Etyma
tag num_recs chaptertitle chapter sequence protoform protogloss grpid plg grpno notes num_notes num_comparanda status public username
1146Body1.1.12.0guŋBODY / BACK2PTB0.1STC p.182, GSR, HPTB p.30921KEEP1stedt
Lexicon
1816 records found.
rn analysis reflex gloss gfn lgid language grpid grpno grp citation srcabbr srcid semkey chaptertitle num_notes
416313(khə nɑ) nɐ ŋɐ ndzotbarkv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1432.112.1.11.1Bark (of dog)0
415622(khɐ kpə) kɑ pɑtell (a story)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1417.111.8.7Speak/Say/Tell0
399244(koŋ) kə ktᴇexpensive1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1054.115.9Monetary Terms0
399298(koŋ) |kə wɑtcheap1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1055.115.9Monetary Terms0
406296(kə jɑm) nə khʃutcome out (the sun)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1207.116.7.1Inward0
430786(mən tok) kɑ tʂopembroiderv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1741.110
429844(nɑ) kə ndzyihang down / droopv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1720.116.1.1.5Hang0
416039(pkɐi ko) nɑ mbrᴇcrow (of cocks)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1426.112.2.4.1Particular birds0
429313(pər) kɐ ndʐəthold (a pen)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1709.116.16Holding0
4249795442,m,m(rtsɐ) kə ndzokrustv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1618.113.2.4Elements, metals, alloys0
4111012729(tshɐ) kɐ lɐtput in (salt)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1315.116.17Putting0
420530p,273,m,p,m(tə khɑ) rəm kɐ stsəsclose (the mouth) lightlyv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1523.116.2.2.6.2Close0
429797p,2473,m,m(tə mu) kə lɐtfall (rain)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1719.116.1.1.4.2Fall0
426995(tə mȵɑk tʃi) kə khʃutshed (tears)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1660.115.11.9.1Kinds of dwellings0
430587(tə pok) kə phʃɐldiarrhea, havev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1737.111.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
423985(tə rpi) kɐ ktorscatter (seeds)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1597.116.10.3Wide separation - Scatter0
417160(tə srok) kɑ rᴇrescue / savev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1451.116.2.2.1Assorted action verbs0
419551(tə tʃi) kə ndəflow (of water)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1502.116.6.1Float0
405981(tə tʃil) kɑ sə lɟjorinse / flush1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1200.116.6Verbs requiring liquids0
428691418,m,m(tə |tshək) kə khʃutdislocate (a joint)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1696.116.9Undoing0
428319(tə ŋɑr) kɐ phʃətspitv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1688.111.8.3Spit/Saliva0
425025(tə ʃkhor) kə pɑgrow (a boil)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1619.119.7.2Verbs referring to size/shape0
392673(tə) tɐ lokdouble / twiceclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0927.119.9Numbers and numeric expression0
432925(tətʃi) tɑ kə ktᴇgo up (water level) / risev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1787.116.7.2Outward0
406116(tɐ thə) kɑ motsmoke (a cigarette)v1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1203.113.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
427766m,m,p,m,568(tɐn tɐn) kɑ mɑ rpɑkcarry (sthg.) with a pole on tv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1676.1110.1.1Prepositions0
405583(tɑ cçɑ) kɐ tshokprop up / support1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1190.116.2Action Verbs with Patient0
432232(tɑ ko) kə mtʃirdizzy, feel / giddyv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1772.118.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
431288(tɑ ko) kɐ sɐ tso lotshake (one's head)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1752.116.7.9Manner is primary0
425069(tɑ pu) kə scçəbirth, give tov.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1620.111.1.2Life/Breathe/Exist0
408300m,m,m,2779(tɑ rti) kɑ wɑtwear (a hat)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1252.116.2.2.1Assorted action verbs0
433655(tɑ ȵᴇ) kɐ tshokuse or lean on (a walking sticv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1803.116.2.2.7.1Use0
408389(zgrok) kɐ tshokwear (a bracelet)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1254.116.2.2.1Assorted action verbs0
408346m,m,m,2779(ʃu phɑ)◦kɑ wɑtwear (a turban)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1253.116.2.2.1Assorted action verbs0
355919bdɐk pohost / mastern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0212.114.4.2Clans and neighbors0
358261bo lɑcattle (common)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0255.112.1.2Bovine0
436895bzol khoktortoisen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0346.112.1.6Reptiles and Amphibians0
347693bzɑŋcoppern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0053.113.2.4Elements, metals, alloys0
403731bə rlən kɐ lɐtdig1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1150.116.11Digging, excavation0
361466cça msomuskn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0316.111.5.3.2Five0
348374cçhəm mdzəvillagen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0066.115.8Religion0
392153cçhɑtime / instance (of going somewhere)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0917.119.1.5Other Intervals0
392309cçhɑtime / instance (of hitting)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0920.119.1.5Other Intervals0
391033cçoten centsclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0907.119.9Numbers and numeric expression0
346243cço khɑvalleyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0025.113.2.5Landforms and geographical features0
373430cço rboplate / dishn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0554.115.5Cooking Implements0
368162cçɐalcoholic beveragen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0452.113.1.6Extracts and processed forms0
361415cçɑdeer (river)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0315.112.2.2Cervidae0
398921cçɑfalse1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1048.119.6.2.1Negative Qualities0
362803du dut pi piturtledoven1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0342.112.2.4.1Particular birds0
355555go ɟjɑ lɑbaldheadn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0205.111.2.3.4Bald0
372124hon tshɐŋcupboard / cabinetn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0528.110
367265hwɑ sənpeanutn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0434.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
366969hwɑŋ kɑcucumbern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0429.113.1.5Fruits and vegetables0
367070hwɑŋ təusoya beann1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0431.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
366611hɐi tsopepper (hot) / chilin1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0422.113.1.5Fruits and vegetables0
393793hɑ rᴇthat (over yonder)dem1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0948.1110.1Ontological0
391084ji muŋ (tə rgi)hectare, 1 / 15 ofclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0908.1110.1.1Prepositions0
366304ji mᴇnmaize / cornn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0416.113.1.5Fruits and vegetables0
390929ji tshuninchclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0905.110
372190ji tsəsoapn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0530.115.11.8.4Toiletries0
390675ji tʃhə (tə rgi)foot (=1 / 3 meter)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0900.111.5.2Foot0
393208jowe (inclusive)pron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0937.114.1Pronouns0
355961jo dɐkhost / mastern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0212.114.4.2Clans and neighbors0
375400jok tʃənstirrupn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0592.110
370024joŋ səblanket (felt)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0488.115.11.9.4Furnishings0
383677jəp jəpdusk / twilightn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0751.119.1.4Times of Day0
376937jəu luŋbasket carried on the backn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0622.115.1Waste products0
394432jɐn gɐrothers / miscellaneousnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0960.118.1Abstract Entities0
398852jɐn gɐrwrong1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1046.119.6.2.1Negative Qualities0
429129jɐn gɐr kɑ pɑviolate / breachv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1705.118.2Abstract verbs0
378397jɐn tɐnlearning / knowledgen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0650.118.3.1.12.1Know, Believe0
391897jɐŋ konbowl (of tobacco)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0881.115.1Waste products0
353843jɑ wiold ladyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0172.117.1.8.3Neutral term0
353791jɑ wuold mann1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0171.117.1.8.3Neutral term0
3606365718jɑ |tsəduck (domestic)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0300.112.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
421325jɑk pɑ ʒɑt kɐ lɐtstrike (the table)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1540.116.8Striking, hitting verbs0
372653jɑŋ homatchn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0539.115.11.5.5Tools pertaining to fire0
366815jɑŋ jupotaton1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0426.113.1.5Fruits and vegetables0
365787jɑŋ tsəseedling (rice)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0406.113.1.8Other wild plants0
380854jɑŋ tsəshape / appearancen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0697.119.7.1Shape and size0
405753ka rkofill (a bowl with rice)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1194.116.11Digging, excavation0
426624m,2738ka rtsəcalculatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1652.118.3.1.13.1Think0
419162ka wɑ sikrein inv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1494.115.14Husbandry0
390623kcçɑmfathomclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0899.119.8Measure Words0
397092kh bgigrey1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1011.119.4Colors0
436945m,2623kha brᴇsnaken1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0347.112.1.6.1Snake0
388783khibowl (of cooked rice)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0857.115.1Waste products0
354102kho rmɑŋcommon peoplen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0177.117.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
369146kho snɐmpants / trousersn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0471.115.11.8.2.1.3Lower body0
3636782631kho |rokantn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0365.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
368784kho ʃtʃənfabric (silk)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0464.115.1Waste products0
368835kho ʃtʃənfabric (satin)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0465.115.1Waste products0
368732kho ʃtʃən risilkn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0463.110
353741khol ŋɑbabyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0170.114.2.11Stages of growth0
367489khriricen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0439.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
365888khri ʃɑk postraw (rice)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0408.113.1.6.2Other ground and milled food0
371974khrəbedn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0526.111.5.3.2Five0
387560khrə tsoten thousandnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0827.119.9Numbers and numeric expression0
387667khrə tso pə rjɐmillionnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0829.119.9Numbers and numeric expression0
387718m,m,2703,mkhrə tso stoŋ tsoten millionnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0830.119.9Numbers and numeric expression0
387614khrə tso ʃtʃᴇone hundred thousandnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0828.119.9Numbers and numeric expression0
367540khrə zbɑrice (cooked)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0440.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
347590khsərgoldn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0051.113.2.4Elements, metals, alloys0
396943khsər poyellow1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1008.119.4Colors0
362905khuk tutcuckoon1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0344.112.2.4.1Particular birds0
418483khutagree / consentv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1480.118.3.1.4.1Agree0
3608505702khuŋtigern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0304.112.1.3Feline0
3600691764,6026khə nɑdogn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0289.112.1.11Canine0
373375321,mkhə tsɑbowln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0553.115.1Waste products0
366254khə ʃnɑmawn of wheatn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0415.113.1.8Other wild plants0
372241khʃəl zgomirrorn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0531.115.11.8.3Jewelry and Accessories0
388380khʃɐrline (of wheat)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0850.119.7.1Shape and size0
389649khɐsquare (area unit for selling cloth)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0874.119.7.1Shape and size0
378706khɐ bʒəsongn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0656.115.1Waste products0
405289khɐ bʒə kɑ pɑsing1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1184.115.1Waste products0
363572khɐ rdə luearthwormn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0363.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
346450665,822khɐi jducave / holen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0029.113.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
363932khɐi phɑ lo lobutterflyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0370.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
378502khɐk pəstoryn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0652.115.8Religion0
391845khɐl mɐload on an animal's backclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0880.116.2.2.1Assorted action verbs0
375705khɐl mɐ ʃnorack (pack)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0598.115.1Waste products0
370531khɑkitchenn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0498.115.5Cooking Implements0
392416khɑtime / instance (of biting)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0922.119.1.5Other Intervals0
362078khɑ ldʒikite (black-eared) / hawkn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0328.115.8Religion0
436995khɑ mtsə rɟjoklizardn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0348.112.1.6Reptiles and Amphibians0
431332khɑ mtʃik kɐ lɐtbitev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1753.111.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
346817khɑ pokpitn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0036.113.1.2Plant parts and types0
389699khɑ rɑbasketful (of vegetable)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0875.1110.1.1Prepositions0
431109khɑ rɑ jɑkwinnowv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1748.113.1.10Verbs involving plants0
362330khɑ rɟjɑ li liswallown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0333.111.3.5.6Swallow0
378656khɑ thɑ lo loriddlen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0655.110
3454122412khɑ |liwindn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0009.113.2.1Weather and seasons0
401882khɑ ʃmᴇpolite / courteous1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1109.116.19Social action0
363471khɑ ʃnɑspidern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0361.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
437045m,2148khɑ ʃpɑfrogn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0349.112.1.6.2Frog/Toad0
3626342279kicrown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0339.112.2.4.1Particular birds0
409940ko ʃtᴇblock up / plugv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1288.116.2Action Verbs with Patient0
389750kor ȵiload (of firewood) on the backclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0876.1110.1.1Prepositions0
381534kou wlɑleftn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0710.111.5.3.2Five0
355192koŋ mɐ rɟjɐl poemperorn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0198.114.2.5Nobility0
388481kpɑbunch / bundle (of vegetable)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0852.119.9Numbers and numeric expression0
390828307,mkru gɑmcubitclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0903.111.5.9.3Cubit0
433181ku mtsusting (of wasps)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1793.112.4.2Sting0
372082kui tsəcupboard / cabinetn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0528.110
366867kuɑmelon / gourdn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0427.113.1.5Fruits and vegetables0
397701kə blomuddy / turbid1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1023.113.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
433607kə bopswell (of tissue)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1802.111.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
358380kə brəyakn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0257.112.1.2Bovine0
400220p,2380kə cçhisweet1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1073.117.1.4.4Taste0
395187kə cçhəfar / distantadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0974.119.2.4Apart0
404933kə grɐkfall down (a house) / collapse1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1176.116.1.1.4.2Fall0
403505kə gɐkpeel off (paint)vt1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1145.111.5.3.2Five0
399122kə hougood1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1052.119.6.1.1Positive Qualities0
381009kə hou ndoadvantage / benefitn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0700.118.1Abstract Entities0
406630kə jdutpuncture (sthg.)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1214.1110.5.2Grammatical functions0
406989kə jdutpierce through1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1222.116.9.2Carve, shave0
398435kə jdʐotrough / coarse1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1038.117.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
394755kə jkɑmwide (in diameter) / coarseadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0966.119.7.2Verbs referring to size/shape0
359293p,6028kə josheep (general)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0274.112.1.8Ovine and Hircine0
359343p,6028kə josheepn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0275.112.1.8Ovine and Hircine0
397286kə jolight (weight)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1015.117.1.11.1Light0
359608p,6028,mkə jo phʃᴇdung (goat, sheep)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0280.112.1.8Ovine and Hircine0
359500kə jo pukidn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0278.112.1.8Ovine and Hircine0
424035kə jokbreak up (meeting) / endv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1598.119.5Change of state0
428971kə jokfinish / be overv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1702.119.5Change of state0
410572kə jŋo kɑ pɑswear / vowv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1302.118.5.1Scold0
424881kə jəseep into / permeatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1616.116.6Verbs requiring liquids0
395498p,5729kə jɑkthickadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0980.119.7.2Verbs referring to size/shape0
345051kə jɑmsunn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0002.113.2.10Light or lack of light0
395394kə jɑmspacious / commodiousadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0978.119.2.7Extent0
397906kə khipoor (land)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1027.119.6.2.2Negative Human Qualities0
397137p,156kə khsɐlbright1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1012.117.1.11.1Light0
406204kə khʃutproduce1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1205.116.14Construction0
410463kə khʃutoccur / happenv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1299.118.2Abstract verbs0
425212kə khʃutrise / go upv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1623.111.1.4Wake/Conscious/Alert0
394701kə ktsismalladj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0965.119.7.2Verbs referring to size/shape0
395135kə ktʃənshortadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0973.119.7.2Verbs referring to size/shape0
394647kə ktᴇbig / largeadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0964.119.7.2Verbs referring to size/shape0
397236p,2415kə liheavy1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1014.119.6.2Negative Qualities0
354466kə lok tɑ pushepherd boyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0184.114.2.1.1Agriculture/Husbandry/Hunting0
363058m,5432kə luinsect / wormn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0353.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
417695kə lɐtblossom (of flowers)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1463.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
394865kə mbrohigh / talladj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0968.117.1.5.3Position - high/low0
422070kə mbrəbecome worn through (clothing)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1556.119.5Change of state0
398193kə mbrɐithin (hair)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1033.119.7.2Verbs referring to size/shape0
410031kə mbrɐtsnap (thread)vi1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1290.119.3Sounds0
401227kə mbrᴇloud1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1094.119.3Sounds0
420443kə mbrᴇcry / chirp (of birds)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1521.111.8.8.2Cry/Weep0
403823kə mbəmspout / burst forth1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1152.116.6Verbs requiring liquids0
431577kə mbəmoverflow / spillv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1758.116.6Verbs requiring liquids0
422117kə mbɐksplit up (bamboo pole)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1557.116.9.3Chop, slice0
415669kə mbɐpland / descend (simplex)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1418.113.2.5Landforms and geographical features0
395551p,5551kə mbɑthinadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0981.119.7.2Verbs referring to size/shape0
354937kə mcçəbeggarn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0193.118.5.10.3Talk with purpose of convincing0
355242kə mdzuofficial (government)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0199.115.8Religion0
408523kə mdɑmfall down (a wall) / topplev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1257.116.1.1.4.2Fall0
398385kə mnosmooth / glossy / sleek1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1037.117.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
423209kə mnɐrecover, fully (from an illness)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1580.111.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
423255kə mnɐhealed, have (of a wound)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1581.111.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
395898kə mnᴇfew / littleadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0988.119.9Numbers and numeric expression0
410504kə mphəldevelop (career / undertaking)itr.v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1300.119.5Change of state0
427908kə mtsɐkpulse / beatv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1679.111.7.1.1Heartbeat/Pulse0
433879kə mtʃirturn (round and round)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1808.119.7.1Shape and size0
423296kə mtʃɐtchip (the rim)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1582.113.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
429927kə mtʃɐtcave in / sinkv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1722.113.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
399442kə mtʂoold / elderly1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1058.117.1.8.3Neutral term0
386241m,1306kə mŋofivenum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0801.119.9Numbers and numeric expression0
387155m,1306,2748kə mŋo ʃtʃᴇfiftynum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0819.119.9Numbers and numeric expression0
400554kə mŋᴇrgreasy / oily1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1080.117.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
401547kə mə lou ʃəhonest / well-behaved1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1101.118.3.3.4.1Honest0
401637kə mə pɑ ʃicareful / attentive1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1103.118.3.2.3.1Comfort0
397499kə mə ŋkulate1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1019.119.1.1Adverbial uses0
399702kə mə ʃtɑkcold (weather, water)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1063.117.1.2.3Temperature0
409802kə mən momovev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1285.116.7.11Movement (general)0
399540kə mʃorbeautiful1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1060.117.1.3Human qualities and appearance0
401186kə mʃorbeautiful / pleasant to the eyes1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1093.117.1.3Human qualities and appearance0
395713p,1832kə mȵotfulladj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0984.111.1.3.2Satiated/Full/Enough0
420296p,1832kə mȵotfull, be / filled upv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1518.111.1.3.2Satiated/Full/Enough0
400324kə mɑ rtsɑphot / spicy1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1075.110
407025kə mɑ rtsɑphurt by stinging1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1223.111.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
418908kə mɑ rtsɑppepperyadj.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1489.110
400702kə mɑ ʃᴇrich1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1083.115.9Monetary Terms0
401096kə mᴇmtasty / delicious1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1091.111.3.5.8Eat/Devour0
395848kə ncçɑmany / muchadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0987.119.9Numbers and numeric expression0
373583kə ndupot / jar / tinn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0557.115.5Cooking Implements0
416635kə ndzokbear (fruit)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1439.112.2.3Ursine0
432730kə ndzokstick down (an envelope)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1783.113.1.2Plant parts and types0
376169m,6697kə ndzəchiseln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0607.115.11.5.3Cutting/Boring0
411198kə ndʒop kɐ lɐtset on firev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1317.116.17Putting0
398289kə ndʒɐmsoft1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1035.117.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
425928kə ndʒɑkripe, be (fruit)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1638.113.1.10Verbs involving plants0
373639kə ndɐmjar (earthen)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0558.115.1Waste products0
423750kə ndʐidissolvev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1592.116.6.2Dissolve0
401671kə ndʐɐmgentle / amiable1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1104.119.6.1.2Positive Human Qualities0
426847kə ngrɐəcollapse / cave in / fall downv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1657.119.5Change of state0
386446p,2364kə nguninenum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0805.119.9Numbers and numeric expression0
387356m,m,2748kə ngu ʃtʃᴇninetynum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0823.119.9Numbers and numeric expression0
434145kə ntokpeck at (rice; of a chicken)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1814.111.5.3.2Five0
419989kə ntʃotset (of the sun)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1512.116.17Putting0
396171kə ntɑplevel / flatadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0994.117.1.5.4Position - front/back/side-side0
425975kə nə khithinner, get (body)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1639.111.1.5Strength0
420947kə nə lishrivel up / witherv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1532.119.2.1Up0
397449kə nə phsoearly1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1018.119.1.1Adverbial uses0
402014kə nə pɑŋ kelazy1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1112.119.6.2.2Negative Human Qualities0
401964kə nə rwɐt joindustrious / hardworking1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1111.119.6.1.2Positive Human Qualities0
355091kə nə wopatientn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0196.114.2.1.5Health-care0
411386kə nə ŋkɑsseparatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1321.116.10.4Intentional separation - Sort0
397855kə nə ȵɑm mkhithin1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1026.119.7.2Verbs referring to size/shape0
417118kə nɐ scçɐrstartled, be / shy (of animals)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1450.118.3.1.9.1Surprised0
396788m,2483kə nɐkblack1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1005.119.4Colors0
401750kə nɑ tsɑsuitable1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1106.119.6.1.1Positive Qualities0
413646kə nɑ tsɑsuitableadj.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1371.119.6.1.1Positive Qualities0
409074kə nɑtburnv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1269.113.2.12.1Verbs pertaining to fire0
433017kə nɑtcatch (fire) / be (on fire)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1789.113.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
398479kə nɟjoslippery (road)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1039.117.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
410126kə nɟjopbreak / snap (stick)itr.v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1292.119.5Change of state0
422201kə nɟjopbroken, be (bowls)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1559.117.1.5.1General - form0
426672kə nɟjopbreak to pieces (grain)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1653.119.5Change of state0
373324kə nɟjɑspoonn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0552.115.5Cooking Implements0
354569kə phʃəsblacksmithn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0186.114.2.1.4Artists and Artisans0
401046kə pkrɐclear / lucid1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1090.119.6.1.1Positive Qualities0
396840p,3608kə prɑmwhite1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1006.119.4Colors0
430238kə psolook like / resemblev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1729.111.2.6.11Behold0
397177kə psokbright1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1012.117.1.11.1Light0
427526kə psokdawn (the day)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1671.119.1.4Times of Day0
401798kə ptsɐnfierce / ferocious1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1107.119.6.2.2Negative Human Qualities0
430287kə ptʂidigestv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1730.111.7.6.2Digest0
421734kə pəkexpand / swellv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1549.119.5Change of state0
353513kə pɑChinese (Han)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0165.114.6Ethnonyms/Place names0
412803kə pɑblow (wind)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1353.111.3.1.4Blow0
361822m,6043kə pɑrjackaln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0323.112.1.11Canine0
377728kə pᴇarrown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0637.115.15War and violence0
424706kə pᴇ kə stsokshot, have (the target)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1612.1110.0Grammatical Words0
424656kə pᴇ kɐ lɐtshoot (an arrow)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1611.116.2.2.1Assorted action verbs0
398579kə rdiklax / loose / slack1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1041.116.13.1Tying0
358209kə rgucattlen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0254.112.1.2Bovine0
358664kə rgu phʃᴇdung (cow)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0262.111.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
399345kə rgɐnovergrown (plant)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1056.113.1.10Verbs involving plants0
398237kə rkohard1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1034.119.6.2Negative Qualities0
409723kə rkɐmfreeze (meat)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1283.119.5Change of state0
409760kə rkɐmfrostbitten, be (hand)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1284.111.5.1.1Hand0
421039kə rkɐmsolidify / congealv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1534.119.5Change of state0
401845kə rkɑŋsevere / fierce / sharp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1108.116.9.2Carve, shave0
414470kə rlɐkdestroy / exterminatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1390.116.9Undoing0
430315kə rlɐkdisappear / vanishv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1731.119.5Change of state0
420487kə rmᴇkdie out (of fire)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1522.111.1.6Die/Deathly0
395606p,6130kə rnɑkdeepadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0982.117.1.5.3Position - high/low0
432971kə robloated, feel (of the stomach)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1788.111.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
385883kə rtsuwintern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0794.119.1.2Months and Years0
365534kə rtʃəpcropsn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0401.111.7.6.1Gizzard/Crop0
425500kə rtʃəp kɑ pɑharvest / reapv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1629.113.1.10Verbs involving plants0
410662kə rwɐsfermentv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1304.113.1.10Verbs involving plants0
412902kə rə khrɐkhung, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1355.1110.4.1.1Grammatical case0
427574p,2483kə rȵəpdark, getv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1672.119.4Colors0
417531kə rɐkblock / obstructv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1459.116.2Action Verbs with Patient0
431147kə rɑ jɑkitch / ticklev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1749.111.6.5.5Itch/Scratch0
397953kə rɑmdry1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1028.116.6Verbs requiring liquids0
411907kə rɑmdry, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1333.116.6Verbs requiring liquids0
395288kə rɟjɑmwide / broadadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0976.119.7.2Verbs referring to size/shape0
425168kə rᴇleft over, be / remainv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1622.111.5.3.2Five0
424926kə scçəgrowv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1617.119.7.2Verbs referring to size/shape0
385367kə scçɐ scçɐiancient times, inadv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0784.119.1.5Other Intervals0
385313kə scçɐipast, in theadv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0783.119.1.5Other Intervals0
398525kə siktense / tight / taut1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1040.116.13.1Tying0
395084p,1011kə skrᴇnlongadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0972.119.7.2Verbs referring to size/shape0
425876p,2449kə sməncooked, be (rice) / donev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1637.115.5Cooking Implements0
401710kə snɑ ktᴇ ktᴇsarrogant / conceited1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1105.119.6.2.2Negative Human Qualities0
395763kə soemptyadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0985.117.1.2.1Quantity - general0
380643kə so ndzokgap / crevicen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0693.113.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
417645kə stsoboiling, be (water)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1462.116.6Verbs requiring liquids0
399764kə stsᴇlukewarm (water)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1064.117.1.2.3Temperature0
399813kə stsᴇwarm1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1065.117.1.2.3Temperature0
400913kə sə soliving (adj.)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1087.111.1.2.1Life/Live/Alive0
414706kə sə soalive, become / activev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1396.111.1.2.1Life/Live/Alive0
355766kə sȵolunaticn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0209.118.3Psychological verbs0
399912kə sɐ khɐdifficult1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1067.119.6.2Negative Qualities0
399393kə sɐrtender young (plant)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1057.117.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
4009592651kə sɐr|fresh1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1088.119.6.1.1Positive Qualities0
402428kə sɑ khɑbothersome / disagreeable1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1122.110
402104kə sɑ wɑ ŋɑwell-behaved / lovable (child)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1114.119.6.1.1Positive Qualities0
427087kə sɑ ʃkiscald / burn (the hand)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1662.116.6Verbs requiring liquids0
3861392666kə sɑm|threenum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0799.119.9Numbers and numeric expression0
384854kə tho guibeginning of a monthn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0774.119.5Change of state0
384647kə tho kə nᴇsday (second of lunar month)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0770.111.5.3.2Five0
384597kə tho kə tᴇkday (first of lunar month)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0769.111.5.3.2Five0
361925m,1764kə thwifoxn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0325.112.1.11Canine0
398674kə thɑŋsolid1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1043.111.1.5Strength0
358506kə tocalfn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0259.111.5.7Leg0
397751kə tshofat1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1024.111.6.4Fat/Be Fat0
397802m,42kə tshofat (pig)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1025.111.6.4Fat/Be Fat0
400376kə tsrisalty1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1076.113.2.4Elements, metals, alloys0
361055kə tsumonkeyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0308.112.1.9Simian0
394167kə təiwhereintg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0955.1110.5.3WH words0
353995kə tʃhi tsɑlad / chap (young)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0175.117.1.8.3Neutral term0
394810kə tʃhᴇmthin (in diameter) / fine / tinyadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0967.119.7.2Verbs referring to size/shape0
395343kə tʃornarrowadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0977.119.7.2Verbs referring to size/shape0
400168p,2379kə tʃorsour1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1072.117.1.4.4Taste0
411761m,1296kə tʃərotv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1330.113.1.10Verbs involving plants0
400759kə tʃɑpoor1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1084.119.6.2.2Negative Human Qualities0
400272229,mkə tʃɑpbitter1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1074.117.1.4.4Taste0
393309kə tʃᴇtwe allpron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0939.114.1Pronouns0
394535kə tʃᴇtall / everythingnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0962.119.9Numbers and numeric expression0
394587kə tʃᴇtall / whole, thenum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0963.119.9Numbers and numeric expression0
397394kə tɑlslow1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1017.119.6.2.1Negative Qualities0
386292m,2621kə tʂoksixnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0802.119.9Numbers and numeric expression0
387206m,2621,2748kə tʂok ʃtʃᴇsixtynum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0820.119.9Numbers and numeric expression0
386036p,2726kə tᴇkonenum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0797.119.9Numbers and numeric expression0
386190p,2409kə wdifournum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0800.119.9Numbers and numeric expression0
387103kə wdə ʃtʃᴇfortynum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0818.119.9Numbers and numeric expression0
402322kə wdənsafe and sound1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1119.119.6.1.1Positive Qualities0
399068kə wiused / old1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1051.116.2.2.7.1Use0
395445kə worcramped / narrowadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0979.111.6.6.2.1Cramped0
397653kə wrᴇclear (water)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1022.119.6.1.1Positive Qualities0
398105kə wrᴇwatery / thin (porridge)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1031.113.2.3Water and other liquids0
396891m,m,2499kə wu rnᴇred1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1007.119.4Colors0
398968kə wu rȵiuncooked / raw1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1049.115.5Cooking Implements0
353636kə wu ʃiadultn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0168.114.2.11Stages of growth0
409528kə wzɑbite (mosquito)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1279.111.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
401596kə wɐ piou lɐksly / cunning1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1102.118.3.1.13Think/plan0
421928kə wɐ tsi wɐtfloatv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1553.116.6.1Float0
431242kə wɐ tso lotrock / swayv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1751.113.2.9Rocks and minerals0
420039kə wɐ zəp zəpnumb, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1513.111.5.11Numb/Paralyzed0
363311kə wɐsflyNanim1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0358.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
400063kə wɑ khʃistinking / smelly1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1070.117.1.4.5Smell0
413172kə wɑ lor lorrollv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1361.116.7.6Circularly0
399644kə wɑ stsᴇhot1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1062.110
395238kə wɑtnearadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0975.119.2.3Sideways0
399965kə wɑteasy1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1068.119.6.1.1Positive Qualities0
385470kə wɑti mokrecently / latelyadv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0786.119.1.5Other Intervals0
347231kə wᴇksandn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0044.113.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
401272kə zdəkhard / laborious1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1095.119.6.2Negative Qualities0
398338kə zoksticky / glutinous1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1036.117.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
398056kə zopthick (porridge)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1030.119.7.2Verbs referring to size/shape0
427274kə zorache (head)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1666.111.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
432458kə zə kɐ lɐtchisel / bore (a hole)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1777.115.11.5.3Cutting/Boring0
398152kə zəkwoven, tightly (fabric)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1032.115.1Waste products0
3869992504kə |nəs ʃtʃᴇtwentynum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0816.119.9Numbers and numeric expression0
3860882504kə |nᴇstwonum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0798.119.9Numbers and numeric expression0
3870522666,2748kə |sɑm ʃtʃᴇthirtynum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0817.119.9Numbers and numeric expression0
422154kə ŋgrɐkdamaged, be (house) / cave inv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1558.116.4Harm0
409210kə ŋgrɑwitherv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1272.113.1.10Verbs involving plants0
394918kə ŋmɐnlow / shortadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0969.117.1.5.3Position - high/low0
414582kə ŋɐ cço lomix / blend / minglev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1393.116.13.4Mix0
424078kə ŋɐ ldɐncome loose (shoelace)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1599.116.7.1Inward0
402397kə ŋɐ snɐ snɐaffectionate / intimate1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1121.118.3.1.1.1Like0
407619kə ŋɐ torseparated accidentally and lose contact with, getv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1236.1110.1.1Prepositions0
414966kə ŋɐ zdəgather / assemblev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1402.116.13.5Join (general)0
414891kə ŋɐi jtəngather ( of water) / build upitr.v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1400.116.13.5Join (general)0
419730kə ŋɑ ndʒɑkleakv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1506.116.6Verbs requiring liquids0
420812kə ŋɑ pjɑtaken hold of, have / gottenv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1529.116.21Acquisitions0
417445kə ŋɑ rgo rgohuddle / curl upv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1457.116.13.5Join (general)0
428877kə ŋɑ rgo rgocurved, become / bentv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1700.117.1.5.1General - form0
396343kə ŋɑ stohit sthg on the targetv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0998.116.8Striking, hitting verbs0
421781kə ŋɑ stsucollide / run intov.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1550.116.8Striking, hitting verbs0
397378kə ŋɑ ʒgroquick / fast1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1016.119.6.1.1Positive Qualities0
415891kə ʃkiburnt / scorchedvi1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1423.113.2.12.1Verbs pertaining to fire0
401444kə ʃkrɐkclever1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1099.119.6.1.2Positive Human Qualities0
354990kə ʃmothiefn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0194.114.2.12.1Criminals0
386343m,2505kə ʃnəssevennum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0803.119.9Numbers and numeric expression0
387256m,2505,2748kə ʃnəs ʃtʃᴇseventynum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0821.119.9Numbers and numeric expression0
400809kə ʃoclean1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1085.116.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
358157kə ʃpətlivestock / animal (domestic)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0253.112.3Associated Animal Terms0
398006kə ʃtʃitwet1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1029.116.6Verbs requiring liquids0
361157m,2805kə ʃtʃəkleopard / panthern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0310.112.1.3Feline0
394220kə ʃtʂəwhenintg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0956.1110.5.3WH words0
3990186178kə ʃək|new1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1050.119.6.1.1Positive Qualities0
407741kə ʒgi kɑ tʃhᴇgather (firewood)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1239.116.13.5Join (general)0
418955kə ʒɑleave sthg. behindv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1490.116.10.2Intentional loss - Abandon0
404095kə ɟjərchange1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1158.119.5Change of state0
432275kəjokpermit / allowv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1773.116.19Social action0
427377kɐ bʒɐrshave (the head)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1668.116.9.2Carve, shave0
402934kɐ cçhopgrasp (with the fingers and thumb of both hands)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1133.1110.1.1Prepositions0
404509kɐ cçhopcut (paper, cloth)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1167.115.1Waste products0
408615kɐ cçhoppound to piecesv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1259.116.8Striking, hitting verbs0
410174kɐ cçhopsnap / break (a stick)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1293.119.3Sounds0
422250kɐ cçhopbreak / smash (a bowl)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1560.119.5Change of state0
426715kɐ cçopcrush to piecesv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1654.119.5Change of state0
404145kɐ cçəralter1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1159.119.5Change of state0
416991kɐ goenter (a house)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1447.116.7.1Inward0
429079m,1860kɐ jməsforgetv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1704.118.3.1.16.1Forget0
429649kɐ jəgo downstairsv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1716.116.7.2Outward0
397601kɐ khlətblunt / dull1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1021.117.1.5.1General - form0
412756p,6131kɐ khrotshave (hairs) / scrapev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1352.116.9.2Carve, shave0
405436kɐ khsərstir-fry1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1186.115.5Cooking Implements0
425121kɐ khɐsangry, be / take offensev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1621.118.3.1.6.1Angry0
404382kɐ klɐkwipe away / erase1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1164.116.2.2.1Assorted action verbs0
403254kɐ korhelp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1140.116.2.2.1Assorted action verbs0
403996p,2018kɐ kpjɐtplaitv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1156.111.2.3.2Queue/Braid0
404046kɐ kpjɐtweave (a basket)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1157.115.1Waste products0
404425kɐ kpjɐtguess (a riddle)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1165.118.3.1.12.1Know, Believe0
412678kɐ kpjɐtassess / estimatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1350.118.3.1.13.2Plan0
404471kɐ kpjɐt kɑ cçhɑguessed right, have1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1166.111.5.3.2Five0
426757kɐ krɐidamage / spoilv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1655.116.4Harm0
404840kɐ krɐkunseam (clothing)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1174.115.11.8.2.1Clothes (general)0
404884kɐ krɐkpull down (a house)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1175.116.2.2.3.1Push0
418807kɐ kthənpull / tugv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1487.116.2.2.3.1Push0
415841p,5693kɐ ktorwater / sprinkle / irrigatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1422.113.2.3Water and other liquids0
421978p,5693kɐ ktorsplash / sprinklev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1554.116.6Verbs requiring liquids0
403951p,5708kɐ ktsəmclose (the mouth)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1155.116.2.2.6.2Close0
413693p,5708kɐ ktʃəmclose (a book)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1372.116.2.2.6.2Close0
415136kɐ ktʃɐrpinch (of a shoe)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1406.118.4Feeling0
430977kɐ ktʃɐrpress / push downv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1745.119.5Change of state0
432640kɐ ktʃɐrextract (oil)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1781.116.10.4Intentional separation - Sort0
402740kɐ ktʂɐkpress (with palm or finger)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1129.119.5Change of state0
428367kɐ ktʂɐkpush / shovev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1689.116.2.2.3.1Push0
403405kɐ kɐkshell (peanuts)v1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1143.112.2.5Fish and Mollusks0
403456kɐ kɐkskin (cattle)v1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1144.111.6.5Skin0
409481p,2692kɐ ltəpfold up (a quilt)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1278.111.4.4.2Bosom/Lap0
408698kɐ lwokpour or throw out (water)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1261.116.6Verbs requiring liquids0
405025kɐ lɐtdilute / add water1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1178.116.6Verbs requiring liquids0
409572kɐ lɐthammer in (a nail)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1280.115.11.5.4Workshop use/Equipment0
413077kɐ lɐtfill (with water)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1359.116.11Digging, excavation0
417739kɐ lɐtstart / drive (a car)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1464.119.5Change of state0
425344kɐ lɐtrelease / set freev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1626.116.10.1Unintentional loss - Misplace0
429698kɐ lɐtbirth, give to (piglets)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1717.111.1.2Life/Breathe/Exist0
429746kɐ lɐtlay (eggs)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1718.116.17Putting0
380536kɐ mbrə kɐrdifference / distinctionn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0691.118.1Abstract Entities0
401316kɐ mbəkbored1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1096.117.1.1Emotive0
427185kɐ mcçəbeg (for food)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1664.118.5.10.3Talk with purpose of convincing0
408743kɐ mdəarrivev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1262.116.7.1Inward0
403356kɐ mphərwrapv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1142.116.2.2.1Assorted action verbs0
420246kɐ mphɐrsellv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1517.116.22Exchanges0
419258kɐ mthəpconnect / joinv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1496.116.13.3With Tools0
427860p,5658kɐ mtsɐkjumpv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1678.116.7.8Downward0
419111kɐ mtʂoold, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1493.117.1.8.3Neutral term0
411951kɐ mə kɐn ntʃhɐkgo (to market / a fair)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1334.116.7.2Outward0
421083p,m,1145kɐ mə mphɐtthrow up / vomitv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1535.116.12Throwing0
414024kɐ mə skrəspregnant, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1379.111.9.6.1Pregnant0
413987kɐ mə səm ŋɐndoubtv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1380.118.3.1.12.1Know, Believe0
409670kɐ məsunderstand / graspv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1282.118.3.1.13.1Think0
421279kɐ mɐi kiclimb up (a tree)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1539.116.7.7Up, etc.0
395029kɐ ncçhoksunken / dentedadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0971.116.6Verbs requiring liquids0
409890kɐ ndonreadv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1287.116.2.2.9.3Read0
432875kɐ ndzɐtgrow upv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1786.119.7.2Verbs referring to size/shape0
431071kɐ ndəlgrind / pestle (medicine)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1747.119.5Change of state0
406711kɐ ndəthand down (to posterity)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1216.111.5.1.1Hand0
415761kɐ ndətturn / hand over / consignv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1420.116.7.6Circularly0
434336kɐ nə cçhɐdrunk, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1818.111.3.5.9Drink0
409167kɐ nə gdɐnpadv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1271.110
418198kɐ nə pjɐmwarm oneself by (a fire)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1474.117.1.2.3Temperature0
431531kɐ nə rgənrely / lean onv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1757.116.2Action Verbs with Patient0
410740kɐ nə səworry / anxious, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1306.118.3.1.7.2Negative (e.g. dread)0
421828kɐ nə wərdrape (a garment) over one's shouldersv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1551.111.5.3.2Five0
428455kɐ nə ŋkhə səsback up / retreatv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1691.111.4.8Back0
418253kɐ nə ʒgəsrely / depend onv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1475.116.2Action Verbs with Patient0
420611kɐ nɐ jɐ jɐpstroke / touchv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1525.118.4Feeling0
422528kɐ nɐ məride (a horse)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1566.116.2Action Verbs with Patient0
433315kɐ nɐ ndotfight / vie forv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1796.116.5Fighting0
433061kɐ nɐ ndʐocatch coldv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1790.116.21Acquisitions0
423570kɐ nɐ rkoendure / be patientv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1588.116.2Action Verbs with Patient0
428271kɐ nɐ stəmthrow / hurlv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1687.116.12Throwing0
429213kɐ nɐ ŋkhsə ŋkhsətsmellv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1707.111.2.8.5Smell0
431383kɐ phokscoop up (water) / ladle outv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1754.116.11Digging, excavation0
409985kɐ photcross (a river)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1289.116.7.10Move with something else0
412181kɐ photcut (meat)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1339.116.9.3Chop, slice0
412315kɐ photmow / cut (grass)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1342.116.9.4Mince, shred0
413275kɐ photcross (a bridge)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1363.116.7.10Move with something else0
432684kɐ photpluck (flowers)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1782.116.2.2.3.1Push0
429971kɐ phəloffer / dedicatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1723.118.5.11Formulaic0
409621kɐ phʃətlose / mislayv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1281.116.10.1Unintentional loss - Misplace0
423698kɐ phʃətthrow / tossv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1591.116.12Throwing0
425254kɐ phʃətlose (sthg.)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1624.116.10.1Unintentional loss - Misplace0
403775p,5665kɐ pkorcarry (a child) on the back)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1151.116.2.2.2.1Carry0
405626kɐ pkəkopen (an umbrella)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1191.116.2.2.6.1Open0
403625kɐ pkɐeaten one's fill, have1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1148.111.3.5.8Eat/Devour0
422870kɐ pkɐkprize / pryv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1573.115.8Religion0
410080kɐ prɐtsnap (a thread)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1291.119.3Sounds0
412271p,1787kɐ prɐtcut off / severv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1341.116.9.3Chop, slice0
428419kɐ pskɐtrefuse by making excusesv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1690.118.5.6Answer0
405544kɐ pstotcommend / praise1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1189.111.5.3.2Five0
419819kɐ ptsɐkfilter / strainv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1508.115.1Waste products0
395993kɐ pə rlorcircle / circular1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0990.119.7.1Shape and size0
403677kɐ rkokhug / hold in the arms1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1149.118.4Feeling0
419684kɐ rkokcuddle / embracev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1505.118.4Feeling0
418441kɐ rkoscarve / engravev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1479.116.9.2Carve, shave0
361310m,2739kɐ rtshɐsdeern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0313.112.2.2Cervidae0
426028m,2738kɐ rtsəcount (numbers)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1640.116.2.2.2Move an object0
422579m,145kɐ rwɐsrise / stand upv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1567.111.1.4Wake/Conscious/Alert0
412230kɐ rzəksever (a rope)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1340.115.11.4Rope0
415567kɐ rzəkscissorv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1416.115.11.5.3Cutting/Boring0
428734kɐ rə khɐl mɐcarry (loads; of pack animals)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1697.116.2.2.2.1Carry0
402226kɐ rə ʃnə ŋɐhappy / excited1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1117.118.3.1.5.1Happy0
429550kɐ rə ʃnə ŋɐlike / lovev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1714.118.3.1.1.1Like0
417041kɐ rȵopass / go byv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1448.116.7.10Move with something else0
433136kɐ rɐfound / locatedv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1792.110
420856kɐ rɐ khrokscratch (an itch)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1530.111.6.5.5Itch/Scratch0
410540kɐ rɐ mphəldevelop (a career / undertaking)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1301.119.5Change of state0
419308kɐ rɐ tshɐtmeasurev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1497.119.8Measure Words0
425392kɐ rɐ tshɐttry / attemptv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1627.116.1.1.1To do/act0
404560kɐ rɐ tʃɐkstep on / tread1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1168.116.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
426897kɐ rɐ tʃɐkstep on / trample / stampv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1658.116.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
421599kɐ rɐi jləcompensatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1546.116.22Exchanges0
421508kɐ rɟjəkrunv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1544.116.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
404979kɐ scçorsupport s.b. with one's hand1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1177.111.5.3.2Five0
411654kɐ scçorput one's hand on (sthg.) forv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1327.116.17Putting0
402141kɐ skohardworking / exerting oneself1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1115.114.1Pronouns0
405071kɐ skrəwind (thread onto a keel)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1179.113.2.1Weather and seasons0
415384kɐ skrəbuckle up / fasten (a belt)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1412.115.11.8.2.3Parts of clothing0
415267kɐ skərsend (a letter)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1409.116.2.2.2Move an object0
405494kɐ skɐrweigh (food)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1188.119.8Measure Words0
430829p,5433kɐ slɐplearnv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1742.118.3.1.12.1Know, Believe0
430881p,m,2361kɐ snɐ khəsmoke / fumigatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1743.113.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
417082kɐ snɐ scçɐrstartle / disturbv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1449.118.3.1.9.1Surprised0
415088kɐ snɑrsqueeze (for milk)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1405.119.5Change of state0
419206kɐ spɐptired, be / fatiguedv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1495.119.6.2.2Negative Human Qualities0
405116kɐ sŋɐmwant to eat (meat) badly1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1180.118.3.1.14.3Desirable0
405157kɐ sŋɐmgluttonous1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1181.114.2.12.3Insulting names0
415705kɐ sə mbɐpland / descend (causative)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1418.113.2.5Landforms and geographical features0
417570kɐ sə rɐkobstruct (cause to) / blockv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1460.116.2Action Verbs with Patient0
407443kɐ sə stsokhit, have (the target)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1232.116.8Striking, hitting verbs0
414308kɐ sə ŋkhorreturn, cause tov.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1386.116.2.2.1Assorted action verbs0
429881kɐ sə ʒdɐrfrighten / scarev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1721.118.3.1.10.1Fear0
411470kɐ sȵocrazy, becomev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1323.118.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
414627kɐ sɐ cço lomix (cause to)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1394.116.13.4Mix0
414848kɐ sɐ cço lomix (powder) with waterv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1399.116.13.4Mix0
410370kɐ sɐ dɐk dɐkstamp (one's foot)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1297.116.2.2.1Assorted action verbs0
405711kɐ sɐ kpɐnaccomplish / succeed1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1193.116.2Action Verbs with Patient0
415046kɐ sɐ ktʂɐkpress (a tube of toothpaste)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1404.119.5Change of state0
405864kɐ sɐ mbrə kɐrclarify / clear up1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1197.118.3Psychological verbs0
403023kɐ sɐ tso lotswing / sway1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1135.116.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
414216kɐ sɐ tso lotwave / wieldv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1384.116.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
433270kɐ sɐ tso lotshake / quakev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1795.116.7.9Manner is primary0
415008kɐ sɐ zdəassemble / muster (a team)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1403.116.19Social action0
425728kɐ sɐ ʃotcombv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1634.111.2.2.1Comb/Crest0
403900kɐ sɐ ʃpəcompare1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1154.118.3Psychological verbs0
414927kɐ sɐi jtənaccumulatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1401.116.21Acquisitions0
407584kɐ sɐk torbreak up / scatterv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1235.119.5Change of state0
421230kɐ thoclimb (a mountain)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1538.116.7.7Up, etc.0
424562kɐ togo upstairsv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1609.116.7.2Outward0
402695kɐ tshokinstall1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1128.110
412542kɐ tshokplough / tillv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1347.115.3Diseases0
421689kɐ tshokwear / bearv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1548.116.2.2.1Assorted action verbs0
427951kɐ tshokpaste / stick / gluev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1680.115.4Instruments and therapies0
410855kɐ tʃhɐsturn inside out (clothing) or the reversev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1309.116.7.6Circularly0
402979kɐ tɐput in order / arrange1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1134.116.17Putting0
411065kɐ tɐput sthg. somewherev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1314.116.17Putting0
417396p,2310kɐ tʂəlroll up (cloth)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1456.116.7.6Circularly0
415524kɐ wa mnᴇreducev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1415.110
412442kɐ wəgivev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1345.116.23Giving0
410610p,m,5570,5570kɐ wɐ dɐr dɐrshiver / tremblev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1303.111.6.6.2.1Cramped0
423436kɐ wɐ tʃə kɐkshout / yellv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1585.118.5.4.1Loud0
414256kɐ ŋkhorreturnv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1385.116.2.2.1Assorted action verbs0
422675kɐ ŋɐ mə ləowe (money)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1569.116.22Exchanges0
402551kɐ ŋɐ zdənear / close to1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1125.119.2.3Sideways0
417356kɐ ŋɐ zdəget together, all / assemblev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1455.111.1.5Strength0
396221kɐ ʃtʂə mtsuwrinkled / creasedadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0995.119.6.2Negative Qualities0
420568kɐ ʃəunderstandv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1524.118.3.1.13.1Think0
433407p,2670kɐ ʃəknowv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1798.118.3.1.12.1Know, Believe0
433228kɐ ʃɐ jəpcover / hide from viewv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1794.115.8Religion0
413421kɐ ʒdɐrafraid, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1366.117.1.1Emotive0
396387kɐ ɟjor ɟjorslanting / leaningadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0999.117.1.5.1General - form0
396429kɐ ɟjor ɟjoraskew / awry / slantingadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1000.117.1.5.4Position - front/back/side-side0
376682kɐkhoen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0617.115.3Diseases0
426216kɐm klok kɐ lɐtbolt (the door)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1644.115.11.9Dwellings0
362381kɐm tʂogoose (wild)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0334.112.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
376577kɐnplowsharen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0615.115.3Diseases0
348324kɐn tʃhɐkstreetn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0065.119.10.1Roads and Ways0
389037sentence (of speech)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0862.1110.5.1Structuring Words0
392258shoutclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0919.118.5.4.1Loud0
411242m,2588kɑ bjɑmflyv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1318.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
430397kɑ bʒokpare / peel with a knifev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1733.116.9.2Carve, shave0
395948kɑ bʒə rdosquare / rectangularadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0989.119.7.1Shape and size0
381590kɑ cçhɑrightn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0711.111.5.3.2Five0
420905kɑ cçhɑcanv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1531.1110.2.2Morphological identifiers0
417917m,430kɑ cçopchop / hewv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1468.116.9.3Chop, slice0
407106kɑ cçɑptwist (hemp fibers) between the palms1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1225.116.7.6Circularly0
408941kɑ gurlower (the head)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1266.110
409340kɑ jokhangv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1275.116.1.1.5Hang0
412854kɑ jokhang (on the wall)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1354.116.1.1.5Hang0
417261kɑ jokraise (the hand)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1453.116.7.7Up, etc.0
422824kɑ jokraise (the tail)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1572.116.7.7Up, etc.0
433557kɑ jᴇplant / raise (wheat)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1801.113.1.10Verbs involving plants0
401396kɑ khrɑmulticolored / patterned (cloth)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1098.119.4Colors0
406242kɑ khʃutgo out1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1206.116.7.2Outward0
406347kɑ khʃutcome out1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1208.116.7.2Outward0
420196kɑ kibuyv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1516.116.22Exchanges0
411292kɑ krodivide / share (things)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1319.116.10.4Intentional separation - Sort0
423100kɑ kromarry (a woman)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1578.116.19Social action0
432827kɑ kɑtopen (the mouth)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1785.116.2.2.6.1Open0
428837kɑ ldzuɑcut / gouge outv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1699.116.9.3Chop, slice0
417487kɑ ldzɑdig / excavatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1458.116.11Digging, excavation0
424125kɑ ldɑuntie / undov.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1600.116.13.1Tying0
355399kɑ loblind personn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0202.111.2.6.14.2Blind0
428782p,5762kɑ lwɑdig / scoop outv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1698.116.11Digging, excavation0
360225kɑ lɑrabbitn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0292.112.1.1Rodents0
426077kɑ lɟjorinse (the mouth)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1641.116.6Verbs requiring liquids0
429026p,5692kɑ mbriplay / amuse oneselfv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1703.116.1.1.3Play0
402886kɑ mbrɐirake (the fields)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1132.115.1Waste products0
394975kɑ mburprotruding / raisedadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0970.119.7.2Verbs referring to size/shape0
409430kɑ mdɑmfall over / downv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1277.116.1.1.4.2Fall0
396585kɑ mkrɑkhorizontal1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1001.117.1.5.4Position - front/back/side-side0
410415p,99kɑ mohungry, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1298.111.1.3Hungry0
413597kɑ motdrinkv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1370.110
429409kɑ motinhalev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1711.111.1.2.2Breath/Breathe0
404238m,2548kɑ mphjipatch (clothing)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1161.115.1Waste products0
404286kɑ mphjitinker (pans)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1162.115.5Cooking Implements0
432190kɑ mphjɑŋcross / passv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1771.116.7.10Move with something else0
428050kɑ msɑmhearv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1682.111.2.7.4Hear/Listen0
418056p,1402kɑ mtoseev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1471.111.2.6.10See/Look0
428177kɑ mtsonotify / informv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1685.118.5.14.2Reveal or give information0
432499kɑ mtsustick into / stabv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1778.113.1.2Plant parts and types0
432548kɑ mtsupricked, be (on a thorn)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1779.118.4Feeling0
421462kɑ mtʃircircle / hover / wheelv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1543.119.7.1Shape and size0
433796kɑ mtʃirturn aroundv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1806.116.7.6Circularly0
396086kɑ mtʃokpointedadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0992.116.2.2.2Move an object0
397550kɑ mtʃoksharp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1020.116.9.2Carve, shave0
428503kɑ mə lɟjukswallowv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1692.111.3.5.6Swallow0
416541kɑ mə rmᴇcalled, be / namedv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1437.118.5.13Beckon0
426408p,p,5541kɑ mə scçupsuckv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1648.111.3.2.1Suck/Suckle0
418149p,m,568kɑ mɑ rpɑkshoulderv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1473.111.4.3Shoulder0
426941p,m,568kɑ mɑ rpɑklift up / carryv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1659.116.16Holding0
430444kɑ ndzɑŋcareful, be / cautiousv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1734.118.3.2.3.1Comfort0
423011kɑ ndʐᴇkdrive out / expelv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1576.116.7.10Move with something else0
434008kɑ ndʐᴇkchase afterv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1811.116.7.10Move with something else0
423842kɑ niknead (dough)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1594.115.5Cooking Implements0
413735kɑ nkhoshatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1373.118.3.1.1.2Dislike0
411991p,5652kɑ nosdarev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1335.110
427720kɑ ntʃᴇchoose / pickv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1675.116.10.4Intentional separation - Sort0
403071kɑ nŋɑlose / defeated1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1136.116.10.1Unintentional loss - Misplace0
421375kɑ nə grɑlline upv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1541.119.7.1Shape and size0
409250p,m,273,mkɑ nə khɑ mtʃikhold danglingly in the mouthv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1273.116.16Holding0
424519kɑ nə krosconsult / discussv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1608.116.2.2.2Move an object0
413226kɑ nə lo |sɐrcelebrate (the New Year)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1362.118.3.1.5.1Happy0
423653kɑ nə mʃirecognizev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1590.118.3.1.13.1Think0
422432kɑ nə nglᴇdeceive / cheatv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1564.118.3.3.4.3.2Negative0
424477p,160,mkɑ nə noinjure / hurt (the arm)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1607.116.4Harm0
418534kɑ nə ntsokgnaw / nibblev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1481.111.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
427668p,p,629kɑ nə ntsoklick / lapv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1674.111.3.3.1Lick0
430735m,m,84kɑ nə nɑrestv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1740.111.1.4.1Sleep/Be asleep0
403116kɑ nə phjɑsworship / make obeisance to1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1137.115.8.1.3General/Other Religious0
413027kɑ nə pkot pɑmanage / controlv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1358.118.2Abstract verbs0
421133kɑ nə rtsucrawl (of people)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1536.116.7.9Manner is primary0
421185kɑ nə rtsucrawl (of insects)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1537.116.7.9Manner is primary0
415476kɑ nə rɑpick upv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1414.116.10.4Intentional separation - Sort0
405946kɑ nə thər thərcharge / sprint (in the front)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1199.116.7.9Manner is primary0
410945kɑ nə tʂiopposev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1311.116.5Fighting0
404186p,160,mkɑ nə woill, to be1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1160.111.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
412494kɑ nə ŋkhufollowv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1346.116.7.10Move with something else0
414344kɑ nə ŋkhə roturn one's head to the backv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1387.116.7.6Circularly0
428220kɑ nə ʃmostealv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1686.116.2.2.1Assorted action verbs0
408847kɑ nɑ jowaitv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1264.116.1.1.6Wait0
422388kɑ nɑ khibully / treat s.b. roughv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1563.114.4.2Clans and neighbors0
408160kɑ nɑ ktʂutcarry (money) on onev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1249.116.2.2.2.1Carry0
430013kɑ nɑ moadmire and envyv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1724.118.3.1.1.1Like0
430047kɑ nɑ ndᴇbelieve / trustv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1725.118.3.1.12.1Know, Believe0
430485p,m,1108kɑ nɑ rilaugh / smilev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1735.111.8.8.1Laugh/Smile0
413374m,m,379kɑ nɑ srɑkshy, be / bashfulv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1365.119.6.3Neutral0
420092kɑ nɑ sŋoscoldv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1514.118.5.1Scold0
403547kɑ nɑ tsutsecret, keep1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1146.118.5.4.2Soft0
431625kɑ nɑ tsutwithhold the facts / concealv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1759.116.2.2.1Assorted action verbs0
424380kɑ nɑ ŋisunbathev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1605.111.6.5.4Blistered0
402595kɑ nɑ ŋɑlove / like1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1126.118.3.1.1.1Like0
402649kɑ nɑ ŋɑlike (to eat)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1127.118.3.1.1.1Like0
404330kɑ phiswipe (the table)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1163.116.2.2.1Assorted action verbs0
421873kɑ phjɑchop (firewood)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1552.116.9.3Chop, slice0
422025kɑ phjɑsplit up (bamboo strips)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1555.116.9.3Chop, slice0
419366kɑ phjɑmdry (clothes) in the airv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1498.116.6Verbs requiring liquids0
427135p,2563kɑ phoescape / run awayv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1663.116.7.2Outward0
402836kɑ photpull up (weeds)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1131.116.2.2.3.1Push0
417864kɑ photchop down (trees)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1467.116.9.3Chop, slice0
406794kɑ phroblow (the trumpet)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1218.111.3.1.4Blow0
424333kɑ phrɑmdry (clothes) in the sunv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1604.116.6Verbs requiring liquids0
404664kɑ phʃᴇscratch (an itch against sthg.)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1170.111.6.5.5Itch/Scratch0
411563kɑ phʃᴇapply (ointment)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1325.116.17Putting0
420662kɑ phʃᴇwhet (a knife)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1526.116.9.2Carve, shave0
372500kɑ piflintn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0536.113.2.9Rocks and minerals0
427622kɑ pjotfill up (a hollow)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1673.116.11Digging, excavation0
414800kɑ pjɑget / gainv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1398.111.1.5Strength0
415427kɑ pjɑpick up (food with chopsticks)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1413.115.5Cooking Implements0
416586kɑ pjɑlift (the lid)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1438.116.16Holding0
420761kɑ pjɑtake / hold / getv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1528.116.21Acquisitions0
422295kɑ pjɑcut / rip openv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1561.116.9.3Chop, slice0
433751kɑ pjɑgrab / seize / catchv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1805.116.21Acquisitions0
434099kɑ pjɑcatch / capturev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1813.116.21Acquisitions0
431659kɑ pkɑwinv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1760.116.19Social action0
411808kɑ pkɑpput (soil) onv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1331.116.17Putting0
404762kɑ plutransplant (rice seedlings)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1172.116.2.2.1Assorted action verbs0
432316kɑ pluplant (trees)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1774.113.1.10Verbs involving plants0
418999kɑ pocomev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1491.116.7.1Inward0
426516kɑ prətear up / ripv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1650.111.8.8.1Laugh/Smile0
422626kɑ prɑkpull / lead (a cow) alongv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1568.116.2.2.3.1Push0
426262kɑ prɑktie (a cow) tov.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1645.116.13.1Tying0
425682kɑ psroŋguard / defendv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1633.116.2.2.1Assorted action verbs0
407653kɑ pthɑmoverthrow / down withv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1237.1110.1.1Prepositions0
408572kɑ pthɑmtopple / tear down (a wall)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1258.116.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
423830kɑ ptʂidissolve (cause to)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1593.116.6.2Dissolve0
434190kɑ ptʂᴇwalkv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1815.116.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
434438kɑ pɑdo / makev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1820.116.1.1.1To do/act0
424753kɑ rcçɑŋstretch out (the arm)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1613.119.5Change of state0
406586kɑ rgithread (a needle)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1213.115.11.6Textile0
396736kɑ rgo rgocurved / crooked / bent1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1004.119.7.2Verbs referring to size/shape0
424173kɑ ritsweepv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1601.116.2.2.5.3Sweep0
426459kɑ rjospeakv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1649.118.5.10.1Talk, say0
432777p,145kɑ rjɑpstandv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1784.111.5.2Foot0
412987kɑ rkopen in (sheep)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1357.115.1Waste products0
433955kɑ rkoput into a container / packv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1810.116.17Putting0
405798kɑ rko ndzohold, can1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1195.116.16Holding0
426311p,130kɑ rmɑsleepv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1646.111.1.4.1Sleep/Be asleep0
417963kɑ rowatchv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1469.111.2.6.9Watch0
423610kɑ rolook at and distinguish (characters)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1589.111.2.6.11Behold0
431025kɑ rtsɑcastrate (cocks)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1746.111.9.2.3Castrate0
429499p,5647kɑ rtʃiwash (clothes)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1713.116.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
405395m,2528kɑ rŋostir-fry1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1186.115.5Cooking Implements0
416826m,2541kɑ rŋɑborrow (tools)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1443.116.22Exchanges0
419595kɑ rə khrᴇreserve (seeds)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1503.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
408209kɑ rə robring up (children)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1250.116.2.2.2.2Bring0
428001kɑ rə ŋnɑlistenv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1681.111.2.7.4Hear/Listen0
401921kɑ rɑ msut kə mcçɑstingy1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1110.119.6.2.2Negative Human Qualities0
422915kɑ rɑ ntsikcut up (vegetable)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1574.116.9.3Chop, slice0
419947kɑ rɑ popile / stack upv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1511.116.2.2.1Assorted action verbs0
428597kɑ rɑ ʃᴇtpull / drag (a log)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1694.116.2.2.3.1Push0
410220kɑ rɑ ȵukheap / stack (hay, grass)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1294.116.2.2.1Assorted action verbs0
434058kɑ rɑŋ ȵoprepare / get ready / intendv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1812.116.14Construction0
416770kɑ scçiborrow (money)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1442.116.22Exchanges0
403156kɑ scsᴇtmove (house)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1138.116.7.11Movement (general)0
409383kɑ skhᴇtfishv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1276.112.2.5Fish and Mollusks0
423051kɑ skhᴇtget / fetchv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1577.111.1.5Strength0
412716kɑ skorhire / employv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1351.116.22Exchanges0
402787kɑ skɑdecoct (herbal medicine)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1130.115.4Instruments and therapies0
433696p,2316kɑ skɑcook / boilv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1804.115.5Cooking Implements0
406068kɑ skᴇttake out (from in between, a part from a whole)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1202.1110.1.1Prepositions0
406394kɑ skᴇtwithdraw / take out1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1209.116.7.10Move with something else0
419061kɑ skᴇtdrag for / dredge upv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1492.116.7.10Move with something else0
409846kɑ smən mostir / budgev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1286.116.2.2.1Assorted action verbs0
429163kɑ snə nubreastfeed / sucklev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1706.111.4.4.3Chest0
428099kɑ snə nɑstop / ceasev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1683.116.7.11Movement (general)0
411429kɑ snə ŋkɑsseparate (cause to)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1322.116.10.4Intentional separation - Sort0
403584kɑ sruŋprotect1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1147.116.2.2.1Assorted action verbs0
396635kɑ stovertical1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1002.119.2.1Up0
396682kɑ stostraight1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1003.117.1.5.1General - form0
420991kɑ stsoptwist (a towel)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1533.116.7.6Circularly0
406025kɑ stsupestle / poundv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1201.115.5Cooking Implements0
406893kɑ stsubeat / thump1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1220.116.8Striking, hitting verbs0
422776kɑ stsuknock / strikev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1571.116.8Striking, hitting verbs0
403205kɑ sutmove (a stool)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1139.116.7.11Movement (general)0
414663kɑ sə blomuddle (the water)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1395.1110.0Grammatical Words0
415987kɑ sə khʃotteachv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1425.116.19Social action0
420400kɑ sə licover up (objects)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1520.115.8Religion0
412089kɑ sə mtsotellv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1337.111.8.7Speak/Say/Tell0
423802kɑ sə ndʐidissolve (cause to)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1593.116.6.2Dissolve0
418013kɑ sə rolet s.b. see / showv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1470.116.19Social action0
414757kɑ sə sə sosupport / raisev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1397.116.16Holding0
406160kɑ sə topwhip / thrash1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1204.115.14Husbandry0
407066kɑ sə ʃɑ nɑkurge / hurry / speed up1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1224.118.5.10.3Talk with purpose of convincing0
416875kɑ səu lɑsoak / steepv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1444.116.6Verbs requiring liquids0
416950kɑ səu lɑimmerse / submergev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1446.116.6Verbs requiring liquids0
405244kɑ sȵɑrepay1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1183.116.22Exchanges0
414121kɑ sȵɑreturn (a pen)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1382.116.2.2.1Assorted action verbs0
433101kɑ sɐ jzucall together / convenev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1791.118.5.13Beckon0
385576kɑ sɑ jɑinitially / beginning, in theadv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0788.1110.1.1Prepositions0
417782kɑ sɑ jɑstart / beginv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1465.119.5Change of state0
408658kɑ sɑ ko kireversev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1260.116.2.2.1Assorted action verbs0
420143kɑ sɑ kuburyv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1515.116.11Digging, excavation0
433920kɑ sɑ mtʃirturn (cause to)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1809.116.7.6Circularly0
425635kɑ sɑ phis stɑmput in order / tidyv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1632.116.17Putting0
428928kɑ sɑ rgo rgobendv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1701.119.5Change of state0
427231kɑ sɑ tɑk tɑkput on (another layer of clothv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1665.116.17Putting0
430925kɑ sɑrfind / look forv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1744.116.21Acquisitions0
424223m,1018kɑ sɑtkillv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1602.116.4Harm0
429264kɑ thoask / questionv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1708.118.5.7.1Ask0
407253kɑ tophit (a person)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1228.116.8Striking, hitting verbs0
418667kɑ tsoidle, be / unoccupiedv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1484.119.6.2.2Negative Human Qualities0
367327kɑ tsɑgrassn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0436.113.1.8Other wild plants0
406669kɑ tupunch a hole / perforate1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1215.116.8Striking, hitting verbs0
406943kɑ tujab / poke / stab1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1221.116.9.2Carve, shave0
408018kɑ tuopenv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1246.116.2.2.6.1Open0
417595kɑ tuopen (a door)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1461.116.2.2.6.1Open0
434245kɑ tubore / drill (a hole)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1816.116.11Digging, excavation0
434294kɑ tudrillv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1817.116.11Digging, excavation0
404713kɑ tʃhutpoke (a sign into earth) / insert1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1171.118.4Feeling0
423153kɑ tʃhᴇgo / leavev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1579.116.7.2Outward0
412940kɑ tʃɑtclose (the door)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1356.116.2.2.6.2Close0
413824kɑ tʃɑtcoax / foolv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1375.118.5.7.2Implore/Coax0
428644kɑ tɑtake off (clothes)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1695.116.21Acquisitions0
433461p,2686kɑ tɑkweave / knitv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1799.115.1Waste products0
414072kɑ tʂorepay (a debt)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1381.116.22Exchanges0
422340kɑ tʂᴇpave / layv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1562.116.17Putting0
432415kɑ wɑ juincrease / gainv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1776.119.5Change of state0
413781kɑ wɑ jɑmdry by firev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1374.116.6Verbs requiring liquids0
408476kɑ wɑ khorblock (the wind)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1256.116.2Action Verbs with Patient0
421418kɑ wɑ kprɑsend / dispatch (a person)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1542.116.2.2.2Move an object0
420711kɑ wɑ ndzorgrind (flour)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1527.119.5Change of state0
409027kɑ wɑ nɑtlight (a fire)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1268.117.1.11.1Light0
409124kɑ wɑ nɑtlight (a light)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1270.117.1.11.1Light0
406843m,m,75kɑ wɑ phublow away (a speck of dust)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1219.111.3.1.4Blow0
432105kɑ wɑ rdomeet / come acrossv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1769.116.2Action Verbs with Patient0
414503kɑ wɑ rlɑkdestroy (cause to)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1391.116.9Undoing0
424807kɑ wɑ skrᴇnextend / elongatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1614.119.5Change of state0
424843kɑ wɑ skrᴇndraw out / stretchv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1615.115.8Religion0
423525kɑ wɑ stsᴇheat up (cold rice)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1587.119.6.2Negative Qualities0
410322kɑ wɑ tsɐi tsɐichop / cut (meat)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1296.116.9.3Chop, slice0
380430kɑ wɑ tʃɑmistake / errorn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0689.116.2Action Verbs with Patient0
407158kɑ wɑ tʃɑwrong, be1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1226.119.6.2.1Negative Qualities0
415935kɑ wɑ ŋkᴇichewv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1424.111.3.4Tooth0
406482m,2779kɑ wɑtwear (a garment)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1211.116.2.2.1Assorted action verbs0
406534m,2779kɑ wɑtput on (shoes)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1212.116.17Putting0
411858kɑ wɑtpull (a quilt) over oneselfv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1332.116.2.2.3.1Push0
422481kɑ zdibuild by laying bricks, stones, etc.v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1565.116.14Construction0
403306kɑ zgrotbind / tie up1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1141.116.13.1Tying0
405896p,36kɑ zɑeat1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1198.111.5.3.2Five0
401352kɑ ŋa nɑkhurriedly / hastily1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1097.116.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
431751kɑ ŋɐ rko rkokembrace / hugv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1762.118.4Feeling0
413473kɑ ŋɑ khoask s.b. to come here / fetchv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1367.118.5.7.1Ask0
418713p,1104,1103kɑ ŋɑ krucryv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1485.111.8.8.2Cry/Weep0
410270kɑ ŋɑ pkihide oneselfv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1295.111.6.5.1Hide/Leather0
410899kɑ ŋɑ pok tʃhɑsturn over (on bed)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1310.116.7.6Circularly0
405198kɑ ŋɑ rutaste / try the flavor of1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1182.111.3.5.8Eat/Devour0
405344kɑ ŋɑ sŋomake a row, racket1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1185.116.14Construction0
426570p,27kɑ ʃidiev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1651.111.1.6Die/Deathly0
424284kɑ ʃkrɑsieve / siftv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1603.115.5Cooking Implements0
425829kɑ ʃotfamiliar with, be / know sthg. ov.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1636.117.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
429457kɑ ʃotaccustomed to, be / habit of, hav.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1712.1110.1.1Prepositions0
431198kɑ ʃputraise (chickens)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1750.116.7.7Up, etc.0
414531kɑ ʃpɑknow (to write)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1392.118.3.1.12.1Know, Believe0
418395p,1826kɑ ʃpɑkthirsty, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1478.111.1.3.1Thirsty0
425777kɑ ʃrᴇlose (a game)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1635.116.10.1Unintentional loss - Misplace0
419508kɑ ʃtʃitdrenchv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1501.116.6Verbs requiring liquids0
406752kɑ ʃtʃᴇinfect1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1217.111.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
415222kɑ ʃtʂudeposit / leave withv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1408.1110.1.1Prepositions0
425551kɑ ʃumreceivev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1630.116.21Acquisitions0
425594kɑ ʃumclose (an umbrella)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1631.116.2.2.6.2Close0
414166kɑ ʃɑ ndochangev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1383.119.5Change of state0
415715kɑ ʃɑ ndoexchangev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1419.116.22Exchanges0
404613kɑ ʃɑ pkihide (sthg.)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1169.111.6.5.1Hide/Leather0
408434kɑ ʃɑ plohold up / delayv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1255.116.16Holding0
396042kɑ ʒbɑ ʒbɑflat / shallowadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0991.117.1.5.1General - form0
397337kɑ ʒgroquick / fast1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1016.119.6.1.1Positive Qualities0
347808kɑ ʒiktinn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0055.113.2.4Elements, metals, alloys0
412144kɑ ʒucomplain about s.b. to his supv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1338.118.5.2.1Complain0
409293p,2315kɑ ʒɑdropv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1274.116.16Holding0
426123p,2315kɑ ʒɑfall / tumble downv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1642.116.1.1.4.2Fall0
417208kɑ ȵilive / residev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1452.111.1.2.1Life/Live/Alive0
434388p,3597kɑ ȵisit downv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1819.116.1.1.4.1Sit0
371355kɑmdoorn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0514.115.11.9.3Parts of the structure0
371508kɑm tsɑwindown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0517.115.11.9.3Parts of the structure0
365178kɑn tsətangerinen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0394.113.1.5Fruits and vegetables0
365434kɑn tʂᴇsugarcanen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0399.113.1.5Fruits and vegetables0
374267kɑrsteelyard / scalesn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0570.113.2.4Elements, metals, alloys0
381575p,2154kɑ◦wileftn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0710.111.5.3.2Five0
396992ldʒɐl kəgreen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1009.119.4Colors0
376015lek tʃhɐtooln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0604.115.11.5.4Workshop use/Equipment0
384489loanimals (twelve) representing the twelve yearsn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0767.119.9Numbers and numeric expression0
411019lo bjət kɑ pɑspin (into yarn)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1313.116.7.6Circularly0
366560lo pəkradishn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0421.113.1.5Fruits and vegetables0
385934lo sɐrNew Year's Dayn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0795.111.5.3.2Five0
367225lo wɐ sənpeanutn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0434.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
388836lpᴇkpatch (of ground / field)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0858.115.1Waste products0
347914lyaluminumn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0057.113.2.4Elements, metals, alloys0
348067lɐ hɐŋsulphurn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0060.113.2.4Elements, metals, alloys0
408795lɐ khei ji piget / acquirev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1263.111.1.5Strength0
427042lɐ nə ʒgəlie downv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1661.116.1.1.4Lie (down)0
407308lɐk rdɐ kɑ pɑgesticulate1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1229.110
371816lɐk tʃhɐthingn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0523.118.1Abstract Entities0
3597136072,mlɑ pkidonkeyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0282.112.1.7Equine0
379280lɑ pɑthorn (woodwind)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0667.111.2.2Horn(ed)/Antler0
402067lɑk toclumsy / awkward1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1113.119.6.2.2Negative Human Qualities0
366919lɑŋ kɑpumpkinn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0428.113.1.5Fruits and vegetables0
361106lɑŋ po tʃhᴇelephantn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0309.112.2.1Pachyderms0
375501ma tshoumangern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0594.110
390164mbo khrərparcel / sack (of things)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0890.115.11Artifacts (unclassified as yet)0
358560mbo lɑbulln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0260.112.1.2Bovine0
373956m,2792mbo scçokladle (gourd) / dipper (wooden)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0564.115.5Cooking Implements0
376525mbo tuplown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0614.116.11Digging, excavation0
358612mbo ʃɐkcown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0261.112.1.2Bovine0
385212mbor sonext yearn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0781.119.9Numbers and numeric expression0
3589881431mbrohorsen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0268.112.1.7Equine0
3591911431,mmbro lwɑmane (horse)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0272.111.6.1Body Hair/Fur0
408897mbro lə kə paquake (earth)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1265.113.2.6Natural disasters0
3592421431,mmbro phʃᴇdung (horse)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0273.111.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
359039mbro thoponyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0269.112.1.7Equine0
364557mbrə ʃək phuwillownveg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0382.113.1.1Names of trees and shrubs0
365636mbrɐsrice (paddy)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0403.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
407997mbə mbɐt kə pɑbelchv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1245.111.8.3.4Belch/Burp0
373166mbə rtsɑknifen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0549.115.5Cooking Implements0
366405mbə sməkcottonn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0418.115.1Waste products0
389190mbəmpair (of shoes)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0865.119.9Numbers and numeric expression0
389240mbəmpair (of rabbits)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0866.119.9Numbers and numeric expression0
387768mbəm tərbillionnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0831.110
376374mbər lənplane (tool)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0611.115.1Waste products0
362534mbər rwɑbatNanim1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0337.112.2.4.1Particular birds0
358327mbɑ hᴇbuffalon1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0256.112.1.2Bovine0
3637792187,mmbɑ mbubeeNanim1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0367.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
365077mdzo tipeachn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0392.113.1.5Fruits and vegetables0
370733mdzot khowarehouse / storehousen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0502.119.10.6Functional buildings/places0
367383mdzə rnumushroomn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0437.113.1.7Fungi0
402277mdə scçətblissful1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1118.110
401495mdən mbɐstupid1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1100.118.3Psychological verbs0
363110mdʐə ʃəkbedbugn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0354.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
391489mglɑstep / strideclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0916.116.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
420343mihave, do notv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1519.118.2Abstract verbs0
364610mi ʃək phupoplarnveg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0383.113.1.1Names of trees and shrubs0
368994mkhə scçokcollarn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0468.111.4.3.1Collarbone/Clavicle0
358106motɑ mdi puorphann1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0252.114.3People0
370075mphrəscloth (Tibetan, woollen)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0489.115.1Waste products0
391999mphrᴇŋrow (of houses)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0883.116.2.2.1Assorted action verbs0
392050mphrᴇŋstring (of beads)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0884.115.1Waste products0
379439mtho rɟjɑlspirit (evil) / demon (woman)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0670.115.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
376424mthə skətmarker (ink, carpenter's)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0612.115.1Waste products0
375602mthər rdɐreinsn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0596.115.14Husbandry0
381113mtokcolorn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0702.119.4Colors0
346560mtsholaken1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0031.113.2.5Landforms and geographical features0
348687mtʃho rtəntower / pagodan1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0072.119.10.6Functional buildings/places0
393044hepron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0934.114.1Pronouns0
420386have, do notv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1519.118.2Abstract verbs0
393101mə ndʒəsthey twopron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0935.114.1Pronouns0
383015mə snitodayn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0738.119.1.3Days0
354047mə snɑmgirln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0176.111.9.3Navel0
430354mə to mbopsubside (of swelling)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1732.116.1.1Affect0
377882mə zəgunpowdern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0640.115.15War and violence0
383117m,m,m,85mə ʃᴇ tʂi sniday before yesterdayn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0740.111.5.3.2Five0
383169mə ʃᴇ tʂi wu tʂi snithree days agoadv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0741.119.9Numbers and numeric expression0
383066mə ʃᴇr sniyesterdayn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0739.119.1.3Days0
383471mə ʃᴇr tə moryesterday evening / last nightn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0747.119.1.4Times of Day0
393154mə ȵᴇtheypron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0936.114.1Pronouns0
364295mən tokflowernveg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0377.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
364505mən tok tʂəm tʂəmbudnveg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0381.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
391439mȵə tshəlifetimeclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0915.111.1.2.1Life/Live/Alive0
432597682,m,p,mmȵɐk tʃhəp kɐ lɐtblink / winkv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1780.111.2.6.12Blink/Wink0
397188mɐ kə khsɐldark1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1013.119.4Colors0
399592mɐ kə mʃorugly1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1061.117.1.3Human qualities and appearance0
354206257,1002mɐŋ məsoldiern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0179.114.2.6Military roles0
407488257,1002,m,mmɐŋ mə kɑ pɑwar, go to / battlev1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1233.115.15War and violence0
416922mɑ jokban / forbid / prohibitv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1445.118.5.1Scold0
395661mɑ kə rnɑkshallowadj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0983.117.1.5.3Position - high/low0
397939mɑ kə snɑpoor (land)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1027.119.6.2.2Negative Human Qualities0
399183m,p,660mɑ kə snɑbad1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1053.119.6.2.1Negative Qualities0
399863mɑ kə stsᴇcool, pleasantly1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1066.117.1.2.3Temperature0
400426mɑ kə tsritasteless / insipid1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1077.115.8Religion0
403860mɑ kɑ sə ptshᴇforce / compel1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1153.116.2.2.1Assorted action verbs0
355648mɑ tsəperson w / pockmarked facen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0206.114.5Other Collective terms0
400860mɑk ʃodirty1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1086.113.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
431838ndohave (money)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1764.118.2Abstract verbs0
431894ndothere are (people)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1765.119.2.7Extent0
431948ndothere are (trees on the mountain)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1766.1110.0Grammatical Words0
432002ndohave (eyes)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1767.118.2Abstract verbs0
432051ndothere is (water in the bowl)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1768.119.2.7Extent0
432359ndobe (in the house)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1775.1110.4.1.1Grammatical case0
385162ndo mo tʂiyear before lastn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0780.119.1.2Months and Years0
385111ndo morlast yearn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0779.119.9Numbers and numeric expression0
407861ndzə ŋu kɑ pɑdoze / nod offv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1242.111.1.4.1Sleep/Be asleep0
374891m,3582ndzəi laladdern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0582.115.4Instruments and therapies0
363160ndzɑ jᴇflean1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0355.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3679545667,mndzɑ rtsɑseed of Chinese prickly ashn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0448.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
392938ndʒoyou twopron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0932.114.1Pronouns0
393258ndʒowe (dual, inclusive)pron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0938.114.1Pronouns0
3632612609,1172ndʒə runitn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0357.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3455176000ndʒɑrainbown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0011.113.2.1Weather and seasons0
398865ndʐo ndʐotrue1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1047.119.6.1.1Positive Qualities0
3928852489noyoupron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0931.114.1Pronouns0
369713no rwutreasured object / treasuren1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0482.115.11Artifacts (unclassified as yet)0
392102557nthɐkdrop (of oil)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0885.116.16Holding0
389496ntʃᴇclassifier for one of a pairclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0871.119.9Numbers and numeric expression0
401000nə kə ʃisdead1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1089.111.1.6Die/Deathly0
3813212517nəpwestn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0706.119.2.8Directions0
413325nɐ khʃəngo by (two years) / passv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1364.116.7.2Outward0
416498nɐ ŋɐ ndzothowl (of wolves)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1436.118.5.5Sounds0
3449962484,697nɐm khɐskyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0001.113.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
3970442484,697,mnɐm mkhɐ mdokblue (lit. 'sky color')1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1010.119.4Colors0
389906nɑ so tʃək pɐclassifier for age of animalsclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0879.1110.1.3Classifiers0
416086nɑ wɑ wocrow (of hens)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1427.112.2.4.1Particular birds0
416134nɑ wɑ womeowv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1428.110
416178nɑ wɑ wobrayv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1429.118.5.4.1Loud0
416222nɑ wɑ woneighv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1430.118.5.5Sounds0
416263nɑ wɑ womoov.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1431.110
416362nɑ wɑ wogrunt (of pigs)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1433.112.1.11.1Bark (of dog)0
416407nɑ wɑ wobaa / bleatv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1434.112.1.8Ovine and Hircine0
416451nɑ wɑ wogrowl (of tigers)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1435.112.1.11.1Bark (of dog)0
405669nɑ ŋɐ kpɐndone, be / accomplished1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1192.116.1.1.1To do/act0
429603nɑ ŋɑ loblind, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1715.111.2.6.14.2Blind0
379860pan hwɑmeans / solutionn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0678.118.2Abstract verbs0
379914phi cçhitempern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0679.118.3Psychological verbs0
396303phi tʃə lokreverse siden1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0997.116.2.2.1Assorted action verbs0
381165phjokdirection / orientationn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0703.119.2.8Directions0
387819phjəthalfnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0832.119.8Measure Words0
391644phjɐrpageclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0840.110
388937phjɐrclassifier for leavesclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0860.1110.1.3Classifiers0
390979phjɐryuan (Chinese money) (lit. = clf. for flat obj.)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0906.113.2.12.1Verbs pertaining to fire0
418303phjɐs kɑ pɑkowtowv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1476.110
389290phoflock (of sheep)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0867.112.2.4.1Particular birds0
391947photeam / line (of people (&animals))clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0882.114.5Other Collective terms0
357838phou jɑhusbandn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0247.114.7.4Related by marriage0
421557phou tʂhɑ kɑ pɑmake (tea)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1545.116.14Construction0
365320phu thougrapen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0396.113.1.5Fruits and vegetables0
388075phʃiclassifier for riverclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0837.1110.1.3Classifiers0
391541phʃiclassifier for ropeclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0838.1110.1.3Classifiers0
391794phʃiclassifier for sticksclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0843.1110.1.3Classifiers0
388125phʃiblade (of grass)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0844.111.4.3.2Shoulderblade/Scapula0
388581phʃiclassifier for pensclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0854.1110.1.3Classifiers0
389139phʃɐrclassifier for garmentsclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0864.1110.1.3Classifiers0
380173phɐ mbɐpgift / presentn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0684.115.8Religion0
377095phɐi guconduit (open, for water)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0625.115.11.9Dwellings0
375964phɑ tsəraftn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0603.115.1Waste products0
373533phᴇŋbottlen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0556.115.1Waste products0
390217phᴇŋbottle (of wine)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0891.115.1Waste products0
369764pi rucoraln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0483.110
376733piɐn tɐnpole (carrying / shoulder)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0618.119.7.1Shape and size0
396519pjərpen (writing instrument)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0648.115.1Waste products0
3488982018,mpjɐ lɐbraid / plaitn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0076.111.2.3.2Queue/Braid0
362180pjɐ rgoteagle / vulturen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0330.112.2.4.1Particular birds0
391591pjɐrsheet (of paper)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0839.115.11.9.4Furnishings0
381372pjɑŋnorthn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0707.119.2.8Directions0
378329pjᴇpen (writing instrument)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0648.115.1Waste products0
360326pkɐi kocockn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0294.112.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
360377pkɐi mohenn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0295.112.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
362280pkɑ khuowln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0332.112.2.4.1Particular birds0
360276pkɑ tʃuchickenn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0293.112.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
360429pkɑ tʃu puchickn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0296.112.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
370987pkɑ tʃu sɐ rkopen (chicken)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0507.115.1Waste products0
360479pkɑ wu rə rɐpcockscombn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0297.111.2.2.1Comb/Crest0
374320pocontainer for measuring grain (=1 decaliter)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0571.115.1Waste products0
390471pounit of dry measure for grain (=1 decaliter)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0896.119.9Numbers and numeric expression0
383369po jotonightn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0745.119.1.4Times of Day0
389802po ləbundle / sheafclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0877.119.9Numbers and numeric expression0
388733po təclassifier for booksclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0849.1110.1.3Classifiers0
347641m,2536po ŋisilvern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0052.113.2.4Elements, metals, alloys0
375299po ʃəkbellybandn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0590.115.11.8.2.1.3Lower body0
353526pot pɐTibetan1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0166.114.6Ethnonyms/Place names0
3463972166,3581prɐ kuŋcave (mountain)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0028.113.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
3463462166prɑkrockn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0027.113.2.9Rocks and minerals0
402506prɑk ʃɐrcliffy / precipitous1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1124.117.1.5.3Position - high/low0
348480ptsɐn khɐŋprisonn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0068.115.11.9.1Kinds of dwellings0
376055ptʃɐ lɐktooln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0604.115.11.5.4Workshop use/Equipment0
385782pə tsɑrsummern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0792.113.2.1Weather and seasons0
3616672796pə |jumousen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0320.112.1.1Rodents0
3874062258pə |rjɐhundrednum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0824.119.9Numbers and numeric expression0
3874582258,m,m,m,mpə |rjɐ wu ŋkhu kə tᴇkone hundred and onenum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0825.119.9Numbers and numeric expression0
385061pəi pɑthis yearn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0778.1110.4.3.2Demonstrators0
437145m,5673pʃəu jofishn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0351.112.2.5Fish and Mollusks0
371923pɐn təŋstool / benchn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0525.115.11.9.4Furnishings0
385010yearn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0777.119.1.2Months and Years0
391339year's (work)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0913.119.1.2Months and Years0
3612591006,mpɑ rŋɑboar (wild)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0312.112.1.12Porcine0
361975pɑ tsɑbirdn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0326.112.2.4Birds (in general)0
362483m,5413pɑ tsɑsparrown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0336.112.2.4.1Particular birds0
362027pɑ tsɑ wɐ loknest (bird)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0327.112.2.4Birds (in general)0
3598141006pɑkpign1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0284.112.1.12Porcine0
3599181006,1619pɑk mosown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0286.112.1.12Porcine0
3600191006,mpɑk phʃᴇdung (pig)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0288.111.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
3599691006,mpɑk tsɑpigletn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0287.112.1.12Porcine0
3598681006,m,mpɑk tɑ wɑboarn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0285.112.1.12Porcine0
3708331006,mpɑk tʂhᴇpigsty / pen (hog)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0504.115.11.9.5Outdoor/Temporary structures0
3685281006,mpɑk zɐfeed (pig) / pigwashn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0459.111.3.5.8Eat/Devour0
365127pɑk ʃipearn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0393.113.1.5Fruits and vegetables0
365332pɑn dᴇchestnut (Chinese)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0397.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
391389pɑrclassifier for ageclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0914.1110.1.3Classifiers0
370582pɑr khɐŋbuildingn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0499.115.11.9.6General0
372026rbɐ mbəchest / box / trunkn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0527.111.4.4.3Chest0
371664rdoŋ skɐtflight of stepsn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0520.116.7.5Medium Primary (e.g. air)0
387973rgiclassifier for peopleclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0835.1110.1.3Classifiers0
388024rgiclassifier for bowlsclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0836.1110.1.3Classifiers0
391694rgiclassifier for eggsclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0841.1110.1.3Classifiers0
391744rgiclassifier for birdsclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0842.1110.1.3Classifiers0
388176rgigrain (of rice)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0845.113.1.6.2Other ground and milled food0
388228rgiclassifier for broomsclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0846.1110.1.3Classifiers0
388279rgiclassifier for knivesclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0847.1110.1.3Classifiers0
388329rgiclassifier for treesclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0848.1110.1.3Classifiers0
388430rgiclassifier for bridgesclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0851.1110.1.3Classifiers0
388886rgiclassifier for rocks, stonesclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0859.113.2.9Rocks and minerals0
388987rgiclassifier for flowersclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0861.1110.1.3Classifiers0
389087rgiclassifier for songsclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0863.1110.1.3Classifiers0
389958rgiclassifier for flagsclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0886.1110.1.3Classifiers0
390062rgiclassifier for lettersclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0888.1110.1.3Classifiers0
390113rgiclassifier for roomsclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0889.1110.1.3Classifiers0
391020rgiyuan (Chinese money)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0906.114.6Ethnonyms/Place names0
348530rgən mbɐtemplenrel1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0069.111.2.5.1Forehead/Temples0
372138rgɐ mbə tsɑbox / casen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0529.115.1Waste products0
391237rjɐknight's (work)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0911.119.1.4Times of Day0
362955rmo bjɐ pkɑpeacockn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0345.112.2.4.1Particular birds0
369815rnɐ jiearringsn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0484.110
3795922484,28?rnɐm ʃəssoul / spiritn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0673.111.10Mind0
390319rpɑrmeasure of weight (=1 / 2 kilogram)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0893.119.8Measure Words0
380022rtakmark / signn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0681.115.1Waste products0
3478595442rtsɐrustn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0056.113.2.4Elements, metals, alloys0
355041rtʃɐk pɐ kə pɑrobbern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0195.116.2.2.1Assorted action verbs0
3708845,mrtɐ khɐŋstable / fence (horse)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0505.115.11.9.5Outdoor/Temporary structures0
412630rtɐkenough, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1349.111.1.3.2Satiated/Full/Enough0
3591405,srtɑ momaren1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0271.112.1.7Equine0
3590905,srtɑ phostallionn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0270.112.1.7Equine0
389343rzəksection (of road / journey)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0868.117.1.6.1Single/part/few0
389395rzəksection (of bamboo between two joints)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0869.117.1.6.1Single/part/few0
3597645635rŋɐmuŋcameln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0283.112.2.7Other Mammals0
378135rə mopaintingn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0645.115.8Religion0
413947rə mo kɑ rɑ scçordraw (a picture)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1378.115.8Religion0
392621rə rəeach / everyclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0926.119.9Numbers and numeric expression0
3607901862rə |dɑkanimal / beastn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0303.112.3Associated Animal Terms0
377417rɐn ntɐkmillstonesn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0631.110
431432want / needv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1755.118.3.1.14.3Desirable0
371457rɑ kɑmdoor (front) / door (entrance)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0516.115.11.9.3Parts of the structure0
368681rɑsclothn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0462.115.1Waste products0
394485rɑŋ rɑŋ sə sorespective / individual / eachnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0961.114.5Other Collective terms0
377982rɟjɐnetn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0642.115.11.5.4Workshop use/Equipment0
346612rɟjɐ mtshosean1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0032.113.2.3Water and other liquids0
3534725667,mrɟjɐ rəkChinese (Han)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0165.114.6Ethnonyms/Place names1
355294rɟjɐl pokingn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0200.114.2.5Nobility0
374941sanumbrellan1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0583.115.11.8.2.2Special clothes and equipment0
3732722792scçokladlen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0551.115.5Cooking Implements0
389854scçorload of cupped-handsclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0878.116.2.2.1Assorted action verbs0
348222scçoŋ khu khɑ lɑ pkᴇplant ashn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0063.113.1.10Verbs involving plants0
374011scçɐtrivetn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0565.110
377572scçɐ pɐr khosheath / scabbardn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0634.115.14Husbandry0
362130scçɐksparrow hawkn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0329.112.2.4.1Particular birds0
379070sjouflute (bamboo)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0663.115.1Waste products0
379122sjouflute (bamboo, vertical)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0664.115.1Waste products0
365280skə ndʐəmgrapen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0396.113.1.5Fruits and vegetables0
378917skə rbogongn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0660.115.1Waste products0
379969skɐ tʃhɐnews / messagen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0680.115.1Waste products0
380592skɐl wɐpart / portion / sharen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0692.116.10.2Intentional loss - Abandon0
379647sloŋ rtɐfortune / luckn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0674.118.1Abstract Entities0
359551smokwool / fleecen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0279.111.6.1.3Wool0
3683745434smonmedicinen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0456.115.4Instruments and therapies0
354308smon mbɐdoctorn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0181.114.2.1.5Health-care0
363622m,2555,p,msmon mbɐ kə luleechn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0364.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
366355sməi khrimilletn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0417.111.5.3.2Five0
38453985snidate (time)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0768.119.1.1Adverbial uses0
38944685sniday's (journey)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0870.111.5.3.2Five0
39118585sniday's (work)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0910.111.5.3.2Five0
38352285,msni ŋglɑday (time)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0748.111.5.3.2Five0
390573snə nɐmile (=0.5 kilometer)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0898.119.8Measure Words0
378343snɐk tsɐink (Chinese)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0649.115.1Waste products0
383420so mortomorrow night / eveningn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0746.119.1.4Times of Day0
383269m,m,85so ndi sniday after tomorrown/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0743.111.5.3.2Five0
383319so ndi sni wu ŋkhu snithree days from nowadv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0744.119.9Numbers and numeric expression0
383832so rphɐkmidnightn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0754.119.1.4Times of Day0
383219so snitomorrown/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0742.119.1.3Days0
3632112652sorlousen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0356.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
376222soŋ ləsawn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0608.115.11.5.3Cutting/Boring0
417310soŋ lə kɐ lɐtsawv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1454.115.11.5.3Cutting/Boring0
3618746051,mspjɑŋ kəwolfn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0324.112.1.11Canine0
354833sprəl pɐ tʃɑnwizard / sorcerern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0191.114.2.4Religious Roles0
370380spuroofn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0495.115.11.9Dwellings0
376474spənglue / gumn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0613.115.4Instruments and therapies0
390371srɑŋtael (=50 grams)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0894.119.8Measure Words0
367122stok tibean (broad)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0432.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
385833ston khɐfall / autumnn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0793.116.1.1.4.2Fall0
385986ston muŋ wu snifestivaln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0796.115.8Religion0
367174stoŋ lərpean1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0433.113.1.5Fruits and vegetables0
392571m,85stoŋ snievery dayadv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0925.119.9Numbers and numeric expression0
3875082703stoŋ tsothousandnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0826.119.9Numbers and numeric expression0
390421stoŋ tsᴇmeasure of weight (=0.1 tael)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0895.119.8Measure Words0
366093swibarley (highland)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0412.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
351268sŋo wɐmolenbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0122.112.2.7Other Mammals0
3456713565sŋɐrfrostn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0014.113.2.1Weather and seasons0
3940555632whointg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0953.1110.5.3WH words0
425302make / causev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1625.116.14Construction0
430138sə so kɑpɑthinkv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1726.118.3.1.13.1Think0
379752sə so wu thɑpidea / opinionn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0676.118.3.1.13.1Think0
430151sə soi kə porecall / rememberv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1727.118.3.1.16.1Forget0
379847sə tʃhinmatter / affairn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0677.118.1Abstract Entities0
383782sə wɑrnight, atadv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0753.119.1.4Times of Day0
3609016114sə |ŋgəlionn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0305.112.1.3Feline0
364767sə ɟjok ʃək phucypressnveg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0386.113.1.1Names of trees and shrubs0
41438366səm nor kɐ lɐtrecall / recollectv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1388.118.3.1.16.1Forget0
41387066səm nɟjot kɑ pɑregretv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1376.118.3.1.5.2Sad0
38037866səm zdəkpain / agonyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0688.111.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
40235966səm zdəksad1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1120.111.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
43009766səm◦mnot kɑpɑthinkv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1726.118.3.1.13.1Think0
380122bsən holife / livelihoodn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0683.111.1.2.1Life/Live/Alive0
369924sər lɐkringn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0486.115.11.8.3Jewelry and Accessories0
380072sȵi səbirthdayn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0682.111.1.2Life/Breathe/Exist0
378287sȵi wəpen (writing instrument)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0648.115.1Waste products0
375552sȵɐtcrupper-strapn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0595.110
431709sɐ kros kɑ pɑwelcome, bid s.b. / greetv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1761.118.5.11Formulaic0
373013sɐ ksər jɑmwok (frying)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0546.115.5Cooking Implements0
346972sɐ nthɐmflatlandn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0039.110
372295m,2587sɐ pjɐkbroomn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0532.115.4Instruments and therapies0
346083587,5671sɐ tʃhɐearth / groundn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0022.113.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
348272sɐ tʃhɐplacen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0064.119.10.5Places in general, countries0
354154sɐ ŋəŋ pɐpeasantn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0178.110
347075sɐ ʒəŋfields (wheat etc.)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0041.113.2.5Landforms and geographical features0
383626sɐk sənoonn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0750.119.1.4Times of Day0
381062sɐp tʃo ndousen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0701.116.2.2.7.1Use0
362584sɑ khi cçɐk cçɐkmagpien1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0338.112.2.4.1Particular birds0
382117sɑ ntshɑmboundary line / demarcation linen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0721.119.7.1Shape and size0
390778sɑ tᴇkfingersbreadthclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0902.111.5.6Finger/Toe0
345775m,5656sɑ zdᴇmfogn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0016.113.2.1Weather and seasons0
379542sɑŋ rɟjᴇsBuddhan1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0672.115.8.2.3Religious persons/things0
345826ta rkɑmicen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0017.113.2.3Water and other liquids0
381855p,407te zurcorner / anglen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0716.115.11.9.3Parts of the structure0
3647152690,mtho lopinenveg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0385.113.1.1Names of trees and shrubs0
3648702690,m,mtho lo tʂhotorches (pine)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0388.113.1.1Names of trees and shrubs0
408067thok kə lɐtbreak (thunderbolt)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1247.119.5Change of state0
389598thubolt (of cloth)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0873.115.11.9Dwellings0
394112thəwhatintg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0954.1110.5.3WH words0
394271thə nɑ psohowintg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0957.1110.1Ontological0
394323thə stᴇhow many / how muchintg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0958.1110.1Ontological0
394376thə stᴇ rgihow many (a small number)intg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0959.119.9Numbers and numeric expression0
364972thən tsəcane / vinen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0390.115.11.8.2.2Special clothes and equipment0
385418thɐmpresent, the (time)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0785.115.8Religion0
385512thɐmrecently / latelyadv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0786.119.1.5Other Intervals0
376630thɑi jbrɑkraken1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0616.115.1Waste products0
419413thɑŋ hwɑ kɑ pɑchatv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1499.118.5.8Banter/Discourse0
365991tiwheatn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0410.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
360171to rucatn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0291.112.1.3Feline0
423346to tshɐŋcomplete, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1583.119.5Change of state0
379803ton ndɐkmatter / affairn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0677.118.1Abstract Entities0
392517toŋ nᴇsseveral / few, aclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0924.119.9Numbers and numeric expression0
398813tshou louwrong1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1046.119.6.2.1Negative Qualities0
434540tshuŋ kɑ pɑdo / be in businessv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1822.116.1.1.1To do/act0
354258tshuŋ pɐmerchantn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0180.114.2.1Occupations0
366702141,mtshuŋ tsəonion / scallionn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0423.113.1.5Fruits and vegetables0
374532tshuŋ zokgoods / merchandisen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0575.115.11Artifacts (unclassified as yet)0
351991418tshəkjointnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0136.111.5.8Joint0
3772002742,mtshəu mbomortarn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0627.115.5Cooking Implements0
377255tshəu mbo ɟjə ləkpestlen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0628.115.5Cooking Implements0
372602tshəu ndɐrsteel (for flint)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0538.113.2.4Elements, metals, alloys0
348170tshəu rᴇalkali / sodan1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0062.113.2.8Organic matter/Organic compounds0
3481182729tshɐsaltn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0061.113.2.4Elements, metals, alloys0
413563tshɐ lɐ kɐ lɐtweld / solderv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1369.116.13.3With Tools0
363729tshɑn tsəsilkwormn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0366.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
345155m,1016tsə lɑmoonn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0004.113.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
384697m,1016tsə lɑmonthn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0771.119.1.2Months and Years0
391288m,1016tsə lɑmonth's (work)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0912.119.1.2Months and Years0
374841tsən ntouscissorsn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0581.115.11.5.3Cutting/Boring0
345207m,3574tsəu ristarn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0005.113.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
346805tuŋ tʃhəwelln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0035.119.6.1.1Positive Qualities0
390727twɑspan (thumb to middle finger)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0901.111.5.9.4Span/Handspan0
352497tə bo tɐmkidneynbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0146.111.7.5Kidney0
376784p,193tə brᴇrope / stringn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0619.115.11.4Rope0
411696tə cçɑi kə posatisfy (conditions, requiremev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1328.118.3.1.1.3Satisfied0
411732tə cçɑi kɑ sə poconform (cause to) / satisfyv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1329.1110.1.1Prepositions0
355142m,5531tə grəenemy (personal) / antagonizern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0197.114.2.6Military roles0
358443tə jlɑcattle (bull-yak crossbreed)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0258.112.1.2Bovine0
393363tə jooneselfpron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0940.114.1Pronouns0
419781tə khrɐl ji pis.b.'s turnbe v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1507.111.5.3.2Five0
379701tə khʃətstrength (physical)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0675.111.1.5Strength0
349311p,273tə khɑmouthn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0084.111.3.1Mouth0
378555tə kpəproverb / sayingn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0653.111.8.7Speak/Say/Tell0
354725tə kpənmonkn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0189.110
432153tə kros kɐ tʃhotagree on / arrangev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1770.118.3.1.4.1Agree0
350449p,307tə kruelbownbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0106.111.5.8.3Elbow0
352599tə ktostomachnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0148.111.7.6Stomach0
369558tə ktsɑshoen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0479.115.11.8.1Footwear0
369610tə ktsɑbootn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0480.115.11.8.1Footwear0
357188tə ktᴇkbrothersn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0235.114.7.2Same generation0
351010tə lgotesticlen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0117.110
349881tə lomilkn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0095.110
411149tə lok kɑ pɑput out to pasturev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1316.116.17Putting0
350957tə lɐmgenitals (male)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0116.111.9.1Egg0
381424p,517tə lɑmiddlen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0708.111.9.4Breast0
406437tə mbrɑk kɑ pɑhoe up (weeds)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1210.115.3Diseases0
407952tə mbə kɐt kə pɑhiccupv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1244.111.8.3.5Hiccup0
357136m,2708tə mdinephew <brother's son>n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0234.114.7.3Later generation0
365026p,2741tə mdzothorn / splintern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0391.113.1.2Plant parts and types0
352548p,m,227tə mdʒə krigall bladdernbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0147.111.7.3Liver0
382230tə mdɐlower part of / lower reachesn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0723.110
353314tə mgɐmcorpsen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0162.111.1.6.1Carcass/Dead Body0
353944p,1618tə miwomann1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0174.111.9.3Navel0
356467tə midaughtern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0222.114.7.3Later generation0
358055tə mi kə jonwidown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0251.114.2.8Marital roles0
349572p,481tə mkineckn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0089.111.4.2Neck0
375856tə mko brəstring (oxhide)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0601.115.1Waste products0
374741tə mnuawln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0579.115.11.5.3Cutting/Boring0
356299p,1619tə momothern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0219.114.7.1Previous generation0
356415m,m,2348tə mo tsidaughter-in-lawn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0221.114.7.4Related by marriage0
356978tə mo tᴇaunt <wife of father's elder brother>n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0231.114.7.1Previous generation0
357510p,1619,mtə mo tᴇaunt <mother's older sister>n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0241.114.7.1Previous generation0
357623tə mo tᴇaunt <father's older sister>n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0243.114.7.1Previous generation0
357951tə mo ʃtʃostepmothern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0249.114.7.1Previous generation0
383730tə mornight, at / evening, in theadv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0752.119.1.4Times of Day0
365837tə mporear / spiken1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0407.111.2.7Ear0
350037p,3340tə mthəkwaistn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0098.111.4.6Waist0
348950p,371tə mtoforeheadn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0077.111.2.5.1Forehead/Temples0
383666tə mtsonoonn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0750.119.1.4Times of Day0
345877tə mtʃəkfiren1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0018.113.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
374112tə mtʃək sɐ wɐ phutube (bamboo) for blowing on a firen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0567.110
374061tə mtɑrtongs (fire)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0566.115.4Instruments and therapies0
345260p,2473tə muweathern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0006.113.2.1Weather and seasons0
345465p,2473tə murainn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0010.113.2.1Weather and seasons0
427476p,2473,p,mtə mu kə jɑmclear, be (weather) / sunnyv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1670.119.6.1.1Positive Qualities0
427427p,2473,p,mtə mu kə khicloudy, be (sky) / overcastv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1669.113.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
350194tə mŋɑkneen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0101.111.5.8.4Knee0
413124tə mŋɑ kɐ tshokkneelv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1360.111.5.8.4.1Knee-deep0
353005tə mə ʃthᴇksalivanbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0156.111.8.3Spit/Saliva0
352244tə mȵəkthroatn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0141.111.3.5Throat/Pharynx0
349054p,681tə mȵɑkeyen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0079.111.2.6Eye0
430681p,682,m,mtə mȵɑk kə rowake upv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1739.111.1.4Wake/Conscious/Alert0
426361tə mȵɑk kɑ juasleep, fallv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1647.111.1.4.1Sleep/Be asleep0
349002tə mȵɑk mə rtsəeyebrown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0078.111.2.6.6Eyebrow0
353107tə mȵɑk tʃitearsnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0158.111.2.6.7Tears0
349520p,1187,273tə m◦ɟjɑchinn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0088.111.2.5.3Chin0
431792tə ndʒɐk kɑ pɑswimv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1763.116.6Verbs requiring liquids0
358825p,596tə ndʐiskinn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0265.111.6.5Skin0
351425tə nmɐsscarn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0125.111.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
356519m,547tə nmɑkson-in-lawn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0223.114.7.4Related by marriage0
377043tə ntwɑsicklen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0624.115.3Diseases0
349830p,253tə nubreastn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0094.111.4.4.3Chest0
382169tə phəupper part of / upper reachesn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0722.119.2.1Up0
350143tə phək pɑthighn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0100.111.5.7.1Thigh0
352751tə phʃᴇexcrementnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0151.111.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
363366p,m,p,5432tə phʃᴇ kə lumaggotn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0359.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
418860tə phʃᴇ kɐ lɐtempty the bowelsv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1488.117.1.2.1Quantity - general0
352852tə phʃᴇ rbofartnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0153.111.8.5.2Fart0
418762tə pjo kə mŋɑmsleepy, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1486.111.1.4.1Sleep/Be asleep0
356571tə pkhigrandsonn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0224.114.7.3Later generation0
356622tə pkhigranddaughtern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0225.114.7.3Later generation0
417821tə pkɐk kɑ pɑopen up wastelandv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1466.116.2.2.6.1Open0
352650p,2103,2117,572tə po nɐŋ tʃɐintestinenbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0149.111.7.6Stomach0
349987p,164,mtə pok tʃhunaveln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0097.111.9.4Breast0
372857tə ptshotdye (stuff)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0543.115.1Waste products0
423389tə ptshot kɐ lɐtdyev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1584.115.1Waste products0
374585tə pəkinterest (financial)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0576.118.3.2.6.1Admire0
352446tə pʃulivernbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0145.111.7.3Liver0
378863tə rbodrumn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0659.115.1Waste products0
370632tə rdɐ koupstairs1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0500.119.2.1Up0
370683tə rdɐ pɑdownstairs1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0501.110
365586tə rgokfoodstuff / grainn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0402.115.5Cooking Implements0
378447tə rjospeech / wordsn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0651.111.8.7Speak/Say/Tell0
353583p,1002tə rmihuman beingn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0167.114.5Other Collective terms0
393421p,1002,mtə rmi ȵᴇother person(s)pron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0941.118.1Abstract Entities0
345620tə rmohailn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0013.113.2.1Weather and seasons0
380327p,2450tə rmᴇnamen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0687.115.8Religion0
351784tə rnokbrainsn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0132.111.2.4Brain0
349155p,811tə rnɑearn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0081.111.2.7Ear0
401143tə rnɑi kə mʃorpleasant to the ears1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1092.118.3.1.1.1Like0
364661tə rphu ʃək phufir (China)nveg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0384.113.1.1Names of trees and shrubs0
365736tə rpiseedn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0405.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
368425p,2585tə rpᴇchaff / brann1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0457.113.1.6Extracts and processed forms0
371560tə rsibeam (of building)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0518.115.11.9Dwellings0
352345tə rtshoslungn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0143.111.7.2Lung0
418346tə rtshos kə pɑcoughv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1477.111.8.3.3Cough0
358718p,819tə ruhornn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0263.111.2.2Horn(ed)/Antler0
430195tə si kə powant (to go)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1728.118.3.1.14.3Desirable0
348738tə skrubodyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0073.111.1.1Body0
410701tə skru kə sɑ ʃkifever, havev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1305.111.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
353260tə skɐtsoundn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0161.119.3Sounds0
382913tə smɐtlower half of the bodyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0736.110
357240tə snamsistersn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0236.114.7.2Same generation0
353367p,81tə sroklifen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0163.111.1.2.1Life/Live/Alive0
382863p,21tə stotupper half of the bodyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0735.119.2.1Up0
407824tə stsəs kɑ pɑthresh grainv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1241.113.1.10Verbs involving plants0
352041p,632tə swɑtoothnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0137.111.3.4Tooth0
352092tə swɑ ʃɑgumnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0138.111.3.4.3Gums0
415171tə sə mi ndorememberv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1407.118.3.1.16.1Forget0
378186tə thɑbookn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0646.115.1Waste products0
353420tə tsilife spann1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0164.111.1.2.1Life/Live/Alive0
384907m,m,1016,m,517tə tsə lɑ wu lɑimiddle of a monthn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0775.111.9.4Breast0
384957m,m,1016,m,mtə tsə lɑ wɑ thiend of a monthn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0776.119.5Change of state0
353894tə tsɑmann1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0173.111.9.6.1Pregnant0
356362p,2727tə tsɑsonn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0220.114.7.3Later generation0
376993tə təfertilizer / manuren1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0623.111.9Reproductive System0
407697tə tʃi kɐ phokfetch / draw (water)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1238.116.2.2.2.2Bring0
370330p,1612tə tʃəmhousen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0494.115.11.9.1Kinds of dwellings0
380277p,1612,m,2450tə tʃəm wu rmᴇsurname / name (family) (lit. 'house name')n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0686.115.8Religion0
356797tə tʃᴇyounger brothern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0228.110
356864tə tʃᴇyounger sistern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0229.110
416722tə tʃᴇm kɑ pɑmarryv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1441.116.19Social action0
381643p,1212tə tʂifrontn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0712.111.4.4Front0
396262tə tʂi ptʃᴇsright / obverse siden1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0996.111.5.3.2Five0
411516p,2627,m,mtə tʂop kɑ pɑsew (up)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1324.115.1Waste products0
369198tə wiskirtn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0472.115.11.8.2.1Clothes (general)0
418105tə wo kɑ sə rosee ( a doctor)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1472.111.2.6.10See/Look0
373851tə wortray (wooden)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0562.115.11Artifacts (unclassified as yet)0
353209tə wridirt / filthn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0160.111.5.3.2Five0
351682tə wrotendon / sinewn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0130.111.6.6.1Sinew/Tendon/Ligament0
368940tə wɐclothing / garmentn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0467.115.11.8.2.1Clothes (general)0
411336tə zɐ rɟjə kɑ krodivide family property and live apart (offspring)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1320.116.10.4Intentional separation - Sort0
349934164tə |pokbellyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0096.111.4.7Belly/Abdomen0
381696tə ŋkhubackn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0713.111.4.8Back0
352953tə ŋɑrsputumnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0155.111.8.3Spit/Saliva0
351321tə ʃkhorsore / boiln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0123.111.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
378606tə ʃlɑ rjojoke / jestn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0654.118.5.9Jest0
352142tə ʃmᴇtonguenbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0139.111.3.3Tongue0
352193tə ʃmᴇ tsɐuvulan1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0140.111.3.5.1Uvula0
349367tə ʃnoslipn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0085.111.3.2Lip0
349418tə ʃnos mo rȵɛbeard / moustache / goateen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0086.111.2.5.5Beard/Moustache/Facial Hair0
353056tə ʃnɐmmucus (nasal)nbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0157.111.8.2Snot/Nasal Mucus0
430636p,805,p,mtə ʃnɐm kɑ snɑrblow (one's nose)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1738.111.3.1.4Blow0
349104p,803tə ʃnɑnosen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0080.111.2.8Nose0
352395p,251tə ʃnᴇheartn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0144.111.7.1Heart0
351062tə ʃtugenitals (female)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0118.111.9.1Egg0
369404tə ʃtəkbelt / girdlen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0476.115.11.8.2.1.3Lower body0
352903p,615tə ʃtʂᴇsweatnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0154.111.8.1Sweat/Perspire0
349260tə ʒbɑcheekn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0083.111.2.5.2Jaw/Cheek0
347384tə ȶʃiwatern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0047.113.2.3Water and other liquids0
3779322202təkpoison / toxinn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0641.116.4Harm0
400015m,m,1415təri kə mᴇmfragrant (smell)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1069.113.1.10Verbs involving plants0
400102təri mɑkmᴇmstinking / smelly1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1070.117.1.4.5Smell0
3612072777təwɑmbearn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0311.112.2.3Ursine0
398632tʃhys tʃhyscrisp / brittle1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1042.117.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
346868tʃhə jordike / embankmentn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0037.119.10.2Waterways/Having to do with water0
347486tʃhə mȵəkspring (water)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0049.116.7.9Manner is primary0
345722tʃhə ridewn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0015.110
361516m,2595tʃhə srɑmottern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0317.112.2.7.1Otter0
368219tʃhə stsowater (boiled)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0453.113.2.3Water and other liquids0
374639tʃhə tsəruler (measure)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0577.114.2.5.2Civil leaders0
398720tʃhə wu lo wuchaotic / disorderly / messy1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1044.119.6.2Negative Qualities0
419864tʃhə wə lo wəmessy, be / in chaosv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1509.119.6.2.1Negative Qualities0
347128tʃhə ʒəŋpaddy fieldsn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0042.119.10.5Places in general, countries0
3593961226tʃhətgoatn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0276.112.1.8Ovine and Hircine0
359450tʃhət pulambn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0277.112.1.8Ovine and Hircine0
419910tʃhəwəlowə kɐsɐkpɐnmess upv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1510.119.2.1Up0
390878tʃhɐteam (of oxen)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0904.1110.1.1Prepositions0
414424tʃhɐ lon kɐ ndətanswer / replyv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1389.118.5.6Answer0
368578tʃhɐkfodder / feed (horse)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0460.113.1.6.4Building, Non-edible0
410819tʃhɐl kɑ pɑpunishv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1308.116.2.2.1Assorted action verbs0
423891tʃhɐt tʃhɐk kɐ lɐtsprinkle / sprayv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1595.116.10.3Wide separation - Scatter0
373692tʃhɑ hukettle / potn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0559.115.5Cooking Implements0
404804tʃhɑ kɑ pɑaudit (accounts)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1173.110
373796tʃhɑmbucketn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0561.115.1Waste products0
346765tʃinwelln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0035.119.6.1.1Positive Qualities0
354780tʃo munun (Buddhist)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0190.114.2.4Religious Roles0
371871tʃok tsətablen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0524.115.11.9.4Furnishings0
365686tʃu mirice (glutinous)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0404.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
422967tʃu tʃu kɑ pɑembrace a child cheek to cheekv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1575.111.2.5.2Jaw/Cheek0
346503tʃə khɑrivern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0030.113.2.3Water and other liquids0
347435tʃə lwᴇkwaven1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0048.116.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
346713tʃə ndzɑrditch / gullyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0034.113.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
360677tʃə pkɑduck (mallard)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0300.112.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
437095tʃə pɑ li litadpolen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0350.112.1.6Reptiles and Amphibians0
405447tʃə pɑs kə ʒglɐtsink1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1187.116.6Verbs requiring liquids0
361770tʃə rwoweasel (yellow)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0322.112.2.7Other Mammals0
347475tʃə sluŋwaven1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0048.116.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
346662tʃə wokpondn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0033.113.2.3Water and other liquids0
373745tʃə wuvat / jarn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0560.115.1Waste products0
366714tʃəm ʃkogarlicn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0424.113.1.5Fruits and vegetables0
433359tʃən kɑ tɑsteamv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1797.116.6Verbs requiring liquids0
373115tʃən luŋsteamer (of bamboo, for food)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0548.1110.1.1Prepositions0
366764tʃɐ zgɐgingern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0425.113.1.5Fruits and vegetables0
375653tʃɐk tshənwhipn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0597.115.14Husbandry0
375450tʃɐŋhorseshoen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0593.115.14Husbandry0
372591tʃɐŋ mɐstindern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0537.113.1.6.4Building, Non-edible0
362748tʃɑ wiparrotn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0341.112.2.4.1Particular birds0
388682tʃɑmbucket (of water)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0856.115.1Waste products0
3484261612tʃᴇmhouseholdn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0067.115.11.9.6General0
380907tɐ bjəsshadown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0698.113.2.10Light or lack of light0
355608tɐ brɐm tʃosperson w / pockmarked facen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0206.114.5Other Collective terms0
376835m,3607tɐ cçhəwedgen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0620.119.7.1Shape and size0
407906tɐ hɐm kə pɑyawnv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1243.111.3.1.3Yawn/Gape0
400114tɐ hɐm ri kə mnɑmsavory / appetizing1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1071.117.1.4.4Taste0
412589tɐ jkok kɐ lɐthookv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1348.115.4Instruments and therapies0
358933p,1288tɐ jmitailn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0267.111.4.10.1Tail0
349206tɐ jofacen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0082.111.2.5Face0
350652tɐ jɐk mothumbn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0110.111.5.6.1Thumb/Big Toe0
350600tɐ jɐk ndzofingern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0109.111.5.6Finger/Toe0
350753tɐ jɐk ndzo pufinger (little)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0112.111.5.6Finger/Toe0
433508tɐ jɐŋ ndzo kɐ ʃthətpoint at / to / outv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1800.116.2.2.2Move an object0
350703tɐ jɑk ndzo tə lɑfinger (middle)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0111.111.5.6Finger/Toe0
376323tɐ khrətfile (tool)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0610.116.9.2Carve, shave0
345927p,2361tɐ khəsmoken1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0019.113.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
368321tɐ khəcigarette / tobaccon1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0455.115.8Religion0
377781tɐ kpoksnare / trapn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0638.115.14Husbandry0
407535tɐ lɐ lɐt kɑ pɑfightv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1234.116.5Fighting0
370125p,692tɐ mkɐmpillown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0490.111.2.1Head/Headed0
375249tɐ mthərhalter / bridlen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0589.115.14Husbandry0
372551tɐ məstindern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0537.113.1.6.4Building, Non-edible0
347281m,2203tɐ ndərdustn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0045.113.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
372806tɐ ndərgarbage / rubbishn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0542.115.1Waste products0
380801tɐ ndərdregs / sedimentn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0696.113.1.6.2Other ground and milled food0
375093tɐ ndɐrrod / stickn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0586.119.7.1Shape and size0
346189tɐ ngɐkhillside / mountain slopen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0024.113.2.5Landforms and geographical features0
374993tɐ nɟjilockn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0584.111.2.3Hair of Head0
426801tɐ nɟjə kɐ lɐtlock (the door)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1656.111.2.3Hair of Head0
375043tɐ nɟjə ʃmᴇkeyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0585.115.1Waste products0
354413tɐ posservantn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0183.114.2.10Servants0
356233tɐ pɐfathern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0218.114.7.1Previous generation0
358004tɐ pɐ ʃtʃostepfathern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0250.114.7.1Previous generation0
361004tɐ pɐiclaw / talonn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0307.111.5.10.4Claw/Talon/Pincer0
355344tɐ rgo phsofriendn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0201.114.4.2Clans and neighbors0
415798tɐ rgo phso kɑ pɑmake friends withv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1421.116.14Construction0
3596635,mtɐ rkɐmulen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0281.112.1.7Equine0
382064tɐ rnɐmvicinity / nearbyn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0720.119.2.3Sideways0
373904tɐ rtophoop / bandn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0563.115.11.9Dwellings0
357680tɐ rtsɐtrelativesn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0244.110
360119m,m,1764tɐ rwɐk khəhoundn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0290.112.1.11Canine0
407349tɐ rwɐk kɑ pɑhunt1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1230.116.2.2.1Assorted action verbs0
354673tɐ rwɐk pɐhuntern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0188.116.2.2.1Assorted action verbs0
351216tɐ rʒəkwrinklen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0121.119.6.2Negative Qualities0
396130tɐ sporbald / bare (lit. 'bald mountain package')adj1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0993.111.2.3.4Bald0
364186tɐ srɐmrootnveg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0375.113.1.2Plant parts and types0
374482tɐ srɐmcapital / principaln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0574.119.10.3Governable units (towns, parts of towns)0
421649tɐ srɐm kə tʃhɐksustain losses (in business)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1547.115.8Religion0
367019tɐ stokpea / beann1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0430.113.1.5Fruits and vegetables0
426170tɐ stəm kɐ lɐtfling / tossv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1643.116.12Throwing0
374791tɐ tshoknail / tackn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0580.111.5.10Nail0
3753505,mtɐ tshəkbit (for horse)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0591.115.14Husbandry0
380747tɐ tʃosmark / trace / trackn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0695.116.2.2.2Move an object0
412361tɐ tʃɐpon the other side (of a rivbe v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1343.1110.1.1Prepositions0
367797tɐ tʂɐmoil (animal)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0445.111.6.4.1Oil/Grease0
345105tɐ wotlightn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0003.117.1.11.1Light0
349678tɐ zgənbackn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0091.111.4.8Back0
351888tɐ zgən tshuŋ gruŋspine / backbonen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0134.111.4.8.2Spine/Backbone0
350499699tɐ |jɐkhandnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0107.111.5.1.1Hand0
350399699,481tɐ |jɐk mkiarmnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0105.111.5.1.2Arm0
350550699,481tɐ |jɐk mkiwristn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0108.111.5.8.1Wrist0
351734699,mtɐ |jɐk rtsɐpulse (wrist)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0131.111.7.1.1Heartbeat/Pulse0
369662tɐ ʃotcombn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0481.111.2.2.1Comb/Crest0
364135tɐi jgɐbranch / twign1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0374.111.5.3.1Limb/Branch0
346031tɐi jlopsteamn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0021.116.6Verbs requiring liquids0
366507tɐi jnovegetablen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0420.113.1.2Plant parts and types0
345567m,3554tɐi pɑsnown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0012.113.2.1Weather and seasons0
362230tɐi pɑ kə wuvulture (cinereous)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0331.112.2.4.1Particular birds0
364239p,2085tɐi wɐkleafnveg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0376.113.1.3Leaves0
377471tɐk tʃhɐ (tə tɑk lɐk tʃɐ)loomn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0632.115.1Waste products0
355451tɑ bjɑlame personn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0203.111.5.12Lame/Limp0
380226tɑ bliagen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0685.119.1.2Months and Years0
399492tɑ bli kə tsiyoung1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1059.117.1.8.3Neutral term0
355711tɑ gofool / blockheadn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0208.114.2.12.3Insulting names0
368055p,305tɑ gɑmeggn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0450.110
411607tɑ gɑm kɑ skɑmhatch / incubatev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1326.111.1.2Life/Breathe/Exist0
346295tɑ hocliffn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0026.113.2.5Landforms and geographical features0
356672tɑ jɑelder brothern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0226.114.7.1Previous generation0
356736tɑ jɑelder sistern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0227.114.7.1Previous generation0
357291tɑ jɑ wɑ rɟjɑpsister-in-law <elder brother'sn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0237.111.5.3.2Five0
372960tɑ jɑmwok (large, iron) / pann1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0545.115.5Cooking Implements0
369044tɑ khlɑsleeven1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0469.115.11.8.2.3Parts of clothing0
413522tɑ ki kɐ lɐtyell / shoutv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1368.118.5.4.1Loud0
348792p,386tɑ koheadn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0074.111.2.1Head/Headed0
348848p,m,368tɑ ko rȵᴇhairn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0075.111.2.3Hair of Head0
357344tɑ kuuncle <mother's brother>n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0238.114.7.1Previous generation0
358770p,417tɑ kɑhoofn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0264.111.5.4Hoof/Paw0
400653tɑ kɑ kə mibusy1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1082.119.6.3Neutral0
400607tɑ kɑ kə ndoidle / not busy1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1081.119.6.2.2Negative Human Qualities0
418701tɑ kɑ kə ndoidle, be / unoccupiedv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1484.119.6.2.2Negative Human Qualities0
374690p,5398tɑ kɑpneedlen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0578.115.1Waste products0
351113tɑ lɟjɑplacentan1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0119.110
358095tɑ mdiwidown1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0251.114.2.8Marital roles0
345977tɑ motair; breathn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0020.111.1.2.2Breath/Breathe0
369094tɑ mtsubuttonn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0470.115.11.8.2.3Parts of clothing0
418623tɑ mtsu kɐ lɐtbuckle / button upv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1483.115.11.8.2.3Parts of clothing0
360582tɑ mŋifeather / plumen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0299.111.6.1.1Feather0
355866tɑ mŋɑmmuten1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0211.111.5.3.2Five0
412040tɑ mɑ kɑ pɑwork / laborv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1336.116.1.1Affect0
367902tɑ mɑrbuttern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0447.111.6.4.1Oil/Grease0
350298tɑ mᴇfootnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0103.111.5.2Foot0
350349p,m,681tɑ mᴇ mȵɑkanklen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0104.111.5.8.2Ankle0
350246tɑ mᴇ pokcalfnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0102.111.5.7Leg0
350803tɑ ndzrunailnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0113.111.5.10Nail0
348583p,3604tɑ ndzɑmbridgen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0070.119.10.2Waterways/Having to do with water0
364819tɑ ndʒikresin / colophonynveg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0387.113.1.6.3Juices, beers, etc.0
373481tɑ ndʒochopsticksn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0555.115.5Cooking Implements0
348637tɑ ndɑ stɑtombn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0071.119.10.6Functional buildings/places0
356023tɑ ndʐlpal / partnern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0214.110
383573p,6227tɑ nɑpmorningn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0749.119.1.4Times of Day0
355973tɑ phᴇguestn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0213.114.4.3Outsiders0
370229tɑ pjopad / cushionn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0492.115.11.9.4Furnishings0
424432tɑ pjɑ kə pɑlightningv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1606.113.2.1Weather and seasons0
349729tɑ pjɑ kᴇarmpitn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0092.111.5.1.2.3Underarm/Armpit0
373063tɑ pkɑplid / covern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0547.115.1Waste products0
353689tɑ puchildn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0169.111.5.3.2Five0
374215tɑ pu sɑ pkorpiece of cloth with straps for carrying a toddlern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0569.1110.1.1Prepositions0
368477p,2585,mtɑ pɑi ndʐowheat brann1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0458.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
367645tɑ pɑtflourn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0442.113.1.6.2Other ground and milled food0
378760m,521tɑ rgɑdancen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0657.116.7.9Manner is primary0
427809m,521,m,mtɑ rgɑ kɑ pɑdancev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1677.116.7.9Manner is primary0
368629tɑ rithreadn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0461.115.11.6Textile0
360532p,715tɑ rkhɑmwingn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0298.111.5.1.3Wing0
350854p,712tɑ rkutfistn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0114.111.5.1.1.1Fist0
416686tɑ rkɑm kə pɑfreeze / ice upv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1440.119.5Change of state0
380959p,126tɑ rmodreamn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0699.111.1.4.2Dream0
434493p,126,m,mtɑ rmo kə pɑdreamv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1821.111.1.4.2Dream0
345361p,2465tɑ rmokthundern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0008.113.2.1Weather and seasons0
360951p,2465tɑ rmokdragonn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0306.112.1.5Dragon0
408109p,2465,m,mtɑ rmok kə pɑthunderv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1248.113.2.1Weather and seasons0
351938p,553,234tɑ rnɑm ʃɐ |rəribn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0135.111.4.4.3Chest0
354362tɑ roleader in a (stockaded) villagen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0182.116.2.2.1Assorted action verbs0
349779m,288,m,mtɑ ro khor khorchestn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0093.111.4.4.3Chest0
428142m,288,m,mtɑ ro kɑ kɑtthrow out (one's chest)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1684.116.12Throwing0
349626p,568tɑ rpɑkshouldern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0090.111.4.3Shoulder0
369351tɑ rtihatn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0475.115.11.8.2.1.1Head0
369872tɑ rwunecklace / neckletn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0485.115.11.8.3Jewelry and Accessories0
358878p,368tɑ rȵᴇhair / downn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0266.111.2.3Hair of Head0
357894tɑ rɟjɑpwifen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0248.114.7.4Related by marriage0
378033tɑ scçoscharacter / wordn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0643.111.10Mind0
378084tɑ scçoslettern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0644.115.1Waste products0
430536tɑ scços kɐ lɐtwritev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1736.116.2.2.9.1Write0
350089tɑ sopbuttocksn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0099.111.4.10Buttocks/Rump0
350905m,m,m,822tɑ sop khɐi duanusn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0115.111.4.10.2Anus/Rectum0
353158p,1293tɑ spupusnbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0159.111.8.6.1Pus/Gleet0
352700tɑ stibladdernbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0150.111.7.8Bladder0
366456tɑ sɑhempn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0419.113.1.5.1Leafy vegetables0
357030tɑ tsiuncle <father's younger brother>n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0232.114.7.1Previous generation0
357083tɑ tsiaunt <wife of father's younger brother>n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0233.114.7.1Previous generation0
357454tɑ tsiuncle <mother's sister's husband>n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0240.114.7.1Previous generation0
357552tɑ tsiaunt <mother's younger sister>n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0241.114.7.1Previous generation0
357569tɑ tsiuncle <father's sister's husban1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0242.114.7.1Previous generation0
357664tɑ tsiaunt <father's younger sister>n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0243.114.7.1Previous generation0
380694tɑ tsorcrack / rift / fissuren1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0694.113.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
419458tɑ tsor kə jisplit open / rendv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1500.116.9.3Chop, slice0
364453tɑ tsrusprout / shootnveg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0380.113.1.10Verbs involving plants0
410775tɑ tsru kə khʃutgerminate / sproutv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1307.113.1.9Vegetative/Agricultural activity0
372345tɑ tʂholight / lampn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0533.117.1.11.1Light0
347024p,5671tɑ tʂosoil / earthn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0040.113.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
347333tɑ tʂomudn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0046.113.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
356924tɑ tᴇuncle <father's elder brother>n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0230.114.7.1Previous generation0
356181tɑ wigrandmothern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0217.114.7.1Previous generation0
355504p,1413tɑ wodeaf personn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0204.111.2.7.5Deaf0
419639p,1413tɑ wodeaf, bev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1504.111.2.7.5Deaf0
356128p,1635tɑ wugrandfathern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0216.114.7.1Previous generation0
356075tɑ wu phɐ mȵəsancestors / forebearsn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0215.114.7.1Previous generation0
346135tɑ wɑthill / mountainn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0023.113.2.5Landforms and geographical features0
427326tɑ zbro kɐ lɐtkickv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1667.116.2.2.3.3Kick0
348014tɑ ŋkrotcharcoaln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0059.113.2.4Elements, metals, alloys0
372449tɑ ŋkrotcharcoal (live)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0535.113.2.4Elements, metals, alloys0
351632p,230tɑ ʃibloodn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0129.111.6.2Blood/Bleed0
3751985,mtɑ ʃnosaddlen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0588.115.14Husbandry0
352801p,650tɑ ʃtʃiurinenbp1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0152.111.8.4Urine/Piss0
423940p,650,p,mtɑ ʃtʃi kɐ lɐtpiss / peev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1596.111.8.4Urine/Piss0
357123tɑ ȵiaunt <wife of father's younger brother>n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0233.114.7.1Previous generation0
357401tɑ ȵiaunt <mother's brother's wife>n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0239.111.5.3.2Five0
407784tɑs kɑ pɑbetv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1240.116.19Social action0
372908tɟjɐ thɐpstove (cooking) / range (kitchen)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0544.115.5Cooking Implements0
370783tʂho gushed (cow) / fence (ox)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0503.112.1.2Bovine0
3709351226tʂho gusheepfold / pen (sheep)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0506.112.1.8Ovine and Hircine0
367850tʂhən juoil (vegetable)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0446.111.6.4.1Oil/Grease0
368269tʂhɑtean1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0454.113.1.1Names of trees and shrubs0
374371tʂocontainer (measuring, 1-liter-volume)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0572.115.1Waste products0
390523tʂoliterclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0897.110
371038tʂuɑnbrickn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0508.115.11.9.3Parts of the structure0
423480tʂə lɑ kɑ nə pjolmake way for / give wayv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1586.119.2.8Directions0
372755tʂə mɐjoss stick / incensen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0541.115.8Religion0
367276tʂə mɑsesamen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0435.113.1.6.1Spices0
408254tʂə ndzok kɑ pɑlead (the way) / guidev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1251.116.2.2.1Assorted action verbs0
431485tʂə ndzok kɑ pɑlead the wayv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1756.116.2.2.1Assorted action verbs0
3895482310tʂəlroll (of cloth)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0872.116.7.6Circularly0
346919tʂəlɑroadn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0038.119.10.1Roads and Ways0
379225tʂɐl wəbelln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0666.115.1Waste products0
392466tᴇ tᴇsomeclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0923.119.9Numbers and numeric expression0
355816tᴇi kɑstutterern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0210.118.5.4.5Choppy0
390011tᴇi thokstory (of building)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0887.115.8Religion0
371303tᴇn tʃhᴇpillar / columnn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0513.115.11.9.3.1Internal0
392207wjimealclf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0918.115.5Cooking Implements0
360688wogoosen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0301.112.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
381801wu guinsiden/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0715.119.2.5Amid0
429364m,273,p,mwu khɑ kɑ ʃthᴇcover (the mouth)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1710.115.8Religion0
363522wu kuŋcentipeden1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0362.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
373220wu luhandle (of a knife)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0550.115.1Waste products0
376885wu lugrip / handlen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0621.116.16Holding0
428552wu ndʐi kə nə tɑslough off (of a snake)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1693.113.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
381749wu phjioutsiden/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0714.119.2.7Extent0
382657wu prɐiover / aboveprep1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0731.119.2.1Up0
382013wu rkəsurroundingsn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0719.110
381479wu rtəsiden1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0709.111.4.5Sides0
382710wu spoibelow / underprep1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0732.119.2.2Down0
393737wu təthatdem1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0947.1110.1Ontological0
394004wu tə khsənthat (way) / (like) thatdem1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0952.1110.1Ontological0
393953wu tə ptʃᴇsthat side / theredem1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0951.1110.1Ontological0
393844wu tə ȵᴇthosedem1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0949.1110.4.3.2Demonstrators0
393897wu təitheredem1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0950.119.2.7Extent0
364397wui mopit / stonen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0379.113.1.2Plant parts and types0
393086wə johepron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0934.114.1Pronouns0
366042wə rjɐkbarleyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0411.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
386395m,2259wə rjɑteightnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0804.119.9Numbers and numeric expression0
387306m,2259,2748wə |rjɐ ʃtʃᴇeightynum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0822.119.9Numbers and numeric expression0
380484wəi ʃɐndangern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0690.110
381961wɐ phɐiedge / rim / marginn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0718.119.2.7Extent0
398766wɐ stotright / correct1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1045.111.5.3.2Five0
363419wɐs stsɐmosquiton1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0360.112.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
371088tilen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0509.115.8Religion0
381907wɑ kopoint / tipn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0717.116.2.2.2Move an object0
382499wɑ koon (the wall)prep1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0728.1110.1.1Prepositions0
382549wɑ koon top (of the roof)prep1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0729.1110.1.1Prepositions0
407206wɑ kɐ tsəspromise / consent1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1227.118.5.16Dedicate0
382604wɑ pɑat the bottom of (a hill)prep1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0730.1110.0Grammatical Words0
369507wɑ tsəsock / stockingn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0478.110
392364zbrotime / instance (of kicking)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0921.119.1.5Other Intervals0
378968zbrəl tʃhɐlcymbalsn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0661.115.1Waste products0
371250zbɐrplank / boardn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0512.115.1Waste products0
371139zdiwalln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0510.115.11.9.3Parts of the structure0
370430zdi kɑeavesn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0496.115.11.9.3.2External0
370480zdi srɐmfoundationn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0497.115.11.9.3.1Internal0
402181zdək pɐpitiable / pitiful1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1116.118.3.2.3.2Pity0
3453115656zdᴇmcloudn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0007.113.2.1Weather and seasons0
371406zgo thɐrthresholdn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0515.115.11.9.3Parts of the structure0
369974zgrukbraceletn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0487.115.11.8.3Jewelry and Accessories0
355660zgə rlokhunchbackn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0207.111.4.8.3Hunchback0
384750zlɑ wɑ tɑŋ mboJanuaryn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0772.119.1.2Months and Years0
384802zlɑ wɑ ȵəs pɐFebruaryn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0773.119.1.2Months and Years0
415343zɑ ntsɑt kɑ pɑavoid certain food (because ofv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1411.116.2Action Verbs with Patient0
374422bzᴇnmoneyn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0573.115.9Monetary Terms0
354620ŋgru pɐboatmann1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0187.114.2.1Occupations0
375146ŋkhor lowheeln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0587.115.1Waste products0
376273ŋkhor rlo mnudrill / augern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0609.116.11Digging, excavation0
385263ŋkhə ʒᴇyear after nextn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0782.119.1.2Months and Years0
425438ŋosbev.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1628.1110.4.1.1Grammatical case0
408986ŋot kɐ stsəsnodv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1267.111.2.1Head/Headed0
357786m,1619ŋə momother-in-lawn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0246.114.7.4Related by marriage0
392780ŋə ndʒᴇwe (two)pron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0929.114.1Pronouns0
392831ŋə ȵᴇwepron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0930.114.1Pronouns0
357733ŋɐ pɐfather-in-lawn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0245.114.7.4Related by marriage0
3927262530ŋɑIpron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0928.114.1Pronouns0
405831ŋɑ nɑ ŋoŋ kɐ tsəsadmit1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1196.118.5.14.2Reveal or give information0
367593ʃi hwɑngruel / porridgen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0441.115.5Cooking Implements0
385680ʃin cçhi kə nᴇsTuesdayn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0790.119.1.3Days0
385629ʃin cçhi kə tᴇkMondayn/adv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0789.119.1.3Days0
366662ʃkoonion / scallionn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0423.113.1.5Fruits and vegetables0
377309ʃkrɑsieve / siftern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0629.115.5Cooking Implements0
361362ʃkɑmmuntjac / deer (barking)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0314.112.1.11.1Bark (of dog)0
375805803,mʃnɐ kɐrring in cow's nose used to lead it aboutn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0600.1110.1.1Prepositions0
349470ʃo ksorbeardn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0087.111.2.5.5Beard/Moustache/Facial Hair0
366144ʃokbuckwheatn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0413.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
378237ʃok ʃokpapern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0647.115.1Waste products0
354518ʃoŋ zo wɐcarpentern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0185.114.2.1.4Artists and Artisans0
393475ʃtəthisdem1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0942.1110.4.3.2Demonstrators0
393685ʃtə khsənthus / this (way) / (like) thisdem1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0946.1110.4.3.2Demonstrators0
393633ʃtə ptʃᴇsthis side / heredem1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0945.1110.4.3.2Demonstrators0
393527ʃtə ȵᴇthesedem1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0943.1110.4.3.2Demonstrators0
393580ʃtəiheredem1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0944.119.2.3Sideways0
386748ʃtʃo mŋofifteennum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0811.119.9Numbers and numeric expression0
386798ʃtʃo ptʂoksixteennum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0812.119.9Numbers and numeric expression0
386949ʃtʃon ngunineteennum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0815.119.9Numbers and numeric expression0
386899ʃtʃoŋ rjɑteighteennum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0814.119.9Numbers and numeric expression0
386848ʃtʃoŋ ʃnəsseventeennum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0813.119.9Numbers and numeric expression0
386698ʃtʃu wdifourteennum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0810.119.9Numbers and numeric expression0
402466ʃtʃə loralone1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1123.117.1.6.1Single/part/few0
3865982748,2504ʃtʃɐ nəstwelvenum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0808.119.9Numbers and numeric expression0
386648ʃtʃɑ sɑmthirteennum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0809.119.9Numbers and numeric expression0
386548ʃtʃɑ tᴇkelevennum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0807.119.9Numbers and numeric expression0
3864972748ʃtʃᴇtennum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0806.119.9Numbers and numeric expression0
360738ʃtʂodoven1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0302.112.2.4.1Particular birds0
388531ʃtʂɐthandful (of rice)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0853.119.8Measure Words0
369250ʃu phɑcloth (colorful, worn on the head)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0473.115.1Waste products0
391134ʃyərwhile, aadv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0909.119.1.4Times of Day0
351528ʃyɐntinean1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0127.111.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
347537ʃə khɑforestn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0050.113.2.5Landforms and geographical features0
362855ʃə ko kən ntokwoodpeckern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0343.112.2.4.1Particular birds0
379175ʃə mȵɑ tsɑinstrument (two-stringed, bowed)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0665.115.1Waste products0
364034ʃə phutreen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0372.113.1.2Plant parts and types0
364085ʃə phu wu skrutrunknveg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0373.111.4.1Torso/Trunk0
367438ʃə rnɑfungus (edible)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0438.113.1.7Fungi0
376067m,2772ʃə rpɑaxen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0605.115.11.5.3Cutting/Boring0
424612ʃə rə kɑ pɑburn the grass on wastelandv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1610.113.2.12.1Verbs pertaining to fire0
365228ʃə tsəpersimmonn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0395.113.1.5Fruits and vegetables0
3626882610ʃə |rupheasantn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0340.112.2.4.1Particular birds0
385523ʃə ŋkhuifuturen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0787.119.1.5Other Intervals0
422725ʃək tsu lu lu kɑ pɑrob / lootv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1570.116.2.2.1Assorted action verbs0
377676ʃəm mȵɑbow (for arrow)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0636.115.15War and violence0
385731ʃət khɑspring (season)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0791.116.7.9Manner is primary0
364346ʃəŋ tokfruitnveg1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0378.113.1.5Fruits and vegetables0
351835234ʃɐ |rəbonen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0133.111.6.3Bone0
3812182677ʃɐreastn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0704.119.2.8Directions0
35158134ʃɑflesh / musclen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0128.111.1.1.1Flesh/Meat0
36769534ʃɑmeatn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0443.111.1.1.1Flesh/Meat0
36774634,m,m,mʃɑ kə nə khimeat (lean)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0444.111.1.1.1Flesh/Meat0
368106ʃɑ tʃisoupn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0451.115.5Cooking Implements0
372704ʃɑk po mətorchn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0540.115.11.5.5Tools pertaining to fire0
3477572676,mʃɑmironn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0054.113.2.4Elements, metals, alloys0
377623ʃɑm mdugun / riflen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0635.115.15War and violence0
407398ʃɑm mdu kɐ lɐtfire (a shot)1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1231.113.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
376118ʃɑm mtohammern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0606.115.11.5.4Workshop use/Equipment0
3711982658ʃᴇwood / logn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0511.113.1.2Plant parts and types0
3723992658ʃᴇfirewoodn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0534.115.11.5.5Tools pertaining to fire0
377521ʃᴇ sɐ phjɐchoppern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0633.116.9.3Chop, slice0
370175ʃᴇ tsəmatn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0491.115.11.9.4Furnishings0
351476ʒbormeaslesn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0126.115.3Diseases0
365484ʒgo lowalnutn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0400.113.1.4Seeds and flowers, nuts0
375908ʒgruboat / shipn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0602.115.1Waste products0
413907ʒgru kɐ lɐtpaddle / rowv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1377.115.1Waste products0
369455ʒo ndᴇputteen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0477.115.11.8.1Footwear0
415306ʒə zdɑŋ kɑ pɑenvyv.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1410.118.3.2.6.2Envy0
382963ʒɐktimen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0737.119.1.5Other Intervals0
392990ȵoyou (pl.)pron1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0933.114.1Pronouns0
3886312520ȵukpile (of excrement)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0855.116.2.2.1Assorted action verbs0
390269ȵukpuddle (of mud)clf1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0892.113.2.3Water and other liquids0
368887ɟji tsəcloth (woollen)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0466.115.1Waste products0
3649202549ɟjobamboon1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0389.113.1.1Names of trees and shrubs0
3741632549,m,mɟjo thuŋ thuŋsection of bamboo used as containern1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0568.117.1.6.1Single/part/few0
433838ɟjə gɑ kɐ lᴇtturn (a corner)v.1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL1807.116.7.6Circularly0
347179m,1269ɟjə ləkstonen1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0043.113.2.9Rocks and minerals0
347964ɟjə lək ŋkrotcoaln1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0058.113.2.4Elements, metals, alloys0
368004ɟjɐ ndzɐsugarn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0449.113.1.6.2Other ground and milled food0
377365ɟjɐ skəfan (winnowing)n1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0630.115.4Instruments and therapies0
381269ɬosouthn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0705.119.2.8Directions0
379490ɬugod of rain / Dragon Kingn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0671.115.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
379334ɬɐcelestial beingn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0668.115.8.1.3General/Other Religious0
3793862264,mɬɐ ndʐəghost / spiritn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0669.114.2.12.2Scary things0
382395ʔa tɑin (the sky)prep1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0726.1110.1.1Prepositions0
387873ʔɑ gə tɑŋ mbofirstnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0833.119.9Numbers and numeric expression0
387923ʔɑ gə ȵəs pɐsecondnum1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0834.119.9Numbers and numeric expression0
363983m,m,6107,6107ʔɑ mbə ru rusnailn1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0371.112.2.5Fish and Mollusks0
382341ʔɑ nɑunder (the table)prep1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0725.119.2.2Down0
382449ʔɑ nɑunder (the sky)prep1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0727.119.2.2Down0
382812ʔɑ nɑsdownwardsadv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0734.119.2Spatial terms0
369301ʔɑ rdihead-cloth / turbann1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0474.111.2.1Head/Headed0
382289ʔɑ tɑon (the table)prep1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0724.1110.1.1Prepositions0
382762ʔɑ tɑsupwardsadv1806rGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrongHuang and Dai 92 TBLTBL0733.119.2.1Up0