Etyma
tag num_recs chaptertitle chapter sequence protoform protogloss grpid plg grpno notes num_notes num_comparanda status public username
1146Body1.1.12.0guŋBODY / BACK2PTB0.1STC p.182, GSR, HPTB p.30921KEEP1stedt
Lexicon
1690 records found.
rn analysis reflex gloss gfn lgid language grpid grpno grp citation srcabbr srcid semkey chaptertitle num_notes
417741(ge⁵⁵tʂi⁵⁵) tə⁵⁵ɬa⁵⁵start / drive (a car)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1464.139.5Change of state0
426264(kha¹³ me⁵⁵) ta⁵⁵ rqha⁵⁵tie (a cow) tov.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1645.136.13.1Tying0
422628(kha¹³ me⁵⁵) tə⁵⁵zo⁵⁵pull / lead (a cow) alongv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1568.136.2.2.3.1Push0
421651(ko⁵⁵stsa) tɕo¹³sko¹³sustain losses (in business)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1547.135.8Religion0
433798(le¹³po⁵⁵) ɣɯ¹³ʂkə⁵⁵turn aroundv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1806.136.7.6Circularly0
417263695,m,m(le⁵⁵) rə¹³ʂtɕu⁵⁵raise (the hand)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1453.136.7.7Up, etc.0
424479(le⁵⁵) sm̥a⁵⁵injure / hurt (the arm)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1607.136.4Harm0
427089695,m(le⁵⁵) ɬu⁵⁵scald / burn (the hand)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1662.136.6Verbs requiring liquids0
422027(lma⁵⁵) ta⁵⁵kɕye⁵⁵split up (bamboo strips)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1555.136.9.3Chop, slice0
422826(lnə¹³) rə¹³tɕhi⁵⁵raise (the tail)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1572.136.7.7Up, etc.0
433559(lɯ⁵⁵) ble⁵⁵plant / raise (wheat)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1801.133.1.10Verbs involving plants0
423527(mdy¹³) kɯ⁵⁵ɬlu⁵⁵heat up (cold rice)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1587.139.6.2Negative Qualities0
423257(mi¹³) tə⁵⁵ʑi⁵⁵healed, have (of a wound)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1581.131.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
425027(mi¹³) ɣɯ¹³ty¹³grow (a boil)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1619.139.7.2Verbs referring to size/shape0
430788(mu¹³ tye⁵⁵) ptʂɛ⁵⁵embroiderv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1741.130
432686(mu¹³tye⁵⁵) qhua⁵⁵pluck (flowers)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1782.136.2.2.3.1Push0
4330192136,m,m(mɔ¹³) ə⁵⁵tɕhye⁵⁵catch (fire) / be (on fire)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1789.133.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
426997(mȵe⁵⁵ptʂe⁵⁵) lə⁵⁵ty⁵⁵shed (tears)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1660.135.11.9.1Kinds of dwellings0
419991(pu⁵⁵) tɕha¹³set (of the sun)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1512.136.17Putting0
430356(pɛ⁵⁵ru³³) ndʐɛ¹³subside (of swelling)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1732.136.1.1Affect0
433183m,3435(pʃa⁵⁵) nda¹³sting (of wasps)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1793.132.4.2Sting0
422969(pɕe¹³ʁa³³) puə⁵⁵rɛ⁵⁵embrace a child cheek to cheekv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1575.131.2.5.2Jaw/Cheek0
428321(qha⁵⁵ʂn̥a⁵⁵) kuə⁵⁵spitv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1688.131.8.3Spit/Saliva0
408943386,m,m(qho⁵⁵) kɯ⁵⁵ rge¹³lower (the head)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1266.130
427379386,m,m(qho⁵⁵) lə⁵⁵rye⁵⁵shave (the head)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1668.136.9.2Carve, shave0
431290386,m(qho⁵⁵) rmu⁵⁵shake (one's head)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1752.136.7.9Manner is primary0
427276386,1849(qho⁵⁵) ȵu⁵⁵ache (head)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1666.131.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
415386(rdzi¹³sɛ⁵⁵) ʂtɕe⁵⁵buckle up / fasten (a belt)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1412.135.11.8.2.3Parts of clothing0
431027(rdʑa¹³bʑa⁵⁵) qa¹³bra⁵⁵castrate (cocks)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1746.131.9.2.3Castrate0
430538(rguə⁵⁵) rɛ⁵⁵writev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1736.136.2.2.9.1Write0
423612(rguə⁵⁵) ŋuə¹³look at and distinguish (characters)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1589.131.2.6.11Behold0
415269(rguə⁵⁵) ɕe⁵⁵send (a letter)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1409.136.2.2.2Move an object0
429748(rgə¹³ŋa⁵⁵) ki¹³lay (eggs)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1718.136.17Putting0
423391(riɛ¹³) kɯ⁵⁵tshu⁵⁵dyev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1584.135.1Waste products0
417398(riɛ¹³) kɯ⁵⁵tʂi¹³roll up (cloth)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1456.136.7.6Circularly0
423987(rlɯ⁵⁵) tə⁵⁵mtɕhe⁵⁵scatter (seeds)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1597.136.10.3Wide separation - Scatter0
434495126,m,126(rmo⁵⁵lo⁵⁵) rmo¹³dreamv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1821.131.1.4.2Dream0
432973(rvu⁵⁵) rviɛ⁵⁵bloated, feel (of the stomach)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1788.131.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
419641(rȵi⁵⁵) pa¹³deaf, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1504.131.2.7.5Deaf0
432318(se⁵⁵ ʂpe⁵⁵) ble⁵⁵plant (trees)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1774.133.1.10Verbs involving plants0
4077762658,m(se⁵⁵) ʃi⁵⁵gather (firewood)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1239.136.13.5Join (general)0
4212812658,m,m(se⁵⁵ɣa³³) mdʑar¹³climb up (a tree)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1539.136.7.7Up, etc.0
430883(skɯ⁵⁵ma⁵⁵) ɣɯ¹³ do⁵⁵smoke / fumigatev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1743.133.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
4310735434,m(sm̥e⁵⁵) ndy¹³grind / pestle (medicine)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1747.139.5Change of state0
416588(spho⁵⁵) rə³³tɕho⁵⁵lift (the lid)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1438.136.16Holding0
416688(spo⁵⁵) tɕha⁵⁵freeze / ice upv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1440.139.5Change of state0
423942(spɛ¹³) ɣɯ¹³ ɬa⁵⁵piss / peev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1596.131.8.4Urine/Piss0
427624(to¹³) lə⁵⁵psei¹³fill up (a hollow)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1673.136.11Digging, excavation0
4325502741,m(tshi⁵⁵) ʂkhi⁵⁵pricked, be (on a thorn)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1779.138.4Feeling0
428693418,m,m(tsi⁵⁵) tə⁵⁵pty³³dislocate (a joint)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1696.136.9Undoing0
413277(tso⁵⁵te⁵⁵ȵe¹³) ʃɛ⁵⁵cross (a bridge)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1363.136.7.10Move with something else0
407160(tə⁵⁵) ȵye¹³rye⁵⁵wrong, be1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1226.139.6.2.1Negative Qualities0
388888(tɯ³¹) pha⁵⁵classifier for rocks, stonesclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0859.133.2.9Rocks and minerals0
390271(tɯ⁵⁵) khe⁵⁵puddle (of mud)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0892.133.2.3Water and other liquids0
389039(tɯ⁵⁵) ki⁵⁵sentence (of speech)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0862.1310.5.1Structuring Words0
391341(tɯ⁵⁵) kuə⁵⁵year's (work)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0913.139.1.2Months and Years0
391391(tɯ⁵⁵) kuə⁵⁵classifier for ageclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0914.1310.1.3Classifiers0
388838(tɯ⁵⁵) kə⁵⁵patch (of ground / field)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0858.135.1Waste products0
389345(tɯ⁵⁵) kɯ⁵⁵section (of road / journey)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0868.137.1.6.1Single/part/few0
389397(tɯ⁵⁵) kɯ⁵⁵section (of bamboo between two joints)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0869.137.1.6.1Single/part/few0
390625m,1310(tɯ⁵⁵) lu⁵⁵fathomclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0899.139.8Measure Words0
390473(tɯ⁵⁵) mbo⁵⁵unit of dry measure for grain (=1 decaliter)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0896.139.9Numbers and numeric expression0
389141(tɯ⁵⁵) mpha⁵⁵classifier for garmentsclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0864.1310.1.3Classifiers0
392104p,557(tɯ⁵⁵) ndzie⁵⁵drop (of oil)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0885.136.16Holding0
389946(tɯ⁵⁵) nə⁵⁵classifier for age of animals (cows)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0879.1310.1.3Classifiers0
389498(tɯ⁵⁵) phe⁵⁵classifier for one of a pairclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0871.139.9Numbers and numeric expression0
392155m,5562(tɯ⁵⁵) phuə⁵⁵time / instance (of going somewhere)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0917.139.1.5Other Intervals0
392209(tɯ⁵⁵) phuə⁵⁵mealclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0918.135.5Cooking Implements0
391491(tɯ⁵⁵) pi⁵⁵step / strideclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0916.136.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
392366(tɯ⁵⁵) ptso⁵⁵time / instance (of kicking)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0921.139.1.5Other Intervals0
390729(tɯ⁵⁵) ptʂhy⁵⁵span (thumb to middle finger)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0901.131.5.9.4Span/Handspan0
389192(tɯ⁵⁵) pə⁵⁵pair (of shoes)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0865.139.9Numbers and numeric expression0
392260(tɯ⁵⁵) qa⁵⁵ pi³³shoutclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0919.138.5.4.1Loud0
391847(tɯ⁵⁵) qa⁵⁵ rqa⁵⁵load on an animal's backclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0880.136.2.2.1Assorted action verbs0
389651(tɯ⁵⁵) qha³¹square (area unit for selling cloth)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0874.139.7.1Shape and size0
389856(tɯ⁵⁵) rbo⁵⁵load of cupped-handsclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0878.136.2.2.1Assorted action verbs0
389600(tɯ⁵⁵) rdzə⁵⁵bolt (of cloth)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0873.135.11.9Dwellings0
390321(tɯ⁵⁵) rdʑa⁵⁵ me³³measure of weight (=1 / 2 kilogram)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0893.139.8Measure Words0
389550(tɯ⁵⁵) rlɛi³³roll (of cloth)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0872.136.7.6Circularly0
387975(tɯ⁵⁵) ro³¹classifier for peopleclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0835.1310.1.3Classifiers0
388026(tɯ⁵⁵) ro³¹classifier for bowlsclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0836.1310.1.3Classifiers0
391696(tɯ⁵⁵) ro³¹classifier for eggsclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0841.1310.1.3Classifiers0
388178(tɯ⁵⁵) ro³¹grain (of rice)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0845.133.1.6.2Other ground and milled food0
388281(tɯ⁵⁵) ro³¹classifier for knivesclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0847.1310.1.3Classifiers0
388432(tɯ⁵⁵) ro³¹classifier for bridgesclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0851.1310.1.3Classifiers0
388633(tɯ⁵⁵) ro³¹pile (of excrement)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0855.136.2.2.1Assorted action verbs0
388989(tɯ⁵⁵) ro³¹classifier for flowersclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0861.1310.1.3Classifiers0
391593(tɯ⁵⁵) rpe⁵⁵sheet (of paper)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0839.135.11.9.4Furnishings0
391646(tɯ⁵⁵) rpe⁵⁵pageclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0840.130
388939(tɯ⁵⁵) rpe⁵⁵classifier for leavesclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0860.1310.1.3Classifiers0
390780(tɯ⁵⁵) rtɯ⁵⁵fingersbreadthclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0902.131.5.6Finger/Toe0
388382(tɯ⁵⁵) rʃa⁵⁵line (of wheat)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0850.139.7.1Shape and size0
388483(tɯ⁵⁵) rʁa³³bunch / bundle (of vegetable)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0852.139.9Numbers and numeric expression0
388533(tɯ⁵⁵) rʁa³⁵handful (of rice)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0853.139.8Measure Words0
391899(tɯ⁵⁵) tsha⁵⁵bowl (of tobacco)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0881.135.1Waste products0
390013(tɯ⁵⁵) tsi⁵⁵story (of building)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0887.135.8Religion0
388684(tɯ⁵⁵) ty¹³bucket (of water)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0856.135.1Waste products0
389804(tɯ⁵⁵) tʃha¹³li⁵⁵bundle / sheafclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0877.139.9Numbers and numeric expression0
388230(tɯ⁵⁵) tʃha¹³xpa⁵⁵classifier for broomsclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0846.1310.1.3Classifiers0
389242m,5383(tɯ⁵⁵) tʃhe³³pair (of rabbits)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0866.139.9Numbers and numeric expression0
388077(tɯ⁵⁵) tʂo³¹classifier for riverclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0837.1310.1.3Classifiers0
391543(tɯ⁵⁵) tʂo³¹classifier for ropeclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0838.1310.1.3Classifiers0
391796(tɯ⁵⁵) tʂo³¹classifier for sticksclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0843.1310.1.3Classifiers0
388127(tɯ⁵⁵) tʂo³¹blade (of grass)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0844.131.4.3.2Shoulderblade/Scapula0
388331(tɯ⁵⁵) tʂo³¹classifier for treesclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0848.1310.1.3Classifiers0
389089(tɯ⁵⁵) tʂo³¹classifier for songsclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0863.1310.1.3Classifiers0
392052(tɯ⁵⁵) tʂo³¹string (of beads)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0884.135.1Waste products0
389960(tɯ⁵⁵) tʂo³¹classifier for flagsclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0886.1310.1.3Classifiers0
390064(tɯ⁵⁵) tʂo³¹classifier for lettersclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0888.1310.1.3Classifiers0
390115(tɯ⁵⁵) tʂo³¹classifier for roomsclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0889.1310.1.3Classifiers0
392001(tɯ⁵⁵) xʂi⁵⁵row (of houses)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0883.136.2.2.1Assorted action verbs0
392418(tɯ⁵⁵) ŋ̊ua⁵⁵time / instance (of biting)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0922.139.1.5Other Intervals0
389752(tɯ⁵⁵) ɣo⁵⁵load (of firewood) on the backclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0876.1310.1.1Prepositions0
391239(tɯ⁵⁵) ʃo⁵⁵night's (work)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0911.139.1.4Times of Day0
390525(tɯ⁵⁵) ʃtʃi⁵⁵literclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0897.130
388785(tɯ⁵⁵) ʒa⁵⁵bowl (of cooked rice)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0857.135.1Waste products0
389908(tɯ⁵⁵) ʒi⁵⁵classifier for age of animals (horses)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0879.1310.1.3Classifiers0
390931(tɯ⁵⁵) ʒo³³inchclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0905.130
389701(tɯ⁵⁵) ʒu⁵⁵basketful (of vegetable)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0875.1310.1.1Prepositions0
391187m,85(tɯ⁵⁵) ɕi³³day's (work)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0910.131.5.3.2Five0
389448m,85(tɯ⁵⁵) ɕi⁵⁵day's (journey)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0870.131.5.3.2Five0
391290m,1016(tɯ⁵⁵) ɬli⁵⁵month's (work)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0912.139.1.2Months and Years0
391949(tɯ⁵⁵) ʂkɯ⁵⁵team / line (of people (&animals))clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0882.134.5Other Collective terms0
392311(tɯ⁵⁵) ʂty¹³time / instance (of hitting)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0920.139.1.5Other Intervals0
389292(tɯ⁵⁵) ʑo⁵⁵flock (of sheep)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0867.132.2.4.1Particular birds0
420713(tɕhi⁵⁵skɯ⁵⁵) lə⁵⁵ptɕu⁵⁵grind (flour)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1527.139.5Change of state0
434247(tɕo¹³kɯ³³) mdzy¹³bore / drill (a hole)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1816.136.11Digging, excavation0
418151(tʂe⁵⁵) rə¹³ske³³shoulderv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1473.131.4.3Shoulder0
428599(tʂe⁵⁵) sɛ¹³bze⁵⁵pull / drag (a log)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1694.136.2.2.3.1Push0
423844(tʂi¹³ ndɔ⁵⁵) kɯ⁵⁵ɬɛ⁵⁵knead (dough)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1594.135.5Cooking Implements0
432501(tʂi¹³ji⁵⁵) xtʃhy⁵⁵stick into / stabv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1778.133.1.2Plant parts and types0
429700(ve¹³pɕe⁵⁵) ʂku¹³birth, give to (piglets)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1717.131.1.2Life/Breathe/Exist0
4297992080,m,m(xi⁵⁵) lə⁵⁵ty¹³fall (rain)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1719.136.1.1.4.2Fall0
429411(zbu⁵⁵) kɯ⁵⁵stə¹³inhalev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1711.131.1.2.2Breath/Breathe0
4329271013,m,m(ʒi¹³) tə⁵⁵rʒi¹³go up (water level) / risev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1787.136.7.2Outward0
4176471013,m,m(ʒi¹³) tə⁵⁵tʂha³³boiling, be (water)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1462.136.6Verbs requiring liquids0
4158431013,m(ʒi⁵⁵) ptə⁵⁵water / sprinkle / irrigatev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1422.133.2.3Water and other liquids0
4195531013,m,m,m(ʒɿ¹³) lɛ¹³ji⁵⁵ pʃi⁵⁵flow (of water)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1502.136.6.1Float0
4313851013,m(ʒɿ¹³) tə⁵⁵scoop up (water) / ladle outv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1754.136.11Digging, excavation0
3917462504(ȵi⁵⁵) ro³¹classifier for two birdsclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0842.1310.1.3Classifiers0
3887352504(ȵi⁵⁵) rpe⁵⁵classifier for two booksclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0849.1310.1.3Classifiers0
388583(ȵi⁵⁵) tʂo³¹classifier for pensclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0854.1310.1.3Classifiers0
390423(ȵi⁵⁵) ʒo³¹measure of weight (=0.1 tael)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0895.139.8Measure Words0
423211(ȵuŋ⁵⁵) tə⁵⁵ ʑi⁵⁵recover, fully (from an illness)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1580.131.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
4259301019,m,m,m(ɕe⁵⁵tye⁵⁵) ta⁵⁵rma⁵⁵ripe, be (fruit)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1638.133.1.10Verbs involving plants0
432829(ɕnə⁵⁵mbə³³) ʁa¹³open (the mouth)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1785.136.2.2.6.1Open0
426218(ʁa¹³) mtʂhɛ⁵⁵ nde¹³bolt (the door)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1644.135.11.9Dwellings0
425596(ʁdy¹³) tə⁵⁵ɕthu⁵⁵close (an umbrella)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1631.136.2.2.6.2Close0
415138(ʂko⁵⁵) tsi¹³ptsɔ⁵⁵pinch (of a shoe)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1406.138.4Feeling0
427910(ʂtse⁵⁵) ʂkhɯ¹³khi⁵⁵pulse / beatv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1679.131.7.1.1Heartbeat/Pulse0
383221a³³se⁵⁵tomorrown/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0742.139.1.3Days0
356926a¹³kɯ⁵⁵uncle <father's elder brother>n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0230.134.7.1Previous generation0
357032a¹³kɯ⁵⁵uncle <father's younger brother>n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0232.134.7.1Previous generation0
358309a¹³nda⁵⁵cattle (common, male)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0255.132.1.2Bovine0
358562a¹³nda⁵⁵bulln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0260.132.1.2Bovine0
383934a¹³nda⁵⁵year of the oxn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0756.139.1.2Months and Years0
368164a¹³riɛ⁵⁵alcoholic beveragen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0452.133.1.6Extracts and processed forms0
434338a¹³riɛ⁵⁵bdʑe⁵⁵drunk, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1818.131.3.5.9Drink0
382171a⁵⁵le⁵⁵upper part of / upper reachesn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0722.139.2.1Up0
393260a⁵⁵ndze¹³ȵi⁵⁵ro³¹we (dual, inclusive)pron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0938.134.1Pronouns0
393210a⁵⁵nɯ³³we (inclusive)pron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0937.134.1Pronouns0
386700a⁵⁵rdʒi¹³fourteennum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0810.139.9Numbers and numeric expression0
386850a⁵⁵rna⁵⁵seventeennum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0813.139.9Numbers and numeric expression0
386750a⁵⁵rŋa⁵⁵fifteennum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0811.139.9Numbers and numeric expression0
386600a⁵⁵rȵi⁵⁵twelvenum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0808.139.9Numbers and numeric expression0
387875a⁵⁵toŋ¹³po⁵⁵firstnum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0833.139.9Numbers and numeric expression0
348428a⁵⁵tɯ³³mu³³householdn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0067.135.11.9.6General0
382232a⁵⁵vu⁵⁵lower part of / lower reachesn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0723.130
402183a⁵⁵wa⁵⁵ri¹³pitiable / pitiful1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1116.138.3.2.3.2Pity0
366509a⁵⁵xo³³vegetablen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0420.133.1.2Plant parts and types0
360481a⁵⁵xtsy³³cockscombn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0297.131.2.2.1Comb/Crest0
386901a⁵⁵ʃa⁵⁵eighteennum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0814.139.9Numbers and numeric expression0
386550a⁵⁵ʃi⁵⁵elevennum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0807.139.9Numbers and numeric expression0
386800a⁵⁵ʃtʃi⁵⁵sixteennum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0812.139.9Numbers and numeric expression0
387925a⁵⁵ȵi⁵⁵pa⁵⁵secondnum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0834.139.9Numbers and numeric expression0
363834a⁵⁵ɕta⁵⁵mda³³ʁʒi³³locustn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0368.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
386951a⁵⁵ʂku⁵⁵nineteennum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0815.139.9Numbers and numeric expression0
386650a⁵⁵ʂtsho⁵⁵thirteennum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0809.139.9Numbers and numeric expression0
364241821,mba¹³la⁵⁵leafnveg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0376.133.1.3Leaves0
358263ba¹³rge⁵⁵cattle (common, female)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0255.132.1.2Bovine0
358614ba¹³rge⁵⁵cown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0261.132.1.2Bovine0
413029bda¹³manage / controlv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1358.138.2Abstract verbs0
355921bda¹³xpu⁵⁵host / mastern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0212.134.4.2Clans and neighbors0
403627bdʑe¹³eaten one's fill, have1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1148.131.3.5.8Eat/Devour0
3874082258bdʑə¹³hundrednum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0824.139.9Numbers and numeric expression0
3874602258,m,mbdʑə¹³ʃi³³ tɯ⁵⁵one hundred and onenum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0825.139.9Numbers and numeric expression0
379177be⁵⁵ɣu³³instrument (two-stringed, bowed)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0665.135.1Waste products0
350145bla⁵⁵thighn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0100.131.5.7.1Thigh0
379594bla⁵⁵so⁵⁵soul / spiritn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0673.131.10Mind0
412544bliɛ⁵⁵plough / tillv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1347.135.3Diseases0
434147blo⁵⁵peck at (rice; of a chicken)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1814.131.5.3.2Five0
401446blo⁵⁵sar⁵⁵clever1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1099.139.6.1.2Positive Human Qualities0
3753521431,mbra¹³tshi⁵⁵bit (for horse)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0591.135.14Husbandry0
358382bra⁵⁵yak (female)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0257.132.1.2Bovine0
358653bra⁵⁵cown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0261.132.1.2Bovine0
375251bra⁵⁵mthə⁵⁵halter / bridlen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0589.135.14Husbandry0
3589901431bre¹³horsen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0268.132.1.7Equine0
3841881431bre¹³year of the horsen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0761.139.1.2Months and Years0
408512bre¹³block (the wind)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1256.136.2Action Verbs with Patient0
3708861431,m,mbre¹³ li¹³ tha⁵⁵stable / fence (horse)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0505.135.11.9.5Outdoor/Temporary structures0
3592441431,mbre¹³puə⁵⁵dung (horse)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0273.131.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
408256bri³³rze⁵⁵lead (the way) / guidev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1251.136.2.2.1Assorted action verbs0
423482bri¹³ kɯ³³ kɯ⁵⁵ɬɑ⁵⁵make way for / give wayv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1586.139.2.8Directions0
3752001431,5674bri¹³rga⁵⁵saddlen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0588.135.14Husbandry0
433463bri⁵⁵weave / knitv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1799.135.1Waste products0
368108brə⁵⁵briɛ³³soupn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0451.135.5Cooking Implements0
409252bzo¹³hold danglingly in the mouthv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1273.136.16Holding0
418485bʒa¹³agree / consentv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1480.138.3.1.4.1Agree0
3861922409bʒi¹³fournum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0800.139.9Numbers and numeric expression0
3871052409,mbʒi¹³rqa⁵⁵fortynum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0818.139.9Numbers and numeric expression0
3959502409,m,mbʒi¹³ʁdə⁵⁵ mə³³square / rectangularadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0989.139.7.1Shape and size0
430399bʒuɛ¹³pare / peel with a knifev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1733.136.9.2Carve, shave0
427953bʑa¹³paste / stick / gluev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1680.135.4Instruments and therapies0
377574bʑe¹³sheath / scabbardn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0634.135.14Husbandry0
393406bʑe¹³himself / herselfpron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0940.134.1Pronouns0
369612bʑi¹³bootn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0480.135.11.8.1Footwear0
430831bʑo¹³learnv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1742.138.3.1.12.1Know, Believe0
411597bʑɛ¹³apply (ointment)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1325.136.17Putting0
413565bʑɛ¹³weld / solderv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1369.136.13.3With Tools0
430049de¹³ ndʑi⁵⁵believe / trustv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1725.138.3.1.12.1Know, Believe0
402279de¹³ɕi⁵⁵blissful1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1118.130
407826do⁵⁵ ptɕe⁵⁵lə⁵⁵bzo⁵⁵thresh grainv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1241.133.1.10Verbs involving plants0
384738dza¹³wa⁵⁵monthn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0771.139.1.2Months and Years0
407490dʐa¹³ndzi¹³war, go to / battlev1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1233.135.15War and violence0
427044dʑa¹³xtɛ⁵⁵lie downv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1661.136.1.1.4Lie (down)0
406713dʑe¹³ʂtʂe⁵⁵hand down (to posterity)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1216.131.5.1.1Hand0
399444m,2228ga¹³rge⁵⁵old / elderly1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1058.137.1.8.3Neutral term0
366766ga¹³ɕa⁵⁵gingern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0425.133.1.5Fruits and vegetables0
413228go³⁵ʃi⁵⁵ʂtsiɛ⁵⁵celebrate (the New Year)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1362.138.3.1.5.1Happy0
428554Go¹³tə⁵⁵pho³³slough off (of a snake)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1693.133.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
372028Gɑ¹³mə³³chest / box / trunkn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0527.131.4.4.3Chest0
372192ja¹³ntɕa⁵⁵soapn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0530.135.11.8.4Toiletries0
382659je¹³ntɕhə⁵⁵over / aboveprep1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0731.139.2.1Up0
402981ji³¹dʐi¹³put in order / arrange1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1134.136.17Putting0
421377ji³¹dʐi⁵⁵line upv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1541.139.7.1Shape and size0
366306ji¹³me⁵⁵maize / cornn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0416.133.1.5Fruits and vegetables0
356183jo⁵⁵mi⁵⁵grandmothern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0217.134.7.1Previous generation0
356130jo⁵⁵pse⁵⁵grandfathern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0216.134.7.1Previous generation0
414168jɛ⁵⁵changev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1383.139.5Change of state0
4157172137jɛ⁵⁵exchangev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1419.136.22Exchanges0
432107ka¹³χte⁵⁵meet / come acrossv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1769.136.2Action Verbs with Patient0
368837ke¹³stɕe⁵⁵fabric (satin)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0465.135.1Waste products0
371200ke⁵⁵wood / logn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0511.133.1.2Plant parts and types0
394434kha³³kha⁵⁵others / miscellaneousnum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0960.138.1Abstract Entities0
411388kha³³kha⁵⁵vi¹³separatev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1321.136.10.4Intentional separation - Sort0
394487kha³³khe⁵⁵respective / individual / eachnum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0961.134.5Other Collective terms0
375707kha³³rga⁵⁵rack (pack)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0598.135.1Waste products0
373326kha³³ze⁵⁵spoonn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0552.135.5Cooking Implements0
358211kha¹³me⁵⁵cattlen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0254.132.1.2Bovine0
370785kha¹³me⁵⁵li¹³tha⁵⁵shed (cow) / fence (ox)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0503.132.1.2Bovine0
358666kha¹³me⁵⁵puə¹³dung (cow)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0262.131.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
411431kha⁵⁵kha⁵⁵vi¹³rʑi⁵⁵separate (cause to)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1322.136.10.4Intentional separation - Sort0
395396kha⁵⁵rdʑa⁵⁵qo⁵⁵rʒi¹³spacious / commodiousadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0978.139.2.7Extent0
395447kha⁵⁵rdʑa⁵⁵za¹³zi⁵⁵cramped / narrowadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0979.131.6.6.2.1Cramped0
345569m,3554kha⁵⁵wa⁵⁵snown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0012.133.2.1Weather and seasons0
420094kha⁵⁵ŋu⁵⁵khe¹³scoldv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1514.138.5.1Scold0
422390kha⁵⁵ŋɯ⁵⁵tə⁵⁵kho³³bully / treat s.b. roughv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1563.134.4.2Clans and neighbors0
414346kha⁵⁵ɣɯ¹³ŋkhɛ⁵⁵turn one's head to the backv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1387.136.7.6Circularly0
349208kha⁵⁵ɕȵe⁵⁵facen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0082.131.2.5Face0
407310kha⁵⁵ʂto⁵⁵la¹³ʂto⁵⁵gesticulate1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1229.130
378658khe¹³riddlen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0655.130
405833khe⁵⁵le¹³admit1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1196.138.5.14.2Reveal or give information0
412444kho⁵⁵givev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1345.136.23Giving0
414074kho⁵⁵repay (a debt)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1381.136.22Exchanges0
414123kho⁵⁵return (a pen)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1382.136.2.2.1Assorted action verbs0
415763kho⁵⁵turn / hand over / consignv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1420.136.7.6Circularly0
370482kho⁵⁵sa⁵⁵foundationn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0497.135.11.9.3.1Internal0
362282khu⁵⁵lu⁵⁵xu³³owln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0332.132.2.4.1Particular birds0
419260m,2207khɯ⁵⁵mthe⁵⁵connect / joinv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1496.136.13.3With Tools0
377097khɯ⁵⁵tsə³³conduit (open, for water)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0625.135.11.9Dwellings0
399246ko¹³qo⁵⁵rʒi³³expensive1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1054.135.9Monetary Terms0
410506ko¹³rdʑe⁵⁵ pʃi⁵⁵develop (career / undertaking)itr.v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1300.139.5Change of state0
410542ko¹³rdʑe⁵⁵pɬa⁵⁵develop (a career / undertaking)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1301.139.5Change of state0
399300ko¹³za¹³zi⁵⁵cheap1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1055.135.9Monetary Terms0
368996ko⁵⁵ve³³collarn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0468.131.4.3.1Collarbone/Clavicle0
366869kua⁵⁵kua⁵⁵melon / gourdn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0427.133.1.5Fruits and vegetables0
4083022256kuə¹³wear (a hat)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1252.136.2.2.1Assorted action verbs0
4083912256kuə¹³wear (a bracelet)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1254.136.2.2.1Assorted action verbs0
374995kuə⁵⁵lockn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0584.131.2.3Hair of Head0
3802282252kuə⁵⁵agen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0685.139.1.2Months and Years0
3850122252kuə⁵⁵yearn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0777.139.1.2Months and Years0
399494kuə⁵⁵pɕe³³young1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1059.137.1.8.3Neutral term0
419113kuə⁵⁵rʒi¹³old, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1493.137.1.8.3Neutral term0
375045kuə⁵⁵tɕhy⁵⁵ʑe⁵⁵keyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0585.135.1Waste products0
3859362252,2651,mkuə⁵⁵xsar⁵⁵pe⁵⁵New Year's Dayn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0795.131.5.3.2Five0
3829155364,mkuɛ⁵⁵ʂmɛ⁵⁵lower half of the bodyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0736.130
3828655364,21kuɛ⁵⁵ʂtɛ⁵⁵upper half of the bodyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0735.139.2.1Up0
3864482364ku⁵⁵ninenum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0805.139.9Numbers and numeric expression0
362907ku⁵⁵ku³³cuckoon1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0344.132.2.4.1Particular birds0
3873582364,mku⁵⁵rqa⁵⁵ninetynum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0823.139.9Numbers and numeric expression0
407699kə⁵⁵fetch / draw (water)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1238.136.2.2.2.2Bring0
363934kə⁵⁵pu⁵⁵le¹³ble⁵⁵butterflyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0370.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
378449kə⁵⁵tɕhə⁵⁵speech / wordsn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0651.131.8.7Speak/Say/Tell0
373624kɛ⁵⁵ji³³pot / jar / tinn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0557.135.5Cooking Implements0
371252kɛ⁵⁵pi³³plank / boardn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0512.135.1Waste products0
410222kɯ⁵⁵ldzɛ¹³heap / stack (hay, grass)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1294.136.2.2.1Assorted action verbs0
416993kɯ⁵⁵lu³³enter (a house)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1447.136.7.1Inward0
423348kɯ⁵⁵mtsho⁵⁵complete, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1583.139.5Change of state0
423893kɯ⁵⁵mtɕhe⁵⁵sprinkle / sprayv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1595.136.10.3Wide separation - Scatter0
425553kɯ⁵⁵mtʂhiɛ⁵⁵receivev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1630.136.21Acquisitions0
428052kɯ⁵⁵mȵo³³hearv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1682.131.2.7.4Hear/Listen0
414968kɯ⁵⁵ndzo⁵⁵gather / assemblev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1402.136.13.5Join (general)0
414893kɯ⁵⁵ndə⁵⁵gather ( of water) / build upitr.v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1400.136.13.5Join (general)0
415429kɯ⁵⁵ndʒe¹³pick up (food with chopsticks)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1413.135.5Cooking Implements0
429315kɯ⁵⁵ndʒe¹³hold (a pen)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1709.136.16Holding0
403679kɯ⁵⁵ndʒɛ¹³hug / hold in the arms1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1149.138.4Feeling0
405671kɯ⁵⁵ndʐi¹³done, be / accomplished1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1192.136.1.1.1To do/act0
414929kɯ⁵⁵psue⁵⁵accumulatev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1401.136.21Acquisitions0
423572kɯ⁵⁵psu⁵⁵endure / be patientv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1588.136.2Action Verbs with Patient0
409942kɯ⁵⁵psə¹³block up / plugv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1288.136.2Action Verbs with Patient0
415224kɯ⁵⁵ptɕu⁵⁵deposit / leave withv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1408.1310.1.1Prepositions0
428784kɯ⁵⁵puə⁵⁵dig / scoop outv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1698.136.11Digging, excavation0
424382kɯ⁵⁵rlo¹³sunbathev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1605.131.6.5.4Blistered0
4182001001?,2420kɯ⁵⁵rlɛ¹³warm oneself by (a fire)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1474.137.1.2.3Temperature0
368942kɯ⁵⁵rmə⁵⁵clothing / garmentn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0467.135.11.8.2.1Clothes (general)0
412989kɯ⁵⁵ru³³pen in (sheep)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1357.135.1Waste products0
404715kɯ⁵⁵so⁵⁵poke (a sign into earth) / insert1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1171.138.4Feeling0
402789kɯ⁵⁵sqɛ⁵⁵decoct (herbal medicine)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1130.135.4Instruments and therapies0
429266kɯ⁵⁵stɔ⁵⁵ask / questionv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1708.138.5.7.1Ask0
421691kɯ⁵⁵su⁵⁵wear / bearv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1548.136.2.2.1Assorted action verbs0
414759kɯ⁵⁵sy⁵⁵support / raisev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1397.136.16Holding0
404615kɯ⁵⁵sɛ¹³hide (sthg.)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1169.131.6.5.1Hide/Leather0
405073kɯ⁵⁵ta⁵⁵wind (thread onto a keel)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1179.133.2.1Weather and seasons0
422483kɯ⁵⁵tho⁵⁵build by laying bricks, stones, etc.v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1565.136.14Construction0
428101kɯ⁵⁵to³³stop / ceasev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1683.136.7.11Movement (general)0
417447kɯ⁵⁵tsho⁵⁵vi¹³huddle / curl upv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1457.136.13.5Join (general)0
419310kɯ⁵⁵tshɛ⁵⁵measurev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1497.139.8Measure Words0
419001kɯ⁵⁵ty¹³comev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1491.136.7.1Inward0
405027kɯ⁵⁵tə⁵⁵dilute / add water1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1178.136.6Verbs requiring liquids0
411103kɯ⁵⁵tə⁵⁵put in (salt)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1315.136.17Putting0
411810kɯ⁵⁵tə⁵⁵put (soil) onv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1331.136.17Putting0
411860kɯ⁵⁵tə⁵⁵pull (a quilt) over oneselfv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1332.136.2.2.3.1Push0
417597kɯ⁵⁵tɕho⁵⁵open (a door)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1461.136.2.2.6.1Open0
414629kɯ⁵⁵xsi⁵⁵ re¹³mix (cause to)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1394.136.13.4Mix0
414584kɯ⁵⁵xsi⁵⁵re¹³mix / blend / minglev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1393.136.13.4Mix0
402553kɯ⁵⁵xtɕo⁵⁵near / close to1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1125.139.2.3Sideways0
424708kɯ⁵⁵za³³shot, have (the target)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1612.1310.0Grammatical Words0
421783kɯ⁵⁵za¹³collide / run intov.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1550.136.8Striking, hitting verbs0
4137831001?,mkɯ⁵⁵zgɛ⁵⁵dry by firev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1374.136.6Verbs requiring liquids0
420993kɯ⁵⁵ʃtʃi⁵⁵tʂa³³twist (a towel)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1533.136.7.6Circularly0
414850kɯ⁵⁵ȵe³³mix (powder) with water (stomp w / feet)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1399.136.13.4Mix0
4287365666,mkɯ⁵⁵ɕi¹³carry (loads; of pack animals)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1697.136.2.2.2.1Carry0
403720kɯ⁵⁵ɕtu⁵⁵hug / hold in the arms1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1149.138.4Feeling0
429366kɯ⁵⁵ɕtɕhye⁵⁵cover (the mouth)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1710.135.8Religion0
413174kɯ⁵⁵ɬli⁵⁵ɣɯ¹³ɬli⁵⁵rollv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1361.136.7.6Circularly0
404981kɯ⁵⁵ʂtu⁵⁵support s.b. with one's hand1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1177.131.5.3.2Five0
418255kɯ⁵⁵ʂtu⁵⁵rely / depend onv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1475.136.2Action Verbs with Patient0
403308kɯ⁵⁵ʂtɕe⁵⁵po³³bind / tie up1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1141.136.13.1Tying0
426803kɯ⁵⁵ʂtɕho³³lock (the door)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1656.131.2.3Hair of Head0
402697kɯ⁵⁵ʂtʂɛ⁵⁵install1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1128.130
419164kɯ⁵⁵ʑdɛ¹³rein inv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1494.135.14Husbandry0
421830la³³xoŋ⁵⁵tə³³drape (a garment) over one's shouldersv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1551.131.5.3.2Five0
401274la¹³lʁa³³hard / laborious1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1095.139.6.2Negative Qualities0
420613la¹³mȵye⁵⁵stroke / touchv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1525.138.4Feeling0
397857la¹³qha⁵⁵tɕe³³thin1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1026.139.7.2Verbs referring to size/shape0
421232la¹³qhi¹³climb (a mountain)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1538.136.7.7Up, etc.0
369926la¹³xthə⁵⁵ringn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0486.135.11.8.3Jewelry and Accessories0
350705695,m,m,mla¹³xthɯ⁵⁵tɕy¹³ʑe⁵⁵finger (middle)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0111.131.5.6Finger/Toe0
350401695,2017la¹³ŋa⁵⁵forearmnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0105.131.5.1.2.2Forearm0
351736la¹³ʂtse⁵⁵pulse (wrist)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0131.131.7.1.1Heartbeat/Pulse0
426461la⁵⁵bɕe⁵⁵speakv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1649.138.5.10.1Talk, say0
421875la⁵⁵kɕye⁵⁵chop (firewood)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1552.136.9.3Chop, slice0
415526la⁵⁵qhɛ³³reducev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1415.130
417919la⁵⁵qhɛ³³chop / hewv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1468.136.9.3Chop, slice0
423700la⁵⁵qɑ⁵⁵re¹³throw / tossv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1591.136.12Throwing0
415607la⁵⁵rdeiscissor (paper)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1416.135.11.5.3Cutting/Boring0
428505la⁵⁵rdʒe¹³swallowv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1692.131.3.5.6Swallow0
376017la⁵⁵xtʃhe³³tooln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0604.135.11.5.4Workshop use/Equipment0
429131la⁵⁵ŋga¹³violate / breachv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1705.138.2Abstract verbs0
403549ldzi¹³secret, keep1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1146.138.5.4.2Soft0
371305ldzi⁵⁵pillar / columnn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0513.135.11.9.3.1Internal0
377257le³³nde⁵⁵li³³pestlen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0628.135.5Cooking Implements0
359452le¹³ ji⁵⁵lambn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0277.132.1.8Ovine and Hircine0
348740le¹³ po⁵⁵bodyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0073.131.1.1Body0
354156le¹³bliɛ⁵⁵qhɯ³³peasantn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0178.130
350654695,mle¹³mȵi⁵⁵thumbn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0110.131.5.6.1Thumb/Big Toe0
350602695,320?le¹³ɕȵi⁵⁵fingern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0109.131.5.6Finger/Toe0
402742695,mle¹³ʂthye⁵⁵press (with palm or finger)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1129.139.5Change of state0
347077le⁵⁵fields (wheat etc.)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0041.133.2.5Landforms and geographical features0
405291le⁵⁵ntho³³sing1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1184.135.1Waste products0
350501695,mle⁵⁵pa⁵⁵handnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0107.131.5.1.1Hand0
397908le⁵⁵qa⁵⁵stsue⁵⁵poor (land)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1027.139.6.2.2Negative Human Qualities0
350552695,418le⁵⁵tsi⁵⁵wristn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0108.131.5.8.1Wrist0
364922lma⁵⁵bamboon1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0389.133.1.1Names of trees and shrubs0
385525lmɛ⁵⁵futuren1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0787.139.1.5Other Intervals0
3673852472lmɯ⁵⁵mushroomn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0437.133.1.7Fungi0
429605lo¹³blind, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1715.131.2.6.14.2Blind0
373117lo¹³ ntʂhy⁵⁵steamer (of bamboo, for food)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0548.1310.1.1Prepositions0
353638lo¹³mdʐe⁵⁵adultn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0168.134.2.11Stages of growth0
384491lo¹³ɕȵ̥i⁵⁵animals (twelve) representing the twelve yearsn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0767.139.9Numbers and numeric expression0
417533lo⁵⁵block / obstructv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1459.136.2Action Verbs with Patient0
379862lo⁵⁵rdʑa⁵⁵means / solutionn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0678.138.2Abstract verbs0
355401lo⁵⁵ve³³blind personn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0202.131.2.6.14.2Blind0
399646lu⁵⁵lu³³hot1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1062.130
349936lvu⁵⁵bellyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0096.131.4.7Belly/Abdomen0
349989lvu⁵⁵ɕe³³naveln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0097.131.9.4Breast0
398291lvə⁵⁵lvə³³soft1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1035.137.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
400556lɔ¹³greasy / oily1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1080.137.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
408617lə⁵⁵ ʂtu¹³pound to piecesv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1259.136.8Striking, hitting verbs0
434440lə⁵⁵blu⁵⁵do / makev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1820.136.1.1.1To do/act0
426717lə⁵⁵ndi¹³crush to piecesv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1654.139.5Change of state0
420664lə⁵⁵psu⁵⁵whet (a knife)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1526.136.9.2Carve, shave0
415569lə⁵⁵rye⁵⁵scissor (wool, hair)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1416.135.11.5.3Cutting/Boring0
420145lə⁵⁵tʃi¹³buryv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1515.136.11Digging, excavation0
419460lə⁵⁵tɕhye⁵⁵split open / rendv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1500.136.9.3Chop, slice0
412856lə⁵⁵xa⁵⁵ɬlio¹³hang (on the wall)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1354.136.1.1.5Hang0
425730lə⁵⁵ʂtʂhe⁵⁵combv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1634.131.2.2.1Comb/Crest0
396044lɛ¹³blɛ⁵⁵mə³³flat / shallowadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0991.137.1.5.1General - form0
382814lɛ¹³ji⁵⁵downwardsadv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0734.139.2Spatial terms0
397753lɛ¹³se⁵⁵tɕe³³fat1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1024.131.6.4Fat/Be Fat0
404562lɛ¹³ɕthye⁵⁵step on / tread1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1168.136.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
430979lɛ¹³ʂthye⁵⁵press / push downv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1745.139.5Change of state0
394222lɛ⁵⁵ tʃi¹³whenintg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0956.1310.5.3WH words0
402936695,m,mlɛ⁵⁵phɛ⁵⁵tʂo¹³grasp (with the fingers and thumb of both hands)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1133.1310.1.1Prepositions0
415090m,86lɛ⁵⁵tsɛ⁵⁵squeeze (for milk)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1405.139.5Change of state0
365993lɯ⁵⁵wheatn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0410.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
394169lɯ⁵⁵ kɯ⁵⁵whereintg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0955.1310.5.3WH words0
366562lɯ⁵⁵pu³³radishn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0421.133.1.5Fruits and vegetables0
366204lɯ⁵⁵spu¹³straw (wheat)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0414.133.1.6.2Other ground and milled food0
367647lɯ⁵⁵wɯ⁵⁵flourn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0442.133.1.6.2Other ground and milled food0
355868lʁo¹³muten1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0211.131.5.3.2Five0
349574lʁɛ⁵⁵neckn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0089.131.4.2Neck0
403862ma¹³mdo⁵⁵force / compel1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1153.136.2.2.1Assorted action verbs0
416924ma¹³ndo⁵⁵ban / forbid / prohibitv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1445.138.5.1Scold0
430317ma¹³ra⁵⁵disappear / vanishv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1731.139.5Change of state0
353845m,2228ma¹³rge⁵⁵old ladyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0172.137.1.8.3Neutral term0
3678521470,1443ma¹³rna⁵⁵oil (vegetable)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0446.131.6.4.1Oil/Grease0
402430ma¹³rɛ⁵⁵bothersome / disagreeable1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1122.130
4203872436,mma¹³tɕo⁵⁵have, do notv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1519.138.2Abstract verbs0
402016ma¹³ʃi⁵⁵tɕe³³lazy1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1112.139.6.2.2Negative Human Qualities0
374484ma¹³ʒi⁵⁵capital / principaln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0574.139.10.3Governable units (towns, parts of towns)0
3976032436,mma⁵⁵kɕe⁵⁵blunt / dull1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1021.137.1.5.1General - form0
3995942436,m,mma⁵⁵mtɕhe⁵⁵tɕe³³ugly1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1061.137.1.3Human qualities and appearance0
397190ma⁵⁵psue⁵⁵dark1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1013.139.4Colors0
4203452436,mma⁵⁵ra⁵⁵have, do notv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1519.138.2Abstract verbs0
415308ma⁵⁵rga¹³envyv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1410.138.3.2.6.2Envy0
400655ma⁵⁵tso⁵⁵tə³³busy1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1082.139.6.3Neutral0
401318ma⁵⁵tʂhi⁵⁵tɕe³³bored1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1096.137.1.1Emotive0
396223mbar¹³mbu¹³ʂquə⁵⁵wrinkled / creasedadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0995.139.6.2Negative Qualities0
355610mba¹³tsha⁵⁵person w / pockmarked facen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0206.134.5Other Collective terms0
429973mbi¹³ bʑa⁵⁵offer / dedicatev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1723.138.5.11Formulaic0
403733mbər¹³le⁵⁵brə¹³dig1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1150.136.11Digging, excavation0
376376mbə¹³rle⁵⁵plane (tool)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0611.135.1Waste products0
409076mbɛr¹³ʑo⁵⁵burnv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1269.133.2.12.1Verbs pertaining to fire0
377730mda¹³arrown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0637.135.15War and violence0
392675mda¹³ lye⁵⁵ ro³¹double / twiceclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0927.139.9Numbers and numeric expression0
424658mda¹³ʁʒi⁵⁵brə³³shoot (an arrow)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1611.136.2.2.1Assorted action verbs0
432277mdo¹³permit / allowv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1773.136.19Social action0
367542mdy¹³rice (cooked)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0440.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
381115mdyə¹³khə⁵⁵colorn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0702.139.4Colors0
401884mdza¹³mdza⁵⁵polite / courteous1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1109.136.19Social action0
401549mdə¹³mbe⁵⁵honest / well-behaved1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1101.138.3.3.4.1Honest0
365588mdʐi¹³ri⁵⁵foodstuff / grainn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0402.135.5Cooking Implements0
365638mdʐiɛ¹³rice (paddy)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0403.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
367491mdʐiɛ¹³ricen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0439.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
367595mdʐiɛ¹³thu⁵⁵gruel / porridgen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0441.135.5Cooking Implements0
3841243629mdʐu¹³year of the dragonn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0759.139.1.2Months and Years0
3609533629mdʐy¹³dragonn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0306.132.1.5Dragon0
3840863629mdʐy¹³year of the dragonn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0759.139.1.2Months and Years0
4081113629mdʐy¹³ qa⁵⁵thunderv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1248.133.2.1Weather and seasons0
398340mdʑa³⁵pso⁵⁵pso⁵⁵sticky / glutinous1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1036.137.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
382712me¹³ntɕhə⁵⁵below / underprep1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0732.139.2.2Down0
400761me¹³po⁵⁵poor1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1084.139.6.2.2Negative Human Qualities0
356301mi¹³mothern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0219.134.7.1Previous generation0
355818mkhe⁵⁵ʂtu⁵⁵stutterern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0210.138.5.4.5Choppy0
391441mnə⁵⁵ tshə⁵⁵tɯ⁵⁵ro³¹lifetimeclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0915.131.1.2.1Life/Live/Alive0
372451mor¹³charcoal (live)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0535.133.2.4Elements, metals, alloys0
360379m,2187mo¹³bʑa⁵⁵henn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0295.132.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
3599201619,1006mo¹³pha⁵⁵sown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0286.132.1.12Porcine0
382015mtha⁵⁵ kha⁵⁵surroundingsn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0719.130
411734mthe⁵⁵conform (cause to) / satisfyv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1329.1310.1.1Prepositions0
411698mthe⁵⁵mba⁵⁵satisfy (conditions, requiremev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1328.138.3.1.1.3Satisfied0
3948672702,2702mthy³³mthy⁵⁵high / talladj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0968.137.1.5.3Position - high/low0
383575mthɛ³³riɛ⁵⁵morningn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0749.139.1.4Times of Day0
413648mthɛ⁵⁵suitableadj.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1371.139.6.1.1Positive Qualities0
383784mtshe⁵⁵night, atadv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0753.139.1.4Times of Day0
383834mtshe⁵⁵pɕa⁵⁵midnightn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0754.139.1.4Times of Day0
346562mtshy⁵⁵laken1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0031.133.2.5Landforms and geographical features0
372859mtshɛ¹³dye (stuff)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0543.135.1Waste products0
349369mtʃi⁵⁵ty³³lipn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0085.131.3.2Lip0
348689mtɕha⁵⁵ʂte⁵⁵tower / pagodan1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0072.139.10.6Functional buildings/places0
372347mtɕhə⁵⁵ rmi⁵⁵light / lampn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0533.137.1.11.1Light0
396389mtʂhe⁵⁵mtʂhe³³slanting / leaningadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0999.137.1.5.1General - form0
396587mtʂhe⁵⁵mtʂhe³³horizontal1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1001.137.1.5.4Position - front/back/side-side0
383679mur⁵⁵mur⁵⁵ʂka³³dusk / twilightn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0751.139.1.4Times of Day0
431244mu¹³rmu⁵⁵rock / swayv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1751.133.2.9Rocks and minerals0
364297mu¹³tye⁵⁵flowernveg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0377.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
360173mu¹³ȵi⁵⁵catn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0291.132.1.3Feline0
367904muə⁵⁵buttern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0447.131.6.4.1Oil/Grease0
3449982473mu⁵⁵skyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0001.133.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
3452622473mu⁵⁵weathern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0006.133.2.1Weather and seasons0
356674mu⁵⁵elder brother (addressed by y. sister)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0226.134.7.1Previous generation0
356842mu⁵⁵younger brother (address by o. sister)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0228.130
3823972473,mmu⁵⁵ kə⁵⁵in (the sky)prep1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0726.1310.1.1Prepositions0
4274782473,mmu⁵⁵n̥ɯ⁵⁵clear, be (weather) / sunnyv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1670.139.6.1.1Positive Qualities0
4275282473mu⁵⁵psue⁵⁵dawn (the day)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1671.139.1.4Times of Day0
345519m,6006mu⁵⁵qha³³rainbown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0011.133.2.1Weather and seasons0
4275762473,mmu⁵⁵rmu¹³dark, getv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1672.139.4Colors0
3858852473,mmu⁵⁵tso⁵⁵wintern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0794.139.1.2Months and Years0
3857332473,mmu⁵⁵ȵe⁵⁵spring (season)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0791.136.7.9Manner is primary0
3857842473,mmu⁵⁵ʑe⁵⁵summern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0792.133.2.1Weather and seasons0
3458792136mɔ¹³firen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0018.133.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
4112002136,mmɔ¹³ku¹³set on firev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1317.136.17Putting0
385214mɔ⁵⁵ʂse⁵⁵next yearn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0781.139.9Numbers and numeric expression0
354104mə³³se⁵⁵common peoplen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0177.137.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
372655mə⁵⁵ thə⁵⁵matchn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0539.135.11.5.5Tools pertaining to fire0
380749mə⁵⁵rie³³mark / trace / trackn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0695.136.2.2.2Move an object0
357242mə⁵⁵sqhɯ⁵⁵sistersn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0236.134.7.2Same generation0
3495221187,273mɛ¹³ŋge⁵⁵chinn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0088.131.2.5.3Chin0
3460852453mɯ⁵⁵|lɯ⁵⁵earth / groundn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0022.133.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
371976mȵa¹³ntʂhi⁵⁵bedn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0526.131.5.3.2Five0
362536mȵa⁵⁵batNanim1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0337.132.2.4.1Particular birds0
349056681mȵe⁵⁵eyen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0079.131.2.6Eye0
349004681,363mȵe⁵⁵m̥e⁵⁵eyebrown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0078.131.2.6.6Eyebrow0
353109681,mmȵe⁵⁵ptʂhe⁵⁵tearsnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0158.131.2.6.7Tears0
405200mȵi¹³taste / try the flavor of1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1182.131.3.5.8Eat/Devour0
353422mȵi⁵⁵tshe⁵⁵life spann1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0164.131.1.2.1Life/Live/Alive0
367021mȵye⁵⁵pea / beann1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0430.133.1.5Fruits and vegetables0
367176mȵye⁵⁵pean1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0433.133.1.5Fruits and vegetables0
358880363,mm̥e¹³rie⁵⁵hair / downn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0266.131.2.3Hair of Head0
353585m̥ə⁵⁵human beingn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0167.134.5Other Collective terms0
354310m̥ə⁵⁵mbe⁵⁵doctorn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0181.134.2.1.5Health-care0
369715na¹³rbə⁵⁵treasured object / treasuren1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0482.135.11Artifacts (unclassified as yet)0
3870012504na⁵⁵ɣa⁵⁵twentynum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0816.139.9Numbers and numeric expression0
384752nda³³wa⁵⁵toŋ¹³pu⁵⁵Januaryn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0772.139.1.2Months and Years0
384856nda¹³ ŋgu⁵⁵beginning of a monthn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0774.139.5Change of state0
384959nda¹³mdʑi⁵⁵end of a monthn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0776.139.5Change of state0
384804nda¹³wa⁵⁵ȵi⁵⁵pa⁵⁵Februaryn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0773.139.1.2Months and Years0
384909nda¹³xtɕi⁵⁵middle of a monthn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0775.131.9.4Breast0
394114ndie¹³whatintg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0954.1310.5.3WH words0
394273ndie¹³ pe³³howintg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0957.1310.1Ontological0
394325ndie¹³ sa⁵⁵how many / how muchintg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0958.1310.1Ontological0
394378ndie¹³sa⁵⁵ro³¹how many (a small number)intg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0959.139.9Numbers and numeric expression0
412632ndo¹³enough, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1349.131.1.3.2Satiated/Full/Enough0
420298ndo¹³full, be / filled upv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1518.131.1.3.2Satiated/Full/Enough0
432305ndo¹³permit / allowv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1773.136.19Social action0
417358ndzo¹³get together, all / assemblev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1455.131.1.5Strength0
406945ndzɛ¹³jab / poke / stab1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1221.136.9.2Carve, shave0
383628ndzɛ¹³ri⁵⁵tie¹³noonn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0750.139.1.4Times of Day0
4106125570,mndɛr¹³ndɛ⁵⁵shiver / tremblev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1303.131.6.6.2.1Cramped0
433753ndʒi¹³grab / seize / catchv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1805.136.21Acquisitions0
434101ndʒi¹³catch / capturev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1813.136.21Acquisitions0
430589ndʒi¹³ȵu⁵⁵diarrhea, havev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1737.131.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
363112ndʐe¹³ʃi⁵⁵bedbugn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0354.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
355975ndʐi¹³mbe⁵⁵guestn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0213.134.4.3Outsiders0
347335ndʑa¹³mba⁵⁵mudn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0046.133.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
401672ndʑa¹³mbu⁵⁵gentle / amiable1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1104.139.6.1.2Positive Human Qualities0
404097ndʑər¹³change1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1158.139.5Change of state0
404147ndʑər¹³alter1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1159.139.5Change of state0
399766ndʑɛ¹³mɛ⁵⁵ndʑo¹³lukewarm (water)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1064.137.1.2.3Temperature0
408211ne⁵⁵bring up (children)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1250.136.2.2.2.2Bring0
406105nthe⁵⁵take out (from in between, a part from a whole)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1202.1310.1.1Prepositions0
406396ntho⁵⁵withdraw / take out1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1209.136.7.10Move with something else0
371716ntʂho⁵⁵fence (bamboo / twig)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0521.135.11.9.5Outdoor/Temporary structures0
3813232517nə¹³westn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0706.139.2.8Directions0
355093nə⁵⁵pe³³patientn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0196.134.2.1.5Health-care0
357682nə⁵⁵ve³³relativesn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0244.130
3929262489nɯ¹³youpron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0931.134.1Pronouns0
349832253,253nɯ¹³nɯ⁵⁵breastn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0094.131.4.4.3Chest0
398387n̥a⁵⁵n̥a³³smooth / glossy / sleek1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1037.137.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
396994n̥ɯ⁵⁵n̥ɯ³³green1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1009.139.4Colors0
397046n̥ɯ⁵⁵n̥ɯ³³blue1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1010.139.4Colors0
352297o⁵⁵ma⁵⁵Adam's applen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0142.131.3.5.4Adam's Apple/Larynx0
371925pan⁵⁵ te⁵⁵stool / benchn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0525.135.11.9.4Furnishings0
3618636043par⁵⁵jackaln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0323.132.1.11Canine0
393087pa¹³hepron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0934.134.1Pronouns0
393423pa¹³ nɯ³³other person(s)pron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0941.138.1Abstract Entities0
393194pa¹³nɯ³³theypron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0936.134.1Pronouns0
361006pa⁵⁵pa³³claw / talonn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0307.131.5.10.4Claw/Talon/Pincer0
404048pco¹³weave (a basket)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1157.135.1Waste products0
380696pe⁵⁵crack / rift / fissuren1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0694.133.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
353528pe⁵⁵ri⁵⁵Tibetan1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0166.134.6Ethnonyms/Place names0
3612611006,mpha⁵⁵rge⁵⁵boar (wild)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0312.132.1.12Porcine0
353997pha⁵⁵sa⁵⁵ri³³lad / chap (young)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0175.137.1.8.3Neutral term0
381011phe⁵⁵ntho⁵⁵advantage / benefitn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0700.138.1Abstract Entities0
420489phie⁵⁵die out (of fire)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1522.131.1.6Die/Deathly0
349628phiɛ⁵⁵shouldern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0090.131.4.3Shoulder0
403073pho⁵⁵lose / defeated1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1136.136.10.1Unintentional loss - Misplace0
425779pho⁵⁵lose (a game)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1635.136.10.1Unintentional loss - Misplace0
3603281635,2187pho⁵⁵bʑa⁵⁵cockn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0294.132.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
359870m,1006pho⁵⁵pha⁵⁵boarn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0285.132.1.12Porcine0
408700phur⁵⁵ tho³³pour or throw out (water)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1261.136.6Verbs requiring liquids0
407621phur⁵⁵thiɛ³³separated accidentally and lose contact with, getv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1236.1310.1.1Prepositions0
411993phu⁵⁵bzo⁵⁵darev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1335.130
420907phu⁵⁵bzu⁵⁵canv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1531.1310.2.2Morphological identifiers0
362675phu⁵⁵ro⁵⁵crown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0339.132.2.4.1Particular birds0
409623phɔ⁵⁵lose / mislayv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1281.136.10.1Unintentional loss - Misplace0
425256phɔ⁵⁵lose (sthg.)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1624.136.10.1Unintentional loss - Misplace0
369353phɔ⁵⁵tɯ⁵⁵hatn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0475.135.11.8.2.1.1Head0
397128phə⁵⁵phə³³grey1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1011.139.4Colors0
422156phə⁵⁵riɛ⁵⁵damaged, be (house) / cave inv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1558.136.4Harm0
363421phɛ³³rvə⁵⁵mosquiton1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0360.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
380175phɛ⁵⁵mba⁵⁵gift / presentn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0684.135.8Religion0
411294phɛ⁵⁵ptʂi⁵⁵divide / share (things)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1319.136.10.4Intentional separation - Sort0
411338phɛ⁵⁵ptʂi⁵⁵divide family property and live apart (offspring)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1320.136.10.4Intentional separation - Sort0
411151pla⁵⁵put out to pasturev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1316.136.17Putting0
373853plie¹³tray (wooden)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0562.135.11Artifacts (unclassified as yet)0
3597151432po¹³ŋgɯ⁵⁵donkeyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0282.132.1.7Equine0
428179po⁵⁵ ndʑe³³notify / informv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1685.138.5.14.2Reveal or give information0
385063po⁵⁵bʑi⁵⁵this yearn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0778.1310.4.3.2Demonstrators0
397094po⁵⁵po³³grey1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1011.139.4Colors0
356235pse¹³fathern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0218.134.7.1Previous generation0
424225pse⁵⁵killv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1602.136.4Harm0
431711psi⁵⁵ma⁵⁵welcome, bid s.b. / greetv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1761.138.5.11Formulaic0
433230pso¹³cover / hide from viewv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1794.135.8Religion0
397139psue⁵⁵psue³³bright1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1012.137.1.11.1Light0
395715psɔ⁵⁵fulladj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0984.131.1.3.2Satiated/Full/Enough0
404384psə⁵⁵wipe away / erase1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1164.136.2.2.1Assorted action verbs0
353007ptha¹³salivanbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0156.131.8.3Spit/Saliva0
406671pthə⁵⁵punch a hole / perforate1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1215.136.8Striking, hitting verbs0
3478615442ptsa⁵⁵rustn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0056.133.2.4Elements, metals, alloys0
348482ptse⁵⁵kho⁵⁵prisonn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0068.135.11.9.1Kinds of dwellings0
415048ptso¹³press (a tube of toothpaste)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1404.139.5Change of state0
427328ptso⁵⁵rə⁵⁵kickv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1667.136.2.2.3.3Kick0
413079ptə⁵⁵fill (with water) (kettle)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1359.136.11Digging, excavation0
361927ptʃa⁵⁵foxn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0325.132.1.11Canine0
371818ptʃa⁵⁵kha⁵⁵thingn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0523.138.1Abstract Entities0
433272ptʃa⁵⁵ktʃha⁵⁵shake / quakev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1795.136.7.9Manner is primary0
346452ptɕy¹³cave / holen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0029.133.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
356025ptɕɛ¹³pal / partnern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0214.130
418715ptʂa⁵⁵cryv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1485.131.8.8.2Cry/Weep0
406439ptʂe⁵⁵hoe up (weeds)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1210.135.3Diseases0
347283ptʂha⁵⁵dustn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0045.133.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
380803ptʂha⁵⁵dregs / sedimentn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0696.133.1.6.2Other ground and milled food0
370077ptʂhi⁵⁵cloth (Tibetan, woollen)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0489.135.1Waste products0
3968423608,3608ptʂho⁵⁵ptʂho³³white1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1006.139.4Colors0
408574ptʂhə⁵⁵topple / tear down (a wall)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1258.136.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
375910ptʂi⁵⁵boat / shipn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0602.135.1Waste products0
354622ptʂi⁵⁵pe⁵⁵boatmann1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0187.134.2.1Occupations0
413909ptʂi⁵⁵vie⁵⁵paddle / rowv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1377.135.1Waste products0
434296ptʂy⁵⁵pthə⁵⁵drillv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1817.136.11Digging, excavation0
375858ptʂɛ¹³string (oxhide)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0601.135.1Waste products0
366256ptʂɛ¹³rgə⁵⁵awn of wheatn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0415.133.1.8Other wild plants0
368006pu¹³ro⁵⁵sugarn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0449.133.1.6.2Other ground and milled food0
415893pu¹³rye⁵⁵wu⁵⁵burnt / scorchedvi1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1423.133.2.12.1Verbs pertaining to fire0
409212puə¹³witherv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1272.133.1.10Verbs involving plants0
410901puə¹³ bʑe⁵⁵turn over (on bed)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1310.136.7.6Circularly0
361824puə⁵⁵jackaln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0323.132.1.11Canine0
345053pu⁵⁵sunn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0002.133.2.10Light or lack of light0
3633682178,5432pu⁵⁵rlo⁵⁵maggotn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0359.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3636802178,m,m,mpu⁵⁵rye⁵⁵a⁵⁵ȵ̥e⁵⁵antn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0365.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3630602178,mpu⁵⁵tʃa³¹insect / wormn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0353.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
383017pu⁵⁵ʃi⁵⁵todayn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0738.139.1.3Days0
363313pu⁵⁵ɕa⁵⁵flyNanim1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0358.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
4117635407pɔ⁵⁵rotv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1330.133.1.10Verbs involving plants0
383371pə⁵⁵me⁵⁵tonightn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0745.139.1.4Times of Day0
4369472623,6104pə⁵⁵rɛ⁵⁵snaken1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0347.132.1.6.1Snake0
3841372623,6104pə⁵⁵rɛ⁵⁵year of the snaken1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0760.139.1.2Months and Years0
352702pə⁵⁵si³³bladdernbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0150.131.7.8Bladder0
357840pə⁵⁵tho⁵⁵husbandn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0247.134.7.4Related by marriage0
383473pə⁵⁵ɕo⁵⁵yesterday evening / last nightn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0747.139.1.4Times of Day0
369046pə⁵⁵ɬlie⁵⁵sleeven1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0469.135.11.8.2.3Parts of clothing0
372140pɛ³³rvu⁵⁵box / casen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0529.135.1Waste products0
409241pɛ¹³witherv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1272.133.1.10Verbs involving plants0
354727pɛ¹³ndi⁵⁵monkn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0189.130
403777pɛ¹³pe⁵⁵carry (a child) on the back)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1151.136.2.2.2.1Carry0
363781pʃa⁵⁵beeNanim1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0367.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
411565pʃa⁵⁵apply (ointment)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1325.136.17Putting0
413114pʃi⁵⁵fill (with water) (field)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1359.136.11Digging, excavation0
421187pʃi⁵⁵crawl (of insects)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1537.136.7.9Manner is primary0
423155pʃi⁵⁵go / leavev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1579.136.7.2Outward0
398481pʃɔ⁵⁵slippery (road)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1039.137.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
386397pʃɛ¹³eightnum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0804.139.9Numbers and numeric expression0
387308pʃɛ¹³rqa⁵⁵eightynum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0822.139.9Numbers and numeric expression0
360584pɕa¹³dʐo⁵⁵feather / plumen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0299.131.6.1.1Feather0
372962pɕa⁵⁵la⁵⁵wok (large, iron) / pann1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0545.135.5Cooking Implements0
353691pɕe¹³childn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0169.131.5.3.2Five0
351115pɕe¹³bʑe⁵⁵placentan1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0119.130
353743pɕe¹³na⁵⁵qi³³babyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0170.134.2.11Stages of growth0
415624pɕe⁵⁵tell (a story)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1417.131.8.7Speak/Say/Tell0
403118pɕe⁵⁵phi³³worship / make obeisance to1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1137.135.8.1.3General/Other Religious0
418305pɕe⁵⁵phi¹³kowtowv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1476.130
414026pɕe⁵⁵ʁa¹³pregnant, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1379.131.9.6.1Pregnant0
395553pɕi⁵⁵pɕi³³thinadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0981.139.7.2Verbs referring to size/shape0
398195pɕi⁵⁵pɕi³³thin (hair)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1033.139.7.2Verbs referring to size/shape0
369766pɕi⁵⁵rdye³³coraln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0483.130
381374pɕo¹³northn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0707.139.2.8Directions0
387720pɕy¹³ wa⁵⁵ten millionnum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0830.139.9Numbers and numeric expression0
381167pɕyə⁵⁵direction / orientationn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0703.139.2.8Directions0
417965pɕɛ¹³re⁵⁵watchv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1469.131.2.6.9Watch0
362232pɕɛ¹³rgə⁵⁵vulture (cinereous)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0331.132.2.4.1Particular birds0
4039982018pɬo¹³plaitv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1156.131.2.3.2Queue/Braid0
417162pɬə⁵⁵rescue / savev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1451.136.2.2.1Assorted action verbs0
346071pɬɛ⁵⁵steamn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0021.136.6Verbs requiring liquids0
3626362279,mqa³³lə⁵⁵crown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0339.132.2.4.1Particular birds0
413872qa³³mdziɛ⁵⁵tə⁵⁵tʃo⁵⁵regretv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1376.138.3.1.5.2Sad0
399542qa³³mtɕhe⁵⁵beautiful1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1060.137.1.3Human qualities and appearance0
395330qa³³spɛ⁵⁵wide / broadadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0976.139.7.2Verbs referring to size/shape0
401847qa³³thə⁵⁵severe / fierce / sharp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1108.136.9.2Carve, shave0
361772qa³³xʂi⁵⁵weasel (yellow)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0322.132.2.7Other Mammals0
395086qa³³ʂsi⁵⁵longadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0972.139.7.2Verbs referring to size/shape0
403507qa¹³peel off (paint)vt1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1145.131.5.3.2Five0
359041qa¹³ji⁵⁵ponyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0269.132.1.7Equine0
363473qa¹³ra⁵⁵spidern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0361.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
394797qa¹³ra⁵⁵wide (in diameter) / coarseadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0966.139.7.2Verbs referring to size/shape0
376632qa¹³tʂa⁵⁵raken1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0616.135.1Waste products0
416136qa⁵⁵meowv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1428.130
416180qa⁵⁵brayv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1429.138.5.4.1Loud0
416224qa⁵⁵neighv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1430.138.5.5Sounds0
416265qa⁵⁵moov.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1431.130
416364qa⁵⁵grunt (of pigs)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1433.132.1.11.1Bark (of dog)0
416409qa⁵⁵baa / bleatv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1434.132.1.8Ovine and Hircine0
416453qa⁵⁵growl (of tigers)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1435.132.1.11.1Bark (of dog)0
416500qa⁵⁵howl (of wolves)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1436.138.5.5Sounds0
420445qa⁵⁵cry / chirp (of birds)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1521.131.8.8.2Cry/Weep0
395850qa⁵⁵ji³³many / muchadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0987.139.9Numbers and numeric expression0
401800qa⁵⁵kha³³fierce / ferocious1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1107.139.6.2.2Negative Human Qualities0
398676qa⁵⁵ko⁵⁵solid1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1043.131.1.5Strength0
397552qa⁵⁵kɕe⁵⁵sharp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1020.136.9.2Carve, shave0
399632qa⁵⁵lu⁵⁵ugly1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1061.137.1.3Human qualities and appearance0
399688qa⁵⁵lu⁵⁵hot1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1062.130
399953qa⁵⁵lɣa⁵⁵difficult1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1067.139.6.2Negative Qualities0
397501qa⁵⁵noŋ⁵⁵late1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1019.139.1.1Adverbial uses0
416543qa⁵⁵po³³called, be / namedv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1437.138.5.13Beckon0
394757qa⁵⁵po⁵⁵wide (in diameter) / coarseadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0966.139.7.2Verbs referring to size/shape0
397238qa⁵⁵rlə⁵⁵heavy1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1014.139.6.2Negative Qualities0
399914qa⁵⁵rɣa⁵⁵difficult1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1067.139.6.2Negative Qualities0
402324qa⁵⁵rɣo³³safe and sound1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1119.139.6.1.1Positive Qualities0
401229qa⁵⁵sta⁵⁵loud1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1094.139.3Sounds0
399185qa⁵⁵stsue⁵⁵bad1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1053.139.6.2.1Negative Qualities0
400862qa⁵⁵stsue⁵⁵dirty1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1086.133.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
400065qa⁵⁵stsue⁵⁵no⁵⁵stinking / smelly1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1070.137.1.4.5Smell0
4094322315,mqa⁵⁵to⁵⁵fall over / downv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1277.136.1.1.4.2Fall0
376120qa⁵⁵ty⁵⁵hammern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0606.135.11.5.4Workshop use/Equipment0
399745qa⁵⁵tʃa¹³cold (weather, water)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1063.137.1.2.3Temperature0
399124qa⁵⁵tɕhi⁵⁵good1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1052.139.6.1.1Positive Qualities0
401188qa⁵⁵tɕhi⁵⁵beautiful / pleasant to the eyes1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1093.137.1.3Human qualities and appearance0
361721qa⁵⁵tɕi⁵⁵ra³³squirreln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0321.132.1.1Rodents0
397451qa⁵⁵ŋguə⁵⁵early1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1018.139.1.1Adverbial uses0
358772417,mqa⁵⁵ɕye⁵⁵hoofn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0264.131.5.4Hoof/Paw0
400116qa⁵⁵ʑe⁵⁵savory / appetizing1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1071.137.1.4.4Taste0
401098qa⁵⁵ʑe⁵⁵tasty / delicious1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1091.131.3.5.8Eat/Devour0
400017qa⁵⁵ʑe⁵⁵no⁵⁵fragrant (smell)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1069.133.1.10Verbs involving plants0
383321qha³¹ti⁵⁵three days from nowadv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0744.139.9Numbers and numeric expression0
412317qha¹³mow / cut (grass)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1342.136.9.4Mince, shred0
3746925398qha⁵⁵needlen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0578.135.1Waste products0
385265qha⁵⁵bʑi⁵⁵year after nextn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0782.139.1.2Months and Years0
395070qha⁵⁵ly³³sunken / dentedadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0971.136.6Verbs requiring liquids0
348850386,363qha⁵⁵m̥e³³hairn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0075.131.2.3Hair of Head0
348938386,mqha⁵⁵m̥e³³braid / plaitn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0076.131.2.3.2Queue/Braid0
348900386,2018qha⁵⁵pɬe³³braid / plaitn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0076.131.2.3.2Queue/Braid0
375148qha⁵⁵rlo⁵⁵wheeln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0587.135.1Waste products0
378919qha⁵⁵rŋa⁵⁵gongn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0660.135.1Waste products0
383271qha⁵⁵se⁵⁵day after tomorrown/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0743.131.5.3.2Five0
370127qha⁵⁵ʁo³³pillown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0490.131.2.1Head/Headed0
352955qha⁵⁵ʂna³³sputumnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0155.131.8.3Spit/Saliva0
369664qha⁵⁵ʂtʂha³³combn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0481.131.2.2.1Comb/Crest0
417312qhei¹³sawv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1454.135.11.5.3Cutting/Boring0
412758qhi¹³shave (hairs) / scrapev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1352.136.9.2Carve, shave0
417866qhi¹³chop down (trees)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1467.136.9.3Chop, slice0
385578qho³³siɛ⁵⁵initially / beginning, in theadv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0788.1310.1.1Prepositions0
417784qho³⁵siɛ⁵⁵start / beginv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1465.139.5Change of state0
348794386qho⁵⁵headn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0074.131.2.1Head/Headed0
401598qho⁵⁵qa⁵⁵rʁo¹³sly / cunning1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1102.138.3.1.13Think/plan0
412183qhɛ¹³cut (meat)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1339.136.9.3Chop, slice0
346819qhɯ⁵⁵li³³pitn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0036.133.1.2Plant parts and types0
362805qhɯ⁵⁵lə⁵⁵pa³³turtledoven1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0342.132.2.4.1Particular birds0
408436qi¹³tɕha⁵⁵hold up / delayv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1255.136.16Holding0
381803qo¹³ŋa⁵⁵insiden/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0715.139.2.5Amid0
394649qo⁵⁵rʒi¹³big / largeadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0964.139.7.2Verbs referring to size/shape0
395031qə³³lə⁵⁵sunken / dentedadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0971.136.6Verbs requiring liquids0
408660qɛ¹³ ʁo⁵⁵ kɯ⁵⁵ ɣe⁵⁵reversev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1260.136.2.2.1Assorted action verbs0
382066qɛ¹³qɛ⁵⁵vicinity / nearbyn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0720.139.2.3Sideways0
395240qɛ¹³qɛ⁵⁵nearadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0975.139.2.3Sideways0
382105qɛ¹³stsa⁵⁵vicinity / nearbyn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0720.139.2.3Sideways0
398239qɯ⁵⁵qɯ³³hard1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1034.139.6.2Negative Qualities0
396088qɑ³³kɕe⁵⁵pointedadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0992.136.2.2.2Move an object0
416041qɑ⁵⁵crow (of cocks)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1426.132.2.4.1Particular birds0
416088qɑ⁵⁵crow (of hens)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1427.132.2.4.1Particular birds0
413376qɑ⁵⁵skɛ⁵⁵shy, be / bashfulv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1365.139.6.3Neutral0
419912qɑ⁵⁵stsue⁵⁵ lə⁵⁵bzo⁵⁵mess upv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1510.139.2.1Up0
402310qɑ⁵⁵tʂhi⁵⁵blissful1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1118.130
364137ra¹³la⁵⁵branch / twign1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0374.131.5.3.1Limb/Branch0
378970ra¹³rmu⁵⁵cymbalsn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0661.135.1Waste products0
347695ra¹³ɣɛ⁵⁵copper (red; pure copper)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0053.133.2.4Elements, metals, alloys0
416315ra⁵⁵barkv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1432.132.1.11.1Bark (of dog)0
4112442588rde¹³flyv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1318.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
421930rde¹³floatv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1553.136.6.1Float0
421464rdie¹³skər⁵⁵circle / hover / wheelv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1543.139.7.1Shape and size0
396264rdo¹³right / obverse siden1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0996.131.5.3.2Five0
347966rdo⁵⁵si⁵⁵coaln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0058.133.2.4Elements, metals, alloys0
371090rdza⁵⁵ŋ Gɑ⁵⁵tilen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0509.135.8Religion0
369406rdzi¹³sɛ⁵⁵belt / girdlen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0476.135.11.8.2.1.3Lower body0
377884rdziɛ¹³gunpowdern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0640.135.15War and violence0
371343rdzi⁵⁵pillar / columnn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0513.135.11.9.3.1Internal0
407655rdzye⁵⁵overthrow / down withv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1237.1310.1.1Prepositions0
404511rdə¹³cut (paper, cloth)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1167.135.1Waste products0
347181rdə¹³tɕe⁵⁵stonen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0043.133.2.9Rocks and minerals0
374217rdə¹³ʂa⁵⁵piece of cloth with straps for carrying a toddlern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0569.1310.1.1Prepositions0
371666rdə⁵⁵ske⁵⁵flight of stepsn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0520.136.7.5Medium Primary (e.g. air)0
369976rdə⁵⁵ɣɯ³³braceletn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0487.135.11.8.3Jewelry and Accessories0
410372rdɛ⁵⁵stamp (one's foot)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1297.136.2.2.1Assorted action verbs0
410982rdʐi⁵⁵ruminatev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1312.138.3.1.13.1Think0
372125rdʐi⁵⁵mbə⁵⁵cupboard / cabinetn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0528.130
3534745667rdʑa¹³Chinese (Han)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0165.134.6Ethnonyms/Place names0
3602781606,2187rdʑa¹³bʑa⁵⁵chickenn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0293.132.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
3604311606,2187,mrdʑa¹³bʑa⁵⁵pɕe¹³chickn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0296.132.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
346921rdʑa¹³la⁵⁵roadn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0038.139.10.1Roads and Ways0
374269rdʑa¹³me⁵⁵steelyard / scalesn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0570.133.2.4Elements, metals, alloys0
346614rdʑa¹³mtshy⁵⁵sean1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0032.133.2.3Water and other liquids0
367124rdʑa¹³mȵye⁵⁵bean (broad)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0432.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
349472rdʑa¹³o⁵⁵beardn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0087.131.2.5.5Beard/Moustache/Facial Hair0
349731rdʑa¹³qa⁵⁵li³³armpitn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0092.131.5.1.2.3Underarm/Armpit0
366664rdʑa¹³tso⁵⁵onion / scallionn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0423.133.1.5Fruits and vegetables0
366817rdʑa¹³tʂo⁵⁵ma³³potaton1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0426.133.1.5Fruits and vegetables0
379282rdʑa⁵⁵ʁle⁵⁵horn (woodwind)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0667.131.2.2Horn(ed)/Antler0
355194rdʑe¹³rbu⁵⁵emperorn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0198.134.2.5Nobility0
355296rdʑe¹³rbu⁵⁵kingn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0200.134.2.5Nobility0
366613rdʑe¹³rgo⁵⁵pepper (hot) / chilin1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0422.133.1.5Fruits and vegetables0
347539rdʑe⁵⁵ȵe⁵⁵forestn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0050.133.2.5Landforms and geographical features0
379916rdʑi¹³pa⁵⁵tempern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0679.138.3Psychological verbs0
3691485571,mrdʑi¹³qa⁵⁵pants / trousersn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0471.135.11.8.2.1.3Lower body0
421510rdʑu⁵⁵runv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1544.136.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
351012rdʑy¹³rə⁵⁵ro³³testiclen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0117.130
352652rdʑə¹³ma⁵⁵intestinenbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0149.131.7.6Stomach0
377045re¹³sicklen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0624.135.3Diseases0
408478re¹³block (the wind)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1256.136.2Action Verbs with Patient0
430927re¹³find / look forv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1744.136.21Acquisitions0
4022281646,1646rga¹³rga⁵⁵happy / excited1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1117.138.3.1.5.1Happy0
351890m,m,234rge⁵⁵◦na⁵⁵◦ʃə ⁵⁵|rə⁵⁵spine / backbonen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0134.131.4.8.2Spine/Backbone0
4025971646rgo¹³love / like1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1126.138.3.1.1.1Like0
4026511646rgo¹³like (to eat)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1127.138.3.1.1.1Like0
4295521646rgo⁵⁵like / lovev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1714.138.3.1.1.1Like0
378035rguə⁵⁵character / wordn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0643.131.10Mind0
378086rguə⁵⁵lettern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0644.135.1Waste products0
359142rgə¹³ma⁵⁵maren1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0271.132.1.7Equine0
348532rgə¹³mbe⁵⁵templenrel1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0069.131.2.5.1Forehead/Temples0
3537932228,srgə¹³phu⁵⁵old mann1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0171.137.1.8.3Neutral term0
368057305,1610rgə¹³ŋa⁵⁵eggn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0450.130
411609rgə¹³ŋa⁵⁵ kɯ⁵⁵ɬlo⁵⁵hatch / incubatev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1326.131.1.2Life/Breathe/Exist0
3461376076ri¹³hill / mountainn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0023.133.2.5Landforms and geographical features0
415478ri¹³ntho³³pick upv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1414.136.10.4Intentional separation - Sort0
3463996076,mri¹³ptɕy⁵⁵cave (mountain)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0028.133.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
372808ri¹³rie⁵⁵garbage / rubbishn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0542.135.1Waste products0
358827m,596ri¹³riɛ³³skinn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0265.131.6.5Skin0
396132ri¹³ri⁵⁵mə³³bald / bareadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0993.131.2.3.4Bald0
3607921862ri¹³|ta⁵⁵animal / beastn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0303.132.3Associated Animal Terms0
3461916076,m,mri¹³ŋɛ⁵⁵ɣɑ¹³hillside / mountain slopen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0024.133.2.5Landforms and geographical features0
349680ri¹³ɕtɛ⁵⁵backn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0091.131.4.8Back0
368683riɛ¹³clothn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0462.135.1Waste products0
419783riɛ¹³mu⁵⁵kɯ⁵⁵ siɛ¹³s.b.'s turnbe v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1507.131.5.3.2Five0
368631riɛ¹³ski⁵⁵threadn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0461.135.11.6Textile0
361417rli⁵⁵deer (river)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0315.132.2.2Cervidae0
364769rlo⁵⁵pe⁵⁵cypressnveg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0386.133.1.1Names of trees and shrubs0
370231rly¹³ɕe⁵⁵pad / cushionn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0492.135.11.9.4Furnishings0
407108rlə¹³twist (hemp fibers) between the palms1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1225.136.7.6Circularly0
3657383560rlɯ⁵⁵seedn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0405.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
362957rma⁵⁵bʑa⁵⁵peacockn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0345.132.2.4.1Particular birds0
353316rme⁵⁵corpsen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0162.131.1.6.1Carcass/Dead Body0
351427rme⁵⁵dʐy⁵⁵scarn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0125.131.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
348639rme⁵⁵tɕy¹³tha⁵⁵tombn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0071.139.10.6Functional buildings/places0
3803292450rmi⁵⁵namen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0687.135.8Religion0
391086rmo⁵⁵ tɯ⁵⁵ ro³¹hectare, 1 / 15 ofclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0908.1310.1.1Prepositions0
380961126,mrmo⁵⁵lo⁵⁵dreamn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0699.131.1.4.2Dream0
412042rmu⁵⁵vi⁵⁵work / laborv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1336.136.1.1Affect0
385565rmɛ⁵⁵futuren1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0787.139.1.5Other Intervals0
412496rmɛ⁵⁵ ʃɛ⁵⁵followv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1346.136.7.10Move with something else0
3674242472rmɯ⁵⁵mushroomn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0437.133.1.7Fungi0
355506811,1409rna⁵⁵pɔ⁵⁵deaf personn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0204.131.2.7.5Deaf0
369817811,mrna⁵⁵ʁo⁵⁵earrings (big)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0484.139.7.2Verbs referring to size/shape0
400274rnua⁵⁵rnua³³bitter1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1074.137.1.4.4Taste0
351786rnuə⁵⁵brainsn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0132.131.2.4Brain0
358935rnə¹³tailn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0267.131.4.10.1Tail0
403256ro¹³ʁde⁵⁵ kɯ⁵⁵ɣɛ⁵⁵help1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1140.136.2.2.1Assorted action verbs0
411909ru¹³dry, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1333.136.6Verbs requiring liquids0
418058ru¹³seev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1471.131.2.6.10See/Look0
397955ru¹³ru³³dry1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1028.136.6Verbs requiring liquids0
410272rva¹³hide oneselfv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1295.131.6.5.1Hide/Leather0
352499rvu¹³lo³³kidneynbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0146.131.7.5Kidney0
349975rvu⁵⁵bellyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0096.131.4.7Belly/Abdomen0
372502rvə¹³ lo³³flintn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0536.133.2.9Rocks and minerals0
4200415686rvɯ⁵⁵numb, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1513.131.5.11Numb/Paralyzed0
367329ry¹³grassn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0436.133.1.8Other wild plants0
415989rze⁵⁵teachv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1425.136.19Social action0
3611592805rzi¹³leopard / panthern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0310.132.1.3Feline0
372084rzo¹³cupboard / cabinetn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0528.130
431487rzu¹³lead the wayv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1756.136.2.2.1Assorted action verbs0
406588rzɛ¹³thread (a needle)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1213.135.11.6Textile0
418910rzɯ¹³pepperyadj.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1489.130
400326rzɯ¹³zɯ³³hot / spicy1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1075.130
3597665635rŋa⁵⁵|mu⁵⁵cameln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0283.132.2.7Other Mammals0
378865rŋe⁵⁵drumn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0659.135.1Waste products0
354675rŋe⁵⁵mba⁵⁵huntern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0188.136.2.2.1Assorted action verbs0
413126rŋi¹³psy⁵⁵kneelv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1360.131.5.8.4.1Knee-deep0
376527rɔ¹³plown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0614.136.11Digging, excavation0
406484rə¹³ke³³wear (a garment)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1211.136.2.2.1Assorted action verbs0
406536rə¹³ke³³put on (shoes)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1212.136.17Putting0
420532rə¹³ndie⁵⁵ vi¹³close (the mouth) lightlyv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1523.136.2.2.6.2Close0
419063rə¹³ntho³³drag for / dredge upv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1492.136.7.10Move with something else0
405628rə¹³phɔ⁵⁵open (an umbrella)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1191.136.2.2.6.1Open0
436897rə¹³rve⁵⁵tortoisen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0346.132.1.6Reptiles and Amphibians0
419949rə¹³tho⁵⁵pile / stack upv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1511.136.2.2.1Assorted action verbs0
406206rə¹³ty⁵⁵produce1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1205.136.14Construction0
370685rə¹³wə⁵⁵downstairs1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0501.130
382764rə¹³xta⁵⁵upwardsadv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0733.139.2.1Up0
419597rə¹³ʃi³³reserve (seeds)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1503.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
3786081108,mrə¹³ʃə⁵⁵joke / jestn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0654.138.5.9Jest0
403825rə¹³ʂta⁵⁵pty¹³spout / burst forth1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1152.136.6Verbs requiring liquids0
424755rə¹³ʂtɕo⁵⁵stretch out (the arm)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1613.139.5Change of state0
378137rɛ¹³mu⁵⁵paintingn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0645.135.8Religion0
421327rʒa¹³strike (the table)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1540.136.8Striking, hitting verbs0
349157811rȵi⁵⁵earn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0081.131.2.7Ear0
4114726094rʁa¹³crazy, becomev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1323.138.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
419245rʁa⁵⁵tired, be / fatiguedv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1495.139.6.2.2Negative Human Qualities0
369874rʁɛ¹³xɯ⁵⁵necklace / neckletn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0485.135.11.8.3Jewelry and Accessories0
408899587,msa⁵⁵ ŋgi⁵⁵quake (earth)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1265.133.2.6Natural disasters0
387669sa⁵⁵ja⁵⁵millionnum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0829.139.9Numbers and numeric expression0
382119sa⁵⁵ntshə⁵⁵boundary line / demarcation linen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0721.139.7.1Shape and size0
371040sa⁵⁵pha⁵⁵brickn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0508.135.11.9.3Parts of the structure0
430099se³³ ʂtɕo⁵⁵thinkv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1726.138.3.1.13.1Think0
367440se³³lmɯ⁵⁵fungus (edible)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0438.133.1.7Fungi0
366407se¹³mbe⁵⁵cottonn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0418.135.1Waste products0
3640362658se⁵⁵treen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0372.133.1.2Plant parts and types0
3724012658se⁵⁵firewoodn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0534.135.11.5.5Tools pertaining to fire0
415173se⁵⁵ kɯ³³tɕy¹³rememberv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1407.138.3.1.16.1Forget0
4077432658,mse⁵⁵qha⁵⁵chop (firewood)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1239.136.9.3Chop, slice0
413989se⁵⁵ŋe⁵⁵tʂe¹³doubtv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1380.138.3.1.12.1Know, Believe0
3641882658,mse⁵⁵ʂtse⁵⁵rootnveg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0375.133.1.2Plant parts and types0
425440si¹³bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1628.1310.4.1.1Grammatical case0
358159si¹³mtɕhe⁵⁵livestock / animal (domestic)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0253.132.3Associated Animal Terms0
345724si¹³pa⁵⁵dewn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0015.130
404666si¹³psiɛ⁵⁵scratch (an itch against sthg.)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1170.131.6.5.5Itch/Scratch0
387054si¹³rqa⁵⁵thirtynum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0817.139.9Numbers and numeric expression0
351634230si⁵⁵bloodn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0129.131.6.2Blood/Bleed0
42657227si⁵⁵diev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1651.131.1.6Die/Deathly0
385164si⁵⁵ bʑi⁵⁵year before lastn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0780.139.1.2Months and Years0
410742si⁵⁵mnə⁵⁵worry / anxious, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1306.138.3.1.7.2Negative (e.g. dread)0
3609036114si⁵⁵|ŋgi⁵⁵lionn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0305.132.1.3Feline0
383171si⁵⁵ŋguə⁵⁵ɕi³³ʑi³³three days agoadv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0741.139.9Numbers and numeric expression0
38311985,msi⁵⁵ʃi³³day before yesterdayn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0740.131.5.3.2Five0
3452092300,sskar⁵⁵ma⁵⁵starn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0005.133.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
420248ske⁵⁵sellv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1517.136.22Exchanges0
405496skhə⁵⁵weigh (food)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1188.139.8Measure Words0
352043ski⁵⁵toothnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0137.131.3.4Tooth0
411021ski⁵⁵spin (into yarn)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1313.136.7.6Circularly0
352094ski⁵⁵rȵi⁵⁵gumnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0138.131.3.4.3Gums0
426079ski⁵⁵tʂi¹³tʂo⁵⁵rinse (the mouth)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1641.136.6Verbs requiring liquids0
380594ski⁵⁵wə⁵⁵part / portion / sharen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0692.136.10.2Intentional loss - Abandon0
3503005621sko⁵⁵footnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0103.131.5.2Foot0
420198skuə⁵⁵buyv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1516.136.22Exchanges0
407954skuə⁵⁵rə¹³ty⁵⁵hiccupv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1244.131.8.3.5Hiccup0
407786sku⁵⁵ɕɛ¹³betv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1240.136.19Social action0
374322skə⁵⁵container for measuring grain (=1 decaliter)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0571.135.1Waste products0
354782skə⁵⁵mu⁵⁵nun (Buddhist)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0190.134.2.4Religious Roles0
348016skɛ¹³charcoaln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0059.133.2.4Elements, metals, alloys0
353262skɛ⁵⁵soundn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0161.139.3Sounds0
3451571016slə⁵⁵mnə³³moonn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0004.133.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
3683765434sme⁵⁵medicinen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0456.135.4Instruments and therapies0
352397sme⁵⁵rmi³³heartn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0144.131.7.1Heart0
369200sme⁵⁵ʂtʂi⁵⁵skirtn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0472.135.11.8.2.1Clothes (general)0
418107sm̥e⁵⁵pɕɛ¹³re⁵⁵see ( a doctor)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1472.131.2.6.10See/Look0
3863452505sna⁵⁵sevennum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0803.139.9Numbers and numeric expression0
409029sna⁵⁵light (a fire)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1268.137.1.11.1Light0
409126sna⁵⁵light (a light)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1270.137.1.11.1Light0
353058805,msna⁵⁵pɔ⁵⁵mucus (nasal)nbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0157.131.8.2Snot/Nasal Mucus0
3872582505,msna⁵⁵rqa⁵⁵seventynum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0821.139.9Numbers and numeric expression0
430638803,m,msn̥a⁵⁵pɔ⁵⁵tʂa⁵⁵blow (one's nose)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1738.131.3.1.4Blow0
353369so⁵⁵lifen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0163.131.1.2.1Life/Live/Alive0
3861412666so⁵⁵threenum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0799.139.9Numbers and numeric expression0
379544so⁵⁵rdʑe⁵⁵Buddhan1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0672.135.8.2.3Religious persons/things0
4370472148spa¹³frogn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0349.132.1.6.2Frog/Toad0
398437spe⁵⁵spe³³rough / coarse1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1038.137.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
420402spho¹³cover up (objects)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1520.135.8Religion0
373065spho⁵⁵lid / covern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0547.135.1Waste products0
417823spho⁵⁵puə⁵⁵open up wastelandv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1466.136.2.2.6.1Open0
4210851145sphɔ⁵⁵throw up / vomitv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1535.136.12Throwing0
4042402548,m,m,msphɛ⁵⁵liɛ⁵⁵ kɯ⁵⁵rə³³patch (clothing)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1161.135.1Waste products0
404288sphɛ⁵⁵liɛ⁵⁵ kɯ⁵⁵rə³³tinker (pans)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1162.135.5Cooking Implements0
424614spo⁵⁵spu¹³ri⁵⁵burn the grass on wastelandv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1610.133.2.12.1Verbs pertaining to fire0
365890spu¹³straw (rice)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0408.133.1.6.2Other ground and milled food0
3531601293spuə⁵⁵pusnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0159.131.8.6.1Pus/Gleet0
403158spuə⁵⁵move (house)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1138.136.7.11Movement (general)0
403207spuə⁵⁵move (a stool)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1139.136.7.11Movement (general)0
381536spu⁵⁵ʁʑye⁵⁵leftn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0710.131.5.3.2Five0
3528031102spɛ¹³urinenbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0152.131.8.4Urine/Piss0
416877spɛ⁵⁵soak / steepv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1444.136.6Verbs requiring liquids0
395290spɛ⁵⁵spɛ³³wide / broadadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0976.139.7.2Verbs referring to size/shape0
402888spɛ⁵⁵ze⁵⁵rake (the fields)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1132.135.1Waste products0
407908sqa¹³rə¹³ty⁵⁵yawnv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1243.131.3.1.3Yawn/Gape0
356738sqhɯ⁵⁵phe⁵⁵elder sister (address by y. sister)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0227.134.7.2Same generation0
356908sqhɯ⁵⁵phe⁵⁵younger sister (address by o. sister)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0229.134.7.2Same generation0
3608526063sta⁵⁵tigern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0304.132.1.3Feline0
3839856063sta⁵⁵year of the tigern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0757.139.1.2Months and Years0
416724ste⁵⁵rmu⁵⁵vi¹³marryv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1441.136.19Social action0
395765stoŋ⁵⁵pe⁵⁵emptyadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0985.137.1.2.1Quantity - general0
368734sto⁵⁵ski⁵⁵silkn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0463.130
396637sto⁵⁵sto³³vertical1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1002.139.2.1Up0
396684sto⁵⁵sto³³straight1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1003.137.1.5.1General - form0
381592sto⁵⁵ʁʑye⁵⁵rightn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0711.131.5.3.2Five0
345622stse¹³hailn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0013.133.2.1Weather and seasons0
404426stsə⁵⁵guess (a riddle)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1165.138.3.1.12.1Know, Believe0
405546stɛ⁵⁵rɛ⁵⁵vi¹³commend / praise1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1189.131.5.3.2Five0
351064sue⁵⁵genitals (female)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0118.131.9.1Egg0
403586su⁵⁵ɕo⁵⁵ lə⁵⁵bzo⁵⁵protect1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1147.136.2.2.1Assorted action verbs0
431200sy¹³raise (chickens)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1750.136.7.7Up, etc.0
376224syə³³ly⁵⁵sawn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0608.135.11.5.3Cutting/Boring0
422872sŋe¹³ptə⁵⁵prize / pryv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1573.135.8Religion0
428930sŋi⁵⁵tə⁵⁵pɕo⁵⁵bendv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1701.139.5Change of state0
3456733565sŋə⁵⁵frostn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0014.133.2.1Weather and seasons0
351270sŋɯ⁵⁵ve⁵⁵molenbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0122.132.2.7Other Mammals0
348274sə⁵⁵pɕe⁵³placen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0064.139.10.5Places in general, countries0
363574sɛ³³ndʒo¹³earthwormn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0363.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
383422sɛ⁵⁵me³³tomorrow night / eveningn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0746.139.1.4Times of Day0
376325sɑ³³ʁdə⁵⁵file (tool)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0610.136.9.2Carve, shave0
3632002414sɬɯ¹³flean1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0355.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
368786ta¹³ntʂhy⁵⁵fabric (silk)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0464.135.1Waste products0
429883ta⁵⁵ktʂɛ⁵⁵ʑo¹³frighten / scarev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1721.138.3.1.10.1Fear0
410128ta⁵⁵kɕe¹³break / snap (stick)itr.v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1292.139.5Change of state0
426674ta⁵⁵kɕe⁵⁵break to pieces (grain)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1653.139.5Change of state0
410176ta⁵⁵kɕo⁵⁵snap / break (a stick)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1293.139.3Sounds0
422252ta⁵⁵kɕye⁵⁵break / smash (a bowl)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1560.139.5Change of state0
410033ta⁵⁵qa¹³snap (thread)vi1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1290.139.3Sounds0
424037ta⁵⁵qa⁵⁵la³³break up (meeting) / endv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1598.139.5Change of state0
425977ta⁵⁵qha⁵⁵ (si³¹)thinner, get (body)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1639.131.1.5Strength0
410082ta⁵⁵qhɛ¹³snap (a thread)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1291.139.3Sounds0
426363ta⁵⁵rmu⁵⁵asleep, fallv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1647.131.1.4.1Sleep/Be asleep0
407068ta⁵⁵xʃə⁵⁵urge / hurry / speed up1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1224.138.5.10.3Talk with purpose of convincing0
424928ta⁵⁵ʁa³³growv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1617.139.7.2Verbs referring to size/shape0
379805te¹³nda⁵⁵matter / affairn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0677.138.1Abstract Entities0
396431te⁵⁵ɕȵi⁵⁵tɕe³³askew / awry / slantingadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1000.137.1.5.4Position - front/back/side-side0
381426tha¹³və⁵⁵middlen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0708.131.9.4Breast0
350755tha¹³ŋGa⁵⁵finger (little)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0112.131.5.6Finger/Toe0
371510tha⁵⁵blə⁵⁵windown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0517.135.11.9.3Parts of the structure0
372910tha⁵⁵pka⁵⁵stove (cooking) / range (kitchen)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0544.135.5Cooking Implements0
395189tha⁵⁵ri⁵⁵far / distantadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0974.139.2.4Apart0
401752the⁵⁵mba⁵⁵suitable1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1106.139.6.1.1Positive Qualities0
348172thiɛ¹³khɯ⁵⁵alkali / sodan1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0062.133.2.8Organic matter/Organic compounds0
377473thiɛ⁵⁵kho⁵⁵loomn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0632.135.1Waste products0
376426thi⁵⁵kho⁵⁵marker (ink, carpenter's)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0612.135.1Waste products0
35158338tho⁵⁵flesh / musclen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0128.131.1.1.1Flesh/Meat0
36769738tho⁵⁵meatn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0443.131.1.1.1Flesh/Meat0
408069tho⁵⁵qa⁵⁵bra⁵⁵break (thunderbolt)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1247.139.5Change of state0
36774838,m,mtho⁵⁵qha⁵⁵qha³³meat (lean)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0444.131.1.1.1Flesh/Meat0
365536thye⁵⁵cropsn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0401.131.7.6.1Gizzard/Crop0
365575thyə³³ɣo⁵⁵cropsn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0401.131.7.6.1Gizzard/Crop0
402838thyə⁵⁵pthə⁵⁵pull up (weeds)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1131.136.2.2.3.1Push0
426899thyɛ⁵⁵step on / trample / stampv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1658.136.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
348224thə⁵⁵pka⁵⁵ptʂha⁵⁵plant ashn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0063.133.1.10Verbs involving plants0
3489522002,mthɛ⁵⁵pe⁵⁵foreheadn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0077.131.2.5.1Forehead/Temples0
379649thɛ⁵⁵pe⁵⁵fortune / luckn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0674.138.1Abstract Entities0
382501tie¹on (the wall)prep1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0728.1310.1.1Prepositions0
382291tie¹³on (the table)prep1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0724.1310.1.1Prepositions0
382965ti¹³tshə⁵⁵timen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0737.139.1.5Other Intervals0
385988ti¹³tɕhe⁵⁵festivaln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0796.135.8Religion0
395608ti¹³zə⁵⁵deepadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0982.137.1.5.3Position - high/low0
397396tiɛ¹³tiɛ⁵⁵slow1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1017.139.6.2.1Negative Qualities0
397655to¹³ɕm̥e⁵⁵clear (water)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1022.139.6.1.1Positive Qualities0
406632to⁵⁵puncture (sthg.)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1214.1310.5.2Grammatical functions0
350248to⁵⁵pɬi³³calfnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0102.131.5.7Leg0
405800tsa¹³tə³³hold, can1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1195.136.16Holding0
367799tsa⁵⁵oil (animal)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0445.131.6.4.1Oil/Grease0
377984tsha⁵⁵netn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0642.135.11.5.4Workshop use/Equipment0
419821tsha⁵⁵filter / strainv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1508.135.1Waste products0
432599tsha⁵⁵pa³³tsha⁵⁵pa³³blink / winkv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1780.131.2.6.12Blink/Wink0
3595921226,mtsha⁵⁵ra⁵⁵wool / fleecen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0279.131.6.1.3Wool0
401354tsha⁵⁵tʂa⁵⁵hurriedly / hastily1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1097.136.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
410703tsha⁵⁵tʂe⁵⁵ru¹³fever, havev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1305.131.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
376069tshe⁵⁵axen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0605.135.11.5.3Cutting/Boring0
384541tshe⁵⁵date (time)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0768.139.1.1Adverbial uses0
373015tshe⁵⁵ ntʂho⁵⁵wok (frying)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0546.135.5Cooking Implements0
377834tshe⁵⁵tha⁵⁵trap / pitfalln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0639.135.14Husbandry0
384599tshe⁵⁵xtʃi⁵⁵day (first of lunar month)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0769.131.5.3.2Five0
384649tshe⁵⁵ȵi⁵⁵day (second of lunar month)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0770.131.5.3.2Five0
425484tshi³¹bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1628.1310.4.1.1Grammatical case0
3650282741tshi⁵⁵thorn / splintern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0391.133.1.2Plant parts and types0
393311tsho³³me⁵⁵we allpron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0939.134.1Pronouns0
394589tsho³³me⁵⁵all / whole, thenum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0963.139.9Numbers and numeric expression0
434542tsho⁵⁵bziɛ⁵⁵do / be in businessv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1822.136.1.1.1To do/act0
354260tsho⁵⁵pe⁵⁵merchantn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0180.134.2.1Occupations0
3951377173,7173tsho⁵⁵tsho³³shortadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0973.139.7.2Verbs referring to size/shape0
3592951226tshɛ⁵⁵sheep (general)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0274.132.1.8Ovine and Hircine0
3593981226tshɛ⁵⁵goatn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0276.132.1.8Ovine and Hircine0
403902tshɛ⁵⁵compare1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1154.138.3Psychological verbs0
412680tshɛ⁵⁵bziɛ⁵⁵assess / estimatev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1350.138.3.1.13.2Plan0
3709371226,m,mtshɛ⁵⁵li¹³tha⁵⁵sheepfold / pen (sheep)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0506.132.1.8Ovine and Hircine0
3596511226tshɛ⁵⁵ʒə⁵⁵dung (goat, sheep)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0280.132.1.8Ovine and Hircine0
351993418tsi⁵⁵jointnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0136.131.5.8Joint0
364821tsi⁵⁵resin / colophonynveg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0387.133.1.6.3Juices, beers, etc.0
427862tsi⁵⁵brɛ⁵⁵jumpv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1678.136.7.8Downward0
385472tsi⁵⁵thə⁵⁵recently / latelyadv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0786.139.1.5Other Intervals0
3485853604tso⁵⁵bridgen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0070.139.10.2Waterways/Having to do with water0
418669tso⁵⁵ (tə³³)idle, be / unoccupiedv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1484.139.6.2.2Negative Human Qualities0
398058tso⁵⁵tso³³thick (porridge)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1030.139.7.2Verbs referring to size/shape0
400609tso⁵⁵tə³³idle / not busy1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1081.139.6.2.2Negative Human Qualities0
4260302738,mtsy⁵⁵tʂu⁵⁵count (numbers)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1640.136.2.2.2Move an object0
3613122739tsɔ⁵⁵deern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0313.132.2.2Cervidae0
393046tsɛ¹³hepron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0934.134.1Pronouns0
393739tsɛ¹³thatdem1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0947.1310.1Ontological0
393103tsɛ¹³ndze⁵⁵they twopron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0935.134.1Pronouns0
393156tsɛ¹³nɯ³³theypron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0936.134.1Pronouns0
398008tsɯ⁵⁵tsɯ³³wet1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1029.136.6Verbs requiring liquids0
399864tu¹³si³³si³³cool, pleasantly1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1066.137.1.2.3Temperature0
425831tu¹³ȵe³³ xa⁵⁵kuə¹³familiar with, be / know sthg. ov.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1636.137.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
3779342202tu⁵⁵poison / toxinn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0641.136.4Harm0
406298ty¹³come out (the sun)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1207.136.7.1Inward0
406349ty¹³come out1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1208.136.7.2Outward0
408745ty¹³arrive (2nd / 3rd person singular)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1262.136.7.1Inward0
412805ty¹³blow (wind)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1353.131.3.1.4Blow0
413695tə³³ʂta⁵⁵ʁo¹³close (a book)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1372.136.2.2.6.2Close0
398527tə¹³mbu⁵⁵tense / tight / taut1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1040.136.13.1Tying0
419151tə¹³wu⁵⁵old, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1493.137.1.8.3Neutral term0
429929tə⁵⁵ tshi¹³cave in / sinkv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1722.133.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
425123tə⁵⁵ ʂn̥e⁵⁵qho¹³angry, be / take offensev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1621.138.3.1.6.1Angry0
410417tə⁵⁵bʑe³³hungry, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1298.131.1.3Hungry0
431661m,5677tə⁵⁵khi⁵⁵winv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1760.136.19Social action0
419208tə⁵⁵lʁa⁵⁵tired, be / fatiguedv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1495.139.6.2.2Negative Human Qualities0
432732tə⁵⁵mdʒe⁵⁵stick down (an envelope)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1783.133.1.2Plant parts and types0
412904tə⁵⁵mdʐi⁵⁵hung, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1355.1310.4.1.1Grammatical case0
421736tə⁵⁵mphər⁵⁵ (si³¹)expand / swellv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1549.139.5Change of state0
416952tə⁵⁵mtɕhi⁵⁵immerse / submergev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1446.136.6Verbs requiring liquids0
417697tə⁵⁵mu⁵⁵tye³³blossom (of flowers)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1463.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
410777tə⁵⁵n̥ə³³germinate / sproutv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1307.133.1.9Vegetative/Agricultural activity0
414708tə⁵⁵n̥ɯ³³alive, become / activev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1396.131.1.2.1Life/Live/Alive0
422119tə⁵⁵phe³³split up (bamboo pole)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1557.136.9.3Chop, slice0
427137tə⁵⁵phe³³escape / run awayv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1663.136.7.2Outward0
421980tə⁵⁵phur⁵⁵tho³³splash / sprinklev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1554.136.6Verbs requiring liquids0
424981m,5442tə⁵⁵ptsa³³rustv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1618.133.2.4Elements, metals, alloys0
410465tə⁵⁵pty¹³occur / happenv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1299.138.2Abstract verbs0
419510tə⁵⁵pu³³drenchv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1501.136.6Verbs requiring liquids0
433609tə⁵⁵pɛ⁵⁵ru³³swell (of tissue)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1802.131.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
418397tə⁵⁵pɕe¹³thirsty, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1478.131.1.3.1Thirsty0
425346tə⁵⁵pɬə³³release / set freev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1626.136.10.1Unintentional loss - Misplace0
413475tə⁵⁵qa⁵⁵po³³ask s.b. to come here / fetchv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1367.138.5.7.1Ask0
423298tə⁵⁵qɑ⁵⁵ (si³¹)chip (the rim)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1582.133.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
422072tə⁵⁵riɛ⁵⁵become worn through (clothing)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1556.139.5Change of state0
404842tə⁵⁵ri⁵⁵ʂo³³unseam (clothing)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1174.135.11.8.2.1Clothes (general)0
427429tə⁵⁵rmu⁵⁵cloudy, be (sky) / overcastv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1669.133.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
433138tə⁵⁵rʑu⁵⁵found / locatedv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1792.130
401002p,27,mtə⁵⁵si⁵⁵tɕe³³dead1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1089.131.1.6Die/Deathly0
422581tə⁵⁵skho⁵⁵rise / stand upv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1567.131.1.4Wake/Conscious/Alert0
425878m,2449tə⁵⁵sm̥in⁵⁵cooked, be (rice) / donev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1637.135.5Cooking Implements0
422727tə⁵⁵sto⁵⁵rob / lootv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1570.136.2.2.1Assorted action verbs0
428879tə⁵⁵sŋi⁵⁵curved, become / bentv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1700.137.1.5.1General - form0
428646tə⁵⁵thɛ⁵⁵take off (clothes)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1695.136.21Acquisitions0
425394tə⁵⁵tshɛ⁵⁵rə³³try / attemptv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1627.136.1.1.1To do/act0
433063tə⁵⁵tʃa⁵⁵catch coldv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1790.136.21Acquisitions0
425071p,95tə⁵⁵tɕe⁵⁵birth, give tov.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1620.131.1.2Life/Breathe/Exist0
404935tə⁵⁵tʂa³³fall down (a house) / collapse1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1176.136.1.1.4.2Fall0
404886tə⁵⁵tʂhei⁵⁵pull down (a house)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1175.136.2.2.3.1Push0
420763tə⁵⁵zei¹³take / hold / getv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1528.136.21Acquisitions0
426518tə⁵⁵ʃi⁵⁵ʂo³³tear up / ripv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1650.131.8.8.1Laugh/Smile0
426849tə⁵⁵ɕtie³³collapse / cave in / fall downv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1657.139.5Change of state0
394537tə⁵⁵ɬye⁵⁵all / everythingnum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0962.139.9Numbers and numeric expression0
428839tə⁵⁵ɬə⁵⁵mthie³³cut / gouge outv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1699.136.9.3Chop, slice0
432877tə⁵⁵ʁa¹³grow upv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1786.139.7.2Verbs referring to size/shape0
407027tə⁵⁵ʂkin⁵⁵hurt by stinging1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1223.131.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
410857p,5572tə⁵⁵ʂpuə⁵⁵turn inside out (clothing) or the reversev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1309.136.7.6Circularly0
419686tə⁵⁵ʂthʂhi⁵⁵cuddle / embracev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1505.138.4Feeling0
426172tə⁵⁵ʂtsi⁵⁵fling / tossv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1643.136.12Throwing0
425637tə⁵⁵ʑdye⁵⁵put in order / tidyv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1632.136.17Putting0
423752tə⁵⁵ʑi⁵⁵dissolvev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1592.136.6.2Dissolve0
418957tə⁵⁵χɛ³³leave sthg. behindv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1490.136.10.2Intentional loss - Abandon0
386038tɯ⁵⁵onenum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0797.139.9Numbers and numeric expression0
392468tɯ⁵⁵ tɕha³¹someclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0923.139.9Numbers and numeric expression0
391136tɯ⁵⁵ ŋə³³while, aadv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0909.139.1.4Times of Day0
392519tɯ⁵⁵ ȵi⁵⁵ ro³¹several / few, aclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0924.139.9Numbers and numeric expression0
399704tʃa¹³tʃa⁵⁵cold (weather, water)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1063.137.1.2.3Temperature0
409762tʃa⁵⁵frostbitten, be (hand)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1284.131.5.1.1Hand0
355043tʃa⁵⁵kpe⁵⁵robbern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0195.136.2.2.1Assorted action verbs0
374843tʃa⁵⁵mdzi⁵⁵scissorsn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0581.135.11.5.3Cutting/Boring0
431896tʃe¹³there are (people)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1765.139.2.7Extent0
386294tʃhi⁵⁵sixnum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0802.139.9Numbers and numeric expression0
360638tʃhi⁵⁵bʑa⁵⁵duckn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0300.132.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
431794tʃhi⁵⁵ptʃa⁵⁵swimv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1763.136.6Verbs requiring liquids0
387208tʃhi⁵⁵rqa⁵⁵sixtynum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0820.139.9Numbers and numeric expression0
4002222380,2380tʃhi⁵⁵tʃhi³³sweet1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1073.137.1.4.4Taste0
377783tʃhɔ⁵⁵rə⁵⁵snare / trap (cow hair rope)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0638.135.14Husbandry0
394812tʃhə⁵⁵tʃhə³³thin (in diameter) / fine / tinyadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0967.139.7.2Verbs referring to size/shape0
432404tʃi¹³be (in the house)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1775.1310.4.1.1Grammatical case0
358108tʃi¹³pɕe⁵⁵orphann1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0252.134.3People0
393477tʃi⁵⁵thisdem1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0942.1310.4.3.2Demonstrators0
393582tʃi⁵⁵ kɯ⁵⁵heredem1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0944.139.2.3Sideways0
393529tʃi⁵⁵ ntshi³³thesedem1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0943.1310.4.3.2Demonstrators0
393687tʃi⁵⁵ pe⁵⁵thus / this (way) / (like) thisdem1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0946.1310.4.3.2Demonstrators0
393635tʃi⁵⁵ɣʑye⁵⁵this side / heredem1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0945.1310.4.3.2Demonstrators0
380124tʃi⁵⁵ʃə⁵⁵life / livelihoodn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0683.131.1.2.1Life/Live/Alive0
431840tʃo¹³have (money)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1764.138.2Abstract verbs0
376579tʃo⁵⁵plowsharen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0615.135.3Diseases0
432361tʃu¹³be (in the house)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1775.1310.4.1.1Grammatical case0
4001702379,2379tʃɛ⁵⁵tʃɛ³³sour1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1072.137.1.4.4Taste0
370533tɕa¹³ ʁo⁵⁵kitchenn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0498.135.5Cooking Implements0
396738tɕa⁵⁵me⁵⁵tɕi³³ku³³curved / crooked / bent1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1004.139.7.2Verbs referring to size/shape0
368309tɕe¹³tɕe⁵⁵tean1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0454.133.1.1Names of trees and shrubs0
407351tɕha³³rɛ⁵⁵hunt1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1230.136.2.2.1Assorted action verbs0
348326tɕha¹³streetn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0065.139.10.1Roads and Ways0
413327tɕha¹³go by (two years) / passv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1364.136.7.2Outward0
409483tɕha¹³lə⁵⁵fold up (a quilt)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1278.131.4.4.2Bosom/Lap0
429028tɕhe⁵⁵ntɕhu⁵⁵play / amuse oneselfv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1703.136.1.1.3Play0
3481202729tɕhi⁵⁵saltn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0061.133.2.4Elements, metals, alloys0
405898tɕhi⁵⁵eat1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1198.131.5.3.2Five0
400428tɕhi⁵⁵ma⁵⁵no⁵⁵tə³³tasteless / insipid1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1077.135.8Religion0
350091tɕhi⁵⁵mbə⁵⁵buttocksn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0099.131.4.10Buttocks/Rump0
350907tɕhi⁵⁵mbə⁵⁵tɕy¹³anusn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0115.131.4.10.2Anus/Rectum0
398722tɕhi⁵⁵pi⁵⁵tɕha⁵⁵pa⁵⁵chaotic / disorderly / messy1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1044.139.6.2Negative Qualities0
419866tɕhi⁵⁵pi⁵⁵tɕha⁵⁵pa⁵⁵tʃo¹³messy, be / in chaosv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1509.139.6.2.1Negative Qualities0
373747tɕhi⁵⁵ra⁵⁵ma³³vat / jarn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0560.135.1Waste products0
4003782729,m,229,mtɕhi⁵⁵tə³³qa⁵⁵si³¹salty1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1076.133.2.4Elements, metals, alloys0
397339tɕho⁵⁵tɕho³³quick / fast1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1016.139.6.1.1Positive Qualities0
4092952315tɕhye⁵⁵dropv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1274.136.16Holding0
3522463363tɕhy⁵⁵throatn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0141.131.3.5Throat/Pharynx0
352195tɕhy⁵⁵nɯ³³nɯ³³uvulan1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0140.131.3.5.1Uvula0
397804tɕhy⁵⁵tɕhy³³fat (pig)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1025.131.6.4Fat/Be Fat0
419415tɕhəu⁵⁵tɕhəu⁵⁵pɕe⁵⁵chatv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1499.138.5.8Banter/Discourse0
373641tɕhə⁵⁵ rzi³³jar (earthen)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0558.135.1Waste products0
395345tɕhə⁵⁵tʃhə³³narrowadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0977.139.7.2Verbs referring to size/shape0
371141tɕo¹³walln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0510.135.11.9.3Parts of the structure0
429165tɕo¹³breastfeed / sucklev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1706.131.4.4.3Chest0
364612tɕo¹³me⁵⁵poplarnveg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0383.133.1.1Names of trees and shrubs0
421601tɕo¹³sko¹³compensatev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1546.136.22Exchanges0
417210tɕo⁵⁵live / residev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1452.131.1.2.1Life/Live/Alive0
371873tɕo⁵⁵xtsi⁵⁵tablen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0524.135.11.9.4Furnishings0
432004tɕy¹³have (eyes)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1767.138.2Abstract verbs0
432053tɕy¹³there is (water in the bowl)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1768.139.2.7Extent0
433957tɕy¹³rgɛ¹³put into a container / packv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1810.136.17Putting0
368271tɕə¹³tɕə⁵⁵tean1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0454.133.1.1Names of trees and shrubs0
374587tɕɛ¹³interest (financial)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0576.138.3.2.6.1Admire0
426943tɕɛ¹³lift up / carryv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1659.136.16Holding0
408525tʂa⁵⁵fall down (a wall) / topplev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1257.136.1.1.4.2Fall0
411518tʂa⁵⁵sew (up)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1324.135.1Waste products0
3596656087tʂe¹³mulen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0281.132.1.7Equine0
430153tʂe¹³recall / rememberv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1727.138.3.1.16.1Forget0
379754tʂe¹³ ly⁵⁵idea / opinionn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0676.138.3.1.13.1Think0
379227tʂe¹³rvu⁵⁵belln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0666.135.1Waste products0
414385tʂe¹³so⁵⁵recall / recollectv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1388.138.3.1.16.1Forget0
371238tʂe⁵⁵wood / logn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0511.133.1.2Plant parts and types0
398107tʂe⁵⁵tʂe³³watery / thin (porridge)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1031.133.2.3Water and other liquids0
3621325413tʂha⁵⁵sparrow hawkn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0329.132.2.4.1Particular birds0
390373tʂha⁵⁵ rso⁵⁵ ȵi⁵⁵ro³¹tael (=50 grams)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0894.139.8Measure Words0
360740tʂha⁵⁵pə⁵⁵doven1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0302.132.2.4.1Particular birds0
401398tʂha⁵⁵tʂha⁵⁵multicolored / patterned (cloth)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1098.139.4Colors0
424521tʂhe¹³bziɛ⁵⁵consult / discussv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1608.136.2.2.2Move an object0
410324tʂhe¹³ptʂhɛ⁵⁵chop / cut (meat)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1296.136.9.3Chop, slice0
422917m,5375tʂhi¹³tʂhɛ⁵⁵cut up (vegetable)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1574.136.9.3Chop, slice0
387616tʂhi⁵⁵ ʂqa¹³rdə⁵⁵one hundred thousandnum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0828.139.9Numbers and numeric expression0
352550227,mtʂhi⁵⁵kpe⁵⁵gall bladdernbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0147.131.7.3Liver0
358720819,mtʂhi⁵⁵mbə⁵⁵hornn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0263.131.2.2Horn(ed)/Antler0
377625tʂhi⁵⁵mda⁵⁵gun / riflen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0635.135.15War and violence0
407400tʂhi⁵⁵mda⁵⁵ kɯ⁵⁵rə³³fire (a shot)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1231.133.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
374641tʂhi⁵⁵tsi⁵⁵ruler (measure)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0577.134.2.5.2Civil leaders0
390677tʂhi⁵⁵tsi⁵⁵tɯ⁵⁵ro³¹foot (=1 / 3 meter)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0900.131.5.2Foot0
387562tʂhi⁵⁵tɯ⁵⁵ten thousandnum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0827.139.9Numbers and numeric expression0
362434tʂhuŋ⁵⁵tʂho⁵⁵cranen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0335.132.2.4.1Particular birds0
398634tʂhy⁵⁵tʂhy³³crisp / brittle1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1042.137.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
403358tʂi¹³wrapv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1142.136.2.2.1Assorted action verbs0
373168tʂi¹³ji⁵⁵knifen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0549.135.5Cooking Implements0
350451tʂi¹³ptɕe⁵⁵elbownbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0106.131.5.8.3Elbow0
351323tʂi¹³ptʂhe⁵⁵sore / boiln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0123.131.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
390830tʂi¹³qo³³tɯ⁵⁵ro³¹cubitclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0903.131.5.9.3Cubit0
429501tʂi¹³tʂo⁵⁵wash (clothes)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1713.136.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
353211tʂi⁵⁵ȵa³³dirt / filthn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0160.131.5.3.2Five0
396345tʂo¹³mo⁵⁵hit sthg on the targetv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0998.136.8Striking, hitting verbs0
348376tʂo¹³pe⁵⁵villagen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0066.135.8Religion0
351684536tʂy⁵⁵tendon / sinewn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0130.131.6.6.1Sinew/Tendon/Ligament0
434060tʂɛ¹³dʐi⁵⁵prepare / get ready / intendv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1812.136.14Construction0
3598161006ve¹³pign1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0284.132.1.12Porcine0
3844401006ve¹³year of the pign1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0766.139.1.2Months and Years0
3708351006,m,mve¹³li¹³tha⁵⁵pigsty / pen (hog)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0504.135.11.9.5Outdoor/Temporary structures0
3685301006,mve¹³mdy⁵⁵feed (pig) / pigwashn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0459.131.3.5.8Eat/Devour0
3599711006,mve¹³pɕe⁵⁵pigletn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0287.132.1.12Porcine0
3600211006,mve¹³ʒə⁵⁵dung (pig)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0288.131.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
434479vi¹³do / makev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1820.136.1.1.1To do/act0
372553viɛ¹³tindern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0537.133.1.6.4Building, Non-edible0
429846wa¹³ li⁵⁵hang down / droopv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1720.136.1.1.5Hang0
369509wa¹³tsi⁵⁵sock / stockingn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0478.130
345107wo¹³zer⁵⁵lightn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0003.137.1.11.1Light0
428973wu⁵⁵finish / be overv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1702.139.5Change of state0
382343wə¹³under (the table)prep1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0725.139.2.2Down0
382606wə¹³at the bottom of (a hill)prep1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0730.1310.0Grammatical Words0
356716wə⁵⁵phe⁵⁵elder brother (addressed by y. brother)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0226.131.5.3.2Five0
356799wə⁵⁵phe⁵⁵younger brother (address by o. brother)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0228.131.5.3.2Five0
357190wə⁵⁵phe⁵⁵brothersn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0235.134.7.2Same generation0
3612092777wɛr¹³bearn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0311.132.2.3Ursine0
3812202677xar⁵⁵eastn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0704.139.2.8Directions0
347916xa⁵⁵ja⁵⁵aluminumn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0057.133.2.4Elements, metals, alloys0
433409xa⁵⁵kuə¹³knowv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1798.138.3.1.12.1Know, Believe0
433449xa⁵⁵quə¹³knowv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1798.138.3.1.12.1Know, Believe0
420570xa⁵⁵tə⁵⁵kuə⁵⁵understandv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1524.138.3.1.13.1Think0
378399xe⁵⁵ri⁵⁵je¹³ndə⁵⁵learning / knowledgen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0650.138.3.1.12.1Know, Believe0
3454672080xi⁵⁵rainn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0010.133.2.1Weather and seasons0
431111xla⁵⁵ra⁵⁵winnowv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1748.133.1.10Verbs involving plants0
355244xpe ⁵⁵official (government)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0199.135.8Religion0
406796xpe⁵⁵blow (the trumpet)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1218.131.3.1.4Blow0
406845xpe⁵⁵blow away (a speck of dust)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1219.131.3.1.4Blow0
412146xpe⁵⁵nde⁵⁵ʃɛ⁵⁵complain about s.b. to his supv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1338.138.5.2.1Complain0
401048xsar⁵⁵mo⁵⁵clear / lucid1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1090.139.6.1.1Positive Qualities0
3990202651,mxsar⁵⁵pe⁵⁵new1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1050.139.6.1.1Positive Qualities0
4009612651,mxsar⁵⁵pe⁵⁵fresh1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1088.139.6.1.1Positive Qualities0
373585xsa⁵⁵tɯ⁵⁵pot / jar / tinn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0557.135.5Cooking Implements0
401083xsiɛ¹³clear / lucid1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1090.139.6.1.1Positive Qualities0
400915xsu⁵⁵mbu⁵⁵living (adj.)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1087.131.1.2.1Life/Live/Alive0
376275xsə⁵⁵drill / augern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0609.136.11Digging, excavation0
400811xtso⁵⁵me⁵⁵clean1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1085.136.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
377202xtue⁵⁵mortarn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0627.135.5Cooking Implements0
402106xtɕo⁵⁵wa⁵⁵well-behaved / lovable (child)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1114.139.6.1.1Positive Qualities0
367227xua⁵⁵se⁵⁵peanutn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0434.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
3616692630xue⁵⁵mousen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0320.132.1.1Rodents0
3838842630xue⁵⁵year of the mousen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0755.139.1.2Months and Years0
358508xɛ¹³ji⁵⁵calfn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0259.131.5.7Leg0
434010xʃa¹³xʃa⁵⁵chase afterv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1811.136.7.10Move with something else0
352905xʃiɛ⁵⁵ʒi⁵⁵sweatnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0154.131.8.1Sweat/Perspire0
357896xʃi⁵⁵rme⁵⁵wifen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0248.134.7.4Related by marriage0
3621822393xɕe⁵⁵eagle / vulturen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0330.132.2.4.1Particular birds0
380380y³¹dy¹³mu⁵⁵pain / agonyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0688.131.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
407445za¹³hit, have (the target)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1232.136.8Striking, hitting verbs0
394703za¹³zi⁵⁵smalladj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0965.139.7.2Verbs referring to size/shape0
401497za⁵⁵po⁵⁵stupid1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1100.138.3Psychological verbs0
365943zbe⁵⁵ntɕha⁵⁵rice (unhusked)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0409.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
3524481390ze¹³livernbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0145.131.7.3Liver0
429459ze¹³accustomed to, be / habit of, hav.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1712.1310.1.1Prepositions0
381963594,mze¹³ʂkha⁵⁵edge / rim / marginn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0718.139.2.7Extent0
408977zge¹³lower (the head)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1266.130
373798zi¹³mu⁵⁵bucketn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0561.135.1Waste products0
359193zi¹³phu⁵⁵mane (horse)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0272.131.6.1Body Hair/Fur0
381481zi¹³rkhə⁵⁵siden1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0709.131.4.5Sides0
394741zi¹³za⁵⁵smalladj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0965.139.7.2Verbs referring to size/shape0
415345ziɛ¹³ptsa⁵⁵lə⁵⁵bzo⁵⁵avoid certain food (because ofv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1411.136.2Action Verbs with Patient0
408162zo¹³carry (money) on onev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1249.136.2.2.2.1Carry0
353946zo¹³nə³³womann1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0174.131.9.3Navel0
356469zo¹³pɕe⁵⁵daughtern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0222.134.7.3Later generation0
354049zo¹³rʒi¹³girln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0176.131.9.3Navel0
420814zo¹³wu⁵⁵taken hold of, have / gottenv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1529.136.21Acquisitions0
347742zo¹³xme⁵⁵copper (cupronickel)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0053.133.2.4Elements, metals, alloys0
356521zo¹³ɣə³³pə¹³tho⁵⁵son-in-lawn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0223.134.7.4Related by marriage0
4200785686zvɯr¹³numb, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1513.131.5.11Numb/Paralyzed0
358445zye¹³cattle (bull-yak crossbreed)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0258.132.1.2Bovine0
359553zy¹³wool / fleecen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0279.131.6.1.3Wool0
369096zy¹³zy³³buttonn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0470.135.11.8.2.3Parts of clothing0
418625zy¹³zy³³ kɯ⁵⁵rə³³buckle / button upv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1483.135.11.8.2.3Parts of clothing0
430446zɯ¹³ʁzɯ⁵⁵vi¹³careful, be / cautiousv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1734.138.3.2.3.1Comfort0
3927282530ŋa¹³Ipron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0928.134.1Pronouns0
392833ŋa¹³ (ȵa⁵⁵) nɯ³³wepron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0930.134.1Pronouns0
392782ŋa¹³ ȵa⁵⁵ ndze¹³we (two)pron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0929.134.1Pronouns0
401712ŋa¹³rdʑa⁵⁵arrogant / conceited1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1105.139.6.2.2Negative Human Qualities0
393365ŋa¹³ȵu⁵⁵myselfpron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0940.134.1Pronouns0
378814ŋgi¹³chessn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0658.133.1.8Other wild plants0
403025ŋgi¹³swing / sway1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1135.136.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
409804ŋgi¹³movev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1285.136.7.11Movement (general)0
401966ŋgi¹³jo⁵⁵industrious / hardworking1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1111.139.6.1.2Positive Human Qualities0
408988ŋgu¹³ŋɯ⁵⁵vi¹³nodv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1267.131.2.1Head/Headed0
381645ŋguə¹³wu⁵⁵frontn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0712.131.4.4Front0
422434ŋgə¹³ ʁʑye⁵⁵deceive / cheatv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1564.138.3.3.4.3.2Negative0
354364ŋgə¹³pe⁵⁵leader in a (stockaded) villagen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0182.136.2.2.1Assorted action verbs0
349883ŋi⁵⁵nɛ⁵⁵milkn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0095.130
409725ŋkhe⁵⁵freeze (meat)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1283.139.5Change of state0
431434ŋkhuɛ⁵⁵want / needv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1755.138.3.1.14.3Desirable0
433881ŋkhə⁵⁵turn (round and round)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1808.139.7.1Shape and size0
410947ŋo¹³ rgo⁵⁵ vi¹³opposev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1311.136.5Fighting0
423655ŋo¹³ɕe⁵⁵recognizev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1590.138.3.1.13.1Think0
397082ŋo⁵⁵ka⁵⁵blue1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1010.139.4Colors0
3862431306ŋua⁵⁵fivenum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0801.139.9Numbers and numeric expression0
3871571306ŋua⁵⁵rqa⁵⁵fiftynum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0819.139.9Numbers and numeric expression0
409672ŋuə¹³understand / graspv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1282.138.3.1.13.1Think0
414533ŋuə¹³know (to write)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1392.138.3.1.12.1Know, Believe0
3476432536ŋɛ⁵⁵silvern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0052.133.2.4Elements, metals, alloys0
3744242536ŋɛ⁵⁵moneyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0573.135.9Monetary Terms0
3927672530ŋɯ¹³Ipron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0928.134.1Pronouns0
362383ŋɯŋ¹³pa⁵⁵goose (wild)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0334.132.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
396945ŋɯ⁵⁵ŋɯ³³yellow1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1008.139.4Colors0
409530ŋ̊ua⁵⁵bite (mosquito)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1279.131.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
431334ŋ̊ua⁵⁵bitev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1753.131.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
347592ŋ̊ə⁵⁵goldn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0051.133.2.4Elements, metals, alloys0
370634ə⁵⁵ mde³³upstairs1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0500.139.2.1Up0
385420ə⁵⁵ko³³present, the (time)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0785.135.8Religion0
424564ə⁵⁵mde³³pʃɛ⁵⁵go upstairsv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1609.136.7.2Outward0
370382ə⁵⁵mde⁵⁵ʁo¹³roofn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0495.135.11.9Dwellings0
357346ə⁵⁵ʑo⁵⁵uncle <mother's brother>n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0238.134.7.1Previous generation0
395995ɣar¹³ga⁵⁵mə³³circle / circular1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0990.139.7.1Shape and size0
349781288ɣa¹³|rlo⁵⁵chestn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0093.131.4.4.3Chest0
413423ɣa¹³ʃtʃa⁵⁵afraid, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1366.137.1.1Emotive0
380486ɣna⁵⁵pe⁵⁵dangern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0690.130
362485ɣo¹³tɕhy³³sparrown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0336.132.2.4.1Particular birds0
406244ɣu¹³ji⁵⁵pʃi⁵⁵go out1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1206.136.7.2Outward0
410664ɣuə⁵⁵pɕe⁵⁵fermentv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1304.133.1.10Verbs involving plants0
405713ɣu⁵⁵accomplish / succeed1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1193.136.2Action Verbs with Patient0
429013ɣu⁵⁵finish / be overv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1702.139.5Change of state0
401639ɣə¹³ptsha⁵⁵careful / attentive1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1103.138.3.2.3.1Comfort0
405755ɣɯ³³tə⁵⁵fill (a bowl with rice)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1194.136.11Digging, excavation0
394977ɣɯ³⁵mbər⁵⁵tɕe³³protruding / raisedadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0970.139.7.2Verbs referring to size/shape0
408849ɣɯ¹³ rlo³³waitv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1264.136.1.1.6Wait0
403458ɣɯ¹³ xʃɛ³³skin (cattle)v1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1144.131.6.5Skin0
385113ɣɯ¹³bʑi³³last yearn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0779.139.9Numbers and numeric expression0
419368ɣɯ¹³kho⁵⁵dry (clothes) in the airv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1498.136.6Verbs requiring liquids0
428003ɣɯ¹³lnə³³listenv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1681.131.2.7.4Hear/Listen0
418809ɣɯ¹³nthe³³tho³³pull / tugv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1487.136.2.2.3.1Push0
423053ɣɯ¹³ntho³³get / fetchv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1577.131.1.5Strength0
427722ɣɯ¹³pso⁵⁵choose / pickv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1675.136.10.4Intentional separation - Sort0
427670m,m,629ɣɯ¹³pur⁵⁵dʑyə¹³lick / lapv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1674.131.3.3.1Lick0
424175ɣɯ¹³ri⁵⁵ re³³sweepv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1601.136.2.2.5.3Sweep0
430737ɣɯ¹³rnə³³restv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1740.131.1.4.1Sleep/Be asleep0
427233ɣɯ¹³rzə¹³put on (another layer of clothv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1665.136.17Putting0
430240ɣɯ¹³rə⁵⁵look like / resemblev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1729.131.2.6.11Behold0
422297ɣɯ¹³rʃɛ¹³cut / rip openv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1561.136.9.3Chop, slice0
424845ɣɯ¹³si⁵⁵vi¹³draw out / stretchv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1615.135.8Religion0
403407ɣɯ¹³snə³³shell (peanuts)v1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1143.132.2.5Fish and Mollusks0
428273ɣɯ¹³sqa⁵⁵re¹³throw / hurlv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1687.136.12Throwing0
406118ɣɯ¹³tho⁵⁵smoke (a cigarette)v1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1203.133.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
413599m,502ɣɯ¹³tho⁵⁵drinkv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1370.130
406070ɣɯ¹³thə⁵⁵take out (from in between, a part from a whole)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1202.1310.1.1Prepositions0
434390m,3591ɣɯ¹³tso⁵⁵sit downv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1819.136.1.1.4.1Sit0
414258ɣɯ¹³tu¹³returnv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1385.136.2.2.1Assorted action verbs0
416637ɣɯ¹³ty³³bear (fruit)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1439.132.2.3Ursine0
412942ɣɯ¹³tə⁵⁵close (the door)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1356.136.2.2.6.2Close0
383068ɣɯ¹³ʃi³³yesterdayn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0739.139.1.3Days0
404332ɣɯ¹³ʃi⁵⁵ʃɛ³³wipe (the table)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1163.136.2.2.1Assorted action verbs0
428369ɣɯ¹³ɕte⁵⁵push / shovev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1689.136.2.2.3.1Push0
421420ɣɯ¹³ɬa⁵⁵send / dispatch (a person)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1542.136.2.2.2Move an object0
416772ɣɯ¹³ɬlo³³borrow (money)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1442.136.22Exchanges0
418582ɣɯ¹³ʁle³³dig out with fingerv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1482.136.11Digging, excavation0
422530ɣɯ¹³ʂtɕa⁵⁵po³³ride (a horse)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1566.136.2Action Verbs with Patient0
424127ɣɯ¹³ʂtʂhɛ³³untie / undov.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1600.136.13.1Tying0
416828ɣɯ¹³ʂŋ̊o³³borrow (tools)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1443.136.22Exchanges0
362080ɣɯ⁵⁵lɯ⁵⁵ma³³kite (black-eared) / hawkn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0328.135.8Religion0
418536ʃa¹³ndʐa³³gnaw / nibblev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1481.131.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
378239ʃa¹³wu⁵⁵papern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0647.135.1Waste products0
366095ʃa⁵⁵barley (highland)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0412.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
379703ʃa⁵⁵strength (physical)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0675.131.1.5Strength0
434192ʃa⁵⁵walkv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1815.136.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
373535ʃa⁵⁵tɔ⁵⁵bottlen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0556.135.1Waste products0
390219ʃa⁵⁵tɔ⁵⁵tɯ⁵⁵tʂo³¹bottle (of wine)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0891.135.1Waste products0
363985ʃa⁵⁵tɯ⁵⁵le¹³skɛ⁵⁵snailn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0371.132.2.5Fish and Mollusks0
360121m,1764ʃe³³tʃhi⁵⁵houndn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0290.132.1.11Canine0
370432ʃe⁵⁵ndə⁵⁵eavesn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0496.135.11.9.3.2External0
372297ʃi¹³tʃa⁵⁵broomn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0532.135.4Instruments and therapies0
3632132609ʃi⁵⁵lousen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0356.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
364717ʃi⁵⁵pinenveg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0385.133.1.1Names of trees and shrubs0
420858ʃi⁵⁵qha⁵⁵bra⁵⁵scratch (an itch)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1530.131.6.5.5Itch/Scratch0
383524ʃi⁵⁵ʃi⁵⁵phe³³day (time)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0748.131.5.3.2Five0
375655ʃtʃa⁵⁵xtsi⁵⁵whipn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0597.135.14Husbandry0
384390ʃtʃhi⁵⁵year of the dogn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0765.139.1.2Months and Years0
350039ʃtʃi⁵⁵waistn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0098.131.4.6Waist0
355662ʃtʃi⁵⁵ʑa⁵⁵hunchbackn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0207.131.4.8.3Hunchback0
354939ʃtʃo⁵⁵ma⁵⁵beggarn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0193.138.5.10.3Talk with purpose of convincing0
427187ʃtʃo⁵⁵pɕi⁵⁵tɕe³³beg (for food)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1664.138.5.10.3Talk with purpose of convincing0
351837234ʃə⁵⁵|rə⁵⁵bonen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0133.131.6.3Bone0
372243ʃɛ⁵⁵rgu⁵⁵mirrorn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0531.135.11.8.3Jewelry and Accessories0
372282ʃɛ⁵⁵zgu⁵⁵mirrorn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0531.135.11.8.3Jewelry and Accessories0
373483ʃʈʃhe⁵⁵chopsticksn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0555.135.5Cooking Implements0
360071p,1764ʃ◦tʃhi⁵⁵dogn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0289.132.1.11Canine0
373377ʒa¹³ vu⁵⁵bowln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0553.135.1Waste products0
3551445531ʒdʒa⁵⁵enemy (personal) / antagonizern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0197.134.2.6Military roles0
346348ʒe¹³rockn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0027.133.2.9Rocks and minerals0
376995ʒe¹³fertilizer / manuren1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0623.131.9Reproductive System0
375402ʒe¹³ptʂi³³stirrupn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0592.130
346297ʒe¹³qa⁵⁵stsue⁵⁵cliffn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0026.133.2.5Landforms and geographical features0
346505ʒi¹³rivern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0030.133.2.3Water and other liquids0
3473861013ʒi¹³watern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0047.133.2.3Water and other liquids0
430289ʒi¹³digestv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1730.131.7.6.2Digest0
3467151013,5668ʒi¹³ qo⁵⁵ditch / gullyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0034.133.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
395663m,5380,mʒi¹³ndiɛ⁵⁵pti¹³shallowadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0983.137.1.5.3Position - high/low0
347437ʒi¹³rdʒo⁵⁵waven1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0048.136.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
3474881013,mʒi¹³ri⁵⁵spring (water)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0049.136.7.9Manner is primary0
3682211013,mʒi¹³tʂha⁵⁵water (boiled)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0453.133.2.3Water and other liquids0
405449ʒi¹³wə³³pʃi⁵⁵sink1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1187.136.6Verbs requiring liquids0
376939ʒy¹³tʂa⁵⁵basket carried on the backn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0622.135.1Waste products0
432155ʒə¹³ti⁵⁵agree on / arrangev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1770.138.3.1.4.1Agree0
399967ʒɛ¹³ʒɛ⁵⁵easy1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1068.139.6.1.1Positive Qualities0
346870ʒɿ¹³re¹³ʑe⁵⁵dike / embankmentn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0037.139.10.2Waterways/Having to do with water0
4371471455ȵa¹³fishn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0351.132.2.5Fish and Mollusks0
4093851455,m,m,mȵa¹³ zo⁵⁵qa⁵⁵ ro⁵⁵fishv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1276.132.2.5Fish and Mollusks0
437097ȵa¹³mu⁵⁵ŋGa³³li³³tadpolen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0350.132.1.6Reptiles and Amphibians0
361364ȵa⁵⁵dʐi¹³muntjac / deer (barking)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0314.132.1.11.1Bark (of dog)0
3928872489ȵe¹³youpron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0931.134.1Pronouns0
3929402489,mȵe¹³ ndze⁵⁵you twopron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0932.134.1Pronouns0
410821181,m,mȵe¹³ pə⁵⁵ brə³³punishv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1308.136.2.2.1Assorted action verbs0
3929922489,mȵe¹³nɯ⁵⁵you (pl.)pron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0933.134.1Pronouns0
380909ȵe¹³qo⁵⁵shadown1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0698.133.2.10Light or lack of light0
3967902483,2483ȵe⁵⁵ȵe³³black1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1005.139.4Colors0
393405ȵi¹³yourselfpron1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0940.134.1Pronouns0
405234ȵi¹³taste / try the flavor of1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1182.131.3.5.8Eat/Devour0
426502ȵi¹³speakv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1649.138.5.10.1Talk, say0
375452ȵi¹³ʃtʃa⁵⁵horseshoen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0593.135.14Husbandry0
3860902504ȵi⁵⁵twonum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0798.139.9Numbers and numeric expression0
412091ȵo¹³tellv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1337.131.8.7Speak/Say/Tell0
405397ȵoŋ⁵⁵ȵoŋ⁵⁵vi¹³stir-fry1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1186.135.5Cooking Implements0
423102ȵo⁵⁵marry (a woman)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1578.136.19Social action0
399070m,7185ȵur¹³pe⁵⁵used / old1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1051.136.2.2.7.1Use0
395900ȵuŋ¹³ȵuŋ⁵⁵few / littleadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0988.139.9Numbers and numeric expression0
404188ȵuŋ⁵⁵ill, to be1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1160.131.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
398815ȵye¹³rye⁵⁵wrong1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1046.139.6.2.1Negative Qualities0
380432ȵye⁵⁵ rye⁵⁵mistake / errorn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0689.136.2Action Verbs with Patient0
401923ȵye⁵⁵ʂtɕa⁵⁵stingy1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1110.139.6.2.2Negative Human Qualities0
418764ȵə¹³ptə⁵⁵sleepy, bev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1486.131.1.4.1Sleep/Be asleep0
3968932499,2499ȵ̥e⁵⁵ȵ̥e³³red1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1007.139.4Colors0
351940ȵ̥õ³⁵po³³ro³³ribn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0135.131.4.4.3Chest0
373694ɕa¹³bʑɛ⁵⁵kettle / potn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0559.135.5Cooking Implements0
382451ɕa¹³wə⁵⁵under (the sky)prep1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0727.139.2.2Down0
355346ɕa⁵⁵xpu⁵⁵friendn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0201.134.4.2Clans and neighbors0
415800ɕa⁵⁵xpu⁵⁵bziɛ⁵⁵make friends withv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1421.136.14Construction0
362586ɕa⁵⁵ʁa⁵⁵magpien1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0338.132.2.4.1Particular birds0
3940575632ɕe⁵⁵whointg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0953.1310.5.3WH words0
354520ɕe⁵⁵bzu⁵⁵carpentern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0185.134.2.1.4Artists and Artisans0
361977ɕe⁵⁵bʑi³³birdn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0326.132.2.4Birds (in general)0
362029ɕe⁵⁵bʑi³³ ntsho³³nest (bird)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0327.132.2.4Birds (in general)0
384340m,2187ɕe⁵⁵bʑi¹³year of the chickenn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0764.139.1.2Months and Years0
364348ɕe⁵⁵tye⁵⁵ri¹³ro³³fruitnveg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0378.133.1.5Fruits and vegetables0
364399ɕe⁵⁵tye⁵⁵ʃə⁵⁵rə⁵⁵pit / stonen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0379.133.1.2Plant parts and types0
385631ɕin⁵⁵tɕhi⁵⁵ji⁵⁵Mondayn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0789.139.1.3Days0
385682ɕin⁵⁵tɕhi⁵⁵ɛ¹³Tuesdayn/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0790.139.1.3Days0
347233ɕi¹³ma⁵⁵sandn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0044.133.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
433317ɕi¹³ntʃho⁵⁵qhua¹³fight / vie forv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1796.136.5Fighting0
362857ɕi¹³wa⁵⁵tsa³³tshi³³woodpeckern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0343.132.2.4.1Particular birds0
405246ɕi⁵⁵mbu⁵⁵repay1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1183.136.22Exchanges0
420949ɕne⁵⁵me⁵⁵ɕȵi⁵⁵shrivel up / witherv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1532.139.2.1Up0
349106803ɕni⁵⁵nosen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0080.131.2.8Nose0
349313ɕnə⁵⁵mbə³³mouthn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0084.131.3.1Mouth0
374114ɕnə⁵⁵mbə⁵⁵xpu⁵⁵tube (bamboo) for blowing on a firen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0567.130
349420ɕnə⁵⁵m̥e⁵⁵beard / moustache / goateen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0086.131.2.5.5Beard/Moustache/Facial Hair0
378345ɕn̥a⁵⁵ʂtsha⁵⁵ink (Chinese)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0649.135.1Waste products0
378289ɕn̥ə⁵⁵brə³³pen (writing instrument)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0648.135.1Waste products0
399395ɕo¹³me³³wu⁵⁵tɕe³³tender young (plant)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1057.137.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
399347ɕo¹³wu⁵⁵tɕe³³overgrown (plant)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1056.133.1.10Verbs involving plants0
3618766051,mɕoŋ⁵⁵khɯ⁵⁵wolfn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0324.132.1.11Canine0
3477592676ɕo⁵⁵ironn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0054.133.2.4Elements, metals, alloys0
4095742676,m,m,mɕo⁵⁵ndze⁵⁵kɯ⁵⁵rə³³hammer in (a nail)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1280.135.11.5.4Workshop use/Equipment0
360534735,714ɕo⁵⁵xpa⁵⁵wingn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0298.131.5.1.3Wing0
3545712676,mɕo⁵⁵ŋgər⁵⁵blacksmithn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0186.134.2.1.4Artists and Artisans0
383732ɕo⁵⁵ȵi⁵⁵wə³³night, at / evening, in theadv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0752.139.1.4Times of Day0
385835ɕte⁵⁵ŋkha⁵⁵fall / autumnn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0793.136.1.1.4.2Fall0
406754ɕthy⁵⁵infect1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1217.131.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
3453135656ɕtie⁵⁵cloudn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0007.133.2.1Weather and seasons0
3457775656ɕtie⁵⁵fogn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0016.133.2.1Weather and seasons0
370026ɕtie⁵⁵blanket (felt)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0488.135.11.9.4Furnishings0
409169ɕtie⁵⁵ kho⁵⁵padv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1271.130
350959ɕto¹³genitals (male)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0116.131.9.1Egg0
352753ɕtye⁵⁵excrementnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0151.131.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
352854ɕtye⁵⁵ (bdɔ¹³)fartnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0153.131.8.5.2Fart0
418862ɕtye⁵⁵pɬa⁵⁵empty the bowelsv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1488.137.1.2.1Quantity - general0
373958ɕye⁵⁵ladle (gourd) / dipper (copper)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0564.135.5Cooking Implements0
373274ɕye⁵⁵za¹³zi⁵⁵ladlen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0551.135.5Cooking Implements0
400704ɕyr⁵⁵pu⁵⁵rich1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1083.135.9Monetary Terms0
374463ɕyə¹³ʂtʂo⁵⁵moneyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0573.135.9Monetary Terms0
390981ɕyə¹³ʂtʂo⁵⁵tɯ⁵⁵ʂpi⁵⁵yuan (Chinese money)clf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0906.134.6Ethnonyms/Place names0
3667165494ɕy⁵⁵garlicn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0424.133.1.5Fruits and vegetables0
413737ɕȵe¹³qho⁵⁵hatev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1373.138.3.1.1.2Dislike0
365839ɕȵoŋ¹³ear / spiken1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0407.131.2.7Ear0
374743ɕȵo⁵⁵və³³awln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0579.135.11.5.3Cutting/Boring0
356779ɕȵyeelder sister (address by y. brother)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0227.134.7.1Previous generation0
356866ɕȵye⁵⁵younger sister (address by o. brother)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0229.130
3454142412ɬa⁵⁵windn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0009.133.2.1Weather and seasons0
398154ɬe⁵⁵ɬe³³woven, tightly (fabric)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1032.135.1Waste products0
3955002415,2415ɬie⁵⁵ ɬie³³thickadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0980.139.7.2Verbs referring to size/shape0
360227ɬi¹³rabbitn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0292.132.1.1Rodents0
3748933582,mɬi⁵⁵ki³³laddern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0582.135.4Instruments and therapies0
384035ɬli¹³year of the rabbitn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0758.139.1.2Months and Years0
3846991016ɬli¹³monthn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0771.139.1.2Months and Years0
352144621ɬli⁵⁵tonguenbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0139.131.3.3Tongue0
354468ɬlə⁵⁵mə⁵⁵pɕe¹³ri³³shepherd boyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0184.134.2.1.1Agriculture/Husbandry/Hunting0
346033ɬlɛ⁵⁵steamn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0021.136.6Verbs requiring liquids0
3631622414ɬlɯ¹³flean1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0355.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
381271ɬo⁵⁵southn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0705.139.2.8Directions0
3793882264ɬy⁵⁵ghost / spiritn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0669.134.2.12.2Scary things0
399815ɬy⁵⁵ɬy³³warm1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1065.137.1.2.3Temperature0
398581ɬɛ⁵⁵ɬɛ³³lax / loose / slack1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1041.136.13.1Tying0
409892ɮie¹³readv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1287.136.2.2.9.3Read0
371357ʁa¹³doorn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0514.135.11.9.3Parts of the structure0
355768ʁa¹³mu³³lunaticn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0209.138.3Psychological verbs0
371459ʁa¹³qo⁵⁵rʒi¹³door (front) / door (entrance)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0516.135.11.9.3Parts of the structure0
381751ʁa¹³wə⁵⁵outsiden/adv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0714.139.2.7Extent0
414802ʁa⁵⁵get / gainv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1398.131.1.5Strength0
371562ʁdo⁵⁵ me⁵⁵beam (of building)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0518.135.11.9Dwellings0
374943ʁdy¹³umbrellan1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0583.135.11.8.2.2Special clothes and equipment0
3584266028ʁja⁵⁵yak (male)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0257.132.1.2Bovine0
358601ʁja⁵⁵bulln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0260.132.1.2Bovine0
380538ʁjir⁵⁵va⁵⁵difference / distinctionn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0691.138.1Abstract Entities0
3776782411ʁji⁵⁵bow (for arrow)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0636.135.15War and violence0
355557ʁla⁵⁵rga⁵⁵baldheadn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0205.131.2.3.4Bald0
361468ʁla⁵⁵tsi⁵⁵muskn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0316.131.5.3.2Five0
402068ʁle⁵⁵mba⁵⁵clumsy / awkward1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1113.139.6.2.2Negative Human Qualities0
361108ʁloŋ⁵⁵po⁵⁵tɕhe³³elephantn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0309.132.2.1Pachyderms0
352347ʁlo⁵⁵phe⁵⁵lungn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0143.131.7.2Lung0
373222ʁly⁵⁵handle (of a knife)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0550.135.1Waste products0
412718ʁlɛ¹³hire / employv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1351.136.22Exchanges0
379072ʁlɛ⁵⁵vu³³flute (bamboo)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0663.135.1Waste products0
375301ʁlɯ⁵⁵bellybandn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0590.135.11.8.2.1.3Lower body0
378708ʁlɯ⁵⁵songn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0656.135.1Waste products0
378762ʁlɯ⁵⁵kə⁵⁵dancen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0657.136.7.9Manner is primary0
427811ʁlɯ⁵⁵kə⁵⁵brə⁵⁵dancev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1677.136.7.9Manner is primary0
354208257,1002ʁma⁵⁵mə⁵⁵soldiern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0179.134.2.6Military roles0
394920ʁme³³ʁme⁵⁵low / shortadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0969.137.1.5.3Position - high/low0
407537ʁme⁵⁵vi⁵⁵fightv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1234.136.5Fighting0
405346ʁmi⁵⁵vi⁵⁵make a row, racket1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1185.136.14Construction0
385315ʁna⁵⁵past, in theadv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0783.139.1.5Other Intervals0
375757ʁna⁵⁵ʃe⁵⁵yoken1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0599.135.14Husbandry0
412400ʁnɯ⁵⁵hurt (the foot from grit in the shoe)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1344.1310.1.1Prepositions0
373998ʁo¹³ladle (gourd) / dipper (wooden)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0564.135.5Cooking Implements0
431950ʁo¹³there are (trees on the mountain)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1766.1310.0Grammatical Words0
408797ʁo⁵⁵get / acquirev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1263.131.1.5Strength0
3673695642ʁrygrassn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0436.133.1.8Other wild plants0
375807ʁua¹³ring in cow's nose used to lead it aboutn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0600.1310.1.1Prepositions0
355713ʁza⁵⁵ po⁵⁵fool / blockheadn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0208.134.2.12.3Insulting names0
375966ʁzi¹³raftn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0603.135.1Waste products0
4324606697ʁzo⁵⁵chisel / bore (a hole)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1777.135.11.5.3Cutting/Boring0
3762116697ʁzy¹³chiseln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0607.135.11.5.3Cutting/Boring0
3761716697ʁzɔ⁵⁵chiseln1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0607.135.11.5.3Cutting/Boring0
402508ʁzɛr¹³mu⁵⁵cliffy / precipitous1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1124.137.1.5.3Position - high/low0
351218ʁŋe⁵⁵mu⁵⁵wrinklen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0121.139.6.2Negative Qualities0
354415ʁʑye⁵⁵pu⁵⁵servantn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0183.134.2.10Servants0
376684ʂa⁵⁵ŋa³³hoen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0617.135.3Diseases0
374063ʂka⁵⁵mbuə⁵⁵tongs (fire)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0566.135.4Instruments and therapies0
421041ʂke⁵⁵tɕha⁵⁵solidify / congealv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1534.139.5Change of state0
432779ʂkhe⁵⁵standv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1784.131.5.2Foot0
368323ʂkhɯ⁵⁵cigarette / tobaccon1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0455.135.8Religion0
350351m,418ʂko⁵⁵tsi⁵⁵anklen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0104.131.5.8.2Ankle0
377419ʂkuə⁵⁵millstonesn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0631.130
421135ʂku⁵⁵ʂku³³ ʃɛ⁵⁵crawl (of people)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1536.136.7.9Manner is primary0
350856712,mʂkə³³pɔ¹³fistn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0114.131.5.1.1.1Fist0
406895ʂkə³³pɔ¹³kɯ⁵⁵rə³³beat / thump1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1220.136.8Striking, hitting verbs0
433922ʂkə⁵⁵rgɛ¹³turn (cause to)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1809.136.7.6Circularly0
3549922365,mʂkɯ⁵⁵ma⁵⁵thiefn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0194.134.2.12.1Criminals0
4282222365,mʂkɯ⁵⁵vi⁵⁵stealv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1686.136.2.2.1Assorted action verbs0
375554ʂm̥ɛ⁵⁵crupper-strapn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0595.130
429215ʂnoŋ¹³smellv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1707.131.2.8.5Smell0
397703ʂn̥ua⁵⁵muddy / turbid1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1023.133.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
426410ʂn̥ɯ¹³suckv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1648.131.3.2.1Suck/Suckle0
408020ʂpho⁵⁵ptɕhy⁵⁵openv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1246.136.2.2.6.1Open0
372757ʂpi⁵⁵joss stick / incensen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0541.135.8Religion0
345828ʂpo⁵⁵icen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0017.133.2.3Water and other liquids0
346974ʂpo⁵⁵tho¹³flatlandn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0039.130
386499ʂqa¹³rdə⁵⁵tennum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0806.139.9Numbers and numeric expression0
418443ʂqa⁵⁵carve / engravev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1479.136.9.2Carve, shave0
431149ʂqha⁵⁵ra⁵⁵itch / ticklev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1749.131.6.5.5Itch/Scratch0
433361ʂqua⁵⁵steamv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1797.136.6Verbs requiring liquids0
4336982316ʂqua⁵⁵cook / boilv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1804.135.5Cooking Implements0
3768375587ʂsa⁵⁵wedgen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0620.139.7.1Shape and size0
3632632652ʂsi¹³nitn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0357.132.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
380645ʂsi⁵⁵gap / crevicen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0693.133.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
372706ʂso¹³mo⁵⁵torchn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0540.135.11.5.5Tools pertaining to fire0
364872ʂso¹³se⁵⁵torches (pine)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0388.133.1.1Names of trees and shrubs0
425684ʂso⁵⁵guard / defendv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1633.136.2.2.1Assorted action verbs0
3615182595ʂsɛ⁵⁵ottern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0317.132.2.7.1Otter0
367956ʂsɛ⁵⁵seed of Chinese prickly ashn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0448.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
375095ʂt a¹³po⁵⁵rod / stickn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0586.139.7.1Shape and size0
380024ʂta⁵⁵mark / signn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0681.135.1Waste products0
359092ʂta⁵⁵phu⁵⁵stallionn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0270.132.1.7Equine0
376786ʂta⁵⁵thi⁵⁵rope / stringn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0619.135.11.4Rope0
3685805,mʂta⁵⁵tɕha⁵⁵fodder / feed (horse)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0460.133.1.6.4Building, Non-edible0
376476ʂthɯ⁵⁵glue / gumn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0613.135.4Instruments and therapies0
411656ʂtie⁵⁵put one's hand on (sthg.) forv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1327.136.17Putting0
405585ʂtie⁵⁵kɯ⁵⁵rə³³prop up / support1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1190.136.2Action Verbs with Patient0
407295ʂto¹³hit (a person)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1228.136.8Striking, hitting verbs0
387510ʂtoŋ⁵⁵tʂha⁵⁵tɯ⁵⁵thousandnum1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0826.139.9Numbers and numeric expression0
391035ʂto⁵⁵ tɯ⁵⁵ro³¹ten centsclf1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0907.139.9Numbers and numeric expression0
396173ʂto⁵⁵ʂto³³level / flatadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0994.137.1.5.4Position - front/back/side-side0
364455ʂtse⁵⁵sprout / shootnveg1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0380.133.1.10Verbs involving plants0
418348ʂtsha⁵⁵coughv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1477.131.8.3.3Cough0
4266262738ʂtsi⁵⁵calculatev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1652.138.3.1.13.1Think0
350805ʂtsɛ¹³ɕȵi⁵⁵nailnbp1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0113.131.5.10Nail0
404806ʂtsɛ⁵⁵ptɕɛ⁵⁵audit (accounts)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1173.130
406027ʂty¹³pestle / poundv1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1201.135.5Cooking Implements0
407255ʂty¹³hit (a person)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1228.136.8Striking, hitting verbs0
422778ʂty¹³knock / strikev.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1571.136.8Striking, hitting verbs0
394853ʂtɛ⁵⁵ʂtɛ³³thin (in diameter) / fine / tinyadj1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0967.139.7.2Verbs referring to size/shape0
365486ʂtɕar⁵⁵ka⁵⁵walnutn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0400.133.1.4Seeds and flowers, nuts0
372604ʂtɕa⁵⁵ me⁵⁵steel (for flint)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0538.133.2.4Elements, metals, alloys0
376619ʂtɕa⁵⁵ tho⁵⁵plowsharen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0615.135.3Diseases0
374793ʂtɕa⁵⁵ndze⁵⁵nail / tackn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0580.131.5.10Nail0
406162ʂtɕa⁵⁵xtsi⁵⁵kɯ⁵⁵rə³³whip / thrash1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1204.135.14Husbandry0
377821ʂtɕa⁵⁵ŋgu⁵⁵snare / trap (made of metal)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0638.135.14Husbandry0
370735ʂtɕe⁵⁵warehouse / storehousen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0502.139.10.6Functional buildings/places0
402468ʂtɕo⁵⁵ʂtɕo³³alone1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1123.137.1.6.1Single/part/few0
424286ʂtʂa⁵⁵sieve / siftv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1603.135.5Cooking Implements0
417120ʂtʂa⁵⁵xtsɛ⁵⁵tə⁵⁵pty⁵⁵startled, be / shy (of animals)v.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1450.138.3.1.9.1Surprised0
377311ʂtʂha⁵⁵sieve / siftern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0629.135.5Cooking Implements0
430683ʂtʂhy⁵⁵wake upv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1739.131.1.4Wake/Conscious/Alert0
373906ʂtʂi⁵⁵hoop / bandn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0563.135.11.9Dwellings0
384290ʂtʂi⁵⁵year of the monkeyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0763.139.1.2Months and Years0
361057ʂtʂi⁵⁵vu⁵⁵a⁵⁵rgi³³monkeyn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0308.132.1.9Simian0
350196ʂŋi⁵⁵kneen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0101.131.5.8.4Knee0
345929p,2361ʂ◦khɯ⁵⁵smoken1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0019.133.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
425502ʑdye¹³rye⁵⁵harvest / reapv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1629.133.1.10Verbs involving plants0
3593456028ʑe¹³sheepn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0275.132.1.8Ovine and Hircine0
3703321612ʑe¹³housen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0494.135.11.9.1Kinds of dwellings0
3842396028ʑe¹³year of the ramn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0762.139.1.2Months and Years0
398768ʑe¹³right / correct1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1045.131.5.3.2Five0
3596106028ʑe¹³ʒə⁵⁵dung (goat, sheep)n1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0280.132.1.8Ovine and Hircine0
397288ʑe⁵⁵ʑe³³light (weight)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1015.137.1.11.1Light0
3563641012ʑi¹³sonn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0220.134.7.3Later generation0
353896ʑi¹³nə³³mann1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0173.131.9.6.1Pregnant0
396305ʑi¹³rlo⁵⁵reverse siden1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0997.136.2.2.1Assorted action verbs0
356417ʑi¹³ɣə³³xʃi⁵⁵rme⁵⁵daughter-in-lawn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0221.134.7.4Related by marriage0
356624ʑi¹³ɣə³³zo¹³pɕe⁵⁵granddaughtern1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0225.134.7.3Later generation0
356573ʑi¹³ɣə³³ʑi¹³grandsonn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0224.134.7.3Later generation0
419732ʑy¹³leakv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1506.136.6Verbs requiring liquids0
407863ʑə¹³bʑi¹³doze / nod offv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1242.131.1.4.1Sleep/Be asleep0
355453ʑə¹³wu⁵⁵lame personn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0203.131.5.12Lame/Limp0
426313127ʑɛ¹³sleepv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1646.131.1.4.1Sleep/Be asleep0
405948χe⁵⁵charge / sprint (in the front)1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1199.136.7.9Manner is primary0
378188χpe⁵⁵tʃha⁵⁵bookn1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0646.135.1Waste products0
369560χɛ³³tsi⁵⁵shoen1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0479.135.11.8.1Footwear0
429081χɛ⁵⁵ wu⁵⁵forgetv.1808Queyu (Xinlong)343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1704.138.3.1.16.1Forget0