Cite as follows:

Dai Qingxia and Xu Xijian and Shao Jiacheng and Qiu Xiangkun. 1983. Jing-Han cidian -- Jinghpo Miwa ga ginsi chyum -- Jingpho-Chinese Dictionary. Kunming, Yunnan: Yunnan People's Publishing Company. Accessed via STEDT database <http://stedt.berkeley.edu/search/> on 2024-06-16.

Languages in this source:

ISO 639-3 Language Name Short Lg Name Group num. of records Phon. Inventory
kac Jingpho Jingpho 1.7.3.1 - Jingpho 48 p.143
cng Qiang (Yadu) Qiang 3.2 - Qiangic 1