep0
373219ʑø³⁵handle (of a knife)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0550.105.1Waste products0
385312ʑə³⁵n̥ɛ̃⁵⁵past, in theadv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0783.109.1.5Other Intervals0
385211ʑə¹¹khi⁵⁵next yearn/adv1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0781.109.9Numbers and numeric expression0
369391ʑɑ¹¹lo⁵⁵hat (women's long-tubed hat)n1805Pumi (Jiulong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0475.105.11.8.2.1.1Head0