Etyma
tag num_recs chaptertitle chapter sequence protoform protogloss grpid plg grpno notes num_notes num_comparanda status public username
1146Body1.1.12.0guŋBODY / BACK2PTB0.1STC p.182, GSR, HPTB p.30921KEEP1stedt
Lexicon
1227 records found.
rn analysis reflex gloss gfn lgid language grpid grpno grp citation srcabbr srcid semkey chaptertitle num_notes
570376(e.g.) dʑi44 mot24Do not2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21600
570381(e.g.=2167)(quotative particle)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21660
570384(e.g.=2173)but, though2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21720
569614(kə22 tə44) jul22 pə44 // cçʰim22 dzɨ44village2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07860
569251(tə22 jak44) ɕu22 mdzru44nail2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01010
569394(tə22 ɟʝi44) ta44 stse24get boiledvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03700
569298(tə22) ɕtɕi22 ʂtak22birth-mark2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01820
569641(wu22 mpʰoi44) na44 kɕut22get outvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08390
569642(wu22 ŋgui44) ja44 ve24 / wu22 ŋgui44 roɣ44 vi24enterv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08410
570176(wu22 ʈi44)direction2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17830
570359-ito2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21240
570363-iin2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21330
570364-iat, on2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21350
570391... ta44 pa22 o44becomev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21890
570393... ta44 pa22 o44becomev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21910
570371... zɨ22 me44only2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21490
570372... zɨ22 me44except for2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21530
570373... zɨ22 me44only2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21540
570356... ɕes44already2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21170
570152a22 no44 pʰei44downward2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17380
570314a22 re44 pʰei22 rǝ44that way2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20470
570311a22 rɛ44 tɕi22 ŋo44there2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20410
570149a22 ta44 pʰei44upward2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17310
569373ba22 bu44honey2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03320
570030ba22 bu44honey-bee2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15170
570361bi22 ruk44 kǝ22 tʰǝk22until now2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21270
569511bo22 du44plow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05860
570264bum22 tǝʂ44one million2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19530
569926cço22 kʰa44valley2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13300
569453cçok22 tsɨ44 / dem22 cçok44table2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04800
570341cçʰa22 lan42 / wa22 tsa44maybe2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20970
570409cçʰǝ22 lǝn42 nǝ24approximately2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22180
570406cçʰǝl22 pǝr44 no22 to24different from2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22130
569383cçʰə42wine2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03530
569887da22 go44foolish2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12580
569347dzien22 to44scissors2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02750
570000dǝ22 gɨ44bharal, blue sheep2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14630
569819dʑe22 ne44 tɕʰaŋ44 / ma22 ne44 tɕʰaŋ22give upv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11480
570071dʑi22 ga44corner2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15920
569934dʑi22 le44stream2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13440
570378dʑi22 tɕʰjen42Don't go.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21620
570379dʑi22 vjen42Don't come.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21630
569488dʑi22 ŋgu44bottle2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05460
569820dʑi44 bjaŋ24declinev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11490
570345dʑit22 tɕin42 ɟʝɨ22 la22 ȵi44by all means2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21020
570049dʑu22 dʑo44 wu44 r̥kʰo22scales of fish2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15510
570025ga22 kʰu44owl2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15070
570343ga22 tɕʰe44 ɟʝu22 ŋo44certainly2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21000
570177ha22 ku44east2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17850
570179ha22 re44south2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17890
570180ha22 to44north2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17910
570178ha22 ȵi44west2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17870
569226hat44 tsʰio42sneeze2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00550
569227hat44 tsʰio44 no22 ba22 o44 / hat44 tsʰio44 kə22 pa44sneezev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00570
570292i22 ɟʝo44 jo44we, us [plural]2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20080
570415ja24, (ke44) ta22 ŋa44 ru24Please eat, please.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22310
569566ja44 pʰo24run awayvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06910
569638ja44 tɕe44 / jik24 tʰar22govi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08330
569639ja44 ve24 / jiɣ24 vi24comevi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08350
569720jak22 pa44 nɟʝa44clapv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09810
569445jaŋ22 ho24matches2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04680
569446jaŋ22 ho24matches2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04690
569361jaŋ22 ju44potato2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03040
569545jaŋ22 moŋ44 tsʰwan44syphilis2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06500
569684ji22 kǝ44 / tǝ22 scço44letter2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09170
570368ji44also2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21430
569280joŋ22 tsʰa44 / cçʰu22 la44toilet2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01510
569421jul22 pa44community, settlement2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04200
569763ka22 jok44hang it onv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10560
569701ka22 ki44buyvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09510
569885ka22 kum42be patient, bearv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12550
570012ka22 la44rabbit2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14850
569712ka22 mbi44sendv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09650
569533ka22 mnam44board2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06280
569433ka22 mtsa44window2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04430
569839ka22 ntɕʰe44choose itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11810
569880ka22 nzaŋ24cautiousbe v2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12470
569770ka22 pa44makev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10680
569812ka22 pa44do itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11330
569861ka22 ptse44tender atbe v2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12200
569560ka22 pɕat44prayv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06800
569784ka22 rda44untie itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10920
569796ka22 rda44separatevt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11090
570018ka22 rma44crane2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14970
569810p,5762ka22 rwa44digvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11290
569811p,5762ka22 rwa44digvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11300
570130ka22 sa44 ndza44coarse2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16960
569504ka22 stsuw44poundvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05720
569759ka22 ta44put itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10490
569983ka22 tsa44bird2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14380
570026ka22 tsa44sparrow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15090
569731ka22 tsor42 / ka22 ŋa44 ktor22scattervt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10010
569761ka22 tu44spread it outv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10530
569762ka22 tu44spread it outv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10540
570004ka22 tɕu44hen, cock2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14700
570155ka22 tɕʰa44right2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17440
570156ka22 vi44left2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17460
569753ka22 ɕap44 ki44cover, concealv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10380
569754ka22 ɕap44 ki44put it awayv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10400
570037ka22 ɕpa44frog2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15302.1.6.2Frog/Toad0
570005ka22 ɕtɕɨk44tiger2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14720
569755ka22 ʂʈa44think a great deal ofv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10410
569782ka44 tsʰi(w)24 / (ka22 skrok44)tie itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10880
569509kak44hoe2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05820
570277kam22 de44completely2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19790
570284kar44scale2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19910
570077ke22 ɳɖot44large (meshes)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16040
570080ki22 pkam42thick (and round)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16100
570023ki24crow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15050
569342ko22 mor44 / tɕʰi22 laŋ44 pa44tanned leather2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02650
569577ko22 ʂcçu42 / ko22 rŋa44baby2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07150
570020kok22 tut44little cuckoo2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15000
570383kor11 / ko44rɨ22but, though2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21710
569628kra22 ma44 / ta22 ma22 ka22 pa44workv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08130
569322kru22 ŋgə44Tibetan cloth2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02260
569353kr̥ʰi44rice2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02870
569454kr̥ʰɨŋ22 biam44chair2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04820
569462kr̥ʰɨŋ22 kr̥ʰi44 kə22 pa44snorevi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04950
570228ku22 di44four2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18750
570249ku22 di44 ɕtɕe44forty2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19230
570280ku22 ʰdi44 wu22 ŋgui22 kǝ22 te44 ɕuk22a quarter2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19850
569218ku44 lu44 swa44decayv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00410
570337kǝ2 tsi44 tsi44a bit2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20910
570170kǝ22 jam42wide2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17720
569825kǝ22 ko44 ki44fall upside downv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11570
569721kǝ22 kor44helpv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09830
569914kǝ22 ksar44bright, clear2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13080
570199kǝ22 kǝ44 tɕʰǝsometimes2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18270
570344kǝ22 kʰu44 dʑi44certainly2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21010
569685kǝ22 lǝt24writevt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09190
569750kǝ22 mbat44useful2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10330
570123kǝ22 mbat44easy2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16830
570074kǝ22 mbro44tall2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15980
570166kǝ22 mbro44high2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17640
569996kǝ22 mbru24 / tʰǝk24yak2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14570
569700kǝ22 mpar44sellvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09490
569829kǝ22 mtsǝk44jumpv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11640
569874kǝ22 mtsʰar42strange2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12380
570331kǝ22 mtɕa44very much, very2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20790
570250kǝ22 mŋo44 ɕtɕefifty2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19250
570129kǝ22 mǝ22 lɜk22smooth2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16940
570288kǝ22 mǝ22 ne24few, little2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19990
570135kǝ22 mǝ44 dǝ44 kpǝn42poor, pitiful2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17040
569705kǝ22 mɛ44 na44 tɕʰɛloss2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09550
570108kǝ22 mɛ44 ɕu44 jo44idle aboutbe v2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16620
570197kǝ22 mȵam44always2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18230
569875kǝ22 na44 de44believe itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12400
569859kǝ22 na44 skʲar42get surprisedv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12170
569881kǝ22 na44 slak44feel bashfulv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12490
569841kǝ22 na44 ɳɖi24 / (kǝ22 sǝ44 nǝ44 dǝk44 pa22)close to, intimate withbe v2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11840
569742kǝ22 nar44lengthenvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10200
570101kǝ22 ndʑam42 / kǝ22 ndze44gentle2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16490
569843kǝ22 ndʑer44changevi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11880
570076kǝ22 ndʑi44 ndʑip44fine (meshes)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16020
569870kǝ22 ne44 sɨ42sad2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12330
569869kǝ22 ne44 ɕjet42comfortable, happy2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12310
570254kǝ22 ngu44 ɕtɕe44ninety2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19330
570061kǝ22 ntap44level and smooth2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15760
570063kǝ22 ntap44flat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15780
570065kǝ22 ntɕʰok44hollow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15820
569741kǝ22 ntʰɜn42pullvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10180
569718kǝ22 nǝ44 blo44deceivev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09780
569886kǝ22 nǝ44 la44 la44dull, slowbe v2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12570
570109kǝ22 nǝ44 paŋ44 ke22lazy2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16630
570082kǝ22 nǝ44 ȵa44 mkʲʰi22lean2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16130
569845kǝ22 nǝr44 ɟʝim44 lam42skilful2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11910
569629kǝ22 nɜ44 na44restv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08150
570421kǝ22 nɜm22 cça22 ran44Look!2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22420
570007kǝ22 par44wolf2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14760
569844kǝ22 pcçerchangevt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11890
569749kǝ22 pcço42usev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10320
570111kǝ22 pka44 / ra22 waŋ44 kɜn44 dok22strong (politically)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16660
569764kǝ22 prak44leashv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10580
569774kǝ22 prɨ42splitvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10750
569775kǝ22 prɨ42tearvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10760
570096kǝ22 ptsʰot44dye itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16390
570095kǝ22 pɕi44paintv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16370
569798kǝ22 pʰotpull it outv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11120
570127kǝ22 rdi44loose2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16910
569804kǝ22 rǝŋ44 tsik44shearv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11200
569981kǝ22 rȵe24beast2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14340
569813kǝ22 sa44 dʑa44begin itvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11370
569814kǝ22 sa44 dʑa44beginvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11380
569823kǝ22 sa44 ȵɟʝo44slidev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11540
570271kǝ22 sam42third2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19700
570279kǝ22 sam44 wu22 ŋgui22 kǝ22 te44 ɕuk22one third2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19830
570283kǝ22 skar44scale2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19900
569767kǝ22 sket44put it outv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10630
570102kǝ22 sko44kind2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16510
569781kǝ22 skrɨ44wind itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10860
569797kǝ22 skʰet44pull it outv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11110
569857p,5433kǝ22 slap44learn itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12130
570119p,660kǝ22 sna44of a good quality2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16770
570107kǝ22 sne44 ɕkra44 ɕkra22cunning2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16600
569888kǝ22 sne44 ɕkr̥a44 ɕkr̥ak44clever2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12600
570324p,85,mkǝ22 sni44 kɛ24some day2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20670
569867kǝ22 snǝ44 jǝ44stingy2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12280
570105kǝ22 snǝ44 ka42stingy2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16560
569818kǝ22 snɤ44 na44stop itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11470
569792kǝ22 stap44join themvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11040
570067kǝ22 sto44 / kǝ22 ŋa44 sto44straightadv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15850
570124kǝ22 sǝ44 kʰǝ42difficult2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16850
569735kǝ22 sǝ44 pʰor44shakev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10090
569838kǝ22 sǝ44 ro44 ro44comparev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11790
569690kǝ22 sǝm44 tso42point tovt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09270
569893kǝ22 sȵo44mad2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12680
569847kǝ22 sɜ44 soŋ44 / na22 sɜ44 soŋ24thinkv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11950
569848kǝ22 sɜ44 soŋ44 / na22 sɜ44 soŋ24thinkv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11960
569791kǝ22 sɜ44 ɳɖɨ44 ɳɖɨ44join themvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11030
569793kǝ22 sɜ44 ɳɖɨ44 ɳɖɨ44connectvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11050
570126kǝ22 sʰik44tight2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16890
570266kǝ22 ta44 lok22 / kɜ22 ȵi44 sta44 lok22times2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19610
569794kǝ22 tsʰi44leash, dragv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11060
569988kǝ22 tu44lynx2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14470
569765kǝ22 tǝ42put it inv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10600
570106kǝ22 tǝ44 sto24honest2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16580
570321kǝ22 tǝt44where2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20610
570334kǝ22 tɕe44thoroughly2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20840
569805kǝ22 tɕok44cut out clothv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11210
570081kǝ22 tɕʰjem42thin2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16120
570008kǝ22 tʰʉi44fox2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14780
570112kǝ22 vǝk44 ɕʰɜt44 / wu22 kɕɜt44strong (quality)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16670
569806kǝ22 vʑar44cut (hair)vt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11220
569801kǝ22 zrɨk44cut off, severv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11170
570011kǝ22 zu(x)44monkey2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14830
570248kǝ22 |sam44 ɕtɕe44thirty2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19210
570257kǝ22 |sǝm44 pǝ44 |rja44three hundred2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19390
570281kǝ22 |ȵes44 tǝ22 tɕoiboth2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19870
570256kǝ22 |ȵjes44 pǝ22 |rja44two hundred2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19370
570085kǝ22 ŋgrɯŋ44 ŋgrɯŋ44weak, lightly seasoned2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16180
570054kǝ22 ŋǝ44 ndzot44cryv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15600
570100kǝ22 ŋǝn42bad-tempered2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16470
570122kǝ22 ŋǝn42malicious2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16810
570062kǝ22 ɖa44 ɖa44flat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15770
569842kǝ22 ɣa44 nak44hurry, rushv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11860
569739kǝ22 ʈak44pressvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10150
569740kǝ22 ʈak44oppressvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10160
570251kǝ22 ʈok44 ɕtɕe44sixty2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19270
569692kǝ22 ɕa44 bra24commandv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09310
569852kǝ22 ɕep44 tak44learn it (by heart), memorize itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12040
569853kǝ22 ɕep44 tak44learn it (by heart), memorize itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12050
570214kǝ22 ɕes44 ki44 wu22 ʑak22summer2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18530
569743kǝ22 ɕeŋ44 kʰu44postponev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10210
569889kǝ22 ɕkr̥ak44clever2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12610
570252kǝ22 ɕne44 ɕtɕe44seventy2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19290
570056kǝ22 ɕput44raisev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15640
569982kǝ22 ɕpǝt44livestock2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14360
569836kǝ22 ɕtɕit44humid2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11750
569736kǝ22 ɕu44 mo42stirv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10100
569768kǝ22 ɕum44collectv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10650
569999p,6028kǝ22 ɟʝo24sheep2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14620
569766kǝ22 ʂko42put it in, pourv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10610
570216kǝ22 ʂtsu44winter2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18570
570221p,2738kǝ22 ʂtsɨ42count2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18640
570009kǝ22 ʂtsʰǝr42deer2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14800
570215kǝ22 ʂtɕip44autumn2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18550
570282kǝ22 ʂʈo44measurev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19890
569862kǝ44 sʰa44 kʰa44dislike itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12220
570093kǝp22 gi44gray2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16330
569780kǝr22 stsop44 / kǝ22 sǝ44 pǝ44 lol22roll itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10850
569744kǝŋ22 ke44 lat44squeezev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10230
570116kə22 bdɜ44 / kə22 tak44correct2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16730
569696kə22 bʑi44singv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09400
570265kə22 cça44 / kə22 ȵjes44 cça44times2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19590
569485kə22 dam44pot2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05380
570285kə22 di44heavy2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19930
569486kə22 du44jug2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05390
569698kə22 dɜt44 / (kə22 mbi44)give, handv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09450
569271kə22 dʑor24 pɕje44excrement of sheep2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01370
570083p,5729kə22 jak44thick (and flat)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16150
569733kə22 kle44 / ka22 pʰis44rubv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10050
569496kə22 ktor44spill it (intentionally)vt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05580
569472p,5708kə22 ktsɨm42shut one's eyesv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05130
569207kə22 lo44blind2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00220
569985kə22 lu44worm2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14420
569672kə22 lət44rowvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08950
569495kə22 lɜt44pourvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05560
569412kə22 ma44 ʂtsa44hot2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04030
570084p,5551kə22 mba44thin (and flat)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16170
570131kə22 mbi44old2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16980
570052m,2588kə22 mbjam44flyv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15560
569948kə22 mbjek44sand2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13720
569695p,5692kə22 mbri44play2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09380
570165kə22 mbro44high2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17630
570287kə22 mcça44many, much2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19970
569401kə22 mot44drinkvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03830
570133kə22 mpɕʰorpretty, cute2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17020
570134kə22 mpɕʰorbeautiful2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17030
569475kə22 mtsi42livev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05180
569799kə22 mtsu44stubv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11140
569565kə22 mŋa44be defeatedv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06890
570229kə22 mŋo44five2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18770
569822kə22 mə22 rmo44movev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11520
569402kə22 mə22 rɟʝu44swallowvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03840
569403kə22 mə33 stɕip44suckvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03860
570404kə22 mək22 tə44 / kə22 mək22 ke44other2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22100
569584kə22 mʈo44old person2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07290
569586kə22 mʈo44old2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07330
570196kə22 mȵam44always2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18220
570174p,1832kə22 mɜ22 |ȵot44full2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17790
570360kə22 mɜ44 ndu24up to, till2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21260
570128kə22 mɜ44 no44soft, gentle, smooth2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16930
569645kə22 mɜ44 ʑɛr44 / kə22 mɜm44 tɕjer44turn aroundvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08460
569648kə22 mɜn44 dɨ24arrivevi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08510
569665kə22 mɟʝartravel (pilgrim)v2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08830
569233kə22 na44 srak44feel shamedv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00660
570094kə22 nak44black2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16350
569450kə22 nat44 / ɟʝam22 l̥e44burnvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04750
569615kə22 ncçʰak44market2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07900
569397kə22 ndza44eatvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03760
569547kə22 ndzor44be painful, feel painv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06560
569351kə22 ndzə44 wu11 spɜ44food, food stuff2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02840
569973kə22 ndzɜtcome outv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14190
569543kə22 ne44 tɕʰəm44 pa44catch a coldv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06480
569460kə22 ne44 zgrɨ44lievi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04920
569661kə22 ntɕi44carryvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08750
570190kə22 nə22 mor44late2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18100
569659kə22 nə22 pə44 le44 le24creepvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08710
569314kə22 nə22 səŋ22 ksət44smell itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02110
569398kə22 nə22 zok44lickvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03780
569860kə22 nə22 ŋa44like itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12190
569714kə22 nə44 jo44waitv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09700
569657kə22 nə44 lə22 llə44slow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08680
569374m,m,1470kə22 nə44 mar44oil as food2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03340
569666kə22 nə44 ȵi44travel (tourism)v2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08840
569312kə22 nəm22 cça11 ra44look atvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02080
569660kə22 nəm44 mɜ44ride itvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08730
570189kə22 nəp44 so44 / tə22 nəp44 so44early2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18080
570140kə22 nɜ44 wu44 / kə22 mbjok44soft2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17140
570402kə22 nɜ44 ɳɖa44same2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22060
569618kə22 pja44 kə22 lət44shootv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07950
569570kə22 pjek44bow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07010
569571kə22 pjek44 mȵak44arrow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07030
569564kə22 pka44winv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06870
569746kə22 pkor44carry on the backv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10260
570092p,3608kə22 pram44white2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16320
569913kə22 psok44bright, light2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13070
570058kə22 pəl22 lol44 / kǝ22 pǝ44 lol44 lol22round2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15690
569654kə22 pʈe44walkvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08620
569512kə22 pɕi44 / kə22 pɕɨs44whetvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05900
569448kə22 pɕʰir44put outvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04720
569514kə22 pɕʰjer44wipevt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05940
569800kə22 raŋ44 tsik44cutvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11160
569783kə22 rda44untie itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10910
569868kə22 re44 si22 ŋa44glad2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12300
569675kə22 rjo44speakv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09010
570168kə22 rnak44deep2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17680
569788kə22 ro44 / (kə22 mbop44)swellv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10980
569723kə22 ro44 / ka44 sket24 / ka22 bja44takev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09880
569549kə22 rə22 kr̥ʰok44scratchv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06600
569748kə22 rə22 tɕak44tread on it2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10300
569548kə22 rə22 ɟʝa42feel itchyv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06580
569640kə22 rɨ44 kr̥ʰeremainvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08370
569979kə22 rȵe44animal2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14310
569915p,2483kə22 rȵep42dark2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13100
569476kə22 rɟʝakstay overnightv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05200
569468m,145kə22 rɟʝap44stand up, risev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05040
569469m,145kə22 rɟʝap44standv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05060
569655kə22 rɟʝuk44runvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08640
569555kə22 sat44killvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06710
569534kə22 scçi44be bornv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06310
570193kə22 scçə44previously2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18160
569387kə22 ska44cookvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03600
570078p,1011kə22 skrjen44long2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16060
569493kə22 skʰet44scoop upvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05530
570175kə22 so44empty2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17810
570066kə22 sto44straight2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15840
569835kə22 stɕit44 / kə22 su44 la42get wetv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11740
569539kə22 sə22 kʰə42 / kə22 sə44 spap44get tiredv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06410
569807kə22 sə44 cço44 lo44mix itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11240
569557kə22 sə44 ku44buryvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06750
569734kə22 sə44 pʰor44 / kə22 ɕə44 mɜ44 rmo22 / (kə22 mə33 rmo44)wavev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10070
569544kə22 sə44 scçe44 wə44 mŋam44infectious disease2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06490
570362kə22 sə44 ɟʝa24from2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21310
569856kə22 sək44 ɕo44teachv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12110
569626kə22 sɨ44 dət44robvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08090
569646kə22 sɜm44 tɕjerturn aroundvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08470
569621kə22 tak44rich2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08010
569622kə22 tak44rich2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08020
570225kə22 tek44one2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18690
570073kə22 tje44big2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15960
570075kə22 tsi44little2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16000
570330kə22 tsi44 tsi44 / kə22 mɜ22 nɜ44 / kə22 mɜ44 nɜ44 nɜ44some2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20760
569652kə22 tsok44perch onv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08560
569414p,2379kə22 tsor44sour2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04070
570051kə22 tsə44 wə22 lok44nest2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15540
569537kə22 tsʰo44fat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06370
569474kə22 tu42openvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05160
569787kə22 tu44cover it (up)v2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10960
569327kə22 tə44take offvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02360
570172kə22 tə44 pə42together2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17760
570365kə22 tə44 pə44with2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21370
569623kə22 tɕa44poor2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08040
569413kə22 tɕap44bitter2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04050
569471kə22 tɕat44close, shutvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05120
569372kə22 tɕi44 kə22 ra44sugar2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03300
570320kə22 tɕi44 kə44 nŋoŋ24where2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20590
570276kə22 tɕje44all2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19780
570274kə22 tɕjet44all2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19760
570275kə22 tɕjet44 tei42 ɕa22all2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19770
570079kə22 tɕɨn44short2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16080
569411p,2380kə22 tɕʰi44sweet2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04010
569777kə22 tɕʰop44foldv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10800
569771kə22 tɕʰop44 / (kə22 ndʑop44) / (nə22 sər44 ɕo24)destroy itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10700
570163kə22 tɕʰɨ42 / na44 tɕʰɨ24far2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17600
570318kə22 tɜ44 ra44which2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20550
569452kə22 va44 na44set fire tovt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04780
569503kə22 van44 dzor44grindvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05700
570088kə22 və44 rne22red2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16240
570110kə22 vək22 ɕət44strong2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16650
570186kə22 vər44 ȵjep44 / (sa22 ksa44 ŋku22)evening2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18030
569583kə22 vɜ44 ɕi44adult, grown-ups2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07270
569399kə22 wa22 ŋkej42chewvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03800
569400kə22 wa44 ŋkej44masticatevt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03810
569324kə22 wat44clothev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02320
569772kə22 wə44 bdɛ42repair itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10720
570032kə22 wəs44fly2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15210
570117p,m,p,660kə22 xao44 / kə22 sna44good [in general sense]2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16750
569482kə22 za44 / kər22 jo44 kʲʰi44rice bowl2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05320
570227kə22 |sam44three2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18730
570226kə22 |ȵes44two2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18710
570244kə22 |ȵje44 ɕtɕe44twenty2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19070
569713kə22 ŋa44 stsu24meet, crushv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09680
569473kə22 ŋa44 tɕat44closevi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05140
570059kə22 ŋam44 cçok44sharp2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15720
570171kə22 ŋgor44narrow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17740
570233kə22 ŋgu44nine2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18850
570139kə22 ŋkrʰǝŋ44hard2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17120
570138kə22 ŋkər44dirty2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17100
570167kə22 ŋmən42low2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17660
569318kə22 ŋu44 ru44cry, weepv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02180
569319kə22 ŋə22 kʰo44shoutv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02200
569656kə22 ŋə22 nak44swift2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08660
569392kə22 ŋə44 ksər22have friedvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03670
569691kə22 ŋə44 kʰo44callv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09290
569561kə22 ŋə44 la44 lat22fightv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06820
569612kə22 ŋən44enemy2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07810
570230kə22 ʈok44six2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18790
569350p,2627,m,mkə22 ʈop44 / (kə22 mkʲʰi44)sewv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02810
569738kə22 ʈək44pushvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10130
569456p,3597kə22 ȵi44sit, stayv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04850
569457p,3597kə22 ȵi44sit, lie downv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04860
569538kə22 ȵə22 ȵam22 kʰi44thin2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06390
569752kə22 ɕap44 ki44hide itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10370
569467kə22 ɕer44 va24wakenvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05020
569625kə22 ɕmo44stealvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08070
570231kə22 ɕnəs44seven2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18810
570137kə22 ɕo44clean2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17080
569598kə22 ɕǝt44 tə44 snəm22brother, siblings2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07560
570132kə22 ɕək44new2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17000
569602kə22 ɕɨ44 mo22 zə44cousin2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07640
569921kə22 ɕɜ44 ɕki24 / no44 stse24hot2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13200
569484kə22 ɟʝa44spoon2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05360
570286kə22 ɟʝo44light2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19950
569567kə22 ɳɖek44chasevt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06930
569651kə22 ɳɖɨt44stopvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08550
569540kə22 ʂkaŋ42healthy2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06430
570222kə22 ʂtsɨ44number2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18650
570323kə22 ʂtsɨ44when2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20650
569858kə22 ʑdar44afraid2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12150
569317kə33 na33 ri22laughv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02160
569315kə33 rog33 na33listen tovt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02130
569536kə33 sɨ33 so33alivebe v2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06350
569391kə44 ksər22fryvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03660
569451kə44 ndʑop22 / ta44 ndʑop22get burnedvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04760
569551kə44 nə44 sməm22 ba44 / wu22 smɜn44 kə22 pa44curevt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06640
569552kə44 nə44 smɜm22 ba44curevt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06650
569390kə44 pa22 o44get roastedvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03650
569461p,130kə44 rma22sleepvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04940
569778p,2692kə44 rtəp24foldv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10810
569779kə44 ʂtɕi24wash itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10830
569426kəm22 ɕok44door2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04300
570269kɨ22 scça44first2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19660
569907kɜ22 jam44sun2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12960
569928kɜ22 vi44 ra22plain2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13340
570247kɜ22 |ȵje44 ɕtɕe44 kǝ44 |sam44twenty three2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19130
570246kɜ22 |ȵje44 ɕtɕe44 kǝ44 |ȵjɜs44twenty two2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19110
569826kɜ22 ŋɜ44 zu44assemblevi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11590
569827kɜ22 ŋɜ44 zu44meet, assemblev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11600
570245kɜ44 |ȵje44 ɕtɕe44 kǝ44 |tjek22twenty one2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19090
569722kʰa22 mtɕek44bitev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09860
570019kʰa22 mʈo44 / ʂʈo44swallow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14990
570035kʰa22 pri44snake2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15272.1.6.1Snake0
570064kʰe22 du44hole2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15800
569809m,3573,m,3573kʰe22 du44 ka22 tu44dig (a hole)vt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11280
569418kʰo44room2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04150
569427kʰo44room2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04320
569667kʰol44 lor44cart2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08860
569668kʰor22 lor44 wa22 me44wheel2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08880
570261kʰr̥ɨ22 tso44 kǝ22 rgʲi22ten thousand2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19470
570262kʰr̥ɨ22 tso44 kǝ22 ȵjes44twenty thousand2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19490
570263kʰr̥ɨ22 tso44 ɕtɕe44hundred thousand2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19510
570397kʰutcan, be able to manage2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21980
570398kʰutmay, be allowed to do2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21990
570036kʰǝ22 mtsǝr44 ɟʝok44lizard2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15290
570027kʰǝ22 pi44 lo22 lo22butterfly2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15110
570050kʰǝ22 pri33 wu33 r̥kʰo22scales of snake2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15520
570029kʰǝ22 ɕna44 jɜ24 bjam22 / kʰǝ ɕna44spider2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15150
570024kʰǝr22 ko44crow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15060
569916kʰə22 li44wind2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13120
569918kʰə22 li44 no22 pa22 u44blowvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13150
569986kʰə22 na44dog2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14440
570028kʰə22 |rok44ant2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15130
570014laŋ22 po44 tɕʰe44elephant2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14890
569379lo22 cçor44yogurt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03430
569301lo22 ndok44pockmark2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01870
569428loŋ22 la44floor2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04340
570417lǝ22 las24Good-bye2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22350
570072lǝk22 tɕʰa44thing2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15940
569991lǝp22 ki44donkey2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14510
569993lǝp22 ki44mule2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14530
569274lə22 pki44 wu22 pɕje24excrement of donkey2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01400
569477lək22 tɕʰa44tool2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05230
570089ləm22 kər44blue2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16260
570211lɨ22 tʰo44calendar2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18470
570346lɜ22 vɜr42suddenly2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21040
570347lɜ22 vɜr42suddenly2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21050
570169ma22 kə44 rnak44shallow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17700
570099ma22 ndze44wild, rude2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16460
570407ma22 nnɜ44 ɳɖa44different, separate2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22140
569817ma22 ɟʝu44continuev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11450
570351ma22 ɟʝu44again2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21100
570352ma22 ɟʝu44 kǝ22 tɕʰa22again2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21110
569873ma22 ɳɖa44strange, rare, odd2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12370
570375mak44 ko24not2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21580
569575mbo22 la44male2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07110
569994mbo22 la44cattle2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14550
569997mbo22 ɕǝk44female yak2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14580
569990mbro44horse2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14500
569273mbro44 pɕje22excrement of horse2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01390
569737mbru22 lɜ44earthquake2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10110
570016mbǝr22 wa44bat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14930
570219me22 ɕje44 tǝ22 mor22 ŋa44 kǝ22 nɜ44 nza42 wu22 vʑak22 i22 nǝ22 me44I didn't have time to eat dinner yesterday evening.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18610
570201me22 ɕjer44yesterday2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18310
570390me24 / nǝ44 me24 / kɛ22 me44there is no2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21870
569607mo22 tsi44bride2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07720
569595mo44 te44 // ŋa22 tsi44 / a22 tsi44aunt (matrilineal)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07500
569930mtsʰo44 (u22 dʑi44)lake2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13380
569950mzaŋ22 ne44red clay2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13750
570136mǝ22 kǝ44 mɕorugly2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17060
569678mǝ22 kǝ44 rjo44shut upvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09060
570115m,p,660mǝ22 kǝ44 sna24of bad quality2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16710
570125mǝ22 kǝ44 sna42dangerous2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16870
570366mǝ22 rə44and2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21390
570339mǝ22 ɖi44 mǝ22 ɳɖa44various2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20930
569395mə22 kə44 smɜn42raw2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03720
569582mə22 snam44young lady2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07250
570200mə22 sni44today2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18290
570121mə22 xao44 / kə22 ŋən44 / mə22 rəp44bad [in general sense]2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16800
570060mə22 ŋam42 cçok44blunt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15740
570405mɜ22 nɜ44 pso24different from2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22120
569313na22 mto44 / nə22 sə42 mto24 / no22 mtoŋ44seevi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02090
569649na22 mɜn44 dɨ24reachv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08520
569647na22 nə22 mo44 me24get lostvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08490
569449na22 pkʰə44go out, fadevi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04730
569776na22 sa44 rgo44 rgo24bend itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10780
570218na22 wa44time to do2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18600
569497na22 ŋa44 ktor24spill it (accidentally)v2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05590
569785na22 ŋa44 rda22come loosevi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10930
569786na22 ŋa44 rda22come loosevi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10940
569542na22 ɕa44 ɕki44fever2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06470
569699na44 bjao22obtainv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09470
569815na44 kʂen24endvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11400
569727na44 lɜt24 / kə22 jət44 / na44 tu24releasev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09950
569802na44 mbrɜt24snapvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11180
569834na44 mdʑjet24fallv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11720
569316na44 mel24 / nə22 sə44 mel44 / no44 miŋ24hearvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02140
569824na44 ndam22fall downv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11560
569789na44 pkǝ24 / kǝ22 pkǝ42swellv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10990
569790na44 pro22 ta22 rtar24make it bulgev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11010
569821na44 ptɕat24stop (a habit)vt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11500
569416na44 pər22 / nək44 pər22mould2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04110
569728na44 pɕjet24throwv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09970
569729na44 pɕjet24 / kǝ22 ptɕjet44throw stg intov2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09990
569730na44 pɕjet24 / kǝ22 ptɕjet44throw awayv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10000
569975na44 ram24witherv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14230
569388na44 smen24have cookedv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03610
569415na44 tɕi23rotten2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04090
569556na44 ɕi24 / kə22 ɕi44 / no44 kɕis22dievi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06730
569851na44 ɕu24knowv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12000
569906m,5438na44 ɳɖi24meltv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12940
570389ndo24be, is2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21850
570400ndo24possessv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22020
570033ndzə22 ji44flea2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15230
569854ne44 mɜs24forgetv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12070
569832no22 no44 kə22 ndʑi22 / tɕʰi22 ʈʰɛ44 wu44 ʂkai44 kə22 luk44 // (xa22 no42)go down, step downv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11690
569757no22 rao42find itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10450
569833no33 na22 tɕʰe22fall downv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11700
569410no44 mjem22tasty2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03990
570403no44 pso22similar2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22080
570411no44 pso22similar2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22230
569756no44 sar24seek itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10430
569924no44 stse24 / (kə22 mpja44)warm (of weather)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13260
569352nza22 dʑi44food, meal2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02850
569711nǝ22 ka44 rŋa24borrowv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09630
569710nǝ22 kǝ44 sǝ22 stɕi24lendv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09610
569840nǝ22 kɕʰot44 / na44 kɕʰot24get usedvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11830
569923nǝ22 ni33 ɕjet24 / kǝ22 nǝ44 ɕjet24cool2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13240
570410nǝ22 tǝ44 wu22 psok44like, as2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22190
569929nǝ22 tɕʰɨ44marsh2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13360
569995nǝ22 ŋa44cattle2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14560
570374nǝ44 ŋo24be, is2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21560
569302nə22 kə44 ɕki44a burn2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01890
569658nə22 ləː44 nə44 lə44 / nə22 ləs44slowly2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08690
570303nə22 tə(t)44that2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20270
569272nə22 ŋa22 pɕje44 / ka22 rgu44 pɕe44excrement of cattle2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01380
569396nə44 smɜn22ripe2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03740
569677m,5382nə44 tɕəs24sayv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09040
569894nəm22 kʰə44sky2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12710
570408nɜ22 dʑi44 nɜ22 tɕʰɛ(s)for the sake of2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22160
570308nɜ22 tǝ44 wu22 ɕpɜs44that way, like that2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20350
570309nɜ22 tǝ44 wu22 ʂtɕe44that way, like that2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20370
570312nɜ22 tɕi44there2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20430
570305nɜ22 tɜt44that, that... over there2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20310
570306nɜ22 tɜt44that, the2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20330
570338nɜ22 ʈʰi44 ro44 kǝ22 tsi44 tsi44 ro22 tɕʰen22Let's go a bit further.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20920
570419nɜ22 ȵar22 va44 / na22 pʰe44Thank you2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22380
570295nɜ22 ɟʝo22 jo44you [plural]2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20130
570294nɜ22 ɟʝo44 / ȵi22 ɟʝo44you (sg.)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20110
570416nɜ22 ɟʝo44 kǝ22 tǝg22 mo44 ŋo44Hello.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22330
570296nɜ22 ɟʝo44 ndzɨ42you two [dual]2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20140
570377nɜ22 ɟʝo44 ɕtǝ44 wu44 ɟʝi22 dʑi44 mot24Don't drink this water.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21610
570013pa22 ɟʝu44mouse2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14870
570003pak44pig2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14680
569505paŋ22 to44hammer2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05740
569952pi22 ma̟44clay2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13790
570353pi44 me24yet, still2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21130
570354pi44 me24yet, still2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21140
569956poŋ22 ji44silver2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13860
569947prak22 cçu44 / pra(k)44 wu44 ɟʝi44 lɨk24rock2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13700
569944prak44rocky mountain2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13620
570213pǝ22 zǝr44spring2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18510
570255pǝ22 |rja44hundred2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19350
569517pə22 rdza44 ʂta44 / pə22 rdza22 ʂkʰo44sheath2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05990
569498pə22 rza44 (kə22 tsi44)knife2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05610
569500pə22 rza44 wu22 swa44 / pə22 rza44 wu22 kʰa44cutting edge2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05640
570192pɜ22 jiz44 (mɜ44 jis44)at once2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18140
569518pʰə22 ləm44large meshed basket2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06010
569519pʰə22 ləm44basket2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06020
569589pʰə22 mə44parents2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07400
569483pʰən22 tsɨk44dish, plate2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05340
569337raclothn2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02560
569338racotton2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02580
569524ra22 skʰol44square bag of cloth2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06100
570114ra22 waŋ44 kɜ22 me22weak (politically)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16700
570388ra24want somethingv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21820
570401ra24need, be necessary2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22040
570349raŋ22 pal44especially, intentionally2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21070
570267raŋ22 raŋ42one by one2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19630
569501raŋ22 tak44 cu44mortar2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05660
569515rgəm22 bɨ44box2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05960
570420ro22 ven44Come here!2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22400
5700155635rŋa22 |mu44camel2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14910
570223rǝ22 ʂtsis44number, figure2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18660
569311rə22 waŋ44power (political)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02060
5699256076,m,m,mrɨ22 rap44 / krə22 wo44mountain2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13280
569435rɟʝa22 tʰəp44 / cçək22 tʰəp / stɕaŋ22 kʰu44fireplace2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04480
569346rɟʝe22 ntɕʰɜ44decoratev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02730
570198rɟʝun42often2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18250
569897sa22 zdem44fog2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12770
569932sa44 ka(p)44 wu44 dʑi22spring2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13410
569330san44umbrella2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02420
569441scça44 kə44 rə44 pke44ashes2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04600
570017scçak44eagle2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14950
569494scçok44ladle2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05540
569568scçə22 pə44sword2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06950
569336se22 me44 ne22 ne44barefooted2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02540
570090ser22 po44yellow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16280
570185si22 ŋgla44daytime2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18010
569559skə22 ɳɖə44 / ɬla44god2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06780
569636smok22 po44 kə22 ka44spinvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08280
569340smok44wool2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02620
569331smɛ̃22 jok44pagne2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02440
5695505434smɜn24medicine2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06620
57020585sni44day2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18380
569686snǝ22 ktsǝ44ink2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09200
570395so44 sni22 stse44 no22 ŋo44It will get hotter.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21940
570202so44 sni24tomorrow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18330
570034sor44louse2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15250
570258stoŋ22 tso44 kǝ22 rgʲi22thousand2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19410
570260stoŋ22 tso44 kǝ22 |sam44three thousand2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19450
570259stoŋ22 tso44 kǝ22 |ȵjes44two thousand2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19430
570272stǝ44 ŋgǝ44 mo44 ŋkʰu22last2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19720
569609stə22 mbrɨ44marryv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07760
570316su22 kɜ44who2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20510
569507su22 lɨ44saw2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05780
569355swe42barley2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02930
569300sŋə22 wə44mole2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01850
570141sǝ22 cçʰǝ44place2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17170
570184sǝ22 ksɨ44noon2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17990
570203m,m,85sǝ22 ndi44 sni22the day after tomorrow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18340
569627sə22 ʑɨŋ44 / tə22 mȵa44field2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08110
569458səl22 mə22 kr̥ʰi44bed2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04880
569344sɨ22 lək44ring (finger)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02690
569846sɨm22 nor44thinkv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11940
569883sɜm22 nor42 kǝm22 tɕa22worry aboutv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12520
569980sɜm22 scçan42quadruped2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14330
569872sʰɜ22 mŋan42doubt itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12360
569726ta22 bjao24seizevt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09930
569943ta22 ho44cliff2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13610
569599ta22 ja44sister2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07580
569443ta22 krot44charcoal2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04630
569563ta22 la44 lat44make warv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06850
570332ta22 mbei44 / wu22 da22 mbɜ44not--at all2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20820
569293ta22 mbia44limpv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01730
569212ta22 mbo44deaf2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00300
569292ta22 me44foot2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01710
569917ta22 mot44wind2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13130
569440ta22 na44 wu24soot2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04580
569554m,2202ta22 ndok44poison2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06690
569697ta22 rga44dancev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09420
569349ta22 ri44thread2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02790
569951ta22 rȵakmud2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13770
569339ta22 sa44 wu44 ra22 (?)flax2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02600
569294ta22 skru44body2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01750
569303ta22 spu44pus2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01920
569439ta22 wu44 / ta22 kʰu44smoke2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04560
570181ta22 wu44 psok22dawn2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17940
569773ta22 zor42splitvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10740
570348ta22 zul44 ta22 zul22secretly2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21060
569306p,230ta22 ɕi44blood2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01980
569942ta22 ɕtɕje44bank2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13590
569198ta44 ko44 rȵje44 / tə22 vo44 rȵje44hair of the head2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00070
569831ta44 kɕut22risev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11670
569751ta44 me24lose itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10350
569795ta44 ndzok24be thrown intov2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11070
569882ta44 ntsʰɨp22worryv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12510
569553ta44 ptsʰe22recoverv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06670
569837ta44 ram24dryvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11770
569719ta44 top24hitvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09800
569325p,2779ta44 wat22wearv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD0232a0
569326ta44 ɕi44 wat24dress sm stgvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02340
569724ta44 ɳɖɨt24holdv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09900
569619tak22 pok44trap2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07970
569429te22 cçʰu44pillar2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04360
569513te22 lop44dust2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05920
569978te22 mok44mushroom2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14280
569365te22 no44vegetable2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03130
569962te22 no44grass2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13980
569903te22 wa44snow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12880
569354ti24wheat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02910
569998tje22 la44dzo (ox x female yak)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14600
569828to22 mtsǝk44bouncev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11620
569987to22 ru44cat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14460
569989to22 ru44 ŋgle44wildcat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14480
570204to22 sni44everyday2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18360
570289to22 to44 kǝ22 mcça44increasev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20010
570290to22 to44 kǝ44 mɜ44 ne24decreasev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20030
569830to22 to44 kə22 tʰo24 / ta44 tʰar24 // (xa22 ta42)risev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11660
570325to22 ŋȵjeshow many?2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20690
569490tsen22 loŋ44steamer2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05490
569908m,1016tsɨ22 la44moon2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12980
569910m,3574tsɨ22 ŋgri44star2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13010
569703tsʰoŋ44commerce2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09530
569371tsʰə33salt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03280
569305tu22 ri44 / tə22 ʂtsʰu44dirt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01960
570006tu22 wap44bear2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14740
569935tǝ22 dʑi24water2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13460
569940tǝ22 dʑi44 kǝ22 mbjam44waterfall2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13560
570270tǝ22 le42second2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19680
570380tǝ22 mi44 stɕi22 dʑi44 lat24Don't spit.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21641
570188tǝ22 mor44night2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18060
569919tǝ22 mot44 kǝ22 lǝt44blowvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13160
569895tǝ22 mu44weather2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12730
569899tǝ22 mu44 kǝ22 lǝt24rainv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12800
569202tǝ22 mȵak44 wu44 lo44 lo44eyeball2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00140
570418tǝ22 na44 nȵo24Good-bye2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22360
569682tǝ22 ngle44faken2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09130
569681tǝ22 ngle44 kǝ22 pa44lien2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09120
569803tǝ22 nɛ44 tsɜi44 tsɜi44chop upvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11190
570068tǝ22 ri22 mp22 ra44 sco22line2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15870
569863tǝ22 ro44 sɜ44 ndzor22hatev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12230
570039tǝ22 rȵje24hair2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15340
569687tǝ22 scço44 sa44 lat44pen2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09210
570224tǝ22 scços44number, figure2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18670
570021tǝ22 stɕos44 kɜ22 ntɕʰi44 wu22 kǝ22 tsa22pigeon2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15020
570022tǝ22 stɕos44 kɜ22 ntɕʰi44 wu22 kǝ22 tsa22pigeon2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15030
569688tǝ22 tʰa44 kǝ22 na22 mȵo22 / tǝ22 tʰa44 kǝ22 na22 mca22 la44readv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09230
569909tǝ22 wa22 ndzor22 / tǝ22 mǝ22 kɕo44menses2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12990
570055p,305,m,mtǝ22 ŋgǝm33 kǝ44 lǝt44lay an eggv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15620
569992tǝ22 ɕno44saddle2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14520
569816tǝ44 sǝ24exhaustvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11420
569959tǝr22 pʰu44juniper2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13940
569308tə22 bjo44marrow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02010
569455tə22 bjo44sitting mat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04830
569581tə22 bli44 kə22 tsi44young man, youth2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07230
569527tə22 bmre44rope2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06140
569747tə22 brok44kickv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10280
569417tə22 dʑem44house2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04140
569419tə22 dʑem44house, residence2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04170
569423tə22 dʑem44 kə22 pa44 / kʰol22 lol44 kə22 pa22 // tə22 rda44 kə22 lat44build (a house)vt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04250
569380tə22 dʑi44water2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03450
569939tə22 dʑi44 kə22 pʈɛ44 / tə22 dʑi44 na44 tsəm24 / tə22 ɕi44 na22 kɕu44flowv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13540
569492tə22 dʑi44 kə22 pʰok44dip out waterv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05520
569945tə22 dʑi44 pʰom44 pʰom22wave2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13640
569332tə22 gu44 snam44trousers2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02460
569228tə22 ham44yawn2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00590
569248tə22 jak44hand2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00910
569249tə22 jak44 pa44palm2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00930
569247tə22 jam24 ki44wrist2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00890
569489tə22 jam44pan2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05480
569250tə22 jaŋ44 dzo44finger2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00950
569631tə22 je44sowvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08190
569912tə22 jep44shadow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13050
569323tə22 kl̥ʰa33sleeve2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02270
569195tə22 ko44head2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00030
569196tə22 ko44 kə22 ndzor44have a headachev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00040
569246tə22 kru44elbow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00870
569406tə22 kto44 kə22 mo44 / tə22 kto44 na22 mo44get hungryv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03920
569335tə22 ktsa44shoe2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02520
569348tə22 kəp44needle2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02770
569310tə22 kɕɜt44strength2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02050
569220tə22 kʰa22 dʑi44saliva2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00440
569219tə22 kʰa33 tɕʰus44 / tə22 mɛ44 ɕtʰit44spittle2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00430
569213tə22 kʰa44mouth2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00320
569521tə22 kʰols44bag2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06060
569260tə22 kʰoŋ22 bə22 nɛ44guts2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01180
569386tə22 kʰə42 / tə22 wu44tobacco2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03580
569334tə22 kʰə44 scçʰok44collar2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02500
569385tə22 li44 cçʰə24get drunkv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03560
569255tə22 lo44mother's milk2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01070
569378tə22 lo44milk2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03420
569282tə22 ləm44penis2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01550
569528tə22 lɨk44string, cord2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06160
569635tə22 lɨk44 kə22 kle44twist a ropev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08260
569376tə22 mar44butter2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03390
569653tə22 mba44 kə22 pət22go overv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08600
569901tə22 mbjar44lightning2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12840
569264tə22 mbo44 təm44kidneys2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01260
569936tə22 mbu44 mbu44bubble2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13480
569610tə22 mdi44widow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07780
569237tə22 mdʑak24 ɕo44 / tə22 mdʑa22 ɕo44beard2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00720
569290tə22 me44 mbro44shin2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01680
569291tə22 me44 wok44calf2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01690
569922tə22 me44 ɕtak24cold2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13220
569405tə22 me44 ɕtʰit44 nə44 lat24 / tə22 me44 ɕtʰit44 ka44 pɕjet24spitv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03900
569295tə22 mgam44corpse2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01760
569576tə22 mi44woman, female2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07130
569597tə22 mi44 / nə22 mi44daughter2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07540
569580tə22 mi44 ta22 pu44girl2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07210
569242tə22 mki33 / tə22 skat44 / tə22 mki44 tsʰɨ44 ŋgruŋ42throat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00790
569239tə22 mki44neck2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00750
569240tə22 mki44 ndzam42neck2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00760
569241tə22 mki44 ɕə22 rɨ44nape2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00770
569459tə22 mkəm44pillow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04900
569588tə22 mo44mother2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07380
570187tə22 mor44night2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18050
569200tə22 mto44forehead2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00110
569437tə22 mtɕi44 kə22 tsok24 / tə22 mtɕi44 kə22 zwər44light (vt), catch fire (v)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04520
569447tə22 mtɕje44 kə22 wər44 mək22extinguishvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04710
569436tə22 mtɕjek44fire2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04500
569268tə22 mtʰək44waist2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01330
569309tə22 mtʰəm44 / ɕa44flesh2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02030
569898tə22 mu44rain2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12790
570385tə22 mu44 na44 na44 la(t)44 ji22 ji24 vi24.Although it rained, he showed up.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21730
569288tə22 mŋa44knee2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01650
569216tə22 mŋam44dumb2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00380
569541tə22 mŋam44illness2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06450
569630tə22 mȵa44 kə22 tsʰok44cultivatevt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08170
569204tə22 mȵa44 wə44 rȵje44eyelash2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00170
569205tə22 mȵag22 dʑi44tears2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00190
569203tə22 mȵag44 mə22 ʂtsɨ44eyebrow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00160
569201tə22 mȵak44eye2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00130
570048tə22 mȵi44feather2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15490
569243tə22 mȵoŋ44 kʰruŋ44 kʰruŋ44throat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00800
569231tə22 mɟʝa44jaw, chin2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00630
570183tə22 nam44morning2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17970
569510tə22 ndwa24sickle2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05840
569229tə22 ndzi44 kok44 no22 ba22 o44 / tə22 ndzi44 kok44 kə22 pa44hiccupv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00600
569230tə22 ndzi44 kok44 no22 ba22 o44 / tə22 ndzi44 kok44 kə22 pa44belchv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00610
570042tə22 ndzruk44claw2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15390
569664p,3604tə22 ndzəp44bridge2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08810
569254tə22 nu44breast (of woman)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01060
569299tə22 nək44bruise2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01830
569732tə22 nɜ44 po44 ro24touchv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10030
569265tə22 pok22 tɕu44navel2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01280
569578tə22 pu44child2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07170
569587tə22 pə44father2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07360
569902tə22 pɕe44 mbrɨ44rainbow2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12860
569270tə22 pɕje44excrement2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01360
569275tə22 pɕje44 kə44 lət24void fecesvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01420
569281tə22 pɕjɛ44 rbo44fart2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01530
569263tə22 pɕu44liver2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01240
569971tə22 pɜt44flower2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14150
569289tə22 pʰep22 pa44leg2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01670
569287tə22 pʰep44 pa44thigh2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01630
569603tə22 pʰə22 ja44husband2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07660
569431tə22 rdʑap44wall2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04400
569283tə22 rgo44penis2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01560
569284tə22 rgo44 (wə22) stok44testicles2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01580
569285tə22 rgo44 (wə22) stok44testicles2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01590
569694tə22 rme44 / wu22 rme44name2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09350
569573tə22 rmi44person, man in general2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07080
569758tə22 rmi44 kə22 snə22 mȵo42show itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10470
569464p,126tə22 rmo44dreamn2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04990
569900tə22 rmok44thunder2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12820
569210p,811tə22 rna44ear2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00270
569235tə22 rna44 mkak44temple2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00690
569211p,811,m,mtə22 rna44 pok22 pok44ear wax2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00280
569256tə22 rnam44 ɕə22 rɨ44rib2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01090
569253tə22 ro44breast2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01050
570038tə22 ru44horn2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15320
569616tə22 rwak44huntvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07920
569296tə22 rȵje44hair of skin2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01780
569605tə22 rɟʝap44wife2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07690
569606tə22 rɟʝap44bride (son's wife)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07710
569425tə22 sak22 ɕut44exit2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04280
569526tə22 scço33 sta44envelope2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06120
569360tə22 skar44Tsampa2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03020
569223tə22 skat44voice2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00490
569673tə22 skat44language2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08980
570097tə22 skat44sound, noise2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16410
569269tə22 sop44buttocks2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01340
569430tə22 sr̥i44beam (of a house)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04370
569277tə22 sti44bladder2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01450
569357tə22 stok44 / stok22 ti44bean, pea2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02980
569321tə22 stot44 / tə22 stol44 lorcloths in general2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02240
569217tə22 swa44tooth2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00400
569222p,1784,mtə22 sŋo22 re44breathev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00470
569562tə22 sŋo44fightv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06830
569424tə22 sə44 ve44entrance2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04270
569420tə22 sə44 ȵe44residence2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04190
569891tə22 sɨm42mind2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12640
569634tə22 tak44knitvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08250
569637tə22 tak44 (kə22 pa44)weavevt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08300
569596tə22 tsa44 / ŋə22 tsa44son2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07520
569674tə22 tsʰɨk42 / wu22 tsʰɨk44word2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08990
569632tə22 twa44reapvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08210
569679tə22 tʰos44askv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09080
569359tə22 vat44 / te22 lo44wheat flour2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03010
569358tə22 wat44flour2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03000
569261tə22 wo44 lu22 tɕə44bowels2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01200
569259tə22 wok44belly2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01150
569574tə22 za44man, male2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07100
569579tə22 za44 ta22 pu44boy2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07190
569267tə22 zgɜ44 ŋkʰu44back (vs. front)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01310
569266tə22 zgɜn44back2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01300
569546tə22 zməs42 / kə22 nɜ22 no44wound2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06540
569506tə22 zok44nail2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05760
569531tə22 zok44small pile2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06240
569370p,305tə22 ŋgam44egg2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03260
569320tə22 ŋgə44clothing2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02230
569221tə22 ŋər44phlegm2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00450
569949tə22 ʈo44earth2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13740
569529tə22 ȵje44cane2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06210
569367m,1019tə22 ɕi44fruit of tree2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03200
569215tə22 ɕme44tongue2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00360
569208tə22 ɕna44nose2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00240
569209tə22 ɕnam44snivel2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00250
569258p,251tə22 ɕne44heart2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01130
569214tə22 ɕno(l)s44lips2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00340
569236tə22 ɕnol44 mə22 rȵje44mustache2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00710
569238tə22 ɕo44 skor44whiskers2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00730
569343tə22 ɕot44comb2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02670
569286tə22 ɕtu44vulva2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01610
569278p,650tə22 ɕtɕi44urine2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01470
569279p,650,p,mtə22 ɕtɕi44 kə22 lət44urinatev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01490
569333tə22 ɕtʰək44belt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02480
569232tə22 ɟʝo44face2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00650
569613tə22 ɳɖi44 / tə22 wos42servant2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07830
569341tə22 ɳɖi44 wə22 rȵje44 / (tə22 ʂkʲo44)fur2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02640
569368tə22 ʂki44seed2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03220
569808tə22 ʂkos44carve itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11260
569252tə22 ʂkut44fist2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01030
569904tə22 ʂkəm44ice2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12900
569905tə22 ʂkəm44 ka22 pa22 o44freezev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12920
569244tə22 ʂpak44shoulder2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00820
569245tə22 ʂpak44 ɕə22 |rɨ44shoulder blade2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00830
569329tə22 ʂti44hat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02400
569375tə22 ʂtsi44 / tə22 ʈəm44 / ta22 zi44grease2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03370
569470tə22 ʂtsor44 / ta22 hor42hedge2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05100
569224tə22 ʂtsʰot44cough2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00510
569257tə22 ʂtsʰot44lungs2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01110
569225tə22 ʂtsʰot44 no44 ba22 o44 / tə22 ʂtsʰot44 kə44 pa44coughv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00530
569304tə22 ʂʈe44sweat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01940
569234tə22 ʑba44cheek2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00680
569362tə33 mtʰəm33meat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03060
569876tə44 kʰəs24get angryv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12420
569725tə44 mɜ44 ʂʈət24seizevt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09920
569535tə44 ndzɜt22grow upv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06330
569650tə44 nɜ44 na24 / kəg22 ȵi44 / ka22 ȵi44stopv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08540
570370tə44 ptɕo24with, by means of2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21470
569393tə44 stse24 / kə22 stse24boilvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03690
569199tə44 wu44 rnok44brain2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00090
569262tək22 to44stomach2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01220
569345təm22 kur44necklace2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02710
569745tɛ22 ɕtɛ44 ka22 pa44buckle, tiev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10240
569197tɕam22 kli44stubborn2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00050
570313tɕi44 ro44this way, here2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20450
569478tɕi44 tɕʰi22machine2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05250
569663tɕɨ44 laː44 vək44on the way2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08790
569491tɕʰa22 hu44earthenware teapot2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05500
569382tɕʰe22 də44pap, rice-porridge2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03510
569377tɕʰer22 va44cheese2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03400
570002tɕʰet44goat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14660
569849tʰa44 kʰǝ22 cçot22decidev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11970
569967tʰe22 mbak44 / we22 mbak44leaf2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14080
569968tʰe33 mbak44leaf2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14090
569960tʰo22 lo44pine2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13950
569356tʰok44 pʰat44grain2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02950
570326tʰǝ22 ste44how many?2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20700
570328tʰǝ22 ste44 kǝ22 te24how big?2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20720
570327m,m,m,1011tʰǝ22 ste44 kǝ44 skren22how long?2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20710
570319tʰǝ44 no44 pso24how2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20570
570322tʰǝ44 wu44 tɕɛs44why2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20630
569871tʰǝ44 ŋmǝk44 cçot44hesitatev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12350
570399tʰǝm42 l̥a22 sa44 mɜ22 rǝ22 ɟʝa22 kar44 kǝ22 tɕʰe22 mɜ22 no44 kʰu24Is it allowed nowadays to go to Sikkim via India?2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22000
570010tʰǝr22 ɟʝar44ape2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14820
570317tʰə44 no44 ŋo24what2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20530
570191tʰəm44 / ɕu22 dʑi44 / ɕi44 mə44 mok44now2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18120
570329tʰɜ44something2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20740
570350u22 kɕi44 u22 mɜ44with might and main2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21080
570098u22 ri44a smell2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16430
569206u33 mȵag33 mə33 kəm33 to33blind2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00210
569409vu22 ri44taste2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03970
570113vək22 ɕət44 kə22 me44 / məɣ22 vək44 ɕət44weak2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16690
570212wa22 bli44age2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18490
569585wa22 bli44 kə22 tsi44young2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07310
570043wa22 ka22 ʈʰu44hoof2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15400
570158wa22 ko44edge, tip2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17490
570157wa22 ko44 pa44 lai42tip2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17480
569937wa22 kɜi42 na44 tsəm22 / kə22 ʑglat33sinkv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13500
570342wa22 mo44perhaps2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20980
569716wa22 mu44 (kǝ44 pa44)praisev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09740
570210wa22 pa44 / kə22 pa44year2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18460
569465wa22 rmo44 kə22 pa22dreamv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05000
570209wa22 tsɨ44 la44month2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18440
569884wa22 wa44 kɜ22 me22busybe v2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12530
569624wa22 ŋkra44tattered2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08050
570150wa44 kai22under2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17330
569516wap22 kap44covern2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05980
569966we22 gak44 / ɕu44 we22 gak44 / wu22 ro44branch2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14060
570045we22 mɜ44tail (long)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15430
570044wei22 mɜ44tail2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15420
570273wu22 dʑi44 stɕi44alone2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19740
570268wu22 gra44order2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19640
569706wu22 koŋ44price2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09560
569707wu22 koŋ44 kǝ22 kte42expensive2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09570
569708wu22 koŋ44 |kǝ22 ktsi42 / wu22 koŋ44 |kǝ22 mba24cheap2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09580
570358wu22 kpei44if2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21210
569407wu22 kto44 na22 mo44 / no44 moŋ24feel hungryv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03930
569408m,m,m,1826wu22 kʰa44 na22 ɕpak44feel thirstyv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03950
570145wu22 la44 / wa22 tɕap44between2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17250
570146wu22 lai44middle2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17270
569499wu22 lu44handle, haft2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05620
569680wu22 lǝn42answerv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09100
570040wu22 mbe22 soŋ44mane2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15350
569969wu22 mbre24vine2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14110
569977wu22 mbre44cane2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14260
570057wu22 mdok44shape2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15670
570087wu22 mdok44color (natural)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16210
570086wu22 mdok44 / tə22 ptsot44color (of dying)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16200
569970wu22 mdzo44thorn2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14130
570154wu22 mpoi44outside2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17420
569404p,1145wu22 mpʰət44vomitvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03880
569466wu22 mȵak44 na44 ro24wake upv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05010
570297wu22 mɜ44he, him2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20160
570298wu22 mɜ44she, her2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20180
570299wu22 mɜ44 jo24 / me22 ȵje44 jo24 / wu22 ɟʝo44 jo44they, them [plural]2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20200
570412wu22 mɜ44 kǝ22 tɕǝ22 wu22 pso44As he says, …2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22250
570382wu22 mɜ44 kǝ22 “ŋa44 so44 ji44 ven” na22 tɕɜs44(He) said, "I come tomorrow."2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21670
570300wu22 mɜ44 ndzɨ24they two [dual]2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20210
570392wu22 mɜ44 tsʰun22 dzaŋ44 ta22 pao24.He became mayor.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21900
569717wu22 ndzu44 (kǝ22 pa44)scoldv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09760
570046wu22 ntok44beak2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15450
569276wu22 pɕje44 no44 kɕu24void fecesvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01430
570278wu22 pʰak44half2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19810
570161wu22 re44 kǝ22 mba22near2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17570
570164wu22 re44 kǝ22 tɕʰe44far2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17610
570232wu22 rjat44eight2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18830
569633wu22 rko44 kə22 rdʑi44 / wu22 rko44 ka44 kak22peelvt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08230
570120wu22 rme44 kɜ22 ndok22famous2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16780
569890wu22 rno44 kǝ44 rɟʝuk22clever2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12620
570151wu22 spoi44down2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17350
570118wu22 sǝ44 pa22 la44 / wǝ22 tsʰǝr44 kǝ22 la44appropriate2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16760
570340wu22 sɨ44 pǝ44 la44exactly2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20950
569866wu22 sɨm44 kǝ22 te22avaricious2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12270
569850wu22 sɨm44 kǝ22 tɕʰe24agreev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11980
569676wu22 ton42 kə44 rda22explainv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09020
570069wu22 tɕʰap44marks2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15890
570070wu22 tɕʰap44marks2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15900
569463wu22 vjo44 na22 mŋam22feel sleepyv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04970
570206wu22 vʑak44date2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18390
570207wu22 vʑak44date2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18400
570220wu22 vʑak44period2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18620
570253wu22 |rja44 ɕtɕe44eighty2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19310
569702wu22 ŋgra44wages2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09520
570153wu22 ŋgui24inside2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17400
570143wu22 ŋkʰu44back2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17210
570194wu22 ŋkʰui44 / wu22 ŋkʰu44 / kə22 mə44 ŋkʰu44after2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18180
570142wu22 ʈi44front2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17190
570217wu22 ʈi44 wu44 nkʰu / wu22 nkʰu44 wu44 ʈi22around2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18590
569974m,1019,m,mwu22 ɕi44 kǝ22 tsʰok22bear fruitv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14210
569877wu22 ɕna44 ka44 mbro44get angryv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12430
569892wu22 ɕne (kǝ22 nǝk44 / kǝ22 praŋ44)mind2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12650
570103wu22 ɕne44 kǝ22 te44courageous2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16530
570104wu22 ɕne44 kǝ22 te44courageous2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16540
569715wu22 ɕpǝs44imitatev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09720
570301wu22 ɟʝo44oneself2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20230
570041wu22 ɳɖi44 / tǝ22 ɳɖi44skin, fur2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15370
569683wu22 ɳɖo22 ɳɖo44truth2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09150
570147wu22 ʂkai42on2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17290
570148wu22 ʂkai42up2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17300
569938wu22 ʂkai44 tə22 bjet44 / (nə22 sə44 dʑel42 wak22)floatv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13520
570160wu22 ʂkǝ44 sku24surroundings2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17520
570159wu22 ʂkɯ44edge, hem2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17500
569693wu22 ʂtak44 / wu22 ptak44mark2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09330
569704wu33 bjas44profit2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09540
569769wu44 kǝ22 pa22save, store upv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10660
570414wu44 rtɕʰi24please do it2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22300
569297wu44 ɕa44 ɳɖi44 / tə22 ɕa44 wu22 ɳɖi44skin2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01800
569760wǝ22 pkap44wrap itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10510
570195wǝ22 ptʰǝ44 no24next2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18200
570144wǝ22 pʰei44side2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17230
570162wǝ22 pʰei44 kǝ22 sɨ44near2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17580
570333wǝ22 sram44not--at all2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20830
5700471603,715wə22 rkʰam44wing2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15470
569972wə22 srəm44root2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14170
569965wə22 srəm44 / wu22 ro44stem2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14040
570031wə22 stsɜ44mosquito2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15190
569604wə22 ɳɖi44spouse2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07670
569611wə22 ɳɖi44 kə22 me33widower2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07790
569911wə44 vɨt22light2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13030
569955xsar̥22gold2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13840
569487zam44bucket, barrel2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05430
569896zdem24cloud2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12750
569522zgra22 wa44bag made of Yak's wool2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06070
569523zgra22 wa44bag made of Yak's wool2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06080
569434zu22 mbro44roof2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04460
569389zə22 bra44 kə44 pa44cookn2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD0361a0
570369zɨ22 me24-er than2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21450
569422z̩gər24tent2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04230
570367[A] wu-[B]of2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21410
569593ŋa22 ku44uncle (matrilineal)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07470
569600m,2708ŋa22 mdi44nephew2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07600
569601ŋa22 mdi44niece2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07620
569592ŋa22 te44 / a22 te44 // ŋa22 tsi44 / a22 tsi44uncle2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07460
569591ŋa22 vi44grandmother2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07440
569590ŋa22 vu44grandfather2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07420
569594ŋa22 ȵi44 / a22 ȵi44aunt2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07490
5702912530ŋa44I, me2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20060
570387ŋa44 ka22 tɕu44 ɕa44 kə22 nza22 {ŋə22 ɕi44 no24 vɛ24 / nə22 si44 soŋ}.I want to take poultry.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21810
570413ŋa44 l̥a22 sa44 (ske22) tɕʰǝŋ22 no22 la44I ought to go to Lhasa.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22280
570293ŋa44 ndzɨ42we, us [dual]2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20090
570386ŋa44 wu22 mɜ44 ji22 sɨ44 tʰaŋ24.I made him to go.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21780
570336ŋa44 ŋǝ22 ɕǝ22 kro44 kǝ22 tsi22 tsi44 nɜ22 dɜ22Give me more.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20900
569855ŋǝ33 sɜm44 nar42 ji22 vi24recall itv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12090
569662ɖɨ22 la44road2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08770
569384ə22 rak44liquor2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03540
569432ɣʑa22 la44mud wall2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04410
569933ȵam22 gun44river2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13430
570001ȵi22 gɨ44 / nǝ22 gɨ44argali sheep2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14640
570173ȵi22 ŋgui44 / ndʑi22 ŋgui44each other2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17770
569608ȵin22 mək44son-in-law2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07740
569569ɕa22 mdu44spear2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06970
569572ɕam22 du44gun2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07050
569480ɕe22 zgo44 / ɕer22 zgo44glass2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05290
569328ɕe22 ɕe44 ne22 ne44naked2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02380
569479ɕer22 mək44 [ɾ]mirror2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05270
569927ɕi22 kʰa44forest2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13320
569508ɕi22 rpa44axe2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05800
570310ɕi22 tɕi44 ŋo24here2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20390
569964ɕik22 pʰu44 wu22 ɳɖi44 / ɕik22 pʰu44 wur22 kʰo44bark2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14020
570208ɕiŋ22 tɕʰi44week2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18420
569364ɕko22 tam22garlic2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03090
569363ɕko44onion2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03080
569520ɕkra44sieve2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06040
569532ɕo22 skat44ladder2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06260
569525ɕok22 ɕo44 skʰol44paper bag for documents2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06110
569689ɕok22 ɕok44paper2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09250
569709ɕok22 ɕok44 poŋ44 ji44bank note2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09590
570396ɕpu24 / “ŋa44 ɟʝu22 nɟʝa44 ka22 pa44 ɕpaŋ24.”can2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21960
570302ɕtǝ(t)44this2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20250
570315ɕtǝ44 mǝ22 rɨ44 a22 rɛ44that way, there2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20490
570335ɕtǝ44 wu44 ru44 ge22 mbǝ44 ke22 nɜ44 ka44 te24This box is too big.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20870
570236ɕtɕa22 nɨs44twelve2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18910
570237ɕtɕa22 sam44thirteen2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18930
570235ɕtɕa22 tjek44eleven2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18890
570234ɕtɕe44ten2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18870
570239ɕtɕo22 mŋo42fifteen2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18970
570242ɕtɕo22 rjǝ44eighteen2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19030
570243ɕtɕo22 ŋgu44nineteen2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19050
570241ɕtɕo22 ɕnɨ33seventeen2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19010
570238ɕtɕu22 dei42fourteen2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18950
570240ɕtɕǝ22 pʈok44sixteen2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18990
570307ɕtɜ44 u22 ɕpɜs44like, in this way, this kind of2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20340
570394ɕtɜ44 wu44 ɕu44 kpʰǝ44 kǝ22 te44 no22 pao44This tree grows high.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21920
570304ɕtɜt44this2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20290
569530ɕu22 klot44 / da22 dar44stick of wood2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06230
569481ɕu22 kʲʰi44bowl2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05310
569963ɕu22 laŋ44trunk2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14000
569366m,m,m,m,1019ɕu22 ntsʰo44 u44 ɕi24fruit2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03180
569961ɕu42tree2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13960
569444ɕu44firewood2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04660
570355ɕu44 dʑi44a minute ago2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21160
569442ɕun22 dam44cinder(s)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04610
5699532676ɕǝm44iron2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13810
570182ɕǝr22 kʰǝ44dawn2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17950
569617ɕə22 mdu44 kə22 lət44shoot (a gun)v2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07940
569307ɕə22 rɨ44bone2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02000
569920ɕɨk44 ɕɨk22quiet2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13180
569381ɟʝa22 nak44tea2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03470
569878ɟʝa22 ta44 kʰǝl24forgivev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12450
570091ɟʝam22 kɨ44green2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16300
569438ɟʝam22 l̥e44flame2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04540
569946m,1269ɟʝe22 lək44stone2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13680
569643ɟʝi22 ga44turnvi2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08430
569644ɟʝi22 ga44twisted2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08440
569502ɟʝi22 lɨk44 raŋ44 tak22pounder2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05680
570053ɟʝo22 nɟʝak44swimv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15580
569976ɟʝok24bamboo2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14250
569941ɟʝom22 to44 / tə22 dʑi44 wu22 ʂki44shore2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13580
569879ɟʝu22 kom44 pɕʰaŋ44Sorry.2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12460
569931ɟʝu22 mbok44pond2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13390
570357ɟʝu22 ŋgui44each other2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21190
569620ɟʝu22 ɟʝo44 kə22 skʰet44fish with a linev2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07990
569369ɟʝu22 ɟʝok44fish2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03240
569984ɟʝu22 ɟʝok44fish2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14400
569558ʂkaŋ22 doŋ42mummy2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06760
569954ʂtsǝ42stain2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13820
569864ʑi22 zdan44envyv2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12250
569865ʑi22 zdan44 kǝ22 te44jealous2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12260
569669ʑɨ22gru44boat2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08900
569670ʑɨ22gru44riverboat (of leather)2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08910
569671ʑɨ22gru44 ɟʝa44oar2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08930
569957βzaŋ42copper2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13880
569958βzaŋ42 ser44 po22brass2169rGyalrong (Maerkang Bola (A))783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13910