Etyma
tag num_recs chaptertitle chapter sequence protoform protogloss grpid plg grpno notes num_notes num_comparanda status public username
1146Body1.1.12.0guŋBODY / BACK2PTB0.1STC p.182, GSR, HPTB p.30921KEEP1stedt
Lexicon
799 records found.
rn analysis reflex gloss gfn lgid language grpid grpno grp citation srcabbr srcid semkey chaptertitle num_notes
234197(kăʃì) lèʔroll (tobacco)v653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.6Circularly0
233822-máfemale suffix (cp. Daughter)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.9.3Navel0
234027-mámain (suffix)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.7.1Unique/important/special0
234031-phàmale suffix653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.9.6.1Pregnant0
234067-ʃàiŋnails653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.10Nail0
234319-ʃíʔten (as multiplicand)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
233620à chè, à chè-ŋstrong / have great strength653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.6.1.1Positive Qualities0
234295à chè, à chè-ŋstrong, be very653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.6.1.1Positive Qualities0
234306p,615,2718,să hwàiŋ thò-|ŋsweat (cf.EMERGE / ISSUE)v.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.1Sweat/Perspire0
234404p,1235ă phyúʔ, phyúʔwhite653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.4Colors0
234294à, à haiŋstrength653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.5Strength0
233912ăcìheadman653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.2.5.2Civil leaders0
234104ăcìsenior (cp. Headman)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.2.11Stages of growth0
234224ăcìsenior653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.2.11Stages of growth0
234103ăhɔ̀ŋold (of things)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.8.3Neutral term0
2339371612aíŋhouse653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.9.1Kinds of dwellings0
2341981612,maíŋ mùroof (cp. House)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.9Dwellings0
233765127,126,127,126àiŋ mᴜ̀ʔ, aìʔ mᴜ̀ʔdream (cp. Sleep)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.4.2Dream0
2339401612,maíŋ tíʔhouse-site653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.9.1Kinds of dwellings0
233972àiŋkɔ̀ŋjungle653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.5Landforms and geographical features0
233685aìŋkɔ̀ŋ (=jungle) chɔ́ŋwildcat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.3Feline0
234414m,2618aìŋkɔ̀ŋ chɔ́ŋwildcat ('jungle cat')653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.3Feline0
234227aíŋthᴜ̀ʔseven653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
234042àiŋzùʔ táiŋmidday (cp. Sun)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.1.4Times of Day0
233777aìŋzᴜ̀dusk653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.1.4Times of Day0
234303aìŋzᴜ̀sun653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.10Light or lack of light0
2341671612,maíŋ◦khórafter (bamboo) (cp. House)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.9Dwellings0
234253aìʔsleep653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.4.1Sleep/Be asleep0
234254aìʔsmall653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.7.2Verbs referring to size/shape0
234142aìʔ◦màŋpillow (cp. to Sleep)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.1Head/Headed0
233591ăkhwébark (tree)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.11.1Bark (of dog)0
234425ălàʔwork653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.1.1Affect0
234257ălíʃᴜ̀ʔsmell653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.8.5Smell0
234255m,1415ălíʼ; nɛ́smell653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.8.5Smell0
233948ălóhusband653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.4Related by marriage0
234029ălùʼmale (of animals and birds)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.9.6.1Pregnant0
233821ămáʼfemale653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.9.3Navel0
234204ămè̃ɪ tɔ̀royal order (on spirit-altar)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.8Religion0
233664ămò ísàʔbrothers and sisters (elder)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.2Same generation0
233683ămùʼcase (in law)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11Artifacts (unclassified as yet)0
233994ămùʼlaw case653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.8Religion0
234200ămyàiʔroot653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.2Plant parts and types0
233860ămyàʔgain653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.21Acquisitions0
233886ămyìgrandchild653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.3Later generation0
234081ămỳinephew / niece (cp. Grandchild)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.3Later generation0
234179ămyò ăʃwérelated (kin)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.5General0
233841m,p,5787ănàiʔ; ă◦mᴜ̀n (= powderflour / powder653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.6.2Other ground and milled food0
234269ănáʔsore653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
233749ănìday of week653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
233607ănɔ́ŋbehind653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.2.8Directions0
233815ăphàʼ, ăpháfather653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.1Previous generation0
233837ăphéflat / level653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.5.1General - form0
234359ăpótrunk (of tree)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.1Torso/Trunk0
233635ăpyáblue653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.4Colors0
233672ăpyá(ʔ)butterfly / soul653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
234175ăpyòʔ phɛ̀read writing653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.9.3Read0
234267ăsàson (see Child)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.3Later generation0
2336231012,3480ăsă phóʔbirth, give653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.2Life/Breathe/Exist1
233697ăsà, ăsàʼchild653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
234368ăsàiŋuncooked / unripe653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.5Cooking Implements0
234354635,635ăshwí, ăswieyetooth, tusk653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.4.1Eyetooth/Tusk/Canine Tooth0
234363ăshwí, ăswítusk (cp. Tooth, Eyetooth)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.4.1Eyetooth/Tusk/Canine Tooth0
234220ăsì(h)seed653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
234105ăthᴜ̀on / above653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun10.1.1Prepositions0
234146ătsóplatform (cp. Altar)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11Artifacts (unclassified as yet)0
233638ătùbody653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.1Body0
234015ătútúʔlike, be / similar653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.3.1.1.1Like0
233632ăwèʔblossomn653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
234293ăxàʔstream653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.3Water and other liquids0
233931ăxúʔ, ăxú(h)horns653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.2Horn(ed)/Antler0
234136ăxwàŋpermission653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.19Social action0
234083ăxɛ̀ʔ, ăxʀɛ̀ʔnew653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.6.1.1Positive Qualities0
233606ăyáŋbefore653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.1.5Other Intervals0
234059ăyìʼmother653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.1Previous generation0
234193ăywɛ́ripe age653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.10Verbs involving plants0
233710åyɔ́ŋcolor653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.4Colors0
234377ăŋwéʔvapor653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.3Water and other liquids0
233746ăɲódark-coloured653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.4Colors0
234017ăʀaíŋliquid653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.3Water and other liquids0
233787ăʃàedge (see Tooth)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.2.7Extent0
233813ăʃaíŋfat / oil653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.6.4Fat/Be Fat0
234100ăʃáiŋ, ăsháiŋoil / fat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.6.4.1Oil/Grease0
233714ăʃòcompanion653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.4.2Clans and neighbors0
234407ăʃú(ʔ)who653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun10.5.3WH words0
234408ăʃúʔmáwho is it?653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun10.5.3WH words0
233978ăʃwékin653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
234025ăʃɔ̀ɪ, ăʃwàiʔlungs653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.7.2Lung0
234381ăʃɛvoice / sound653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.5.5Sounds0
2339542767àʔincubate (cp. Crouch)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.9.1.2Brood on egg0
233617p,691ă◦càbetween653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.2.3Sideways0
233887p,2582ă◦fuʼgrandfather653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.1Previous generation0
233652p,1278,p,1278ă◦khò, ă◦khᴜ̀ʔbranch653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.1Limb/Branch0
234078p,479ă◦láiŋneck653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.2Neck0
234203ă◦làŋround (cp. Numeral classifier)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.7.1Shape and size0
234276ă◦làŋspherical / round653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.7.1Shape and size0
233901p,695ă◦lᴜ̀ʔhand653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.1.1Hand0
234070p,2450ă◦maíŋname653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.8Religion0
234310p,1288ă◦mìtail653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.10.1Tail0
233898ă◦myà̃iʼ, myàiŋhair / feathers653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.3Hair of Head0
234151p,5787ă◦mᴜ̀n; ănàiʔpowder / flour653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
233781p,811ă◦nàear653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.7Ear0
233750p,811ă◦nă◦tăpó-ŋdeaf (cp. Ear)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.7.5Deaf0
234044p,253,1013ă◦nù ʀaíŋmilk ('breast liquid')653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
233655p,253,p,253ă◦nù, ă◦nᴜ́breast653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.4.3Chest0
234300p,253,5541ă◦nùʼ s(h)ùʼsuck (the breast)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.2.1Suck/Suckle0
233695p,268ă◦pàcheek653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.5.2Jaw/Cheek0
233911ă◦pɔ̀ŋhead653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.1Head/Headed0
233866ă◦pɔ̀ŋ mùgiddy / drunk (cf. HEAD)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
234325p,404ă◦pɔ́ŋthigh653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.7.1Thigh0
233893p,404,m,404,217ă◦pɔ́ŋ cà; pɔŋ ceʔgroin653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.9Loins/Groin0
234174p,1005ă◦sàiŋraw / uncooked653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.8.3Neutral term0
233899p,366,p,366ă◦shɛ́, ă◦ʃɛ́hair of head653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.3Hair of Head0
234125p,5383ă◦tsómpair653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
234417p,711ă◦tɔ́ŋwing653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.1.3Wing0
234266p,335,m,m,mă◦x(ʀ)í phăwà, khí phsole (of foot)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.5Palm/Sole0
234305p,615,p,615?ă◦xwaĩ̀, ă hwàiŋsweat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.1Sweat/Perspire0
233848p,335,m,m,mă◦xʀí phăwà, khí phăsole of foot653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.5Palm/Sole0
233847p,335,m,mă◦xʀíʔ, xí, khífoot / leg653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.2Foot0
234002p,335,m,mă◦xʀíʔ, xí, khíleg (cp. Foot)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.7Leg0
234352ă◦yáʔtongue653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.3Tongue0
234250p,596,p,596ă◦ʀìʼ, ă◦ʀíʼskin653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.6.5Skin0
233640p,232ă◦ʀùbone653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.6.3Bone0
234038p,232,p,m,p,mă◦ʀù ă◦sháiŋ/(ă)◦ʃáiŋmarrow (lit. = bone-oil)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.6.3.5Marrow0
233970p,232,mă◦ʀù kàpjoint (of bone)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.8Joint0
233839p,34ă◦ʃàflesh653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.1.1Flesh/Meat0
234018p,1390ă◦ʃaìŋliver653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.7.3Liver0
233925p,679ă◦ʃàʔhive / nest653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233855p,1019ă◦ʃì(h)fruit653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
233656p,32ă◦ʃòʔbreath653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.2.2Breath/Breathe0
233657p,32,p,mă◦ʃòʔ ă◦ʃeɪbreathe653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.2.2Breath/Breathe0
233631p,230,p,230ă◦ʃwì, ă◦ʃùiblood653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.6.2Blood/Bleed0
234379p,230,m,p,230,mă◦ʃwì◦ʃái, ă◦ʃwì◦ʃá̃ivein (cp. Blood)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.6.2.1Blood Vessel/Vein/Artery0
233789p,301,m,301ă◦ʔùʼ; chó◦ʔùʼegg (cp. Fowl)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
234286bə̀uʔmà; pàʔmàstomach653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.7.6Stomach0
233982c(h)íʔ◦khùknee653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.8.4Knee0
233716c(h)ɛ̀n t(h)àŋcork (tree)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.1Names of trees and shrubs0
234378c(h)ᴜ̀ʔpɔ̀ŋ ʃàiʔ ʀᴜ̀ʔvegetables / curry (v.Tree,Leaf)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.2Plant parts and types0
234346càʔtight653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.5.1General - form0
234237cáʔ, cá-ŋshout653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.5.4.1Loud0
233892cèʔgrind653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.5Change of state0
2339141411,1411,schà, chà-ŋhear653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.7.4Hear/Listen0
234327cha-ŋthin (of persons)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.7.2Verbs referring to size/shape0
234400chaí-ŋweigh653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.8Measure Words0
233709chàiŋcold, feelv.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.2.3Temperature0
234048chaùmoan653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.8.2Cry/Weep0
234022cháʔ-ŋ; ʃèʔ, shèʔlove653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.3.1.1.1Like0
234009chè(ɪ)cheʔlice on body653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
2336422314,2314,schè, chè-ŋborrow (money)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.22Exchanges0
233618chèʼ, chì, chè-ŋbig653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.7.2Verbs referring to size/shape0
234362chí (= water) nᴜ̀k; nòʔturbid653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.6Verbs requiring liquids0
234394chí mùiwater ladle653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.3Water and other liquids0
234388chí pú-ŋ, chí púʼwarm water653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.2.3Temperature0
233840chí pyaʔflood653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.3Water and other liquids0
234012chíʔlift653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.16Holding0
234170chíʔraise / lift653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.7Up, etc.0
234215chíʔscrape653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.3Friction0
233702chíʔ (= water) tsó, chˊclear (of water)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.6.1.1Positive Qualities0
233598chíʔ (=water) màʔbathe653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.6Verbs requiring liquids0
233741chíʔ pàiʔ (= water shutdam653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.10.2Waterways/Having to do with water0
233936chíʔ púʼwater (hot)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.3Water and other liquids0
234392chíʔ, chíh, chíwater653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.3Water and other liquids0
2342813574,1019chíʔ◦sìstar653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
2340166114,mchí̃◦séʔlion653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.3Feline0
233891chó, chó-ŋgreen (< Shan?)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.4Colors0
233947cho, cho-ŋhurt653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
234123cho-ŋ; ănáʔ (= to be sopain, be in (cp. to Hurt)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
2338182249chòʔfear / frighten653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.3.1.10.1Fear0
2338522249chòʔfrighten (cp. Fear)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.3.1.10.1Fear0
233706chóʔ phàcock653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
233851chòʔ, chᴜ̀ʔfowl653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
233920chòʔ-máʼ, chᴜ̀ʔ-máhen (cp. Fowl)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
234032m,1634choʔ-phàcock / rooster653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
233654chùbreak653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.5Change of state0
233807chwái-ŋ; càfall653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.1.1.4.2Fall0
233902chwánhang653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.1.1.5Hang0
234318chwát; tᴜ̀ʔʃíhten (= 'one ten')653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
2336842618,2618chɔ̀ŋ, chaúŋcat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.3Feline0
234153chɛ̀price653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.9Monetary Terms0
233694chɛ̀ măzà(ʔ)cheap (=price not many)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.9Monetary Terms0
233693chɛ̀ nècheap (=price few)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.9Monetary Terms0
233751chɛ̀ zà-ŋexpensive / dear ('price many')653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.9Monetary Terms0
233772chɛ̀, chɛ̀-ŋdry up653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.6Verbs requiring liquids0
233658chɛ́(ʔ)ʀɛ̀eggplant / brinjal653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
233820chɪʼ sà-ŋfeed the house spirit / nat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
234369cwèʔundone, come653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.9Undoing0
234088cɔ́ŋ, cáuŋnine653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
233916cɛ̀nheartwood (of tree)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.2Plant parts and types0
234040cɛ́mature653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.5Change of state0
234403djôn (?)wheat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
233754èŋ chí(ʔ)deer (barking)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.2Cervidae0
234262éŋɲèʔ; (h)năkɔŋ tăxRisnot ('nose-dung')653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.2Snot/Nasal Mucus0
233634fú(ʔ)blow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.1.4Blow0
233743gàʼ, gàhdancev653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.9Manner is primary0
234329háiŋ (nù)this653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun10.4.3.2Demonstrators0
234330m,5632hàiŋ lúthis man653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun10.4.3.2Demonstrators0
234366hàiʔ kɔ́ŋ, hɛ̀ʔ kɔ́ŋtwo things653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
234365hàiʔ, hɛ̀ʔtwo653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
2338792527hángoose653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
234333héŋthousand653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
233747hwà̃iŋ má, xwà̃i mádaughter-in-law653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.4Related by marriage0
233676hə̀iʔcall653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.5.13Beckon0
234322hᴜ́n(nù)that (cp. This)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun10.1Ontological0
234240í(ʔ)sàʔsibling, younger653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.2Same generation0
234247í(ʔ)sàʔsister (younger)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.2Same generation0
233663ísàʔbrother (younger)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
234436ísàʔsibling (younger)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.2Same generation0
234423Jàiʔ phé, shàiʔ phéboard, plank653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.9Dwellings0
2343642731,mk(h)ăʃó ăshwítusk (of elephant)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.4.1Eyetooth/Tusk/Canine Tooth0
234231shield653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.15War and violence0
234289ká-ŋ, kà-ŋstoop653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
234141kàcɛ̀, kàjɛ̀pigeon653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
233955kălàIndian653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.6Ethnonyms/Place names0
2343455560kălàtiger653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.3Feline0
234356kălàiʔtortoise653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.6Reptiles and Amphibians0
234393kălìbuffalo (water)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.2Bovine0
2339352412,m,mkălí waí-ŋhot weather (cf. WIND / AIR)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.1Weather and seasons0
2344162412kălí(ʔ)wind / air653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.1Weather and seasons0
2335542412,2412kălíʼ, kălíʔair / wind653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.2.2Breath/Breathe0
2342871269,1269,1269kălᴜ̀ʔ, kălòh, kălòʔstone653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.9Rocks and minerals0
233601kăno, khănòʔbeans653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
233582kănɛ́bamboo ties / splints of bamboo653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.1Names of trees and shrubs0
233968kàpjoin end to end653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.5Change of state0
234279kăs(h)èɪsquirrel653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.1Rodents0
234419kăs(w)ɔìn (= bloodsuckewitch / wizard653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.2.12.2Scary things0
233724kăsheɪ; nàŋtì (<Shan)cricket653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233980kăsúi, kătsúikite / hawk / eagle653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
233830kăthòfirewood653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.5.5Tools pertaining to fire0
233926kătòhole653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
234426kătɛ́worm653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233975kăxáŋKachin653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.6Ethnonyms/Place names0
234402kayáricefield (wet) / paddyfield653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.10.4Farm/Agricultural places0
233963kăyà, kăyà-ŋitch653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.6.5.5Itch/Scratch0
233578kăyàŋbag / pocket653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
233810kăyèʔfan653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.4Instruments and therapies0
233938kăyófly / housefly653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233568bShan,2386káŋ◦myàarrow (cp. Crossbow)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.15War and violence0
2341712630kăʀᴜ̀ʔ, khăʀòʔrat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.1Rodents0
234347kăʃàiʔwood / timber (cp. Tree)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.2Plant parts and types0
234057kăʃàŋmortar653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.5Cooking Implements0
234124kăʃìpaint (cp. Medicine, Tobacco)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.8Religion0
234349kăʃì lèʔroll tobaccov.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.6Circularly0
234041kăʃì(ʔ)medicine (see also Tobacco)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.4Instruments and therapies0
234348kăʃì(ʔ)tobacco (cp. Medicine)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.6.2Other ground and milled food0
2337952731kăʃóelephant653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.1Pachyderms0
233867kăʃòginger653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
2341822731,mkăʃó sàŋsᴜ̀ŋrhinoceros (cp. Elephant)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.1Pachyderms0
233666kaʼlìbuffalo653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.2Bovine0
234177p,2499kă◦nɛ̀red653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.4Colors0
233627m,2483kă◦nᴜ̀ʔblack653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.4Colors0
234236p,1327kă◦paŋshoulder653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.3Shoulder0
234274p,5413kă◦s(h)áʔsparrow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
234374m,650kă◦shìurine653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.4Urine/Piss0
234060kă◦tɔ́ŋmountain653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.5Landforms and geographical features0
234188m,5544kă◦yáʔricefield (wet) (v.Field[dry])653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.6Verbs requiring liquids0
234209kă◦ʃɛ̀ʔdeer (sambhur)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.2Cervidae0
233573khà(v)wàʔaxe653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.5.3Cutting/Boring0
233626229,229,skhà, khà-ŋbitter653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.4.4Taste0
233798khámendure653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2Action Verbs with Patient0
234087khămèɪnight653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.1.4Times of Day0
233748khănìʼday653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
234331khăs(h)ùthorn653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.2Plant parts and types0
234201khătuirope653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.4Rope0
234187khàu shwàm (cp. Shan)rice for monks653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
233939khaúŋsáiŋhouse-post (cp. Roof)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.9.1Kinds of dwellings0
2343802773khăwá(ʔ)village653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.8Religion0
234119khàŋpàʔ, xàŋpàʔowlet653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
234195khăʀìroad / journey653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.10.1Roads and Ways0
2342832365,2365,m,2365,mkhò, khò-ŋ, khù-ŋsteal653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.1Assorted action verbs0
2342132296,mkhù-ŋscoop out653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.11Digging, excavation0
233838khùlùflea653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
234014khúnàiʔ; khănaàiŋ khwlightning653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.1Weather and seasons0
233890khùnɛ́grasshopper653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
234338khwáŋthrow (e.g. stone)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.12Throwing0
234111khwé, khwé-ŋopen653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.6.1Open0
233609khɔ̀ŋlɔ̀ŋbell (big)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
234199khɔ́ŋ, kháuŋrooftop653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.9Dwellings0
233728khɤ́ (<Shan); káŋ (<Shancrossbow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.15War and violence0
233646khɤ́ (<Shanʔ); káŋ (<Shacrossbow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.15War and violence0
233906khᴜʔ-ŋhard653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.6.2Negative Qualities0
233927kò-ŋhollow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.5.1General - form0
234290ko-ŋstoop (with age)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
233614kóʔbent653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.7.2Verbs referring to size/shape0
233883kòʔ pograin-crop (cp. Paddy)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.6.2Other ground and milled food0
233561kòʔ xwàiŋant (white)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233559kòʔ xwàiŋ tho; kòʔ khwant (flying)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233690kóʔ ʃeɪ̀chaff (cp. Paddy)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.6Extracts and processed forms0
234122kóʔ, kòʔpaddy653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.10.5Places in general, countries0
233613kóʔ-ŋbend653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.5Change of state0
233884kòʔc,́ kòʔcìgranary (large) (cp. Paddy)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.9.5Outdoor/Temporary structures0
233726kòʔkòʔlèʔlèʔ; kòʔcrooked (cp. bent)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.7.2Verbs referring to size/shape0
233885kòʔyɔ̀ŋ; kòʔpyáiʔgranary (small)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.9.5Outdoor/Temporary structures0
233727cross / trade653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.10Move with something else0
234159kwámsleep, put to (<Shan?)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.4.1Sleep/Be asleep0
234084kwéɪnet (casting)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.5.4Workshop use/Equipment0
234127kwì̃ʃìpalm (areca)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.5Palm/Sole0
233566kwì̃ʃì pó (cp. Tree)areca palm tree653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.1Names of trees and shrubs0
233565kwì̃ʃì, kwᴜ̀nʃìareca palm653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.1Names of trees and shrubs0
233878kɔ̀ŋgood653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.6.1.1Positive Qualities0
233913kɔ̀ŋheap653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.1Assorted action verbs0
233833kɔ̀ŋyɔ̀ŋfive653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
233736kɔ̀ʔcup653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
234096kɔ́ŋclf: generl; animls; long objs653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun10.1.3Classifiers0
234249kɔ́ŋyɔ́ŋ màŋtàŋsix653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
233862m,m,5494,1235kʃ̆wè, kă◦ʃwè phyú (=wgarlic / onion (cf. WHITE)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
233625kᴜʔbite / sting653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
233595kᴜ̀ʔbasket (openwork)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
233967l(y)ɛ̀(ʔ)khà(ʔ) ăʀù (=jaw653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.5.2Jaw/Cheek0
2340636072mule653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.7Equine0
233871là, là-ŋgo653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.2Outward0
233774lă-á, là á (cp. Shan)dumb653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.5.4.4Glottal sound0
234079479,493laíŋ kàʔneck (nape of)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.2Neck0
234218b,301lauŋ úʼscrotum653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
234321m,301lauŋ úʼtesticles653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
233647m,2411lauʔ lebow (pellet)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.15War and violence0
234098làŋclf: for round things653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun10.1.3Classifiers0
2343832393,m,2393,mlàŋ◦tà, nàŋ◦tàvulture653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
233691laʔ aì xáŋchameleon653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.6Reptiles and Amphibians0
233808fall downv.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.1.1.4.2Fall0
233819leì-ŋfeed (spirits, nats)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
2336372413líʔboat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
234013light653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.11.1Light0
233564lòʔapproximately / about653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.1.1Adverbial uses0
234129695,mlòʔ◦wàpalm (of hand)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.5Palm/Sole0
234184lúphòʔrice (parched)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
2343245632,2365lúʼ khùthief ('person-steal')653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.2.12.1Criminals0
2340345632,5632lúʼ, lú(ʔ)person / human being653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.5Other Collective terms0
2338542425lwàiʔfree, set653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.19Social action0
2342262425lwàiʔset free653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.17Putting0
233904lwíʔhang from shoulderv.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.1.1.5Hang0
233785lwíʔ, lwí-ŋeasy653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.6.1.1Positive Qualities0
233682lɔ (<Shan)cart653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
233669lɔ́ŋburn653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.12.1Verbs pertaining to fire0
234432lə́ŋ (<Shan)yellow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.4Colors0
233575m,225lɛ thaŋback653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.8Back0
233698lɛʔ khàʔ, lyɛ khàchin / jaw (lower)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.5.3Chin0
234263lɛ̀sà, lɛ̀əsà, nɛ̀sàʔsnout / mouth653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.8Nose0
234061lɛ̀ʔsà, nɛ̀sàʔmouth / snout653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.1Mouth0
2339151385,1381lɛ̀ʔ◦làŋheart653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.7.1Heart0
234275lɛ́spear (for throwing)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.14Husbandry0
233721lɛ́ xɔ̀ŋ shò-ŋcough653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.3.3Cough0
233816lɛ́(ə), ălɛ́fathom653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.8Measure Words0
233872lɛ́əʔgo roundv.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.2Outward0
234337479,489lɛ́◦xɔ̀ŋthroat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.5Throat/Pharynx0
234000695,2154lᴜ̀ʔ píleft (hand)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
234068695,mlᴜ̀ʔ ʃàiŋfingernails653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.10.1Fingernail0
234339695,mlᴜ̀ʔ-máthumb653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.6.1Thumb/Big Toe0
233630lᴜ̀ʔshì (=Eye) séʔ-ŋblind653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.6.14.2Blind0
234190695,m,695,mlᴜ̀ʔ◦áʔ, lᴜ̀ʔ◦àʔright (hand)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
233832695,mlᴜ̀ʔ◦pìfist653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.1.1.1Fist0
233828695,mlᴜ̀ʔ◦saʔfinger (little)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.6Finger/Toe0
233827695,mlᴜ̀ʔ◦sófinger (index) (cp. Point at)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.6Finger/Toe0
233792695,m,695,mlᴜ̀ʔ◦yù; lòʔ◦yùʔelbow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.8.3Elbow0
2341922449,mmaì-ŋripe653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.10Verbs involving plants0
23423931màiʔblink / shut the eyes653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.6.12Blink/Wink0
234433màiʔyes (cp. Right)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
234189máiʔ-ŋright (= opp. of Wrong)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
233966măkăyᴜʔjaggery653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
233895mălé̃ká, mălɪ́ŋkáguava653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
234157măpaʔxʀampumpkin (gold) (<Shan)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
234023maŋ cháʔnot love653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
233965màŋtàŋjackfruit653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
234113máʔorder653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.5.1Scold0
233707măʔᴜ̀n (<Shan?)coconut653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
2340932436,2436máʼ, mă-not653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
2335772436,mmă◦kɔ̀ŋbad (= 'not good')653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.6.2.1Negative Qualities0
2340942436,mmă◦páis not653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
2336002436,mmă◦páʔnot bev.i.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
2335552436,mmă◦ʃíʼalive (lit. = 'not die')653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.2.1Life/Live/Alive0
2339882436,mmă◦ʃíʼnot know653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
233722mèɪ, myèɪ (<Shan?)cowry653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.5Fish and Mollusks0
234259mèʔkhù, mì(ʔ)khùsmoke (cp. Fire)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
233960mèʔmàIrawaddy (cp. River)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.10.5Places in general, countries0
234194mèʔmàʼriver653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.3Water and other liquids0
233692mì s(h)wè, mì suècharcoal (cp. Fire)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.4Elements, metals, alloys0
2344111618,m,1618,mmí sà(ʔ), mí◦zàwife (cp. Woman)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.4Related by marriage0
233725mì sɔ̀ŋ, mɛ̀ saùŋʼcrocodile653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.6Reptiles and Amphibians0
233836mì zóʔflame (cp. Fire)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
233687míh, míʔcatch / overtake653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.21Acquisitions0
234420mísà(ʔ), mízàwoman653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.9.3Navel0
234115míʔovertake653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.10Move with something else0
2339491618,mmí◦zàʼ lóhusband and wife653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.4Related by marriage0
2341022440old (of persons)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.8.3Neutral term0
233908mòʔtú; mᴜ̀ʔchɔŋhat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.8.2.1.1Head0
233705mu xiʔ; mɔ́ʔ (cp. Shan?)cloud (cp. Sky)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.1Weather and seasons0
233991mùi in chí mùi (= wateladle653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.5Cooking Implements0
234210muʃepyosand653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
233946muʔ(t)shohunter653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.1Assorted action verbs0
234251mùʼtàŋ, mútàŋsky653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
234051myáiŋmoney / silver653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.9Monetary Terms0
234090myáiŋnoises (of animals)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.4.3Hear0
234244myaíŋsilver / money653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.4Elements, metals, alloys0
234160myaíŋ chì(ʔ)python653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.6Reptiles and Amphibians0
233615myáiŋ lɔ̀ŋbet (money) (cp. Money)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.9Monetary Terms0
233689myáiŋ she, myáiŋ ʃeɪcentipede653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233814myáŋfat / plump653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.6.4Fat/Be Fat0
233670myàʔbury653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.11Digging, excavation0
233917myè, myè-ŋheavy653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.6.2Negative Qualities0
233668myèɪBurmans / Burmese653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.6Ethnonyms/Place names0
23394599myèʔhungry653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.3Hungry0
2339242597myòhigh653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.5.3Position - high/low0
2339321431myòhorse653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.7Equine0
2342191227myósee653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.6.10See/Look0
234429myòʔ u(= tuber), myòyam653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
234001myɛ̀; cé-ŋleft over653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
233877mɔ̀ŋgong653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
233956məʔink (<Shan?)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
233944mə́n (cp. Shan.?)hundred thousand653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
233571mɛ̀-ŋ, mɛ̀ask653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.5.7.1Ask0
233942mɛ̀cɔ́ phyèɪHpun (Megyaw)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.6Ethnonyms/Place names0
234409m,4882mɛ̀◦màiwidow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.2.8Marital roles0
234312mᴜʔcàŋtamarind653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
233662mᴜ́(ʔ)mòbrother (elder)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
233758n-zɛ́ʔ-ŋdifficult653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.6.2Negative Qualities0
234181nà, nà-ŋrest653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.4.1Sleep/Be asleep0
234243m,2178,mnai pù◦táŋsilkworm ('silk insect')653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
234024naì-ŋlow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.5.3Position - high/low0
234431naiʔyear653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.1.2Months and Years0
233788nàŋkàŋ ăʃàedge of knife / blade (cf.TOOTH)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.2.7Extent0
234315náʔ photea653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.1Names of trees and shrubs0
234316náʔ phᴜ̀ʔtea-leaf653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.1Names of trees and shrubs0
234265nàʔ, nàk-ŋsoft653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
234092803,809náʔ◦kɔ̀ŋnose653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.8Nose0
233628nà̃ kàŋ (see Knife) pɛʔblacksmith653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.2.1.4Artists and Artisans0
233740nà̃kàŋ, nàŋkàŋknife / machete / dah / bushknife653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.5Cooking Implements0
233824nè, nè-ŋfew653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
2340772496,2496,mnè, nè-ŋnear653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.2.3Sideways0
234112nèʔsàʔoppress653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.4Harm0
233981níʔknead653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.5Cooking Implements0
233910he, his; she, her653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.1Pronouns0
234332you / thou653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.1Pronouns0
234342your / thy653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.1Pronouns0
2343572134step on / tread on653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
234343m,1612nó aíŋyour house653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.1Pronouns0
233567nù-ŋ, nùarise / get up653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.4Wake/Conscious/Alert0
233865nù-ŋ, nùget up / arise653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.5Strength0
233556nɛ̀əʔ tsóaltar / nat platform653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.8Religion0
234225nɛ̀ʃìsesamum653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
2342581415,mnɛ́-ŋstink / smell bad653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.4.5Smell0
234073nɛ́ək, nɛ́əʔspirit / nat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
2337526130,6130,mnᴜ̀ʔ, nᴜ̀ʔ-ŋdeep653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.5.3Position - high/low0
234320nᴜ́mtender653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
233650ò nòʔ; ò nᴜkbrains653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.4Brain0
233649ó xwì(ʔ), òxwì, òkhwbowl / pot653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
234028ò(ŋ)myòʔmaggots653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233612òʔbelow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.2.2Down0
234205óʔrule / govern653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.19Social action0
233677óʔ cháiŋcane653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.8.2.2Special clothes and equipment0
233678óʔ cháiŋ k(h)ănᴜ̀ʔcane tops653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.8.2.2Special clothes and equipment0
233696m,3396,m,3396ò◦ʀó, ò◦ʀᴜ́chest653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.4.3Chest0
2339572178,mp(h)ù◦taŋinsect653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233599pá(ʔ)be (copula)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun10.4.1.1Grammatical case0
233704pàiʔclose / stop653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.6.2Close0
234238pàiʔshut653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.6.2Close0
233918păt(h)àŋheel653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.2.1Heel0
233596pàŋbasket (for rice)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
233959pàŋinvite653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.5.11Formulaic0
234278paŋspleen653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.7.4Spleen0
233907pàŋ thwaíhare (cp. O.Mon?)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.1Rodents0
2342421255,238pàŋ◦xʀàŋside of body (see Rib)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.5Sides0
2342025407pàʔrotv653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.10Verbs involving plants0
2343285551,mpàʼ, pà-ŋthin (of things)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.7.2Verbs referring to size/shape0
2341831255,238pã◦xʀã, pàŋ◦xʀàŋrib653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.4.3Chest0
233597pè khwàʔbat / flying fox653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
233719pé pópalm (Corypha)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.5Palm/Sole0
2338682158,2158pè, pè-|ŋgive653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.23Giving0
234128pépópalm (corypha) (cf. pó 'tree')653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.5Palm/Sole0
234395peɪ̀ŋ, peìŋ (cf. Shan)leech (water)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
234344phétical653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.9Monetary Terms0
233651phuʼ naiʔbran653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
233950phuʼnaiʔ; kóʔʃeʔhusk / bran (cp. Chaff)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.2Plant parts and types0
234196phyàʔ, phyàiʔroast653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.5Cooking Implements0
2337111220,mphyè xòcomb653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.2.1Comb/Crest0
2337121220,1220,sphyè, phyè-ŋcombv653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.2.1Comb/Crest0
233941phyèɪHpun653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.6Ethnonyms/Place names0
2343725646phyíʔuntie653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.13.1Tying0
234405phyóŋwhite, it is653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.4Colors0
2341665781phɔ́ŋraft653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
234222phɛ̀seize653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.21Acquisitions0
2337964143phᴜ̀ʔembrace653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.4Feeling0
234241phᴜ̀ʔside653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.5Sides0
234246pípìsister (elder)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.2Same generation0
233680pò, pò-ŋcarry on backv.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.2.1Carry0
233894pòʔgrow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.7.2Verbs referring to size/shape0
233882pù chógourd bottle (cp. SHAN ?)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.6.4Building, Non-edible0
233616pu ʀᴜ̀ʔbetel leaf (cp. Leaf)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.3Leaves0
234387pú-ŋ, pó-ŋwarm653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.2.3Temperature0
234052pùphyèʔlizard (monitor)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.6Reptiles and Amphibians0
233933púʔ, pú-ŋ, pó-ŋhot; kălí pó-ŋ 'hot weather'653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
2342612178,mpú◦chèɪsnake653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.6.1Snake0
234135pù◦shìpenis653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
233639pwáiʔ, pwái-ŋboilv.i.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.6Verbs requiring liquids0
233856111pyài-ŋ|full653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.3.2Satiated/Full/Enough0
233979pyaíŋkingdom653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.2.5Nobility0
234313pyaìŋtaro653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5.1Leafy vegetables0
233633pyòblossomv653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
234302pyoʃúʼsugarcane653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
233659pyóʔ-ŋbroad653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.5.1General - form0
233992pyúʔlandslip (c.)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.5Landforms and geographical features0
2339052572,2572,spyɔ̀, pyɔ̀-ŋhappy (cp. pleased)v.i.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.3.1.5.1Happy0
234270pyɔ̀ŋ, pyàuŋsorghum millet653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
233576pyɛ́back again653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.8Back0
234410pɔ̀màiwidower653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.2.8Marital roles0
233863pɔ̀ŋ◦ʃɔ̀ŋturban / gaungbaung653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.8.2.1.1Head0
233999pəìŋleech (water) (<Shan)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
2342345411pə̀ɪʔshoot (with bow or gun)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.15War and violence0
233873pɛ̀ (cp. Shan)goat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.8Ovine and Hircine0
233875pɛ̀ phágoat (hill)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.8Ovine and Hircine0
233874pɛ̀ yàgoat (domestic)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.8Ovine and Hircine0
234130pʌktaparcel (cf. WOMB)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11Artifacts (unclassified as yet)0
2342995541s(h)àʔsuck653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.2.1Suck/Suckle0
233961s(h)éshéʔiron653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.4Elements, metals, alloys0
233786sà(ʔ), sà-ŋeat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
234163saíŋquarter653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.8Measure Words0
234268sămòʔ, sămᴜ̀son-in-law653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.4Related by marriage0
234212saùfaprince (Shan); Sawbwa653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.2.5Nobility0
234169săyᴜŋ maʔrainbow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.1Weather and seasons0
234421săŋi pʌkta (= child parcwomb653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
234185sáʔrice (cooked)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
233846saʔsàfood (cp. Eat)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.5Cooking Implements0
2338611390,227,1390,227sè xʀí; θèɪ xígall / gall bladder653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.7.3.1Gall/Bile0
233563séshéʔ taŋanvil (cp. Iron)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
234264shă(ʔ)◦pyásoap653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.8.4Toiletries0
233611sha-ubellows653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.5.5Tools pertaining to fire0
233624shàiŋbit / half653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.14Husbandry0
233900shàiŋhalf653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.8Measure Words0
233636shàiʔ phéboard / plank (cp. Wood, Tree)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.2Plant parts and types0
234301shàʃúsugar653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.6.2Other ground and milled food0
234373650,mshì sheʔurinate (cp. Urine, Dung)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
233558shísɛ̀ʔant653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
234158shìʀáŋpumpkin (stone)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
233756shòʔdestroy653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.9Undoing0
233579shwàibalances653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.8Measure Words0
233919shwàihelp653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.1Assorted action verbs0
234252shwéslave653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.2.10Servants0
234075525,m,525,mshɛ̀ʔ shú, shɛ̀◦əshúnavel653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.9.4Breast0
233986366,mshɛ́◦thàŋknot (hair) (cp. Hair)v653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.3Hair of Head0
233806shᴜ̀m, ʃᴜ̀mfail653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.1.1Affect0
233768drum653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
234120si khoowner / master653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.19Social action0
233735sĭkhwàcucumber653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
233730sìʔkhà, sèʔkhà, tsìkcrow / raven653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
233767sìʼdrop (of water)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.16Holding0
233760sòʔdisappear653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.5Change of state0
2343761356sóʔvagina653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
234390sòʔwash clothesv.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
233755sòʼdescend653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.8Downward0
233976sɔ̀ʼ, sòʼkey653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
234277sɛ thwispittle653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.6Eye0
233700sɛ̀ʼchop653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.9.3Chop, slice0
233667sᴜ̀ʔbuild653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.14Construction0
233969joint (of bamboo)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.8Joint0
234137tăcí(ʔ)pestle653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.5Cooking Implements0
233588tăcɛ̀bank653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.10.2Waterways/Having to do with water0
234080tăcɛ̀ʔneedle653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
234401taíʔwet653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.6Verbs requiring liquids0
234043tăkáuŋ táiŋmidnight653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.1.4Times of Day0
234214tăkòscorpion653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233829tămì, tămèfire653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
234341tămù khwé-ŋthunderbolt (cp. Open)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.1Weather and seasons0
2341682473,2080tămù wáʔrain (cp. Sky)v653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.1Weather and seasons0
233783tămyé thɛ̀əʔearthquake (see Shiver)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.6Natural disasters0
233742tàncɛ́tbee (dammer)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
234053tànzòmonkey653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.9Simian0
234221tanzùseed of grain653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
233834tàpfix / affix653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.15Repair0
233996tăphò, tăphᴜ̀ʔleaf (large)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.3Leaves0
233870tăphyàʔgnat653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
234191tăpyàiŋringworm653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233701tăpyì(ʃì = Fruit)citrus653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
233665tăpɛ̀bud653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
233842tăpɛ̀flower653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
233603tăsà(ʔ)bee653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233929tăsàʔ ʀáiŋ (= bee liquhoney653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233896tăwaìŋguest653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.4.3Outsiders0
2336022777,2777tăwé, tăwéɪbear (animal)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.3Ursine0
234058tăx(w)ómosquito653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
234334tăx(ʀ)áiŋthread653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.6Textile0
234430tăx(ʀ)aíŋyarn / thread653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
233776tăxì sheʔdungv.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
234178tăxʀaʼant (red)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233775tăxʀì, taxìdung653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
234297tàŋtɔ̀stump (of tree)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.2Plant parts and types0
233835tàŋxwánflag653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
233699tăʀaʔChinese653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.6Ethnonyms/Place names0
233720tăʔú(ʔ)cotton (raw)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
234172p,2186,p,2186tàʼ◦pyì, tă◦pyìrat (bamboo)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.1Rodents0
233584p,2186,2186tàʼ◦pyì, tp̆yìbamboo rat / mole653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.1Names of trees and shrubs0
233762p,1764tă◦khwìʼdog653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.11Canine0
233581p,2477tă◦màiʔbamboo shoots653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.1Names of trees and shrubs0
234064p,2472tà◦múmushroom653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.7Fungi0
234340tă◦mù◦xʀaŋthunder (cp. Sky)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.1Weather and seasons0
233782p,2453tă◦myí(ʔ)earth653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
233889p,2460,p,2460tă◦myòʼ, tă◦myᴜ̀ʔgrass653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.8Other wild plants0
234398p,2460,mtă◦myòʼ; ʃɔ̀ŋpɔ̀ŋweeds / bushes (cp. Grass, Jungl653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.7Fungi0
233853p,2148,p,2148tă◦phà, tă◦pàfrog653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.6.2Frog/Toad0
234148m,5429,m,5429tă◦phyúʔ, tà◦phyúʔporcupine653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.1Rodents0
233580p,2549tă◦wàbamboo653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.1Names of trees and shrubs0
234140p,1006,p,1006tă◦wᴜ̀ʔ, tă◦vwᴜ̀pig653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.12Porcine0
233831p,1455,p,1455tă◦ŋàʼ, tă◦ŋàhfish653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.5Fish and Mollusks0
233605p,5802tă◦ʃɔ̀ŋbeeswax653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233686tèŋcataract653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.6.14Eye Illness0
234144thà, thà-ŋplace / put downv653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.10.5Places in general, countries0
234126thàn pópalm (toddy)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.5Palm/Sole0
234350thán pópalm (toddy)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.5Palm/Sole0
234386thó ʀɛ́wall653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.9.3Parts of the structure0
233557thùanswer a call653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.5.6Answer0
234323thúʔ, thú-ŋthick653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.7.2Verbs referring to size/shape0
234273thwáspan653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.9.4Span/Handspan0
234139thỳ, thù-ŋpierce653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.9.2Carve, shave0
234150thɔ̀ŋpoundv653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.8Striking, hitting verbs0
234154thɔ̀ʔprop up653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2Action Verbs with Patient0
233800thɔ́ŋerect653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.14Construction0
233681thɛ̀carry on shoulderv.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.3.3Carry on shoulder0
234162thɛ̀, thɛ̀əquake (cp. Earthquake)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.6Natural disasters0
234232thɛ̀əʔ, thɛ̀shiver (cp. to Quake)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.6.6.2.1Cramped0
2339622718,2718,sthᴜ̀ʔ, thò-|ŋemerge / issue (cp. Sweat)v.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.2Outward0
233671bushel653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.8Measure Words0
233629tòʔblaze653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
2336735639,3359,5639,3359tó◦phàʔ, tó◦phàtbuttocks653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.10Buttocks/Rump0
233921tsă-ə́ʔhiccoughs653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.3.5Hiccup0
234384661,stsù máʔvulva653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
2337593573dig653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.11Digging, excavation0
233731túicrowv653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
233738tùicut off653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.9.3Chop, slice0
233610tùlɔ̀ŋbell (hanging from cattle)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
2342305515tùʔsharp653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.9.2Carve, shave0
233985twáiknock653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.8Striking, hitting verbs0
234206twài-ŋrun653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
233660tɔ̀ŋ (<Shan)bronze653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.4Elements, metals, alloys0
233930tɔ́ (cp. Shan?)hornet653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233552tɛ̀-ŋabsorbed / shallow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.5Change of state0
234291tɛ̀ətɛ̀əstraight653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.5.1General - form0
2335691722tᴜ̀ʔascend653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.7Up, etc.0
234106tᴜ̀ʔ, tòʔ, tə̆-one653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
234108tᴜ̀ʔkɔ́ŋ, tòʔkɔ́ŋone thing653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
2336221603ù-bird prefix (cp. Egg, Dove)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4Birds (in general)0
233764ù-xudove653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
234118ùtùowl (fish owl)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
234117ùtᴜ́n, útᴜ́nowl (big) / "didôk"653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
234132úxwàiʔ, úkhwàiʔ, úxwparakeet653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
233648úʃúʔbowels653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.7.7Intestines/Bowels/Guts0
234360tuber653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.2Plant parts and types0
2340762102,mù◦shú(ʔ)umbilical cord653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
2341331603,2200ú◦tɔ̀ŋpeacock653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
234427v(w)ᴜwrong653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.6.2.1Negative Qualities0
234233vwíshoot at653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.1Assorted action verbs0
2337991812vʀóenter653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.1Inward0
2337972270wàŋenclosure653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.10.5Places in general, countries0
234107wàʼ tə̆kɔ́ŋone (head of) cattle653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
233688wàʼ, wàcattle653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.2Bovine0
2342111833wáʼ, wàʼsatisfied / satiated653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.3.1.1.3Satisfied0
233812622,622,swè, wè-ŋfar653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.2.4Apart0
233744wè, wèɪdare653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
234415m,1764wéɪ khwìdog (wild)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.11Canine0
233674wíʔ, wí-ŋ, wé-ŋbuy653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.22Exchanges0
2343962779wə̀iʔwear653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.1Assorted action verbs0
234019xaí-ŋ, xrái-ŋlong653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.7.2Verbs referring to size/shape0
233869xàiŋ jéʔgizzard653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.7.6.1Gizzard/Crop0
2339902331xaìʔlac (cp. Creeper)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
2337232331,mxàiʔ níʔcreeper (cp. Lac)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.7Fungi0
233770xàʔ, xòʔdry653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.6Verbs requiring liquids0
234004xèʔpɔ̀ŋ, xə̀iʔpɔ̀ŋlemon (sour, wild)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
234069335,mxí ʃàiŋtoenails (cp. Foot)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.10.2Toenail0
234351335,mxí ʃàiŋtoenails (cp. Foot, Nails)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.10.2Toenail0
234164xítòʔquiver653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
233801xùʼexamine653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2Action Verbs with Patient0
234020xùʼlook at653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.6.11Behold0
234307xwí(ʔ), xwíŋ, hwíŋ; ʃwsweet653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.4.4Taste0
234005xwíŋ; kòʔʃùlemon (sweet)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
233802xwə̀iʔextract653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.10.4Intentional separation - Sort0
234370xwə̀iʔundress (cp. to Extract)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.1.1Affect0
234235xɔ̀ŋshort653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.7.2Verbs referring to size/shape0
234138xə̀ɪʔphàpheasant653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
233823xɛ́fence653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.11.9.5Outdoor/Temporary structures0
2342282627xʀàʔsew653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
234217xᴜ̀(ʔ)scratch (cp. Scrape w.stick)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.6.5.5Itch/Scratch0
233570xᴜ̀ʔashamed653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.3.3.8.2Ashamed0
234216xᴜ́(ʔ)scrape with a stickv.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.3Friction0
233943yáh, yáʔhundred653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
234413yai-ŋwild653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.5Landforms and geographical features0
234296yàŋstride653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
2338255544yáʔfield (dry) / swidden653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.5Landforms and geographical features0
2343145544yáʔswidden / hill field / taungya653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.5Landforms and geographical features0
234284still / yet653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.1.1Adverbial uses0
234434yet / still653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun10.1Ontological0
233811yèʔfanv653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.4Instruments and therapies0
2338492409,2409yì, ɲìfour653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
234035yóksà, yᴜ́ksàman / male person653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.9.6.1Pregnant0
234097yòʔclf: for persons653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun10.1.3Classifiers0
233809yóʔ phyãi; yàʼ phyaiŋfallow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
233562yú(ʔ)xwì kăto, yú(ʔ)kanus (cp. Bottom, Hole)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.10.2Anus/Rectum0
2339972795yúʔleak653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.6Verbs requiring liquids0
234311yúʔ, yú-ŋtake653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.21Acquisitions0
233644yúʔxwìbottom653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.2.2Down0
234391ywáiŋwasp653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
233653brave653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
233803681,1019,m,1019,681yᴜ̀ʔ◦s(h)ì, lᴜ̀ʔ◦shì, yᴜ̀eye / eyeball653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.6Eye0
234030yᴜ́ksà, yóksàmale (of humans)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.9.6.1Pregnant0
2336085675,5675yᴜ́m, yúmbelieve653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.3.1.12.1Know, Believe0
234037zà, zà-ŋmany / much653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
234147zèʔvomit / poisoned, be653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.3.2Vomit0
233769zèʔ; ăpɔ̀ŋ (= head) mùdrunk (cp. Giddy)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.5.9Drink0
234011629zòʔlick653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.3.1Lick0
234304zúʔswallowv653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.5.6Swallow0
2341551356,mzᴜ̀ʔ-màvagina / vulva653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
234161ŋà puàm, ŋà pwàmquail653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
233643ŋà, ŋà-ŋborrow (things)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.22Exchanges0
234085ŋàpàʔshrimp-paste, f'mented (cfRot)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.5Fish and Mollusks0
233983ŋàŋkàŋ; èŋmàknife653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.5Cooking Implements0
23428299ŋàʔstarving653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.3Hungry0
233953m,1612ŋáʼ aíŋmy house653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun10.2.3.2Possessive0
2339522530,2530ŋáʼ, ŋáhI / my653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.1Pronouns0
233586ŋò(ʔ)ʃìbanana fruit653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
2337331104,mŋó-ŋcry / weep (3rd.sg.) / (s)he cries653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.8.2Cry/Weep0
233587ŋòʼ póbanana tree653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
2343991104,1104,m,1104ŋúʔ, ŋú-ŋ, ŋᴜ́ʔweep / cry653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.8.2Cry/Weep0
233761ŋwédistribute653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.23Giving0
2337151160ŋweʔcopulate653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.9.1.1Bred0
233778ŋɔ́ŋdwell653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2Action Verbs with Patient0
233888ŋ̀-dzàʔ, dzàgrandmother653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun4.7.1Previous generation0
233585ŋᴜ̀banana653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.5Fruits and vegetables0
2340823442,m,p,679ŋᴜ̀ʔ◦sà ă◦ʃánest (cp. Bird, Hive)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4Birds (in general)0
2336213442,m,3442ŋᴜ̀ʔ◦sà; ŋàbird653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4Birds (in general)0
2337321104,1104,1104,mŋᴜ́ʔ, ŋúʔ, ŋú-ŋcry / weep653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.8.2Cry/Weep0
233934ɔŋ hɛŋ pú-ŋhot (very)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
233718ɔ̀yɔcormorant (large)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.4.1Particular birds0
234298ɔ́ŋsucceed653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2Action Verbs with Patient0
233984əʃà nàŋkàŋknife-edge (cf. tooth)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.5Cooking Implements0
233708ə́pcoffin653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.8.2.3Religious persons/things0
233880p,5797ɛ̀ phùgourd653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.6.4Building, Non-edible0
233881p,5797,mɛ̀ phù pàʔgourd creeper653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.6.4Building, Non-edible0
234089ɲàpnip653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.1Assorted action verbs0
2342562528ɲáusmell of frying653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.2.8.5Smell0
233590ɲáuŋ saìŋ, ɲàuŋ póbanyan tree653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.1Names of trees and shrubs0
234292ɲèʔstrangle653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.4Harm0
2338502409,m,2409,mɲì kɔ́ŋ, yì kɔ́ŋfour things653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
233745ɲódark653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.4Colors0
233817ɲɔ̀-ŋ, zɔ̀-ŋtired / fatigued653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.6.2.2Negative Human Qualities0
233589ɲɔ́ŋbanyan653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.1Names of trees and shrubs0
233864ʀàget653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.5Strength0
234176ʀàiʔreap / share653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.10Verbs involving plants0
234229ʀàiʔshade653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.10Light or lack of light0
233773ʀè pyìduck653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
234308ʀèiswell653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
233993ʀéŋ; ʀíʔlaugh653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.8.1Laugh/Smile0
234280145,145ʀéʔ, ʀéɪʔstand653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.2Foot0
234021ʀòcíloom653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
233995ʀùʔ, ăʀùʔleaf653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.3Leaves0
234223ʀɔ̀ŋsell653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.22Exchanges0
233713ʀᴜʔcome653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.7.1Inward0
234397ʀᴜ̀ʔ, ʀᴜ̀ʔ-ŋweave653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
234072ʃá(ʔ)-ŋnarrow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.7.2Verbs referring to size/shape0
2342082729,2729ʃà, shàsalt653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.4Elements, metals, alloys0
233876ʃaíŋgold653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.4Elements, metals, alloys0
234143ʃàiʔpinch653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.4Feeling0
234152ʃàiʔpress down653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.5Change of state0
233592ʃàiʔ khwébark (tree)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.1.11.1Bark (of dog)0
233928ʃàiʔ kò-ŋtree (hollow)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.2Plant parts and types0
234424ʃàiʔ pó, shàiʔpótree653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.2Plant parts and types0
234422ʃàiʔ, shàiʔwood653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.2Plant parts and types0
234358ʃàiʔpótree (cp. Wood, Timber, Trunk)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.2Plant parts and types0
233737ʃàzícutch653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.8Other wild plants0
2343362666ʃàŋ kɔ́ŋ, shàŋkɔ́ŋthree things653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
2343352666ʃàŋ, shàŋthree653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
233703ʃàʔclench (fist)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.16Holding0
234260ʃàʔsmoke (tobacco)v653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
234353ʃàʔ ma, shăma(ʔ)tooth653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.4Tooth0
234355ʃàʔ ʀòmolars653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.4.2Molar0
233998ʃaʔwèʔ, ʃăwə̀iʔleech653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
234049ʃàʔʀòmolar (cp. Tooth)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.3.4.2Molar0
234186ʃé dzìrice (husked)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.4Seeds and flowers, nuts0
2343895647,5647,mʃè, ʃè-ŋwash653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
233572ʃè-ŋ, ʃèiawake653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.4Wake/Conscious/Alert0
234156ʃé-ŋ, ʃə́ɪ-ŋpull653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.3.1Push0
234010ʃèɪlice on hair653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
234272ʃéɪsour653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun7.1.4.4Taste0
23375727ʃí(ʔ)die653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.1.6Die/Deathly0
2337912259,m,mʃìʔ yɔ́ŋ; màŋtàŋeight (cp. Seven)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun9.9Numbers and numeric expression0
234036ʃìʔcoʔ, ʃièʔcoʔmango653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
233977ʃìʔʃíʔkill (cp. Die)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.4Harm0
233987ʃìʼ, ʃì-ŋ, ʃìhknow653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun8.3.1.12.1Know, Believe0
233779ʃò-ŋdye653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun5.1Waste products0
233859ʃòmòʼgadfly653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
2337663462ʃòʔdrink653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun0
233903ʃùihang from a hookv.653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.1.1.5Hang0
233923ʃùʔhidev653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.6.5.1Hide/Leather0
234418ʃwàiʔwipe653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.2.2.1Assorted action verbs0
234317ʃwèʔtearv653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.8.8.1Laugh/Smile0
233973ʃɔ̀ŋpɔ̀ŋweeds (jungle)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.1.7Fungi0
2340561016ʃɛ̀là ăx(ʀ)ɛ̀ʔmoon (new)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
2338571016,111ʃɛ̀là pyài-ŋ|moon (full)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
2340551016,111ʃɛ̀là pyàiŋmoon (full)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
2340541016ʃɛ̀làʼmoon653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
234045ʃɛ̀ʔmillet653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.3.2Five0
234180ʃɛ̀ʔrepay653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun6.22Exchanges0
2341142595ʃɛ́otter653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun2.2.7.1Otter0
234047ʃɪ̀nòmist653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
233734ʃᴜ̀ʔ, ʃòʔcubit653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.5.9.3Cubit0
233729ʌ̀ʔ, àʔcrouch / incubate (eggs)653Hpun (Northern)446.1.1BurmishHenderson 86 HpunEJAH-Hpun1.4.8.4Crouch0