Cite as follows:

Xu Xijian and Xu Guizhen, eds. 1984. Jingpozu yuyan jianzhi (Zaiwayu) [Brief description of the Zaiwa language of the Jingpo people]. Beijing: Nationalities Press. Accessed via STEDT database <http://stedt.berkeley.edu/search/> on 2024-07-16.

Languages in this source:

ISO 639-3 Language Name Short Lg Name Group num. of records Phon. Inventory
atb Atsi [Zaiwa] ZW 6.1.1 - Burmish 135 p.446