Etyma
tag num_recs chaptertitle chapter sequence protoform protogloss grpid plg grpno notes num_notes num_comparanda status public username
1146Body1.1.12.0guŋBODY / BACK2PTB0.1STC p.182, GSR, HPTB p.30921KEEP1stedt
Lexicon
1220 records found.
rn analysis reflex gloss gfn lgid language grpid grpno grp citation srcabbr srcid semkey chaptertitle num_notes
586432(kra ku) kə-pʰɛgo overv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08600
586988(ta) pjᴇ ((一)年); tə-zu (过年)year2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18460
586987(ta) sliᴇ ((一个)月)month2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18440
587066a jiwe, us [plural]2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20080
586371a kuuncle (matrilineal)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07470
587067a ndʐɿwe, us [dual]2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20090
586162a raʔwine2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03530
586163a raʔliquor2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03540
586939a tiᴇ a noUP/DOWN2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17540
586799a wacrow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15050
586979a ʂluyesterday2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18310
586369a-diᴇgrandmother2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07440
586373a-ma ʨi (大姨妈); a-ʦɛ (小姨妈)aunt (matrilineal)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07500
586366a-mɛimother2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07380
586355a-tʂibaby2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07150
586368a-wugrandfather2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07420
586372a-ȵaŋaunt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07490
586370a-ʨi (伯父); a-ʦɛ (叔父)uncle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07460
586300ba kʂabag made of Yak's wool2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06070
586771ba liᴇcattle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14550
586054ba |ro pʦʰiexcrement of horse2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01390
586231brə stansitting mat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04830
587128brə ʂcʰᴇʔ; tʂə mo moa minute ago2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21160
586275brə ʦᴇ (刀); sʨa pjᴇ (大刀;杀猪刀); brə ʦa pu (小刀)knife2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05610
586295brə ʦᴇ tʂansheath2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05990
586995bə ʂə ŋa ŋə zᴇ ka zᴇ ʂɿ mə ʦu (昨晚我饭吃来不及)I didn't have time to eat dinner yesterday evening.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18610
586978bə ʂȵitoday2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18290
587057carscale2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19900
587058carscale2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19910
586747ci naŋvine2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14110
586763cʰidog2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14440
586225də miᴇ ((晒干)消失); na dʐɿ ((融化)消失); mə da ksar (褪色)go out, fadevi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04730
586242də stiɛwake upv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05010
586243də tə stiɛwakenvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05020
586620də ʂuᴇskilful2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11910
586223də-nə-rmiu (自己熄灭); ka-wa rmiu (弄熄灭)extinguishvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04710
586511dʐa liearthquake2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10110
587070dʐɿ cᴇyou two [dual]2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20140
586271ja-luladle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05540
586739jak dəntree2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13960
586260jaŋ pʰandish, plate2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05340
586289jaŋ tʂʰuan (铁锹); tʂʰa rʥᴇ ((铲火灰的)铲子); kaŋ (犁铧头)spade2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05880
586221jaŋ xomatches2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04680
586222jaŋ xomatches2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04690
586142jaŋ yipotato2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03040
586144jaŋ ʦʰuŋonion2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03080
586472jin da ka-ʥᴇ (当面给)give, handv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09450
586464jɛ nʣu tʂʰu (指着)point tovt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09270
586154jɛt zᴇhoney2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03320
586459ka lɛwritevt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09190
586842ka mȵaŋstraight2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15840
586603ka mʦiabouncev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11620
586604ka mʦiajumpv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11640
586794ka ndʐucrane2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14970
586393ka ntʂʰaʔ (城市)town2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07880
586394ka ntʂʰaʔ (街)market2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07900
587042ka puk ʨʰyɛtimes2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19610
586964ka pər ȵu (要黑了); tə-mʦa ŋkʰui (下午)evening2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18030
587064ka ra ktʂʰaʔdecreasev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20030
586061ka rsᴇtoilet2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01510
586113ka snaŋtrousers2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02460
586653ka sɿ nə ra zar (使(别人)生气)get angryv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12430
587174ka wə rspjisame2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22060
586601ka ŋɛ zuassemblevi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11590
586602ka ŋɛ zumeet, assemblev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11600
586970ka ȵaat once2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18140
586422ka ʦɿ lə kərturnvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08430
586423ka ʦɿ lə kər (弯弯的); ka-rgru gru (弄弯)twisted2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08440
586475ka-cibuyvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09510
586638ka-cʰᴇdislike itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12220
586639ka-cʰᴇhatev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12230
586537ka-johang it onv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10560
586226ka-juʔ; ka-tʂuᴇʔburnvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04750
586227ka-juʔ; ka-tʂuᴇʔget burnedvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04760
586952ka-kaeach other2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17770
587129ka-kaeach other2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21190
587043ka-kcaone by one2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19630
586579ka-krɿcut (hair)vt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11220
586273ka-ktar (撒(种子)); ka-lɛ (点(种子))spill it (intentionally)vt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05580
586274ka-ktar ((主动)洒(水)); ka tʂɛt tʂɛt ((无意间水)洒)spill it (accidentally)v2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05590
586518ka-ktʂərsqueezev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10230
586420ka-kʂuget outvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08390
586169ka-kʰo na nsmiget roastedvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03650
586833ka-lar larround2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15690
586834ka-lar larround2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15700
586789ka-liᴇrabbit2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14850
585988ka-lu (瞎的,瞎子); ka-lu kʂɿ, ka-lu ktiar (瞎鬼(骂人话))blind2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00220
586501ka-lɛreleasev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09950
586540ka-lɛput it in, pourv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10610
586569ka-lɛ (放开); ka-rka liɛ (离开)separatevt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11090
586340ka-lɛt lɛtfightv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06820
586474ka-mpʰarsellvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09490
586094ka-mtoseevi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02090
586178ka-muʔdrinkvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03830
587132ka-mə duup to, till2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21260
586597ka-mə məmovev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11520
586179ka-mə rʥuʔswallowvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03840
586180ka-mə sʨuʔsuckvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03860
586488ka-na jowaitv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09700
587063ka-na juŋincreasev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20010
586625ka-na liᴇagreev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11980
586617ka-na ndʐɿ dʐɿhurry, rushv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11860
586502ka-na nʥithrowv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09970
586504ka-na nʥithrow awayv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10000
587189ka-na pʰjiplease do it2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22300
586098ka-na rɛilaughv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02160
586661ka-na rʂcʰᴇbe patient, bearv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12550
586491ka-na sŋuscoldv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09760
586095ka-na sə ksəksmell itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02110
586651ka-na sɿbelieve itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12400
586635ka-na sʨarget surprisedv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12170
586506ka-na ʦɿ lɛʔtouchv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10030
586346ka-ndʐəkchasevt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06930
586735ka-ndʐɿlead2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13900
586614ka-ntʂʰichoose itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11810
586334ka-ntʂʰᴇkillvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06710
586524ka-nə jaŋ tiᴇ kə-sȵᴇ (有用的)useful2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10330
586640ka-nə lɛ ȵienvyv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12250
586175ka-nə nʦʰoklickvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03780
586637ka-nə pa putender atbe v2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12200
586433ka-nə rdʐiwalkvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08620
586434ka-nə rʥurunvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08640
586440ka-nə tʂɿcarryvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08750
586636ka-nə wa rɿlike itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12190
586489ka-nə ʂpəimitatev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09720
586544ka-pjᴇmakev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10680
586585ka-pjᴇdo itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11330
586586ka-pjᴇdo itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11340
586587ka-pjᴇdo itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11350
586520ka-pkuər (背(东西)); ka-bu (背(小孩儿))carry on the backv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10260
586415ka-pospinvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08280
586538ka-praleashv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10580
586568ka-praleash, dragv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11060
586548ka-prisplitvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10750
586523ka-ptʂousev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10320
587142ka-ptʂowith, by means of2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21470
586418ka-pucomevi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08350
586421ka-puenterv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08410
586249ka-pʦuŋ; ka-lu ka-pjᴇshut one's eyesv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05130
586594ka-pʦʰᴇgive upv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11480
586498ka-pʦᴇ (拿(走)); ka-ndʐɿ (拿着)holdv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09900
586564ka-pʰru ka sɿ romake it bulgev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11010
586549ka-pʰɛtearvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10760
587190ka-pᴇ, ma myŋ ka rᴇ!Please eat, please.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22310
586328ka-ra kʰrascratchv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06600
586624ka-ra ndʐudecidev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11970
586573ka-ra nʦɿcutvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11160
586577ka-ra nʦɿshearv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11200
586576ka-ra nʦɿ kə-ndʐɿ dʐɿ (切细细)chop upvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11190
586287ka-ra nʨyᴇsickle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05840
586515ka-ra ʂipullvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10180
587056ka-ra ʦʰatmeasurev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19890
586557ka-rdiᴇuntie itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10910
586558ka-rdiᴇuntie itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10920
586847ka-rgu rucorner2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15920
586581ka-rgɛ ((用刀)雕刻); ka-ra sʨu ((用笔)画)carve itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11260
586245m,145ka-rjɛstandv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05060
586539ka-rkuput it inv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10600
586528ka-rku (放进)put it awayv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10400
586237ka-rmiᴇsleepvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04940
586239ka-rmiᴇ wu si kə-pu (想睡了)feel sleepyv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04970
586574ka-rtancut off, severv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11170
586997p,2738ka-rtsɿcount2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18640
586551p,2692ka-rtɛfoldv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10800
586552p,2692ka-rtɛfoldv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10810
586553ka-rtʂɿwash itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10830
586093ka-rulook atvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02080
586633ka-ru ktʂuᴇlearn itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12130
586244m,145ka-rwɛstand up, risev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05040
586583p,5762ka-rya; ka-ʂkyardigvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11290
586584p,5762,m,mka-rya; ka-ʂkyardigvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11300
586485ka-rŋᴇborrowv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09630
586654ka-rə pʦʰᴇforgivev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12450
586096ka-rə ŋȵᴇlisten tovt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02130
586644ka-rə ʂȵa ŋɛglad2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12300
586284ka-rɛsaw2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05780
586419ka-rɿ kʰriremainvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08370
586621ka-rɿ sə sothinkv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11940
586622ka-rɿ sə sothinkv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11950
586623ka-rɿ sə sothinkv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11960
586631ka-rɿ sə sorecall itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12090
586522ka-rʐatread on it2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10300
586588ka-sa jobegin itvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11370
586589ka-sa jobeginvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11380
586571ka-sa kuɛpull it outv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11120
586570ka-sa kuɛ (拔); ka-pʰɛ (摘)pull it outv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11110
586580ka-sa lək ʨuaŋmix itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11240
586554ka-sa pa rlarroll itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10850
586508ka-sa prə kʰuɛ (他动)wavev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10070
586550ka-sa rgru grubend itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10780
586451ka-sa rtʂə stuexplainv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09020
586613ka-sa ru rucomparev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11790
586516ka-sa stulengthenvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10200
586600ka-sa tʂə ndufall upside downv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11570
586567ka-sa ʦə nʣa (连接); kə-sa kʰru (迎接)connectvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11050
586166ka-scᴇcookvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03600
586167ka-scᴇ na nsmihave cookedv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03610
586530ka-siarseek itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10430
586336ka-skuburyvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06750
586270ka-skʰɛscoop upvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05530
586497ka-skʰɛtakev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09880
586541ka-skʰɛput it outv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10630
586281ka-stupoundvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05720
586493ka-stuhitvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09800
586843ka-stustraightadv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15850
586341ka-sŋufightv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06830
586632ka-sə kʂuᴇteachv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12110
586425ka-sə mtʂərturn aroundvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08470
586527ka-sə pkyɛcover, concealv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10380
586610ka-sə wliᴇget wetv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11740
586870ka-sɿ nə dʐənpaintv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16370
586871ka-sɿ nə dʐəndye itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16390
586430ka-sɿ nə ȵᴇstopvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08550
586593ka-sɿ nə ȵᴇstop itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11470
586532ka-sɿ rushow itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10470
587156ka-sɿ tʂʰimake sme to do stg, order tov2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21750
586127ka-sɿ tʂʰɛ (布置(房间)); pʰɛ ʦɿ ka-pjᴇ ((人)打扮)decoratev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02730
586228ka-sɿ zaset fire tovt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04780
586629ka-ta ʂənlearn it (by heart), memorize itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12050
586413ka-tiaknitvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08250
586416ka-tiaweavevt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08300
586108ka-tiᴇtake offvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02360
586533ka-tiᴇput itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10490
586251ka-tuopenvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05160
586536ka-tu (打开(盒盖))spread it outv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10540
586572ka-tu ((针)扎); ka-ntʂʰᴇ ((刀)扎;(刀)捅)stubv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11140
586512ka-tʂapushvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10130
586513ka-tʂapressvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10150
586514ka-tʂaoppressvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10160
586131ka-tʂuᴇsewv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02810
586248ka-tʂɛtclose, shutvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05120
586250ka-tʂɛtclosevi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05140
586224ka-tʂɿput outvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04720
586292ka-tʂɿwipevt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05940
586507ka-tʂɿrubv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10050
586417ka-tʂʰigovi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08330
587131ka-tʂʰito2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21240
586454ka-tʰuaskv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09080
586499ka-wa rwa (抓(捕))seizevt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09920
586414ka-wa rɿtwist a ropev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08260
586559ka-wa rʥucome loosevi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10930
586560ka-wa rʥucome loosevi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10940
586519ka-wa sabuckle, tiev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10240
586556ka-wa satie itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10880
586170ka-wa stu (使它开)boilvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03690
586176ka-wa ŋkɛchewvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03800
586177ka-wa ŋkɛmasticatevt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03810
586546ka-wa ʂᴇ; ka-sparepair itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10720
586486ka-wji; ka-ʂᴇsendv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09650
586934ka-wuleft2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17460
586958ka-wu pʰanorth2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17910
586330ka-wu smancurevt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06640
586331ka-wu smancurevt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06650
586487ka-wə rdumeet, crushv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09680
586951ka-wər jɛtogether2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17760
586618ka-wəu ʥichangevi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11880
586526ka-wʂtiᴇhide itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10370
586543ka-wʂtiᴇsave, store upv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10660
586290ka-wʂɿwhetvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05900
586105ka-yɛclothev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02320
586106ka-yɛwearv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD0232a0
586174ka-zᴇeatvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03760
586132ka-zᴇ (吃的)food, food stuff2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02840
586829ka-ŋa dzət (狗叫); ka-wa wu (牛叫); ka-wa tʂə nkruŋ (猪叫)cryv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15600
586099ka-ŋa kʰrucry, weepv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02180
586837ka-ŋtialevel and smooth2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15760
586838ka-ŋʣə npɛflat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15770
586839ka-ŋʣə npɛflat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15780
586660ka-ȵabusybe v2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12530
586232p,3597ka-ȵisit, stayv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04850
587135ka-ȵiin2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21330
587136ka-ȵiat, on2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21350
586630ka-ȵi mᴇforgetv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12070
586100ka-ɟᴇshoutv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02200
586465ka-ɟᴇcallv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09290
586616ka-ʂa klo (亲近(小孩))close to, intimate withbe v2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11840
586542ka-ʂa wucollectv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10650
587168ka-ʂpjᴇcan, know how to2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21970
586831ka-ʂpᴇraisev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15640
586500ka-ʂtʂɛʔ (抓(瓜子))seizevt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09930
586628ka-ʂə ktialearn it (by heart), memorize itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12040
586484ka-ʂə rŋᴇlendv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09610
586626ka-ʂɿknowv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12000
586510ka-ʂɿ mustirv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10100
586535ka-ʂɿ pʰja (展开(纸张))spread it outv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10530
586452p,5382ka-ʦɿsayv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09040
586561ka-ʦʰacover it (up)v2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10960
586272ka-ʨi ((往缸、壶等大容器里)倒); ka-rku ((往杯子、碗等小容器里)倒)pourvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05560
586578ka-ʨʰɛcut out clothv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11210
586933ka-ʨʰᴇright2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17440
586957ka-ʨʰᴇ pʰasouth2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17890
586648kan mʦʰᴇdoubt itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12360
586505kar ka liɛ (散开;解散)scattervt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10010
586461kaŋ pjᴇpen2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09210
586702kra kumountain2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13280
586656ku ʥi ka-pjᴇcautiousbe v2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12470
586690ku-sabright, light2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13070
5862862325kuahoe2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05820
586194kuai (客厅); kʰo (卧室)room2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04150
586118kuan puclothn2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02560
586119kuan pucotton2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02580
586202kuaŋ sta; kuaŋ tiʰadoor2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04300
586447kuər kuər (汉语借词,“滚滚”)wheel2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08880
586943kə kə-kʰri (很远)far2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17610
586014kə na rsiafeel shamedv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00660
587162kə ŋa kpanbecomev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21890
587164kə ŋa kpanbecomev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21910
587047kə- suaŋthird2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19700
586868kə-bʐɿgray2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16330
586343kə-duwinv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06870
586599kə-dʐɛʔfall downv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11560
586683m,5438kə-dʐɿmeltv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12940
586859p,5729kə-jathick (and flat)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16150
586052kə-ja pʦʰiexcrement of sheep2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01370
586905kə-jdʐuᴇcoarse2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16960
586856kə-jdʐuᴇ (粗糙)thick (and round)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16100
586776kə-josheep2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14620
587060kə-jolight2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19950
586121kə-jo wa rȵu (羊毛); ta-tʰu (羊毛布); pʰa duŋ (羊毛衣服)wool2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02620
586853kə-jpaŋlarge (meshes)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16040
586897kə-jɛ sa mumalicious2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16810
586886kə-jɛ sa mu (有权有势)strong (politically)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16660
587093kə-ksɿ (怎么); kə-ksɿ ŋa ŋa ko (怎么样)how2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20570
586495kə-kuərhelpv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09830
587183kə-kə nduand so on2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22200
586716kə-kʂuflowv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13540
586854p,1011kə-kʰrilong2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16060
586942kə-kʰrifar2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17600
586317kə-kʰythin2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06390
586663kə-kʰyifoolish2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12580
587059p,2415kə-liheavy2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19930
586762kə-luworm2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14420
586448kə-lɛrowvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08950
586894kə-ma gᴇiof a good quality2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16770
587062kə-mkʰufew, little2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19990
586362kə-mtʂoold person2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07290
586279kə-mtʂərpounder2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05680
586575kə-mtʂɛ ((自动)断); ka-ra mtʂɛ ((他动)拉断)snapvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11180
586191kə-mtᴇirotten2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04090
586186kə-myŋtasty2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03990
586427kə-mə duarrivevi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08510
586428kə-mə dureachv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08520
586424kə-mə mtʂərturn aroundvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08460
586444kə-mə mtʂərtravel (pilgrim)v2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08830
586445kə-mə mtʂərtravel (tourism)v2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08840
587048kə-mə nkʰulast2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19720
586915kə-mə nusoft2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17140
586404kə-mə rkustealvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08070
586850kə-mə rotall2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15980
586944kə-mə rohigh2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17630
586945kə-mə rohigh2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17640
586835kə-mə rɿsharp2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15720
586188kə-mə rʦɛʔhot2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04030
587061kə-mə |ȵᴇmany, much2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19970
587105kə-mə |ȵᴇvery much, very2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20790
586953kə-mə ȵyᴇfull2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17790
586598kə-mə ɕərslidev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11540
586904kə-mə ɕərsmooth2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16940
586181kə-mə ʨo; sʨu lovomit (呕吐)vt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03880
586968kə-mən kʰulate2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18100
586874kə-mər ʂtʂak kyᴇwild, rude2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16460
621453kə-mɛ na kə ji ((东西)坏(掉了))bad2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD0
586545kə-mɛi ka-lɛdestroy itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10700
586403kə-mɛi na kə jitattered2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08050
587176kə-mɟarother2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22100
586168kə-mʦɛ mucookn2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD0361a0
586908kə-mʦʰiarpretty, cute2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17020
586909kə-mʦʰiar; kə-mpʰjarbeautiful2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17030
586869kə-nablack2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16350
586657kə-na rsiafeel bashfulv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12490
586469kə-na rɟᴇplay2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09380
586876kə-ndʐangentle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16490
586857kə-ndʐan (精细)thin2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16120
586903kə-ndʐan (细腻,温柔)soft, gentle, smooth2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16930
587009kə-ngunine2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18850
586436kə-nguanslow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08680
587030kə-ngə ʂtʂininety2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19330
586946kə-ngɛlow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17660
587005kə-nŋofive2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18770
587026kə-nŋo ʂtʂififty2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19250
586670kə-nə bə rmiᴇmad2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12680
586405kə-nə jᴇrobvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08090
587113kə-nə ka-cᴇvarious2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20930
586492kə-nə la ʦardeceivev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09780
587184kə-nə mdasimilar2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22230
587185kə-nə mdalike, as2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22240
586164kə-nə nʨʰᴇget drunkv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03560
586883kə-nə paŋ ciidle aboutbe v2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16620
586884kə-nə paŋ cilazy2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16630
586479kə-nə pʦʰᴇloss2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09550
586652kə-nə ra zarget angryv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12420
586438kə-nə rʦu ((地上)爬); ka-nə pra ca ((往树上)爬)creepvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08710
586646kə-nə susad2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12330
586659kə-nə suworry aboutv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12520
586408kə-nə ȵᴇrestv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08150
586429kə-nə ȵᴇstopv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08540
586645kə-nə ʂɛ (舒服); kə-sʨᴇʔ (幸福)comfortable, happy2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12310
586525kə-nə-pʦʰᴇlose itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10350
587046kə-nənsecond2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19680
586784kə-pjarwolf2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14760
586350kə-pjiarrow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07030
586397kə-pji ka-lɛshootv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07950
586867p,3608kə-pranwhite2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16320
586192kə-pərmould2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04110
586807kə-pɛmosquito2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15190
586808kə-pɛfly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15210
586081kə-pɛ pʦʰimole2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01850
586345kə-pʰorun awayvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06910
586327kə-ra jᴇfeel itchyv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06580
586910kə-ra waŋpoor, pitiful2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17040
586318kə-rdəuʔget tiredv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06410
586435kə-rgroswift2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08660
586053kə-rgu pʦʰiexcrement of cattle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01380
586158kə-rgu wu ȵumilk2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03420
586666kə-rguɛ (能干)clever2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12620
586697kə-rju kə-mɛquiet2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13180
586914kə-rkohard2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17120
586562kə-ro ((肚子)胀); də kə-ʨi (膨胀;胀大)swellv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10980
586682kə-rpaŋfreezev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12920
586889kə-rtuŋweak (politically)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16700
586612kə-ruandryvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11770
586753kə-ruanwitherv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14230
586326kə-ruərbe painful, feel painv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06560
586103kə-rə yᴇTibetan cloth2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02260
586650kə-rə zdustrange2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12380
586877kə-rə ʂȵa ŋɛkind2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16510
586947kə-rȵaʔdeep2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17680
586692p,2483kə-rȵudark2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13100
586609kə-rʐᴇ ((树叶)落下)fallv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11720
586902kə-rʥuloose2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16910
586949kə-rʥuaŋwide2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17720
586992kə-rʦuwinter2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18570
586531kə-rᴇfind itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10450
586899kə-sa cʰᴇdifficult2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16850
586634kə-sa rdɛafraid2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12150
586323kə-sa rʂtʂɿ wu goinfectious disease2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06490
586691kə-sa ʂɿbright, clear2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13080
586901kə-sotight2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16890
586954kə-soempty2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17810
586841kə-soʔ (中空的)hollow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15820
586779kə-sugoat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14660
586315kə-su sualivebe v2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06350
586565kə-sɛ zujoin themvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11030
586529kə-sɿ na jɛn (节约)think a great deal ofv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10410
586643kə-sɿ na jɛn; kə-wa sastingy (小气,舍不得)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12280
586490kə-sɿ nə mdapraisev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09740
587099kə-sʨihow many?2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20690
587100kə-sʨihow many?2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20700
587181kə-sʨiapproximately2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22180
587101kə-sʨi kə-kʰrihow long?2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20710
587102kə-sʨi kə-ʨihow big?2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20720
586313kə-sʨᴇbe bornv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06310
586967kə-sʨᴇearly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18080
586993kə-sʨᴇ kə-mən kʰuaround2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18590
587094kə-tiwhere2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20590
586788kə-tsumonkey2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14830
586766kə-tuwildcat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14480
587027kə-tʂa ʂtʂisixty2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19270
587006kə-tʂosix2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18790
587050kə-tʂuiall2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19760
587051kə-tʂuiall2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19770
587052kə-tʂuiall2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19780
587053kə-tʂuicompletely2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19790
587108kə-tʂuithoroughly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20840
586190p,2379kə-tʂuərsour2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04070
586855kə-tʂənshort2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16080
586940kə-tʂənnear2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17570
586189kə-tʂɛbitter2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04050
586852kə-tʂʰəmfine (meshes)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16020
586187p,2380kə-tʂʰɿsweet2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04010
586402kə-tʂᴇ; kə-rtuŋpoor2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08040
586120kə-tʰu (麻布)flax2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02600
587092kə-tᴇwhich2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20550
587095kə-tᴇwhere2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20610
586547kə-wasplitvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10740
586717kə-wa mar marwaterfall2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13560
586701kə-wa mʦᴇwarm (of weather)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13260
586698kə-wa sʨihot2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13200
586699kə-wa tdʐoʔ ((天气)冷); kə-rpan ((水)冷)cold2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13220
586509kə-wa ʦɿ lɛʔ (自动)shakev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10090
586893kə-wa ʦʰɛappropriate2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16760
586950kə-war ((房间)窄小); kə-tʂar ((路)窄)narrow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17740
586760p,2588kə-wjaŋbird2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14380
586827kə-wjaŋflyv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15560
586826kə-wjaŋ wa-zbanest2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15540
586863kə-wrȵired2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16240
586906kə-wɛold2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16980
586679kə-wʂən grirainbow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12860
587004kə-wʥifour2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18750
587025kə-wʥi ʂtʂiforty2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19230
586898kə-yɛeasy2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16830
586860kə-yᴇthin (and flat)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16170
586566kə-zaʔ ((自动)粘); ka-ʦʰa ((他动)粘贴)join themvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11040
586314kə-ziɛgrow upv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06330
586751kə-zɛcome outv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14190
587020kə-|nə ʂtʂitwenty2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19070
587022kə-|nə ʂtʂi kə-|nəntwenty two2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19110
587023kə-|nə ʂtʂi kə-|suaŋtwenty three2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19130
587021kə-|nə ʂtʂi kə-|ʨək|twenty one2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19090
587002kə-|nəntwo2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18710
587032kə-|nəs pə |rjᴇtwo hundred2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19370
587055kə-|nəs tə puboth2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19870
587003kə-|suaŋthree2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18730
587033kə-|suaŋ pə |rjᴇthree hundred2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19390
587024kə-|suaŋ ʂtʂithirty2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19210
586865kə-ŋi; kə-mŋiyellow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16280
586299kə-ȵᴇbag2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06060
586664kə-ʂkrakclever2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12600
586665kə-ʂkrakclever2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12610
586882kə-ʂkrakcunning2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16600
586912kə-ʂoclean2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17080
586185p,1826kə-ʂpjafeel thirstyv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03950
587097kə-ʂtʂiwhen2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20650
587116kə-ʂtʂi (可能)perhaps2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20980
587098p,m,m,85kə-ʂtʂi wu ʂȵisome day2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20670
586611kə-ʂtʂɿhumid2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11750
587007kə-ʂȵiseven2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18810
587028kə-ʂȵi ʂtʂiseventy2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19290
586335kə-ʂɿdievi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06730
586907kə-ʂɿnew2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17000
586107kə-ʂɿ yɛdress sm stgvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02340
586431kə-ʦo ((自主的)飞落); kə-ʐᴇ ((非自主的)掉下)perch onv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08560
586851kə-ʦɛlittle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16000
587111kə-ʦɛ ʦɛa bit2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20910
587114kə-ʦʰaŋ ((人、东西)齐(了))exactly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20950
586866kə-ʦʰiargreen2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16300
586316kə-ʦʰufat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06370
586361kə-ʨiadult, grown-ups2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07270
586849kə-ʨibig2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15960
587001kə-ʨəkone2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18690
587045kə-ʨəkfirst2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19660
586785kə-ʨʰyifox2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14780
586217kʰa lak pʐɿ (柴灰、灶灰); ta-muʔ (飞灰;灰尘)ashes2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04600
586693kʰa liwind2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13120
586695kʰa li kə-pjᴇblowvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13150
586700kʰa li sə ksər kə-pjᴇcool2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13240
586496kʰa mtʂɿ ka-lɛbitev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09860
586596kʰa mʣo (忌嘴); ka-mdzo (忌讳)stop (a habit)vt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11500
586812kʰa mʦər ʥɛlizard2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15290
586795kʰa ndʐo lao jiswallow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14990
586297kʰa spabasket2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06020
586811kʰa wrisnake2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15272.1.6.1Snake0
586804kʰa |rɛʔant2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15130
586813kʰa ʂpjᴇfrog2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15302.1.6.2Frog/Toad0
586805kʰa ʂȵᴇspider2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15150
586803kʰa ʐɿ brɛ lu lubutterfly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15110
586740kʰa ʦᴇgrass2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13980
586339kʰao ʂa ka-pjᴇprayv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06800
586203kʰoroom2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04320
587117kʰraŋ kʰraŋcertainly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21000
587118kʰraŋ kʰraŋcertainly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21010
586024kʰru mkʰruŋthroat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00800
586134kʰrɿrice2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02870
586135kʰrɿrice plant2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02890
586161kʰrɿ pʰa-rlipap, rice-porridge2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03510
586796kʰuk tulittle cuckoo2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15000
587169kʰuʔcan, be able to manage2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21980
587170kʰuʔmay, be allowed to do2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21990
586582m,m,p,3573kʰə po ka-tudig (a hole)vt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11280
586840kʰə po; kʰə jbohole2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15800
586800kʰə rko (红嘴乌鸦)crow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15060
586267kʰə rtʰuŋ (蒸笼)steamer2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05490
586757kʰə ʂpəquadruped2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14330
586759kʰə ʂpəlivestock2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14360
586765kʰək ʂtʂɿlynx2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14470
586782kʰəŋtiger2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14720
586254la ktʂʰᴇtool2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05230
586662la liᴇ ka pjᴇdull, slowbe v2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12570
587191la liᴇ na pᴇ! (慢慢走)Good-bye2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22350
586768la pudonkey2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14510
586055la pu pʦʰi (驴粪); ta-rcᴇ pʦʰi (骡粪)excrement of donkey2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01400
586848lak tʂʰᴇthing2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15940
586380lao pjao (表兄弟姐妹之间用汉语借词“老表”,堂兄弟姐妹与亲兄弟姐妹的称谓是一样的。)cousin2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07640
586791laŋ bə tʂʰielephant2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14890
586864laŋ karblue2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16260
586322liaŋ tʂʰu ta pəucatch a coldv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06480
586211lu ʦɿ (火炉); sʨa kʰu (火塘)fireplace2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04480
586778lə yiargali sheep2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14640
586437lɛ liᴇslowly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08690
586641lɛ ȵi ʐa zduaŋjealous2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12260
586125ma gan ʨʰəu (女性戴的戒指); pʰə rsuŋ (男性戴的戒指)ring (finger)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02690
586892ma gᴇigood [in general sense]2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16750
587110ma ji tan ʣa du juŋ (多一点儿给)Give me more.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20900
587177ma ka wə rspjidifferent from2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22120
587178ma ka wə rspjidifferent from2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22130
587179ma ka wə rspjidifferent, separate2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22140
587144ma kar ʦɿ (不算在内)except for2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21530
586890ma kə ma gᴇiof bad quality2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16710
621452ma kə ma gᴇi ((东西质量)坏)bad (quality)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16470
587121ma kə sa rjᴇsecretly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21060
586900ma kə sa yɛtdangerous2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16870
586344ma kə-dube defeatedv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06890
586911ma kə-mʦʰiarugly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17060
586595ma kə-na liᴇ (不同意); ma tʂʰoʔ (不准)declinev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11490
586453ma kə-rju (不说)shut upvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09060
586948ma kə-rȵaʔshallow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17700
586875m,p,660ma kə-sȵᴇbad-tempered2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16470
586896m,p,660ma kə-sȵᴇbad (person)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16800
586913ma kə-ʂodirty2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17100
586482ma nə pʰucheap2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09580
587148ma rᴇDo not2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21600
586082ma ʦɿpockmark2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01870
587151ma-ka puDon't come.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21630
587150ma-ka tʂʰiDon't go.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21620
586836ma-kə-mə rɿblunt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15740
586288mba tuplow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05860
586767mba |rohorse2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14500
586503mə ci ka-na nʥi (扔在地上); mə ci ka-ʨi (倒(dao4)在地上)throw stg intov2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09990
586360mə snaŋyoung lady2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07250
586764mə ȵaŋcat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14460
586214mər tʂɿflame2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04540
587126yet, still2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21130
587127yet, still2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21140
586707mʦʰulake2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13380
586219mᴇi tʰancoal2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04640
586173na kə-smi ((饭)熟); də lu ((水果)熟)ripe2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03740
586332na mə ȵᴇrecoverv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06670
586619na nə ka-cɛ (改变了)changevt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11890
586608na pjiʔfall downv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11700
586655na wa tʂaŋSorry.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12460
586590na-jaʔ; na-kuᴇendvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11400
586591na-jaʔ; na-kuᴇexhaustvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11420
586473na-pʦiuobtainv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09470
586097nan miᴇhearvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02140
586930no ka-tʂʰidownward2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17380
586607no ka-tʂʰi (下去)go down, step downv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11690
587068nuyou (sg.)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20110
587194nu ka-ruLook!2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22420
587138and2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21390
587139of2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21410
586754nʥubamboo2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14250
586755nʥu ricane2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14260
586673nʥuŋcloud2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12750
586674nʥuŋ ptʂʰᴇfog2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12770
586046pa ktʂʰunavel2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01280
586045pa taŋkidneys2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01260
586733paŋ ŋisilver2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13860
586780pjapig2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14680
587124pjiagain2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21100
587125pji ta ʨʰᴇagain2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21110
587133pji ʂɿuntil now2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21270
586257po liglass2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05290
586256po li (用汉语借词“玻璃”代替“镜子”)mirror2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05270
586724prarock2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13700
586151pra gruaŋegg2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03260
586720pra kʰrᴇcliff2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13610
586801pra kʰuowl2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15070
586721pra tə rtʂʰorocky mountain2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13620
586802pra ʦᴇsparrow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15090
586781prᴇhen, cock2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14700
586790pə jumouse2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14870
586991pə rʦiarspring2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18510
587031pə |rjᴇhundred2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19350
586381pʰa jᴇʔhusband2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07660
586919pʰaŋ tʂiside2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17230
586236pʰən ka-pjᴇlievi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04920
586153pᴇ tʰaŋsugar2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03300
586736ra kobrass2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13910
587122raŋ ʂɛ (特别); raŋ pan (故意)especially, intentionally2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21070
587130ru koif2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21210
586592rə-wpjᴇcontinuev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11450
587159rᴇwant somethingv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21820
587173rᴇneed, be necessary2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22040
586981sa dɛthe day after tomorrow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18340
586746sa kpʰu wɛ-pjaʔleaf2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14090
586201sa kʂuexit2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04280
586230sa nə rgochair2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04820
586234sa rmiᴇbed2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04880
586196sa rmiᴇ (睡的地方;床)residence2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04190
586965sa rpʰᴇnight2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18050
586200sa tʂʰientrance2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04270
586195sa ȵi (住的地方;住)house, residence2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04170
586233m,3597sa-ȵisit, lie downv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04860
586252sa-ȵilivev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05180
586111sanumbrella2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02420
586810sarlouse2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15250
58600377,msaŋ sɿbreathev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00470
587090siwho2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20510
586986sin ʨʰiweek2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18420
586266ska ruŋ (平底锅); xam ku (大的尖底锅)pan2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05480
5863295434smanmedicine2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06620
586460snak ʦᴇink2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09200
586050sta ŋkʰu (屁股); tə-pʦʰi cʰi du (肛门)buttocks2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01340
587134stufrom2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21310
586797stuŋ ropigeon2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15020
586798stuŋ ropigeon2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15030
586974stuŋ ʂȵialways2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18220
586975stuŋ ʂȵialways2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18230
586976stuŋ ʂȵioften2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18250
586982stuŋ ʂȵieveryday2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18360
587034stə mʦʰuthousand2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19410
587038stə mʦʰu kə-|nəs kʰuitwenty thousand2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19490
587036stə mʦʰu kə-|suaŋthree thousand2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19450
587040stə mʦʰu pə rjᴇ kʰuione million2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19530
587037stə mʦʰu ta kʰuiten thousand2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19470
587035stə mʦʰu ta-yitwo thousand2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19430
587039stə mʦʰu ʂtʂɿ kʰuihundred thousand2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19510
586126sən kʰar ʂpraknecklace2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02710
586960sər sər kəu sadawn2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17950
586880sȵᴇ mʦər mu; wu mʦʰər kə warstingy (小气,小心眼)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16560
586737sɿ jojuniper2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13940
586793sʨaeagle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14950
586971ta kuipreviously2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18160
587192ta pʰji na paŋThank you2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22380
586303ta sʨu ʨaŋ ȵᴇenvelope2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06120
587137ta tə zᴇwith2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21370
587166ta ȵᴇ wa sʨi (明天要热)It will get hotter.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21940
586980ta ȵᴇ; so ʂȵitomorrow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18330
586377ta ʐisister2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07580
586129ta-cɛneedle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02770
586333ta-dopoison2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06690
586830ta-gruaŋ kə-lɛlay an eggv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15620
586029ta-ja mʨiwrist2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00890
586606ta-jirisev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11670
586756ta-jmomushroom2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14280
586013ta-juface2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00650
586010ta-ka rgrᴇhiccupv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00600
586011ta-ka rgrᴇ kə-pjᴇbelchv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00610
585977ta-kuhead2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00030
585978ta-ku kə-zurhave a headachev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00040
585981ta-ku tə-rnobrain2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00090
586750ta-kyᴇroot2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14170
586819ta-kyᴇhoof2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15400
586165ta-kʰutobacco2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03580
586215ta-kʰusmoke2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04560
586216ta-kʰusoot2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04580
585997ta-maŋdumb2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00380
586713ta-maŋ maŋ ((吹)泡泡)bubble2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13480
586155p,1470,mta-miar; daroil as food2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03340
586407ta-miᴇ (工作(名词)); kə-ra miᴇ (工作(动词))workv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08130
586400ta-mtʂa (很多)rich2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08010
586694ta-mu (气)wind2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13130
586696ta-mu ka lɛblowvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13160
586253ta-mə rmaŋstay overnightv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05200
586649ta-mʦʰarstrange, rare, odd2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12370
586382ta-ndʐɛspouse2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07670
586205ta-ntʂʰipillar2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04360
586684p,85ta-nŋisun2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12960
586065ta-pa lao ʂɿtesticles2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01580
586066ta-pa lao ʂɿtesticles2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01590
586157ta-pji (酥油)butter2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03390
586139ta-pjɛflour2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03000
586140ta-pjɛwheat flour2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03010
586356ta-puchild2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07170
586749ta-pɛʔflower2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14150
586818ta-pᴇclaw2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15390
586770ta-rcᴇmule2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14530
586689ta-rjushadow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13050
586034ta-rkufist2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01030
586823ta-rkʰuaŋwing2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15470
586824ta-rkʰuaŋfeather2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15490
586240ta-rmodreamn2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04990
586241ta-rmo kə-pjᴇdreamv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05000
586038ta-rnuaŋ ʂa rurib2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01090
586035ta-ro pa liᴇbreast2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01050
586681ta-rpaŋice2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12900
586025ta-rpjashoulder2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00820
586026ta-rpja ʂa jashoulder blade2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00830
586395ta-rwa kə-pjᴇhuntvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07920
586732ta-rŋigold2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13840
586077ta-rȵuhair of skin2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01780
586815ta-rȵuhair2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15340
586471ta-rɟᴇ kə-pjᴇdancev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09420
586130ta-rɿthread2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02790
586844ta-rɿline2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15870
586398ta-rɿ (套子)trap2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07970
586347ta-rʐəksword2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06950
586156ta-rʦi (猪板油); la ʂᴇ (猪肥肉); ta-ŋi (肠子油)grease2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03370
586110ta-rʨihat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02400
586706ta-sparmarsh2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13360
586084ta-spupus2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01920
586263ta-stojug2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05390
586171ta-stuget boiledvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03700
586058ta-stᴇibladder2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01450
586458ta-sʨuletter2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09170
586365ta-tafather2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07360
586308ta-tiarcane2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06210
586309ta-tiarstick of wood2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06230
586729ta-tʂoclay2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13790
586007ta-tʂʰɿsneeze2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00550
586008ta-tʂʰɿ kə-pjᴇsneezev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00570
586456ta-tʂᴇlien2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09120
586462ta-tʰiᴇ kə-rureadv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09230
586678ta-wjarlightning2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12840
586074ta-wjᴇlimpv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01730
586990ta-wliage2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18490
586363ta-wli kə-ʦɛyoung2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07310
586359ta-wli kə-ʦɛ ʨiyoung man, youth2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07230
586364ta-wli ta-pjiold2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07330
585993ta-wodeaf2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00300
586941ta-wər dunear2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17580
586009ta-xamyawn2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00590
586280ta-za rŋɛ dʐuᴇ (磨碎); ta-za rkə lɛ (推磨)grindvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05700
586376ta-zbo tə-mi tə-ʦᴇ (兄弟姊妹); tə-tʂi (弟弟); tə-snuaŋ (妹妹); tɛ zi (哥哥)brother, siblings2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07560
586047ta-zguback2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01300
586956ta-ŋi sa jᴇʔwest2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17870
586955ta-ŋi sa kʂueast2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17850
586218ta-ŋkrucharcoal2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04630
586235ta-ŋkuaŋpillow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04900
586961ta-ȵᴇmorning2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17970
586090ta-ɬiᴇ pa kʦᴇflesh2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02030
586027ta-ɬᴇ pak ʦᴇ (上臂); ta-ja mʨi (下臂)arm2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00850
586401ta-ʂi; kə-mɛ ʂirich (富裕)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08020
586083ta-ʂkɛa burn2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01890
586124ta-ʂɛcomb2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02670
586963ta-ʂȵidaytime2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18010
586983p,85ta-ʂȵiday2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18380
586087p,230ta-ʂɿblood2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01980
586521ta-ʐbrokickv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10280
586310ta-ʦʰa (木桩); ta-ʨʰu (楔子)small pile2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06240
586146tan mtʰaŋvegetable2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03130
586283tan mʦunail2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05760
586388tan-mdə mu (寡妇); ta-mdə jᴇ (鳏夫)widow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07780
586773ti liᴇyak2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14570
586775ti liᴇdzo (ox x female yak)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14600
586291tu dərdust2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05920
586476tu rᴇwages2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09520
586605tu ta-ji; tu ka-tʂʰirise (上去)v2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11660
586210tu ŋjiroof2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04460
586206tuaŋbeam (of a house)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04370
586858tə ȵuaŋ kə-kʰyilean2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16130
586642tə ʂȵi kər ȵaavaricious2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12270
586057tə- pʦʰi da kʂɿvoid fecesvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01430
586056tə- pʦʰi kə-lɛvoid fecesvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01420
585994tə-cʰᴇmouth2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00320
586677tə-dʐuthunder2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12820
586078tə-dʐɿskin2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01800
586817tə-dʐɿskin, fur2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15370
586122tə-dʐɿ (皮子)fur2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02640
586412tə-dʐɿ kɛ dʐɿpeelvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08230
586123tə-dʐɿ na ka ra ȵᴇ (皮子鞣过的)tanned leather2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02650
586320tə-goillness2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06450
586324tə-go kʰuaisyphilis2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06500
587075tə-juoneself2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20230
586783tə-juŋbear2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14740
586067tə-krovulva2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01610
586845tə-ktiarmarks2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15890
586846tə-ktiarmarks2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15900
586043tə-ktustomach2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01220
586391tə-ktʂʰɿ (长工); ʨa rmu (丫鬟)servant2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07830
586091tə-kʂɛstrength2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02050
586116tə-kʦᴇshoe2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02520
586028tə-kʰruelbow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00870
586104tə-la kpasleeve2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02270
586455tə-lan ka-pjᴇanswerv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09100
586063tə-laŋpenis2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01550
586064tə-laŋpenis2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01560
586072tə-mdo pucalf2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01690
586378m,2708tə-mdəunephew (brother's son / sister's son)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07600
586379tə-mdəu (侄女、外甥女)niece2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07620
586001tə-mdʐi (婴儿流的口水)saliva2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00440
586012tə-mdʐᴇjaw, chin2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00630
586354tə-miwoman, female2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07130
586375tə-midaughter2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07540
586822tə-mtabeak2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15450
585982tə-mtoforehead2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00110
586212tə-mtʂɿfire2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04500
586213tə-mtʂɿ ka-wa ȵɛtlight (vt), catch fire (v)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04520
585995tə-mtʂʰɿ; tə-ʦa kʦolips2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00340
586049tə-mtʰawaist2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01330
585980tə-mtʰu (头发); ta-ku rȵu (头毛)hair of the head2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00070
586672tə-muweather2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12730
586367tə-mu ta-jᴇparents2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07400
586671tə-mu; la mcʰᴇsky2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12710
586358tə-mə pugirl2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07210
586000tə-mə rtʰi (正常分泌的口水)spittle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00430
586182tə-mə rtʰi ka-pʦʰᴇspitv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03900
587152tə-mə rtʰi ma ka-pʦʰᴇ (口水不要吐)Don't spit.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21640
586966tə-mərnight2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18060
586386tə-mȵason-in-law2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07740
585984tə-mȵa lər ləreyeball2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00140
585985tə-mȵa mə rʦɿeyebrow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00160
585986tə-mȵa mə rʦɿeyelash2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00170
585987tə-mȵa ritears2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00190
585983tə-mȵaʔeye2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00130
586069tə-mȵᴇknee2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01650
586406tə-mȵᴇfield2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08110
586071tə-mɟᴇshin2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01680
586044tə-mʂiliver2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01240
586092tə-mʣupower (political)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02060
586748tə-mʣuthorn2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14130
586962tə-mʦᴇnoon2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17990
586020tə-mʨineck2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00750
586021tə-mʨineck2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00760
586115tə-mʨi yᴇcollar2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02500
586022tə-mʨi ʦi ru (颈椎)nape2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00770
586918tə-nkʰuback2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17210
586325tə-no də kʂɿwound2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06540
586466tə-pkʰra ka-pjᴇcommandv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09310
586042tə-pubowels2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01200
586726tə-pʐɿearth2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13740
586727tə-pʐɿ kə-wə rȵired clay2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13750
586089tə-pʦiumarrow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02010
586051tə-pʦʰiexcrement2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01360
586068tə-pʰa kpjᴇthigh2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01630
586411tə-pʰə ka-ʂa wu (庄稼收)reapvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08210
586137tə-pʰə51 (庄稼)grain2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02950
586563tə-rboswellv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10990
586450tə-rju kə-pjᴇ; tə-rju ka-ʦɿspeakv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09010
586410tə-rjɛ kə-pjᴇsowvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08190
586352tə-rmiperson, man in general2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07080
586468tə-rminame2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09350
585979tə-rmi kə-tsɿ ma kə-rə ŋȵᴇPeople say he does not listen.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00050
585992tə-rna pʦʰiear wax2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00280
586149tə-rpʐɿseed2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03220
587123tə-rsa ma ka nə pjᴇwith might and main2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21080
586686tə-rtʂɿmenses2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12990
586814tə-ruhorn2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15320
586409tə-ru ka-lɛcultivatevt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08170
585991tə-rȵᴇear2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00270
586086tə-rɿdirt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01960
586075tə-rʂkubody2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01750
586998tə-rʦɿnumber2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18650
586999tə-rʦɿnumber, figure2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18660
586002tə-rʦʰɛphlegm2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00450
586005tə-rʦʰɛcough2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00510
586039tə-rʦʰɛlungs2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01110
586006tə-rʦʰɛ kə-pjᴇcoughv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00530
586141tə-scarTsampa2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03020
586004tə-scᴇvoice2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00490
586023tə-scᴇthroat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00790
586872tə-scᴇsound, noise2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16410
586449tə-scᴇ (语言); tə-rju (话)language2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08980
587119tə-si ma kə-pu (没想到)suddenly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21040
587120tə-si ma kə-pu (没想到)suddenly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21050
586342tə-stamake warv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06850
585998tə-syᴇtooth2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00400
585999tə-syᴇ kə-ludecayv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00410
586059tə-tʂɿurine2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01470
586159tə-tʂɿwater2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03450
586712tə-tʂɿwater2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13460
586917tə-tʂɿfront2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17190
586060tə-tʂɿ kə-lɛurinatev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01490
586269tə-tʂɿ kə-pʰaʔdip out waterv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05520
586615tə-tʂʰɛʔget usedvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD11830
586337tə-wa ŋkruaŋmummy2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06760
586076tə-waŋcorpse2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01760
586304tə-wrikrope2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06140
586101tə-yᴇʔclothing2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02230
586102tə-yᴇʔcloths in general2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02240
586259tə-za kʰuirice bowl2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05320
586016tə-za ŋgraŋtemple2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00690
586390tə-|wrɿ (仇人)enemy2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07810
586036tə-ȵubreast (of woman)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01060
586037tə-ȵumother's milk2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01070
586888tə-ȵuaŋ kə-kʰyiweak2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16690
586041tə-ʂa tiabelly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01150
586184tə-ʂa tia də mofeel hungryv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03930
586183tə-ʂa tia kə-moget hungryv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03920
585996tə-ʂmitongue2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00360
586085tə-ʂtʂᴇsweat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01940
586114tə-ʂtʰabelt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02480
586305tə-ʂtʰastring, cord2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06160
586040tə-ʂȵiheart2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01130
586667tə-ʂȵimind2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12640
586668tə-ʂȵimind2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12650
586669tə-ʂȵimind2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12660
586881tə-ʂȵi kɑ-stu (心直)honest2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16580
586017tə-ʂȵi ʦumustache2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00710
586018tə-ʂȵi ʦubeard2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00720
585989tə-ʂȵɛnose2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00240
585990tə-ʂȵɛ (鼻涕,鼻子); tə-ʂȵɛ dza (清鼻涕)snivel2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00250
586147m,1019tə-ʂɿfruit2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03180
586148m,1019tə-ʂɿfruit of tree2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03200
586019tə-ʂʦuwhiskers2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00730
586321tə-ʂᴇ kə-sa ʂkᴇifever2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06470
586015tə-ʐbjᴇcheek2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00680
586357tə-ʦa puboy2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07190
586384tə-ʦa ʥao ʂɿbride (son's wife)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07710
586353tə-ʦᴇman, male2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07100
586374tə-ʦᴇson2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07520
586138təu təu (豆子(汉语借词)); sta rla (豌豆); a rla sta (豆芽); a rliᴇ (豆腐)bean, pea2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02980
586048tɛ mkʰuback (vs. front)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01310
586478tɛ təʔ (利润)profit2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09540
586032tɛ-ja nʣufinger2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00950
586033tɛ-ja nʣu rkʰuanail2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01010
586031tɛ-jak pjᴇpalm2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00930
586494tɛ-jak pjᴇ ka-stuclapv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09810
586030tɛ-jaʔhand2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD00910
586070tɛ-mileg2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01670
586073tɛ-mifoot2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01710
586820tɛ-mitail2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15420
586821tɛ-mitail (long)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15430
586745tɛ-pjaʔleaf2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14080
586680tɛ-pjɛsnow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12880
586743tɛ-ɟᴇstem2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14040
586441tʂa liᴇroad2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08770
586426tʂa liᴇ kə-nə pʦʰᴇget lostvi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08490
586442tʂa liᴇ pʰaon the way2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08790
586296tʂa ptu (篓子); mə ȵu (背篓)large meshed basket2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06010
586133tʂa zan (口粮)food, meal2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02850
586229tʂak ʦitable2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04800
586193tʂaŋhouse2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04140
586199tʂaŋ kə-pjᴇ (盖房子); tʂaŋ kə-ʂɿ kyɛ (房子封顶)build (a house)vt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04250
586709tʂu ŋməspring2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13410
586246tʂə kuwelln2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05080
586708tʂə kupond2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13390
586718tʂə mtushore2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13580
586719tʂə mtubank2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13590
586728tʂə nbomud2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13770
586312tʂə pʰoboard2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06280
586204tʂə pʰo (木地板)floor2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04340
586711tʂə ra (小水沟)stream2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13440
586722tʂə rwaʔwave2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13640
587087tʂə skuthis way, here2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20450
587089tʂə sku stiɛn wu sku (这儿从那儿)that way, there2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20490
587171tʂə ta rja nʥa na stu si ʨin ka tʂʰi mukʰu? (这一段印度从锡金去可以)Is it allowed nowadays to go to Sikkim via India?2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22000
586996tʂə tar jaʔ (这段时间)period2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18620
587084tʂə tihere2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20390
587193tʂə ti ta pən jo (这儿来吧)Come here!2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22400
587076tʂə təthis2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20250
587109tʂə tə tə-yᴇ wa stiᴇ na kə-ʨi (这箱子太大)This box is too big.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20870
587078tʂə tə wa tʰiᴇ (这书); tʂə tə wa tʰiᴇ ta-rgɛ (这一本书); tʂə (tə) wa tʰiᴇ kə-suaŋ (这三本书)this2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20290
587149tʂə tə wu tʂɿ ta kʰui ma ka-mu (这水一杯不要喝)Don't drink this water.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21610
587165tʂə tə wuər ʂa kpʰu kə-ʨi ʨi ta pəu (这的树很大长)This tree grows high.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21920
586828tʂə ʐak ka-lɛswimv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15580
587081tʂək sɿlike, in this way, this kind of2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20340
586265tʂəubottle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05460
587115tʂɿ ma tʂə nkʰuimaybe2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20970
586268tʂʰa fuearthenware teapot2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05500
586675tʂʰa naʔrain2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12790
586676tʂʰa naʔ kə-lɛrainv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12800
586264tʂʰuaŋ (背水桶)bucket, barrel2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05430
586282tʂʰui tʂʰuihammer2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05740
586446tʂʰɛ ʦɿ (汉语借词)cart2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08860
586439tʂʰɛ ʦɿ ka ȵi (坐车); ba ro ka-nə ʂtʂo (骑马)ride itvt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08730
586160tʂʰᴇtea2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03470
586738tʰa tʰopine2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13950
587091tʰiwhat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20530
587103tʰisomething2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20740
586658tʰi ka-pjᴇ ma ka-ʂɿworryv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12510
587096tʰi kə pjᴇ; tʰi wu tʂʰɛwhy2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20630
586261tʰiao kər (汤匙;调羹); ʂa ŋpu (勺子)spoon2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05360
586787tʰə rʥɛape2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14820
586714wa cisinkv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13500
586929wa ci; a nuᴇdown2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17370
586922wa kuion2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17290
586923wa kuiup2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17300
586936wa kui ((顶端的)尖儿)edge, tip2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17490
586172wa luraw2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03720
586925wa pjᴇunder2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17330
586926wa pjᴇdown2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17340
586927wa pjᴇdown2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17350
586928wa pjᴇdown2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17360
586534wa pkyɛ ka-lɛwrap itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10510
587008wa rjɛʔeight2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18830
586792wa ryᴇbat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14930
586277wa rəkcutting edge2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05640
586457wa stutruth2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09150
586688wa tʰu (光)light2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13030
587029wa |rjɛʔ ʂtʂieighty2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19310
586977wa ʦʰɛsometimes2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18270
586294wa-pkyɛcovern2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05980
586816wan mbaŋmane2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15350
586825wksiscales of snake2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15520
587044wu gra kə nduorder2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19640
586931wu guiinside2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17400
586079wu jinbirth-mark2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01820
587071wu juhe, him2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20160
587072wu jushe, her2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20180
587186wu ju kə kə-ʦɿ kə ksɿAs he says, …2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22250
587163wu ju ta ru ta pəu (他当官了。)He became mayor.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21900
587182wu ju tə kə-nə mda ka-pjᴇ (像他那样做)like, as2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22190
587155wu ju tʂʰa naʔ kə-lɛ ʂɿ ka-pji (他雨在下还来)Although it rained, he showed up.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21730
587153wu ju ŋa ta ȵᴇ pəŋ ŋa ʦɿ (他我明天来在说)(He) said, "I come tomorrow."2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21670
586467wu ktiar ka-lɛmark2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09330
586080wu ktiaʔbruise2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01830
586555wu kuərwind itv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10860
586920wu liᴇbetween2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17250
586921wu liᴇmiddle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17270
586861wu mdacolor (of dying)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16200
586862wu mdacolor (natural)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16210
586938wu mguərsurroundings2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17520
586715wu prifloatv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13520
586932wu pʦʰioutside2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17420
587054wu pʰahalf2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19810
586480wu pʰuprice2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09560
586895wu rmi kə-ndu (有好名声的); wu ɟi kə-ndu (有坏名声的)famous2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16780
587085wu ti (近指)there2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20410
587154wu tə kə mobecause2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21690
587074wu tə ndʐɿthey two [dual]2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20210
587104wu tə ȵi (一些); kə-ʦɛ ʦɛ (一点点)some2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20760
587180wu tʂʰɛfor the sake of2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22160
586627wu tʂʰɛ ka-ʂɿunderstandv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12020
587088wu zʥithat way2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20470
586937wu ŋiedge, hem2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17500
587073wu ȵi cᴇ; wu tə ȵithey, them [plural]2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20200
587049wu ʂtʂialone2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19740
586878wu ʂȵi kə-ʨicourageous2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16530
586879wu ʂȵi kə-ʨicourageous2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16540
586752m,1019,m,mwu ʂɿ kə-ʦʰabear fruitv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14210
587141wu-zɿ-er than2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21450
587143wu-zɿonly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21490
587145wu-zɿonly2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21540
587082wuk sɿthat way, like that2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20350
587083wuk sɿthat way, like that2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20370
586873wur rɿa smell2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16430
586276wut luŋhandle, haft2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05620
586832wə mda (样子)shape2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15670
586972wə nkʰuiafter2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18180
586973wə nkʰuinext2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18200
587106wə rtonot--at all2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20820
587107wə rtonot--at all2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20830
587187wə rto (必须)ought to2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22270
586731wə rʦᴇstain2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13820
586935wə stu (尽头)tip2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17480
586647wə stu kə mɛhesitatev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12350
587077m,2195wə təthat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20270
587079wə tə wa tʰiᴇ (那本书)that, that... over there2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20310
587080wə tə wa tʰiᴇ (那本书)that, the2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20330
586885wə ʂku kə-sȵᴇstrong2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16650
586887wə ʂku kə-sȵᴇstrong (quality)2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16670
587112wɛ lo tan ʣa ka-tʂʰən (往前一点(你)走)Let's go a bit further.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20920
587086xa do ti (远指)there2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20430
586924xa tiᴇ (上方); tu ka-tʂʰi (往上)upward2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17310
587000xao manumber, figure2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18670
586293xo xobox2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05960
586198zgartent2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04230
5864433604zuaŋbridge2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD08810
586734zuŋ smarcopper2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13880
586311ladder2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06260
586207zɟiwall2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04400
586769zɟᴇsaddle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14520
5870652530ŋaI, me2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20060
587147ŋa mianot2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21580
587161ŋa mɛ; mɛthere is no2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21870
587160ŋa ndube, is2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21850
587172ŋa ndupossessv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22020
587175ŋa nə mdasimilar2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22080
587158ŋa pra ʂᴇ ka-zᴇ ŋə si ŋa pu (我鸡肉吃我想)I want to take poultry.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21810
587157ŋa wu ju ka sɿ jaŋ (我他让去)I made him to go.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21780
587188ŋa wə rto la sa tʂʰuŋ rᴇ (我必须拉萨去要)I ought to go to Lhasa.2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD22280
586705ŋa ŋtiaplain2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13340
586891ŋa ŋɛcorrect2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD16730
587146ŋa ŋɛbe, is2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21560
586319ŋan mbaŋhealthy2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06430
586481ŋɛ nə pʰu; wu pʰu ŋa rkoexpensive2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09570
586470əu mɛ ʐɿ ʐᴇ kə-pjᴇsingv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09400
587069ȵi cᴇyou [plural]2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD20130
586772ȵi ŋwᴇcattle2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14560
586710ȵia mgənriver2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13430
586338ɬiᴇgod2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06780
586704ʂa cʰᴇforest2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13320
586758ʂa cʰᴇ kʰə ʂpə (森林畜生)beast2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14340
586774ʂa cʰᴇ ȵi ŋwᴇ (野牛)wild yak2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14590
586744ʂa kpʰu wɛ-ɟᴇbranch2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14060
586262ʂa kuanpot2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05380
586302ʂa kʂo ʨaŋ ȵᴇpaper bag for documents2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06110
586117ʂa mȵibarefooted2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02540
586349ʂa mȵᴇbow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07010
586959ʂa rcʰᴇ ka pə stodawn2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17940
586088ʂa rubone2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02000
586786ʂa yᴇdeer2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14800
586109ʂa ʂȵinaked2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02380
586725ʂa ʦɿsand2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13720
586463ʂak ʂopaper2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09250
586483ʂak ʂo (纸); zin / tə-rʥu (钱)bank note2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09590
586348ʂan mduŋspear2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06970
586396ʂan mduŋ ka-lɛshoot (a gun)v2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07940
586285ʂar pjᴇaxe2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05800
586220ʂifirewood2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04660
586145ʂkugarlic2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03090
587016ʂtʂa ktʂosixteen2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18990
587012ʂtʂa nəntwelve2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18910
587013ʂtʂa suaŋthirteen2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18930
587014ʂtʂa wʥifourteen2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18950
587015ʂtʂa ŋofifteen2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18970
587011ʂtʂa ʨəkeleven2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18890
587019ʂtʂaŋ ngunineteen2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19050
587018ʂtʂaŋ rjɛʔeighteen2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19030
587017ʂtʂaŋ ʂȵiseventeen2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19010
587010ʂtʂiten2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18870
586730ʂuaŋiron2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13810
586389ʂə kpʐɿ ta zɛwidower2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07790
586247ʂə rʂa (篱笆)hedge2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05100
586351ʂəu ʦʰiaŋgun2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07050
587140ʂɿalso2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21430
586742ʂɿ dʐɿbark2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14020
586258ʂɿ kʰuibowl2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05310
586741ʂɿ mutrunk2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14000
58614334ʂᴇmeat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03060
586984ʐadate2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18390
586985ʐadate2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18400
586994ʐatime to do2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18600
586517ʐa ka-wa kʰri (时间拖长)postponev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD10210
586989ʐa sa rucalendar2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18470
586809ʣa jiflea2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15230
586238ʣə sŋu kə ra ʂisnorevi2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04950
586306ʥa pgrᴇnet2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06180
586307ʥa pgrᴇnet for curtain2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06190
586806ʥa waŋhoney-bee2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD15170
586298ʥa ʂkrᴇsieve2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06040
586383ʥao ʂɿwife2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07690
586387ʥao ʂɿ ka-kʰru (媳妇接)marryv2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07760
586385ʥao ʂɿ ʂɿ (新媳妇)bride2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07720
586687m,3574ʦu rɿstar2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13010
586969ʦə stiᴇnow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD18120
586685m,1016ʦɿ liᴇmoon2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD12980
586278ʦʰak ʦʰakmortar2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05660
586209ʦʰaŋ ʦɿwindow2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04430
586777ʦʰiarbharal, blue sheep2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14630
586477ʦʰuŋcommerce2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD09530
586062ʦʰɿ rbofart2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD01530
586152ʦʰᴇsalt2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03280
586703ʨa cʰᴇvalley2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13300
586301ʨaŋ ȵᴇsquare bag of cloth2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD06100
586136ʨiwheat2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02910
586255ʨi ʨʰimachine2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD05250
586723ʨustone2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD13680
586208ʨu zɟi (石头墙)mud wall2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04410
586128ʨɛn taoscissors2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02750
587167ʨʰaŋcan2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD21960
586392ʨʰuvillage2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07860
586916ʨʰu waplace2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD17170
586197ʨʰu; ʨʰu wacommunity, settlement2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD04200
586112ʨʰyn ʦɿ (裙子); pʰa zu (围腰)pagne2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD02440
586150ʨʰək ʨʰəkfish2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD03240
586761ʨʰək ʨʰəkfish2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD14400
586399ʨʰək ʨʰəʔ kə-wa rwafish with a linev2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD07990
587041ʨʰᴇtimes2166rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai)783.3.1rGyalrongNagano 2013 rGyDBYN-RGLD19590