Etyma
tag num_recs chaptertitle chapter sequence protoform protogloss grpid plg grpno notes num_notes num_comparanda status public username
1146Body1.1.12.0guŋBODY / BACK2PTB0.1STC p.182, GSR, HPTB p.30921KEEP1stedt
Lexicon
418 records found.
rn analysis reflex gloss gfn lgid language grpid grpno grp citation srcabbr srcid semkey chaptertitle num_notes
574643anətse / dətse / dətatsethere2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20410
574531bo'ɾtsɛmosquito2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15190
574627cʰatimes2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19590
574315cʲaˈɾᶾʊ / ɕʲæmeat2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03060
5746412195deʔthat2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20270
574560dʑaŋ'kəgreen2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16300
574520dⁱɛ'bak̚leaf2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14080
574265haˈtɕʰiosneeze2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00550
574634ji'ɟiwe, us [plural]2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20080
574654jəkəmə' ⁿtəup to, till2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21260
574585ka'cʰaright2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17440
574439ka'pkʰorcarry on the backv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10260
574450ka'pʰʲa / ka'pʰɛk̚splitvi2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10740
574456ka'sɬəcover it (up)v2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10960
574446ka'taʔput itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10490
574454ka'tsʰitie itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10880
574465ka'tʰorisev2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11660
574447ka'vamakev2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10680
574463ka'vado itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11330
574586ka'wuleft2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17460
574515ka'zak̚grass2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13980
574474ka'ʒder / kanə'moʔafraid2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12150
574471ka'ɕəknowv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12000
574466ka'ɟəgo down, step downv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11690
574455ka'ɾdaʔuntie itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10910
574453ka'ɾtɕəwash itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10830
574452ka'◦ɾdɛfoldv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10800
574438kacat̪̚pushvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10130
574498kalə'kəvablowvi2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13150
574444kamə'toʔfind itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10450
574329kamʊsˈcʲʊp̚suckvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03860
574443kana'roseek itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10430
574436kanajak̚touchv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10030
574300kanatsoʔlook atvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02080
574428kanaˈjowaitv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09700
574421kanaˈkʰucallv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09290
574400kanaˈnarestv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08150
574303kanaˈɾᶼelaughv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02160
574301kanaˈᵐnɛsmell itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02110
574475kanə'ɾgalike itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12190
574372kanʊsmonˈbecurevt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06640
574412kanʊʴˢtsʊcreepvi2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08710
574431kanʊˈvʲa kaˈkʰittakev2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09880
574326kanʊˈzolickvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03780
574349m,127kanɪ◦ˈɟɪp̚sleepvi2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04940
574545kapo'lorlorround2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15690
574340kap̚door2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04300
574459kara'tsək̚cutvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11160
574441kara'tɕek̚tread on it2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10300
574469kari'kʰɾaᵐdryvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11770
574476karə'ʃəŋeglad2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12300
574460kasa'ɾtɕəlolo / kasatʰɹ̩'ɾtɕomix itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11240
574473kasə'ʃⁱot̪̚teachv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12110
574445kasɨna'tsoʔshow itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10470
574434katareleasev2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09950
574449kava'btirepair itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10720
574477kava'kʰeget angryv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12420
574346kavaˈmek̚extinguishvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04710
574304kavaˈvʊcry, weepv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02180
574327kavaˈᵑkachewvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03800
574408kavʊˈʈʂiwalkvi2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08620
574432kavʲaholdv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09900
574451kaŋa'skəbend itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10780
574305kaŋakʰuˈɾᶼeshoutv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02200
574442kaɕa'pkiʔhide itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10370
574437kaɕə'mɹ̩mɹ̩wavev2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10070
574410kaɕʲanak̚swift2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08660
574401kaɬʈʴupeelvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08230
574464kaɭ'mɹ̩mɹ̩movev2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11520
574302kaɾᶼʊˈnəlisten tovt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02130
574472kaʲ'mət̪̚forgetv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12070
574352kaˈcʲuopenvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05160
574358kaˈkʰʃɾʊʔwipevt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05940
574308kaˈkʰɪʔtake offvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02360
574253kaˈloblind2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00210
574328kaˈmʊt̪̚drinkvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03830
574325kaˈntsaeatvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03760
574433kaˈnɖʴi / kaˈvʲaseizevt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09920
574435kaˈpʰʊt̪̚throwv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09970
574373kaˈsat̪̚ / kaˈⁿtçʰiakillvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06710
574323kaˈskəcookvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03600
574402kaˈtçʰigovi2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08330
574429kaˈtohitvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09800
574420kaˈtʰoʔaskv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09080
574403kaˈvecomevi2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08350
574307kaˈwət̪̚clothev2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02320
574427kaˈŋa mʊˈᵐtomeet, crushv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09680
574407kaˈɲʊstopv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08540
574392kaˈɕi dʒidʒibrother, siblings2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07560
574351m,m,m,145kaˈʴ◦cʲəp / ka◦ˈrwestand up, risev2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05040
574379kaˈⁿɖʴɪk̚chasevt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06930
574426kaˈ◦sprɪt̪̚give, handv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09450
574364kaˈ◦tsʰoʔfat2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06370
574418kaˈ◦ɾjo / ɕʲæ spespeakv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09010
574409kaˈ◦ʴcʲɪk̚runvi2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08640
574458kaᵐ' ᵐtsɨstubv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11140
574330p,m,1145ka◦mʊ◦ˈmpʰɛʔvomitvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03880
574419p,5382ka◦tçʲɛsayv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09040
574312p,2627ka◦ʈʴop̚sewv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02810
574371ka◦ɾaˈ◦kʰɾoʔscratchv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06600
574348p,3597ka◦ˈɲɪsit, stayv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04850
574334keˈmɪmtasty2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03990
574661korə'nəbut, though2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21710
574398kæˈʃmostealvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08070
574489m,5438kə 'ⁿȡəmeltv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12940
574620kə' mŋəⁱfive2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18770
574513kə' ᵐbisand2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13720
574624kə' ⁿgənine2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18850
574655kə' ⁿtoʔin2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21330
574662kə' ⁿtoʔbe, is2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21850
574664kə' ⁿʈasame2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22060
574571kə'bəⁱold2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16980
574553kə'cət̪̚short2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16080
574594kə'cʰatogether2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17760
574587kə'cʰefar2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17600
574630kə'dəheavy2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19930
574490kə'japsun2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12960
574575kə'kirdirty2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17100
574593kə'koɾnarrow2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17740
574528kə'ləʔworm2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14420
574665kə'maŋother2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22100
574589kə'met̪̚low2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17660
574619kə'ptəfour2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18750
574616kə'rik̚one2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18690
574618kə'saᵐthree2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18730
574605kə'scepreviously2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18160
574495kə'sok̚bright, light2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13070
574651kə'tsitsisome2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20760
574551kə'tsəlittle2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16000
574648kə'tsɛwhere2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20590
574646kə'təwhich2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20550
574568kə'xoʔgood [in general sense]2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16750
574523kə'zɛt̪̚come outv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14190
574622kə'ʃnəseven2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18810
574663kə'ʃpaᵒcan2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21960
574572kə'ʃək̚new2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17000
574617kə'ȵetwo2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18710
574631kə'ɟolight2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19950
574524kə'ɾaᵐwitherv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14230
574623kə'ɾcat̪̚eight2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18830
574590kə'ɾnak̚deep2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17680
574525kə'ɾȵik̚animal2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14310
574576kə'ʂkʰohard2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17120
574649kə'ʂʈəwhen2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20650
574573kə'ᵐʃerpretty, cute2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17020
574588kə'◦brohigh2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17630
574592kə'◦jaᵐwide2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17720
574457kə'◦rᵘoswellv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10980
574550kə'◦təbig2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15960
574569kə'◦ŋɛt̪̚bad [in general sense]2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16800
574621kə'◦ʈok̚six2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18790
574562kə'◦ȵek̚black2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16350
574488kəkə'kʰwaᵐfreezev2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12920
574632kəmə'camany, much2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19970
574595kəmə'jot̪̚full2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17790
574570kəmə'nosoft, gentle, smooth2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16930
574500kəmə'ʃdak̚cold2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13220
574369kəməˈŋabe painful, feel painv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06560
574353kəmɪˈtsilivev2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05180
574603kənə'moɾlate2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18100
574577kənə'vəsoft2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17140
574602kənə'βsoʔearly2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18080
574499kəsa'ʃki / kəva'stsihot2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13200
574574kəva'sərəclean2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17080
574565kəvə'ʃet̚strong2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16650
574549kəŋa'stoʔstraight2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15840
574626kəȵe'◦zɟəⁱʔtwenty2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19070
574485kəɸʃə'brerainbow2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12860
574502kəɾ'wovalley2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13300
574557kəβə'◦rȵired2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16240
574555p,5551kə◦'bathin (and flat)2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16170
574561p,3608kə◦'braᵐwhite2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16320
574543m,2588kə◦'bⁱaᵐflyv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15560
574554p,5729kə◦'jak̚thick (and flat)2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16150
574496p,2483kə◦'rȵəʔdark2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13100
574552p,1011kə◦'skərinlong2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16060
574546kə◦ŋa'◦ᵐtɕoksharp2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15720
574365kɛnɛɲæmˈkʰeʔthin2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06390
574504kɛⁱ 'vəplain2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13340
574363kʊmʊˈsoalivebe v2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06350
574396kʊvaˈɾwek̚huntvt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07920
574377kʊŋaˈsŋoʔfightv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06830
574411kʊŋaˈβloslow2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08680
574399kʊɾaˈmə / tama kavaworkv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08130
574370kʊɾæˈɟʲæk̚feel itchyv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06580
574378kʊˈpʰorun awayvi2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06910
574361kʊˈscʲɛbe bornv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06310
574336kʊˈtçʲəp̚bitter2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04050
574376kʊˈŋalalafightv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06820
574362kʊˈⁿdzɛt̪̚grow upv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06330
574347kʊˈⁿɟop̚burnvi2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04750
574366kɪsaˈkʰa / kɪˈspeʔget tiredv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06410
574335p,2380kɪ◦ˈtçʰusweet2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04010
574333p,1826kɪ◦ˈʃpəfeel thirstyv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03950
574535kʰa'brisnake2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15272.1.6.1Snake0
574497kʰa'ləʔwind2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13120
574507kʰagə'kʰa ᵐŋaʔbubble2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13480
574272kʰak̚ˈtokthroat2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00790
574424kʰaˈʴcʲɛt̚ kavasingv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09400
574430kʰaˈᵐtçɪk̚bitev2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09860
574530kʰo'ɾok̚ant2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15130
574415kʰoˈɾlowheel2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08880
574529kʰə'naʔdog2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14440
574548kʰə'vok̚hole2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15800
574532kʰə'ɕyfly2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15210
574462kʰəvok̚'katɕədig (a hole)vt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11280
574614loʔyear2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18460
574566makə' ᵐtʰoweak2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16690
574591makə'ɾnak̚shallow2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17700
574659mak̚ / nə'mak̚ / kə'mak̚not2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21580
574448ma◦kə◦sna'◦ta'◦letdestroy itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10700
574356mbəˈrza ɕwacutting edge2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05640
574381mdaˈɣʑʲʊbow2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07010
574637he, him2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20160
574638mə'ȵəthey, them [plural]2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20200
574521mən̪'tok̚flower2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14150
574331mʊˈ◦ʃtʰi kaˈ◦pʰʊt̪̚spitv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03900
574261mɪʒˈtʰɪʔspittle2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00430
574506mʲan'gəriver2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13430
574479na' ᵐkʰɛᵐsky2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12710
574657na'ɾɛand2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21390
574467nakəbət̚fallv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11720
574558namkʰe'ᵐtok̚blue2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16260
574653nə'momoa minute ago2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21160
574635nə'ɟoyou (sg.)2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20110
574636nəɟo'ȵəyou [plural]2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20130
574324nʊˈkʊʃnʊʔripe2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03740
574526pa'tɕəbird2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14380
574539patɕə' ᵐtɕʰəbeak2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15450
574542patɕə'lok̚nest2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15540
574628pok̚all2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19760
574652pu'ʒəyet, still2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21130
574609pə'ʃnətoday2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18290
574610pəʃi'ʃnəyesterday2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18310
574604pəʔnow2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18120
574394pʰaˈjəʔhusband2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07660
574416pʰæt̪̚boat2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08900
574345scʲæˈkʰa napˈkiashes2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04600
574380scʲæˈpesword2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06950
574559seɾ◦'poyellow2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16280
574357seˈlop̚ / teˈlop̚dust2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05920
574491sna◦'brak̚moon2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12980
574470soso'kavathinkv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11940
574611soʃi'ʃnətomorrow2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18330
574534soɾlouse2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15250
574644səʔwho2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20510
574277ta jɛˈ◦ntsəɾᶼʊʔnail2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01010
574484ta' ᵐbⁱalightning2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12840
574501ta'baʔmountain2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13280
574598ta'naᵐmorning2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17970
574547ta'plət̪̚blunt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15740
574522ta'sraᵐroot2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14170
574642ta'tsehere2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20390
574493ta'wot̪̚ / tɛ'wot̪̚light2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13030
574514ta'ɖroʔ / təp'kiearth2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13740
574564ta'ʃərəa smell2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16430
574537ta'ʒəɾpclaw2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15390
574483ta'ɾmok̚thunder2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12820
574494ta'βʲyt̪̚shadow2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13050
574276tajɛˈntsofinger2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00950
574487taɾ'kʰwaᵐice2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12900
574350taʴmʊdreamn2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04990
574268taˈcʲɛface2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00650
574393taˈjasister2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07580
574275taˈjɛk̚hand2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00910
574344taˈkʰusmoke2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04560
574388taˈpafather2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07360
574386taˈpʊchild2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07170
574294taˈspʊpus2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01920
574337taˈtçʲʊʔrotten2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04090
574314taˈvət̪̚ / teˈloflour2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03000
574248taˈwuhead2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00030
574285taˈzgʊback2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01300
574318taˈŋgəp̚egg2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03260
574297taˈɕⁱʊʔblood2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01980
574387taˈɸlukʊtsʊyoung2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07310
574425taˈɾga kavadancev2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09420
574320taˈɾtsegrease2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03370
574292taˈɾɲⁱɛhair of skin2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01780
574278taˈɾᶼobreast2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01050
574395taˈʴcʲəp̚wife2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07690
574256taˈᵐbodeaf2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00300
574288taˈ◦miʔleg2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01670
574259taˈ◦mŋadumb2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00380
574273taˈ◦rʃpəʔshoulder2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00820
574266taˈ◦ħemyawn2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00590
574414p,3604taˈ◦ⁿtsæp̚bridge2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08810
574440ta◦bɾok̚◦ka'◦nɛt̚kickv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10280
574289ta◦meˈ◦ˣpafoot2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01710
574262p,77,mta◦soŋ◦sibreathev2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00470
574540p,715ta◦ɾ'kʰaᵐwing2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15470
574354p,5782ta◦ˈjap̚pot2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05380
574538ta◦ⁱ'mitail2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15420
574406tçɪlˈ◦ka kaˈ◦lɛt̪̚turnvi2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08430
574368toˈkonoˈnowound2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06540
574279toˈloʔbreast (of woman)2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01060
574608tso'tsooften2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18250
574492m,3574tsə' ⁿgrəstar2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13010
574640tsəʔthis2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20250
574319tsʰesalt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03280
574510tə' ᵐtoʔshore2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13580
574601tə'moɾnight2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18050
574482tə'mərain2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12790
574518tə'rostem2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14040
574536tə'rəhorn2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15320
574478tə'sɛᵐmind2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12640
574615tə'ɾtsɨnumber2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18650
574461tə'ʂkoʔcarve itv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11260
574556tə'ᵐtok̚color (of dying)2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16200
574600təmoɾ'waevening2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18030
574596təʔ'soʔempty2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17810
574274təˈkɾʊelbow2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00870
574251təˈmɲa ᵐboˈɾstseeyebrow2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00160
574250təˈmɲəʔeye2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00130
574306təˈŋgeclothing2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02230
574296təˈɣʐʊʔdirt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01960
574343təˈᵐtçɪk̚fire2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04500
574367təˈᵑgo / teˈᵑgo ɲɛillness2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06450
574249təˈ◦mtoʔforehead2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00110
574423p,5692tə◦ˈmbrɪplay2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09380
574271tɛˈmkʊneck2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00750
574270tɛˈmtʃʰɪmborˈɲiɛmustache2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00710
574286tɛˈmtʰɛʔwaist2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01330
574252tɛˈmɲa cʲutears2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00190
574267tɛˈmɟʲajaw, chin2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00630
574264tɛˈʳtsʰoʔcough2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00510
574317tɛˈʴʃpʊʔseed2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03220
574263tɛˈ◦skət̪voice2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00490
574255p,811tɛˈ◦ʳnaear2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00270
574313tɛˈ◦ⁿdzefood, food stuff2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02840
574332tʊk̚tu kʊˈmoʔget hungryv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03920
574284tʊpokˈtɕʰɪnavel2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01280
574321tʊˈloʔmilk2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03420
574389tʊˈmomother2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07380
574385tʊˈmʊwoman, female2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07130
574283tʊˈpʃɪʔliver2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01240
574290tʊˈscʲot̪̚limpv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01730
574384tʊˈzaman, male2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07100
574299tʊˈɣɕʰiɛstrength2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02050
574422tʊˈɾɲʲʊname2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09350
574383tʊˈʴmʊperson, man in general2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07080
574359tʊˈᵐbɾerope2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06140
574287tʊˈ◦mŋaʔknee2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01650
574417tʊˈ◦skət̪̚language2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08980
574316m,1019tʊ◦ˈɕʲɪʔfruit2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03180
574597tɕə'βʃaʔdirection2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17830
574468tɕʰik̚ɟoʔ / tɕʰik̚ɟo'badaraget wetv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11740
574282tɪkʰoˈmbeguts2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01180
574254tɪʃəʔ tɪˈʃnəʔnose2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00240
574311tɪʈʴoʷɾᶾʊthread2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02790
574310tɪʈʴoˈwap̚needle2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02770
574322tɪˈcʲʊwater2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03450
574257tɪˈkʰa / tʊˈᵐtɕʰʊmouth2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00320
574391tɪˈmudaughter2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07540
574291tɪˈskɾʊʔbody2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01750
574281tɪˈvoʔbelly2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01150
574390tɪˈzason2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07520
574258tɪˈʃmɛtongue2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00360
574260tɪˈʃwatooth2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00400
574295tɪˈʃʈᶼʊʔsweat2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01940
574269tɪˈᶾbəcheek2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00680
574339tɪˈ◦cʲɛp kaˈ◦vabuild (a house)vt2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04250
574338tɪˈ◦cʲɛp̚house2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04140
574280p,251tɪˈ◦ʃnʊheart2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01130
574645tʰi kiwhat2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20530
574647tʰina'sot̪̚how2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20570
574612tʰə'ʃnəeveryday2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18360
574650tʰɛ'stoʔhow many?2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20690
574486tʲe'vasnow2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12880
574656wap'səⁱwith2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21370
574508wapɛ'kəɟəsinkv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13500
574579wu'kʰiʔback2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17210
574606wu'kʰiʔafter2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18180
574580wu'laⁱbetween2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17250
574582wu'spok̚under2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17330
574660wu'tʃʰebecause2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21690
574629wu'vek̚half2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19810
574578wu'ʈiʔfront2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17190
574581wu'ʂkʰeon2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17290
574584wu'ᵐpʰioutside2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17420
574583wu'ⁿkiinside2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17400
574563wu'◦skat̪̚sound, noise2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16410
574509wukʰeⁱ'tokəjok̚ / wukʰeⁱ'tokəβəⁱfloatv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13520
574480ztepcloud2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12750
574481ztep'cafog2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12770
574625zɟəⁱʔten2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18870
5746332530ŋaʔI, me2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20060
574599ʃnədaytime2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18010
57461385ʃnəday2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18380
574503ʃə'kʰaforest2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13320
574516ʃə'rotrunk2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14000
574519ʃə'ɣga / ʃə'rabranch2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14060
574517ʃə'ʂkʰobark2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14020
574413ʈʴaˈlaroad2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08770
574607ʒa'rəŋalways2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18220
574658ʒəʔalso2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21430
574511ȡʑək̚'cʰɛt̪̚wave2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13640
574512m,1269ȡʑə◦'lək̚stone2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13680
574397ɕamˈtu kaˈleʔshoot (a gun)v2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07940
574293ɕiaˈⁿdɾ̩skin2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01800
574360ɕɪˈŋkʰɾɛʔstick of wood2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06230
574298ɕʲaˈɾʊbone2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02000
574309ɕʲæˈʃnʊnaked2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02380
574527ɟok̚'ɟok̚fish2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14400
574544ɟə'ⁿȡʑak̚swimv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15580
574639ʐaŋoneself2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20230
574375ʑɪˈptekgod2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06780
574405ʔoˈᵐgi kaˈɾo / ʔoˈᵐgi kʊˈvenenterv2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08410
574404ʔoˈᵐpʰi kaˈtçʰi / ʔoᵐpʰi kaˈɬoget outvi2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08390
574342ʔzvəˈmbroʔroof2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04460
574341ˀsciwall2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04400
574374ˈgʊɕʲʊʔdievi2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06730
574355ᵐbəɾˈza puknife2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05610
574382ᵐdaarrow2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07030
574541ᵐka'ɜȵifeather2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15490
574533ᵐtsa'jiflea2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15230
574505ᵐtsʰolake2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13380
574567ⁿdoⁿdo 'kəŋocorrect2178rGyalrong (Maerkang Jiamuzu Konglong)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16730