Etyma
tag num_recs chaptertitle chapter sequence protoform protogloss grpid plg grpno notes num_notes num_comparanda status public username
1146Body1.1.12.0guŋBODY / BACK2PTB0.1STC p.182, GSR, HPTB p.30921KEEP1stedt
Lexicon
1522 records found.
rn analysis reflex gloss gfn lgid language grpid grpno grp citation srcabbr srcid semkey chaptertitle num_notes
404766(bu³⁵tsi⁵⁵) tshɔ⁵⁵transplant (rice seedlings)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1172.166.2.2.1Assorted action verbs0
420148(dzã³¹phe⁵⁵) mi³⁵nu̵⁵⁵buryv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1515.166.11Digging, excavation0
424289(dɔ³⁵) wu³⁵ɣɑ⁵⁵ɣɑ³³sieve / siftv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1603.165.5Cooking Implements0
405294(də³⁵lə⁵⁵) lu̵⁵⁵sing1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1184.165.1Waste products0
424661(dʒi³⁵) di³⁵shoot (an arrow)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1611.166.2.2.1Assorted action verbs0
414029(e⁵⁵le⁵⁵tsə³³) bu̵³⁵pregnant, bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1379.161.9.6.1Pregnant0
425074m,m,m,1864(e⁵⁵le⁵⁵tsə³³) nɑ̃³¹birth, give tov.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1620.161.1.2Life/Breathe/Exist0
422972m,m,2727,m(e⁵⁵le⁵⁵tsə³³) tʃhə⁵⁵embrace a child cheek to cheekv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1575.161.2.5.2Jaw/Cheek0
423945m,650,m,m(e⁵⁵ʃə³¹) wu³⁵ khuɔ⁵⁵piss / peev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1596.161.8.4Urine/Piss0
433659(guã³⁵jã³⁵) tɕu⁵⁵use or lean on (a walking sticv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1803.166.2.2.7.1Use0
408259m,m,5618(hu³¹tɕa³¹) ʃə⁵⁵lead (the way) / guidev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1251.166.2.2.1Assorted action verbs0
390934(ji⁵⁵) tshỹ³¹inchclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0905.160
425505(jɔ̃⁵⁵) ka⁵⁵harvest / reapv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1629.163.1.10Verbs involving plants0
416640(jə̃³⁵jə̃⁵⁵) ʑi³⁵bear (fruit)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1439.162.2.3Ursine0
416591(khə⁵⁵khə⁵⁵) wu³⁵ha³⁵lift (the lid)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1438.166.16Holding0
422205(kuɔ³¹) tɕhu⁵⁵broken, be (bowls)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1559.167.1.5.1General - form0
427092(kuɔ⁵⁵) pɑ̃⁵⁵scald / burn (the hand)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1662.166.6Verbs requiring liquids0
417266(kuɔ⁵⁵) thu³¹tsu⁵⁵raise (the hand)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1453.166.7.7Up, etc.0
405716(li³⁵ka⁵⁵) tshu̵³¹accomplish / succeed1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1193.166.2Action Verbs with Patient0
412945(mẽ³⁵)wu³⁵tʂhuɔ⁵⁵close (the door)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1356.166.2.2.6.2Close0
418203(min³¹ta⁵⁵) khə⁵⁵warm oneself by (a fire)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1474.167.1.2.3Temperature0
4228291288,219,m,m(mi³¹kuɛ⁵⁵) thu⁵⁵tsu⁵⁵raise (the tail)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1572.166.7.7Up, etc.0
419994(mĩ³¹tshə⁵⁵) pu̵³⁵set (of the sun)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1512.166.17Putting0
406301(mĩ³¹tshə⁵⁵) tə⁵⁵come out (the sun)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1207.166.7.1Inward0
424385(mĩ³¹tshə⁵⁵) tə⁵⁵sunbathev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1605.161.6.5.4Blistered0
429414(mu̵³¹ji⁵⁵) ji³⁵tsu̵⁵⁵inhalev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1711.161.1.2.2Breath/Breathe0
412808503,m,m(mu̵³¹ji⁵⁵) ʃuɔ⁵⁵blow (wind)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1353.161.3.1.4Blow0
430886m,2361,m(mø³¹xø⁵⁵) ɕu⁵⁵smoke / fumigatev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1743.163.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
4220305664,m,m(mɛ⁵⁵) wu³⁵phɑ⁵⁵split up (bamboo strips)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1555.166.9.3Chop, slice0
431203(nã³¹) ʑi³⁵raise (chickens)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1750.166.7.7Up, etc.0
429751(nã³¹ʃə⁵⁵) ʃə⁵⁵lay (eggs)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1718.166.17Putting0
411813(ndɔ³⁵pa⁵⁵) mi³⁵hə⁵⁵put (soil) onv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1331.166.17Putting0
414853(ndɔ³⁵pa⁵⁵) ȵõ³¹mix (powder) with waterv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1399.166.13.4Mix0
409435(ndʑe³⁵lɛ³³)te³⁵fall over / downv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1277.166.1.1.4.2Fall0
404565(nga³⁵nɔ̃³¹) mi⁵⁵di³⁵step on / tread1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1168.166.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
415093253,253,5541(ni⁵⁵ni⁵⁵)◦ntʃhə⁵⁵squeeze (for milk)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1405.169.5Change of state0
430592(pã⁵⁵) ɕi⁵⁵diarrhea, havev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1737.161.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
429703m,m,m,1864(pha⁵⁵tsi⁵⁵tsi⁵⁵) nɔ̃³¹birth, give to (piglets)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1717.161.1.2Life/Breathe/Exist0
411863(phu⁵⁵ke⁵⁵) mi³⁵tɕɑ̃⁵⁵pull (a quilt) over oneselfv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1332.166.2.2.3.1Push0
4218782658,m(sã³¹) phɑ⁵⁵chop (firewood)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1552.166.9.3Chop, slice0
388080(sɔ̃³¹) kha⁵⁵classifier for riverclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0837.1610.1.3Classifiers0
417165(sɔ⁵⁵) ji³⁵tɕiu⁵⁵rescue / savev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1451.166.2.2.1Assorted action verbs0
397910(sə⁵⁵pa⁵⁵) dʐə³⁵poor (land)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1027.169.6.2.2Negative Human Qualities0
390628(ta³¹) hõ⁵⁵fathomclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0899.169.8Measure Words0
391699(ta³¹) jɔ̃⁵⁵classifier for eggsclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0841.1610.1.3Classifiers0
391546(ta³¹) kha⁵⁵classifier for ropeclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0838.1610.1.3Classifiers0
388788m,321(ta³¹) khuɔ⁵⁵bowl (of cooked rice)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0857.165.1Waste products0
390376(ta³¹) lõ⁵⁵tael (=50 grams)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0894.169.8Measure Words0
389042(ta³¹) nõ⁵⁵sentence (of speech)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0862.1610.5.1Structuring Words0
391596(ta³¹) pa⁵⁵sheet (of paper)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0839.165.11.9.4Furnishings0
388942(ta³¹) pa⁵⁵classifier for leavesclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0860.1610.1.3Classifiers0
388029(ta³¹) pha³¹classifier for bowlsclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0836.1610.1.3Classifiers0
389501(ta³¹) pha⁵⁵classifier for one of a pairclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0871.169.9Numbers and numeric expression0
390016(ta³¹) tsa⁵⁵story (of building)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0887.165.8Religion0
392421(ta³¹) tsɔ̃⁵⁵ (di³⁵)time / instance (of biting)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0922.169.1.5Other Intervals0
388284(ta³¹) tɕa⁵⁵classifier for knivesclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0847.1610.1.3Classifiers0
388435(ta³¹) tɕa⁵⁵classifier for bridgesclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0851.1610.1.3Classifiers0
388586(ta³¹) tɕa⁵⁵classifier for pensclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0854.1610.1.3Classifiers0
389144(ta³¹) tɕa⁵⁵classifier for garmentsclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0864.1610.1.3Classifiers0
388486(ta³¹) tʂa⁵⁵bunch / bundle (of vegetable)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0852.169.9Numbers and numeric expression0
389092(ta³¹) tʂa⁵⁵classifier for songsclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0863.1610.1.3Classifiers0
390222(ta³¹) tʂõ⁵⁵bottle (of wine)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0891.165.1Waste products0
392107(ta³¹) za⁵⁵drop (of oil)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0885.166.16Holding0
389859(ta³¹) ŋgua⁵⁵load of cupped-handsclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0878.166.2.2.1Assorted action verbs0
389195(ta³¹) ɬõ⁵⁵pair (of shoes)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0865.169.9Numbers and numeric expression0
388181(ta⁵⁵) jɔ̃⁵⁵grain (of rice)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0845.163.1.6.2Other ground and milled food0
389963(ta⁵⁵) kha⁵⁵classifier for flagsclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0886.1610.1.3Classifiers0
391799(ta⁵⁵) kɔ̃⁵⁵classifier for sticksclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0843.1610.1.3Classifiers0
392263(ta⁵⁵) lɔ̃⁵⁵ (wu³⁵ŋi⁵⁵)shoutclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0919.168.5.4.1Loud0
388233(ta⁵⁵) tɕhɔ⁵⁵classifier for broomsclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0846.1610.1.3Classifiers0
390528(ta⁵⁵) tɕũ⁵⁵literclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0897.160
388536(ta⁵⁵) ŋɣua³⁵handful (of rice)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0853.169.8Measure Words0
392004(te³¹) dʐi³⁵row (of houses)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0883.166.2.2.1Assorted action verbs0
389127(te³¹) li⁵⁵classifier for songsclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0863.1610.1.3Classifiers0
392212(te³¹) ndzi⁵⁵mealclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0918.165.5Cooking Implements0
391952(te³¹) ɣe⁵⁵team / line (of people (&animals))clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0882.164.5Other Collective terms0
389451m,85(te³¹) ȵĩ⁵⁵day's (journey)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0870.161.5.3.2Five0
391190m,85(te³¹) ȵĩ⁵⁵day's (work)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0910.161.5.3.2Five0
391902(te³¹) ʐũ⁵⁵bowl (of tobacco)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0881.165.1Waste products0
391242(te³¹) ʐə³¹night's (work)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0911.169.1.4Times of Day0
391293m,1016(te⁵⁵) li⁵⁵month's (work)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0912.169.1.2Months and Years0
390732(te⁵⁵) tʃə⁵⁵span (thumb to middle finger)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0901.161.5.9.4Span/Handspan0
407111(tsã³¹kha³¹) jɔ³⁵twist (hemp fibers) between the palms1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1225.166.7.6Circularly0
406121(tshã⁵⁵hã⁵⁵) tɕha³⁵smoke (a cigarette)v1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1203.163.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
429802m,2080(tshɔ̃³¹) wi³⁵fall (rain)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1719.166.1.1.4.2Fall0
432504(tshɛ³¹) ŋgui³⁵stick into / stabv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1778.163.1.2Plant parts and types0
427236(tshɛ⁵⁵wɛ⁵⁵) ji³⁵ thɔ⁵⁵put on (another layer of clothv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1665.166.17Putting0
428649(tshɛ⁵⁵wɛ⁵⁵) te³¹take off (clothes)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1695.166.21Acquisitions0
409533(tshɑ̃⁵⁵) ndi³⁵bite (mosquito)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1279.161.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
427913(tsu̵³⁵) tʃuɛ³¹tʃuɛ³¹pulse / beatv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1679.161.7.1.1Heartbeat/Pulse0
4325532741,m,m(tsɿ³¹ka⁵⁵) ŋgui³⁵pricked, be (on a thorn)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1779.168.4Feeling0
389295(tə³¹) də⁵⁵flock (of sheep)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0867.162.2.4.1Particular birds0
392369(tə³¹) dʑə⁵⁵ (wu³⁵di³⁵)time / instance (of kicking)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0921.169.1.5Other Intervals0
388687(tə³¹) hə⁵⁵bucket (of water)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0856.165.1Waste products0
389553(tə³¹) ju⁵⁵roll (of cloth)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0872.166.7.6Circularly0
388992(tə³¹) ku⁵⁵classifier for flowersclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0861.1610.1.3Classifiers0
388636(tə³¹) mbu⁵⁵pile (of excrement)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0855.166.2.2.1Assorted action verbs0
388891(tə³¹) phə⁵⁵classifier for rocks, stonesclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0859.163.2.9Rocks and minerals0
388334(tə³¹) pu⁵⁵classifier for treesclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0848.1610.1.3Classifiers0
389704(tə³¹) pu⁵⁵basketful (of vegetable)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0875.1610.1.1Prepositions0
389807(tə³¹) pu⁵⁵bundle / sheafclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0877.169.9Numbers and numeric expression0
389348(tə³¹) pɔ³¹tɔ³¹section (of road / journey)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0868.167.1.6.1Single/part/few0
388385(tə³¹) tɕhə⁵⁵line (of wheat)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0850.169.7.1Shape and size0
388841m,5671(tə³¹) tɕhə⁵⁵patch (of ground / field)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0858.165.1Waste products0
389654(tə⁵⁵) khə⁵⁵ tsi⁵⁵square (area unit for selling cloth)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0874.169.7.1Shape and size0
389400(tə⁵⁵) ntshu̵⁵⁵section (of bamboo between two joints)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0869.167.1.6.1Single/part/few0
388130(tə⁵⁵) pu⁵⁵blade (of grass)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0844.161.4.3.2Shoulderblade/Scapula0
392314(tə⁵⁵) xo̵⁵⁵ (wu³⁵di³⁵)time / instance (of hitting)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0920.169.1.5Other Intervals0
390067(tə⁵⁵) xũ⁵⁵classifier for lettersclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0888.1610.1.3Classifiers0
390118(tɛ³¹) khã⁵⁵classifier for roomsclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0889.1610.1.3Classifiers0
390324(tɛ³¹) khuã⁵⁵measure of weight (=1 / 2 kilogram)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0893.169.8Measure Words0
387978(tɛ⁵⁵) pi⁵⁵classifier for peopleclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0835.1610.1.3Classifiers0
391494(tɛ⁵⁵) thɛ̃⁵⁵step / strideclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0916.166.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
392158(tɛ⁵⁵) thɛ̃⁵⁵time / instance (of going somewhere)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0917.169.1.5Other Intervals0
429653(tʃa³¹) mi³⁵ji⁵⁵go downstairsv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1716.166.7.2Outward0
431388(tʃə⁵⁵) ji³⁵ku⁵⁵scoop up (water) / ladle outv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1754.166.11Digging, excavation0
4130821631,m,m(tʃə⁵⁵) mi³⁵ɬɑ̃⁵⁵fill (with water)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1359.166.11Digging, excavation0
4329301631,m(tʃə⁵⁵) ta³⁵go up (water level) / risev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1787.166.7.2Outward0
4158461631,m,m(tʃə⁵⁵) wu³⁵ʃue⁵⁵water / sprinkle / irrigatev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1422.163.2.3Water and other liquids0
4176501631,m(tʃə⁵⁵)du̵³¹boiling, be (water)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1462.166.6Verbs requiring liquids0
412364(tʃə⁵⁵nɔ̃³¹) tɕe⁵⁵on the other side (of a rivbe v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1343.1610.1.1Prepositions0
415272(tɑ̃⁵⁵te⁵⁵) wu³⁵tʂa⁵⁵send (a letter)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1409.166.2.2.2Move an object0
416996(tɕhã³¹mã⁵⁵) hɛ³¹enter (a house)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1447.166.7.1Inward0
417744(tɕhi⁵⁵tʃhe⁵⁵) khɛ⁵⁵start / drive (a car)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1464.169.5Change of state0
423301(tɕhye⁵⁵tɕhye⁵⁵tɕi⁵⁵) ŋĩ³⁵chip (the rim)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1582.163.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
428324(tɕhy³¹mɔ̃³¹) wu³⁵tɕɑ̃⁵⁵spitv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1688.161.8.3Spit/Saliva0
409945(tʂa⁵⁵po⁵⁵) ji³⁵si⁵⁵block up / plugv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1288.166.2Action Verbs with Patient0
428557(tʂu³⁵)(pa⁵⁵pa⁵⁵) ʃə⁵⁵slough off (of a snake)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1693.163.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
418628(tʂuɔ³⁵wu⁵⁵) ji³⁵di³⁵buckle / button upv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1483.165.11.8.2.3Parts of clothing0
408946385,m,m,m(wã³¹jã⁵⁵) mi³¹ŋgui⁵⁵lower (the head)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1266.160
433186(wi³⁵tsi⁵⁵) tsɔ³⁵sting (of wasps)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1793.162.4.2Sting0
429369(wũ³¹pu⁵⁵) ji³⁵si⁵⁵cover (the mouth)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1710.165.8Religion0
432832(wũ³¹pu⁵⁵) thu⁵⁵kuɛ⁵⁵open (the mouth)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1785.166.2.2.6.1Open0
426082(wũ³¹pu⁵⁵) wu³⁵ɕi⁵⁵ɕi³³rinse (the mouth)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1641.166.6Verbs requiring liquids0
430686(wũ³¹ʃə⁵⁵) tɔ³⁵wake upv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1739.161.1.4Wake/Conscious/Alert0
420716(xue⁵⁵miɛ̃⁵⁵) phe⁵⁵dã³⁵grind (flour)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1527.169.5Change of state0
422920(zã³¹pa⁵⁵) du̵³⁵cut up (vegetable)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1574.166.9.3Chop, slice0
415432(zã³⁵pa⁵⁵) ji³⁵tʃhə⁵⁵pick up (food with chopsticks)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1413.165.5Cooking Implements0
423847(zã⁵⁵zã⁵⁵) tu̵⁵⁵knead (dough)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1594.165.5Cooking Implements0
405758(zi³⁵) ji³⁵ku⁵⁵fill (a bowl with rice)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1194.166.11Digging, excavation0
408165(zɔ³⁵) bu³⁵carry (money) on onev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1249.166.2.2.2.1Carry0
4132803604,m,m,m(zɑ̃⁵⁵pu⁵⁵) wu³⁵tɕhyi⁵⁵cross (a bridge)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1363.166.7.10Move with something else0
3887382504,m(ŋi³⁵) thə⁵⁵classifier for two booksclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0849.1610.1.3Classifiers0
3917492504,m(ŋi³⁵) tɕõ⁵⁵classifier for two birdsclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0842.1610.1.3Classifiers0
390426(ŋi³⁵) ʐũ³⁵tsi³¹measure of weight (=0.1 tael)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0895.169.8Measure Words0
430359(ɣɑ̃³¹) wu³⁵gui³⁵subside (of swelling)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1732.166.1.1Affect0
425599(ʃuɔ⁵⁵tũ⁵⁵) mi³⁵ɬɑ̃⁵⁵close (an umbrella)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1631.166.2.2.6.2Close0
432602(ȵa³⁵) tsə⁵⁵kə³³blink / winkv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1780.161.2.6.12Blink/Wink0
412320(ȵõ⁵⁵) ka⁵⁵mow / cut (grass)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1342.166.9.4Mince, shred0
430641(ȵə⁵⁵) wu³⁵ka⁵⁵blow (one's nose)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1738.161.3.1.4Blow0
427000(ȵɑ³¹wũ⁵⁵) tʃyɛ̃³¹shed (tears)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1660.165.11.9.1Kinds of dwellings0
41032734,m,m(ɕi⁵⁵) mi³⁵tsə⁵⁵chop / cut (meat)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1296.166.9.3Chop, slice0
390984(ʂuɔ⁵⁵wu⁵⁵) (ta³¹) khuɔ⁵⁵yuan (Chinese money)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0906.164.6Ethnonyms/Place names0
417401(ʐi³⁵) ji³⁵lu̵⁵⁵lu̵³³roll up (cloth)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1456.166.7.6Circularly0
415389(ʐuɔ³⁵ku⁵⁵) ji³⁵dɑ̃⁵⁵hu³³buckle up / fasten (a belt)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1412.165.11.8.2.3Parts of clothing0
361212ã³¹gui⁵⁵bearn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0311.162.2.3Ursine0
363988ã³¹ȵa⁵⁵khɔ³¹khɔ³¹snailn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0371.162.2.5Fish and Mollusks0
357791p,2507a³⁵ji⁵⁵mother-in-lawn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0246.164.7.4Related by marriage0
356133p,1635a³⁵pu⁵⁵grandfathern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0216.164.7.1Previous generation0
356186a³⁵tsə⁵⁵grandmothern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0217.164.7.1Previous generation0
356080a³⁵tsə⁵⁵a³⁵pu⁵⁵ancestors / forebearsn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0215.164.7.1Previous generation0
368167a³⁵ʐa⁵⁵alcoholic beveragen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0452.163.1.6Extracts and processed forms0
434341a³⁵ʐa⁵⁵dʐa³⁵drunk, bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1818.161.3.5.9Drink0
356983a⁵⁵ji⁵⁵aunt <wife of father's elder brother>n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0231.164.7.1Previous generation0
357088a⁵⁵ji⁵⁵aunt <wife of father's younger brother>n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0233.164.7.1Previous generation0
357406p,2507a⁵⁵ji⁵⁵aunt <mother's brother's wife>n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0239.161.5.3.2Five0
357515p,2507a⁵⁵ji⁵⁵aunt <mother's sister>n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0241.164.7.1Previous generation0
357628a⁵⁵ji⁵⁵aunt <father's sister>n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0243.164.7.1Previous generation0
357956a⁵⁵ji⁵⁵stepmothern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0249.164.7.1Previous generation0
356342p,1619a⁵⁵ma³³mothern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0219.164.7.1Previous generation0
356278a⁵⁵ta³³fathern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0218.164.7.1Previous generation0
418154ba³³ba⁵⁵shoulderv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1473.161.4.3Shoulder0
404243ba³¹tɕe⁵⁵tɕa³⁵patch (clothing)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1161.165.1Waste products0
352604ba³⁵tu⁵⁵stomachnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0148.161.7.6Stomach0
400658bã⁵⁵busy1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1082.169.6.3Neutral0
351015bie³⁵lũ³³testiclen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0117.160
350962bie³⁵tsi³³genitals (male)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0116.161.9.1Egg0
353531bi³⁵Tibetan1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0166.164.6Ethnonyms/Place names0
418488bi³⁵agree / consentv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1480.168.3.1.4.1Agree0
434443bi³⁵do / makev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1820.166.1.1.1To do/act0
403736bi³⁵ ʐã⁵⁵ wu³⁵ di⁵⁵dig1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1150.166.11Digging, excavation0
374117bi³⁵dũ⁵⁵tube (bamboo) for blowing on a firen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0567.160
352655bi³⁵dɑ̃⁵⁵intestinenbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0149.161.7.6Stomach0
4370502148,mbi³⁵pu̵⁵⁵frogn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0349.162.1.6.2Frog/Toad0
376379bi³⁵ɬã⁵⁵plane (tool)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0611.165.1Waste products0
350094bo³⁵bo⁵⁵buttocksn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0099.161.4.10Buttocks/Rump0
4117665407bu³⁵rotv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1330.163.1.10Verbs involving plants0
4287392177,5666bu³⁵ku⁵⁵carry (loads; of pack animals)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1697.166.2.2.2.1Carry0
431991bu̵³⁵there are (trees on the mountain)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1766.1610.0Grammatical Words0
353746bɔ̃³¹dza⁵⁵e⁵⁵le⁵⁵tsə³³babyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0170.164.2.11Stages of growth0
381429bə³³zə³³gə⁵⁵middlen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0708.161.9.4Breast0
421138bə³¹bə⁵⁵ju³⁵lɛ³³ʃə³¹ʃə⁵⁵crawl (of people)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1536.166.7.9Manner is primary0
370637bə³⁵ dza⁵⁵upstairs (second floor, where people live)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0500.169.2.1Up0
358617bə³⁵mu⁵⁵cown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0261.162.1.2Bovine0
402186bə³⁵tɕha⁵⁵pitiable / pitiful1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1116.168.3.2.3.2Pity0
375658dã³¹phu⁵⁵whipn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0597.165.14Husbandry0
422781dã³⁵knock / strikev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1571.166.8Striking, hitting verbs0
401642da³⁵ȵĩ³⁵bi³⁵careful / attentive1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1103.168.3.2.3.1Comfort0
407258dã⁵⁵hit (a person)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1228.166.8Striking, hitting verbs0
385991dẽ³¹tɕhẽ⁵⁵festivaln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0796.165.8Religion0
361009506,sde³⁵mu̵⁵⁵claw / talonn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0307.161.5.10.4Claw/Talon/Pincer0
421933di³¹ndi³⁵floatv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1553.166.6.1Float0
407540di³⁵di⁵⁵tshe⁵⁵fightv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1234.166.5Fighting0
415176di³⁵gi³⁵kuɔ⁵⁵rememberv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1407.168.3.1.16.1Forget0
430102di³⁵gi⁵⁵thinkv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1726.168.3.1.13.1Think0
375913di³⁵ndʒə⁵⁵boat / shipn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0602.165.1Waste products0
348642du³¹sø⁵⁵tombn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0071.169.10.6Functional buildings/places0
3779372202du³⁵poison / toxinn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0641.166.4Harm0
401277du³⁵hard / laborious1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1095.169.6.2Negative Qualities0
369460dũ³⁵phɛ⁵⁵putteen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0477.165.11.8.1Footwear0
380383du³⁵pu⁵⁵pain / agonyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0688.161.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
372505du̵³⁵gi⁵⁵flintn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0536.163.2.9Rocks and minerals0
425172dzã³¹left over, be / remainv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1622.161.5.3.2Five0
422437dzɔ̃³⁵bi³⁵deceive / cheatv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1564.168.3.3.4.3.2Negative0
361621dzə³⁵hedgehogn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0319.162.2.7Other Mammals0
432110dɔ³¹meet / come acrossv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1769.166.2Action Verbs with Patient0
365641dɔ³⁵rice (paddy)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0403.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
367494dɔ³⁵ricen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0439.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
365893dɔ³⁵ȵõ⁵⁵straw (rice)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0408.163.1.6.2Other ground and milled food0
403955dɔ̃³¹ku⁵⁵close (the mouth)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1155.166.2.2.6.2Close0
373068dɔ̃³¹ŋə⁵⁵lid / covern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0547.165.1Waste products0
398530dɔ̃³⁵tense / tight / taut1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1040.166.13.1Tying0
374896də³⁵thũ⁵⁵laddern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0582.165.4Instruments and therapies0
377733dʒi³⁵arrown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0637.165.15War and violence0
424524dʒu³⁵kə⁵⁵ dʑə³⁵consult / discussv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1608.166.2.2.2Move an object0
420097dʒuɑ̃³¹scoldv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1514.168.5.1Scold0
369563dʒə³¹shoen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0479.165.11.8.1Footwear0
425443dʒə³⁵bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1628.1610.4.1.1Grammatical case0
369769dʒə³⁵ʐu⁵⁵coraln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0483.160
366360dʒə⁵⁵tsi⁵⁵milletn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0417.161.5.3.2Five0
395348dɑ³¹wu⁵⁵narrowadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0977.169.7.2Verbs referring to size/shape0
397504dɑ̃³¹(lɛ⁵⁵)late1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1019.169.1.1Adverbial uses0
360537711,714dɑ̃³⁵pha⁵⁵wingn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0298.161.5.1.3Wing0
393314dʐa³⁵mu⁵⁵wu⁵⁵we allpron1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0939.164.1Pronouns0
400473dʐa³⁵mɛ⁵⁵dẽ³¹mɛ⁵⁵astringent1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1078.167.1.4.4Taste0
401601dʐa³⁵pi³³mã³⁵sly / cunning1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1102.168.3.1.13Think/plan0
384140dʐui³⁵year of the snaken1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0760.169.1.2Months and Years0
414261dʐui³⁵returnv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1385.166.2.2.1Assorted action verbs0
424567dʐui³⁵gui⁵⁵dʐui³⁵go upstairsv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1609.166.7.2Outward0
378507dʐũ³⁵storyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0652.165.8Religion0
369877dʐuɔ³⁵wu⁵⁵necklace / neckletn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0485.165.11.8.3Jewelry and Accessories0
405349dʐuɔ̃³⁵dʐuɔ̃⁵⁵bi³⁵make a row, racket1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1185.166.14Construction0
3551475531dʐu̵³⁵enemy (personal) / antagonizern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0197.164.2.6Military roles0
404514dʐu̵³⁵cut (paper, cloth)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1167.165.1Waste products0
403905dʐu̵³⁵ndʐu̵³⁵compare1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1154.168.3Psychological verbs0
408748dʐyi³⁵arrivev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1262.166.7.1Inward0
352147621dʐə³⁵tonguenbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0139.161.3.3Tongue0
398198dʐə³⁵thin (hair)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1033.169.7.2Verbs referring to size/shape0
379230dʐə³⁵bu⁵⁵belln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0666.165.1Waste products0
353214dʐə³⁵mo⁵⁵dirt / filthn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0160.161.5.3.2Five0
352198621,mdʐə³⁵tsi³³uvulan1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0140.161.3.5.1Uvula0
347491dʐə³⁵tʃhə⁵⁵spring (water)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0049.166.7.9Manner is primary0
398869dʐə³⁵wu³³true1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1047.169.6.1.1Positive Qualities0
400020dʐə³⁵zɑ̃⁵⁵wɑ̃³¹tsi³¹fragrant (smell)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1069.163.1.10Verbs involving plants0
401449dʐɑ³⁵wu⁵⁵clever1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1099.169.6.1.2Positive Human Qualities0
346088dʑã³¹earth / groundn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0022.163.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
347080dʑã³¹fields (wheat etc.)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0041.163.2.5Landforms and geographical features0
354159dʑã³¹li⁵⁵bi³⁵wu⁵⁵peasantn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0178.160
412547dʑã³¹ʒu³⁵plough / tillv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1347.165.3Diseases0
397756dʑa³⁵fat1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1024.161.6.4Fat/Be Fat0
397807dʑa³⁵fat (pig)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1025.161.6.4Fat/Be Fat0
395718dʑi³⁵fulladj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0984.161.1.3.2Satiated/Full/Enough0
420301dʑi³⁵full, be / filled upv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1518.161.1.3.2Satiated/Full/Enough0
431581dʑi³⁵lɛ³³pə³⁵overflow / spillv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1758.166.6Verbs requiring liquids0
407587dʑi³⁵lɛ⁵⁵pa⁵⁵break up / scatterv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1235.169.5Change of state0
383887dʑu³⁵wa⁵⁵year of the mousen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0755.169.1.2Months and Years0
347236dʑu̵³¹mu̵⁵⁵sandn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0044.163.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
370688dʑu̵³⁵ ʐu̵⁵⁵downstairs (first floor, the draught animal pen)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0501.1610.0Grammatical Words0
380435dʑyi³⁵mistake / errorn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0689.166.2Action Verbs with Patient0
381377dʑɔ̃³¹tɕhyɔ⁵⁵northn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0707.169.2.8Directions0
362235dʑə³¹gui⁵⁵vulture (cinereous)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0331.162.2.4.1Particular birds0
384343dʑə³⁵year of the chickenn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0764.169.1.2Months and Years0
3874472258dʑə³⁵hundrednum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0824.169.9Numbers and numeric expression0
430541dʑə³⁵writev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1736.166.2.2.9.1Write0
399970dʑɛ̃³⁵easy1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1068.169.6.1.1Positive Qualities0
407789dʑɛ̃³⁵tɕhu⁵⁵betv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1240.166.19Social action0
409626dʑɑ̃³⁵lose / mislayv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1281.166.10.1Unintentional loss - Misplace0
425259dʑɑ̃³⁵lose (sthg.)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1624.166.10.1Unintentional loss - Misplace0
353694m,m,2727e⁵⁵le⁵⁵tsə³³childn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0169.161.5.3.2Five0
352806m,650e⁵⁵ʃə⁵⁵urinenbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0152.161.8.4Urine/Piss0
352705e⁵⁵ʃə⁵⁵mɔ̃³⁵kuɔ³³bladdernbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0150.161.7.8Bladder0
410667fa⁵⁵fermentv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1304.163.1.10Verbs involving plants0
367127fu³¹tu⁵⁵bean (broad)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0432.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
368482fu⁵⁵tsə³¹wheat brann1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0458.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
378973fɕhã⁵⁵lã⁵⁵cymbalsn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0661.165.1Waste products0
419211ga³⁵tired, be / fatiguedv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1495.169.6.2.2Negative Human Qualities0
401969ge³⁵jõ⁵⁵industrious / hardworking1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1111.169.6.1.2Positive Human Qualities0
3538482228,sge³⁵mu⁵⁵old ladyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0172.167.1.8.3Neutral term0
3537962228,sge³⁵pu⁵⁵old mann1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0171.167.1.8.3Neutral term0
399127ge³⁵wu⁵⁵good1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1052.169.6.1.1Positive Qualities0
428459gi³⁵gi⁵⁵tɕhyi⁵⁵back up / retreatv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1691.161.4.8Back0
349683209,219gi³⁵kuɑ̃⁵⁵backn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0091.161.4.8Back0
351893gi³⁵lu⁵⁵ kha⁵⁵spine / backbonen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0134.161.4.8.2Spine/Backbone0
385888guã³⁵ndə⁵⁵wintern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0794.169.1.2Months and Years0
345727guã³⁵sə⁵⁵dewn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0015.160
429555gui³⁵like / lovev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1714.168.3.1.1.1Like0
402231gui³⁵ (lɛ⁵⁵)happy / excited1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1117.168.3.1.5.1Happy0
357899gui³⁵tɕhi³¹wifen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0248.164.7.4Related by marriage0
394798gui⁵⁵dzə⁵⁵ʐa³³wide (in diameter) / coarse (of texture)adj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0966.1610.1.1Prepositions0
398440gui⁵⁵dzə⁵⁵ʐa³³rough / coarse1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1038.167.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
351687535gu³⁵tendon / sinewn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0130.161.6.6.1Sinew/Tendon/Ligament0
423755gu³⁵dissolvev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1592.166.6.2Dissolve0
371565gu³⁵ɕɛ̃⁵⁵beam (of building)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0518.165.11.9Dwellings0
4187182235guɔ³⁵cryv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1485.161.8.8.2Cry/Weep0
3752035674gu̵³⁵saddlen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0588.165.14Husbandry0
362808gu̵³⁵du̵⁵⁵ʐu³³turtledoven1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0342.162.2.4.1Particular birds0
415051gə³⁵press (a tube of toothpaste)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1404.169.5Change of state0
431114gə³⁵gə⁵⁵wu³⁵də⁵⁵di³⁵winnowv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1748.163.1.10Verbs involving plants0
415141gə³⁵mu⁵⁵pinch (of a shoe)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1406.168.4Feeling0
354838gɑ̃³⁵mə⁵⁵wizard / sorcerer (local area)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0191.164.2.4Religious Roles0
430449ha³³ma⁵⁵tsi⁵⁵bi³⁵careful, be / cautiousv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1734.168.3.2.3.1Comfort0
376998hã³¹fertilizer / manuren1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0623.161.9Reproductive System0
431490m,m,5618ha³¹tɕa⁵⁵ʃə⁵⁵lead the wayv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1756.166.2.2.1Assorted action verbs0
362083ha⁵⁵kite (black-eared) / hawkn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0328.165.8Religion0
361420hi⁵⁵deer (river)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0315.162.2.2Cervidae0
369151hi⁵⁵pants / trousersn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0471.165.11.8.2.1.3Lower body0
347184hũ³¹phə⁵⁵stonen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0043.163.2.9Rocks and minerals0
348379hũ³¹tshu⁵⁵villagen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0066.165.8Religion0
376978hũ³¹tu⁵⁵basket carried on the backn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0622.165.1Waste products0
346924hu³¹tɕa³¹roadn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0038.169.10.1Roads and Ways0
372709hu³¹tɕɑ⁵⁵torchn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0540.165.11.5.5Tools pertaining to fire0
352908615,1631hu⁵⁵tʃə³¹sweatnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0154.161.8.1Sweat/Perspire0
382346hɔ⁵⁵pi³¹under (the table)prep1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0725.169.2.2Down0
375557həu³¹tɕhu⁵⁵crupper-strapn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0595.160
4079111716,1716,mhə³¹hə⁵⁵bi³⁵yawnv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1243.161.3.1.3Yawn/Gape0
407957hə³¹ki⁵⁵bi³⁵hiccupv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1244.161.8.3.5Hiccup0
373801hə⁵⁵bucketn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0561.165.1Waste products0
413478hɛ⁵⁵wɛ⁵⁵ask s.b. to come here / fetchv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1367.168.5.7.1Ask0
421088hɑ³¹throw up / vomitv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1535.166.12Throwing0
362032hɑ̃⁵⁵kuɔ³³nest (bird)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0327.162.2.4Birds (in general)0
393958hɑ̃⁵⁵ȵĩ⁵⁵ȵo⁵⁵ȵe⁵⁵that side / theredem1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0951.1610.1Ontological0
3864002259ie⁵⁵eightnum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0804.169.9Numbers and numeric expression0
349577jã³¹neckn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0089.161.4.2Neck0
3955035729,mja³¹kuã⁵⁵thickadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0980.169.7.2Verbs referring to size/shape0
375760jã³¹kuɔ³¹yoken1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0599.165.14Husbandry0
364458ja³¹tsə⁵⁵sprout / shootnveg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0380.163.1.10Verbs involving plants0
357843ja³¹tɕhyi³¹husbandn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0247.164.7.4Related by marriage0
398157ja³⁵woven, tightly (fabric)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1032.165.1Waste products0
3583856028ja⁵⁵yakn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0257.162.1.2Bovine0
3585476028ja⁵⁵--calf (yak)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0259.161.5.7Leg0
358705ja⁵⁵--dung (cow) (wet)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0262.161.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
376635ja⁵⁵pu̵⁵⁵rake (wooden)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0616.165.1Waste products0
400707jã⁵⁵wu³³rich1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1083.165.9Monetary Terms0
3606415718ja⁵⁵|tsə³¹duckn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0300.162.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
3642442085,2085je⁵⁵je⁵⁵leafnveg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0376.163.1.3Leaves0
380912jĩ³¹pi⁵⁵pi⁵⁵tsə³¹shadown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0698.163.2.10Light or lack of light0
380752jĩ³¹ɕɑ̃⁵⁵mark / trace / trackn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0695.166.2.2.2Move an object0
372556ji³⁵tindern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0537.163.1.6.4Building, Non-edible0
434195ji³⁵walkv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1815.166.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
423530ji³⁵ pɔ̃⁵⁵ku³⁵heat up (cold rice)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1587.169.6.2Negative Qualities0
412683ji³⁵di⁵⁵ɣi⁵⁵di⁵⁵assess / estimatev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1350.168.3.1.13.2Plan0
423806ji³⁵gu⁵⁵dissolve (cause to)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1593.166.6.2Dissolve0
429218ji³⁵hɔ̃⁵⁵smellv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1707.161.2.8.5Smell0
419004ji³⁵hɛ⁵⁵we³³comev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1491.166.7.1Inward0
411659ji³⁵hɑ⁵⁵put one's hand on (sthg.) forv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1327.166.17Putting0
417491ji³⁵hɑ⁵⁵dig / excavatev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1458.166.11Digging, excavation0
412186ji³⁵ka⁵⁵cut (meat)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1339.166.9.3Chop, slice0
412234ji³⁵ka⁵⁵sever (a rope)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1340.165.11.4Rope0
393742ji³⁵ki⁵⁵thatdem1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0947.1610.1Ontological0
393849ji³⁵ki⁵⁵ (mũ³⁵) ȵa³¹thosedem1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0949.1610.4.3.2Demonstrators0
393902ji³⁵ki⁵⁵kɛ⁵⁵theredem1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0950.169.2.7Extent0
417450ji³⁵kuɔ⁵⁵ʐɔ⁵⁵huddle / curl upv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1457.166.13.5Join (general)0
405076ji³⁵lu̵³⁵lu̵³³wind (thread onto a keel)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1179.163.2.1Weather and seasons0
412721ji³⁵lu⁵⁵hire / employv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1351.166.22Exchanges0
408852m,5577,mji³⁵lɔ̃⁵⁵di³⁵waitv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1264.166.1.1.6Wait0
366309ji³⁵me⁵⁵maize / cornn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0416.163.1.5Fruits and vegetables0
420615ji³⁵mɑ⁵⁵mɑ⁵⁵stroke / touchv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1525.168.4Feeling0
405249ji³⁵nã⁵⁵mã⁵⁵khɔ̃³¹repay1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1183.166.22Exchanges0
413698ji³⁵nda³⁵close (a book)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1372.166.2.2.6.2Close0
404618ji³⁵pe⁵⁵hide (sthg.)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1169.161.6.5.1Hide/Leather0
421833ji³⁵phũ⁵⁵drape (a garment) over one's shouldersv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1551.161.5.3.2Five0
384038ji³⁵pi⁵⁵year of the rabbitn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0758.169.1.2Months and Years0
403361ji³⁵pɔ⁵⁵wrapv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1142.166.2.2.1Assorted action verbs0
408439ji³⁵thɔ⁵⁵bi³⁵hold up / delayv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1255.166.16Holding0
409032ji³⁵tsɔ⁵⁵light (a fire)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1268.167.1.11.1Light0
409129ji³⁵tsɔ⁵⁵light (a light)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1270.167.1.11.1Light0
409486ji³⁵tsɛ⁵⁵fold up (a quilt)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1278.161.4.4.2Bosom/Lap0
420766ji³⁵tʃhə⁵⁵take / hold / getv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1528.166.21Acquisitions0
423056ji³⁵tʃhə⁵⁵get / fetchv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1577.161.1.5Strength0
403311ji³⁵tʂha⁵⁵bind / tie up1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1141.166.13.1Tying0
397241jĩ³⁵wu⁵⁵heavy1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1014.169.6.2Negative Qualities0
406487m,2779ji³⁵wɛ⁵⁵wear (a garment)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1211.166.2.2.1Assorted action verbs0
406539m,2779ji³⁵wɛ⁵⁵put on (shoes)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1212.166.17Putting0
408305m,2779ji³⁵wɛ⁵⁵wear (a hat)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1252.166.2.2.1Assorted action verbs0
408394ji³⁵xã⁵⁵wear (a bracelet)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1254.166.2.2.1Assorted action verbs0
404984ji³⁵xɔ⁵⁵support s.b. with one's hand1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1177.161.5.3.2Five0
433756ji³⁵xɔ⁵⁵grab / seize / catchv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1805.166.21Acquisitions0
418812ji³⁵ŋguã⁵⁵pull / tugv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1487.166.2.2.3.1Push0
416727ji³⁵ŋĩ³⁵marry (of a man)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1441.166.19Social action0
423105ji³⁵ŋĩ³⁵marry (a woman)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1578.166.19Social action0
408991ji³⁵ŋui⁵⁵di³⁵nodv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1267.161.2.1Head/Headed0
433701m,2316ji³⁵ʃa⁵⁵cook / boilv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1804.165.5Cooking Implements0
407071ji³⁵ʃɑ̆⁵⁵ku⁵⁵urge / hurry / speed up1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1224.168.5.10.3Talk with purpose of convincing0
408481ji³⁵ȵa⁵⁵block (the wind)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1256.166.2Action Verbs with Patient0
431755ji³⁵ɕɛ̃⁵⁵embrace / hugv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1762.168.4Feeling0
419689ji³⁵ɕɛ⁵⁵cuddle / embracev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1505.168.4Feeling0
403259ji³⁵ʐo⁵⁵di³⁵help1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1140.166.2.2.1Assorted action verbs0
434250ji³⁵ʑy⁵⁵bore / drill (a hole)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1816.166.11Digging, excavation0
408350ji¹³tʂha⁵⁵wear (a turban)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1253.166.2.2.1Assorted action verbs0
394592ji⁵⁵pa⁵⁵nɛ³⁵tsə⁵⁵all / whole, thenum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0963.169.9Numbers and numeric expression0
414971ji⁵⁵tɕhi³¹dʐui³⁵gather / assemblev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1402.166.13.5Join (general)0
354418jo⁵⁵pu⁵⁵servantn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0183.164.2.10Servants0
396392ju³⁵slanting / leaningadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0999.167.1.5.1General - form0
419735ju³⁵leakv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1506.166.6Verbs requiring liquids0
426316127ju³⁵sleepv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1646.161.1.4.1Sleep/Be asleep0
430243ju³⁵ju⁵⁵tshɛ³³look like / resemblev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1729.161.2.6.11Behold0
426366ju³⁵lɛ³³wũ³⁵dʑy⁵⁵asleep, fallv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1647.161.1.4.1Sleep/Be asleep0
3810675574,mjũ³⁵tʃhu³³usen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0701.166.2.2.7.1Use0
433320ju⁵⁵ju⁵⁵bi³⁵fight / vie forv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1796.166.5Fighting0
377786jɔ³⁵snare / trapn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0638.165.14Husbandry0
399818jɔ³⁵warm1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1065.167.1.2.3Temperature0
365591jɔ̃³⁵jɔ̃⁵⁵foodstuff / grainn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0402.165.5Cooking Implements0
367650jɔ̃⁵⁵phɛ⁵⁵flourn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0442.163.1.6.2Other ground and milled food0
366207jɔ̃⁵⁵ȵõ⁵⁵straw (wheat)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0414.163.1.6.2Other ground and milled food0
365996jɔ̃⁵⁵ɕɛ̃⁵⁵wheatn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0410.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
410780jɔ̃⁵⁵ʑi³⁵germinate / sproutv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1307.163.1.9Vegetative/Agricultural activity0
432782145jə³⁵standv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1784.161.5.2Foot0
375405jə³⁵tɕɛ̃⁵⁵stirrupn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0592.160
385787jə⁵⁵ndə⁵⁵summern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0792.163.2.1Weather and seasons0
381118jɛ̃³¹se⁵⁵colorn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0702.169.4Colors0
362370jɛ̃³⁵tsə³¹swallown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0333.161.3.5.6Swallow0
431843282jɛ̃⁵⁵have (money)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1764.168.2Abstract verbs0
431953jɛ̃⁵⁵there are (trees on the mountain)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1766.1610.0Grammatical Words0
432007282jɛ̃⁵⁵have (eyes)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1767.168.2Abstract verbs0
432056jɛ̃⁵⁵there is (water in the bowl)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1768.169.2.7Extent0
382018jɛ̃⁵⁵ji⁵⁵surroundingsn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0719.160
366047jɑ̃³¹lã³¹mɛ⁵⁵barleyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0411.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
364090jɑ̃³¹tɕa⁵⁵trunknveg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0373.161.4.1Torso/Trunk0
372195jɑ̃³¹tɕɛ̃⁵⁵soapn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0530.165.11.8.4Toiletries0
3972912789,mjɑ̃³¹wu⁵⁵light (weight)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1015.167.1.11.1Light0
372658jɑ̃³¹xɔ⁵⁵matchn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0539.165.11.5.5Tools pertaining to fire0
366820jɑ̃³¹y³⁵potaton1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0426.163.1.5Fruits and vegetables0
380859jɑ̃³⁵tsə³¹shape / appearancen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0697.169.7.1Shape and size0
417315kã³⁵sawv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1454.165.11.5.3Cutting/Boring0
3626392279,mka³⁵li⁵⁵crown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0339.162.2.4.1Particular birds0
430740ka³⁵ʃɑ̃⁵⁵restv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1740.161.1.4.1Sleep/Be asleep0
423158kã⁵⁵go / leavev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1579.166.7.2Outward0
399350ka⁵⁵ta⁵⁵ra³³overgrown (plant)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1056.163.1.10Verbs involving plants0
398242ka⁵⁵ta⁵⁵ʐa³³hard1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1034.169.6.2Negative Qualities0
365439kã⁵⁵tʃe³¹sugarcanen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0399.163.1.5Fruits and vegetables0
348019khã³¹mɑ̃⁵⁵charcoaln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0059.163.2.4Elements, metals, alloys0
353010kha⁵⁵tʃhə⁵⁵salivanbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0156.161.8.3Spit/Saliva0
346036khi³¹steamn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0021.166.6Verbs requiring liquids0
366098khi³¹barley (highland)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0412.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
421044khĩ³⁵solidify / congealv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1534.169.5Change of state0
420251khi⁵⁵sellv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1517.166.22Exchanges0
352502201,mkhi⁵⁵mu̵⁵⁵kidneynbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0146.161.7.5Kidney0
400277229,mkhi⁵⁵mu⁵⁵bitter1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1074.167.1.4.4Taste0
400381khi⁵⁵mu⁵⁵salty1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1076.163.2.4Elements, metals, alloys0
394815khuã³¹thin (in diameter) / fine / tinyadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0967.169.7.2Verbs referring to size/shape0
365489khũ³¹lũ⁵⁵walnutn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0400.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
366616khu³¹tsa⁵⁵pepper (hot) / chilin1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0422.163.1.5Fruits and vegetables0
387672khuɔ³³khuɔ³³dʑə³⁵millionnum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0829.169.9Numbers and numeric expression0
387723khuɔ³³khuɔ³³tɔ̃⁵⁵tshu̵⁵⁵tə⁵⁵tɕã⁵⁵ten millionnum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0830.169.9Numbers and numeric expression0
3862972621khuɔ⁵⁵sixnum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0802.169.9Numbers and numeric expression0
382174khu̵⁵⁵upper part of / upper reachesn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0722.169.2.1Up0
375151khu̵⁵⁵lu̵⁵⁵wheeln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0587.165.1Waste products0
3600741764khu⁵⁵dogn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0289.162.1.11Canine0
366461khu⁵⁵ʃə⁵⁵hempn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0419.163.1.5.1Leafy vegetables0
372087khu⁵⁵ʃɑ̃⁵⁵cupboard / cabinetn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0528.160
407354khu⁵⁵ɬɑ̃⁵⁵hunt1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1230.166.2.2.1Assorted action verbs0
354678khu⁵⁵ɬɑ̃⁵⁵wu⁵⁵huntern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0188.166.2.2.1Assorted action verbs0
377205khɔ³⁵pu⁵⁵mortarn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0627.165.5Cooking Implements0
3829185364,mkhɔ⁵⁵mɛ⁵⁵lower half of the bodyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0736.160
3828685364,21khɔ⁵⁵ti⁵⁵upper half of the bodyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0735.169.2.1Up0
395450khə³¹dʑə³¹mə⁵⁵dʑə³¹cramped / narrowadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0979.161.6.6.2.1Cramped0
394437khə³¹khə⁵⁵others / miscellaneousnum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0960.168.1Abstract Entities0
3746955398khə⁵⁵needlen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0578.165.1Waste products0
4137861001?khə⁵⁵dry by firev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1374.166.6Verbs requiring liquids0
345572m,3554khə⁵⁵wu̵⁵⁵snown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0012.163.2.1Weather and seasons0
363937khɛ³¹lɛ⁵⁵butterflyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0370.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
364140khɑ³¹branch / twign1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0374.161.5.3.1Limb/Branch0
372454khɑ̃³¹mɑ̃⁵⁵charcoal (live)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0535.163.2.4Elements, metals, alloys0
414077khɑ̃⁵⁵repay (a debt)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1381.166.22Exchanges0
414126khɑ̃⁵⁵return (a pen)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1382.166.2.2.1Assorted action verbs0
349372273,588khɑ⁵⁵pɑ⁵⁵lipn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0085.161.3.2Lip0
362386ki⁵⁵ʐi⁵⁵ko³³ʐo³³goose (wild)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0334.162.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
397658kuã³¹ (tsi³¹ʐə³⁵tsi³¹)clear (water)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1022.169.6.1.1Positive Qualities0
358060kua³⁵mu⁵⁵tsə³¹widown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0251.164.2.8Marital roles0
362589kua³⁵sa⁵⁵magpien1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0338.162.2.4.1Particular birds0
374272kuã⁵⁵steelyard / scalesn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0570.163.2.4Elements, metals, alloys0
355456kua⁵⁵je⁵⁵lame personn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0203.161.5.12Lame/Limp0
400225kua⁵⁵mu⁵⁵sweet1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1073.167.1.4.4Taste0
360743bkuã⁵⁵tsi³¹doven1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0302.162.2.4.1Particular birds0
395808kua⁵⁵tɕu⁵⁵shrivelled / shrunkenadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0986.169.5Change of state0
364402kui⁵⁵jɑ̃³¹pit / stonen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0379.163.1.2Plant parts and types0
350454307,m,mku³¹pu⁵⁵tɕho⁵⁵elbownbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0106.161.5.8.3Elbow0
403630ku³⁵eaten one's fill, have1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1148.161.3.5.8Eat/Devour0
373380321kuɔ³¹bowln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0553.165.1Waste products0
401850kuɔ³⁵tʂu⁵⁵severe / fierce / sharp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1108.166.9.2Carve, shave0
419313kuɔ̃⁵⁵measurev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1497.169.8Measure Words0
399707kuɔ̃⁵⁵mũ³¹cold (weather, water)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1063.167.1.2.3Temperature0
350404712kuɔ⁵armnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0105.161.5.1.2Arm0
350504712kuɔ⁵⁵handnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0107.161.5.1.1Hand0
350859712kuɔ⁵⁵fistn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0114.161.5.1.1.1Fist0
420910kuɔ⁵⁵canv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1531.1610.2.2Morphological identifiers0
350605712,320kuɔ⁵⁵nỹ⁵⁵fingern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0109.161.5.6Finger/Toe0
396226kuɔ⁵⁵tsɔ⁵⁵mɔ⁵⁵tsɔ³¹wrinkled / creasedadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0995.169.6.2Negative Qualities0
421330kuɔ⁵⁵tɕɔ⁵⁵tsi⁵⁵ta³⁵strike (the table)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1540.166.8Striking, hitting verbs0
350657712,m,m,mkuɔ⁵⁵ȵỹ⁵⁵ ta³⁵wu⁵⁵thumbn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0110.161.5.6.1Thumb/Big Toe0
390783kuɔ⁵⁵ȵỹ⁵⁵ tə⁵⁵pu⁵⁵fingersbreadthclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0902.161.5.6Finger/Toe0
350758712,320,m,mkuɔ⁵⁵ȵỹ⁵⁵ ŋi³⁵wu⁵⁵finger (little)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0112.161.5.6Finger/Toe0
350708712,320,m,mkuɔ⁵⁵ȵỹ⁵⁵ ʐũ³⁵ȵỹ⁵⁵finger (middle)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0111.161.5.6Finger/Toe0
350808712,mkuɔ⁵⁵ɕɛ̃⁵⁵nailnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0113.161.5.10Nail0
396741kuɔ⁵⁵ʐɔ³⁵ʐɔ⁵⁵curved / crooked / bent1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1004.169.7.2Verbs referring to size/shape0
428882kuɔ⁵⁵ʐɔ⁵⁵curved, become / bentv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1700.167.1.5.1General - form0
428933kuɔ⁵⁵ʐɔ⁵⁵ku³⁵bendv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1701.169.5Change of state0
4059011707kuə³⁵eat1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1198.161.5.3.2Five0
4341501707kuə³⁵peck at (rice; of a chicken)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1814.161.5.3.2Five0
420952kuɑ³¹shrivel up / witherv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1532.169.2.1Up0
350148kuɑ⁵⁵thighn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0100.161.5.7.1Thigh0
404475ku⁵⁵kuɔ⁵⁵guessed right, have1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1166.161.5.3.2Five0
3597185357ku⁵⁵|ʐu⁵⁵donkeyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0282.162.1.7Equine0
374846kə³¹tu⁵⁵scissorsn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0581.165.11.5.3Cutting/Boring0
362539kə³⁵tsə⁵⁵phɔ̃⁵⁵batNanim1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0337.162.2.4.1Particular birds0
371308kə⁵⁵wu̵⁵⁵pillar / columnn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0513.165.11.9.3.1Internal0
381966kɛ̃³³kɛ̃⁵⁵edge / rim / marginn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0718.169.2.7Extent0
366259kɛ̃³¹awn of wheatn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0415.163.1.8Other wild plants0
422904kɛ̃⁵⁵prize / pryv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1573.165.8Religion0
373750kɑ̃⁵⁵vat / jarn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0560.165.1Waste products0
412447kɑ̃⁵⁵givev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1345.166.23Giving0
415766kɑ̃⁵⁵turn / hand over / consignv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1420.166.7.6Circularly0
374066kɑ̃⁵⁵pi⁵⁵tongs (fire)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0566.165.4Instruments and therapies0
430402kɑ⁵⁵pare / peel with a knifev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1733.166.9.2Carve, shave0
419869lã³¹messy, be / in chaosv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1509.169.6.2.1Negative Qualities0
422159lã³¹damaged, be (house) / cave inv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1558.166.4Harm0
369979la³¹dʐuɔ³⁵braceletn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0487.165.11.8.3Jewelry and Accessories0
367837la³¹la⁵⁵sə³¹oil (animal) (intestine)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0445.161.6.4.1Oil/Grease0
390833la³¹tshu̵⁵⁵ ta⁵⁵tʂõ⁵⁵cubitclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0903.161.5.9.3Cubit0
427140la³⁵escape / run awayv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1663.166.7.2Outward0
426761lã⁵⁵ ku³⁵damage / spoilv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1655.166.4Harm0
399496le³¹si³¹ŋi³⁵wu³³young1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1059.167.1.8.3Neutral term0
3451601016le³⁵mɔ̃³¹moonn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0004.163.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
353641le³⁵si⁵⁵nĩ⁵⁵adultn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0168.164.2.11Stages of growth0
354000le³⁵si⁵⁵ȵĩ⁵⁵lad / chap (young)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0175.167.1.8.3Neutral term0
351789le⁵⁵pu̵⁵⁵brainsn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0132.161.2.4Brain0
348072liu³¹xuɑ̃³¹sulphurn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0060.163.2.4Elements, metals, alloys0
367111m,m,2067li³¹ki⁵⁵ȵo³⁵soya beann1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0431.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
34874311,1902li³¹pu⁵⁵bodyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0073.161.1.1Body0
365132lĩ³⁵khĩ⁵⁵pearn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0393.163.1.5Fruits and vegetables0
412045li³⁵kə⁵⁵bi³⁵work / laborv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1336.166.1.1Affect0
4157202137,2137li³⁵li³³exchangev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1419.166.22Exchanges0
385939li³⁵si⁵⁵New Year's Dayn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0795.161.5.3.2Five0
413231li³⁵|si⁵⁵bi³⁵celebrate (the New Year)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1362.168.3.1.5.1Happy0
399867liɑ̃³¹khuɛ³¹cool, pleasantly1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1066.167.1.2.3Temperature0
398679lĩ⁵⁵ (kuã⁵⁵)solid1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1043.161.1.5Strength0
379495li⁵⁵dʑə⁵⁵god of rain / Dragon Kingn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0671.165.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
395998lõ³¹lõ⁵⁵tsi³¹circle / circular1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0990.169.7.1Shape and size0
361111lõ⁵⁵mu⁵⁵tɕhi⁵⁵elephantn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0309.162.2.1Pachyderms0
346718lũ³¹pu̵⁵⁵ditch / gullyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0034.163.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
373120lũ³¹tɕɑ̃⁵⁵steamer (of bamboo, for food)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0548.1610.1.1Prepositions0
384242lu³⁵year of the ramn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0762.169.1.2Months and Years0
430930lu³⁵ (ji⁵⁵)find / look forv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1744.166.21Acquisitions0
3802316068lu̵³⁵agen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0685.169.1.2Months and Years0
3850156068lu̵³⁵yearn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0777.169.1.2Months and Years0
4191167183,mlu̵³⁵ ba⁵⁵old, bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1493.167.1.8.3Neutral term0
3913446068,m,mlu̵³⁵ ta⁵⁵ŋɔ̃⁵⁵year's (work)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0913.169.1.2Months and Years0
3913946068,m,mlu̵³⁵ ta⁵⁵ŋɔ̃⁵⁵classifier for ageclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0914.1610.1.3Classifiers0
384494lu̵³⁵ŋkhu⁵⁵animals (twelve) representing the twelve yearsn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0767.169.9Numbers and numeric expression0
354730lu̵⁵⁵mu̵⁵⁵monkn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0189.160
354785lu̵⁵⁵mu̵⁵⁵kə⁵⁵mu³³nun (Buddhist)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0190.164.2.4Religious Roles0
3523502121lu̵⁵⁵wu̵⁵⁵|lungn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0143.161.7.2Lung0
3596685732lɔ³¹|tsə⁵⁵mulen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0281.162.1.7Equine0
395293lɔ̃³¹wu⁵⁵wide / broadadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0976.169.7.2Verbs referring to size/shape0
395399lɔ̃³¹wu⁵⁵spacious / commodiousadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0978.169.2.7Extent0
409079lə³⁵burnv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1269.163.2.12.1Verbs pertaining to fire0
366565lə³⁵phu⁵⁵radishn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0421.163.1.5Fruits and vegetables0
361471lə⁵⁵tsə⁵⁵muskn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0316.161.5.3.2Five0
379285lɑ̃³¹horn (woodwind)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0667.161.2.2Horn(ed)/Antler0
3839373318lɑ̃⁵⁵year of the oxn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0756.169.1.2Months and Years0
417869lɑ⁵⁵chop down (trees)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1467.166.9.3Chop, slice0
423658m,2670ma³¹sə⁵⁵recognizev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1590.168.3.1.13.1Think0
369929mã³¹thɛ³¹tsi⁵⁵ringn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0486.165.11.8.3Jewelry and Accessories0
355613ma³¹tsə⁵⁵person w / pockmarked facen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0206.164.5Other Collective terms0
4203482436mã³⁵have, do notv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1519.168.2Abstract verbs0
420492mã³⁵die out (of fire)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1522.161.1.6Die/Deathly0
4006122436,mma³⁵bã⁵⁵idle / not busy1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1081.169.6.2.2Negative Human Qualities0
398584ma³⁵dɔ̃³⁵lax / loose / slack1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1041.166.13.1Tying0
398925ma³⁵dʐɿ³⁵wu³³false1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1048.169.6.2.1Negative Qualities0
425782ma³⁵kuɔ⁵⁵lose (a game)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1635.166.10.1Unintentional loss - Misplace0
409675m,2670ma³⁵sə⁵⁵understand / graspv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1282.168.3.1.13.1Think0
3976062436,mma³⁵tɕhɑ̃⁵⁵blunt / dull1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1021.167.1.5.1General - form0
398818ma³⁵tɕyɔ̃³⁵wrong1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1046.169.6.2.1Negative Qualities0
400764mã³⁵wu³³poor1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1084.169.6.2.2Negative Human Qualities0
3683795434mã⁵⁵medicinen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0456.165.4Instruments and therapies0
354350mã⁵⁵bi³⁵wu⁵³doctorn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0181.164.2.1.5Health-care0
354211257,1002ma⁵⁵mi⁵⁵soldiern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0179.164.2.6Military roles0
354313mã⁵⁵pə⁵⁵doctorn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0181.164.2.1.5Health-care0
433412m,2670ma⁵⁵sə⁵⁵knowv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1798.168.3.1.12.1Know, Believe0
407493257,mma⁵⁵tshe⁵⁵war, go to / battlev1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1233.165.15War and violence0
375506ma⁵⁵tshɑu³¹mangern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0594.160
375455ma⁵⁵tʃɑ̃³¹horseshoen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0593.165.14Husbandry0
363627ma⁵⁵xuɑ̃³¹leechn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0364.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
390578mbã⁵⁵ku⁵⁵ ta⁵⁵tɕɑ̃⁵⁵mile (=0.5 kilometer)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0898.169.8Measure Words0
3589931431mbu³⁵horsen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0268.162.1.7Equine0
363577mbu³⁵di⁵⁵earthwormn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0363.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3630632178,mmbu³⁵ha⁵⁵insect / worm (crawling)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0353.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3636832178,2631mbu³⁵ha⁵⁵antn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0365.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
363316mbu³⁵hɔ̃⁵⁵flyNanim1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0358.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
363353mbu³⁵jɔ̃⁵⁵flyNanim1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0358.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3592471431,mmbu³⁵nɔ̃⁵⁵dung (horse)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0273.161.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
3590951431,smbu³⁵pi⁵⁵stallionn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0270.162.1.7Equine0
3630992178,mmbu³⁵sə³³insect / worm (flying)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0353.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3591961431,370mbu³⁵tshɔ̃⁵⁵mane (horse)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0272.161.6.1Body Hair/Fur0
359044mbu³⁵tsi⁵⁵ponyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0269.162.1.7Equine0
3591451431,mmbu³⁵ŋi⁵⁵maren1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0271.162.1.7Equine0
400068mbu³⁵ɕiu⁵⁵stinking / smelly1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1070.167.1.4.5Smell0
437000mbu³⁵ʐu⁵⁵ʃɔ̃³¹pa⁵⁵tsi³³lizardn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0348.162.1.6Reptiles and Amphibians0
420044mbu̵³⁵lu̵⁵⁵də³⁵numb, bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1513.161.5.11Numb/Paralyzed0
411475mbɔ³⁵crazy, becomev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1323.168.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
373644mbɔ̃³⁵jar (earthen)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0558.165.1Waste products0
387773mbɔ̃³⁵billionnum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0831.160
371360mẽ³¹doorn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0514.165.11.9.3Parts of the structure0
371411mẽ³¹dẽ³⁵thresholdn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0515.165.11.9.3Parts of the structure0
347969me³¹thã³¹coaln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0058.163.2.4Elements, metals, alloys0
3991882436,m,mme³⁵ge³⁵wu⁵⁵bad1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1053.169.6.2.1Negative Qualities0
376429me⁵⁵təu³¹marker (ink, carpenter's)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0612.165.1Waste products0
345056mĩ³tshə⁵⁵sunn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0002.163.2.10Light or lack of light0
372607mĩ³¹ tɕu⁵⁵steel (for flint)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0538.163.2.4Elements, metals, alloys0
377628mĩ³¹da⁵⁵gun / riflen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0635.165.15War and violence0
354107mĩ³¹di⁵⁵common peoplen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0177.167.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
379597mĩ³¹dʐɑ̃⁵⁵soul / spiritn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0673.161.10Mind0
415939mi³¹kuɔ³¹kuɔ⁵⁵chewv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1424.161.3.4Tooth0
391444mi³¹rə⁵⁵ ta⁵⁵tɕɑ̃⁵⁵lifetimeclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0915.161.1.2.1Life/Live/Alive0
3458822136,mmĩ³¹ta⁵⁵firen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0018.163.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
3803322450,mmĩ³¹tshɔ⁵⁵namen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0687.165.8Religion0
364300mĩ³¹tɔ⁵⁵flowernveg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0377.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
3778872136,mmi³¹zi⁵⁵gunpowdern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0640.165.15War and violence0
419556mi³⁵ba⁵⁵flow (of water)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1502.166.6.1Float0
412760m,1461mi³⁵khuɛ⁵⁵shave (hairs) / scrapev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1352.166.9.2Carve, shave0
372246mi³⁵lũ⁵⁵mirrorn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0531.165.11.8.3Jewelry and Accessories0
428508505,mmi³⁵nɔ̃⁵⁵swallowv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1692.161.3.5.6Swallow0
419952mi³⁵thə⁵⁵pile / stack upv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1511.166.2.2.1Assorted action verbs0
433960mi³⁵tʃhyɔ̃⁵⁵put into a container / packv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1810.166.17Putting0
430982mi³⁵tɕa⁵⁵press / push downv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1745.169.5Change of state0
402745mi³⁵zu̵⁵⁵press (with palm or finger)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1129.169.5Change of state0
427627mi³⁵ʃue⁵⁵fill up (a hollow)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1673.166.11Digging, excavation0
367907mĩ⁵⁵buttern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0447.161.6.4.1Oil/Grease0
4258812449mĩ⁵⁵cooked, be (rice) / donev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1637.165.5Cooking Implements0
4259332449mĩ⁵⁵ripe, be (fruit)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1638.163.1.10Verbs involving plants0
416880mi⁵⁵bɑ̃⁵⁵soak / steepv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1444.166.6Verbs requiring liquids0
427331mi⁵⁵dʑə⁵⁵di³⁵kickv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1667.166.2.2.3.3Kick0
3589381288,219mi⁵⁵kuɛ⁵⁵tailn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0267.161.4.10.1Tail0
415572mi⁵⁵kə⁵⁵scissorv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1416.165.11.5.3Cutting/Boring0
409298mi⁵⁵pa⁵⁵te⁵⁵dropv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1274.166.16Holding0
431337mi⁵⁵tsɑ̃⁵⁵di³⁵bitev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1753.161.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
4047182453,mmi⁵⁵tɕə⁵⁵poke (a sign into earth) / insert1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1171.168.4Feeling0
415529mi⁵⁵ȵẽ⁵⁵ku³⁵reducev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1415.160
353588mũ³⁵human beingn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0167.164.5Other Collective terms0
394923mu̵³¹ (tsi³¹ʐə³⁵tsi³¹)low / shortadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0969.167.1.5.3Position - high/low0
345417mu̵³¹ji⁵⁵windn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0009.163.2.1Weather and seasons0
406799503mu̵³⁵blow (the trumpet)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1218.161.3.1.4Blow0
406848503mu̵³⁵blow away (a speck of dust)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1219.161.3.1.4Blow0
383527mu̵³⁵lu̵⁵⁵day (time)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0748.161.5.3.2Five0
395666mu̵⁵⁵shallowadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0983.167.1.5.3Position - high/low0
428225mu̵⁵⁵stealv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1686.166.2.2.1Assorted action verbs0
382817m³⁵ji⁵⁵downwardsadv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0734.169.2Spatial terms0
3459322136,2361mø³¹xø⁵⁵smoken1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0019.163.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
369356mɔ³¹hatn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0475.165.11.8.2.1.1Head0
418865mɔ³¹sɿ⁵⁵pa³¹ (wu⁵⁵)empty the bowelsv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1488.167.1.2.1Quantity - general0
385116mɔ³⁵nã⁵⁵last yearn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0779.169.9Numbers and numeric expression0
3450012473mɔ̃³¹skyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0001.163.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
3452652473mɔ̃³¹weathern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0006.163.2.1Weather and seasons0
353319mɔ̃³¹corpsen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0162.161.1.6.1Carcass/Dead Body0
351326mɔ̃³¹mɔ̃³¹sore / boiln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0123.161.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
4275312473,mmɔ̃³¹sɔ̃³¹dawn (the day)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1671.169.1.4Times of Day0
362335mɔ̃³¹tʂa³⁵swallown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0333.161.3.5.6Swallow0
4274322473,mmɔ̃³¹xɔ̃³⁵cloudy, be (sky) / overcastv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1669.163.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
4275792473,2483mɔ̃³¹ȵi³⁵dark, getv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1672.169.4Colors0
4274812473,mmɔ̃³¹ʑyi³⁵clear, be (weather) / sunnyv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1670.169.6.1.1Positive Qualities0
364510mɔ̃³⁵kuɔ³³tsi³¹budnveg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0381.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
350251mɔ̃³⁵pa⁵⁵calfnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0102.161.5.7Leg0
383735mɔ̃³⁵ŋi³⁵tsi³³night, at / evening, in theadv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0752.169.1.4Times of Day0
4081492473,mmɔ̃³⁵ɣa³⁵thunderv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1248.163.2.1Weather and seasons0
3678551470,1443mə³⁵na⁵⁵oil (vegetable)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0446.161.6.4.1Oil/Grease0
4326431470,1443,mmə³⁵na⁵⁵dʑɑ⁵⁵extract (oil)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1781.166.10.4Intentional separation - Sort0
378765mə³⁵ni⁵⁵dancen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0657.166.7.9Manner is primary0
427814mə³⁵ni⁵⁵tɕhɔ̃⁵⁵dancev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1677.166.7.9Manner is primary0
363371m,m,2178,5432mə³⁵sə⁵⁵mbu³⁵ʐu⁵⁵maggotn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0359.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
362960mə⁵⁵tɕə⁵⁵peacockn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0345.162.2.4.1Particular birds0
364191mə⁵⁵ʐə⁵⁵rootnveg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0375.163.1.2Plant parts and types0
3649255664mɛ⁵⁵bamboon1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0389.163.1.1Names of trees and shrubs0
385423mɛ⁵⁵lɛ⁵⁵present, the (time)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0785.165.8Religion0
380964126mɑ̃³⁵dreamn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0699.161.1.4.2Dream0
366410mɑ̃³⁵hɑ̃⁵⁵cottonn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0418.165.1Waste products0
377987mɑ̃⁵⁵netn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0642.165.11.5.4Workshop use/Equipment0
3602813442na³¹chickenn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0293.162.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
361367nã³¹hũ⁵⁵muntjac / deer (barking)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0314.162.1.11.1Bark (of dog)0
410275nã³¹jĩ³⁵hide oneselfv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1295.161.6.5.1Hide/Leather0
3495251187,273nã³¹kɯ⁵⁵chinn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0088.161.2.5.3Chin0
3603313442,1635na³¹phu⁵⁵cockn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0294.162.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
3604343442,mna³¹tsi⁵⁵chickn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0296.162.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
411612nã³¹tsi⁵⁵mɔ̃³⁵ku³³hatch / incubatev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1326.161.1.2Life/Breathe/Exist0
3603823442,mna³¹ŋi⁵⁵henn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0295.162.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
3680603442,mna³¹ʃə⁵⁵eggn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0450.160
351273nã³¹ɕi⁵⁵molenbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0122.162.2.7Other Mammals0
383224nã⁵⁵ji⁵⁵tomorrown/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0742.169.1.3Days0
383274nã⁵⁵ji⁵⁵ tɕhi⁵⁵tʂa³¹day after tomorrown/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0743.161.5.3.2Five0
411568nda³⁵ku³³apply (ointment)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1325.166.17Putting0
401552nda³⁵mu̵⁵⁵honest / well-behaved1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1101.168.3.3.4.1Honest0
355716nda³⁵tsho³³fool / blockheadn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0208.164.2.12.3Insulting names0
355871nda³⁵tsho³³muten1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0211.161.5.3.2Five0
401500nda³⁵tshɔ⁵⁵stupid1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1100.168.3Psychological verbs0
355649ndzi³⁵tũ⁵⁵person w / pockmarked face (as an insult)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0206.164.5Other Collective terms0
374796ndzi³⁵ʐu⁵⁵nail / tackn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0580.161.5.10Nail0
409577m,m,m,676ndzi³⁵ʐu⁵⁵ wu³⁵ta⁵⁵hammer in (a nail)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1280.165.11.5.4Workshop use/Equipment0
351118ndzu³⁵placentan1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0119.160
355349ndzu³⁵friendn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0201.164.4.2Clans and neighbors0
398343ndzə³³ndzə⁵⁵sticky / glutinous1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1036.167.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
401147ndzə³⁵pleasant to the ears1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1092.168.3.1.1.1Like0
399545ndzə̃³¹wu⁵⁵beautiful1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1060.167.1.3Human qualities and appearance0
378452ndzɑ̃³⁵speech / wordsn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0651.161.8.7Speak/Say/Tell0
347338ndɔ³⁵pa⁵⁵mudn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0046.163.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
378711ndə³⁵lə⁵⁵songn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0656.165.1Waste products0
384962ndə³⁵ndʑu³⁵end of a monthn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0776.169.5Change of state0
384912ndə³⁵tɕi⁵⁵middle of a monthn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0775.161.9.4Breast0
384702ndə³⁵wə⁵⁵monthn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0771.169.1.2Months and Years0
384755ndə³⁵wə⁵⁵dɑ̃³¹po⁵⁵Januaryn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0772.169.1.2Months and Years0
384807ndə³⁵wə⁵⁵ȵĩ⁵⁵pə⁵⁵Februaryn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0773.169.1.2Months and Years0
384859ndə³⁵ŋgu⁵⁵beginning of a monthn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0774.169.5Change of state0
432735ndɑ³⁵stick down (an envelope)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1783.163.1.2Plant parts and types0
3609563629ndʐu³⁵dragonn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0306.162.1.5Dragon0
3840893629ndʐu³⁵year of the dragonn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0759.169.1.2Months and Years0
413740ndʐu³⁵hatev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1373.168.3.1.1.2Dislike0
400119ndʐuɔ̃³⁵savory / appetizing1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1071.167.1.4.4Taste0
349265ndʐuɔ̃³⁵tsə⁵⁵cheekn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0083.161.2.5.2Jaw/Cheek0
418539ndʐuɛ³⁵gnaw / nibblev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1481.161.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
355978ndʐuɛ̃³¹pu̵⁵⁵guestn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0213.164.4.3Outsiders0
415803ndʑa³⁵make friends withv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1421.166.14Construction0
363115ndʑi³⁵ʃə⁵⁵bedbugn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0354.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
404100ndʑu³⁵change1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1158.169.5Change of state0
407163ndʑu³⁵ (lɛ³³)wrong, be1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1226.169.6.2.1Negative Qualities0
405203ndʑətaste / try the flavor of1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1182.161.3.5.8Eat/Devour0
417968ndʑə³⁵watchv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1469.161.2.6.9Watch0
418016ndʑə³⁵let s.b. see / showv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1470.166.19Social action0
425397ndʑə³⁵try / attemptv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1627.166.1.1.1To do/act0
3534775667ndʑɛ̃³⁵Chinese (Han)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0165.164.6Ethnonyms/Place names0
394854ndʑɑ̃³¹ma³¹thin (in diameter) / fine / tiny (of texture)adj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0967.169.7.2Verbs referring to size/shape0
398390ndʑɑ̃³⁵smooth / glossy / sleek1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1037.167.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
401675ndʑɑ̃³⁵mu⁵⁵gentle / amiable1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1104.169.6.1.2Positive Human Qualities0
418585nguɛ⁵⁵dig out with fingerv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1482.166.11Digging, excavation0
422875ngə³⁵prize / pryv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1573.165.8Religion0
349835253,253ni⁵⁵ni⁵⁵breastn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0094.161.4.4.3Chest0
351996418,m,mntshə⁵⁵wu⁵⁵tsi³³jointnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0136.161.5.8Joint1
3928902489nũ³⁵youpron1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0931.164.1Pronouns0
3929952489,mnũ³⁵ku⁵⁵you (pl.)pron1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0933.164.1Pronouns0
3929432489,2504,mnũ³⁵ŋi³⁵pi⁵⁵you twopron1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0932.164.1Pronouns0
3813262517,mnu̵³⁵tɕhyɔ⁵⁵westn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0706.169.2.8Directions0
3956116130nu̵⁵⁵deepadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0982.167.1.5.3Position - high/low0
416318nu̵⁵⁵barkv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1432.162.1.11.1Bark (of dog)0
349160811nɔ³⁵earn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0081.161.2.7Ear0
352756nɔ̃³¹excrementnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0151.161.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
417213nɔ̃³¹live / residev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1452.161.1.2.1Life/Live/Alive0
432405nɔ̃³¹be (in the house)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1775.1610.4.1.1Grammatical case0
352857nɔ̃³¹ (ku⁵⁵lɛ³³)fartnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0153.161.8.5.2Fart0
370130m,692nɔ̃³¹khi⁵⁵pillown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0490.161.2.1Head/Headed0
3952432496,mnɔ̃³¹pha³¹nearadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0975.169.2.3Sideways0
431899nɔ̃⁵⁵there are (people)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1765.169.2.7Extent0
432364nɔ̃⁵⁵be (in the house)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1775.1610.4.1.1Grammatical case0
432236nə⁵⁵lĩ⁵⁵khu⁵⁵dizzy, feel / giddyv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1772.168.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
410576nə⁵⁵tɕi⁵⁵swear / vowv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1302.168.5.1Scold0
377422nʒə³⁵millstonesn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0631.160
349195811nɑu³⁵earn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0081.161.2.7Ear0
375048nɑ³¹hɑ⁵⁵keyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0585.165.1Waste products0
351943553,558nɑ̃⁵⁵tɕe⁵⁵ribn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0135.161.4.4.3Chest0
358775n◦ʒə³⁵◦tu⁵⁵hoofn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0264.161.5.4Hoof/Paw0
371928pã³¹ tẽ⁵⁵stool / benchn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0525.165.11.9.4Furnishings0
364977pã³¹tɑ̃⁵⁵cane / vinen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0390.165.11.8.2.2Special clothes and equipment0
379865pã³¹xua⁵⁵means / solutionn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0678.168.2Abstract verbs0
349939pã⁵⁵bellyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0096.161.4.7Belly/Abdomen0
403161pa⁵⁵move (house)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1138.166.7.11Movement (general)0
403210pa⁵⁵move (a stool)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1139.166.7.11Movement (general)0
4268525615pa⁵⁵collapse / cave in / fall downv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1657.169.5Change of state0
345831pã⁵⁵gi³³icen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0017.163.2.3Water and other liquids0
365337pã⁵⁵li⁵⁵chestnut (Chinese)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0397.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
358830588,spa⁵⁵pa⁵⁵skinn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0265.161.6.5Skin1
364279821,821pa⁵⁵pa⁵⁵leafnveg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0376.163.1.3Leaves0
415673pa⁵⁵te⁵⁵land / descendv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1418.163.2.5Landforms and geographical features0
416691pã⁵⁵tɕa⁵⁵freeze / ice upv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1440.169.5Change of state0
432976pã⁵⁵ɣɑ̃³⁵bloated, feel (of the stomach)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1788.161.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
369255pa⁵⁵ʐe⁵⁵cloth (colorful, worn on the head)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0473.165.1Waste products0
374487pẽ⁵⁵tɕhɛ̃³¹capital / principaln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0574.169.10.3Governable units (towns, parts of towns)0
375969pha³¹tsə⁵⁵raftn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0603.165.1Waste products0
3598191006pha⁵⁵pign1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0284.162.1.12Porcine0
3844431006pha⁵⁵year of the pign1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0766.169.1.2Months and Years0
387824pha⁵⁵halfnum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0832.169.8Measure Words0
3612641006,mpha⁵⁵gui⁵⁵boar (wild)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0312.162.1.12Porcine0
349992pha⁵⁵ha⁵⁵naveln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0097.161.9.4Breast0
3600241006,mpha⁵⁵nɔ̃³¹dung (pig)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0288.161.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
3598731006,mpha⁵⁵pi⁵⁵boarn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0285.162.1.12Porcine0
3599741006,m,mpha⁵⁵tsi⁵⁵tsi⁵⁵pigletn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0287.162.1.12Porcine0
3685331006,mpha⁵⁵zi⁵⁵feed (pig) / pigwashn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0459.161.3.5.8Eat/Devour0
3599231006,mpha⁵⁵ŋi⁵⁵sown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0286.162.1.12Porcine0
421604phe³¹compensatev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1546.166.22Exchanges0
356238phe⁵⁵fathern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0218.164.7.1Previous generation0
4177002153phe⁵⁵blossom (of flowers)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1463.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
374465phiau³⁵tsə³¹moneyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0573.165.9Monetary Terms0
381014phiẽ¹³tho⁵⁵advantage / benefitn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0700.168.1Abstract Entities0
379919phi³¹tɕhi³¹tempern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0679.168.3Psychological verbs0
382235phi⁵⁵lower part of / lower reachesn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0723.160
4112472588phu³¹flyv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1318.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
365285phu³¹thəu⁵⁵grapen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0396.163.1.5Fruits and vegetables0
410706phu̵⁵⁵fever, havev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1305.161.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
361980phu̵⁵⁵wu⁵⁵birdn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0326.162.2.4Birds (in general)0
352451phu⁵⁵livernbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0145.161.7.3Liver0
3992492583,m,mphu⁵⁵ta³¹wu⁵⁵expensive1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1054.165.9Monetary Terms0
3993032583,m,mphu⁵⁵ŋi³⁵wu⁵⁵cheap1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1055.165.9Monetary Terms0
347219phɔ̃⁵⁵wɔ̃⁵⁵stonen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0043.163.2.9Rocks and minerals0
434299phɔ⁵⁵drillv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1817.166.11Digging, excavation0
410420m,m,99phɔ⁵⁵ȵũ³⁵ (mu⁵⁵)hungry, bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1298.161.1.3Hungry0
427190phɛ̃⁵⁵dʒə³⁵beg (for food)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1664.168.5.10.3Talk with purpose of convincing0
437100pi³¹tɕo³⁵tsə³¹tadpolen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0350.162.1.6Reptiles and Amphibians0
376738piɛ̃⁵⁵thiau⁵⁵pole (carrying / shoulder)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0618.169.7.1Shape and size0
372760pi⁵⁵joss stick / incensen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0541.165.8Religion0
3760722772,mpi⁵⁵zi⁵⁵axen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0605.165.11.5.3Cutting/Boring0
373538po⁵⁵li⁵⁵phĩ³¹tsə⁵⁵bottlen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0556.165.1Waste products0
3531631293pu̵⁵⁵pusnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0159.161.8.6.1Pus/Gleet0
361827pu̵⁵⁵wu̵⁵⁵jackaln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0323.162.1.11Canine0
350199pu⁵mbu⁵⁵kneen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0101.161.5.8.4Knee0
413129pu⁵⁵mu⁵⁵tsu⁵⁵kneelv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1360.161.5.8.4.1Knee-deep0
356802pu⁵⁵tsu³¹younger brothern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0228.160
399649pɔ̃⁵⁵mũ⁵⁵hot1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1062.160
417826pɔ̃⁵⁵tɕa⁵⁵tʃuɔ⁵⁵open up wastelandv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1466.166.2.2.6.1Open0
399769pɔ̃⁵⁵ʐa³⁵ʐa⁵⁵tsi³¹lukewarm (water)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1064.167.1.2.3Temperature0
369496pɔ⁵⁵tɕu⁵⁵putteen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0477.165.11.8.1Footwear0
403780570pə⁵⁵carry (a child) on the back)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1151.166.2.2.2.1Carry0
418446pə⁵⁵carve / engravev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1479.166.9.2Carve, shave0
355247pɛ̃⁵⁵official (government)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0199.165.8Religion0
355046pɑ̃³¹khɛ⁵⁵robbern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0195.166.2.2.1Assorted action verbs0
396135pɑ̃⁵⁵thu³¹bald / bareadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0993.161.2.3.4Bald0
426946570pɑ⁵⁵lift up / carryv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1659.166.16Holding0
351430pɑ⁵⁵tshə⁵⁵scarn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0125.161.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
3724042658sã³¹firewoodn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0534.165.11.5.5Tools pertaining to fire0
347542sã³¹pu⁵⁵forestn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0050.163.2.5Landforms and geographical features0
3640392658,msã³¹pu⁵⁵treen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0372.163.1.2Plant parts and types0
362860sã³¹thəu⁵⁵thəu⁵⁵woodpeckern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0343.162.2.4.1Particular birds0
371255sã³¹tɕha⁵⁵plank / boardn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0512.165.1Waste products0
424040sã³¹xue³¹bi³⁵break up (meeting) / endv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1598.169.5Change of state0
383324sa³¹ȵi⁵⁵three days from nowadv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0744.169.9Numbers and numeric expression0
402363sa³¹ɕiu⁵⁵sad1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1120.161.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
353265sa⁵⁵soundn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0161.169.3Sounds0
374016sã⁵⁵tɕyɔ⁵⁵trivetn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0565.160
408902sa⁵⁵xɔ̃³⁵ndə³⁵quake (earth)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1265.163.2.6Natural disasters0
410745sa⁵⁵ɕu⁵⁵worry / anxious, bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1306.168.3.1.7.2Negative (e.g. dread)0
401926se³³tɕɑ⁵⁵tʂhə⁵⁵tʂhə⁵⁵stingy1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1110.169.6.2.2Negative Human Qualities0
4242281018se⁵⁵killv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1602.166.4Harm0
366769sẽ⁵⁵tɕɑ̃⁵³gingern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0425.163.1.5Fruits and vegetables0
366031si³¹wu⁵⁵wheatn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0410.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
380699si⁵⁵ga⁵⁵crack / rift / fissuren1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0694.163.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
419463si⁵⁵pha⁵⁵split open / rendv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1500.166.9.3Chop, slice0
356627sĩ⁵⁵sĩ⁵⁵ȵy³¹granddaughtern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0225.164.7.3Later generation0
356576sĩ⁵⁵sĩ⁵⁵ɚ³⁵grandsonn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0224.164.7.3Later generation0
345625671,msi⁵⁵ʐa⁵⁵hailn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0013.163.2.1Weather and seasons0
433884suã³¹turn (round and round)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1808.169.7.1Shape and size0
433925suã³¹ku³⁵turn (cause to)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1809.166.7.6Circularly0
421467suã³⁵circle / hover / wheelv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1543.169.7.1Shape and size0
429031suã³⁵play / amuse oneselfv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1703.166.1.1.3Play0
414744su³¹su⁵⁵revive (vi.) (animals)vi.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1396.161.1.4Wake/Conscious/Alert0
414762su³¹su⁵⁵ku³⁵support / raisev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1397.166.16Holding0
403028su̵³³su̵⁵⁵mu³¹swing / sway1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1135.166.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
409807su̵³¹su̵⁵⁵mu³¹movev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1285.166.7.11Movement (general)0
375355su̵⁵⁵bit (for horse)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0591.165.14Husbandry0
3940605632su̵⁵⁵whointg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0953.1610.5.3WH words0
3990232651,msu̵⁵⁵pu̵⁵⁵new1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1050.169.6.1.1Positive Qualities0
411912su⁵⁵dry, bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1333.166.6Verbs requiring liquids0
40091880,80su⁵⁵su⁵⁵living (adj.)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1087.161.1.2.1Life/Live/Alive0
397958su⁵⁵tɕɑ̃⁵⁵dry1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1028.166.6Verbs requiring liquids0
387261sɔ̃³³bu⁵⁵tɕyɔ⁵⁵seventynum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0821.169.9Numbers and numeric expression0
3861442666sɔ̃⁵⁵threenum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0799.169.9Numbers and numeric expression0
387211sɔ̃⁵⁵bu⁵⁵sixtynum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0820.169.9Numbers and numeric expression0
353372sɔ⁵⁵lifen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0163.161.1.2.1Life/Live/Alive0
414932sɔ⁵⁵accumulatev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1401.166.21Acquisitions0
367802sə³¹oil (animal) (flead; leaf fat; leaf lard)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0445.161.6.4.1Oil/Grease0
379808sə³¹matter / affairn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0677.168.1Abstract Entities0
345522sə̃³¹pã⁵⁵rainbown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0011.163.2.1Weather and seasons0
348277sə⁵³tɕhə⁵⁵placen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0064.169.10.5Places in general, countries0
3865022748sə⁵⁵tennum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0806.169.9Numbers and numeric expression0
42657527sə⁵⁵diev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1651.161.1.6Die/Deathly0
386904sə⁵⁵ie⁵⁵eighteennum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0814.169.9Numbers and numeric expression0
386803sə⁵⁵khuɔ⁵⁵sixteennum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0812.169.9Numbers and numeric expression0
3876192748sə⁵⁵khuɔ⁵⁵one hundred thousandnum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0828.169.9Numbers and numeric expression0
377048sə⁵⁵li⁵⁵sicklen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0624.165.3Diseases0
4009646178,msə⁵⁵pə⁵⁵fresh1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1088.169.6.1.1Positive Qualities0
386653sə⁵⁵sɔ̃⁵⁵thirteennum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0809.169.9Numbers and numeric expression0
386553sə⁵⁵ti⁵⁵elevennum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0807.169.9Numbers and numeric expression0
410468sə⁵⁵tshuɛ³⁵occur / happenv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1299.168.2Abstract verbs0
386703sə⁵⁵tsə⁵⁵fourteennum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0810.169.9Numbers and numeric expression0
390476sə⁵⁵tɕũ⁵⁵unit of dry measure for grain (lit. 'small liter')clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0896.169.9Numbers and numeric expression0
3609066114sə⁵⁵|ŋge⁵⁵lionn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0305.162.1.3Feline0
386753sə⁵⁵ŋa⁵⁵fifteennum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0811.169.9Numbers and numeric expression0
386954sə⁵⁵ŋgui⁵⁵nineteennum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0815.169.9Numbers and numeric expression0
3866032748,2504sə⁵⁵ŋi⁵⁵twelvenum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0808.169.9Numbers and numeric expression0
386853sə⁵⁵ȵi⁵⁵seventeennum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0813.169.9Numbers and numeric expression0
368737sə⁵⁵ɕɛ̃⁵⁵silkn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0463.160
347919sə⁵⁵ʐa⁵⁵aluminumn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0057.163.2.4Elements, metals, alloys0
3750982658,msɛ̃⁵⁵kuɑ̃⁵⁵rod / stickn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0586.169.7.1Shape and size0
397142sɑ̃³¹tʂhuɔ⁵⁵tsi³¹bright1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1012.167.1.11.1Light0
379547sɑ̃⁵⁵dʑi³⁵Buddhan1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0672.165.8.2.3Religious persons/things0
401051sɑ̃⁵⁵tʂhuɔ⁵⁵clear / lucid1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1090.169.6.1.1Positive Qualities0
381484sɑ̃⁵⁵ɕɛ̃⁵⁵siden1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0709.161.4.5Sides0
410950ta³¹khi³⁵opposev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1311.166.5Fighting0
393585ta³¹kɛ⁵⁵heredem1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0944.169.2.3Sideways0
393638ta³¹kɛ⁵⁵ȵo⁵⁵ȵe⁵⁵this side / heredem1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0945.1610.4.3.2Demonstrators0
3946892697,mta³¹wu⁵⁵big / largeadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0964.169.7.2Verbs referring to size/shape0
392471ta³¹ʐõ³⁵someclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0923.169.9Numbers and numeric expression0
432880ta³⁵grow upv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1786.169.7.2Verbs referring to size/shape0
371462ta³⁵mẽ³¹door (front) / door (entrance)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0516.165.11.9.3Parts of the structure0
368789ta³⁵tʃhəu³¹fabric (silk)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0464.165.1Waste products0
3608556063ta⁵⁵tigern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0304.162.1.3Feline0
3839886063ta⁵⁵year of the tigern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0757.169.1.2Months and Years0
386041ta⁵⁵onenum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0797.169.9Numbers and numeric expression0
431535tã⁵⁵rely / lean onv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1757.166.2Action Verbs with Patient0
3946522697,mta⁵⁵ wu⁵⁵big / largeadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0964.169.7.2Verbs referring to size/shape0
391139ta⁵⁵ ʂuɔ⁵⁵ kə⁵⁵while, aadv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0909.169.1.4Times of Day0
396590ta⁵⁵dʐi⁵⁵horizontal1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1001.167.1.5.4Position - front/back/side-side0
370435ta⁵⁵gu̵⁵⁵eavesn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0496.165.11.9.3.2External0
371513ta⁵⁵gu⁵⁵windown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0517.165.11.9.3Parts of the structure0
396640ta⁵⁵kha⁵⁵vertical1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1002.169.2.1Up0
396687ta⁵⁵kha⁵⁵straight1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1003.167.1.5.1General - form0
387565ta⁵⁵khuɔ⁵⁵ten thousandnum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0827.169.9Numbers and numeric expression0
385838tã⁵⁵ndə⁵⁵fall / autumnn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0793.166.1.1.4.2Fall0
426127te³¹fall / tumble downv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1642.166.1.1.4.2Fall0
392576m,85,m,mte³¹ȵĩ⁵⁵te³¹tshɛ⁵⁵every dayadv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0925.169.9Numbers and numeric expression0
395903te³⁵tɕi⁵⁵tɕɑ̃⁵⁵few / littleadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0988.169.9Numbers and numeric expression0
421380te⁵⁵ke⁵⁵bi³⁵lɛ⁵⁵jə⁵⁵line upv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1541.169.7.1Shape and size0
372350tẽ⁵⁵tɕa³¹light / lampn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0533.167.1.11.1Light0
404001thã⁵⁵plaitv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1156.161.2.3.2Queue/Braid0
404051thã⁵⁵weave (a basket)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1157.165.1Waste products0
397706thã⁵⁵thɑ̃⁵⁵muddy / turbid1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1023.163.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
395192thã⁵⁵xĩ⁵⁵far / distantadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0974.169.2.4Apart0
373329thiɑu³¹ki⁵⁵spoonn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0552.165.5Cooking Implements0
348175thi⁵⁵ khi⁵⁵alkali / sodan1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0062.163.2.8Organic matter/Organic compounds0
347286thi⁵⁵thi⁵⁵dustn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0045.163.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
375254thi⁵⁵ŋgu̵⁵⁵halter / bridlen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0589.165.14Husbandry0
394870tho̵⁵⁵ntho̵⁵⁵high / talladj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0968.167.1.5.3Position - high/low0
346977thõ⁵⁵wõ⁵⁵flatlandn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0039.160
410225thu³¹ tɕyo³¹tɕyo⁵⁵ku³⁵heap / stack (hay, grass)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1294.166.2.2.1Assorted action verbs0
382767thu³⁵ji⁵⁵upwardsadv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0733.169.2.1Up0
406073thu³⁵ɕə⁵⁵take out (from in between, a part from a whole)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1202.1610.1.1Prepositions0
376123thu̵⁵⁵u̵⁵⁵hammern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0606.165.11.5.4Workshop use/Equipment0
421235thu⁵⁵tʂa⁵⁵ji⁵⁵climb (a mountain)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1538.166.7.7Up, etc.0
421284thu⁵⁵tʂa⁵⁵ji⁵⁵climb up (a tree)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1539.166.7.7Up, etc.0
397399thɔ⁵⁵slow1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1017.169.6.2.1Negative Qualities0
408114thɔ⁵⁵di³⁵thunderv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1248.163.2.1Weather and seasons0
408072thɔ⁵⁵dʐui³⁵break (thunderbolt)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1247.169.5Change of state0
398294thəu⁵⁵thəu⁵⁵tsi³¹soft1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1035.167.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
346617thə⁵⁵je⁵⁵dʑa³⁵ntshu̵⁵⁵sean1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0032.163.2.3Water and other liquids0
410615thɛ⁵⁵thɛ⁵⁵shiver / tremblev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1303.161.6.6.2.1Cramped0
368009thɑ̃³¹sugarn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0449.163.1.6.2Other ground and milled food0
3647202690,m,mthɑ̃⁵⁵ka⁵⁵ʐa⁵⁵pinenveg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0385.163.1.1Names of trees and shrubs0
378140thɑ̃⁵⁵ki⁵⁵paintingn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0645.165.8Religion0
3646662690,mthɑ̃⁵⁵kə⁵⁵fir (China)nveg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0384.163.1.1Names of trees and shrubs0
3647012690,mthɑ̃⁵⁵na⁵⁵fir (China)nveg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0384.163.1.1Names of trees and shrubs0
398011thɑ̃⁵⁵thɑ̃⁵⁵wet1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1029.166.6Verbs requiring liquids0
419513thɑ̃⁵⁵thɑ̃⁵⁵ŋĩ³⁵drenchv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1501.166.6Verbs requiring liquids0
3934802195ti³⁵thisdem1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0942.1610.4.3.2Demonstrators0
393532ti³⁵ (mũ³⁵) ȵa³¹these (people)dem1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0943.1610.4.3.2Demonstrators0
347698tõ³¹tɕɛ̃⁵⁵copper (cupronickel)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0053.163.2.4Elements, metals, alloys0
398725to⁵⁵mbu⁵⁵chaotic / disorderly / messy1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1044.169.6.2Negative Qualities0
395768tõ⁵⁵pu⁵⁵emptyadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0985.167.1.2.1Quantity - general0
372913tsau³⁵thu³¹stove (cooking) / range (kitchen)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0544.165.5Cooking Implements0
409895tsã⁵⁵readv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1287.166.2.2.9.3Read0
415992tsã⁵⁵teachv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1425.166.19Social action0
430834tsã⁵⁵learnv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1742.168.3.1.12.1Know, Believe0
415348tse⁵⁵avoid certain food (because ofv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1411.166.2Action Verbs with Patient0
368326tshã³¹hã⁵⁵cigarette / tobaccon1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0455.165.8Religion0
368362tshã⁵⁵hã⁵⁵cigarette / tobaccon1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0455.165.8Religion0
399597tshã⁵⁵ndɔ³⁵xɔ̃⁵⁵wu³³ugly1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1061.167.1.3Human qualities and appearance0
383837tshã⁵⁵ʒũ³⁵midnightn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0754.169.1.4Times of Day0
431030tsha⁵⁵ʐa⁵⁵castrate (cocks)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1746.161.9.2.3Castrate0
433512tshe⁵⁵tshe³³point at / to / outv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1800.166.2.2.2Move an object0
3481232729tshi⁵⁵saltn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0061.163.2.4Elements, metals, alloys0
4111062729tshi⁵⁵ tʂhuɔ̃³¹put in (salt)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1315.166.17Putting0
400431tshi⁵⁵mɔ̃³⁵tshã⁵⁵mã³⁵tasteless / insipid1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1077.165.8Religion0
384544tshi⁵⁵pa⁵⁵date (time)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0768.169.1.1Adverbial uses0
353425tshi⁵⁵sɔ⁵⁵life spann1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0164.161.1.2.1Life/Live/Alive0
384602tshi⁵⁵tʃə⁵⁵day (first of lunar month)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0769.161.5.3.2Five0
384652tshi⁵⁵ȵi⁵⁵day (second of lunar month)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0770.161.5.3.2Five0
346565tshu̵⁵⁵laken1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0031.163.2.5Landforms and geographical features0
428976tshu̵⁵⁵finish / be overv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1702.169.5Change of state0
434545tshũ⁵⁵bi³⁵do / be in businessv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1822.166.1.1.1To do/act0
354263tshũ⁵⁵bu³⁵wu⁵⁵merchantn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0180.164.2.1Occupations0
366667tshũ⁵⁵tsə³¹onion / scallionn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0423.163.1.5Fruits and vegetables0
3616722630tshyi⁵⁵mousen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0320.162.1.1Rodents0
376328tshɔ³⁵file (tool)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0610.166.9.2Carve, shave0
345470tshɔ̃³¹rainn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0010.163.2.1Weather and seasons0
358883370tshɔ̃³¹hair / downn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0266.161.2.3Hair of Head0
360587370tshɔ̃³¹feather / plumen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0299.161.6.1.1Feather0
423351tshɔ̃³¹complete, bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1583.169.5Change of state0
357685tshɔ̃⁵⁵ʐɔ̃³⁵khu̵⁵⁵thu̵⁵⁵relativesn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0244.160
3564723327,1618tshə³¹mi⁵⁵daughtern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0222.164.7.3Later generation0
3539493327,1618,mtshə³¹mi⁵⁵ȵa³¹womann1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0174.161.9.3Navel0
3540523327,1618,mtshə³¹mi⁵⁵ȵa³¹girln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0176.161.9.3Navel0
371979tshə̃⁵⁵bedn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0526.161.5.3.2Five0
3624885413,mtshə⁵⁵tsə³¹sparrown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0336.162.2.4.1Particular birds0
350354tshə⁵⁵tɔ⁵⁵anklen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0104.161.5.8.2Ankle0
377577tshɛ³¹tɕhɑ̃⁵⁵sheath / scabbardn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0634.165.14Husbandry0
373208tshɛ⁵⁵knifen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0549.165.5Cooking Implements0
366924tshɛ⁵⁵kua⁵⁵pumpkinn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0428.163.1.5Fruits and vegetables0
373171tshɛ⁵⁵tau³¹knifen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0549.165.5Cooking Implements0
368111tshɛ⁵⁵thɑ̃⁵⁵soupn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0451.165.5Cooking Implements0
368945tshɛ⁵⁵wɛ⁵⁵clothing / garmentn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0467.165.11.8.2.1Clothes (general)0
363424tshɑ̃⁵⁵mosquiton1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0360.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
369049tshɑ̃⁵⁵ȵy⁵⁵sleeven1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0469.165.11.8.2.3Parts of clothing0
3563672727tsi⁵⁵sonn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0220.164.7.3Later generation0
381912tsi⁵⁵mu⁵³point / tipn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0717.166.2.2.2Move an object0
353899tsi⁵⁵ȵa³¹mann1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0173.161.9.6.1Pregnant0
376278tsuã³⁵tsə³¹drill / augern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0609.166.11Digging, excavation0
347864tsu̵⁵⁵rustn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0056.163.2.4Elements, metals, alloys0
43115256tsu̵⁵⁵itch / ticklev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1749.161.6.5.5Itch/Scratch0
424984tsu̵⁵⁵kuɔ⁵⁵rustv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1618.163.2.4Elements, metals, alloys0
351739tsu⁵⁵pulse (wrist)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0131.161.7.1.1Heartbeat/Pulse0
414667tsu⁵⁵ʐu⁵⁵lɛ³³thɑ̃⁵⁵thɑ̃⁵⁵ŋi³⁵muddle (the water)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1395.1610.0Grammatical Words0
385372tsɔ⁵⁵ʃə⁵⁵ka⁵⁵ancient times, inadv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0784.169.1.5Other Intervals0
3650312741,mtsə³¹ka⁵⁵thorn / splintern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0391.163.1.2Plant parts and types0
382069tsə³¹kã⁵⁵vicinity / nearbyn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0720.169.2.3Sideways0
351221tsə̃⁵⁵tsə³¹wrinklen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0121.169.6.2Negative Qualities0
368274tsə̃⁵⁵tɕha³¹tean1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0454.163.1.1Names of trees and shrubs0
351637230tsə⁵⁵bloodn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0129.161.6.2Blood/Bleed0
3861952409tsə⁵⁵fournum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0800.169.9Numbers and numeric expression0
387311tsə⁵⁵bu⁵⁵eightynum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0822.169.9Numbers and numeric expression0
387361tsə⁵⁵bu⁵⁵tɕyɔ⁵⁵ninetynum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0823.169.9Numbers and numeric expression0
409388tsə⁵⁵ni⁵⁵ te³⁵fishv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1276.162.2.5Fish and Mollusks0
425126tsə⁵⁵pu⁵⁵zə⁵⁵angry, be / take offensev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1621.168.3.1.6.1Angry0
371144tsə⁵⁵pə⁵⁵walln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0510.165.11.9.3Parts of the structure0
370536tsɑu³⁵xuɑ̃³¹kitchenn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0498.165.5Cooking Implements0
383631tsɑ̃³¹dʑa³⁵noonn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0750.169.1.4Times of Day0
4001732379,mtsɑ̃⁵⁵mu⁵⁵sour1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1072.167.1.4.4Taste0
400814tsɑ̃⁵⁵mə⁵⁵tsi³¹clean1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1085.166.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
367959tsɑ̃⁵⁵mɑ̃⁵⁵seed of Chinese prickly ashn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0448.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
368840tuã³⁵tsə³¹fabric (satin)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0465.165.1Waste products0
375304tu³⁵tai³⁵bellybandn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0590.165.11.8.2.1.3Lower body0
393159tu³⁵zə⁵⁵theypron1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0936.164.1Pronouns0
393426tu³⁵zə⁵⁵other person(s)pron1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0941.168.1Abstract Entities0
376942tu⁵⁵tu⁵⁵basket carried on the backn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0622.165.1Waste products0
352400tɔ̃³¹jɔ̃⁵⁵heartn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0144.161.7.1Heart0
391038tɔ̃ŋ⁵⁵ tshu̵⁵⁵ta³¹ tɕɑ̃⁵⁵ten centsclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0907.169.9Numbers and numeric expression0
3875132703,m,m,mtɔ̃⁵⁵tshu̵⁵⁵ta⁵⁵ (tɕuŋ⁵⁵)thousandnum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0826.169.9Numbers and numeric expression0
3841915tə⁵⁵year of the horsen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0761.169.1.2Months and Years0
387004tə⁵⁵bu⁵⁵twentynum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0816.169.9Numbers and numeric expression0
387057tə⁵⁵bu⁵⁵tɕyɔ⁵⁵thirtynum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0817.169.9Numbers and numeric expression0
395853tə⁵⁵mbu⁵⁵many / muchadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0987.169.9Numbers and numeric expression0
424482tɛ³¹ʃɑ̃⁵⁵phɔ⁵⁵injure / hurt (the arm)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1607.166.4Harm0
385475tɛ³⁵ʐi⁵⁵sɔ̃⁵⁵ȵĩ⁵⁵nɔ̃³¹ȵĩ⁵⁵recently / latelyadv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0786.169.1.5Other Intervals0
372811tʃa⁵⁵tʃa⁵⁵garbage / rubbishn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0542.165.1Waste products0
354367tʃhu⁵⁵ʐu⁵⁵leader in a (stockaded) villagen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0182.166.2.2.1Assorted action verbs0
348227tʃhə³¹plant ashn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0063.163.1.10Verbs involving plants0
365082tʃhə³¹sə⁵⁵peachn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0392.163.1.5Fruits and vegetables0
374644tʃhə³¹tsi³¹ruler (measure)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0577.164.2.5.2Civil leaders0
384393tʃhə⁵⁵year of the dogn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0765.169.1.2Months and Years0
419066tʃhə⁵⁵drag for / dredge upv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1492.166.7.10Move with something else0
381754tʃhə⁵⁵mu̵⁵⁵outsiden/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0714.169.2.7Extent0
361521m,2595tʃhə⁵⁵sɑ̃⁵⁵ottern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0317.162.2.7.1Otter0
347440tʃhə⁵⁵tə⁵⁵waven1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0048.166.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
385066tʃhə⁵⁵ʒɑ̃⁵⁵mɛ⁵⁵lu̵³⁵this yearn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0778.1610.4.3.2Demonstrators0
347133tʃhə⁵⁵ʑɛ̃⁵⁵paddy fieldsn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0042.169.10.5Places in general, countries0
417521tʃuɔ⁵⁵dig / excavatev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1458.166.11Digging, excavation0
428787tʃuɔ⁵⁵dig / scoop outv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1698.166.11Digging, excavation0
4278655658tʃuɛ³¹jumpv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1678.166.7.8Downward0
365539tʃuɑ̃⁵⁵tɕa⁵⁵cropsn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0401.161.7.6.1Gizzard/Crop0
357141tʃə³⁵ɚ³⁵tsə³³nephew <brother's son>n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0234.164.7.3Later generation0
346508tʃə⁵⁵rivern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0030.163.2.3Water and other liquids0
3473891631tʃə⁵⁵watern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0047.163.2.3Water and other liquids0
430052tʃə⁵⁵ tʂha⁵⁵gi³⁵believe / trustv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1725.168.3.1.12.1Know, Believe0
431797tʃə⁵⁵gũ⁵⁵swimv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1763.166.6Verbs requiring liquids0
409989tʃə⁵⁵kha⁵⁵wu³⁵dʑə³⁵cross (a river)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1289.166.7.10Move with something else0
367281tʃə⁵⁵ma⁵⁵tsə³¹sesamen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0435.163.1.6.1Spices0
385736tʃə⁵⁵ndə⁵⁵spring (season)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0791.166.7.9Manner is primary0
437150tʃə⁵⁵ni⁵⁵fishn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0351.162.2.5Fish and Mollusks0
3682241631,mtʃə⁵⁵pho̵⁵⁵water (boiled)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0453.163.2.3Water and other liquids0
424885tʃə⁵⁵tɕhĩ³¹seep into / permeatev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1616.166.6Verbs requiring liquids0
418400tʃə⁵⁵ɣi⁵⁵thirsty, bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1478.161.1.3.1Thirsty0
378089tɑ̃⁵⁵te⁵⁵lettern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0644.165.1Waste products0
380027tɑ⁵⁵mark / signn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0681.165.1Waste products0
413177tɕa³⁵phɔ̃⁵⁵lɔ̃³¹te³⁵rollv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1361.166.7.6Circularly0
410131tɕa⁵⁵break / snap (stick)itr.v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1292.169.5Change of state0
428055tɕa⁵⁵hearv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1682.161.2.7.4Hear/Listen0
410179tɕa⁵⁵ku³⁵snap / break (a stick)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1293.169.3Sounds0
427047tɕa⁵⁵ku⁵⁵lie downv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1661.166.1.1.4Lie (down)0
400865tɕa⁵⁵tɕa⁵⁵pa⁵⁵pa⁵⁵dirty1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1086.163.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
396176tɕa⁵⁵tɕa⁵⁵tsi³¹level / flatadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0994.167.1.5.4Position - front/back/side-side0
371821tɕa⁵⁵tɕy³¹thingn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0523.168.1Abstract Entities0
376020tɕa⁵⁵tɕy³¹tooln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0604.165.11.5.4Workshop use/Equipment0
364875tɕha³¹hu⁵⁵torches (pine)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0388.163.1.1Names of trees and shrubs0
373697tɕha³¹hu⁵⁵kettle / potn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0559.165.5Cooking Implements0
381806tɕhã³¹mã⁵⁵insiden/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0715.169.2.5Amid0
359613tɕhã³¹nɔ̃dung (goat, sheep)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0280.162.1.8Ovine and Hircine0
426413tɕha³⁵suckv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1648.161.3.2.1Suck/Suckle0
4241782587tɕha⁵⁵sweepv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1601.166.2.2.5.3Sweep0
418308tɕha⁵⁵bi³⁵kowtowv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1476.160
383020tɕha⁵⁵ji⁵⁵todayn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0738.169.1.3Days0
3723002587,mtɕha⁵⁵mu⁵⁵broomn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0532.165.4Instruments and therapies0
4260332738tɕhe⁵⁵count (numbers)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1640.166.2.2.2Move an object0
378038tɕhi³¹character / wordn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0643.161.10Mind0
378191tɕhi³¹bookn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0646.165.1Waste products0
415896tɕhi³¹burnt / scorchedvi1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1423.163.2.12.1Verbs pertaining to fire0
378402tɕhi³¹ȵõ³⁵learning / knowledgen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0650.168.3.1.12.1Know, Believe0
3592981226tɕhi⁵⁵sheep (general)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0274.162.1.8Ovine and Hircine0
3594011226tɕhi⁵⁵goatn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0276.162.1.8Ovine and Hircine0
427279tɕhi⁵⁵ache (head)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1666.161.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
3595931226tɕhi⁵⁵--wool / fleecen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0279.161.6.1.3Wool0
355096tɕhi⁵⁵na⁵⁵wu⁵⁵patientn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0196.164.2.1.5Health-care0
4041911847,mtɕhi⁵⁵nda⁵⁵ill, to be1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1160.161.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
418110tɕhi⁵⁵ndʑə³⁵see ( a doctor)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1472.161.2.6.10See/Look0
3596521226,mtɕhi⁵⁵nɔ̃³¹dung (goat, sheep)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0280.162.1.8Ovine and Hircine0
3594551226,mtɕhi⁵⁵tsi⁵⁵lambn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0277.162.1.8Ovine and Hircine0
383071tɕhõ⁵⁵ȵũ⁵⁵yesterdayn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0739.169.1.3Days0
408620tɕhũ³⁵lɛ³³mi³⁵ʐu⁵⁵ ku³⁵pound to piecesv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1259.166.8Striking, hitting verbs0
428104tɕhu̵⁵⁵stop / ceasev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1683.166.7.11Movement (general)0
376530tɕhũ⁵⁵plown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0614.166.11Digging, excavation0
402984tɕhu⁵⁵put in order / arrange1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1134.166.17Putting0
376582tɕhũ⁵⁵pi⁵⁵plowsharen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0615.165.3Diseases0
365741tɕhyi⁵⁵seedn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0405.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
418351tɕhỹ³⁵coughv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1477.161.8.3.3Cough0
3732772792tɕhyɔ⁵⁵ladlen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0551.165.5Cooking Implements0
3739612792tɕhyɔ⁵⁵ladle (gourd) / dipper (wooden)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0564.165.5Cooking Implements0
381170tɕhyɔ⁵⁵direction / orientationn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0703.169.2.8Directions0
352958tɕhy⁴⁴mɔ̃⁵⁵sputumnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0155.161.8.3Spit/Saliva0
380541tɕhy⁵⁵pie⁵⁵difference / distinctionn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0691.168.1Abstract Entities0
405400tɕhə⁵⁵stir-fry1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1186.165.5Cooking Implements0
359348tɕhɑ̃³¹sheepn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0275.162.1.8Ovine and Hircine0
364824tɕhɑ̃³¹sã⁵⁵resin / colophonynveg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0387.163.1.6.3Juices, beers, etc.0
3595566028,370tɕhɑ̃³¹tshɔ̃³¹wool / fleecen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0279.161.6.1.3Wool0
359505tɕhɑ̃³¹tsi⁵⁵kidn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0278.162.1.8Ovine and Hircine0
3703351612tɕhɑ̃⁵⁵housen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0494.165.11.9.1Kinds of dwellings0
370587tɕhɑ̃⁵⁵buildingn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0499.165.11.9.6General0
397555tɕhɑ̃⁵⁵sharp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1020.166.9.2Carve, shave0
348329tɕhɑ⁵⁵streetn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0065.169.10.1Roads and Ways0
408800tɕi⁵⁵get / acquirev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1263.161.1.5Strength0
414805tɕi⁵⁵get / gainv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1398.161.1.5Strength0
415481tɕi⁵⁵kuɔ⁵⁵pick upv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1414.166.10.4Intentional separation - Sort0
433141tɕi⁵⁵kuɔ⁵⁵found / locatedv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1792.160
374590tɕi⁵⁵kə⁵⁵interest (financial)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0576.168.3.2.6.1Admire0
376687tɕo³¹wi³⁵hoen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0617.165.3Diseases0
373856tɕo⁵⁵phẽ³¹tray (wooden)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0562.165.11Artifacts (unclassified as yet)0
371876tɕo⁵⁵tsi⁵⁵tablen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0524.165.11.9.4Furnishings0
380806tɕo⁵⁵tɕo⁵⁵dregs / sedimentn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0696.163.1.6.2Other ground and milled food0
374376tɕũ⁵⁵container (measuring, 1-liter-volume)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0572.165.1Waste products0
394117tɕu⁵⁵whatintg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0954.1610.5.3WH words0
373486tɕũ⁵⁵tɕa⁵⁵chopsticksn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0555.165.5Cooking Implements0
425834m,m,m,m,2670tɕu⁵⁵ʒə³³ʒə³³ma⁵⁵sə⁵⁵familiar with, be / know sthg. ov.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1636.167.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
398771tɕyɔ̃³⁵right / correct1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1045.161.5.3.2Five0
418061tɕyɔ̃⁵⁵seev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1471.161.2.6.10See/Look0
362693tɕyɛ̃³¹hɛ̃⁵⁵tɕyɛ̃⁵⁵pheasant (long-tailed)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0340.162.2.4.1Particular birds0
371043tɕyɛ̃⁵⁵brickn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0508.165.11.9.3Parts of the structure0
365183tɕy⁵⁵tsə³¹kã⁵⁵tangerinen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0394.163.1.5Fruits and vegetables0
364615tɕə³⁵tɕɑ̃⁵⁵poplarnveg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0383.163.1.1Names of trees and shrubs0
373435tɕə⁵⁵tsi³¹plate / dishn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0554.165.5Cooking Implements0
376479tɕɛ̃⁵⁵glue / gumn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0613.165.4Instruments and therapies0
431437tɕɛ̃⁵⁵want / needv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1755.168.3.1.14.3Desirable0
434013tɕɑ̃³⁵chase afterv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1811.166.7.10Move with something else0
361879tɕɑ̃⁵⁵ki⁵⁵wolfn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0324.162.1.11Canine0
406715tʂa³⁵hand down (to posterity)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1216.161.5.1.1Hand0
346351tʂa⁵⁵rockn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0027.163.2.9Rocks and minerals0
402890tʂa⁵⁵rake (the fields)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1132.165.1Waste products0
346402tʂa⁵⁵po⁵⁵cave (mountain)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0028.163.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
346455tʂa⁵⁵po⁵⁵cave / holen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0029.163.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
4026001643,mtʂha⁵⁵gi⁵⁵love / like1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1126.168.3.1.1.1Like0
4026541643,mtʂha⁵⁵gi⁵⁵like (to eat)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1127.168.3.1.1.1Like0
414711tʂhuɔ³⁵survive (plants)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1396.161.1.2.1Life/Live/Alive0
348485tʂhuɔ̃⁵⁵khuɔ̃⁵⁵prisonn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0068.165.11.9.1Kinds of dwellings0
354995tʂhuɔ̃⁵⁵pu̵⁵⁵thiefn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0194.164.2.12.1Criminals0
405803tʂhuɔ̃⁵⁵tɕɔ̃³⁵hold, can1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1195.166.16Holding0
406209tʂhuɛ³⁵produce1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1205.166.14Construction0
406352tʂhuɛ³⁵come out1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1208.166.7.2Outward0
3951407173tʂhu⁵⁵shortadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0973.169.7.2Verbs referring to size/shape0
431076tʂhũ⁵⁵lɛ³³mi³⁵ʐu³⁵ku³⁵grind / pestle (medicine)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1747.169.5Change of state0
424082tʂhyɛ³¹come loose (shoelace)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1599.166.7.1Inward0
390680tʂhə³¹tʂə³¹ ta³¹tʂõ⁵⁵foot (=1 / 3 meter)clf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0900.161.5.2Foot0
349631m,3346tʂhɑ⁵⁵khə⁵⁵shouldern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0090.161.4.3Shoulder0
377370tʂi⁵⁵fan (winnowing)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0630.165.4Instruments and therapies0
384293tʂi⁵⁵year of the monkeyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0763.169.1.2Months and Years0
410036tʂue³⁵snap (thread)vi1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1290.169.3Sounds0
410375tʂue³⁵ (mu⁵⁵)stamp (one's foot)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1297.166.2.2.1Assorted action verbs0
410085tʂue⁵⁵ku³⁵snap (a thread)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1291.169.3Sounds0
346770tʂũ³¹mũ⁵⁵welln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0035.169.6.1.1Positive Qualities0
346822tʂũ³¹mũ⁵⁵pitn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0036.163.1.2Plant parts and types0
4369502623tʂu³⁵snaken1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0347.162.1.6.1Snake0
363476tʂuɔ³⁵kɔ⁵⁵ʐɔ⁵⁵spidern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0361.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
369099tʂuɔ³⁵wu⁵⁵buttonn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0470.165.11.8.2.3Parts of clothing0
381595tʂuɑ̃³¹la⁵⁵rightn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0711.161.5.3.2Five0
354942tʂu⁵⁵beggarn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0193.168.5.10.3Talk with purpose of convincing0
425733tʂu⁵⁵combv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1634.161.2.2.1Comb/Crest0
369667tʂu⁵⁵tsi³¹combn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0481.161.2.2.1Comb/Crest0
398110tʂə⁵⁵mi⁵⁵(lɛ⁵⁵)watery / thin (porridge)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1031.163.2.3Water and other liquids0
398061tʂə⁵⁵ŋã³¹ (lɛ⁵⁵)thick (porridge)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1030.169.7.2Verbs referring to size/shape0
395556tʂə⁵⁵ʂa⁵⁵tsi³¹thinadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0981.169.7.2Verbs referring to size/shape0
348903tʂɑ̃⁵⁵tʂhə⁵⁵braid / plaitn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0076.161.2.3.2Queue/Braid0
405549tθ⁵⁵pə⁵⁵bi³⁵commend / praise1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1189.161.5.3.2Five0
373225u̵⁵⁵ kuɔ̃³¹handle (of a knife)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0550.165.1Waste products0
3476462536ũ⁵⁵silvern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0052.163.2.4Elements, metals, alloys0
4196441413wã³¹deaf, bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1504.161.2.7.5Deaf0
348797385,mwã³¹jɛ̃⁵⁵headn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0074.161.2.1Head/Headed0
3555091413,mwã³¹pə⁵⁵deaf personn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0204.161.2.7.5Deaf0
370385wa³⁵tsi⁵⁵roofn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0495.165.11.9Dwellings0
394328wa³⁵tʂə⁵⁵how many / how muchintg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0958.1610.1Ontological0
382294wã⁵⁵on (the table)prep1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0724.1610.1.1Prepositions0
369512wa⁵⁵tsi³¹sock / stockingn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0478.160
376670wa⁵⁵wa⁵⁵tsə³¹rake (iron-toothed)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0616.165.1Waste products0
345110we³⁵lightn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0003.167.1.11.1Light0
361775wi³¹zə⁵⁵weasel (yellow)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0322.162.2.7Other Mammals0
363784wi³⁵tsi⁵⁵beeNanim1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0367.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
358723wi⁵⁵hornn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0263.161.2.2Horn(ed)/Antler0
3815392154,mwi⁵⁵la⁵⁵leftn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0710.161.5.3.2Five0
416044wũ³¹crow (of cocks)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1426.162.2.4.1Particular birds0
349316wũ³¹pu⁵³mouthn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0084.161.3.1Mouth0
372965wũ³⁵wok (large, iron) / pann1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0545.165.5Cooking Implements0
408703wu³⁵dʑɑ̃³⁵pour or throw out (water)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1261.166.6Verbs requiring liquids0
429504wu³⁵ja⁵⁵wash (clothes)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1713.166.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
405985wu³⁵ja⁵⁵di³⁵rinse / flush1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1200.166.6Verbs requiring liquids0
404845wu³⁵ka⁵⁵unseam (clothing)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1174.165.11.8.2.1Clothes (general)0
404889wu³⁵ka⁵⁵pull down (a house)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1175.166.2.2.3.1Push0
428842wu³⁵ka⁵⁵cut / gouge outv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1699.166.9.3Chop, slice0
417600wu³⁵khi⁵⁵open (a door)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1461.166.2.2.6.1Open0
433801wu³⁵khi⁵⁵turn aroundv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1806.166.7.6Circularly0
428146wu³⁵khi⁵⁵ku³⁵throw out (one's chest)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1684.166.12Throwing0
423896wu³⁵khuɔ⁵⁵sprinkle / sprayv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1595.166.10.3Wide separation - Scatter0
426175wu³⁵khuɔ⁵⁵fling / tossv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1643.166.12Throwing0
408023wu³⁵ki⁵⁵openv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1246.166.2.2.6.1Open0
433842wu³⁵kuɔ⁵⁵ʐɔ⁵⁵turn (a corner)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1807.166.7.6Circularly0
404429wu³⁵ku⁵⁵di³⁵guess (a riddle)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1165.168.3.1.12.1Know, Believe0
419915wu³⁵lã⁵⁵ku³⁵mess upv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1510.169.2.1Up0
408577wu³⁵lɔ³⁵topple / tear down (a wall)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1258.166.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
429269wu³⁵mĩ⁵⁵khɔ̃⁵⁵ask / questionv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1708.168.5.7.1Ask0
418767wu³⁵ndʑy⁵⁵ȵdʑy³³sleepy, bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1486.161.1.4.1Sleep/Be asleep0
419371wu³⁵nthã⁵⁵dry (clothes) in the airv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1498.166.6Verbs requiring liquids0
424337wu³⁵nthã⁵⁵dry (clothes) in the sunv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1604.166.6Verbs requiring liquids0
427956wu³⁵ntha⁵⁵ku³⁵paste / stick / gluev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1680.165.4Instruments and therapies0
406247wu³⁵pa⁵⁵go out1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1206.166.7.2Outward0
426521wu³⁵phe⁵⁵tear up / ripv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1650.161.8.8.1Laugh/Smile0
426629wu³⁵suã⁵⁵di³⁵calculatev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1652.168.3.1.13.1Think0
409850wu³⁵su̵³¹su̵⁵⁵ku³⁵stir / budgev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1286.166.2.2.1Assorted action verbs0
420667wu³⁵sə⁵⁵whet (a knife)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1526.166.9.2Carve, shave0
404669wu³⁵sə⁵⁵sə⁵⁵scratch (an itch against sthg.)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1170.161.6.5.5Itch/Scratch0
418258wu³⁵tã⁵⁵rely / depend onv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1475.166.2Action Verbs with Patient0
431247wu³⁵to⁵⁵to³³rock / swayv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1751.163.2.9Rocks and minerals0
431293wu³⁵to⁵⁵to³³shake (one's head)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1752.166.7.9Manner is primary0
419824wu³⁵tsha⁵⁵filter / strainv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1508.165.1Waste products0
425640wu³⁵tsɑ̃⁵⁵ku³⁵put in order / tidyv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1632.166.17Putting0
415227wu³⁵tɑ̃⁵⁵deposit / leave withv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1408.1610.1.1Prepositions0
423703wu³⁵tɕa⁵⁵ku³³throw / tossv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1591.166.12Throwing0
424758wu³⁵tɕe⁵⁵stretch out (the arm)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1613.169.5Change of state0
429168wu³⁵tɕha⁵⁵ku³⁵breastfeed / sucklev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1706.161.4.4.3Chest0
419600wu³⁵tɕhu⁵⁵reserve (seeds)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1503.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
410860wu³⁵tʂha⁵⁵turn inside out (clothing) or the reversev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1309.166.7.6Circularly0
404150wu³⁵tʂha⁵⁵tʂha⁵⁵di³⁵alter1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1159.169.5Change of state0
428372wu³⁵tʂhuɔ⁵⁵push / shovev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1689.166.2.2.3.1Push0
424130wu³⁵tʂhu⁵⁵tʂhu³³untie / undov.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1600.166.13.1Tying0
404335wu³⁵tʂhə⁵⁵bi⁵⁵wipe (the table)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1163.166.2.2.1Assorted action verbs0
433562wu³⁵xu̵⁵⁵plant / raise (wheat)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1801.163.1.10Verbs involving plants0
409172wu³⁵xũ⁵⁵padv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1271.160
421423wu³⁵ŋĩ⁵⁵send / dispatch (a person)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1542.166.2.2.2Move an object0
421452wu³⁵ŋɑ⁵⁵send / dispatch (a person)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1542.166.2.2.2Move an object0
402939wu³⁵ȵe⁵⁵grasp (with the fingers and thumb of both hands)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1133.1610.1.1Prepositions0
407866wu³⁵ȵy⁵⁵ȵy³³doze / nod offv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1242.161.1.4.1Sleep/Be asleep0
349211m,682wu³⁵ȵɑ⁵⁵facen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0082.161.2.5Face0
416758wu³⁵ɬõ⁵⁵marry (of a woman)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1441.166.19Social action0
403410wu³⁵ʂə³⁵shell (peanuts)v1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1143.162.2.5Fish and Mollusks0
403461wu³⁵ʂə³⁵skin (cattle)v1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1144.161.6.5Skin0
362285wu̵³⁵pu̵⁵⁵owln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0332.162.2.4.1Particular birds0
351840232,232wu̵⁵⁵wu̵³³bonen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0133.161.6.3Bone0
378817wu⁵⁵mɑ³¹tsɿ³¹chessn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0658.163.1.8Other wild plants0
352249490,3363wu⁵⁵tʂo⁵⁵throatn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0141.161.3.5Throat/Pharynx0
352300490,3363wu⁵⁵tʂo⁵⁵Adam's applen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0142.161.3.5.4Adam's Apple/Larynx0
396948wu⁵⁵ʂa⁵⁵yellow1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1008.169.4Colors0
398484wu⁵⁵ʂa⁵⁵slippery (road)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1039.167.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
349784wɔ̃³¹tɕa⁵⁵chestn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0093.161.4.4.3Chest0
348780wɔ̃⁵⁵pu⁵⁵bodyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0073.161.1.1Body0
3619302255wə³⁵foxn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0325.162.1.11Canine0
422584wɛ³⁵rise / stand upv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1567.161.1.4Wake/Conscious/Alert0
363266wɑ³¹nitn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0357.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
371093wɑ³¹tilen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0509.165.8Religion0
413379xa⁵⁵shy, be / bashfulv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1365.169.6.3Neutral0
421513xe⁵⁵runv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1544.166.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
395089xĩ⁵⁵longadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0972.169.7.2Verbs referring to size/shape0
382122xi⁵⁵lɔ̃⁵⁵boundary line / demarcation linen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0721.169.7.1Shape and size0
430292xua³¹ʃə³¹bi³⁵digestv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1730.161.7.6.2Digest0
367230xua⁵⁵se⁵⁵peanutn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0434.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
411297xuẽ⁵⁵divide / share (things)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1319.166.10.4Intentional separation - Sort0
411391xuẽ⁵⁵separatev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1321.166.10.4Intentional separation - Sort0
411341xuẽ⁵⁵tɕa⁵⁵bi³⁵divide family property and live apart (offspring)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1320.166.10.4Intentional separation - Sort0
352046632xui⁵⁵toothnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0137.161.3.4Tooth0
352097632,mxui⁵⁵sə⁵⁵gumnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0138.161.3.4.3Gums0
366974xũ³¹kua⁵⁵cucumbern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0429.163.1.5Fruits and vegetables0
368999xũ³¹ni³¹collarn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0468.161.4.3.1Collarbone/Clavicle0
372143xɔ³¹tsə³¹box / casen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0529.165.1Waste products0
399917xɔ̃³⁵difficult1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1067.169.6.2Negative Qualities0
434104xɔ⁵⁵catch / capturev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1813.166.21Acquisitions0
356869xɑ̃⁵⁵tsi⁵⁵younger sistern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0229.160
371771yɛ̃³¹tsə⁵⁵garden (plot)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0522.169.10.4Farm/Agricultural places0
366512zã³¹pa⁵⁵vegetablen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0420.163.1.2Plant parts and types0
378868zã³⁵drumn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0659.165.1Waste products0
396091ze³¹ze⁵⁵tsi³¹pointedadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0992.166.2.2.2Move an object0
376840ze³⁵wedgen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0620.169.7.1Shape and size0
367545zi³⁵rice (cooked)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0440.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
374998zi³⁵tsi⁵⁵lockn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0584.161.2.3Hair of Head0
426806zi³⁵tsi⁵⁵ji³⁵di³⁵lock (the door)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1656.161.2.3Hair of Head0
405161zi³⁵wə⁵⁵tʂhə⁵⁵nda⁵⁵gluttonous1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1181.164.2.12.3Insulting names0
347744zõ³¹mu⁵⁵copper (red; pure copper)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0053.163.2.4Elements, metals, alloys0
370029zũ³¹thã⁵⁵blanket (felt)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0488.165.11.9.4Furnishings0
376174zũ³⁵wũ⁵⁵chiseln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0607.165.11.5.3Cutting/Boring0
381860zu̵³⁵corner / anglen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0716.165.11.9.3Parts of the structure0
393049zu̵³⁵hepron1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0934.164.1Pronouns0
373909zu̵³⁵tʂha⁵⁵hoop / bandn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0563.165.11.9Dwellings0
358448zɔ³⁵cattle (bull-yak crossbreed)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0258.162.1.2Bovine0
374427zɔ³⁵moneyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0573.165.9Monetary Terms0
374537zɔ³⁵goods / merchandisen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0575.165.11Artifacts (unclassified as yet)0
358706zɔ³⁵--dung (cow)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0262.161.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
362732zə³¹tɕhy⁵⁵i⁵⁵pheasant (short-tailed)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0340.162.2.4.1Particular birds0
3611622805,mzə³⁵na⁵⁵leopard / panthern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0310.162.1.3Feline0
385685zə³⁵ndə³⁵wə⁵⁵Tuesdayn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0790.169.1.3Days0
385634zə³⁵ȵi³⁵mə⁵⁵Mondayn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0789.169.1.3Days0
422533zə⁵⁵ride (a horse)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1566.166.2Action Verbs with Patient0
3485883604,mzɑ̃³¹pu̵⁵⁵bridgen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0070.169.10.2Waterways/Having to do with water0
387411ŋã³¹bu⁵⁵hundrednum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0824.169.9Numbers and numeric expression0
387463ŋã³¹bu⁵⁵lɛ⁵⁵ta⁵⁵one hundred and onenum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0825.169.9Numbers and numeric expression0
397860ŋã³¹pu⁵⁵xɔ̃³⁵thin1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1026.169.7.2Verbs referring to size/shape0
3862461306ŋa⁵⁵fivenum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0801.169.9Numbers and numeric expression0
394760ŋã⁵⁵ (tɑ̃⁵⁵)wide (in diameter) / coarseadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0966.169.7.2Verbs referring to size/shape0
399073ŋã⁵⁵pu̵⁵⁵used / old1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1051.166.2.2.7.1Use0
354874ŋã⁵⁵tɕhɑ̃⁵⁵wizard / sorcerer (pastoral area)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0191.164.2.4Religious Roles0
360176ŋa⁵⁵wũ⁵⁵catn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0291.162.1.3Feline0
3597695635ŋa⁵⁵|mu̵⁵⁵cameln1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0283.162.2.7Other Mammals0
425980ŋẽ³¹pu⁵⁵xɑ̃⁵⁵thinner, get (body)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1639.161.1.5Strength0
383578ŋe³⁵zə⁵⁵morningn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0749.169.1.4Times of Day0
350303ŋga³⁵footnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0103.161.5.2Foot0
396308ŋga³⁵ re⁵⁵reverse siden1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0997.166.2.2.1Assorted action verbs0
381701ŋga³⁵ʐe⁵⁵backn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0713.161.4.8Back0
366149ŋgi³⁵buckwheatn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0413.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
375861ŋguã³¹tʂuã⁵⁵string (oxhide)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0601.165.1Waste products0
3864512364ŋgui³⁵ninenum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0805.169.9Numbers and numeric expression0
355560ŋgu³⁵tshə⁵⁵la⁵⁵li⁵⁵khuɔ³³baldheadn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0205.161.2.3.4Bald0
420861ŋguɑ⁵⁵ŋguɑ³³scratch (an itch)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1530.161.6.5.5Itch/Scratch0
385581ŋgu̵³⁵tsu⁵⁵initially / beginning, in theadv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0788.1610.1.1Prepositions0
412635ŋgə³⁵enough, bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1349.161.1.3.2Satiated/Full/Enough0
3860932504ŋi³⁵twonum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0798.169.9Numbers and numeric expression0
413330ŋĩ³⁵go by (two years) / passv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1364.166.7.2Outward0
413526ŋi³⁵yell / shoutv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1368.168.5.4.1Loud0
416546ŋi³⁵called, be / namedv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1437.168.5.13Beckon0
416675ŋĩ³⁵bear (fruit)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1439.162.2.3Ursine0
387108ŋi³⁵bu⁵⁵fortynum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0818.169.9Numbers and numeric expression0
387160ŋi³⁵bu⁵⁵tɕyɔ⁵⁵fiftynum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0819.169.9Numbers and numeric expression0
415012ŋi³⁵lɛ³³dʐui³⁵assemble / muster (a team)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1403.166.19Social action0
392522ŋi³⁵sɔ̃⁵⁵pi³¹several / few, aclf1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0924.169.9Numbers and numeric expression0
394706ŋi³⁵wu⁵⁵smalladj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0965.169.7.2Verbs referring to size/shape0
4167752541ŋĩ⁵⁵borrow (money)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1442.166.22Exchanges0
4168312541ŋĩ⁵⁵borrow (tools)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1443.166.22Exchanges0
3927312530ŋə³⁵Ipron1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0928.164.1Pronouns0
392836ŋə³⁵ku⁵⁵wepron1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0930.164.1Pronouns0
392874ŋə³⁵zi⁵⁵wepron1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0930.164.1Pronouns0
392785ŋə³⁵◦ŋi³⁵--¹¹pi⁵⁵we (two)pron1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0929.164.1Pronouns0
378543ŋə⁵⁵rə⁵⁵ (ɕe⁵⁵)storyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0652.165.8Religion0
413426ŋɑ̃⁵⁵afraid, bev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1366.167.1.1Emotive0
417123ŋɑ̃⁵⁵startled, be / shy (of animals)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1450.168.3.1.9.1Surprised0
360693ɔ³¹goosen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0301.162.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
356929ɔ⁵⁵tɕyɔ³¹uncle <father's elder brother>n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0230.164.7.1Previous generation0
356741ə⁵⁵kə⁵⁵elder sistern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0227.164.7.1Previous generation0
394172ə⁵⁵lə⁵⁵whereintg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0955.1610.5.3WH words0
407210ə⁵⁵tsə⁵⁵promise / consent1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1227.168.5.16Dedicate0
349423p,370ə⁵⁵tsɑ̃⁵⁵beard / moustache / goateen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0086.161.2.5.5Beard/Moustache/Facial Hair0
356677ə⁵⁵tɕə³¹elder brothern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0226.164.7.1Previous generation0
357296ə⁵⁵tɕə³¹gui³⁵tɕhi³³sister-in-law <elder brother'sn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0237.161.5.3.2Five0
4304891108ɣi³⁵laugh / smilev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1735.161.8.8.1Laugh/Smile0
345212m,3574ɣi³⁵ tʃə³¹starn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0005.163.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
416091ɣɑ³¹crow (of hens)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1427.162.2.4.1Particular birds0
416183ɣɑ³¹brayv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1429.168.5.4.1Loud0
416227ɣɑ³¹neighv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1430.168.5.5Sounds0
416268ɣɑ³¹moov.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1431.160
416367ɣɑ³¹grunt (of pigs)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1433.162.1.11.1Bark (of dog)0
416456ɣɑ³¹growl (of tigers)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1435.162.1.11.1Bark (of dog)0
416503ɣɑ³¹howl (of wolves)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1436.168.5.5Sounds0
377314ɣɑ³⁵ɣɑ⁵⁵sieve / siftern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0629.165.5Cooking Implements0
433612ɣɑ̃³⁵swell (of tissue)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1802.161.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
422730ɯu³⁵ju⁵⁵rob / lootv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1570.166.2.2.1Assorted action verbs0
373588ʃa³³kuã⁵⁵pot / jar / tinn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0557.165.5Cooking Implements0
421654ʃe³¹pẽ³¹phɔ⁵⁵sustain losses (in business)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1547.165.8Religion0
377681ʃẽ⁵⁵bow (for arrow)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0636.165.15War and violence0
364772ʃuɔ³¹pu⁵⁵cypressnveg1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0386.163.1.1Names of trees and shrubs0
418960ʃuɔ̃³¹mu⁵⁵ta³⁵leave sthg. behindv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1490.166.10.2Intentional loss - Abandon0
403682ʃuɔ̃⁵⁵hug / hold in the arms1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1149.168.4Feeling0
377526ʃuɔ̃⁵⁵tu⁵⁵choppern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0633.166.9.3Chop, slice0
374946ʃuɔ⁵⁵dũ⁵⁵umbrellan1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0583.165.11.8.2.2Special clothes and equipment0
378242ʃuɔ⁵⁵wu⁵⁵papern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0647.165.1Waste products0
378922ʃuɑ̃³¹gongn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0660.165.1Waste products0
377260ʃũ⁵⁵pu⁵⁵pestlen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0628.165.5Cooking Implements0
429084m,1860,mʃɔ̃³¹mĩ⁵⁵ta³⁵forgetv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1704.168.3.1.16.1Forget0
381648ʃə³³ka⁵⁵frontn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0712.161.4.4Front0
3632162609ʃə³¹lousen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0356.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
368634ʃə³¹tɕɑ⁵⁵threadn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0461.165.11.6Textile0
421190ʃə³¹ʃə⁵⁵crawl (of insects)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1537.166.7.9Manner is primary0
365233ʃə³⁵tsə³¹persimmonn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0395.163.1.5Fruits and vegetables0
425306ʃə⁵⁵make / causev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1625.166.14Construction0
385318ʃə⁵⁵ka⁵⁵past, in theadv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0783.169.1.5Other Intervals0
414312ʃə⁵⁵lɛ³³hɛ³³return, cause tov.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1386.166.2.2.1Assorted action verbs0
379706ʃə⁵⁵mu⁵⁵strength (physical)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0675.161.1.5Strength0
3477622676ʃɑ̃³¹ironn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0054.163.2.4Elements, metals, alloys0
3545742676,m,mʃɑ̃³¹tshũ³¹wu⁵⁵blacksmithn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0186.164.2.1.4Artists and Artisans0
376789ʒa³¹pu⁵⁵rope / stringn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0619.165.11.4Rope0
382968ʒa³⁵timen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0737.169.1.5Other Intervals0
375607ʒa³⁵pu⁵⁵reinsn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0596.165.14Husbandry0
423575ʒẽ³⁵tɕhi³¹bi³⁵endure / be patientv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1588.166.2Action Verbs with Patient0
410904ʒu³¹khui³¹tʂha⁵⁵turn over (on bed)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1310.166.7.6Circularly0
3453165656,mʒuɔ̃³⁵kuã⁵⁵cloudn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0007.163.2.1Weather and seasons0
3457805656,mʒuɔ̃³⁵kuã⁵⁵fogn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0016.163.2.1Weather and seasons0
352553ʒɔ̃³¹gall bladdernbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0147.161.7.3Liver0
367388ʒə³⁵tsi⁵⁵mushroomn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0437.163.1.7Fungi0
3631652414,mʒə³⁵wu³³flean1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0355.162.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
412149ʒə⁵⁵ju⁵⁵complain about s.b. to his supv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1338.168.5.2.1Complain0
352588ʒɑ̃³¹gall bladdernbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0147.161.7.3Liver0
355924ȵa³¹nda⁵⁵host / mastern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0212.164.4.2Clans and neighbors0
371203ȵa³¹tɕa⁵⁵wood / logn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0511.163.1.2Plant parts and types0
379391160ȵe³⁵ghost / spiritn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0669.164.2.12.2Scary things0
379444160,m,m,mȵe³⁵khuɔ̃⁵⁵ndʐu³⁵mə³³spirit (evil) / demonn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0670.165.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
383615ȵe³⁵zə⁵⁵morningn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0749.169.1.4Times of Day0
368892ȵi³¹tsə⁵³cloth (woollen)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0466.165.1Waste products0
396997ȵĩ³¹tsə⁵⁵green1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1009.169.4Colors0
3852172501,mȵĩ³¹ɣi⁵⁵next yearn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0781.169.9Numbers and numeric expression0
347595ȵi³⁵goldn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0051.163.2.4Elements, metals, alloys0
356304ȵĩ³⁵mothern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0219.164.7.1Previous generation0
358214ȵi³⁵cattlen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0254.162.1.2Bovine0
358266ȵi³⁵cattle (common)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0255.162.1.2Bovine0
3863482505ȵi³⁵sevennum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0803.169.9Numbers and numeric expression0
354471ȵi³⁵ha³¹wu⁵⁵shepherd boyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0184.164.2.1.1Agriculture/Husbandry/Hunting0
3967932483,m,mȵi³⁵ka³³ʐa³³black1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1005.169.4Colors0
3971922483,m,mȵi³⁵kuɔ⁵⁵ʐɔ³³dark1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1013.169.4Colors0
358669ȵi³⁵nɔ̃³¹dung (cow) (dry)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0262.161.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
358511ȵi³⁵tsi⁵⁵calf (common)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0259.161.5.7Leg0
378292ȵĩ⁵⁵gu⁵⁵pen (writing instrument)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0648.165.1Waste products0
3968962499ȵĩ⁵⁵hĩ⁵⁵red1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1007.169.4Colors0
348955ȵi⁵⁵ɣɑ⁵⁵foreheadn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0077.161.2.5.1Forehead/Temples0
367370ȵõ³¹grassn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0436.163.1.8Other wild plants0
3670242067ȵo³⁵pea / beann1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0430.163.1.5Fruits and vegetables0
3670752067ȵo³⁵soya beann1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0431.163.1.4Seeds and flowers, nuts0
414536ȵõ³⁵know (to write)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1392.168.3.1.12.1Know, Believe0
3671792067,m,mȵo³⁵phɔ̃⁵⁵lɔ⁵⁵pean1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0433.163.1.5Fruits and vegetables0
367332ȵõ⁵⁵grassn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0436.163.1.8Other wild plants0
4119965652ȵy³⁵darev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1335.160
3610602462ȵyɔ³⁵monkeyn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0308.162.1.9Simian0
420201ȵyɔ̃³⁵buyv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1516.166.22Exchanges0
353061ȵə⁵⁵mucus (nasal)nbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0157.161.8.2Snot/Nasal Mucus0
349109803,809ȵə⁵⁵kũ⁵⁵nosen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0080.161.2.8Nose0
375810803,mȵə⁵⁵thɑ̃⁵⁵ring in cow's nose used to lead it aboutn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0600.1610.1.1Prepositions0
353112681,mȵɑ³¹wũ⁵⁵tearsnbp1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0158.161.2.6.7Tears0
349059681ȵɑ³⁵eyen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0079.161.2.6Eye0
355404681,mȵɑ³⁵kuɔ⁵⁵blind personn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0202.161.2.6.14.2Blind0
349007681,m,370ȵɑ³⁵ŋo⁵⁵tshɔ̃⁵⁵eyebrown1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0078.161.2.6.6Eyebrow0
357035ɑ̃³¹ku⁵⁵uncle <father's younger brother>n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0232.164.7.1Previous generation0
357349ɑ̃³¹ku⁵⁵uncle <mother's brother>n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0238.164.7.1Previous generation0
357459ɑ̃³¹ku⁵⁵uncle <mother's sister's husband>n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0240.164.7.1Previous generation0
357738ɑ̃³¹ku⁵⁵father-in-lawn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0245.164.7.4Related by marriage0
358009ɑ̃³¹ku⁵⁵stepfathern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0250.164.7.1Previous generation0
357574ɑ̃³¹kɯ⁵⁵uncle <father's sister's husban1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0242.164.7.1Previous generation0
367426m,2472ɕa⁵⁵mu⁵⁵mushroomn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0437.163.1.7Fungi0
412094ɕe⁵⁵tellv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1337.161.8.7Speak/Say/Tell0
414428ɕe⁵⁵answer / replyv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1389.168.5.6Answer0
415627ɕe⁵⁵tell (a story)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1417.161.8.7Speak/Say/Tell0
4264641755ɕe⁵⁵speakv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1649.168.5.10.1Talk, say0
385268ɕi³³ɣi⁵⁵year after nextn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0782.169.1.2Months and Years0
4028415618ɕi³⁵pull up (weeds)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1131.166.2.2.3.1Push0
35158634ɕi⁵⁵flesh / musclen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0128.161.1.1.1Flesh/Meat0
36770034ɕi⁵⁵meatn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0443.161.1.1.1Flesh/Meat0
40511934,m,m,mɕi⁵⁵kuɔ⁵⁵pu̵⁵⁵pu̵⁵⁵want to eat (meat) badly1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1180.168.3.1.14.3Desirable0
36775134,m,m,mɕi⁵⁵ma³¹dʑa³¹wu⁵⁵meat (lean)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0444.161.1.1.1Flesh/Meat0
370180ɕi⁵⁵tsə³¹matn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0491.165.11.9.4Furnishings0
418913ɕi⁵⁵wu⁵⁵pepperyadj.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1489.160
367598ɕi⁵⁵xuã³¹gruel / porridgen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0441.165.5Cooking Implements0
351067ɕui⁵⁵tsi³³genitals (female)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0118.161.9.1Egg0
361315ɕu⁵⁵wu⁵⁵deern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0313.162.2.2Cervidae0
369615ɕye⁵⁵tsi³¹bootn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0480.165.11.8.1Footwear0
358332ɕyi⁵⁵ȵiu³¹buffalon1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0256.162.1.2Bovine0
351533ɕyɛ̃³¹tinean1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0127.161.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
418672ɕə³⁵idle, be / unoccupiedv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1484.169.6.2.2Negative Human Qualities0
3812232677ɕə⁵⁵tɕhyɔ⁵⁵eastn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0704.169.2.8Directions0
361351ɕə⁵⁵wə⁵⁵deern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0313.162.2.2Cervidae0
385167ɕɛ̃⁵⁵nã⁵⁵ŋã⁵⁵po⁵⁵year before lastn/adv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0780.169.1.2Months and Years0
376227ɕɛ̃⁵⁵sɔ⁵⁵sawn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0608.165.11.5.3Cutting/Boring0
354523ɕɛ̃⁵⁵zu̵⁵⁵carpentern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0185.164.2.1.4Artists and Artisans0
372031ɕɑ̃⁵⁵tsə³¹chest / box / trunkn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0527.161.4.4.3Chest0
369820ɚ³⁵tsə⁵⁵tsə³¹earringsn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0484.160
367443ɚ⁵⁵tsə³¹fungus (edible)n1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0438.163.1.7Fungi0
416139ɤɑ³¹meowv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1428.160
416412ɤɑ³¹baa / bleatv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1434.162.1.8Ovine and Hircine0
345676ɬa⁵⁵tshɛ̃⁵⁵frostn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0014.163.2.1Weather and seasons0
381274ɬu̵⁵⁵tɕhyɔ⁵⁵southn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0705.169.2.8Directions0
360484ɬu̵⁵⁵tɕyɔ⁵⁵cockscombn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0297.161.2.2.1Comb/Crest0
379339ɬə⁵⁵celestial beingn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0668.165.8.1.3General/Other Religious0
348535ɬə⁵⁵khuɔ̃⁵⁵templenrel1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0069.161.2.5.1Forehead/Temples0
399398ɬə⁵⁵tsi⁵⁵tender young (plant)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1057.167.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
425349ɬɑ̃⁵⁵release / set freev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1626.166.10.1Unintentional loss - Misplace0
402792ʂa⁵⁵decoct (herbal medicine)1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1130.165.4Instruments and therapies0
396348ʂu³⁵hit sthg on the targetv1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0998.166.8Striking, hitting verbs0
3667195494ʂu⁵⁵garlicn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0424.163.1.5Fruits and vegetables0
400329ʂəu⁵⁵mu⁵⁵hot / spicy1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1075.160
408214ʂə³¹bring up (children)v.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1250.166.2.2.2.2Bring0
396267ʂə³¹ka⁵⁵right / obverse siden1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0996.161.5.3.2Five0
397454ʂə⁵⁵ŋa⁵⁵(lɛ⁵⁵)early1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1018.169.1.1Adverbial uses0
397342ʂɑ̃⁵⁵quick / fast1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1016.169.6.1.1Positive Qualities0
396845ʂɑ̃⁵⁵ma⁵⁵white1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1006.169.4Colors0
397097ʂɑ̃⁵⁵ma⁵⁵ma⁵⁵grey1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1011.169.4Colors0
401357ʂɑ̃⁵⁵ʂɑ̃⁵⁵tha⁵⁵tha³³hurriedly / hastily1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1097.166.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
401755ʐã³⁵suitable1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1106.169.6.1.1Positive Qualities0
368686ʐi³⁵clothn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0462.165.1Waste products0
355665ʐuo³⁵kuɔ⁵⁵ʐɔ³³hunchbackn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0207.161.4.8.3Hunchback0
348853m,1228ʐu³¹pu⁵⁵hairn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0075.161.2.3Hair of Head0
404938ʐu³⁵lɛ⁵⁵pa⁵⁵fall down (a house) / collapse1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1176.166.1.1.4.2Fall0
408528ʐu³⁵lɛ⁵⁵pa⁵⁵fall down (a wall) / topplev.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1257.166.1.1.4.2Fall0
350042215ʐuɔ³⁵waistn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0098.161.4.6Waist0
369409ʐuɔ³⁵ku⁵⁵belt / girdlen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0476.165.11.8.2.1.3Lower body0
374220ʐuɔ³⁵ku⁵⁵piece of cloth with straps for carrying a toddlern1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0569.1610.1.1Prepositions0
376107ʐuɔ³⁵tu⁵⁵axen1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0605.165.11.5.3Cutting/Boring0
394490ʐɔ̃³⁵ʐɔ̃³¹mã⁵⁵respective / individual / eachnum1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0961.164.5Other Collective terms0
346140ʐə³⁵hill / mountainn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0023.163.2.5Landforms and geographical features0
360230ʐə³⁵kũ⁵⁵rabbitn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0292.162.1.1Rodents0
362135ʐə³⁵tsi⁵⁵sparrow hawkn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0329.162.2.4.1Particular birds0
395953m,2409ʐə³⁵tʂə⁵⁵square / rectangularadj1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0989.169.7.1Shape and size0
3607951862ʐə³⁵|ta⁵⁵animal / beastn1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0303.162.3Associated Animal Terms0
413651ʐɛ̃³⁵suitableadj.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1371.169.6.1.1Positive Qualities0
398972ʐɑ̃³¹kua⁵⁵uncooked / raw1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1049.165.5Cooking Implements0
393368ʐɑ̃³⁵oneselfpron1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0940.164.1Pronouns0
402019ʑi³⁵lu⁵⁵ȵi⁵⁵nda³⁵lazy1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1112.169.6.2.2Negative Human Qualities0
385528ʑi³⁵ʑi³⁵futuren1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL0787.169.1.5Other Intervals0
412499ʑi⁵⁵ʑi⁵⁵tɕhy⁵⁵followv.1811Guiqiong343.2QiangicHuang and Dai 92 TBLTBL1346.166.7.10Move with something else0