9.0 Shape, Size, Color, Measure, Number, Time, Space > 9.4 Colors

#2499 PTB *r-ni RED

Reconstructed mesoroots below:

This widespread root is undoubtedly allofamic with #504 PTB *r/m‑nil GUMS.

rnanalysislgidreflexglossgfnlanguagegrpidgrpnogrpgeneticcitationsrcabbrsrcidrn
51555224992012r-|nired*Tibeto-Burman20.1Tibeto-Burman (previously published reconstructions)0Matisoff 03 HPTBJAM-HPTB6040
157961m,m,2499498pa-tɕi-nəredDamu741.1.1.2Eastern Tani1Sun J 93 TaniJS-Tani0
157963m,m,2499498pa-tɕi-nəred (scarlet)Damu741.1.1.2Eastern Tani1Sun J 93 TaniJS-Tani0
2226802499561ȵi⁵⁵redErsu343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.180
39689624991811ȵĩ⁵⁵hĩ⁵⁵redGuiqiong343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.160
2226542499595ȵi⁵⁵xĩ⁵⁵redGuiqiong343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.170
396898m,24991813de³³ȵi⁵³redLyuzu343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.180
3968952499,24991810ni⁵⁵ni³³redMuya343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.150
2226532499,24991136ni⁵⁵ni³³redMuya [Minyak]343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.150
39689024991805ne³⁵tsɑ⁵⁵tsɑ¹¹redPumi (Jiulong)343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.100
39688924991853ȵø⁵⁵redPumi (Lanping)343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.090
22265224991306ȵø⁵⁵redPumi (Qinghua)343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.110
22267624991309ȵɛ⁵⁵mə⁵³redPumi (Taoba)343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.100
30400124991314ńhiredQiang343.2Qiangic1Benedict 72 STCSTC91n2650
17469124991314ńhiredQiang343.2Qiangic1Benedict 72 STCSTCp. 910
50935924991997nə́redQiang (Mianchi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang14540
50970924991997nə́ nə̀ tsɨ̀bright red, glowingQiang (Mianchi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang16030
506653632,24991997sú-nə̀gums [tooth?-red]Qiang (Mianchi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang1710
507540m,24991997tshɛ̀-nə́numbing pepper (flower of prickly ash tree) [mutton?-red]Qiang (Mianchi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang600 1
509901m,24991997tɛ̀-nə̂redden [p-red]Qiang (Mianchi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang16750
5070032538,m,2499,s1997ŋò-mià-nə́-kìhuangniu cow [cow-female-red-NOM]Qiang (Mianchi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang3180
2226512499,24991323χȵi³¹ȵi³³redQiang (Taoping)343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.90
2226792499,24991699n̥i⁵⁵n̥i⁵⁵redQueyu (Yajiang) [Zhaba]343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.160
3968932499,24991808ȵ̥e⁵⁵ȵ̥e³³redQueyu (Xinlong)343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.130
3968942499,24991809ȵi⁵⁵ȵi³³redZhaba (Daofu County)343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.140
396931m,24991807gɛ ngiredDaofu353.3rGyalrongic1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.120
3968922499,24991807ngi ngiredDaofu353.3rGyalrongic1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.120
2226782499,2499557nɣiŋ nɣiredErgong (Danba)353.3rGyalrongic1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.140
396891m,m,24991806kə wu rnᴇredrGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrong1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.110
222677m,m,24991340kə wu rnᴇredrGyalrong783.3.1rGyalrong1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.120
331677m,m,24991797kə-wɐ-rneʔredCaodeng783.3.1rGyalrong1Sun J 97 CaoJS-Caodeng0
303510m,m,2499611kə◦wu◦rniredrGyalrong783.3.1rGyalrong1Benedict 72 STCSTC46n1520
174684m,m,2499611kə◦wu◦rniredVadjrGyalrong783.3.1rGyalrong1Benedict 72 STCSTCp. 46 2
330254m,m,m,24991797kɐ-z-wɐ-rneʔcause to become redCaodeng783.3.1rGyalrong1Sun J 97 CaoJS-Caodeng0
3035112499611tə◦rnigoldrGyalrong783.3.1rGyalrong1Benedict 72 STCSTC46n1520
304000m,m,2499611ə◦wu◦rniredrGyalrong783.3.1rGyalrong1Benedict 72 STCSTC91n2650
329708m,m,24991796kA va rneredrGyalrong783.3.1rGyalrong1Nagano 97 GyQGyarong.Nag1630
333455m,m,24991799kə-və-rneredrGBenzhen783.3.1rGyalrong1Sun J 97 rGBJS-rGBenzhe0
51554924992011ʔ-|ni¹red*Lolo-Burmese426.1Lolo-Burmese1Matisoff 03 HPTBJAM-HPTB6040
288314p,2499201ɑ³¹ȵɛ⁵⁵redAchang (Lianghe)446.1.1Burmish1Dai 85 AcJZJZ-Achang0
39690824991824na⁵⁵redAchang (Longchuan)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.280
2226662499200na⁵⁵redAchang (Longchuan)446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.410
2874902499207nɛ³¹redAchang (Luxi)446.1.1Burmish1Dai 85 AcJZJZ-Achang0
39690924991825na⁵⁵redAchang (Xiandao)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.290
39691224991829nɛ⁵⁵redBola (Luxi)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.320
1628932499383nī³redBurmese (Modern)446.1.1Burmish1Luce 85GHL-PPBS.90
39690724991823ni²²redBurmese (Rangoon)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.270
22269124991428ni²²redBurmese (Spoken Rangoon)446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.400
1628912499386ni³redBurmese (Spoken)446.1.1Burmish1Luce 85GHL-PPBS.90
2552032499392redBurmese (Written)446.1.1Burmish1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
1628922499393redBurmese (Written)446.1.1Burmish1Luce 85GHL-PPBS.90
1328052499394niredBurmese (Written)446.1.1Burmish1Hansson 89 AHKPILH-PL1850
4409142499406niredBurmese (Written)446.1.1Burmish1Benedict 76 WBurPKB-WBRD0
3037402499409niredBurmese (Written)446.1.1Burmish1Benedict 72 STCSTC69n2170
39690624991822ni²redBurmese (Written)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.260
2226652499411ni²redBurmese (Written)446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.390
440915p,2499406ə-ni-redBurmese (Written)446.1.1Burmish1Benedict 76 WBurPKB-WBRD0
162895p,2499502ă◦ni⁴redDanu446.1.1Burmish1Luce 85GHL-PPBS.90
162894p,2499652kă◦nɛ¹redHpun (Metjo)446.1.1Burmish1Luce 85GHL-PPBS.90
234177p,2499653kă◦nɛ̀redHpun (Northern)446.1.1Burmish1Henderson 86 HpunEJAH-Hpun0
39691124991828nɛ³¹redLangsu (Luxi)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.310
1628972499889nɛ⁴redLashi (Lachhe')446.1.1Burmish1Luce 85GHL-PPBS.90
39691324991830nɛː³¹redLeqi (Luxi)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.330
22266724991034nɛ³¹redMaru [Langsu]446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.430
162896p,24991499ă◦ni⁴redTaung-Yo446.1.1Burmish1Luce 85GHL-PPBS.90
39691024991827ne⁵¹redAtsi [Zaiwa]446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.300
22269224991693ne⁵¹redAtsi [Zaiwa]446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.420
16289824991681nɛ²redAtsi [Zaiwa]446.1.1Burmish1Luce 85GHL-PPBS.90
119132499152ʔ-|ni¹red*Loloish456.1.2Loloish1Bradley 79 PLoDB-PLolo5020
1328042499153ʔni¹red*Loloish456.1.2Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1850
1746892499960nyîredLolopho456.1.2Loloish1Benedict 72 STCSTCp. 910
1422732499586ŋ²⁴redGazhuo466.1.2.1Northern Loloish1Dai 91 TB15DHFRL0
39692724991845ŋ²⁴redGazhuo466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.470
2924092499879Ní-sjỳqredLalo466.1.2.1Northern Loloish1Björverud 94SB-Lalo0
39691424991831ȵ̥e³³redNusu (Central)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.340
33561624991219ȵ̥e³¹redNusu (Northern)466.1.2.1Northern Loloish1Sun J 86 NusuJZ-Nusu0
22268224991658nɯ²¹redYi (Dafang)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.220
459278p,24991962a³³n̥i³³redYi (Liangshan)466.1.2.1Northern Loloish1Ma 08 YiSIL-Nuosuindex0
46100124991962n̥i³³redYi (Liangshan)466.1.2.1Northern Loloish1Ma 08 YiSIL-Nuosuindex0
46101624991962n̥i³⁴tʂɿ̱³³red, darkYi (Liangshan)466.1.2.1Northern Loloish1Ma 08 YiSIL-Nuosuindex0
459883m,24991962tʂhɯ³³n̥i³³rice, redYi (Liangshan)466.1.2.1Northern Loloish1Ma 08 YiSIL-Nuosuindex0
463938m,m,24991962zu²¹ʂu⁵⁵n̥i³³fir, redYi (Liangshan)466.1.2.1Northern Loloish1Ma 08 YiSIL-Nuosuindex0
2226582499,m1662ni³³(pɛ³³)redYi (Mile)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.250
22268424991663nɯ⁵⁵redYi (Mojiang)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.260
39691724991834ȵi³³redYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.370
22268324991664ȵi³³redYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.240
4250051220,2499,m1834ʑi³³ ȵi³³ dzo²¹rustv.Yi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1618.370
1819855442,24991664ʑi³³ȵi³³rustYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC39.240
3478855442,2499,m1834ʑi̱³³ȵi³³dʐo²¹rustnYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0056.370
22265724991666n̩(ɿ)⁵⁵redYi (Nanjian)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.230
39691824991835ne¹¹redYi (Wuding)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.380
222656p,24991670a³³n̥i³³redYi (Xide)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.210
396915p,24991832ɑ³³n̥i³³redYi (Xide)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.350
1746882499,2499218nyǐ ~ nǐredAhi476.1.2.2Central Loloish1Benedict 72 STCSTCp. 910
222688p,2499696a³³nɯ⁴⁴redJinuo476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.340
396924p,24991842a³³nɤ⁴⁴redJinuo476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.440
301492p,2499700ɑ³³n̥ə⁴⁴lə⁴⁴redJinuo (Youle)476.1.2.2Central Loloish1Gai 86JZ-Jinuo0
47694024991969ȵi33redKucong476.1.2.2Central Loloish1Dai 09 KucongDC-Kucong0
1746862499,2499844ni ~ níredLahu476.1.2.2Central Loloish1Benedict 72 STCSTCp. 910
39692324991841ni³³redLahu (Lancang)476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.430
2965501354,5541,2499831cha-cú-niclitorisLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 88 DLJAM-DL5170
2226622499851ni³⁵redLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.330
3027522499856ni¹redLahu (Yellow)476.1.2.2Central Loloish1Chang 86JZ-Lahu0
1746872499940niredLisu476.1.2.2Central Loloish1Benedict 72 STCSTCp. 910
2861742499943ni³redLisu (Central)476.1.2.2Central Loloish1Fraser 22JF-HLL0
222659m,2499942sɿ³¹; ne³³redLisu476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.270
17469024991376nyiredSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Benedict 72 STCSTCp. 910
39693224991836n̩⁴⁴je¹¹redYi (Sani)476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.390
39691924991836n̩⁴⁴phɤ¹¹redYi (Sani)476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.390
135637p,2499244jɔ néredAkha (Yunnan)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1850
1356362499243redAkha (Thai)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1850
1328062499228redAkha486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1850
142097p,2499346ʔaŋ◦hnɛ́redBisu486.1.2.3Southern Loloish1Bradley 9x BisuDB-Bisu0
1356392499,m633ní tjhùredHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1850
1819635442,2499510su⁵⁵ȵi⁵⁵rustHani (Dazhai)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC39.310
2226612499510ȵi⁵⁵redHani (Dazhai)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.310
4250095442,2499,m1839su⁵⁵ ȵi⁵⁵ tu̱³¹rustv.Hani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1618.410
3478895442,24991839su⁵⁵ȵi⁵⁵rustnHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0056.410
39692124991839ȵi⁵⁵redHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.410
13280924991299redHani (Pijo)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1850
2226862499418nɤ⁵⁵redHani (Caiyuan)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.300
135641m,24991299ɔ̀ nýredHani (Pijo)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1850
3005552499630ne⁵⁵redHani (Gelanghe)486.1.2.3Southern Loloish1Li Yongsui 86 HaniJZ-Hani0
1356382499635nilredHani (Wordlist)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL185 3
1356422499638ȵi⁵⁵redHaoni486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1850
22268724991416ȵi⁵⁵redHani (Shuikui)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC837.320
1328102499638ɳi⁵⁵redHaoni486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1850
135640p,2499784à nýredHani (Khatu)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1850
1328082499784redHani (Khatu)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1850
39692224991840ȵi⁵⁵redHani (Mojiang)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1007.420
13281124991115nə⁵redMpi486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1850
43546624991120nɤ⁵redMpi486.1.2.3Southern Loloish1Srinuan 76SD-MPD0

Chinese comparandum

怩 OC *ni̯ər, GSR #563b ‘ashamed’; Schuessler 2007:398 *nri; B & S 2011: *nrəj {nr[əj]}; Mand. .
恥 OC *t’i̯əg, GSR #959a ‘shame, disgrace’; Schuessler 2007:188 *hnrjəʔ; B & S 2011: *n̥rəʔ {n̥rə(ŋ)ʔ}; Mand. chǐ.


^ 1.
[Source note] (one kind tastes like mutton).
^ 2.
[Source note] < *g‑rni.
^ 3.
Hani final ‑l is a tonemark.