Etyma
tag num_recs chaptertitle chapter sequence protoform protogloss grpid plg grpno notes num_notes num_comparanda status public username
1146Body1.1.12.0guŋBODY / BACK2PTB0.1STC p.182, GSR, HPTB p.30921KEEP1stedt
Lexicon
3022 records found.
rn analysis reflex gloss gfn lgid language grpid grpno grp citation srcabbr srcid semkey chaptertitle num_notes
508990(à) dièpart {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12906.10.2Intentional loss - Abandon0
509491p,7185(à) peìold (of people) (perf. asp.)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15087.1.8.3Neutral term0
508659(à) pùyear1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11419.1.2Months and Years0
508800(à) tshɛ̀thousand {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12129.9Numbers and numeric expression0
512091(bà) dièrest1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24991.1.4.1Sleep/Be asleep0
511296(bɛ̀ zɨ̀)-χá-thàscratch (in dirt) [dirt-b-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22061.5.3.2Five0
506995(dè) qè kíprevious generation1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3144.4Groups0
509448(dè) sóŋ thḁ̀loose (dè=pfx) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14926.13.1Tying0
509449(dè) thoúloose1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14926.13.1Tying0
508484(dé) mɛ̀ tsɨ̀behind1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10609.2.8Directions0
511230(duɛ̀)-piá piàpurse lips [mouth-v]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21835.11.8.2.2Special clothes and equipment0
50976736,m(dzɛ̀) málike (to do something) (dzɛ̀='eat')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16258.3.1.1.1Like0
510245(dɛ̀) phɛ̌arrive, get to1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18066.7.1Inward0
509548(dɛ̀) sìfishy smelling1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15332.2.5Fish and Mollusks0
511069(dɛ̀) ʐǎn thàforgive [p,b,s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21238.3.2.9.1Forgive0
511068(dɛ́) tɕàstep, cut across1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21226.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
507106m,363(ì) mùfeather1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3711.6.1.1Feather0
509590(kè kè) ɕyábright (kè kè=emphatic)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15517.1.11.1Light0
510479(kiè) kaì tàought to (go)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang190310.0Grammatical Words0
508516(lò zù)-qàon (the wall) [wall-on]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang107110.1.1Prepositions0
5064591269,3604(lò) tshá(stone) bridge1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang940
508506(lòu) qà táunder (a building)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10689.2.2Down0
508502(lòu) qɛ́on top of (a building)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang106710.1.1Prepositions0
512489(lə́) sò (bʐà)than (larger ~, etc.)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang264210.1Ontological0
507572(lɛ̀)-fù-ʐábran (wheat) [wheat-bran (b)-skin]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6153.1.4Seeds and flowers, nuts0
506286m,59,m,59,m(mià) dʑè qè ~ dʑé qèdew1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang170
510591363,m(mù) tʂhuáshave [hair-shave]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19406.9.2Carve, shave0
512317(mú) dɛ̀ uɛ̌burn1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25753.2.12.1Verbs pertaining to fire0
511347(mə̀ tá) zɨ̀ ʑéflutter1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22266.7.5Medium Primary (e.g. air)0
5106031002,m(mɛ̀) phíblame someone1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19448.3.1.3.1Blame0
5106451002,m(mɛ̀) ʁuâcall (person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19608.5.13Beckon0
5114881002,b(mɛ̀) ʐáŋ thàmake way for someone {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22736.14Construction0
5100901002,b?(mɛ̀) ʐì tháinfect, be contagious {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17461.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
509815(pàn té) qàmove (a chair)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16416.7.11Movement (general)0
507284m,2381,2381(phò) kè kèroot1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4703.1.2Plant parts and types0
507285(phò) ɕà qèleaf1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4713.1.3Leaves0
511992(phù) χuà làwash (clothes)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24606.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
511356(phù)-(ʂè)-phù phɚ̀ruined (clothes) [clothes-pfx-ruin]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22296.4Harm0
509522(pù) zɛ̀easy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15219.6.1.1Positive Qualities0
5113682549,m,m(pù) ʂè dʐìbroken (bamboo)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22317.1.5.1General - form0
509520(pù)-qàdifficult [do-hard]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15209.6.2Negative Qualities0
510265(qà bʐá tsɨ̀) ʁónod1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18141.2.1Head/Headed0
508101(sé) ɕòwedge1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8729.7.1Shape and size0
511741(sù) soú thàhunt down [mountain-b-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23656.2.2.1Assorted action verbs0
510074m,2256(tè) gùwear (clothes)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17406.2.2.1Assorted action verbs0
512101(tià tiá) thiòembroider1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25020
508517(tìN pò) qɛ́ tèon (the top)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang107210.1.1Prepositions0
5106303604,m(tshá) tʂhuècross (bridge)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19546.7.10Move with something else0
5104352729,m(tshɨ̀) ʁéadd (salt)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18819.9Numbers and numeric expression0
510543(tsuɛ̀) à-qù-ɦà-liǔseparated (by a river) [one-CL-p-cross?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang192510.0Grammatical Words0
511351(tsuɛ̀) phɛ̀splash, sprinkle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22276.6Verbs requiring liquids0
512133(tæ̀) ʁàraise head1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25146.7.7Up, etc.0
511277(tɛ̀) qɛ̀ tshuɛ́ zɨ̀make crooked1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22006.14Construction0
512312(tɛ̀) suɛ́ suɛ̀expand, swell1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25749.5Change of state0
510972(tɛ̀) tɕoùrescue, save1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20816.2.2.1Assorted action verbs0
510837(tɛ̀) tʂèpick up with chopsticks1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20286.10.4Intentional separation - Sort0
511270(tɛ̀) tʂuàpinch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21978.4Feeling0
510942m,2541,m(tɛ̀) ŋɛ̀ ɕíborrow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20716.22Exchanges0
512298(tɛ̀) ʐìstand1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25681.5.2Foot0
506302(tɕhì) lèvapor, steam1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang233.2.3Water and other liquids0
511123(tɕhò) ɦà toúcooled off (rice)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21447.1.2.3Temperature0
511362(tɕí ʂà) qhà làruined (house)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22306.4Harm0
5124261612,b,s(tɕí) tàn thàrent (house) [house-b-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26175.11.9.1Kinds of dwellings0
508003(tɕə́n)-tɕà tsɨ̀tweezers [m-b]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8175.1Waste products0
5111155541,b,s(tʂhɛ̀) ŋaò thárefine (milk) [m-b(boil)-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21416.2.2.1Assorted action verbs0
511117(tʂhɛ̀) ŋaò thárefine (oil) [m-b(boil)-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21426.2.2.1Assorted action verbs0
510036(tʂhɨ̀) χuà làhusk rice1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17273.1.2Plant parts and types0
509827(yè) màwrap (medicine)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16446.2.2.1Assorted action verbs0
509828(yè) quà liówrap (medicine)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16446.2.2.1Assorted action verbs0
507375(zá)-zueìseed [food-seed]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5143.1.4Seeds and flowers, nuts0
506770587,m,m,m(zuè)-dʐɨ̀ pú-mùpeasant [field-do-AGT]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2223.2.5Landforms and geographical features0
508045(ŋò) ʐà piá bʐècowhide rope1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8411.6.1Body Hair/Fur0
511195(ɦà) bíbury1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21726.11Digging, excavation0
511267(ɦà) lià sɨ̀fade, shrivel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21969.5Change of state0
509958(ɦà) lóblend with water1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16986.13.4Mix0
511681(ɦà) mùcooked1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23445.5Cooking Implements0
511683(ɦà) mùripe1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23453.1.10Verbs involving plants0
510848(ɦà) peícut (with scissors)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20336.9.3Chop, slice0
510847(ɦà) pɛ́ tɕhè̥reduce, decrease1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20329.5Change of state0
511878(ɦà) thoǔ thàpenetrate {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24206.9.2Carve, shave0
509927(ɦà) tɕhuàtrample, step on1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16866.7.10Move with something else0
509939(ɦà) tʂhuèplant (sign into ground)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16903.1.10Verbs involving plants0
511990(ʁó) χuà làwash (bowl)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24596.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
509926(ʂè) tshécut into parts1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16856.9.3Chop, slice0
507679(ʂoú) phà tsɨ̀handkerchief {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6685.11.8.2.2Special clothes and equipment0
510523(ʂɛ̀) diúreport on someone1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19198.5.3Declare0
511452(ʂɛ̀) thɛ́ thɛ̀take, fetch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22606.21Acquisitions0
511512(ʂɛ̀) tuàthrow away1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22816.12Throwing0
511463(ʂɛ̀) tʂhɨ́ tʂhɛ̀drive (animal)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22646.7.10Move with something else0
509442(ʐǐ) nàslippery1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14907.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
510081m,1423,m,m(ʐɛ̀ pù) ʂɛ̀ tɕǐwear a hole into1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17436.2.2.1Assorted action verbs0
511648-zɨCAUS1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23300
512487A ì B dɛ̀ phɛ̀ kífrom A to B1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang264110.1.1Prepositions0
509134me (oblique)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13594.1Pronouns0
507462p,m,811,820à dà-nə̀ kɛ́wood ear fungus [grandmother-ear]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5671.2.7Ear0
512459à ioútogether1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263110.1.1Prepositions0
510668à iú tɛ̀ pùjoin (sections of bridge) (à iú='together', tɛ̀=p, pù='do')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang196710.1.1Prepositions0
509045à ké ȵà ʁuà dʐòucatty and a half1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13129.8Measure Words0
509379à khà tsɨ́slow!1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14659.6.2.1Negative Qualities0
509137à kìmy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1359.110.2.3.2Possessive0
506943m,2362à kùmother's brother (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang297.11.5.3.2Five0
508376à là dièpart, portion1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10136.10.2Intentional loss - Abandon0
511156à là doútake turns1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21586.21Acquisitions0
511063à lià sɨ̌wither1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21193.1.10Verbs involving plants0
509588à mé kì lɛ̀similar1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15507.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
509138à òme (D.O.)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1359.24.1Pronouns0
506868p,1634à pàgrandfather (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang273.14.7.1Previous generation0
508291à pà séclay idol (god)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9703.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
508271p,1634,mà pà-ségod [grandfather-god]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9615.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
509495à peǐaged, elderly1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15101.0The Body0
512450à qà tsɨ́slowly1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26279.1.1Adverbial uses0
509694à qhà qhà tsɨ́irritatingly slow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15979.6.2.1Negative Qualities0
509382à qhà tsɨ́slow!1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14659.6.2.1Negative Qualities0
512075à qhà tsɨ́careful1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24938.3.2.3.1Comfort0
5087213540,mà qóone (qó=CL)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11749.9Numbers and numeric expression0
5091303540,m,m,mà qó mò qàeach one1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13569.9Numbers and numeric expression0
506986à qó tsɨ̀bachelor1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3124.2.8Marital roles0
509129m,85,m,mà sè mó qàevery day1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13559.9Numbers and numeric expression0
509095m,85,m,m,mà sè ȵá à ʐàday and nightCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13391.5.3.2Five0
509226à tá (lɛ̀)where1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139310.5.3WH words0
507797à tsà ~ á tsǎtwig fence1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7193.1.2Plant parts and types0
510964à tshuɛ̀ tɛ̀ soûget scared1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20791.1.5Strength0
508810à tshɛ̀ uáten million1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12179.9Numbers and numeric expression0
511205à tsuè qâmould, mildewv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21773.1.7Fungi0
511209à tsuè qâmildewv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21773.1.7Fungi0
512028à tɕhé làhang down, fall1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24746.1.1.5Hang0
506940à tɕìolder brother's wife (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang296.11.5.3.2Five0
509122à tɕí qòsome, a few1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13549.9Numbers and numeric expression0
5087943540,2258à tʂhìhundred (one)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12099.9Numbers and numeric expression0
5087983540,2258,m,3540,mà tʂhì ȵá à qóone hundred one1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12119.9Numbers and numeric expression0
508804à uáten thousand1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12149.9Numbers and numeric expression0
5089883540,m,3540,mà-lá-a-dièhalf [one-whole-one-part]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12899.9Numbers and numeric expression0
512247m,1016,mà-lə̀-móeclipse of moon [m-moon-dark]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25493.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
5083773540,m,mà-mé diòpart, portion [one-same.amount]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10136.10.2Intentional loss - Abandon0
509685à-qó-tsɨ̀alone [1-CL-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15947.1.6.1Single/part/few0
5103503540,m,mà-ɕí-pǎlive (a life) [one-life/generation-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18451.1.2.1Life/Live/Alive0
506871á dàgrandmother (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang274.14.7.1Previous generation0
506874á iàfather (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang275.14.7.1Previous generation0
506980á iàstep-father (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang309.16.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
509142á lèwe1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13614.1Pronouns0
509145á lè kìour1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1361.14.1Pronouns0
506444á lè zìhometown (á lè='we')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang814.1Pronouns0
506878m,1619á màmother (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang276.14.7.1Previous generation0
506908á pùfather's older brother (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang287.11.5.3.2Five0
506918á pùfather's younger brother (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang289.11.5.3.2Five0
506963á pùfather-in-law (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang304.14.7.1Previous generation0
506981á pùstep-father (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang309.16.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
507271á pù khè nì nìsnail1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4642.2.5Fish and Mollusks0
510179á thiaò-pùsneeze [m-do]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17821.8.2.1Sneeze0
506909á tɨ̀father's older brother (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang287.11.5.3.2Five0
506914á tɨ̀father's older brother's wife (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang288.11.5.3.2Five0
506917m,2707á tɨ̀father's younger brother (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang289.11.5.3.2Five0
506923m,2707á tɨ̀father's younger brother's wife (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang290.11.5.3.2Five0
506964á tɨ̀father-in-law (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang304.14.7.1Previous generation0
506970á tɨ̀mother-in-law (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang305.14.7.1Previous generation0
506897á tɕèelder sister (direct) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang284.14.7.1Previous generation0
507177m,m,2393á tʂhì làsparrow hawk1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4072.2.4.1Particular birds0
5087933540,2258,má tʂhì qòone hundred+CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12099.9Numbers and numeric expression0
508807á tʂhì-uàmillion1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12169.9Numbers and numeric expression0
506877m,1623á ȵàmother (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang276.14.7.1Previous generation0
506978á ȵàstep-mother (direct)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang308.16.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
510852baì thádiscuss, tell (story) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20355.8Religion0
509558bàbusy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15379.6.3Neutral0
509614bàdifficult (=tired)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15639.6.2Negative Qualities0
511099bàtired1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21359.6.2.2Negative Human Qualities0
511323bàcompensate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22176.22Exchanges0
508401bà bàdregs, sediment1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10253.1.6.2Other ground and milled food0
507966bà dìbackstrap1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7930
508697bà-dièweek [rest?-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11579.1.3Days0
509477báold (of things)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15037.1.8.3Neutral term0
507249bè diáearthworm1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4482.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
512038bè dʑoúthink1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24788.3.1.13.1Think0
5075492178,mbè ìhoney1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6052.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
506761bè liù tsúyoung man1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2177.1.8.3Neutral term0
511249bè liù tʂhìbuff leather1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21881.6.5.1Hide/Leather0
506987bè liù-bʐàbachelor [young.man-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3124.2.8Marital roles0
506756bè liúman (male person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2151.9.6.1Pregnant0
506971bè liúhusband1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3064.7.4Related by marriage0
506378bè zɨ̀dirt1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang511.5.3.2Five0
509702bè zɨ̀ qé lìudusty, covered with dust1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16013.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
507764bè zɨ̀-lò zùearthen wall [powder/dirt-wall]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7033.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
509853570biàcarry (child) on back1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16566.2.2.2.1Carry0
509861570biàcarry (books) on back1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16586.2.2.2.1Carry0
511337biàthrow on (garment)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22226.12Throwing0
507258m,2178bià-bùwasp [wild-bug]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4552.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
506690biè phò dáurinary bladder1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1861.7.8Bladder0
506689biè tà póurinary bladder1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1861.7.8Bladder0
5115261102,1102bié bièurinate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22861.5.3.2Five0
5066971102biěurine1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1881.8.4Urine/Piss0
5097921102,mbiɛ́-tsìhold (a urinating child) [urine-hold/support]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16336.16Holding0
508410bìshadow (=picture)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10283.2.10Light or lack of light0
508163bìtarget1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9045.11Artifacts (unclassified as yet)0
508187bìpicture1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9205.11Artifacts (unclassified as yet)0
510706bì khuípaint (a painting) (also='take photograph')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19805.8Religion0
510183bì pùroll around, writhe (e.g., tantrum)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17846.7.6Circularly0
510705bì-pùpaint (a painting) [picture-do]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19805.8Religion0
510567bírootv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19333.1.2Plant parts and types0
508897bòpile (of manure)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12576.2.2.1Assorted action verbs0
508944bòbatch (of things)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12749.9Numbers and numeric expression0
509037bòpuddle or pool of something1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13083.2.3Water and other liquids0
510365bòpile up (grass)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18516.2.2.1Assorted action verbs0
5072262178,mbò lòbug1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4372.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
5072392178,5432bò lòmaggot (bug)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4432.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
5072632178,mbò lòlocust, praying mantis (bug)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4562.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
5072682178,mbò lòcaterpillar (bug)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4602.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
509268bòN bóprotruding, convex1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14109.7.2Verbs referring to size/shape0
5070062170,m,2170,mbó (zɨ̀) ~ bò zɨ́yak, pianniu (male)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3202.1.2Bovine0
509299bùthin (of paper)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14239.7.2Verbs referring to size/shape0
510584bùbeat (drum)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19386.8Striking, hitting verbs0
5111621409bùdeaf1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21601.2.7.5Deaf0
508245bùdrum1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9475.1Waste products0
507769bù (ʐà)plank (thin) [thin-skin?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7069.7.2Verbs referring to size/shape0
507335bù sè phóChinese toon, tree of heaven1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4894.6Ethnonyms/Place names0
507336bù sé phòChinese toon, tree of heaven1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4894.6Ethnonyms/Place names0
509528bù tʂástinking1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15237.1.4.5Smell0
509549bù tʂáfishy smelling1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15332.2.5Fish and Mollusks0
507228bù tʂábedbug1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4382.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
5072592178,mbù-ʑoúhoneybee [bug-bee]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4552.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
508408búappearance, shape1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10279.5Change of state0
5085983629bú5th earthly branch (dragon)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11082.1.5Dragon1
5071203629búdragon1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3792.1.5Dragon0
512046bú tàresemble1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24827.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
512470bú tàlooks like (hao xiang)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2635.11.2.6.11Behold0
506333bú ʑì sɨ̀ocean1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang343.2.3Water and other liquids0
506282m,1235bú-pʂìhail [m-white?]n.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang153.2.1Weather and seasons0
5082853629,mbú-zèDragon King [dragon-king]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9642.1.5Dragon1
509262bɛ̀low1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14097.1.5.3Position - high/low0
509275bɛ̀short (of stature)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14129.7.2Verbs referring to size/shape0
510736bɛ̀ dʐoúcall to mind, recollect1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19928.5.13Beckon0
511105bɛ̀ dʐoúthink (about)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21378.3.1.13.1Think0
512043bɛ̀ dʐoúthink (of V-ing)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24808.3.1.13.1Think0
508319bɛ̀ dʐóuidea, opinion1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9858.3.1.13.1Think0
512002bɛ̀ dʑoú (ʐà)hopev.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24648.3.1.7.1Positive0
508360bɛ̀ dʑóuhope1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10048.3.1.7.1Positive0
511574bɛ̀ qɛ̀neuter, sterilize1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23031.9.2.1Sterile0
507648bɛ̀ tsɨ̀shoe1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6525.11.8.1Footwear0
507653bɛ̀ tsɨ̀boot1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6545.11.8.1Footwear0
510167bɛ̀ zɨ̀-tʂò tháconstruct a wall [dirt-b?-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17781.5.3.2Five0
509248bʐàbig1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14049.7.2Verbs referring to size/shape0
509251bʐàthick, wide1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14049.7.2Verbs referring to size/shape0
506744bʐà mùadult1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2094.2.11Stages of growth0
509749bʐà-bʐísize [big-small]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16199.7.2Verbs referring to size/shape0
508090193bʐèrope, string1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8685.11.4Rope0
5085992623bʐě6th earthly branch (snake)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11092.1.6Reptiles and Amphibians1
5072152623bʐěsnake1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4282.1.6.1Snake0
509257bʐíthin, slender1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14079.7.2Verbs referring to size/shape0
509254bʐù bʐísmall1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14059.7.2Verbs referring to size/shape0
507583bʐù miácloth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6205.1Waste products0
5092602597bʐútall, high1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14089.7.2Verbs referring to size/shape1
5097502597,mbʐú bɛ̀height [high-low]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16207.1.5.3Position - high/low0
509893dà bʐǎenlarge1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16729.5Change of state0
506480dà púforehead1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1021.2.5.1Forehead/Temples0
508446dáright (hand)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10461.5.3.2Five0
510547dágive1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19266.23Giving0
506298dásmoke1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang213.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
507133dádeer1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3862.2.2Cervidae0
506292m,2465dá mòfog1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang183.2.1Weather and seasons0
506261m,2465dá mòcloud1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang73.2.1Weather and seasons0
506353dá tʂhɨ̀ sɨ̀flatlands1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang420
506348dá tʂhɨ̀-bàdam, embankment [m-b]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang409.10.2Waterways/Having to do with water0
506349dá tʂhɨ̀-sɨ̀dam, embankment1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang409.10.2Waterways/Having to do with water0
511545dá tʂhɨ̥̀-kìtake stroll [play-go]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22936.21Acquisitions0
511948dá tʂhɨ̥̀play (='chat')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24436.1.1.3Play0
511131dá tʂɨ̥̀chat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21488.5.8Banter/Discourse0
508448dá ɦà ɕá qhuàrightward1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1046.10
511462dǎgo1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22636.7.2Outward0
510654deìweld1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19626.13.3With Tools0
507437deìbean, soybean1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5523.1.4Seeds and flowers, nuts0
507534deì dʑìtofu1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5970
506622deì miàsmallpox1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1575.3Diseases0
506842deì miàperson with pockmarked face1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2624.5Other Collective terms0
510055deì tsoùbreak out (with pox)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17339.5Change of state1
510052deì tsǒu ʂɛ̀break out (with pox)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17339.5Change of state0
507439b?,2483,mdeì-nə̀-kíblack soybean [bean-black-NOM]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5549.4Colors0
507445deì-tìpod (bean) [bean-squeeze.together (or 'straight')]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5593.1.4Seeds and flowers, nuts0
511072dèidle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21249.6.2.2Negative Human Qualities0
508153dèspear (not thrown)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8975.14Husbandry0
509897dè bʐù bʐǐbecome smaller1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16739.5Change of state0
512351dè dàmove object1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25856.7.11Movement (general)0
508486dè læ̀N tàbehind1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10609.2.8Directions0
506327dè piàriverbank1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang323.2.3Water and other liquids0
511900dè thuìreturn purchase {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24276.2.2.1Assorted action verbs0
506325dè tíriverbank1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang323.2.3Water and other liquids0
508581dè-mò-uâ ~ ɦà mò uâdusk [p-darken-ASP]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11019.1.4Times of Day0
506519déback (of body)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1181.4.8Back0
508708dià bʐáNew Year's Eve [celebrate.New.year-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11709.6.1.1Positive Qualities1
508710m,6178dià síNew Year1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11719.6.1.1Positive Qualities0
508657diáChinese New Year1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11414.6Ethnonyms/Place names0
510628diá diàcelebrate (new year)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19538.3.1.5.1Happy0
508668diá tɕhì̥year, next1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11459.1.2Months and Years0
506449diǎn tsɨ̀-qàshop, store [b-place]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang849.10.6Functional buildings/places0
509119dièa little {b?}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13529.7.2Verbs referring to size/shape1
507776diòdoor1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7095.11.9.3Parts of the structure0
507777diò búdoorframe1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7100
507778diò phiɛ̀ phiɛ́door bolt1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7115.11.9.3Parts of the structure0
507779diò phiɛ̀ tsɨ̀door bolt1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7115.11.9.3Parts of the structure0
507781diò tèthreshold1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7125.11.9.3Parts of the structure0
507784diò-bʐàgate, front door [door-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7135.11.9.3Parts of the structure1
509654diò-bʐástingy [m-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15819.6.2.2Negative Human Qualities0
511713diò-phiɛ̀ thálock door [door-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23545.11.9.3Parts of the structure0
511712diò-quàlock door [door-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23545.11.9.3Parts of the structure0
511710diò-ʂɛ̀ ʂuàlock door [door-p-lock]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23541.2.3Hair of Head0
507644diòŋ dílegging, puttee1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6505.11.8.1Footwear0
509312diómany1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14299.9Numbers and numeric expression0
509564dióabundant1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15407.1.2.1Quantity - general0
510854diùdiscuss, tell (story)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20355.8Religion0
510522diútell1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19181.8.7Speak/Say/Tell0
511733diúspeak1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23618.5.10.1Talk, say0
509258dìthin, slender1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14079.7.2Verbs referring to size/shape0
509439dìfine, small (of rice grains)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14899.7.2Verbs referring to size/shape0
509824dìtie up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16436.13.1Tying0
510830dìtie (belt)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20256.13.1Tying0
507643dìbelt1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6495.11.8.2.1.3Lower body0
506533dì dǐ-sɨ̀waist [m-place]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1241.4.6Waist0
508556dì sóuthree days from now1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10919.9Numbers and numeric expression0
512175dímeet, welcome1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25306.2Action Verbs with Patient0
509806doù dàswing, sway1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16376.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
510332doù dàmovev.i.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18376.7.11Movement (general)0
509106doúa timeCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13459.1.5Other Intervals0
506400doúbrass1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang613.2.4Elements, metals, alloys0
506401doúbronze1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang623.2.4Elements, metals, alloys0
508148dò ʁòfirewood knife1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8935.11.5.5Tools pertaining to fire0
508275dòu miápoison cat (kind of witch) (also 'evil spirit')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang962.16.4Harm0
508282dòu-miáevil spirit, demon [ghost-female]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9634.2.12.2Scary things0
506544duà bʐù bʐícalf of leg1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1281.5.7Leg0
506537duà-bʐàthigh [leg-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1261.5.7.1Thigh1
511080duádefecate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21271.8.5.4Defecate0
510285duè diò mì uɛ́hold in mouth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18201.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
511976duè mòŋ thácover, muffle {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24545.8Religion0
511974duè tʂɨ̀cover, muffle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24545.8Religion0
506506duɛ̀mouth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1101.3.1Mouth0
509504duɛ̀hot1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15140
509514duɛ̀warm (water)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15177.1.2.3Temperature0
509516duɛ̀warm1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15187.1.2.3Temperature0
511497duɛ̀ zɨ̀heat (rice)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22769.6.2Negative Qualities0
511229duɛ̀-(ʂɛ̀)-zópurse lips [mouth-p-v]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21835.11.8.2.2Special clothes and equipment0
509663duɛ̀-diò-miálongwinded [mouth-door-NEG.have]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang158610.6.2Negative0
509739m,m,2436,mduɛ̀-diò-mì-lɛ́overly talkative [mouth-door-not-have]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16141.5.3.2Five0
509662m,m,2436,m,mduɛ̀-diò-mì-uɛ́-mùlongwinded [mouth-door-NEG-have-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang158610.6.2Negative0
506503duɛ́ piàcheek1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1091.2.5.2Jaw/Cheek0
506510m,596duɛ́-ʐàlip [mouth-skin]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1111.3.2Lip0
507925dùchopsticks1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7745.5Cooking Implements0
508272dùghost1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9624.2.12.2Scary things0
506650dzè kètooth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1701.3.4Tooth0
508140dzò lòmillstone1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8883.1.10Verbs involving plants0
507739dzò lò-qágrain mill [millstone-place]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6943.1.10Verbs involving plants0
507740m,m,1612dzò lò-tɕíflour mill (mo fang) [millstone-house]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6943.1.10Verbs involving plants0
507810dzò lə̀stool, bench (more of a pad)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7245.11.9.4Furnishings0
507218m,2148dzò-piáfrog1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4302.1.6.2Frog/Toad0
5124383591dzósit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26216.1.1.4.1Sit0
509281dzuà dzuàshort (of length)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14159.7.2Verbs referring to size/shape0
507388dzuà ʁábuckwheat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5233.1.4Seeds and flowers, nuts0
508987dzuáhalf1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12899.8Measure Words0
508306dzuìcrime, sin {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9786.4Harm0
510427dzuì uècommit crime1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18776.1.1.1To do/act0
510412dzuì ɦà zɨ̀finev.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18709.7.2Verbs referring to size/shape0
507567m,2585dzuɛ̀ púchaff, bran1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6143.1.6Extracts and processed forms0
509539dzúsalty (enough)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15303.2.4Elements, metals, alloys0
51002236dzɛ̀eat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17221.5.3.2Five0
509598dzɛ̀ qàfoul-tasting1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15547.1.4.5Smell0
5085872796,2630dzɛ́ kuè ~ dzè kuè1st earthly branch (rat)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11041.5.3.1Limb/Branch1
5071562796,2630dzɛ́ kuɛ̀rat, mouse1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3972.1.1Rodents0
5093742415dzɨ̀heavy (WT ldźi-ba)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14629.6.2Negative Qualities0
508183dzɨ̀written character {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9186.2.2.9.1Write0
511262dzɨ̀ dzàhinder, obstruct1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21946.4Harm0
512134dzɨ̀ dzàitch, tickle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25151.6.5.5Itch/Scratch0
506447dzɨ̀ só bàschool1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang835.8Religion0
508193dzɨ̀ tshàbook1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9215.1Waste products0
506777dzɨ̀-só-mùstudent [book-study-AGT]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2264.2.2Teacher-Student roles0
507387dzɨ́Tibetan barley1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5224.6Ethnonyms/Place names0
509971dæ̀ bǎrepay1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17036.22Exchanges0
510733dæ̀ ʁàturn head, repent1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19916.7.6Circularly0
510731dæ̀ ʁóturn head, repent1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19916.7.6Circularly0
510291dɛ̀turn around (self)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18216.7.6Circularly0
512445dɛ̀firstadv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26259.9Numbers and numeric expression0
507901dɛ̀knife edge1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7645.5Cooking Implements0
509486dɛ̀ (bá)bad1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15059.6.2.1Negative Qualities0
508523dɛ̀ -general directed motionpfx.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang107610.4.1.1Grammatical case0
508333dɛ̀ bádisposition, temperament1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9921.10Mind0
511332dɛ̀ bʐàexpand, inflate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22219.5Change of state0
511660dɛ̀ bʐù bʐíshrink1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23349.5Change of state0
510906dɛ̀ dá ɕàhave given1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20578.2Abstract verbs0
510954dɛ̀ dǎpass through1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20756.7.10Move with something else0
511617dɛ̀ dzôrustv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23183.2.4Elements, metals, alloys0
511457dɛ̀ dʐɨ̀ dʐɨ̂marry (of man)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22626.19Social action0
509889dɛ̀ goùalter, changev.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16709.5Change of state0
510238dɛ̀ guǐknock over1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18046.8Striking, hitting verbs0
511409dɛ̀ khíowe (money)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22476.22Exchanges0
509946dɛ̀ khí ~ dɛ̀ khǐmissing, short1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16938.3.1.5.2Sad0
511860dɛ̀ kiɛ̀ qaìopen, unobstructed1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24136.2.2.6.1Open0
512245dɛ̀ lə̀cross, surmount1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25486.7.10Move with something else0
511542dɛ̀ lɛ̀ qɛ̀break up (meeting)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22929.5Change of state0
510431dɛ̀ lɛ̌free animals1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18796.19Social action0
510786dɛ̀ lɛ̌mixed with water1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20106.13.4Mix0
511640dɛ̀ lɛ̌release, set free1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23276.10.1Unintentional loss - Misplace0
511481dɛ̀ màdyev.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22715.1Waste products0
510255dɛ̀ mǒearthquakev.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18103.2.6Natural disasters1
511951m,1860dɛ̀ mǔforget1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24448.3.1.16.1Forget0
511342dɛ̀ níŋ tòcast aside, skim off {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22246.12Throwing0
511256dɛ̀ nǐŋ tòsolidify (nǐŋ=b?)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21910
510146dɛ̀ phù phûscatter, break up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17706.10.3Wide separation - Scatter0
511543dɛ̀ phù phûbreak up (meeting)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22929.5Change of state0
511790dɛ̀ phûflee1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23856.7.2Outward0
511198dɛ̀ póbuy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21736.22Exchanges0
508449dɛ̀ qɛ̀in front1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang104710.1.1Prepositions0
508483dɛ̀ qɛ̀front side, in front, ahead1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10591.4.4Front0
508686dɛ̀ qɛ̀ago, before1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11529.1.5Other Intervals0
510952dɛ̀ sé zɨ̀tighten, close up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20746.13.1Tying0
510290dɛ̀ suèturn around (self)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18216.7.6Circularly0
510732dɛ̀ suěturn head, repent1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19916.7.6Circularly0
508478dɛ̀ tíacross the way, opposite1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10589.2.8Directions0
508694dɛ̀ tsìstartv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11559.5Change of state0
510083dɛ̀ tsɨ́bore with needle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17446.11Digging, excavation0
511261dɛ̀ tɕèget, acquire1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21931.1.5Strength0
507794dɛ̀ tɕíladder1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7185.4Instruments and therapies0
511255dɛ̀ tʂhùsolidify1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21910
511343dɛ̀ tʂhùcast aside, skim off1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22246.12Throwing0
511602dɛ̀ uɛ̀shoot target1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23136.2.2.1Assorted action verbs0
510140dɛ̀ uɛ̌hit target [p,v]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17676.8Striking, hitting verbs0
510274dɛ̀ uɛ̌catch on fire1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18166.21Acquisitions0
510087dɛ̀ zɨ́pass along1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17456.7.10Move with something else0
511583dɛ̀ zɨ̂grant reward1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23066.19Social action0
512048dɛ̀ zɨ̂presentv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24835.8Religion0
512267dɛ̀ zɨ̂give as present1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25576.23Giving0
512393dɛ̀ zɨ̂transfer possession1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26036.22Exchanges0
510940m,2541dɛ̀ ŋɛ̌lend1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20706.22Exchanges0
511675dɛ̀ ɕoù ɕáredeem, ransom1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23416.22Exchanges0
508572dɛ̀ ɕyà sásunrise [FUT/DIR-bright-PERF]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10973.2.10Light or lack of light0
510780dɛ̀ ʁuɛ̌gathered, assembled1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20076.13.5Join (general)0
508158dɛ̀ χésword1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9005.15War and violence0
508812dɛ́ dɛ̀ qèifirst1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12199.9Numbers and numeric expression0
511627dɛ́ dʐǔsurplus1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23229.9Numbers and numeric expression0
510444dɛ́ lɛ̌have time off work1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18868.2Abstract verbs0
508696dɛ́ mɛ̀ tsɨ̥̀final, last1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11569.9Numbers and numeric expression0
511008dɛ́ tsìstart1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20969.5Change of state0
508596dɨ́4th earthly branch (rabbit)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11071.5.3.1Limb/Branch0
511179dɨ́scold, abuse1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21668.5.1Scold0
508866dʐàbroomCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12455.4Instruments and therapies0
509961dʐàwind (thread), tangle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16993.2.1Weather and seasons0
5120711108dʐàlaugh1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24921.8.8.1Laugh/Smile0
508173dʐànet1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9125.11.5.4Workshop use/Equipment0
510337dʐà kà thɛ́embark1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18390
508315m,5677dʐà qàstrength1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9821.1.5Strength0
507985dʐà qà phɛ́salary, wages1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8045.9Monetary Terms0
5082251108,mdʐà thɛ́joke [laugh-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9358.5.9Jest0
509065dʐázhàng (3 1/3 meters) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13220
5092771011dʐélong1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14139.7.2Verbs referring to size/shape0
5092801011dʐélong (of time)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14149.7.2Verbs referring to size/shape0
508476dʐì lólimit, end1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10579.2Spatial terms0
506345dʐì lódike, embankment (along fields)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang399.10.2Waterways/Having to do with water0
508833dʐíropeCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12335.11.4Rope0
5088365673dʐífishCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12342.2.5Fish and Mollusks0
508851dʐípigCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12402.1.12Porcine0
508856dʐístick {b}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12423.1.2Plant parts and types0
508860dʐíblade of grassCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12431.4.3.2Shoulderblade/Scapula0
508895dʐípenCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12565.1Waste products0
509070dʐífinger-width1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13251.5.6Finger/Toe0
512340dʐíshine upon (of sun)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25811.1.2.1Life/Live/Alive0
509041dʐoùtael, liang1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13109.8Measure Words0
508463dʐò dʐócorner1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10515.11.9.3Parts of the structure0
508964dʐòuwad, pile, pack1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12816.2.2.1Assorted action verbs0
508976dʐóbasket (of vegetables)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12855.1Waste products0
508979dʐóbackbasket-full1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12861.1.3.2Satiated/Full/Enough0
508106dʐóback basket1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8751.4.8Back0
507837dʐuàbroom1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7355.4Instruments and therapies0
512427dʐuábore (hole)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26186.11Digging, excavation0
510142dʐuɛ̀ quágo to war1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17686.7.2Outward0
508164dʐuɛ̀ tà báhelmet [m-hat]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9055.15War and violence0
510143dʐuɛ́ quàgo to war1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17686.7.2Outward0
510429dʐùguard, defend1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18786.2.2.1Assorted action verbs0
511670dʐùguard, defend1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23386.2.2.1Assorted action verbs0
508080dʐùplowshare1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8615.3Diseases0
510970dʐù dʐuàpinch and twist1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20808.4Feeling0
51125186,86dʐù dʐuáwring (kerchief)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21896.7.6Circularly1
511253dʐù dʐuádrive (screw)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21906.7.10Move with something else0
507657m,1219dʐù suìdouble-edged fine-toothed comb1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6569.9Numbers and numeric expression0
510653dʐúweld1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19626.13.3With Tools0
511514dʐúdissolvev.i.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22826.6.2Dissolve0
5072352609dʐúnit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4412.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
5062563574dʐɛ̀star1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang53.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
508322dʐɨ̀matter, affair {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9868.1Abstract Entities0
510988dʐɨ̀ dʐádig well1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20886.11Digging, excavation0
511930dʐɨ̀ dʐáexcavate, scoop1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24366.11Digging, excavation0
509948dʐɨ̀ dʐíunravel (clothes)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16946.9Undoing0
509949dʐɨ̀ dʐítear down (house)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16951.8.8.1Laugh/Smile0
511969dʐɨ̀ dʐɨ́ask1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24518.5.7.1Ask0
511071dʐɨ̀ mìŋ áidle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21249.6.2.2Negative Human Qualities0
510512dʐɨ̀ pú kèwork on a job1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19156.1.1Affect0
510510dʐɨ̀ pú kìwork on a job1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19156.1.1Affect0
510425dʐɨ̀ tè tshɛ̂break law1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18769.5Change of state0
509557dʐɨ́ koùbusy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15379.6.3Neutral0
511187dʐɨ́ qɛ̀contented, satisfied1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21697.1.1Emotive0
511188dʐɨ́ zɨ̀contented, satisfied1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21697.1.1Emotive0
508210dʑàstamp, chop1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9296.2.2.1Assorted action verbs0
506521dʑà kɛ́armpit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1191.5.1.2.3Underarm/Armpit0
510834dʑà kɛ́place in between, clamp1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20279.10.5Places in general, countries0
512083dʑá (ʐà)believe1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24968.3.1.12.1Know, Believe0
510639dʑá khù̥shy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19579.6.3Neutral0
508548dʑè dʑè séthree days ago1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10889.9Numbers and numeric expression0
507494dʑè dʑérice gruel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5793.1.4Seeds and flowers, nuts0
508546m,85dʑé sèday before yesterday1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10871.5.3.2Five0
506925dʑìniece/nephew1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2914.7.3Later generation0
509983dʑì dʑástir-fry, saute1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17076.2.2.1Assorted action verbs0
5106761847,m,mdʑì sɨ̀ sɨ́whimper in pain1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang197010.1.1Prepositions0
5099081847dʑísick, ill (also, 'pain')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16781.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
510996dʑíopen (door)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20926.2.2.6.1Open0
511128dʑíair out (clothes)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21471.1.2.2Breath/Breathe0
5118071847dʑíache (head)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23911.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
506824dʑí mùpatient1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2524.2.1.5Health-care0
511030dʑí qɛ̀ tɕèsee patient1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21051.2.6.10See/Look0
512158dʑí sɨ̀treat, cure1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25255.8Religion0
511027dʑí sɨ̀ (kì)visit doctor1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21046.2.2.2Move an object0
511028dʑí sɨ̀ (kì)see patient1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21051.2.6.10See/Look0
506782dʑí sɨ̀ mùdoctor1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2284.2.1.5Health-care0
510507dʑoú dèovertake1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19146.7.10Move with something else0
508258dʑòuJew's harp1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9544.6Ethnonyms/Place names0
506773dʑyèsoldier1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2234.2.6Military roles0
510225dʑyɛ́-kɛ̀serve as (soldier) [soldier-go]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18004.2.6Military roles0
506631dʑɛ̀muscle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1621.6.6.2Muscle0
509316dʑɛ̀ dʑɛ̀squaren.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14319.7.1Shape and size0
508383dʑɛ̀ dʑɛ́relationship1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10170
508665dʑɛ́ pùtwo years ago1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11449.9Numbers and numeric expression1
506733dʑɨ̀Han Chinese1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2044.6Ethnonyms/Place names0
510548dʑɨ́enough (length)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19271.1.3.2Satiated/Full/Enough0
510551dʑɨ́enough (in number)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19281.1.3.2Satiated/Full/Enough0
510553dʑɨ́enough (age)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19291.1.3.2Satiated/Full/Enough0
512421dʑɨ́ (qɛ̀)enough1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26151.1.3.2Satiated/Full/Enough0
511476dʑɨ́ qɛ̌complete1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22699.5Change of state0
507717fàŋ iæ̀neaves {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6865.11.9.3.2External0
509080feìportion, fraction {b?}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13316.10.2Intentional loss - Abandon0
508390fóŋ fòŋgap, interval {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10213.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
507436fù lùhulu gourd {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5513.1.6.4Building, Non-edible0
510465fù thàcrazy {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18978.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
506849fù thàinsane person {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2658.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
510686fù thùmuddled, confused {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19748.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
506621fù tsɛ́-tsoùmeasles [m-v]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1565.3Diseases0
507538fù tɕaóblack pepper {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5999.4Colors0
508256fù tɕhìn tsɨ̀violin (?) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9530
508960fúdose (of medicine) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang128010.1.1Prepositions0
509025fúletters {b?}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13030
508310fɛ̀ tɕhígood luck {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9809.6.1.1Positive Qualities0
509780gà zɨ́ ~ gà zɨ̀boil, decoct (medicine)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16296.6Verbs requiring liquids0
508585giè tsɨ̀-bʐámidnight [night-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11039.1.4Times of Day0
508582giè tsɨ́evening, night1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11029.1.4Times of Day0
506547goùfoot1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1291.5.2Foot0
506549goù mù sàheel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang129.11.5.2.1Heel0
506554goù pàsole of foot1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang129.21.5.5Palm/Sole0
506546m,m,1387goù pà tiéinstep [foot-LOC?-heart]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1291.5.2.2Instep0
506837goù-khuálame person [foot-lame]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2601.5.12Lame/Limp0
506469goù-ȵá-ì pàlimbs [foot-and-hand]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang981.5.3.1Limb/Branch0
512392goúturn corner1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26026.7.6Circularly0
508419gò mì mífootprint1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10321.5.2.5Footprint0
507316gò phòpoplar tree1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4833.1.1Names of trees and shrubs0
506367gò-bʐàstone, boulder [stone-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang473.2.9Rocks and minerals0
506371gò-bʐì tsúpebble [stone-small]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang473.2.9Rocks and minerals0
510517gòu tsɨ̀ tɕàcross feet1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19176.7.10Move with something else0
510519gòu tuìcross legs1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19176.7.10Move with something else0
508027gòu tɕhuà bástirrup1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8290
508437gó tìamong, between1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10429.2.5Amid0
507206guè guèturtledove1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4222.2.4.1Particular birds0
5084452154guìleft (hand)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10451.5.3.2Five0
506406guìrust1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang643.2.4Elements, metals, alloys0
507822guìcupboard {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7280
5093422154,2154guì ~ guíupside down, inverted (=left (hand))1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14461.5.3.2Five0
511618guì-dɛ̀-ɚ̀rust [rust-p-v]v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23183.2.4Elements, metals, alloys0
510624guìnroll {b}v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19526.7.6Circularly0
510033guíflush, rinse1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17266.6.1Float0
509456guɛ̀firm, secure1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14947.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
508444guɛ̀ ɦà ɕá qhuà ~ guɛ́ ɦà ɕà qhuàleftward1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10450
510850gù guástiff (='frozen')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20347.1.5.1General - form0
5086442364,1016gù lə́September1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11319.1.2Months and Years1
509077gúteam of oxen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang132910.1.1Prepositions0
510725gúreturn1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19896.2.2.1Assorted action verbs0
5087372364,mgú qònine1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11829.9Numbers and numeric expression0
5087892364,mgú sàninety1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12079.9Numbers and numeric expression0
5087912364,m,m,3540,mgú sà ȵà à qóninety-one1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12089.9Numbers and numeric expression0
510730gú zɨ̀return (CAUS)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19906.2.2.1Assorted action verbs0
511812gɛ̀dote on (child)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23921.5.3.2Five0
511898gɛ̀ gú pùretreat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24266.7.2Outward0
510682gɛ́ gɛ̀deceive1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19728.3.3.4.3.2Negative0
512181gɛ́ gɛ̀convince, deceive1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25318.5.10.3Talk with purpose of convincing0
507629m,biaò khùshort pants [m-b]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6419.7.2Verbs referring to size/shape0
512144iaò thárock, sway [b,s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25183.2.9Rocks and minerals0
509803iaò-tháswing, sway [b-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16376.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
508284iaó tɕínevil spirit, demon {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9638.3.1.15Awe0
507760iàtile (roof, e.g.)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7025.8Religion0
506806ià guí mùtile maker1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2405.8Religion0
507563ià phiæ̀N iáNopium {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6123.1.6.2Other ground and milled food0
506805ià pù tiá mùtile maker1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2405.8Religion0
512050ià tɕhíadmire, envy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24848.3.1.1.1Like0
507866iàN χòmatches {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7490
508099iàŋ tʂháfork, pitchfork {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8711.4.9.1Crotch/Fork0
507313iá liù-phòwillow tree [b-tree]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4823.1.2Plant parts and types0
5071085718iá |tsɨ̀ ~ ià tsɨ̀duck {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3722.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
509775iâpush down {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16286.2.2.3.1Push0
5070516028,mioù dʑɛ́ram1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3422.1.8Ovine and Hircine0
5070616028,m,mioù-lù-tsúlamb [sheep-soft-small]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3482.1.8Ovine and Hircine0
5070526028,mioù-miáewe [sheep-female]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3432.1.8Ovine and Hircine0
5070486028ioúsheep1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3412.1.8Ovine and Hircine0
510833ioú ȵù ɕìcontinue1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20269.5Change of state0
5116495574iòmake use of1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23316.14Construction0
5084185574,m,miò sɨ̀ ŋáusen.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10316.2.2.7.1Use0
507193iæ̀n laò sueìbat (animal) {b. "salt mouse"}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4162.2.4.1Particular birds0
508422iæ̀N sècolor {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1032.19.4Colors0
507829iæ̀N tɕèsoap {b. "foreign alkali"}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7315.11.8.4Toiletries0
507426iæ̀N ỳpotato {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5443.1.5Fruits and vegetables0
507184iæ̌n tsɨ̀swallow {b}n.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4111.3.5.6Swallow0
50860710th earthly branch (chicken)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11132.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)1
507094chicken1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3652.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
508526ì -into, upstreampfx.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang107810.1.1Prepositions0
507755p,1733ì búchicken shed (bú='nest')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7002.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
511110ì deǐjoin, link1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21386.13.5Join (general)0
509756ì dzàclose to1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16226.2.2.6.2Close0
511238ì dzǎtouch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21858.4Feeling0
506861ì dʐòucompanion1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2714.4.2Clans and neighbors0
506600ì dʑoùfetus1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1470
506833ì dʑòufriend1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2584.4.2Clans and neighbors0
510916ì khoùconnect, join1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20606.13.3With Tools0
510610ì khuíclose up!1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19476.2.2.6.2Close0
509855ì khuæ̌dry (grain)v1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16576.6Verbs requiring liquids0
511345ì lâfloat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22256.6.1Float0
507098ì miàhen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3672.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
511934ì mò ʁòbend over1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24389.5Change of state0
506565p,320,mì nə́ qɛ̀finger1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1351.5.6Finger/Toe0
509800ì paì tháarrange {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16366.17Putting0
511289ì pà thâcrawl (human) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22046.7.9Manner is primary0
506563ì páhand1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1331.5.1.1Hand0
509659ì pá bʐúskillful [hand-high/small]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15849.6.1.2Positive Human Qualities0
511285ì pá thḁ̀lie face down [p,b,s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22038.5.10.4Falsehood0
508388ì pá-bʐúskill, technique [hand-high/small]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10209.6.1Positive/Desirable qualities0
511972ì pá-zò pàshake hands [hand-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24531.5.1.1Hand0
508458ì piàinside, upstream1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10509.2.5Amid0
507187ì pú-tɕà tɕàpheasant (small sp.) [chicken-ONOMAT]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4132.2.4.1Particular birds1
512137ì pɛ́ ɚ̀raise (livestock)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25166.7.7Up, etc.0
508494ì qóprivileged seat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10635.11.9.4Furnishings0
507095ì qóurooster1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3662.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
507203ì qóupheasant (male)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4202.2.4.1Particular birds0
511659ì qǒshrink1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23349.5Change of state0
507948ì quáhoop, band1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7845.11.9Dwellings0
510404ì qɛ̀ tshoǔworry, be anxious1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18678.3.1.7.2Negative (e.g. dread)0
506580ì sènail (finger, toe)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1411.5.6Finger/Toe0
506620ì sèmeasles scar1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1565.3Diseases0
511537ì sèfill in (bottle)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22906.11Digging, excavation0
507672ì séfinger ring1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6641.5.6Finger/Toe0
508584ì séi tàmidnight1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11039.1.4Times of Day1
510870ì sícrow (rooster) (at midnight)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20422.2.4.1Particular birds0
507547ì téegg1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6040
511805ì thaǒ thàharness {b?}v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23905.14Husbandry0
511832ì thiæ̀n tháfill in (pit) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24006.11Digging, excavation0
509996ì tìprop up, support1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17126.2Action Verbs with Patient0
507099ì tsà tsúchick1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3682.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
507173p,1651,1733ì tshè búnest1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4052.2.4Birds (in general)0
507171ì tshébird1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4042.2.4Birds (in general)0
507192m,5413ì tshésparrow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4152.2.4.1Particular birds0
509995ì tshə̀n dàprop up, support {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17126.2Action Verbs with Patient0
510794ì tsì thâcrowd in1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20124.4Groups0
509769ì tsòinstall, erect1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16266.14Construction0
510270ì tsúkindle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18153.2.12.1Verbs pertaining to fire0
507806ì tsɛ́chair1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7235.11.9.4Furnishings0
509802ì tɨ̀arrange1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16366.17Putting0
510793ì tɕì thácrowd in {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20124.4Groups0
510817ì tɕí thàdeposit, check {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20205.1Waste products0
510907ì tɕò té (ɕà)have given1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20578.2Abstract verbs0
510945ì tɕǒenter room1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20726.7.1Inward0
511534ì tʂɨ̀fill in (barrel)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22896.11Digging, excavation0
509870ì ȵùadvance, move forward (enter?)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16616.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
511284ì ɚ̀vomit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22021.8.3.2Vomit0
512118ì ʂán thàcastrate {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25091.9.2.3Castrate0
511331ì χòcollide1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22206.8Striking, hitting verbs0
506518ì χɛ́shoulder1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1171.4.3Shoulder0
507123ì-gòu-gúclaw [bird-foot-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3801.5.10.4Claw/Talon/Pincer0
509574m,2436,m,m,m,2436,mì-mí-sì-ȵà-qhuɛ̀-mì-téquiet [chicken-not-cluck-and-dog-not-bark]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15441.5.3.2Five0
510986ì-qǒroll up, curl up (as cat)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20879.2.1Up0
508398ìN ɕàŋmark, trace {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10245.1Waste products0
506558í dʑèarm1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1311.5.1.2Arm0
506560í dʑèelbow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1321.5.8.3Elbow0
506522í dʑɛ̀armpit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1191.5.1.2.3Underarm/Armpit0
507395í mècorn, maize {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5263.1.4Seeds and flowers, nuts0
507568m,m,2585,2585,m,m,2585,2585í mè-pù pù ~ í mè-pú pùchaff, bran [b(maize)-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6143.1.6Extracts and processed forms0
506567p,320,mí nə̀ qɛ̀finger1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1351.5.6Finger/Toe0
506569p,320,m,m,mí nə̀ qɛ̀-bʐà-(kí)thumb [finger-big-NOM]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1361.5.6.1Thumb/Big Toe0
506577p,320,m,m,mí nə̀ qɛ̀-bʐù bʐílittle finger [finger-little]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1409.7.2Verbs referring to size/shape0
506574p,320,m,m,m,mí nə̀ qɛ̀-gó tì-(kì)middle finger [finger-between-NOM]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1381.5.6Finger/Toe0
508294ín tɕɛ́n qàhell {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9725.8.4Heaven/Hell0
507932íŋ phı̥̀earthen jar1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7783.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
510563ǐ dèfollow!1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19316.7.10Move with something else0
512161ǐ thàtreat, cure {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25255.8Religion0
512183kaì tàlure {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25328.3Psychological verbs0
507636kaì-phá tsɨ̀apron [front-b]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6465.11.8.2.2Special clothes and equipment0
511643kaǒ thàtry, test {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23286.1.1.1To do/act0
510031kàn ʂɨ́rush, dash {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17256.7.9Manner is primary0
509005kápouch (of tobacco)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12960
507362kán tsàisugar cane {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5063.1.6.2Other ground and milled food0
507354kán tsɨ̀tangerine {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4993.1.5Fruits and vegetables0
509965kè miàfond of good food1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17008.3.1.1.1Like0
509967kè miàcovet, desire (food)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17018.3.1.14.2Avarice0
510638kè nə̀ à iúamount to, add up to1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19569.9Numbers and numeric expression0
512360m,2018kè piáknit, weave1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25896.14Construction0
506990kè pù tsúorphan1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3134.3People0
507067m,6087kè tìmule1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3512.1.7Equine0
507069m,6087,mkè tì-tsùmule foal [mule-small]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3512.1.7Equine0
507420kè tùgarlic1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5413.1.5Fruits and vegetables0
508064kè ʐísaw1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8535.11.5.3Cutting/Boring0
509002kécatty (of meat)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12949.8Measure Words0
509040kécatty (500 grams)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13099.8Measure Words0
509658kélazy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15839.6.2.2Negative Human Qualities0
511928kécarry on back (of animal)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang243510.1.1Prepositions0
511420khaó thàknock [b,s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22516.8Striking, hitting verbs0
507612khàn tɕín tsɨ̀vest {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6335.11.8.2.1.2Upper body0
509068khá ~ khàhand span1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13241.5.9.4Span/Handspan0
509857khǎn thḁ̀dry (grain) {b}v.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16576.6Verbs requiring liquids0
512157khíwant1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25248.3.1.14.3Desirable0
511058khoǔ-thàbutton [b-s]v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21175.11.8.2.3Parts of clothing0
511034khò kǐtest, examine1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21076.2.2.1Assorted action verbs0
511039khólean on1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21091.1.1Body0
512167khórely on1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25276.2Action Verbs with Patient0
5070871764,m,mkhuà là tsúpuppy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3612.1.11Canine0
509644khuà ɕóarrogant1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15779.6.2.2Negative Human Qualities0
509294khuán tʂhòspacious {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14209.2.7Extent0
506393khuǎŋmine {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang583.2.9Rocks and minerals0
508124khueí khueímortar1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8835.5Cooking Implements0
508981khuèbundle (of rags)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12879.9Numbers and numeric expression0
5093522326,mkhuè liàcurved, crooked1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14517.1.5.1General - form0
5119312326,mkhuè liàcurved, crooked1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24377.1.5.1General - form0
5067931764,1006,m,m,1764,1006,m,mkhuè-pià-tiù-mú ~ khuè-pià-tiú-mùanimal herder [dog-pig-v-AGT]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2352.3Associated Animal Terms0
5104371764,1006,mkhuè-pià-tiúput to pasture [dog-pig-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18826.17Putting0
5064521764,mkhuè-tɕíprison [dog-home/room]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang885.11.9.1Kinds of dwellings0
5068101764,m,skhuè-χó-mùhunter [dog-hunt-AGT]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2436.2.2.1Assorted action verbs0
509377khué thàfast {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14649.6.1.1Positive Qualities0
510608khuíenclose (sheep)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19469.10.5Places in general, countries0
512119khuícastrate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25091.9.2.3Castrate0
5086091764khuɛ̀11th earthly branch (dog)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11142.1.11Canine1
510680khuɛ̀dry, warm by fire1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19716.6Verbs requiring liquids0
511567khuɛ̀sunbathe1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23011.6.5.4Blistered0
5070811764khuɛ̀dog1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3582.1.11Canine0
5070841764,mkhuɛ̀ dʐúdog (male)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3592.1.11Canine0
5070851764,mkhuɛ̀ miàdog (female)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3602.1.11Canine0
5122461764,1016,36khuɛ̀-lə̀-dzèeclipse of moon [dog-moon-eat]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25493.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
5114951764,m,m,36khuɛ̀-mɛ̀ nə̀-dzɛ̀eclipse of sun [dog-sun-eat]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22753.2.10Light or lack of light0
5114941764,m,m,36khuɛ̀-mɛ̀ sí-dzɛ̀eclipse of sun [dog-sun-eat]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22753.2.10Light or lack of light0
509506khuɛ́ khuɛ̀hot1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15140
510367khù tòsquat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18526.1.1.4.1Sit0
506610khù-maò tsɨ̀body hair [sweat-b(body hair)]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1521.1.1Body1
507947khú khúhoop, band {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7845.11.9Dwellings0
506512273khɛ̀chin1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1141.2.5.3Chin0
506511273,363khɛ̀-mùbeard [chin-hair]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1121.2.5.5Beard/Moustache/Facial Hair0
508260khɛ̀-nìN nìbell [neck?-b]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9555.1Waste products0
508374kiè kádifference1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10118.1Abstract Entities0
510459kiè káseparate, sever1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18946.10.4Intentional separation - Sort0
511460kiɛ̀ ɕìgo1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22636.7.2Outward0
512493kìPOSS (also nominalizer)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang264410.4.2.7Nominalizers0
507216koù goù-tsúlizard [m-small]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4292.1.6Reptiles and Amphibians0
509427koù tɕàhard1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14849.6.2Negative Qualities0
510570koú koúraise with hook {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19346.7.7Up, etc.0
508182koú koúhook {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9175.4Instruments and therapies0
507210koú pùcuckoo {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4242.2.4.1Particular birds0
510571koú thàraise with hook {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19346.7.7Up, etc.0
509936kòhide, concealv.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16881.6.5.1Hide/Leather0
507113kò tsɨ̀dove, pigeon {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3742.2.4.1Particular birds0
509678kò tɕhìmournful, grieved {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15928.3.1.5.1.1Grief0
511957kòufear1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24478.3.1.10.1Fear0
509269kòŋ tháprotruding, convex {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14109.7.2Verbs referring to size/shape0
507422kòŋ χuàginger1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5423.1.5Fruits and vegetables0
509081kóyuán (Chinese dollar)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13324.6Ethnonyms/Place names0
506448kóŋ sɨ́-qàshop, store [b-place]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang849.10.6Functional buildings/places0
5100722325kuàhoev.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17395.3Diseases0
5080882325kuàhoe1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8665.3Diseases0
510134kuà duàtell fortune1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17641.8.7Speak/Say/Tell0
506984kuà kóŋ tsɨ̀widower {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3114.2.8Marital roles0
506983kuà mù tsɨ̀widow {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3104.2.8Marital roles0
509978kuà púquarrel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17068.5.8Banter/Discourse0
507892kuàN kuáNfood steamer1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7615.5Cooking Implements0
507930kuàN kuáNpot, jar {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7775.5Cooking Implements0
510589kuáshave {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19406.9.2Carve, shave0
508347kueí tɕỳrule, custom {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9986.19Social action0
512399kuìdress up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26066.2.2.1Assorted action verbs0
507906kuìhandle (of knife)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7655.1Waste products0
507909kuìhandle (of mug)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7665.1Waste products0
507181m,m,2251kuì tòŋ khòowl1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4102.2.4.1Particular birds0
508015kuìN kuìNwheel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8245.1Waste products0
508016kuìN kuɚ̀wheel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8245.1Waste products0
509001kuíanimal pack's worth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12932.3Associated Animal Terms0
510372kuòhide self1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18541.6.5.1Hide/Leather0
510374kuòrun away, duck1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18556.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
511401kuò tɕhìanger (someone) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22441.5.3.2Five0
509872kù tɕúforce, compel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16626.2.2.1Assorted action verbs0
506947kú ímother's sister's husband {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2991.5.3.2Five0
506953kú ífather's sister's husband {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3011.5.3.2Five0
5118702365,m,2365kú pù ~ kùsteal1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24176.2.2.1Assorted action verbs0
511654kú ~ kùharvest1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23333.1.10Verbs involving plants0
507417kæ̀ bʐíonion (wild)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5403.1.5Fruits and vegetables0
509415kɛ̀heavy (of color)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14789.6.2Negative Qualities0
506746m,m,2727kɛ̀ bʐì tsɨ̀child1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2101.5.3.2Five0
506958kɛ̀ dʑɛ̀relatives (3d person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3034.5Other Collective terms0
512418kɛ̀ gúwalk1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26146.7.4Regular, Cyclic, Smoothly1
508475kɛ̀ kɛ̀drop (of water)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10566.16Holding0
508327kɛ̀ kɛ̀reason, purpose {}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9888.3.1.13.1Think0
509170kɛ̀ nə̀everyone1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13714.1Pronouns0
509883386,2018kɛ̀ piábraid (hair)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16671.2.3.2Queue/Braid0
508397kɛ̀ tà tàknot1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10235.1Waste products0
509468kɛ̀ tshoùincorrect1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14980
508365kɛ̀ tshòumistake1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10076.2Action Verbs with Patient0
510119kɛ̀ tshùwrong, mistaken1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17579.6.2.1Negative Qualities0
511019kɛ̀ tʂèlook at1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21011.2.6.11Behold0
511022kɛ̀ tʂè zɨ́look at (CAUS)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21021.2.6.11Behold0
512420kɛ̀ ɕìwalk1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26146.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
511265kɛ̀ ʐáable1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21951.1.2.4Be able0
509172kɛ́ ʑìself {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13724.1Pronouns0
509242kɛ́ ʑìeach, respective1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14019.9Numbers and numeric expression0
511501laǐ fɛ̀nexercise patience {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22770
507221laǐ kè paòtadpole {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4312.1.6Reptiles and Amphibians0
509631laò ʂɨ̥̀honest {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15728.3.3.4.1Honest0
511090laó thàdredge up {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21316.11Digging, excavation0
509573laǒ ʐèNrowdy {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15430
509389làlate, tardy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14679.1.1Adverbial uses0
5071752393làkite, hawk1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4065.8Religion0
5071792393,m,mlà bʐà kíeagle, vulture1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4082.2.4.1Particular birds0
510203là tshɨ̀replace, substitute for1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17926.2Action Verbs with Patient0
509850là tsɨ̀ pùreward1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16545.9Monetary Terms0
510502là uí soùappreciate, be thankful (là uí=b?)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang191110.4.1.1Grammatical case0
507447là χuà sípeanut1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5603.1.4Seeds and flowers, nuts0
509289láwide, broad1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14189.7.2Verbs referring to size/shape0
5071782393,mlá (bʐà)eagle, vulture1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4082.2.4.1Particular birds0
509493lètender, delicate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15097.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
507142lè miàmusk deer (female)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3881.5.3.2Five0
507393lè miàawn of wheat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5253.1.8Other wild plants0
506643lè párib1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1681.4.4.3Chest0
507145lè ɕòmusk1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3901.5.3.2Five0
510524léreport on someone1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19198.5.3Declare0
511070lé χuècare for orphan1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21238.3.2.3.1Comfort0
509419liàthick (of porridge)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14809.7.2Verbs referring to size/shape0
509423liàdense (of fabric)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14827.1.5.1General - form0
509297lià (liù)thick (of paper)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14229.7.2Verbs referring to size/shape0
506587lià qɛ̀penis1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1440
508488lià χàtop1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10611.2.1.3Fontanel0
508499lià χàon (the table)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang106510.1.1Prepositions0
508508lià χàin (the sky)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang106910.1.1Prepositions0
509519liàŋ khuécool {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15197.1.2.3Temperature0
510377liáchop meat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18566.9.3Chop, slice0
510529liáslice (meat)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19206.9.3Chop, slice0
510534liácut (rope)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19226.9.3Chop, slice0
511947liácut/gouge out1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24426.9.3Chop, slice0
509942lièplant seedlings1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16913.1.10Verbs involving plants0
512254lièplant (tree)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25533.1.10Verbs involving plants0
508441liè zìside, beside1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10441.4.5Sides0
508873liéridge of landCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12473.2.5Landforms and geographical features0
508908liépiece (of land)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12607.1.6.1Single/part/few0
506418lioù χuàŋsulfur {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang703.2.4Elements, metals, alloys0
510228liùblock (wind)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18016.2Action Verbs with Patient0
506904liùyounger sister (said by bro/sis)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2860
507615liù tsɨ̀button {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6345.11.8.2.3Parts of clothing0
507616liù tsɨ̀buttonhole {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6350
509441liú thḁ̀slippery {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14907.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
510123lìtwist rope1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17596.7.6Circularly0
510449lìspin (thread)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18886.7.6Circularly0
511499lìheat (rice)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22769.6.2Negative Qualities0
5093991447loùfat (of humans)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14721.6.4Fat/Be Fat0
5094011447loùfat (of animals)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14731.6.4Fat/Be Fat0
507733loù fàŋbuilding {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6925.11.9.6General0
507518loù kífatty meat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5881.6.4Fat/Be Fat0
507913loù phiaòslotted spoon {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7685.5Cooking Implements0
509570loù súdirty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15423.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
511917loúundress1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24326.1.1Affect0
511759loú thḁ̀ask for, demand1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23718.5.7.1Ask0
5063661269lòstone (small)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang473.2.9Rocks and minerals0
506800lò dzɛ́ mùstonemason1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2380
508096lò khuáNlarge basket {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8709.7.1Shape and size0
508973lò khuáŋbasket (of vegetables) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12855.1Waste products0
508962lò lówad, pile, pack1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12816.2.2.1Assorted action verbs0
508249lò lógong1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9495.1Waste products0
507412lò púradish {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5363.1.5Fruits and vegetables0
506556lò sɨ́ kuèankle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1301.5.8.2Ankle0
507792lò thìset of steps {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7176.17Putting0
508135lò tíbamboo sieve1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8863.1.1Names of trees and shrubs0
506802lò tshà mústonemason1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2380
5077661269,mlò zùstone wall1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7043.2.9Rocks and minerals0
5063441269,m,m,mlò zù tè tɕhúdike, embankment (across a ditch) [stone.wall-constructed]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang399.10.2Waterways/Having to do with water0
5101681269,m,mlò zù-tɕhúconstruct a wall [stone.wall-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17785.11.9.3Parts of the structure0
5113861269,m,mlò zù-tʂhúlay bricks, stones [stone.wall-construct]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22393.2.9Rocks and minerals0
5063681269,mlò-bʐàstone, boulder [stone-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang473.2.9Rocks and minerals0
5074711269,mlò-guìmoss [stone-rust]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5693.1.7Fungi0
507735lòu-kɛ́building (multi-story) [b-pillar?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6925.11.9.6General0
506641lòŋ kòspine1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1671.4.8.2Spine/Backbone0
507891lòŋ tʂuǎŋbamboo steamer {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7603.1.1Names of trees and shrubs0
5064621269,mló dʐìtower [stone?-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang963.2.9Rocks and minerals0
507347ló tsɨ̀peach (wild)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4953.1.5Fruits and vegetables0
507304ló tsɨ̀-phòpeach tree (wild)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4783.1.5Fruits and vegetables0
5078611269,1235ló-pʂìflint, stone for fire [stone-white]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7463.2.9Rocks and minerals0
509724luàn tɕhì pà tsaòin a mess {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang160910.1.1Prepositions0
507245lueì-kóŋ tʂhòŋcentipede {b. "lightning-bug"}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4462.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
511339lù liàsplit (firewood)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22236.9.3Chop, slice0
508886lúrow of grainCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12526.2.2.1Assorted action verbs0
509009lúrow (of houses)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12986.2.2.1Assorted action verbs0
509059lúli (half kilometer)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13199.8Measure Words0
507432læ̀N kuàpumpkin {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5493.1.5Fruits and vegetables0
5086251016lə̀month1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11229.1.2Months and Years0
5090981016lə̀monthCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13409.1.2Months and Years0
512342lə̀sting (wasp)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25822.4.2Sting1
5062531016lə̀moon1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang43.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
507903lə̀knife edge (=arrow?)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7645.5Cooking Implements0
5081602411lə̀bown.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9025.15War and violence0
5081612386lə̀arrow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9035.15War and violence0
5124731016,mlə̀ bʐálong month1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26369.7.2Verbs referring to size/shape1
510717m,2137lə̀ làexchange1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19856.22Exchanges0
512330lə̀ làgive change1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25796.23Giving0
509461lə̀ tàdisordered, confused1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14968.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
511165lə̀ tàin disorder1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang216110.1.1Prepositions0
511601lə̀ tʂhàshootv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23126.2.2.1Assorted action verbs0
5124761016,mlə̀-tsúshort month [month-small]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26379.7.2Verbs referring to size/shape0
508932lɛ̀clothingCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12685.11.8.2.1Clothes (general)0
510304lɛ̀fishv.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18252.2.5Fish and Mollusks0
512018lɛ̀frostv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24703.2.1Weather and seasons0
512216lɛ̀have (something in bowl)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25418.2Abstract verbs0
512221lɛ̀have (something in milk)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25428.2Abstract verbs0
512463lɛ̀also1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263310.1.2.1Compound0
507391lɛ̀wheat, barley, etc1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5243.1.4Seeds and flowers, nuts0
511763lɛ̀ (kî)send someone off1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23736.2.2.2Move an object0
507343lɛ̀ bʐècane, vine1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4935.11.8.2.2Special clothes and equipment0
510395lɛ̀ lɛ̀-pútremble, shiver [m-do]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18646.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
507570m,2585,2585lɛ̀ pú pùchaff, bran [wheat-bran-bran]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6143.1.4Seeds and flowers, nuts0
510396lɛ̀ sɛ̀ sɛ̀tremble, shiver1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18646.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
507378lɛ̀ tìear of grain, spike1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5161.2.7Ear0
507500lɛ̀-bɛ̀-liùflour [wheat-pwdr-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5823.1.6.2Other ground and milled food0
507854lɛ́ tʂuɛ̀candle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7435.11.5.5Tools pertaining to fire0
508238maǒ tànball {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9449.7.1Shape and size0
510468màapply a coat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18986.17Putting0
506730màQiang nationality1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2035.8Religion0
511881màpaintv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24225.8Religion0
507252mà ì tsɨ̀ant {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4512.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507484mà márice (cooked)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5753.1.4Seeds and flowers, nuts0
508035mà tshaòmanger {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8330
509916mà tɕèwipe (table)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16816.2.2.1Assorted action verbs0
506734mà ʂàYi nationality1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2055.8Religion0
506737mà ʂàTibetan1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2064.6Ethnonyms/Place names0
507541mà-thàsugar [yellow-b(sugar)]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6013.1.6.2Other ground and milled food0
507456mào tshàocogongrass (for bedding) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5645.11.9.4Furnishings0
509765málove1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16248.3.1.1.1Like0
507398mámillet1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5271.5.3.2Five0
5075211470máoil1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5901.6.4.1Oil/Grease0
5075241470máoil (from meat)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5911.6.4.1Oil/Grease0
511998má (ʐà)like1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24638.3.1.1.1Like0
507161má tiaó nìsquirrel {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3982.1.1Rodents0
512444má ʂàNimmediately {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26249.1.1Adverbial uses0
508349má ʐàcustom, habit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9995.8Religion0
506415meì thǎNcoal {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang683.2.4Elements, metals, alloys0
5089332455mèmatter, affair (three or fewer)CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12698.1Abstract Entities0
5089352455mèbatch (of matters)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12709.9Numbers and numeric expression0
506417mè dʑícharcoal1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang693.2.4Elements, metals, alloys0
506271mè mèwind1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang113.2.1Weather and seasons0
510593m,m,75mè mè phúblow (of wind)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19411.3.1.4Blow0
510596mè mè-tè-ɚ̌blow (of wind) [m-p-V]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19411.3.1.4Blow0
510595mè mè-tæ̀-bʐǎblow (of wind) [m-p-V]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19411.3.1.4Blow0
506245mè nə̀sun1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23.2.10Light or lack of light0
506246mè sísun1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23.2.10Light or lack of light0
506934mè tièolder siblings1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2940
506935mè tièyounger siblings1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2950
506487681,mmè tiéeye1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1041.2.6Eye0
510561mè tshɨ́-ȵùfollow [behind-exist]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19316.7.10Move with something else0
510560m,m,449mè tshɨ́-ʑìfollow [behind-exist]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19316.7.10Move with something else0
507247m,2197,2178,mmè tsì-bò lòscorpion [m-bug]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4472.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
506992mè tsɨ́ kìlatter generation1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3147.1.8.3Neutral term0
507091mè ȵòucat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3632.1.3Feline0
506250mè ɕàlight, brightness1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang37.1.11.1Light0
507868mè ɕà dʐàtorch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7505.11.5.5Tools pertaining to fire0
506374mè ɕódust1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang493.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
509666mè-tshuè pú-zɨ̀pitiful [person-pity-CAUS]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15878.3.2.3.2Pity0
506270mé mèwind1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang113.2.1Weather and seasons0
506461mé pùtomb1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang959.10.6Functional buildings/places0
509183mě lɛ̀other person1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13768.1Abstract Entities0
507010m,2170mià bóyak, pianniu (female)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3222.1.2Bovine0
506753m,7185mià-peíold woman [female-age(v.)]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2141.9.3Navel0
507322mià-phópine tree1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4853.1.1Names of trees and shrubs0
507324m,2658mià-sépine (wood) [pine-firewood]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4853.1.1Names of trees and shrubs0
507328m,1470miá-màresin [pine-oil]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4873.1.6.3Juices, beers, etc.0
507334m,2136,mmiá-mù-ɕàpine torch [pine-fire-bright]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4883.1.1Names of trees and shrubs0
507399miæ̀N χuàcotton {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5285.1Waste products0
507691miæ̀N χuà-(phù kɛ́)cotton wadding [b(cotton)-fabric?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6735.1Waste products0
5124782436,36mì (dzɛ́)NEG (+ eat)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263810.6.2Negative0
5124752436,mmì (ŋuɛ́)NEG (+ be)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263710.6.2Negative0
5124802436,mmì dzɨ̀have not (+V-ed)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26398.2Abstract verbs0
512262mì lá pùwaste1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25555.1Waste products0
5068542436,m,m,mmì láN bà mùmute person1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2671.5.3.2Five0
5122132436,mmì lɛ́not have (something in bowl)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25411.5.3.2Five0
5122222436,mmì lɛ́not have (something in milk)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25421.5.3.2Five0
508399mì mímark, trace1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10245.1Waste products0
5096062436,m,mmì pá ʂèugly1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15607.1.3Human qualities and appearance0
508301mì súdestiny, fate, fortune, luck1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9765.8.1.3General/Other Religious0
5095032436,mmì táugly1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15137.1.3Human qualities and appearance0
5096082436,mmì táugly1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15607.1.3Human qualities and appearance0
5093942436,mmì tsɛ́dull1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14697.1.5.1General - form0
5122242436,mmì tɨ́there is not (something on table)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25439.2.7Extent0
5122052436,mmì uɛ́there is not (tree)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25399.2.7Extent0
512116mì zé uàmute1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25081.5.3.2Five0
511204mì ŋàwithoutv.i.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang217610.1.1Prepositions0
5121972436,mmì ŋànot have (wealth)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25371.5.3.2Five0
5122072436,mmì ŋàthere is not (tree)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25399.2.7Extent0
5122112436,mmì ŋàthere is not (a matter)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25409.2.7Extent0
5122182436,mmì ŋànot have (something in milk)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25421.5.3.2Five0
5122302436,mmì ŋànot have benefit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25441.5.3.2Five0
5122352436,mmì ŋànot have (use)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25451.5.3.2Five0
5124822436,mmì ŋàhave not (+V-ed)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26398.2Abstract verbs0
511940mì ŋà uâfinish, complete (='use up'?)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24409.5Change of state0
512191mì ŋà uâembrace1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25358.4Feeling0
509471mì ŋuéfake, counterfeit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15000
509304mì ȵáshallow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14257.1.5.3Position - high/low0
511896mì ʁoúplead, offer excuse1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24258.5.11Formulaic0
5122022436,mmì ʑíthere is not (person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25389.2.7Extent0
5121142436,m,mmì-láN-pàmute [NEG-speak-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25081.5.3.2Five0
5109572436,m,mmì-pú-zɨ̀forbid [NEG-do-CAUS]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20776.2.2.1Assorted action verbs0
5087962436,mmì-ŋàzero [NEG-have]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12109.9Numbers and numeric expression0
511965mísmell, sniff1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24501.2.8.5Smell0
506840mí nò-mùdeaf person1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2611.2.7.5Deaf0
509238mí pɛ̀ tɕhɛ̀many1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13999.9Numbers and numeric expression0
511705mí qɛ̀ uàreduce1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23520
512004mí tiùblind (can't see)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24651.2.6.14.2Blind0
509597mí ʑèfoul-tasting1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15547.1.4.5Smell0
5095022436,bChinesemí-pà ʂɨ̀ugly [m-b]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15137.1.3Human qualities and appearance0
508412126mòdreamn.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10291.1.4.2Dream0
5093712465mòdark1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14619.4Colors0
511193126mòdreamv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21711.1.4.2Dream0
512462mò dʐástill, yet1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26329.1.1Adverbial uses0
507461mò tsúmushroom {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5663.1.7Fungi0
506728mócorpse1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2021.1.6.1Carcass/Dead Body0
511241mó thàfeel {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21858.4Feeling0
506589363mùpubic hair1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang144.11.9.1Egg0
506609363mùbody hair1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1521.6.1Body Hair/Fur0
512140mùraise (child)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25176.7.7Up, etc.0
507033363mùfur, hair1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3321.6.1Body Hair/Fur0
508111mùfertilizer1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8771.9Reproductive System0
5077372136,mmù bófireplace, firepit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6935.11.5.5Tools pertaining to fire0
5101962473mù dè gôthunderboltv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17893.2.1Weather and seasons0
5062652473mù dè gôthunderbolt1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang93.2.1Weather and seasons0
510253mù dzéearthquakev.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18103.2.6Natural disasters0
5062622473,mmù góthunder1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang83.2.1Weather and seasons0
5062642473mù góthunderbolt1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang93.2.1Weather and seasons0
507561m,2361mù khuɛ́tobacco1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6113.1.6.2Other ground and milled food1
5078592136,mmù kɛ́live coal1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7451.1.2.1Life/Live/Alive0
511239mù liástroke, touch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21858.4Feeling0
506714681,m,mmù lɛ́ qɛ̀tears1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1941.2.6.7Tears0
506279m,3554mù pàsnow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang143.2.1Weather and seasons0
507466m,2361mù qhuétobacco1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5683.1.6.2Other ground and milled food1
510692681,m,m,2465mù qɛ́-dà mòhave dim eyesight [eye-cloud]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19758.2Abstract verbs0
506485681,mmù tiéeye1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1041.2.6Eye0
506490681,m,m,mmù tié màN pépupil of eye1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang104.21.2.6.2Iris/Pupil0
506835681,m,2436,m,mmù tié-mí-tiù-mùblind person [eyes-not-see-AGT]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2591.2.6.14.2Blind0
506856681,m,m,m,2436,m,mmù tí-à-ʑà-mì-ué-mùone-eyed person [eye-one-CL-NEG-have-person]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2689.9Numbers and numeric expression0
510691681,m,m,m,mmù tí-ʂè-χuà-thàhave dim eyesight [eye-p-b-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19758.2Abstract verbs0
506249mù ɕàlight, brightness1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang37.1.11.1Light0
506484681,363mù-múeyebrow, eyelash [eye-fur]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1031.2.6.6Eyebrow0
506751m,7185mù-peíold man [person-age(v.)]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2137.1.8.3Neutral term0
506615mù-sɛ̀ χuɛ́sore (to get a)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1541.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
506710681,mmù-tɕhɛ́eye sand [eye-feces]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang193.21.2.6Eye0
5073232136,m,mmù-ɕà-phópine tree [fire-resin-tree]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4853.1.2Plant parts and types0
5062952136múfire1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang203.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
507953mú bò sètripod1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7865.11.9.6General0
511821mú doùovercast1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23963.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
509698mú dʑò qè lìshiny black1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15997.1.11.1Light0
509700mú dʑò qè lìpitch dark1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16006.12Throwing0
512111mú liàseek1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25066.2.2.2Move an object0
512333mú liàgive change1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25796.23Giving0
512110mú miàseek1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25066.2.2.2Move an object0
512336mú miàgive change1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25796.23Giving0
511986mú mɛ̀extinguish1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24573.2.12.1Verbs pertaining to fire0
5115912136,mmú phùlight a fire1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23097.1.11.1Light0
5062442473,mmú piàsky1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
5062582473,mmú piàweather1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang63.2.1Weather and seasons0
507331mú tìspark1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4883.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
511589mú ʁèspread fertilizer1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23089.5Change of state0
5118232473,mmú ʂèclear (sky) [sky-good?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23979.6.1.1Positive Qualities0
5106562473,mmú ʐìdry (of weather)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19636.6Verbs requiring liquids0
5110362136,mmú-khuɛ̀warm self by fire [fire-roast]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21083.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
5079562136,75,mmú-phù-diòtube for blowing on fire [fire-light/blow-door]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7881.3.1.4Blow0
5102712136,mmú-tsùkindle [fire-ignite]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18153.2.12.1Verbs pertaining to fire0
506451mæ̀ qáother person1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang878.1Abstract Entities0
512173mæ̀n tháconceal, hold back {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25296.2.2.1Assorted action verbs0
508293mə̀ tá-ʁuɛ̀ qòheaven [heaven-yamen]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9715.8.4Heaven/Hell0
507882mə̀-táiron pot, wok1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7565.5Cooking Implements1
5083542450mɛ̀surname1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1001.15.8Religion0
506633mɛ̀pulse {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1631.7.1.1Heartbeat/Pulse0
5067401002mɛ̀person1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2084.5Other Collective terms0
511226mɛ̀extinguish1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21823.2.12.1Verbs pertaining to fire0
508202mɛ̀ink stick {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9255.1Waste products0
508204mɛ̀ (tʂɛ̀)ink (liquid)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9265.1Waste products0
506796mɛ̀ dʑàcarpenter1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2364.2.1.4Artists and Artisans0
511442mɛ̀ khí uàbeg, request1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22588.5.10.3Talk with purpose of convincing0
511758mɛ̀ kì khiûask for, demand1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23718.5.7.1Ask0
5083562450,2450mɛ̀ mɛ́given name1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10026.23Giving0
508433mɛ̀ nà-ɦà-dá-sɨ̀west [sun-down-go-place]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10389.2.8Directions0
5113091002,mmɛ̀ phédispatch someone1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22116.22Exchanges0
510748mɛ̀ phíslander1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19968.5.16Dedicate0
511979mɛ̀ phífalsely incriminate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24559.6.2.1Negative Qualities0
508430mɛ̀ sí-ȵù-sɨ̀east [sun-emerge-LOC]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10369.2.8Directions0
508434mɛ̀ sí-ɦà-dà-sɨ̀west [sun-down-go-place]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10389.2.8Directions0
511479mɛ̀ soúurge, advise1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22708.5.10.3Talk with purpose of convincing0
508358mɛ̀ sɛ̀reputation1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10038.1Abstract Entities0
508510mɛ̀ táin (the sky)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang106910.1.1Prepositions0
506834m,m,2436,m,mmɛ̀ tié-mí-tiù-mùblind person [eyes-not-see-AGT]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2591.2.6.14.2Blind0
508451mɛ̀ tshɨ́in back1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang104810.1.1Prepositions1
508690mɛ̀ tshɨ́ qàafter1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11539.1.5Other Intervals0
508689mɛ̀ tshɨ́ sòu dìafter, henceforth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11539.1.5Other Intervals0
511012mɛ̀ tsòhold meeting1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20986.16Holding0
510746mɛ̀ yǽN uànslander {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19968.5.16Dedicate0
506822mɛ̀ zɨ̀ tá mòrobber1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2516.2.2.1Assorted action verbs0
507333mɛ̀ ɕàpine torch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4885.11.5.5Tools pertaining to fire0
507850m,m,1387mɛ̀ ɕà-tiéwick [m-heart]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7401.7.1Heart0
510588mɛ̀ ʁuàhire1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19396.22Exchanges0
506846mɛ̀ ʁuàfool1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2644.2.12.3Insulting names0
506785mɛ̀ ʁuà múservant1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2314.2.10Servants0
506788mɛ̀ ʁuà múslave1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2324.2.10Servants0
5074602472,mmɛ̀ ʐúmushroom1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5663.1.7Fungi0
510182m,127,m,mmɛ̀ ʑɛ̀-qɛ̀ tuánod off [sleep-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17831.2.1Head/Headed0
506276mɛ̀ χoúrainbow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang133.2.1Weather and seasons0
5108071002,m,mmɛ̀-bʐà-tsóassemble, rally [person-big-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20176.19Social action0
5096101002,1108,mmɛ̀-dʐà-zɨ́funny [person-laugh-CAUS]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15619.6.1.2Positive Human Qualities0
5082221002,1108,mmɛ̀-dʐà-zɨ́joke [person-laugh-CAUS]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9358.5.9Jest0
5114001002,b?,mmɛ̀-kuò tɕhí-zɨ̀anger (someone) [person-b?-CAUS]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22441.5.3.2Five0
5108231002,m,m,mmɛ̀-qhoú-zə̀ ȵàenvy, despise [person-despise-]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20228.3.1.1.2Dislike0
5121801002,b,smɛ̀-toú-thàconvince [person-b-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25318.5.10.3Talk with purpose of convincing0
5108061002,mmɛ̀-tsòassemble, rally [person-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20176.19Social action0
5078422136,mmɛ̀-ɕàlamp [fire-bright?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7375.11.5.5Tools pertaining to fire0
5083821002,mmɛ̀-ʁuáskill [person-help]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10169.6.1Positive/Desirable qualities0
510190m,127,m,mmɛ̀-ʑɛ̀-qhuá-pùsnore [sleep-sleep-snore-do]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17871.8.2.2Snore0
506626m,34mɛ́ tshɛ̀flesh1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1591.1.1.1Flesh/Meat0
506828mɛ́ tsɨ̀emperor, king1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2544.2.5Nobility0
5067891002,mmɛ́ tɕɛ̀poor person1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2339.6.2.2Negative Human Qualities0
506760mɚ́ mɚ̀young man1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2177.1.8.3Neutral term0
508579mʐe³⁵ tsàafternoon1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11009.1.4Times of Day0
5062742473,1013m◦ʐìrain [< mu (weather) + ʐì]n.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang123.2.1Weather and seasons0
5120152473,1013,m,mm◦ʐì-ʂɛ̀-tɕòrain [rain-p-come]v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24693.2.1Weather and seasons0
5062812473,1013,1013m◦ʐì-ʐíhail [rain-dry]n.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang153.2.1Weather and seasons0
509482660nàgood1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15049.6.1.1Positive Qualities0
509674nà ŋá (ʑì)peaceful (life)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15905.8Religion0
510927nà ŋá-diú-uàexplain, interpret [well-say-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20658.5.14.3Explain0
507490ná tɕhò̥lunch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5775.5Cooking Implements0
506712803nèsnot1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang193.31.8.2Snot/Nasal Mucus0
510526nè (pù)report on someone (in writing)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang191910.1.1Prepositions0
507813nè bàbed1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7251.5.3.2Five0
507696811,692nè kòpillow [ear + *kum]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6771.2.1Head/Headed0
508042nè tsùyoke1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8395.14Husbandry0
510469néhatch, brood1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18991.1.2Life/Breathe/Exist0
511720129nélie down1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23576.1.1.4Lie (down)0
511786nérecline1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23836.7.8Downward0
508662né pùlast year1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11439.9Numbers and numeric expression0
510577nì pá nə̀intentioned1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19360
507588nì tsɨ̀wool cloth {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6241.6.1.3Wool0
507594nìŋcollar {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6261.4.3.1Collarbone/Clavicle0
509222ní lèwhat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139110.5.3WH words0
509224ní lèwhich one (of things)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139210.5.3WH words0
509413nǐŋ tòheavy (of color)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14789.6.2Negative Qualities0
5091482489nòthou, you (sg)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang136210.2.3.1Nominative-accusative0
511852nò ɕáhear1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24101.2.7.4Hear/Listen0
5093552483nə̀black1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14529.4Colors0
5090502504nə̀ dzɛ́two dollars (coins)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13149.9Numbers and numeric expression0
5090482504nə̀ dʐòutwo taels of liquor1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13139.9Numbers and numeric expression0
508562nə̀ gié tsɨ́last night1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10949.9Numbers and numeric expression0
506841811,820,1409nə̀ kiè búdeaf person [ear-deaf]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2611.2.7.5Deaf0
506495811,820nə̀ kɛ́ear1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1071.2.7Ear0
5086292504,1016nə̀ lə̀February1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11249.1.2Months and Years1
507664811,mnə̀ màearring1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6625.11.8.3Jewelry and Accessories0
509641nə̀ nàharmonious1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15760
509683nə̀ nàintimate, affectionate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15938.3.1.1.1Like0
5087232504,mnə̀ qótwo1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11759.9Numbers and numeric expression0
506494803,m,mnə̀ qɛ́ pìnose1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1061.2.8Nose0
5087602504nə̀ sátwenty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11939.9Numbers and numeric expression0
5087622504,m,m,3540,mnə̀ sá ȵà à qótwenty-one1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11949.9Numbers and numeric expression0
5087632504nə̀ sè tɨ́twenty-one1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11949.9Numbers and numeric expression0
508620nə̀ tiùsecond of month1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11199.9Numbers and numeric expression0
509621nə̀ ʁoúhurried1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15660
5071982483,mnə̀-ŋácrow [black-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4182.2.4.1Particular birds0
5093592499nə́red1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14549.4Colors0
508640nə́ lə̀July1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11299.1.2Months and Years1
508565nə́ nàdaytime1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10959.1.3Days0
508575nə́ nàmorning1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10989.1.4Times of Day0
508576nə́ nànoon1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10999.1.4Times of Day0
5097092499nə́ nə̀ tsɨ̀bright red, glowing1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16037.1.11.1Light0
5087332505,mnə́ qòseven1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11809.9Numbers and numeric expression0
508544nə́ sè̥yesterday1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10869.1.3Days0
5087812505,mnɨ́ sàseventy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12039.9Numbers and numeric expression0
5087832505,m,m,3540,mnɨ́ sà ȵà à qóseventy-one1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12049.9Numbers and numeric expression0
511906paí sè (pù)fade {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24289.5Change of state0
507659paó peìtreasured object {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6575.11Artifacts (unclassified as yet)0
508869pàbroom {b}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12455.4Instruments and therapies0
508870pàknife {b}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12465.5Cooking Implements0
510634pàspend (time)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19556.22Exchanges0
509499pà liópretty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15127.1.3Human qualities and appearance0
512294pà màsend (letter)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25676.2.2.2Move an object0
507875pà màpaint, lacquer, dye1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7535.8Religion0
508213pà màglue1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9305.4Instruments and therapies0
507802pà nàthing, tool, gift1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7218.1Abstract Entities0
506775pà nà-pò-múbusinessman [thing-sell-AGT]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2248.1Abstract Entities0
509603pà ʂépretty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15597.1.3Human qualities and appearance0
509602pà-ʂéeuphonious [m-clear?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15589.6.1.1Positive Qualities0
507430pài kuàmelon, squash {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5473.1.5Fruits and vegetables0
506436pàn nà pò sɨ́ ~ pàn là pò sɨ́market1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang789.10.6Functional buildings/places0
508014pàN páNrod, stick1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8229.7.1Shape and size0
507809pàn téstool, bench1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7245.11.9.4Furnishings0
507768pàn tsɨ̀plank {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7065.1Waste products0
507812pàn tə́ŋstool, bench {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7245.11.9.4Furnishings0
50667991páspleen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1821.7.4Spleen0
510838pá pùpretend, feign1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20298.3.3.4.3.1Positive/neutral0
507444pá ʂán tsɨ̀ormosia, red bean {b. "mtn climber"}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5583.1.4Seeds and flowers, nuts0
507361páN ȵɚ̀Chinese chestnut {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5044.6Ethnonyms/Place names0
507451pǎi tsɨ̀barnyard grass / something useless (e.g. naughty kid) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5638.1Abstract Entities0
506642pei³⁵ tɕí kùspine {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1671.4.8.2Spine/Backbone0
5110927185peìold (of person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21327.1.8.3Neutral term0
506456peìstele {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang925.8Religion0
5120213554,m,mpeì thoù-ŋáhave frost [frost-exist]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24703.2.1Weather and seasons0
5062843554,mpeì-thoùfrost [m-cold]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang163.2.1Weather and seasons0
509105peígeneration {b?}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13444.4Groups0
512146peí tiàshake (head)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25196.7.9Manner is primary0
507475peǐ mùbulb of fritillary {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5723.1.2Plant parts and types0
508878pèbook {b?}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12495.1Waste products0
506699pèfart1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1891.8.5.2Fart0
512145pè lárock, sway1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25183.2.9Rocks and minerals0
510443pè lɛ́pass gas1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18856.7.10Move with something else0
506768pè seícommoner {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2210
507319pè sé phòchina fir1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4843.1.1Names of trees and shrubs0
508678pè tìnow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11499.1.5Other Intervals0
507544pè ʂá thàNsugar (white) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6023.1.6.2Other ground and milled food0
509726pén fènhonestly, conscientiously {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16108.3.3.4.1Honest0
508085phaò tshùpickax {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8640
508083phàgrain-spreading rake {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8623.1.6.2Other ground and milled food0
507611phà dʐàvest1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6335.11.8.2.1.2Upper body0
510476phà thábend over (in place) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19019.5Change of state0
507677phà tsɨ̀towel {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6675.11.8.4Toiletries0
508055phà tsɨ̀raft {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8485.1Waste products0
509061phàiarm spread1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13201.5.1.2Arm0
507981phàn tɕhètraveling expenses1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8015.9Monetary Terms0
512095pheì tʂɨ̀repair (machine)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25006.14Construction0
509793phé thàrake {b}v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16345.1Waste products0
512373phiàplant (wheat)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25933.1.10Verbs involving plants0
511295phiáscratch (in dirt)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22061.6.5.5Itch/Scratch0
508914phièleaf {b}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12633.1.3Leaves0
508972phièsquare (of fabric)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12849.7.1Shape and size0
509380phiè tháslow {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14659.6.2.1Negative Qualities0
508839phiépage of book {b}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang123610.1.1Prepositions0
507013phiæ̀pianniu (male)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3231.9.6.1Pregnant0
511573phiə́n ȵùneuter, sterilize {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23031.9.2.1Sterile0
509033phìŋbottle of {b}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13065.1Waste products0
507358phìŋ gòapple {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5013.1.5Fruits and vegetables0
509326phìŋ thá (sɨ̀)flat {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14377.1.5.1General - form0
507927phìŋ tsɨ̀bottle {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7755.1Waste products0
508424phònumber1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10339.9Numbers and numeric expression0
508875phòtreeCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12483.1.2Plant parts and types0
508884phòtreeCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12513.1.2Plant parts and types0
512375phòswell1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25941.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
507274phòtree1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4653.1.2Plant parts and types0
510930phò khɛ́explain, interpret1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20658.5.14.3Explain0
507278m,1278phò khɚ̀branch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4671.5.3.1Limb/Branch0
507279phò tìN pòtreetop1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4680
508265phò tɕháfirecrackers1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9570
507276phò ʐítree trunk1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4663.1.2Plant parts and types0
506391phò-quàforest [tree-forest]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang573.2.5Landforms and geographical features0
507281m,596,590phò-ʐà piábark of tree [tree-skin]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4693.1.2Plant parts and types0
508983phòŋ phóŋtwo cupped hands-full {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12889.9Numbers and numeric expression0
511328phòŋ tháhold with both hands {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22196.16Holding0
506457phòŋ tsɨ̀shed {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang935.11.9.1Kinds of dwellings0
508159phócannon {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9015.15War and violence0
512286phó lɛ̀blow up, explodev.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25641.3.1.4Blow0
512162phùspill out1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25266.6Verbs requiring liquids0
507591phùclothing1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6255.11.8.2.1Clothes (general)0
511563phù dʐídry in sun1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23006.6Verbs requiring liquids0
511336m,2256phù gùwear clothes1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22226.2.2.1Assorted action verbs0
511352phù sèsplash, sprinkle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22276.6Verbs requiring liquids0
511522phù sèsplash, sprinkle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22856.6Verbs requiring liquids0
507601phù tá pò ~ phù tà pópocket1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6295.11.8.2.3Parts of clothing0
511801phù thaǒ thàmatch (clothes) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23895.11.5.5Tools pertaining to fire0
507360phù thɚ́ ~ phù thàgrape {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5023.1.5Fruits and vegetables0
507602phù tsà qápocket1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6295.11.8.2.3Parts of clothing0
509938phù ʂàsmear, rub1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16895.8Religion0
511056phù ʂàdig out, scratch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21166.11Digging, excavation0
507606m,1011phù-dʑégown (long) [clothes-long]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6315.11.8.2.1Clothes (general)0
506803m,2627,mphù-ʐì-mútailor [clothes-sew-agt]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2394.2.1.4Artists and Artisans0
508129phù-χuà là-kí-pàN páNpestle [clothes-wash-NOM-stick]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8845.5Cooking Implements0
51009675phúblow (instrument)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17481.3.1.4Blow0
51009975phúblow (dust)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17491.3.1.4Blow0
508330phú bʐàexperience1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9898.3Psychological verbs0
507942phə̀n phə̀nwooden tray {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7833.1.2Plant parts and types0
507921phə̀n tsɨ̀plate {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7725.5Cooking Implements0
508942phɛ̀flock (of goats)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12732.2.4.1Particular birds0
509008phɛ̀team (of horses, men)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang129710.1.1Prepositions0
509012phɛ̀row (of houses)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12986.2.2.1Assorted action verbs0
5079842583phɛ̀price1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8035.9Monetary Terms0
507599phɛ̀ ìsleeve1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6285.11.8.2.3Parts of clothing0
5094882583,mphɛ́ liùexpensive1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15065.9Monetary Terms0
512345phɚ́open (eye)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25836.2.2.6.1Open0
5086121006pià12th earthly branch (pig)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11152.1.12Porcine1
5110481826piàthirsty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21121.1.3.1Thirsty0
511095piàbrand, iron1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21333.2.12.1Verbs pertaining to fire1
5070721006piàpig1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3542.1.12Porcine0
509433pià dzàsticky1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14867.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
5070731006,mpià kéboar1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3552.1.12Porcine0
5070791006,m,mpià là tsúpiglet1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3572.1.12Porcine0
511286pià miàlie face down1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22038.5.10.4Falsehood0
5070771006,1619pià miásown.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3562.1.12Porcine0
507349pià sè múpear1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4963.1.5Fruits and vegetables0
507309m,1019,m,mpià sè mú-phòpear tree1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4803.1.5Fruits and vegetables0
506361pià táflat field [field + m.]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang463.2.5Landforms and geographical features1
507403pià tì kúvegetable (wild, sp.)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5303.1.2Plant parts and types1
5075151006,mpià tshɛ̀pork1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5872.1.12Porcine0
508126pià tɕhè lópestle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8845.5Cooking Implements0
508131pià tɕhɛ̀ lópestle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8845.5Cooking Implements0
508400pià tɕìmark, trace1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10245.1Waste products0
508336pià tɕìmark, sign1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9945.1Waste products0
5077471006,mpià ʐépig shed1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6972.1.12Porcine0
5071301006,mpià χáwild pig1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3853.2.5Landforms and geographical features0
5075081006,mpià-khuɛ̀bacon [pig-smoke?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang584.22.1.12Porcine0
5075731006,mpià-tépig slop, hogwash [pig-dinner]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6162.1.12Porcine0
5075041006,34pià-tshɛ̀meat [pig-flesh]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5841.1.1.1Flesh/Meat0
511849piápastev.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24085.4Instruments and therapies0
512274piáfry (pancake)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25605.5Cooking Implements0
512295piásend (letter)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25676.2.2.2Move an object0
509319piá piàflat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14347.1.5.1General - form0
5080481006,mpiá tshò̥u̥pig trough {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8432.1.12Porcine0
511971piè zó pàgrasp (pen) (piè=b)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24526.16Holding0
508089pièn táNshoulder pole {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8671.4.3Shoulder0
508199piɛ̀pen {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9245.1Waste products0
510714piɛ̀ bàreturn (fountain pen)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19846.2.2.1Assorted action verbs0
508594m,6063pì dá3d earthly branch (tiger)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11062.1.3Feline1
507118m,6063pì dátiger1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3772.1.3Feline1
507443pìN tɚ́kidney bean {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5571.7.5Kidney0
506815píQiang priest, shaman1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2474.2.4Religious Roles0
506901pí mùyounger brother (said by elder sis)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2850
506926pí mùbrothers (said by sis)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2924.7.2Same generation0
508137pò tɕìwinnowing fan {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8873.1.10Verbs involving plants0
507833pó lì ~ pó nìglass {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7335.11Artifacts (unclassified as yet)0
508997pùyear (of animal's age)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12929.1.2Months and Years0
509099pùyear (calendar/age)CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13419.1.2Months and Years0
5067161293pùpus1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1951.8.6.1Pus/Gleet0
510911pùmake friends1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20586.14Construction0
512092pùrepair (machine) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25006.14Construction0
512363pùcreate (also 'do'?)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25906.14Construction0
512440pùdo1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26226.1.1.1To do/act0
5073392549pùbamboo1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4913.1.1Names of trees and shrubs0
5073412549,mpù lèbamboo shoot1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4923.1.1Names of trees and shrubs0
5079722549,mpù tòugrain measure (1 dl) (pù='bamboo'?)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7963.1.6.2Other ground and milled food0
511353pù ɕàsplit apart1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22286.9.3Chop, slice0
508709m,6178pù-síNew Year [year-new]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11719.6.1.1Positive Qualities0
5079582549,b,bpù-thòŋ thóŋbarrel (bamboo) [bamboo-b]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7893.1.1Names of trees and shrubs0
509054púdecaliter (dry measure)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13166.6Verbs requiring liquids0
506678pú lòkidney1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1811.7.5Kidney0
509723pú tɕhìn tɕhìnstark naked1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16081.1.1Body0
507269b,2340pæŋ³⁵-khɚ̀freshwater clam [b-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4620
508195pə̀n tsɨ̀notebook {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9220
509910pɛ̀repair (clothing)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16796.14Construction0
509912pɛ̀repair (pot)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16806.14Construction0
5110022153pɛ̀open (flower)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20946.2.2.6.1Open0
512099pɛ̀repair (shoes)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25016.14Construction0
508559pɛ̀ giɛ́ tsɨ́tonight1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10929.1.4Times of Day0
507674pɛ̀ kuìbracelet1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6655.11.8.3Jewelry and Accessories0
508628m,1016pɛ̀ lə̀January1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11239.1.2Months and Years0
509469pɛ̀ pɛ́real, genuine1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14997.1.8.3Neutral term0
512455pɛ̀ pɛ́really1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26297.1.8.3Neutral term0
507742pɛ̀ qɛ̀storehouse, granary1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6959.10.6Functional buildings/places0
506529pɛ̀ toùabdomen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1221.4.7Belly/Abdomen0
5076192548,mpɛ̀ tʂhìpatchn.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6365.1Waste products0
506531pɛ̀ tʂɨ̀ tʂɨ́navel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1231.9.4Breast0
506603pɛ̀ tʂɨ̀ tʂɨ́umbilical cord1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1480
509313pɛ́ tɕhɛ̥̀few1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14309.9Numbers and numeric expression0
508543m,156pɛ́-sè̥today [?=sky-bright]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10859.1.3Days0
508186pʂèletter, mail, news1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9195.1Waste products0
511862pʂè pʂénotify1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24140
510821pʂè tàmail letter [DO + V]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20215.1Waste products0
5093561235pʂíwhite1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14539.4Colors0
508331pʂú thɛ̀way, means1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9909.2.8Directions0
508217qaì qá-kì-zuɛ̀ méstory, tale [before-NOM-speech]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9335.8Religion0
508218qaǐ sì sèstory, tale1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9335.8Religion1
508959qàfamily of people1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12794.7.5General0
509027qàrooms (=home)CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13045.11.9.6General0
5097852316qàboil (porridge)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16306.6Verbs requiring liquids0
510370qàsimmer1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18536.6Verbs requiring liquids0
5109982316qàboilv.i.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20936.6Verbs requiring liquids0
5121685677qàwin, beat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25286.19Social action0
5123792316qàboil1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25966.6Verbs requiring liquids0
506395qàgold1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang593.2.4Elements, metals, alloys0
506471386,m,mqà bʐá tsɨ̀head1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang991.2.1Head/Headed0
512331qà púgive change1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25796.23Giving0
509241qà qáother1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14008.1Abstract Entities0
507887m,1233qà qùlid, cover (of cup)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7595.1Waste products0
508179m,1233qà qùcover (for cup)n.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9165.8Religion0
508569qà qù-dɛ̀-dʐàsunrise [cover-p-v]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10973.2.10Light or lack of light0
508491qà tàbottom1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10629.2.2Down0
508501qà tàunder (the table)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10669.2.2Down0
508505qà tàunder (a building)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10689.2.2Down0
510220qà toúdelayv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17996.2.2.1Assorted action verbs0
511914qà toúdelayv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24316.2.2.1Assorted action verbs0
512300qà toúoccupy, take up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25696.2.2.2Move an object0
511673386,m,1219qà tó suíbrush, combv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23395.11.8.4Toiletries0
511113qà zɨ̀refine (milk)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21416.2.2.1Assorted action verbs0
511118qà zɨ̀refine (oil)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21426.2.2.1Assorted action verbs0
506499qà χàface1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1081.2.5Face0
507827qà χà-χuá là-kì-phə̀n tsɨ̀face-washing basin [face-wash-NOM-(b)basin]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7301.2.5Face0
509841qà-nə̀ zeí-tɕhì diúkeep secret [NEG-other.person-tell]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16506.18Possession0
509116273qámouthfulCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13511.3.1Mouth0
509814qámove (home)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16406.7.11Movement (general)0
512305273qáopen (mouth)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25716.2.2.6.1Open0
509144qá lèwe1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13614.1Pronouns0
508457qá ʐàoutside, outer face (of thing)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1049.19.2.7Extent0
512052qá ʐà-ʂɛ̀-tɕǒbecome visible, rise (sun)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24859.5Change of state0
508672qǎi qáin the past, formerly1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang114710.1.1Prepositions0
507654386,1219qè suícombn.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6551.2.2.1Comb/Crest0
506477qè toú (ʂɛ̀ qɛ̀ piâ)braid1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1011.2.3.2Queue/Braid0
509287qè zíadjacent1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang141710.0Grammatical Words0
506634386,243qè ȵàbrain1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1641.2.4Brain0
508220qé ì seì sè kì dʑɨ̀story, tale1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9335.8Religion0
508673qé ì sì sìin the past, formerly1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang114710.1.1Prepositions0
508676qé ì sì sì ~ qaǐ sì sìancient times1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11489.1.5Other Intervals0
506776qé qècadre1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2254.4Groups0
506783qé qèheadman1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2294.2.5.2Civil leaders0
506784qé qèhead of village1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2301.2.1Head/Headed0
509535229qhàbitter1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15277.1.4.4Taste0
510410229qhàhave bitter taste in mouth ('bitter')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18697.1.4.4Taste0
511354qhà làsplit apart1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22286.9.3Chop, slice0
511357qhà làruined (clothes)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22296.4Harm0
511359qhà làruined (clothes)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22296.4Harm0
511367qhà làbroken (bamboo)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22317.1.5.1General - form0
511370qhà làbreak (bowl) (SIMP)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22329.5Change of state0
507580qhà liúpancake (cooked in fire)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6185.5Cooking Implements0
507167m,2255qhá guɚ̀fox1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4022.1.11Canine0
512106qhoùsmoke meat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25053.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
510675qhoúhate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19698.3.1.1.2Dislike0
509308qhòempty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14277.1.2.1Quantity - general0
507952qhòrack over fire1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7865.1Waste products0
5063365668,mqhò ɚ́ditch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang363.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
507725qhócourtyard1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6889.10.5Places in general, countries0
508053qhuàbundle wrapped in cloth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8459.9Numbers and numeric expression0
506314qhuà qómountain valley1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang273.2.5Landforms and geographical features0
5063395668,mqhuà tsuéditch (large)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang363.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
511474qhuálame1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22681.5.12Lame/Limp0
506310qhuá bʐàmountain valley1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang273.2.5Landforms and geographical features0
508966qhuèroll (of fabric)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12826.7.6Circularly0
510483qhuécover (with earth)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19045.8Religion1
510484qhuécover (with blanket)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19055.8Religion0
510489qhuébuild (house)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19066.14Construction0
506312qhuɛ̀mountain valley1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang273.2.5Landforms and geographical features0
507686qhuɛ́ thiòquilt [cover-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6715.1Waste products0
512031qoùfrighten1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24758.3.1.10.1Fear0
511727qoù ~ qoúsuck (milk)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23601.3.2.1Suck/Suckle0
510642qoù ʐàafraid1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19587.1.1Emotive0
510644qoúhold in mouth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19591.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
506686qò lòintestines1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1841.7.7Intestines/Bowels/Guts0
508459820,820qò qóinside (of room)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10509.2.5Amid0
508826qópersonCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12304.5Other Collective terms0
508828qóbowlCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12315.1Waste products0
508845qóeggCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12380
508847qóbirdCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12392.2.4Birds (in general)0
508865qókernel of grainCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12443.1.2Plant parts and types0
508868qóbroomCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12455.4Instruments and therapies0
508910qórockCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12613.2.9Rocks and minerals0
506892qó qòelder brother1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2834.7.1Previous generation0
508316qóu quɛ̀favor, kindness1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9838.3.1.1.1Like0
509029quàbundle (of things)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13059.9Numbers and numeric expression0
509843quàprotect, safeguard1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16516.2.2.1Assorted action verbs0
510671quàclose (book)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19686.2.2.6.2Close0
511664quàfold umbrella1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23361.4.4.2Bosom/Lap1
511809quàdote on (child)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23921.5.3.2Five0
512349quàcover up, shade1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25845.8Religion0
510985quà lióroll up (fabric)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20866.7.6Circularly0
507949quà lə́dipper1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7855.1Waste products0
509892quà púargue, debate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16718.5.2.1Complain0
511841quà tè ɚ̌ zɨ̀instigate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24040
506392m,2658quà-ségrove [forest-firewood]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang579.10.4Farm/Agricultural places0
506820qùthief1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2504.2.12.1Criminals0
510614qù thàmanage (household)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19488.2Abstract verbs0
510617qù thàsubject to discipline {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang194910.5.1Structuring Words0
506583qù ȵáfist1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1421.5.1.1.1Fist0
508924qúsentenceCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang126610.5.1Structuring Words0
508927qúsongCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12675.1Waste products0
509111qúsound, reportCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13489.3Sounds0
511475qə́ nə̀complete (nə̀=sfx?)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22699.5Change of state0
506505273qɛ̀mouth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1101.3.1Mouth0
509324qɛ̀ dzàbald, bare1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14361.2.3.4Bald0
512249qɛ̀ gùdizzy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25508.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
506514481,mqɛ̀ mòneck1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1151.4.2Neck0
507666481,m,m,mqɛ̀ mò-sè línecklace [neck-thread]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6635.11.8.3Jewelry and Accessories0
509245qɛ̀ nə̀every(thing), all1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14029.9Numbers and numeric expression0
509246qɛ̀ nə̀complete, all1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14039.5Change of state0
512456qɛ̀ nə̀all1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26309.9Numbers and numeric expression0
510189qɛ̀ pú ~ qɛ̀ pùhiccup1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17861.8.3.5Hiccup0
512453m,m,2415qɛ̀ qɛ̀ (dzɨ̀)very (heavy)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26287.1.2.2Degree0
510822qɛ̀ qɛ̀ qhoú ʐàenvy, despise1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20228.3.2.6.2Envy0
510789qɛ̀ qɛ̀ tɕì thácrowded {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20117.1.6.2Accompanied/whole/many0
509734qɛ̀ qɛ̀ χuàn tɕǎflustered, confused1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16128.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
506434qɛ̀ tácity1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang779.10.3Governable units (towns, parts of towns)0
506474386,mqɛ̀ toúhair of head1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1001.2.3Hair of Head0
507684qɛ̀ toú tsò kìtassel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6705.8Religion0
509339qɛ̀ tshuɛ́leaning1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14437.1.5.1General - form0
509350qɛ̀ tshuɛ́slanting, tilted1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14507.1.5.1General - form0
511960qɛ̀ tshuɛ́nursev.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24484.2.1.5Health-care0
509552qɛ̀ tsòfishy smelling1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15332.2.5Fish and Mollusks0
511074qɛ̀ tuásleepy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21251.1.4.1Sleep/Be asleep0
508470qɛ̀ zíaround, about1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10549.2.5Amid0
508473qɛ̀ zínearby, neighboring1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10559.2.3Sideways0
506481386,243,1387qɛ̀ ȵà-tiéfontanel [brain-heart]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang102.11.2.1.3Fontanel0
509546qɛ̀ ɕàastringent, puckery1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15327.1.4.4Taste0
509547qɛ̀ ʂɛ̀fishy smelling1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15332.2.5Fish and Mollusks0
510027qɛ̀ ʐáserve as1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17246.2.2.1Assorted action verbs0
511692qɛ̀ χuà làbrush teeth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23485.11.8.4Toiletries0
512324qɛ́ lɛ̀worry1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25768.3.1.7.2Negative (e.g. dread)0
508489qɛ́ tètop, above1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10611.2.1.3Fontanel0
508497qɛ́ tèon (the table)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang106510.1.1Prepositions0
508511qɛ́ tèin (the sky)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang106910.1.1Prepositions0
509733m,m,2436,mqɛ́ zɨ̀-mì-ŋàflustered, confused [reason-not-have]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16128.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
510687386,mqɛ́ ʁuàmuddled, confused [head-stupid?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19748.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
511485qɚ̂shout, yell1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22728.5.4.1Loud0
508928sàsongCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12675.1Waste products0
508948sàsection (of road)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12757.1.6.1Single/part/few0
508952sàsection (of bamboo)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12767.1.6.1Single/part/few0
506628230sàblood1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1601.6.2Blood/Bleed0
506931m,2492sà nə̀sisters1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2934.7.2Same generation0
507401sà phiéhemp1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5293.1.5.1Leafy vegetables0
508127sá dè ʁù lòpestle (stick for washing/beating hemp clothes)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8845.5Cooking Implements0
50895585sèday (of traveling)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12771.5.3.2Five1
50909185sèdayCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13371.5.3.2Five0
5066751390sèliver1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1801.7.3Liver1
507135sèMongolian gazelle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3870
5077712658sèwood, timber, firewood1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7073.1.2Plant parts and types0
507164m,1764sè (khuɛ́)jackal1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4002.1.11Canine0
5072931019,msè mùfruit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4743.1.5Fruits and vegetables0
507945sè phə̀n phə́nwooden tray1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7833.1.2Plant parts and types0
511836sè qáselect1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24026.10.4Intentional separation - Sort0
510971sè sátug1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20806.2.2.3.2Pull0
511414sè sápinch, nip1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22498.4Feeling0
5101602658,msè tshuáget firewood (tshuá='cut wood')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17751.1.5Strength0
5113402658,msè ɕàsplit (firewood)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22236.9.3Chop, slice0
5072802658,m,msè ʐà piábark of firewood1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4692.1.11.1Bark (of dog)0
508622sèi tiúthird day of month1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11209.9Numbers and numeric expression0
507166sèi ~ sèwolf1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4012.1.11Canine0
509446sétight1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14917.1.5.1General - form0
511218séclose eyes1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21796.2.2.6.2Close1
506526sé qɛ̀ bàN bàchest1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1201.4.4.3Chest0
508244sé tsɨ̀dice1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9465.8Religion0
508269sé-dʑàreligion [god-believe]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9605.8.3.2Magical0
506322sé-tsuèriver [m-water]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang313.2.3Water and other liquids0
506454sé-tɕìtemple [god-room/home]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang901.2.5.1Forehead/Temples0
508631séi lə̀March1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11259.1.2Months and Years1
512086sìcome to, wake up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24986.7.1Inward0
5071272805sìleopard, panther1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3832.1.3Feline0
5088022666,b,m,1306,msì tshɛ́ ȵà ʁuà sáthree thousand fifty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12139.9Numbers and numeric expression0
5094766178sínew1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15029.6.1.1Positive Qualities0
5087252666,msí qòthree1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11769.9Numbers and numeric expression0
5087652666sí sàthirty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11959.9Numbers and numeric expression0
5087682666,m,m,3540,msí sà ȵà à qóthirty-one1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11969.9Numbers and numeric expression0
507816soùtrunk, box1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7261.4.1Torso/Trunk0
510340soúread1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18416.2.2.9.3Read0
506724soúlife {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2001.1.2.1Life/Live/Alive0
510865soúteach, study1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20406.19Social action0
511112soúpractice, drill1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21396.2.2.7.2Practice0
5118455658soújump1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24066.7.8Downward0
512103soústudy, teach1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25046.2.2.9.3Read0
506726soú dʑèlifespan1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2011.1.2.1Life/Live/Alive0
511850soú nə̀listen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24091.2.7.4Hear/Listen0
511843soú tàdance1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24056.7.9Manner is primary0
511847soú tàpulse, beat (of heart)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24071.7.1.1Heartbeat/Pulse0
508231soú tàdancen.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9416.7.9Manner is primary0
508554sòu dìday after tomorrow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10901.5.3.2Five0
507703só ístraw rain cape {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6803.1.6.2Other ground and milled food0
508706só qèautumn, winter [cold-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11689.1.2Months and Years0
510381só tàstomp feet1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18571.5.2Foot0
5070363333,219suà kètail1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3341.4.10.1Tail0
510991suà khídecide1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20898.3.3.9Correct0
508307suà uápledge, swear1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9796.19Social action0
508308suà ɕì nə́oath, pledge1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9795.8Religion0
510132suàn míŋ-pùtell fortune [b-do]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17641.8.7Speak/Say/Tell0
507968suàN phàNabacus {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7940
507663suáN fùcoral {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6610
511546suè lùtake stroll1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22936.21Acquisitions0
509305suɛ̀full1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14261.1.3.2Satiated/Full/Enough0
511181suɛ̀full1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21671.1.3.2Satiated/Full/Enough0
512388suɛ̀turn (body)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26016.7.6Circularly0
509917suɛ́ mɛ̀wipe (table)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16816.2.2.1Assorted action verbs0
511553suɛ́ mɛ̀sweep1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22966.2.2.5.3Sweep0
510385sùhungry1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18581.1.3Hungry0
511243sùsharpen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21866.9.2Carve, shave0
511312sùcoil up (snake)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22139.7.1Shape and size0
511491sùgo and return1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22746.7.2Outward0
511493sùamble out and back1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang227410.1.2.1Compound0
506306sùmountain1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang253.2.5Landforms and geographical features0
512127sùgrind (Chinese med.)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25129.5Change of state0
509771sù dʑácomfort, console1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16278.3.2.3.1Comfort0
512179sù dʑáconvince1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25318.5.10.3Talk with purpose of convincing0
508519sù qà tàunder (a mountain)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10739.2.2Down0
509934sù suɛ́hide, concealv.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16881.6.5.1Hide/Leather0
510816sù suɛ́deposit, check1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20205.1Waste products0
511667sù suɛ́tidy up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23379.6.1.1Positive Qualities0
507694sù thiéfelt1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6750
506309sù tìN pòmountain peak1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263.2.5Landforms and geographical features0
506363m,587sù-zuèdry field [mountain-field]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang463.2.5Landforms and geographical features0
508872súridge of land (=mountain)CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12473.2.5Landforms and geographical features0
512301súdip pen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25706.6Verbs requiring liquids0
507530sú ioùbutter {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5941.6.4.1Oil/Grease0
511690sú suàcount {b?}v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23476.2.2.2Move an object0
511754sú suàfigurev.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23699.9Numbers and numeric expression0
508276sú-dòu-pù-múpoison cat (kind of witch) [hide?-ghost-do-agt.]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang962.14.2.12.2Scary things0
506653632,2499sú-nə̀gums [tooth?-red]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1711.3.4.3Gums0
508005sæ̀Numbrella {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8185.11.8.2.2Special clothes and equipment0
511890sɛ̀ doù dà zɨ̂push forward, promote1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24246.2.2.3.1Push0
507582sɛ̀ lìthread1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6195.11.6Textile0
508165sɛ̀ lìsnare ('thread')n.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9075.14Husbandry0
511595sɛ̀ lí lɛ̀burn grass in field1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23103.2.12.1Verbs pertaining to fire0
511596sɛ̀ lí pù tiàburn grass in field1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23103.2.12.1Verbs pertaining to fire0
507143sɛ̀ lə̀musk deer1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3891.5.3.2Five0
511369sɛ̀ pɛ̌broken (bamboo)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22317.1.5.1General - form0
510213sɨ̀look after (child)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17951.2.6.11Behold0
5074505642sɨ̀grass1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5623.1.8Other wild plants0
5103202670,msɨ̀ (ʐá)understand, know1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18328.3.1.13.1Think0
507669sɨ̀ dʑoù-sɛ̀ lìnecklace [spirit-thread]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6635.11.8.3Jewelry and Accessories0
5105405642,msɨ̀ kúmow grass1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19246.9.4Mince, shred0
508084sɨ̀ tʂào phàrake1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8635.1Waste products0
5111082670,msɨ̀ uàunderstand, comprehend1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21378.3.1.13.1Think0
5103232670,m,msɨ̀ uá ɕàunderstand, know1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18328.3.1.13.1Think0
510962sɨ̀ uâalarm, frighten1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20788.5.14.2Reveal or give information0
511236sɨ̀ uâclear, obvious1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21849.6.1.1Positive Qualities0
510961sɨ̀ zɨ́alarm, frighten1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20788.5.14.2Reveal or give information0
511233sɨ̀ ʐáclear, obvious1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21849.6.1.1Positive Qualities0
5123592670,msɨ̀ ʐáknow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25888.3.1.12.1Know, Believe0
5063545642,b,bsɨ̀-phìŋ phíŋgrassland [grass-b(flat)]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang439.10.4Farm/Agricultural places0
5063575642,m,msɨ̀-ué sɨ̀grassland [grass-place.for.growing]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang439.10.4Farm/Agricultural places0
5110775618,msɨ́ làpull1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21266.2.2.3.1Push0
5119115618,msɨ́ làpull, drag1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24306.2.2.3.1Push0
508288sɨ́ pù bʐàYama, King of Hell1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang96510.1.1Prepositions0
508295sɨ́ pù bʐàhell1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9725.8.4Heaven/Hell0
510176sɨ́ ʐòdisturb, trouble1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17818.3.1.6.2Distress0
507384sɨ́ χuèisprout1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5193.1.10Verbs involving plants0
507457sɨ́-χueìlan ding cao plant [m-color ]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5653.1.10Verbs involving plants0
510739taì iaò thábrandish, wave (iaò=b)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19946.16Holding0
510127taì pùanswer1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17618.5.6Answer0
510738taì pùanswer, reply1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19938.5.6Answer0
511151taǐhold closely1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21566.16Holding0
510214tàwear (head cloth)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17966.2.2.1Assorted action verbs0
510217tàwear (hat) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17976.2.2.1Assorted action verbs0
511379tàwear (jewelry)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22356.2.2.1Assorted action verbs0
507787tàbeam1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7155.11.9Dwellings0
507633tà báhat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6445.11.8.2.1.1Head0
510741tà dú dàbrandish, wave1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19946.16Holding0
510174tà píanalogize {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17800
506594tà pòscrotum1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang145.10
507681tà pòstrap, suspender1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6695.11.8.2.3Parts of clothing0
509030tà póbundle (of things)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13059.9Numbers and numeric expression0
510338tà quàcarry in lap1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18406.2.2.2.1Carry0
510163tà tù pùbet (tà tù=b)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17766.19Social action0
510178tà tɕoûdisturb, trouble1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17818.3.1.6.2Distress0
512189tà ɕó zɨ̀embrace1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25358.4Feeling0
511066tà χuábrag about, show off1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang212110.1Ontological0
510184tàn kuìroll around, writhe1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17846.7.6Circularly0
508234m,m,5658tàN pɚ̀-soúfolkdance [m-jump]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9426.7.8Downward0
508235tàN pɚ̀-zófolkdance [m-jump]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9426.7.8Downward0
509647tàn tsɨ̀-bʐàbrave [b(gall bladder)-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15791
510211tálead the way1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17946.2.2.1Assorted action verbs0
511407tálead (cow)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22466.2.2.1Assorted action verbs0
509088tá pàwhileCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13369.1.4Times of Day0
510172tá pàndress up, beautify {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17796.2.2.1Assorted action verbs0
510175tá pí fáŋanalogize {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17800
507472tán kueíChinese angelica {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5704.6Ethnonyms/Place names0
507790tán phì̥rafter {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7165.11.9Dwellings0
512468táN ɕíperhaps, possibly {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263510.0Grammatical Words0
508150táo-ɕà tsɨ̀sheath [knife (b) - m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8945.14Husbandry0
512474tǎ khɛ̥̀probably {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26367.2Epistemics0
512423tǎn thàrent (field) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26166.22Exchanges0
512471tǎN ɕìprobably1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26367.2Epistemics0
507852teì lúlantern {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7420
509332teì teístraight, upright1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14397.1.5.1General - form0
509728teí tì tsɨ̀honestly, conscientiously1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16108.3.3.4.1Honest0
510115tè kàn dʑìhasten, urge1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17566.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
510361tè lù lià zɨ̂break (branch)v.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18509.5Change of state0
510359tè lù liǎbreak (thread)v.i.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18499.5Change of state0
510771tè mù ȵá ʑìraise, feed1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20046.7.7Up, etc.0
510005tè pǎbecome, turn into1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17169.5Change of state0
508552tè péitomorrow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10899.1.3Days0
511276tè phián thà zɨ̀make crooked [p,b,s,CAUS]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22006.14Construction0
511963tè phiǎn thàaskew, awry {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24497.1.5.4Position - front/back/side-side0
509650tè phì-pùpolite, ceremonious [guest-do]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15806.19Social action0
511330tè phòŋ thàcollide {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22206.8Striking, hitting verbs0
509270tè phóswell (bump on head)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14101.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
509905tè pié pià zɨ̀flattenv.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16776.2.2.1Assorted action verbs0
510947tè sétight, close1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20737.1.5.1General - form0
512441tè sé pùdo business1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26236.1.1.1To do/act0
510871tè sǐcrow (rooster)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20422.2.4.1Particular birds0
510017tè taì pǔadmit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17208.5.14.2Reveal or give information0
510885tè tábarkv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20482.1.11.1Bark (of dog)0
510078tè tsùwear (shoes)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17416.2.2.1Assorted action verbs0
5080572684tè |ʐìax (<WT sta ri)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8505.11.5.3Cutting/Boring0
510309tè ~ tɛ̀pile up, fold1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18276.2.2.1Assorted action verbs0
509819tè ʁuàhelp, assist1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16426.2.2.1Assorted action verbs0
510814tè-tɕí-thà-ɕàremember [p-b-s-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20191.5.3.2Five0
510358té lǔbreak (thread)v.i.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18499.5Change of state0
509114té pìtime (hit one)CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13499.1.5Other Intervals0
511795thaǒ tɕhìmischievous {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23879.6.3Neutral0
506596thà bávulva1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1460
507092thà ɚ́rabbit {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3642.1.1Rodents0
506798thè dʑàblacksmith1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2374.2.1.4Artists and Artisans0
507917thiaò kɚ́spoon for eating {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7705.5Cooking Implements0
506662thián thànpalate {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1741.3.1.1Palate0
511981thiéinhale1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24561.1.2.2Breath/Breathe0
510662502,502thié ~ thièdrink, suck, smoke (tobacco)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19640
507479thién màtuber of elevated gastrodia {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5733.1.2Plant parts and types0
508900thiòbarrel (of water)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12585.1Waste products0
510283thiòsculpt1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18190
511049thiòcarve1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21136.9.2Carve, shave0
507940thiòbucket, barrel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7825.1Waste products0
508120thiòtrip-hammer1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8816.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
510580thiò-khùbind, hoop, make barrel [shape-b]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19376.13.1Tying0
507028m,414thì khɚ̀hoof {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3301.5.4Hoof/Paw0
511820thíshave {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23956.9.2Carve, shave0
506412thí thièantimony {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang670
506413thí thìantimony {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang670
510318thoù tháshake out (dust) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18316.7.9Manner is primary0
511439thoû, ɦà thǒu thàsoak into {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22576.6Verbs requiring liquids0
511874thoǔ ɕàŋsurrender {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24196.19Social action0
508907thòpiece (of land)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12607.1.6.1Single/part/few0
506844thò peí-tsɨ̀hunchback [b-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2631.4.8.3Hunchback0
507211thò ʁòthrush1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4252.2.4.1Particular birds0
511171thuàstack up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21636.2.2.1Assorted action verbs0
509852thueìplane down1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16555.1Waste products0
508070thueì paóplane (tool) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8565.1Waste products0
511919thù thuìfall (of hair)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24336.1.1.4.2Fall0
507763thù tɕháŋearthen wall {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7033.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
510044thyésmoke (a cigarette)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17293.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
509505thə́ thoùhot1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15141
510401thə́ thoùhave fever (='hot')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18668.2Abstract verbs0
511450thɛ̀take, fetch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22606.21Acquisitions0
511453thɛ̀take a name1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22616.21Acquisitions0
511982thɛ̀inhale1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24561.1.2.2Breath/Breathe0
512433thɛ̀bore with drill1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26196.11Digging, excavation0
511793thɛ́ thɛ̀draw out1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23865.8Religion0
5123622686tiàknit, weave1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25896.14Construction0
509622tià tiácolorful1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15670
507288tià tiáflower1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4723.1.4Seeds and flowers, nuts0
507301tià tiábud1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4773.1.4Seeds and flowers, nuts0
507290m,m,1387tià tiá-tièstamen, pistil [m-heart]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4731.7.1Heart0
511815tiá thḁ̀pick up, carry (basket)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23946.10.4Intentional separation - Sort0
508963tièwad, pile, pack1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12816.2.2.1Assorted action verbs0
5104481387,m,mtiè dɛ̀ lɛ̂at ease, assured (tiè='heart')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang188710.0Grammatical Words0
5096701387,660tiè nàhappy [heart-good]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15888.3.1.5.1Happy0
508440tiè qácenter, hub1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10431.9.4Breast0
5096791387tiè tshòumournful, grieved1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15928.3.1.5.1.1Grief0
5084611387,mtiè-qáinside (of thing) [heart-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1050.19.2.5Amid0
511961tiénursev.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24484.2.1.5Health-care0
5066741387,mtié mùheart1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1791.7.1Heart0
5065251387tié mù zèchest1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1201.4.4.3Chest0
5084391387,mtié tìcenter, hub (tié='heart')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10431.9.4Breast0
5117751387,mtié-bʐàgreedy [heart-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23788.3.1.14.2Avarice0
512338tiěfind out1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25806.21Acquisitions0
511025tiú (ɕà)see1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21031.2.6.10See/Look0
511192tiɛ̀ nàpleased, satisfied1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21708.3.1.1.1Like0
5097371387,m,2436,mtiɛ́-qɛ̀-mì-tə̀careless, slipshod [heart-m-not-put]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16138.3.2.3.1Comfort0
507150tì kùporcupine1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3932.1.1Rodents0
507139m,1235tì-pʂìpanda [bear-white]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang387.19.4Colors0
508467tìN pòtip1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10529.2.1Up1
509348tístraight1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14497.1.5.1General - form0
509632tíhonest1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15728.3.3.4.1Honest0
510790tícrowded1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20117.1.6.2Accompanied/whole/many0
511886típush1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24236.2.2.3.1Push0
507128tíbear1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3842.2.3Ursine0
5103871387,m,m,m,mtí mì-(tè)-ʐù liànauseous [heart-p-uncomfortable]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18591.7.1Heart0
508617tí tiùfirst of month1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11189.9Numbers and numeric expression0
508254tí tsɨ̀flute {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9515.1Waste products0
507265tíŋ tíŋ mɚ́dragonfly {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4582.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507999tíŋ tsɨ̀nail {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8151.5.10Nail0
507719tǐ tɕìfoundation {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6875.11.9.3.1Internal0
509847toùhold (in arms)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16536.16Holding0
507706toù phòŋbamboo hat {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6813.1.1Names of trees and shrubs0
507959toù tùbasket1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7905.1Waste products0
509334toù túopposite, inside out1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14401.5.3.2Five0
509511toúcool (of weather)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15157.1.2.3Temperature0
509513toúcool (of water)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15167.1.2.3Temperature0
510328toúfreeze (hands)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18349.5Change of state0
508999btòanimal pack's worth {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12932.3Associated Animal Terms0
508078tò kèplown.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8606.11Digging, excavation0
506718m,2607tò ʐíbody dirt1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1961.8.1.2Body Dirt0
509689tòu tháprecipitous {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15957.1.5.3Position - high/low0
506900tòu tsúyounger brother (said by elder bro)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2850
506929tòu tsúbrothers (said by bro)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2924.7.2Same generation0
511954tòu tú (pù)go against, violate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24466.7.2Outward0
508138tòu tɕhàwinnowing fan (big)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8873.1.10Verbs involving plants0
508830tóriverCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12323.2.3Water and other liquids0
508888tóbridgeCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12539.10.2Waterways/Having to do with water0
509381tó tuìslow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14659.6.2.1Negative Qualities0
507431tóŋ kuáwinter melon {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5489.1.2Months and Years0
512467tsaǐagain, once more {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263410.1Ontological0
509692tsaó tsaòonly, alone1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15967.1.6.1Single/part/few0
509667tsaǒ ȵèpitiful {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15878.3.2.3.2Pity0
510785tsàmix with water1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20096.13.4Mix0
5113892237tsàride, straddle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22406.2Action Verbs with Patient0
507798tsà kítwig fence1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7193.1.2Plant parts and types0
508405tsà pàspot, stain1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10266.2Action Verbs with Patient0
5113922237,mtsà zɨ̀ride (horse) (CAUS)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22416.2Action Verbs with Patient0
506618tsà-pàscar [m-b?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1551.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
512449tsá qàoften1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26269.1.1Adverbial uses0
509790tsá tòŋ tsɨ̀-tù tyáapply suction cup (Ch medicine) [DO (b) -V]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16326.17Putting0
509571tsáŋdirty {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15423.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
508362tsǎo nìpain, suffering {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10051.1.5.1Sick/Hurt/Ache1
507890tsèbamboo steamer1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7603.1.1Names of trees and shrubs0
507976tsèn tseímoney {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7995.9Monetary Terms0
508661tsé pù̥year, this1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11429.1.2Months and Years0
509624tsé χàintelligent1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15688.3.1.13.1Think0
509629tsé χàclever1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15719.6.1.2Positive Human Qualities0
507520tshaì tshaìlean meat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5891.1.1Body0
507640tshaò mú tsɨ̀cape, cloak1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6485.11.8.2.2Special clothes and equipment0
509918tshàwipe (table) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16816.2.2.1Assorted action verbs0
507881tshàwok1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7565.5Cooking Implements0
507884tshàstir-fry pot1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7585.5Cooking Implements0
507840tshà dʐà nə̀dustcloth [pot?-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7365.5Cooking Implements0
508094tshà qàgunnysack1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8690
507888m,1233tshà qùlid, cover1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7595.1Waste products0
508181m,1233tshà qùcover (for pot)n.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9165.8Religion0
508207tshà tsɨ̀eraser, rubber {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9283.1.6.4Building, Non-edible0
5106313604,m,mtshá-kè-gúcross (bridge) [bridge-go-return?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19549.10.2Waterways/Having to do with water0
507237tshán íŋ tsɨ̀fly {b}n.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4422.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507256tshè bì bìmoth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4542.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507266tshè bì bìbutterfly1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4592.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
5070581226,mtshè dʑɛ̀billy goat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3452.1.8Ovine and Hircine0
5070601226,mtshè miànanny goat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3464.2.10Servants0
508227tshè mí tsɨ̀riddle {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9360
506792tshè tiù mú-kæ̀ bʐìshepherd [shepherd-child]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2354.2.1.1Agriculture/Husbandry/Hunting0
5070631226,m,mtshè-pì-tsúkid [goat-m-small]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3492.1.8Ovine and Hircine0
510801tshèn thácollect capital {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20156.21Acquisitions0
508968tshéchi (1/3 meter (of fabric))1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang128310.1.1Prepositions0
509921tshéguess1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16838.3.1.12.1Know, Believe0
5076381226,596,590,mtshé-ʐà-phà dʐàsheepskin vest [sheep-skin-vest]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6472.1.8Ovine and Hircine0
509395tshìclear1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14709.6.1.1Positive Qualities0
507920tshì báplate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7725.5Cooking Implements0
507525tshì iúoil (vegetable) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5921.6.4.1Oil/Grease0
508838tshísheet of paper {b?}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12355.11.9.4Furnishings0
508843tshíchapterCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12370
506672458tshoùlung1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1781.7.2Lung0
510110tshoújab, poke1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17538.4Feeling0
512292tshoúpluck (flowers)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25666.2.2.3.1Push0
511884tshoú thàpush {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24236.2.2.3.1Push0
511888tshoú thàpush forward, promote {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24246.2.2.3.1Push0
511893tshoú thàplead, offer excuse {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24258.5.11Formulaic0
510378tshoú tiàmince, chop1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18566.9.4Mince, shred0
510114tshoú-ȵà-ʂɛ̀-qhà-lǎbreak by poking [m-m-p-break-ASP]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17549.5Change of state0
5110842315tshoǔfall, drop1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21296.1.1.4.2Fall0
506669tshò χoù thoùlarynx1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1771.3.5.4Adam's Apple/Larynx0
511043tshò χuácough1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21111.8.3.3Cough0
507650tshò-χɛ́shoes made of grass [b-shoe]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6535.11.8.1Footwear0
511865tshó tiàpoke1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24158.4Feeling0
511065tshóu χòpraise {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21208.5.2.2Compliment, praise0
507418tshóŋ (tsɨ̀)onion {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5403.1.5Fruits and vegetables0
510121tshǒfile down {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17586.9.2Carve, shave0
508069tshǒfile {b}n.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8556.9.2Carve, shave0
506742tshuà púmasses, the people1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang208.14.5Other Collective terms0
506439tshuà qóvillage [village-this]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang795.8Religion0
511016tshuà tiácut (bone)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21006.9.3Chop, slice0
512414tshuà tiápeck at1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26121.5.3.2Five0
511014tshuácut down (tree)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20996.9.3Chop, slice0
512278tshuástick (knife) into1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25613.1.2Plant parts and types0
506438tshuávillage1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang795.8Religion0
506440tshuá-(bʐà)village [village-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang795.8Religion0
509665tshuè-púpity [stuck.by.thorn?-do]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15878.3.2.3.2Pity0
509454tshuèifragile, crisp {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14937.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
509078tshuícùn (3.3 cm)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13300
508429tshuɛ̀ sùdirection1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10359.2.8Directions0
508469tshuɛ̀ tshuɛ̀edge, side1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10539.2.7Extent0
509686tshuɛ̀ tshuɛ̀precipitous1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15957.1.5.3Position - high/low0
508109tshuɛ̀-tɕìscoop [water-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8766.11Digging, excavation0
509255tshù làthick, wide1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14069.7.2Verbs referring to size/shape0
509437tshù làrough {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14887.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
507159tshù liésquirrel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3982.1.1Rodents0
512376tshù tiélean on1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25951.1.1Body0
512284tshù tshuáblink1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25631.2.6.12Blink/Wink0
511176tshù tshúnumb1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21651.5.11Numb/Paralyzed0
511753tshù tshû ~ tshù tshútingle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23688.4Feeling0
5095342380tshúsweet1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15267.1.4.4Taste0
5075422380,stshú-kìsugar [sweet-NOM]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6013.1.6.2Other ground and milled food0
507537tshǔvinegar {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5983.1.6.3Juices, beers, etc.0
508996tshə̀nlayer, storey {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12916.17Putting0
509023tshə̀ŋstoreys tall {b}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13029.7.2Verbs referring to size/shape0
507786tshə́n tsɨ̀window {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7145.11.9.3Parts of the structure0
5086041226tshɛ̀8th earthly branch (sheep)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11112.1.8Ovine and Hircine1
5070541226tshɛ̀goat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3442.1.8Ovine and Hircine0
507251tshɛ̀ ɕỳ ɕỳcicada1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4502.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
5077521226,mtshɛ̀ ʐésheep shed1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6992.1.8Ovine and Hircine0
507540m,2499tshɛ̀-nə́numbing pepper (flower of prickly ash tree) [mutton?-red]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6001.5.11Numb/Paralyzed1
509064tshɛ́chi (1/3 meter)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13210
506605tshɛ́ piàskin (human)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1501.6.5Skin0
5075121226,mtshɛ́ tshɛ̀mutton1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5862.1.8Ovine and Hircine0
5070661226,363tshɛ́-mùwool [goat-hair]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3501.6.1.3Wool0
5064192729tshɨ̀salt (lump)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang713.2.4Elements, metals, alloys0
507841tshɨ̀ thá-kì-phà tsɨ̀dustcloth [cover-ptcl-b(towel)]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7365.11.8.4Toiletries0
5064202729,mtshɨ̀-bésalt (granulated) [salt-powder]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang713.2.4Elements, metals, alloys0
5095412729,2436,mtshɨ̀-mí-dzùbland [salt-NEG-enough?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15317.1.4.4Taste0
5095402729,229tshɨ̀-qhásalty [salt-bitter]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15303.2.4Elements, metals, alloys0
507344tshɨ́thorn {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4943.1.2Plant parts and types0
510219tsìwear (bracelet)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17986.2.2.1Assorted action verbs0
511378tsìwear (jewelry)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22356.2.2.1Assorted action verbs0
509330tsì kòwrinklev.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14389.6.2Negative Qualities0
506607tsì qòwrinklen.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1519.6.2Negative Qualities0
511167tsí dʐàgathered, coiled1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21626.13.5Join (general)0
507230tsoú nə̀flea {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4392.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
511714tsòtie up (cattle)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23556.13.1Tying0
509821tsò dʐátie up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16436.13.1Tying0
5081762743,2743tsòu tsóustopper, cork {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9156.7.11Movement (general)0
507047tsóŋ kǽN màohorse's mane {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3392.1.7Equine0
507488tsuà tɕhóbreakfast1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5765.5Cooking Implements0
508573tsuà tɕhó-dɛ̀ là lámorning (after breakfast) [breakfast-after]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10985.5Cooking Implements0
508881tsuàN tsuáNclump of treesCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12509.7.1Shape and size0
508953tsuásection (of bamboo)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12767.1.6.1Single/part/few0
506382tsuè bùwaven.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang536.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
507865tsuè miàsteel (for flint)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7483.2.4Elements, metals, alloys0
510923tsuè pà-dɛ̀-tʂhǔfreeze, ice up [ice-p-verb]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20633.2.3Water and other liquids0
506294tsuè páice1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang193.2.3Water and other liquids0
509719tsuè pù qè lífresh and juicy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16079.6.1.1Positive Qualities0
509721tsuè pù qé liùfresh and juicy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16079.6.1.1Positive Qualities0
510478tsuè qárotten1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19023.1.10Verbs involving plants0
506330tsuè qhòlake1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang333.2.5Landforms and geographical features0
510154tsuè zɨ̀ kɛ́get water1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17731.1.5Strength0
506338tsuè χoùditch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang363.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
507148m,5673,36,mtsuè-dʑɛ̀-dzɛ̀-múotter [water-fish-eat-AGT]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3922.2.7Other Mammals0
506340tsuè-kùwell [water-pit]n.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang379.6.1.1Positive Qualities0
506383tsuè-phaó tsɨ̀foam [water-b]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang543.2.3Water and other liquids0
506388tsuè-qùspring of water [water-hole]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang563.2.3Water and other liquids0
506335tsuè-tàn tánpool [water-b]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang353.2.3Water and other liquids0
507938tsuè-tshoúvat, jar [water-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7815.1Waste products0
511140tsuè-ȵùflow [water-flow]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21516.6.1Float0
509386tsuéearly1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14669.1.1Adverbial uses0
509388tsuéearly1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14669.1.1Adverbial uses0
509532tsuísour1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15257.1.4.4Taste0
508066tsuæ̌N tsɨ̀drill, auger {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8546.11Digging, excavation0
506380tsuɛ̀water1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang523.2.3Water and other liquids0
510433tsuɛ̀ lɛ̀turn on water1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18806.7.6Circularly0
510619tsuɛ̀ lɛ̀irrigate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19506.6Verbs requiring liquids0
510862tsuɛ̀ lɛ̀pour liquid on, irrigate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20386.6Verbs requiring liquids1
510861tsuɛ̀ phɛ̀pour liquid on, irrigate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20386.6Verbs requiring liquids0
508117tsuɛ̀ tshóucistern1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8800
510256tsuɛ̀ tɛ̀drip1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18116.6Verbs requiring liquids0
512194tsuɛ̀ tɕí tʂhɨ̥̀swim1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25366.6Verbs requiring liquids0
510348tsuɛ̀ tʂhuècross (river)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18446.7.10Move with something else0
510860tsuɛ̀ ʁépour liquid on, irrigate [water-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20386.6Verbs requiring liquids0
507222m,5673tsuɛ̀-dʑɛ̀fish [water-fish]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4322.2.5Fish and Mollusks0
506386tsuɛ̀-tɛ̀water drop [water-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang553.2.3Water and other liquids0
507774tsù kɛ́pillar1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7085.11.9.3.1Internal0
506242tsù tánowadv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9.1.5Other Intervals0
5114345541,5541,mtsù tsú (pù)kissv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22561.3.2.2Kiss0
506705tsù ʐɛ́phlegm1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1911.8.3Spit/Saliva0
511879tsù ʐɛ́spitv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24211.8.3Spit/Saliva0
506707tsù-ʐɛ́saliva [water-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1921.8.3Spit/Saliva0
510439tsúset on fire1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18846.17Putting0
506864tsú ɕén ʐènancestor {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2720
512303tsæ̌n-thàdip pen [b-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25706.6Verbs requiring liquids0
509392tsɛ̀sharp1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14686.9.2Carve, shave0
507902tsɛ̀ kǐknife edge [sharp-edge]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7649.2.7Extent0
507904tsɛ̀ sɨ́knife edge1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7645.5Cooking Implements0
508312tsɛ̀ uɛ́suffering, calamity1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9816.2Action Verbs with Patient0
508704tsɛ̀-qɛ̀spring, summer [warm-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11666.7.9Manner is primary0
507579tsɛ̀n pípancake (buckwheat) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6185.5Cooking Implements0
509813tsɛ́move (home)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16406.7.11Movement (general)0
509816tsɛ́move (a chair)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16416.7.11Movement (general)0
506764tsɨ̀maleadj.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2191.9.6.1Pregnant0
5068792727tsɨ̀son1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2774.7.3Later generation0
507498tsɨ̀ bàdried sticky rice "ba ba"1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5816.6Verbs requiring liquids0
5068862727,547tsɨ̀ miàson-in-law1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2804.7.4Related by marriage0
511288tsɨ̀ qácrawl (human)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22046.7.9Manner is primary0
511291tsɨ̀ qácrawl (insect)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22056.7.9Manner is primary0
511299tsɨ̀ qáclimb (hill)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22076.7.7Up, etc.0
511300tsɨ̀ qáclimb (tree)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22086.7.7Up, etc.0
507878tsɨ̀ qòstove1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7555.5Cooking Implements0
511429tsɨ̀ tɕáslaughter1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22546.4Harm0
5115571018,mtsɨ̀ tɕákill (person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22976.4Harm0
5115591018,mtsɨ̀ tɕákill (chicken)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22986.4Harm0
507154tsɨ̀ tʂú tsɨ̀hedgehog {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3952.2.7Other Mammals0
509931tsɨ́prick, stab1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16878.4Feeling1
511506tsɨ́ kɛ̀ tɕhèrecognize (word) (tsɨ́=Ch. zi ?)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22788.3.1.13.1Think0
507800tsɨ́ qǒgarden1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7209.10.4Farm/Agricultural places0
511707tuàswing (tail)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23536.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
511871tuàthrow (at target)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24186.12Throwing0
5120051401tuàblind1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24651.2.6.14.2Blind0
508060676,mtuà liòhammer1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8515.11.5.4Workshop use/Equipment0
509759tuà tɕáhit with object1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16236.8Striking, hitting verbs1
510101676,mtuà tɕábeat, pound1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17506.8Striking, hitting verbs1
509089tuáwhileCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13369.1.4Times of Day0
509109tuámealCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13475.5Cooking Implements0
510046tuáthrash, whip1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17306.8Striking, hitting verbs0
510129tuáhit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17626.8Striking, hitting verbs0
511303tuástrike table1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22096.8Striking, hitting verbs0
508926tuǎnsong {b.}CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12675.1Waste products0
511032tueìshoulderv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21061.4.3Shoulder0
511770tuìcarry on shoulder1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23761.4.3.3Carry on shoulder0
511838tuìcarry with pole1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24036.2.2.2.1Carry0
508938tuípair (of shoes)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12719.9Numbers and numeric expression0
508939tuípair (of rabbits)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12729.9Numbers and numeric expression0
508032btuó tsɨ̀animal pack {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8312.3Associated Animal Terms0
509786tuɛ̀pull up (weeds)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16316.2.2.3.1Push0
508918tùflowerCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12643.1.4Seeds and flowers, nuts0
508922tùbouquet (of flowers)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12653.1.4Seeds and flowers, nuts0
510314tùnailv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18291.5.10Nail0
512171tùconceal, hold back1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25296.2.2.1Assorted action verbs0
512434tùdrive a nail1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26196.7.10Move with something else0
507992tùdebt1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8095.9Monetary Terms0
510712tù bàreturn (curtain)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19836.2.2.1Assorted action verbs0
510715tù bàreturn item1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19846.2.2.1Assorted action verbs0
509787tú tyàpull up (weeds)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16316.2.2.3.1Push0
5098842686tyàweave (basket)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16685.1Waste products0
512308tæ̀ bʐǎgrow up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25729.7.2Verbs referring to size/shape0
509465tæ̀ pǎcorrect, right (tæ̀=pfx)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14978.3.3.9Correct0
508560tæ̀ péi giè tsɨ́tomorrow night1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10939.1.3Days0
510774tæ̀ qà pûobtain, reap1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20056.21Acquisitions0
510993tæ̀ tʂuǎblock upv.i.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20906.2Action Verbs with Patient0
510010tæ̀ záfill ladle/bowl1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17186.11Digging, excavation0
510312tæ̀ ʁǎ ~ ʁâsting (insect)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18282.4.2Sting0
510599tæ̀ ʁuáhang (on wall)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19426.1.1.5Hang0
510301tæ̀ ʁuâhang1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18246.1.1.5Hang0
512264tæ̀ ʂǎadd1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25569.9Numbers and numeric expression0
510758tæ̀ χǒ thàmix, blend [p,b,s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19996.13.4Mix0
510760tæ̀ χǒ thà zɨ́ ~ tæ̀ χǒ thà zɨ̀blend (CAUS) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20006.13.4Mix0
512058tæ̀ χuàdisappear1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24879.5Change of state0
511324tæ̀-bàsustain business loss [p-v]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22185.8Religion0
512076tæ̀N ɕìcareful {b. "dan xin"}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24938.3.2.3.1Comfort0
510406tə̀ tɕaó thàworry, be anxious {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18678.3.1.7.2Negative (e.g. dread)0
507847tə́ŋ tshaòwick {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7400
507844tə́ŋ-tʂàbutter lamp [b-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7381.6.4.1Oil/Grease0
507845tə́ŋ-tʂàvegetable oil lamp [b-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7393.1.2Plant parts and types0
510371tə̌n-thàsimmer [b-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18536.6Verbs requiring liquids0
509017tɛ̀drop (of oil)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13006.16Holding0
511321tɛ̀pickle vegetables1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22165.5Cooking Implements0
511440tɛ̀soak into1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22576.6Verbs requiring liquids0
508530tɛ̀ -upwardpfx.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10809.2.1Up0
512040tɛ̀ bɛ̀ dʐoû ~ tɛ̀ bɛ̀ dʐoú ɕàrecall1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24790
511745tɛ̀ bɛ́ bɛ̀broken to bits1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23667.1.5.1General - form0
510248tɛ̀ bɛ́ bɛ̀ (zɨ̀)smash to bits1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18079.5Change of state0
510981tɛ̀ dzuêgather together1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20856.13.5Join (general)0
512271tɛ̀ dɨ̂criticize, accuse1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25598.5.2.1Complain0
509758tɛ̀ giɛ̂beat, thump1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16236.8Striking, hitting verbs0
510967tɛ̀ goǔget scared1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20791.1.5Strength0
510509tɛ̀ kàn tháovertake [p,b,s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19146.7.10Move with something else0
511937tɛ̀ khuɛ̀ lià zɨ̀bend, curvev.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24399.5Change of state0
509770tɛ̀ kuìinstall, erect1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16266.14Construction0
511403tɛ̀ kuò tɕhìangry1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22458.3.1.6.1Angry0
511254tɛ̀ kɛ̀solidify1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21910
510751tɛ̀ kɛ̀ bʐɛ̀extinguish, exterminate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19973.2.12.1Verbs pertaining to fire0
510755tɛ̀ kɛ̀ bʐɛ̀ zɨ́extinguish (CAUS)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19983.2.12.1Verbs pertaining to fire0
509887m,2137tɛ̀ lǎvary, changev.i.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16699.5Change of state0
511275tɛ̀ lə̀ tà zɨ́ruin, mess up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21996.4Harm0
511166tɛ̀ lə̀ tà zɨ̂messy (CAUS)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21629.6.2.1Negative Qualities0
510417tɛ̀ lə̀ ɕàroll over (body)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18726.7.6Circularly0
508370tɛ̀ mítaste, flavor1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10101.3.5.8Eat/Devour0
511245tɛ̀ môrub, abrade {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21878.4Feeling0
508683tɛ̀ pé qàfuture1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11519.1.5Other Intervals0
506860tɛ̀ phìguest1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2704.4.3Outsiders0
511199tɛ̀ pòsell1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21746.22Exchanges0
509741tɛ̀ qɛ́ tɛ̀ ʁuàconfused1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16158.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
510147tɛ̀ sæ̌n thàscatter, break up (sæ̌n=b)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17706.10.3Wide separation - Scatter0
512398tɛ̀ sɛ̀N goúturn, move (SIMP)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26056.7.6Circularly0
512396tɛ̀ sɛ̀N goú zɨ̀turn, move (CAUS)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26046.7.6Circularly0
509581p,27,m,mtɛ̀ sɨ̀ kì lɛ̀dead1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15471.1.6Die/Deathly0
512064m,27,mtɛ̀ sɨ̀ zɨ̂eliminate, wipe out, die out1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24899.2Spatial terms0
511586tɛ̀ tàgo upstairs1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23076.7.2Outward0
509410tɛ̀ tèmoist1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14776.6Verbs requiring liquids0
511858tɛ̀ tìstraight, erect1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24127.1.5.1General - form0
512320tɛ̀ tǐburn1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25753.2.12.1Verbs pertaining to fire0
510499tɛ̀ toúcatch cold1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19106.21Acquisitions0
512326tɛ̀ toûcatch cold1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25776.21Acquisitions0
511956tɛ̀ tshɛ̌go against, violate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24466.7.2Outward0
511247tɛ̀ tshɨ́ thàrub, abrade {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21878.4Feeling0
512279tɛ̀ tsɨ́stuck (by thorn)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25629.5Change of state0
511773tɛ̀ tuì qɛ̀carry off1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23776.2.2.2.1Carry0
512321tɛ̀ tɕaò tɕɛ̀ (zɨ̂)worry {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25768.3.1.7.2Negative (e.g. dread)0
511202tɛ̀ tɕòemit (smoke)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21753.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
511631tɛ̀ tɕòrise (come up)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23241.1.4Wake/Conscious/Alert0
509797tɛ̀ tʂhɛ̌break open1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16359.5Change of state0
510995tɛ̀ tʂuà kɛ́block upv.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20916.2Action Verbs with Patient0
511936tɛ̀ uán thà zɨ̀bend, curve [p,b,s,s]v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24391.5.3.2Five0
510775tɛ̀ ɕoǔobtain, reap1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20056.21Acquisitions0
511662tɛ̀ ɕoǔreceive, get1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23356.21Acquisitions0
511944tɛ̀ ɕò zɨ̀finish, complete1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24419.5Change of state0
511942tɛ̀ ɕó (qɛ̀)finish, complete1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24419.5Change of state0
510009tɛ̀ ɕó ~ tɛ̀ ɕôcomplete, finish1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17179.5Change of state0
511394tɛ̀ ɚ̀stand up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22421.5.2Foot0
511397tɛ̀ ɚ̀ zɨ́stand up (CAUS)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22431.5.2Foot0
510400tɛ̀ ɚ̌ferment1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18653.1.10Verbs involving plants0
512251tɛ̀ ʁoǔagree, permit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25518.3.1.4.1Agree0
511945tɛ̀ ʂà qòfinish, complete1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24419.5Change of state0
510008tɛ̀ ʂà qǒcomplete, finish {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17179.5Change of state0
510423tɛ̀ ʂǎbreed, reproduce1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18751.9.1.1Bred0
510493tɛ̀ ʐǐdry in sun1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19086.6Verbs requiring liquids0
512045tɛ̀ χóyield, surrender1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24818.3.2.5.1Defer0
512063tɛ̀ χôeliminate, wipe out, die out1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24899.2Spatial terms0
510763tɛ̀ χueì là zɨ́stir up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20026.2.2.1Assorted action verbs0
510324tɛ̀ χuè ɕáunderstand, know1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18328.3.1.13.1Think0
509901m,2499tɛ̀-nə̂redden [p-red]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16759.4Colors0
511292tɛ́ phà thácrawl (insect) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22056.7.9Manner is primary0
511630m,5677tɛ́ qǎwin, triumph1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23236.19Social action0
511737m,27tɛ́ sɨ̌die1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23631.1.6Die/Deathly0
510249tɛ́ tiǎget, obtain1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18081.1.5Strength0
510094tɛ́ tiěcontract illness1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17471.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
510118tɛ́ tshɛ̌wrong, mistaken1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17579.6.2.1Negative Qualities0
510864tɛ́ tɕǐsinge, scorch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20393.2.12.1Verbs pertaining to fire0
511612tɛ́ χuěgrow, grow up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23179.7.2Verbs referring to size/shape0
511145tɨ̀reserve (seed for planting)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang215410.1Ontological0
512225tɨ̀there is (something on table)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25439.2.7Extent0
512238tɨ́ tàmeet, run into1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25466.2Action Verbs with Patient0
509633tɕaò χuàcrafty {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15730
508208tɕaó phì̥eraser, rubber {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9283.1.6.4Building, Non-edible0
510130tɕaó thàwave hand {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17636.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
509075tɕàstepCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13286.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
509187tɕà iíthis person1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang137810.4.3.2Demonstrators0
509200tɕà mélike this, so1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13828.3.1.1.1Like0
509732tɕà mé à dièscrappy, fragmentary1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16110
508682m,2504tɕà nə̀ pùrecently [these-two-years]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11509.1.5Other Intervals0
509188tɕà qóthis one (DEM + CL)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang137810.4.3.2Demonstrators0
506431tɕà qó bà qàplacen.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang759.10.5Places in general, countries0
507196tɕà tɕámagpie1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4172.2.4.1Particular birds0
509196tɕà zɨ̀this side, here1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138110.4.3.2Demonstrators0
509190tɕà ŋáthese1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang137910.4.3.2Demonstrators0
508551m,2504tɕà-nə́-sèrecent days [these-two-days]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10889.1.3Days0
508679tɕà-tɕì-púrecently [these-few-years]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11509.1.5Other Intervals0
508681tɕà-tɕí-sèrecently [these-few-days]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11509.1.5Other Intervals0
508214tɕàN tsɨ̀glue {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9305.4Instruments and therapies0
508051tɕào tsɨ̀sedan chair {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8445.11.9.4Furnishings0
512447tɕá qàoften1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26269.1.1Adverbial uses0
511104tɕán ʂɨ̥̀pay attention to {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21366.22Exchanges0
508077tɕáoglue {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8595.4Instruments and therapies0
509194tɕǎ lèhere1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13809.2.3Sideways0
508103tɕǎ tsɨ̀frame {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8735.11Artifacts (unclassified as yet)0
509562tɕèpoor1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15399.6.2.2Negative Human Qualities0
512355tɕèsteamv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25876.6Verbs requiring liquids0
506884tɕèdaughter1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2794.7.3Later generation0
506767tɕè (tsù tsú)femaleadj.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2201.9.3Navel0
506757tɕè liú mùwoman1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2161.9.3Navel0
506762tɕè tsù tsúyoung woman1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2187.1.8.3Neutral term0
506852tɕè tsɨ̀stutterer {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2668.5.4.5Choppy0
508714tɕè tɕhǐfestival {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11725.8Religion0
506881tɕè zódaughter-in-law1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2784.7.4Related by marriage0
512369tɕépointv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25926.2.2.2Move an object0
506973tɕé (tsɨ̀) mèiwife1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3074.7.4Related by marriage0
507555tɕhàliquor, wine1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6073.1.6.3Juices, beers, etc.0
509776tɕhápush down1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16286.2.2.3.1Push0
512112tɕhápress1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25079.5Change of state0
512121tɕhápickle, cure1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25105.5Cooking Implements0
507557tɕháboiled water1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6096.6Verbs requiring liquids0
508568tɕhá lèimorning (early)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10969.1.4Times of Day0
508566tɕhá lùmorning (early)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10969.1.4Times of Day0
509839tɕhè liápeel off, flake off1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16499.2.4Apart0
507413tɕhè tsɨ̀eggplant {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5383.1.5Fruits and vegetables0
506584m,m,m,1423tɕhè ʑò-ʐè púanus [buttocks-hole]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1431.4.10.2Anus/Rectum0
509051tɕhéunit of weight equal to 5 kilos1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang131510.1.1Prepositions0
5099912312tɕhéweigh (grain)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17109.8Measure Words0
507969tɕhésteelyard1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7953.2.4Elements, metals, alloys0
508936tɕhìbatch (of matters)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12709.9Numbers and numeric expression0
506720tɕhìvoice {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1978.5.5Sounds0
507874tɕhìpaint, lacquer {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7535.8Religion0
509583tɕhì kuaìstrange, odd {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15489.6.2.1Negative Qualities0
510105tɕhì thɛ̀gasp [b,m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17521.1.2.2Breath/Breathe0
508267tɕhì tsɨ̀flag {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9585.1Waste products0
510107tɕhì χàgasp [b,m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17521.1.2.2Breath/Breathe0
510353m,2436,m,mtɕhì-mì-ȵú-uàdie [b(breath)-NEG-m-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18461.1.6Die/Deathly0
506722tɕhì-thèbreath [b-breathe]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1991.1.2.2Breath/Breathe0
509656tɕhìŋ khuɛ́hardworking1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15820
511383tɕhí thàbully {b?}v.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22374.4.2Clans and neighbors0
509716tɕhíŋ phiaó phiaólight, buoyant {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16067.1.11.1Light0
507407tɕhoù tì-à tɛ́-kìpickle [vegetable-pickle(v)-NOM]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang530.15.5Cooking Implements0
507818tɕhoú tɕhoúdrawer {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7275.11.9.4Furnishings0
507485tɕhòrice (cooked)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5753.1.4Seeds and flowers, nuts0
507729tɕhò pù sɨ́kitchen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6915.5Cooking Implements0
507503tɕhò tìvegetable dish1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5833.1.2Plant parts and types0
506808tɕhò tì-pú-mù ~ tɕhòu tì-pú-mùcook [vegetable-do-AGT]n.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2415.5Cooking Implements0
511800tɕhò ɕí mùbeg for food1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23888.5.10.3Talk with purpose of convincing0
511799tɕhò χuà mùbeg for food1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23888.5.10.3Talk with purpose of convincing0
506545tɕhòN kàN kàNshin1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1281.5.7.2Shin/Tibia0
507404tɕhòu tìvegetable (includes cabbage, celery, rapeseed, chives, etc.)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5303.1.2Plant parts and types0
511424tɕhóraise1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22526.7.7Up, etc.0
512105tɕhó thàsmoke meat {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25053.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
507227tɕhóu tɕhòŋbedbug {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4382.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507474tɕhóŋ tshaòChinese caterpillar fungus {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5714.6Ethnonyms/Place names0
507208tɕhuà mù ȵòuwoodpecker {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4232.2.4.1Particular birds0
508076tɕhuàn tsɨ̀shovel {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8585.3Diseases0
508086tɕhuàn tsɨ̀large shovel, scoop {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8659.7.1Shape and size0
511716tɕhuádip into water1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23566.6Verbs requiring liquids0
509773tɕhuán thàcomfort, console {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16278.3.2.3.1Comfort0
511471tɕhuɛ̀ tɕhuɛ̀-à-tió-uɛ̀lack, be short (one person) [lack-one-CL-exist] {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22678.2Abstract verbs0
511769tɕhyàstep on1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23756.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
510698tɕhý thàfunny, amusing {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19789.6.1.2Positive Human Qualities0
508236tɕhæ̀N ɕíperformance, drama1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9435.8Religion0
508642m,1016tɕhɛ̀ lə̀August1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11309.1.2Months and Years1
508785tɕhɛ̀ sáeighty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12059.9Numbers and numeric expression0
508788m,m,m,3540,mtɕhɛ̀ sá ȵà à qóeighty-one1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12069.9Numbers and numeric expression0
506688tɕhɛ̀-pɛ̀ toúbelly [feces-stomach]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1851.4.7Belly/Abdomen0
507727tɕhɛ̀-qùtoilet, cesspit [feces-pit]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6905.11.9.4Furnishings0
508073tɕhɛ̀n tsɨ̀pincers, tongs {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8571.5.10.4Claw/Talon/Pincer0
506695tɕhɛ́feces1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1871.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
507034tɕhɛ́manure1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3331.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
510300tɕhɛ́ làhang down1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18246.1.1.5Hang0
507481tɕhɨ̀rice (uncooked)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5743.1.4Seeds and flowers, nuts0
511560tɕhɨ̀ ʂé là ~ tɕhɨ̀ ʂè lásift1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22996.10.4Intentional separation - Sort0
508121tɕhɨ̀-χuà lá-kì-thiòtrip-hammer [rice-wash-NOM-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8816.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
506423tɕièalkali {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang723.2.8Organic matter/Organic compounds0
506424tɕiè-bè zɨ̀plant ash [b(alkali)-powder]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang733.1.10Verbs involving plants0
506830tɕioù lòŋ khoùgovernment official {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2555.8Religion0
512485tɕì (dzè)do not (+V)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26406.1.1.1To do/act0
510946tɕì kó-ì-ȵùenter room [home/room-p-come]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20726.7.1Inward0
506857tɕì lɛ̀ púhost1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2694.4.2Clans and neighbors0
508263tɕì lɛ́laba instrument1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9565.1Waste products0
509193tɕì qàhere1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13809.2.3Sideways0
509387tɕì tóearly1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14669.1.1Adverbial uses0
509691tɕì tó tsɨ̀ tsɨ̀only, alone1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15967.1.6.1Single/part/few0
507713tɕì ʐá (qà)roof (flat)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6845.11.9Dwellings0
508001tɕìn tòscissors {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8165.11.5.3Cutting/Boring0
510345tɕìn tsé-qàgamble [money-v]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18436.22Exchanges0
508465tɕìn tɕìntip {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10529.2.1Up0
509323tɕìn tɕìnpointed {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14356.2.2.2Move an object0
509322tɕìn tɕɛ̀pointed {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14356.2.2.2Move an object0
507977tɕìn-tseímoney [b-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7995.9Monetary Terms0
507831tɕìŋ tsɨ̀mirror {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7325.11.8.3Jewelry and Accessories0
509185tɕíthis (demonstrative noun)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang137710.2.1Grammatical identifiers0
5064431612tɕíhome1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang805.11.9.6General0
507718tɕí (tʂhù) bàfoundation1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6875.11.9.3.1Internal0
507103tɕí kuán tsɨ̀cockscomb {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3691.2.2.1Comb/Crest0
506502tɕí piàcheek1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1091.2.5.2Jaw/Cheek0
506863tɕí qù sèancestor1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2720
5077111612,1612,mtɕí ~ tɕì qóhouse1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6835.11.9.1Kinds of dwellings0
512460tɕí ŋàstill, yet1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26329.1.1Adverbial uses0
510815tɕí-thà-ʐàremember [b-s-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20191.5.3.2Five0
5077151612,m,mtɕí-tìN pòroof [house-tip]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6845.11.9Dwellings0
5064461612,m,mtɕí-tshè pùneighbor [home-neighbor?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang824.4.2Clans and neighbors0
507201tɕín tɕípheasant (male) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4202.2.4.1Particular birds0
507470tɕíŋ tèimoss {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5693.1.7Fungi0
510408tɕò qɛ̌sproutv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18683.1.10Verbs involving plants0
510904tɕò tégive1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20566.23Giving0
507373tɕòu mìsticky rice {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5137.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
509141tɕó lèwe two1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13604.1Pronouns0
509146tɕó lè kìour1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1361.14.1Pronouns0
506945tɕǒu mɚ̀mother's brother's wife {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2981.5.3.2Five0
507627tɕỳn tsɨ̀skirt {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6405.11.8.2.1Clothes (general)0
507254tɕæ̀n khɚ̀firefly, glowworm1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4532.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
510840tɕɛ̀ lɛ́marry off daughter1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20306.19Social action0
506684227tɕɨ́gall1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1831.7.3.1Gall/Bile0
510949tɕɨ́tighten, close up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20746.13.1Tying0
511098tɕɨ́rein in, coerce (also 'tie/strap tightly')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21345.14Husbandry0
506410tɕɨ́tin1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang653.2.4Elements, metals, alloys0
512332tʂaò thǎgive change [b,s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25796.23Giving0
510796tʂàmilk {b?}v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20130
511148tʂàfilterv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21555.1Waste products0
512290tʂàpress (oil) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25659.5Change of state0
507934tʂà tsɨ́cup1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7795.1Waste products0
508402tʂà tʂàdregs, sediment, trash {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10255.1Waste products0
507872tʂà tʂàtrash, refuse1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7525.1Waste products0
508550tʂà-tɕí-sèrecent days [these-few-days]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10889.1.3Days0
509973tʂàN-thàsing [b-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17045.1Waste products0
512084tʂâblow nose1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24971.3.1.4Blow0
512288tʂǎblow up, explode {b}v.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25641.3.1.4Blow0
510868tʂeì tʂáchew, munch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20411.3.4Tooth0
507660tʂén tʂú-mà laǒpearl [b(pearl)-treasure]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6582.2.5Fish and Mollusks0
510278tʂhàpadv.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18170
511382tʂhàspread, unfold1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22369.5Change of state0
511780tʂhàfluff, tease (cotton)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23803.2.8Organic matter/Organic compounds0
511781tʂhàstrum1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23810
507937tʂhà fùteapot {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7805.5Cooking Implements0
507687tʂhà kíblanket (tʂhà='spread')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6725.11.9.4Furnishings0
507701tʂhà kípad, cushion1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6795.11.9.4Furnishings0
507963tʂhà piácradle, bassinet1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7915.11.9.4Furnishings0
512276tʂhà thádeep fry {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25607.1.5.3Position - high/low0
507243tʂhà ʂɨ̀spider1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4452.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507244m,m,1733tʂhà ʂɨ̀ búspiderweb (bú='nest')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4452.2.4Birds (in general)0
508034tʂhàn tsɨ̀horse shoe {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8322.1.7Equine0
510506tʂhèdrive animal1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19136.7.10Move with something else0
508139tʂhìmillstone1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8883.1.10Verbs involving plants0
510137tʂhoú lɛ̀fire gun1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17663.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
509862tʂhòcarry1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16586.2.2.2.1Carry0
510048tʂhò tháproduce {b?}v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17316.14Construction0
506819tʂhò χuà mùbeggar1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2498.5.10.3Talk with purpose of convincing0
508155tʂhóugun1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8985.15War and violence0
512080tʂhuànauseous1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24950
507814tʂhuàbed1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7251.5.3.2Five0
510693b,3591tʂhuàn dzórow (boat) [b,sit?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19766.2.2.1Assorted action verbs0
507911tʂhuàn tsɨ̀cooking spatula {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7675.5Cooking Implements0
509013tʂhuàn tʂhuánstring (of pearls) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12995.1Waste products0
510034tʂhuáflush, rinse1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17266.6.1Float0
507998tʂhuè tʂhuèawl {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8145.11.5.3Cutting/Boring0
508061tʂhuèi tʂhuèihammer {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8515.11.5.4Workshop use/Equipment0
507839tʂhuɛ̀-tsɨ̀dustcloth [table-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7365.11.9.4Furnishings0
509084tʂhùjiǎo (10 Chinese cents)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13334.6Ethnonyms/Place names0
509115tʂhùtime (kick one)CL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13509.1.5Other Intervals0
506702615tʂhùsweat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1901.8.1Sweat/Perspire0
511813tʂhùkick1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23936.2.2.3.3Kick0
507306tʂhù mù phóplum tree1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4793.1.2Plant parts and types0
510977tʂhù tʂhuásawv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20835.11.5.3Cutting/Boring0
511431tʂhù tʂhuácut, slice (vegetable)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22556.9.3Chop, slice0
5101245773tʂhúbuild (frame)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17606.14Construction0
512381tʂhúconstruct (dam)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25989.10.2Waterways/Having to do with water1
506376tʂhúmud1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang503.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
507893tʂhú-kuàclay wine warmer [liquor-mud/clay]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7613.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
510329tʂhǔfreeze (ground)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18359.5Change of state0
510677tʂhə́n χuàgroan, humph1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19708.5.5Sounds0
5087362259,mtʂhɛ̀ qóeight1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11819.9Numbers and numeric expression0
512081tʂhɛ̀ tìhave diarrhea1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24958.2Abstract verbs0
506535tʂhɛ̀-ʑóbuttocks [feces-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1251.4.10Buttocks/Rump0
507370tʂhɨ̀paddy rice1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5129.10.5Places in general, countries0
507383tʂhɨ̀ góugrain, kernel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5183.1.6.2Other ground and milled food0
507496tʂhɨ̀ mènoodles1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5805.5Cooking Implements0
507381tʂhɨ̀ mɛ́ gòugrain, kernel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5183.1.6.2Other ground and milled food0
510144tʂhɨ̀ tʂhìfight1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17696.5Fighting0
511606tʂhɨ̀ ~ tʂhɨ́stretch out (hand)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23149.5Change of state0
512013tʂhɨ́lay egg1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24686.17Putting0
512404tʂhɨ́ tʂhèchase after1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26086.7.10Move with something else0
5072322609tʂìlouse1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4402.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
508247tʂòubell1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9485.1Waste products0
5086372621,1016tʂòu lə́June1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11289.1.2Months and Years1
511598tʂóreluctant (to part)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23118.3Psychological verbs0
5087322621,mtʂóu qòsix1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11799.9Numbers and numeric expression0
5087782621,mtʂóu sàsixty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12019.9Numbers and numeric expression0
5087792621,m,m,3540,mtʂóu sà ȵà à qósixty-one1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12029.9Numbers and numeric expression0
508889tʂuàbundle, bunch (of vegetables) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12549.9Numbers and numeric expression0
508891tʂuàhandful (of rice) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12559.8Measure Words0
508920tʂuàflowerCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12643.1.4Seeds and flowers, nuts0
508921tʂuàbouquet (of flowers)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12653.1.4Seeds and flowers, nuts0
510799tʂuàextend (leg)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20149.5Change of state0
511717tʂuà-thádip into water [b-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23566.6Verbs requiring liquids0
507366tʂuàn tɕàcrops {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5101.7.6.1Gizzard/Crop0
508104tʂuàN tʂuàNstake {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8745.1Waste products0
507757tʂuánbrick {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7015.11.9.3Parts of the structure0
509337tʂuèstandard, accurate (hit/measure)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14418.1Abstract Entities0
507804tʂuɛ̀ tsɨ̀table {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7225.11.9.4Furnishings0
507350tʂù mùplum1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4970
512411tʂùn pìprepare {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26116.14Construction0
510344tʂɨ̀stop up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18426.7.11Movement (general)0
507448tʂɨ́ màsesame {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5613.1.6.1Spices0
507529b,b,1470tʂɨ́ mà-másesame oil [b-oil]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5931.6.4.1Oil/Grease0
506612tʂɨ̌mole, wart {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1532.2.7Other Mammals0
507199uà uà tɕípheasant (female)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4192.2.4.1Particular birds0
509592uáclear, distinct1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15529.6.1.1Positive Qualities0
507646uá tsɨ̀sock {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6510
507442uán tòu tsɨ̀pea {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5563.1.5Fruits and vegetables0
509177uí nə̀yourself1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13744.1Pronouns0
507111uògoose {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3732.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
507423uó sìNasparagus lettuce {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5433.1.5Fruits and vegetables0
509272uó tàn tànsunken, concave {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14116.6Verbs requiring liquids0
509273uó thḁ̀sunken, concave {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14116.6Verbs requiring liquids0
512204uɛ̀there is (tree)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25399.2.7Extent0
507240uɛ̀n tsɨ̀mosquito {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4442.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
511856ù dièstop, cease1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24116.7.11Movement (general)0
511023ù kè tʂèlook!1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21021.2.6.11Behold0
509149ù kìyour (sg)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1362.14.1Pronouns0
511159ù kì pà qɛ̀become someone's turn1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21599.5Change of state0
509150ù òthou, you (sg) (D.O.)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1362.210.2.3.1Nominative-accusative0
511102ù sɨ̀pay attention to1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21366.22Exchanges0
506959ù tshì (mú)relatives1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3030
510472ù tsìsupport with hand1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19006.16Holding0
510475ù tsìbend over (while walking)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19019.5Change of state0
509956ù tsì ~ ù tsǐhelp by the arm1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang169710.0Grammatical Words0
512384ù tsǐgrab, seize1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25996.16Holding0
512409ù tsǐhave caught1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26108.2Abstract verbs0
511988ù tsù qɛ̌accustomed1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24588.3Psychological verbs0
512410ù tʂuàhave caught1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26108.2Abstract verbs0
510825m,2436,m,mù |sù-mí-qè ʐàenvy, despise [look-NEG-a.little]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20228.3.2.6.2Envy0
511465p,660,sù-nà-(qɛ̌)recover (from illness) [p-good-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22651.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
511467p,660,sù-nà-(qɛ̌)recover (from injury) [p-good-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22661.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
507213ú khuéitortoise {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4272.1.6Reptiles and Amphibians0
509153ú lèyou (pl)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13654.1Pronouns0
509155ú lè kìyour (pl)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1365.14.1Pronouns0
509151m,m,2504,mú lè nə̀ qóyou two1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13644.1Pronouns0
511723m,127ú ʑɛ̀sleep [CMD-sleep]v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23591.1.4.1Sleep/Be asleep0
509781yè-ŋaò-tháboil, decoct (medicine) [medicine-b-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16295.4Instruments and therapies0
507723yæ̀N pácourtyard {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6889.10.5Places in general, countries0
507724yæ̌n tsɨ̀-qàcourtyard [b-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6889.10.5Places in general, countries0
507566yɛ̀medicine {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6135.4Instruments and therapies0
509327yɛ́flat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14377.1.5.1General - form0
509434yɛ́smooth, slippery1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14877.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
509318ỳn thá ~ yæ̀n tháround, circular, spherical {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14329.7.1Shape and size0
507662ý ʂɨ̥̀jade {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6590
508303ýN tɕhìfortune, luck {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9778.1Abstract Entities0
509613zànoisy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15627.1.4.3Hear0
5110616725zàcry, weep1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21181.8.8.2Cry/Weep0
512037zàmake noise1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24776.14Construction0
511091zádredge up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21316.11Digging, excavation0
512154záscoop (water)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25236.11Digging, excavation0
507369záfoodstuff1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5115.5Cooking Implements0
511776zá dʐìspread out, unfold1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23799.5Change of state0
512131zá tʂíwinnow [grain + winnow?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25133.1.10Verbs involving plants0
5112226725zècry (bird)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21801.8.8.2Cry/Weep0
511483zèshout, yell1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22728.5.4.1Loud0
507994zè tèruler (measure)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8114.2.5.2Civil leaders0
508385zè ʐə̀lien.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10188.5.10.4Falsehood0
511529zè ʐə̀ pùtell lie1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22871.8.7Speak/Say/Tell0
510288zéhold in mouth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18201.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
511223zétake aim1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21816.21Acquisitions0
506432zé qàcountry, nation1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang769.10.3Governable units (towns, parts of towns)0
506888zé tsùgrandson1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2814.7.3Later generation0
506889zé tsù (tɕè)granddaughter1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2824.7.3Later generation0
506827zé-bʐàemperor, king [king-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2544.2.5Nobility0
510872ozěcluck (chicken)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20432.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
510874zěmiao (cat)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20442.1.3Feline0
510876zěbray (donkey)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20458.5.4.1Loud0
510879zěneighv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20468.5.5Sounds0
510883zěmoov.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20470
510888zěgrunt (pig)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20492.1.11.1Bark (of dog)0
510891zěbleat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20502.1.8Ovine and Hircine0
510892zěroar (tiger)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20518.5.5Sounds0
510896zěroar (lion)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20528.5.5Sounds0
510900zěhowl (wolf)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20538.5.5Sounds0
511505zěrecognize (word)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22788.3.1.13.1Think0
510252zoùwait1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18096.1.1.6Wait0
511694zòstand up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23491.5.2Foot0
5122686697?zòchiselv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25585.11.5.3Cutting/Boring0
5080636697?zòchisel {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8525.11.5.3Cutting/Boring0
509347zóvertical, upright1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14489.2.1Up0
509782zóboil, decoct (small amounts)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16296.6Verbs requiring liquids0
511423zóraise1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22526.7.7Up, etc.0
512407zó pàclutch, grasp1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26096.16Holding0
507376zueí-zàseed [seed-food]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5143.1.4Seeds and flowers, nuts0
506358587zuèfield1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang443.2.5Landforms and geographical features0
506303587,mzuè (pè)earth, ground, place1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang243.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
506428587,mzuè pèplacen.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang759.10.5Places in general, countries0
506364587,mzuè ʐídry field [field + dry]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang466.6Verbs requiring liquids0
512125zuìswallowv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25111.3.5.6Swallow0
5072973559zuìpit, stone (also 'testicle')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4753.1.2Plant parts and types0
5081563559zuìbullet1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8995.15War and violence1
506591zuì zuítesticles1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1451
511531zuí suìsow broadcast1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22882.1.12Porcine0
511153zuɛ̀leak (rain)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21576.6Verbs requiring liquids0
511009zuɛ̀ dʑíreclaim wasteland1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20970
510565587,mzuɛ̀ liéplow [field-plow (b)]v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19326.11Digging, excavation0
506721zuɛ̀ méspeech1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1981.8.7Speak/Say/Tell0
508215zuɛ̀ mélanguage, speech1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9325.8Religion0
508426587,m,m,m,mzuɛ̀ pè-nə̀-nó-bʐàarea [place-have-how-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10349.2.7Extent0
508513587,m,m,mzuɛ́ pè-qà tàunderground [field-under]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10703.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
511083zɛ̀hot (spicy)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21280
5111775686,mzɛ̀ bùnumb1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21651.5.11Numb/Paralyzed1
508196zɛ̀ dzɨ̀paper1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9235.1Waste products0
511127zɛ́estimate, measure1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21468.3.1.13.2Plan0
506453zɛ́ qàyamen, government1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang895.8Religion0
507017zɨ̀bull1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3262.1.2Bovine0
5086342409,1016zɨ̀ lə̀April1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11269.1.2Months and Years1
507002zɨ̀ nə́ kìhuangniu bull1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3172.1.2Bovine0
506657621,mzɨ̀ qétongue1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1721.3.3Tongue0
506660621,m,mzɨ̀ qé-tsúuvula [tongue-small]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1731.3.5.1Uvula0
5087282409zɨ̀ qófour1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11779.9Numbers and numeric expression0
5087692409,mzɨ̀ sáforty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11979.9Numbers and numeric expression0
5087712409,m,m,3540,mzɨ̀ sá ȵà à qóforty-one1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11989.9Numbers and numeric expression0
511415zɨ̀ tàrob1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22506.2.2.1Assorted action verbs0
512353zɨ̀ tàcontend for1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25866.5Fighting0
512387zɨ̀ tàcatch hold of1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26006.21Acquisitions0
508541zɨ̀ tsétime1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10849.1.5Other Intervals0
508615zɨ̀ tsédate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11179.1.1Adverbial uses0
508717zɨ̀ tsɛ́ sè̥lucky day1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11731.5.3.2Five0
511311zɨ̀ ʑécircle, linger1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22129.7.1Shape and size0
507000zɨ̀-(bʐá)huangniu bull [bull-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3172.1.2Bovine0
507008zɨ̀-ʂàbreeding yak, stud [bull-breed]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3212.1.2Bovine0
5064702409,mzɨ̀-ʑàlimbs [four-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang981.5.3.1Limb/Branch0
510545zɨ́give1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19266.23Giving0
507604ŋaò tsɨ̀cotton overcoat {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6305.1Waste products0
509783ŋaò-thàboil (porridge) [b-s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16306.6Verbs requiring liquids0
5091362530ŋàI (nominative)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13594.1Pronouns0
509173ŋà kí ʐàmyself1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13734.1Pronouns0
508304ŋà mú làN tɕàmagic1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang977.15.8.3.2Magical0
5091402530,m,2504,mŋà-lè-(nə̀-qó)we two [I-he-two-CL]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13604.1Pronouns0
510576ŋàn tháestimate {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19358.3.1.13.2Plan0
510711ŋàn-thá-ʐàdoubt [b-s-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19828.3.1.12.1Know, Believe0
512198ŋáhave (wealth)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25378.2Abstract verbs0
512206ŋáthere is (tree)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25399.2.7Extent0
512209ŋáthere is (a matter)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25409.2.7Extent0
512220ŋáhave (something in milk)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25428.2Abstract verbs0
512229ŋáhave (benefit)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25448.2Abstract verbs0
512236ŋáhave (use)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25458.2Abstract verbs0
509559ŋá mùrich, wealthy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15385.9Monetary Terms0
506790ŋá mùrich person1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2345.9Monetary Terms0
508017ŋáN tsɨ̀saddle {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8255.14Husbandry0
511425ŋǎo thàpry {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22536.2.2.1Assorted action verbs0
511575ŋèinjure1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23046.4Harm0
509972ŋéhum a tune1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17048.5.5Sounds0
507205ŋíŋ kɚ́parrot {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4212.2.4.1Particular birds0
5085902538ŋò2d earthly branch (cow)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11051.5.3.1Limb/Branch1
5069972538ŋòcow, bovine1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3162.1.2Bovine0
507015ŋò bò tsúcalf1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3251.5.7Leg0
506541ŋò kɛ́knee1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1271.5.8.4Knee0
506539ŋò kɛ́ pù tɕìkneecap1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1271.5.8.4Knee0
5070212538,mŋò miàcow (female)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3272.1.2Bovine0
506791ŋò tiù mú-kæ̀ bʐìcowherd [cowherd-child]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2351.5.3.2Five0
507509ŋò tshɛ̀beef1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5852.1.2Bovine0
5070232538,253,253ŋò ȵà ȵácow milk1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3282.1.2Bovine0
5077432538,mŋò ʐécow shed1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6962.1.2Bovine0
5070032538,m,2499,sŋò-mià-nə́-kìhuangniu cow [cow-female-red-NOM]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3182.1.2Bovine0
5063972536ŋósilver1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang603.2.4Elements, metals, alloys0
510623ŋó tshòkneel1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19511.5.8.4.1Knee-deep0
5079792536,m,mŋó-tɕìn tsèsilver coin [silver-money]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8003.2.4Elements, metals, alloys0
5076582536,m,mŋó-ȵà-kàtreasure [silver-and-gold]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6573.2.4Elements, metals, alloys0
509466ŋuècorrect, right1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14978.3.3.9Correct0
510744ŋuɛ̀know how to1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19958.3.1.12.1Know, Believe0
511645ŋuɛ̀be1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang232910.4.1.1Grammatical case0
511678ŋuɛ̀skilled, proficient1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23429.6.1.2Positive Human Qualities1
5071862527,mŋæ³⁵ uòwild goose {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4123.2.5Landforms and geographical features0
5109362541,mŋɛ̀ ɕíborrow, lend (money)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20686.22Exchanges0
5109392541,mŋɛ̀ ɕíborrow, lend (tool)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20696.22Exchanges0
5093026130ȵàdeep1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14247.1.5.3Position - high/low0
512491ȵàand1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang264310.1.2.1Compound0
509231ȵà kí (lɛ̀)how1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139510.1Ontological0
509237ȵà kí lɛ̀ nìwhy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139810.5.3WH words0
509881m,m,2436,mȵà kí-mì-ŋuɛ̀must, have to [what-not-be]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16668.2Abstract verbs0
509124ȵà qósome, a few1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13549.9Numbers and numeric expression0
509234ȵà qó (lɛ̀)how many? (<10)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139710.1Ontological0
509229ȵà tièfor how long1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139410.1Ontological0
506527253,253ȵà ȵábreast1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1211.4.4.3Chest0
506629253,253ȵà ȵámilk (=breast)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1610
509232ȵà ȵó (lɛ̀)how much (> 10)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139610.1Ontological0
510664ȵà ȵó-ȵùadd up to (amt of money) [how.much-add.up.to]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang196510.1.1Prepositions0
506949ȵá bʐàmother's sister1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3004.7.1Previous generation0
5069572492,mȵá bʐàfather's sister (3d person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3024.7.1Previous generation0
5069652492,mȵá bʐàmother-in-law1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3054.7.4Related by marriage0
506976ȵá bʐàstep-mother1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3086.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
508326ȵá gì-tʂɨ̀ lèreason, purpose [what-matter]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9888.1Abstract Entities0
508325ȵá gɛ̀ lɛ̀reason, purpose1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9888.3.1.13.1Think0
508614ȵá ì dzù12 earthly branches {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11161.5.3.1Limb/Branch0
506911ȵá ȵàfather's older brother's wife1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2881.5.3.2Five0
506948ȵá ȵàmother's sister1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3004.7.1Previous generation0
506954ȵá ȵàfather's sister (3d person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3024.7.1Previous generation0
506967ȵá ȵàmother-in-law1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3054.7.4Related by marriage0
506977ȵá ȵàstep-mother1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3086.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
5069222492,mȵá-bʐàfather's younger brother's wife [mother/aunt-big]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2904.7.1Previous generation0
511835ȵè tálick1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24011.3.3.1Lick0
508143ȵǐŋ tsɨ̀roller for mill {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang88910.1Ontological0
507856m,2658ȵò séfirewood1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7445.11.5.5Tools pertaining to fire0
511005ȵóoperate (vehicle)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20955.1Waste products0
511086ȵùcome (used for rain)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21306.7.1Inward0
511785ȵùfill (eyes with tears)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23826.11Digging, excavation0
512367ȵùmerit, be worth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25915.8.2.3Religious persons/things0
506682ȵæ̀n thìspleen {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1821.7.4Spleen0
508123ȵæ̀N tsɨ̀upper millstone {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8829.2.1Up0
508289ȵæ̀n uàŋ láo iɛ̀Yama, King of Hell {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang96510.1.1Prepositions0
508144ȵə̌N tsɨ̀roller for mill {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang88910.1Ontological0
508012ȵɛ̀n tsɨ̀chain {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8215.1Waste products0
509653ɕaò tɕhìstingy {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15819.6.2.2Negative Human Qualities0
507597ɕaó tɕínfront of Chinese jacket {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6271.4.4Front0
512054ɕaó χuàdigest {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24861.7.6.2Digest0
509975ɕàtranscribe1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17050
512078ɕàwrite1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24946.2.2.9.1Write0
511579ɕà lyàdiscuss1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23050
507300ɕà qè lè kísprout1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4763.1.10Verbs involving plants0
507560ɕà qɛ̀tea (leaves)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6103.1.1Names of trees and shrubs0
507825ɕà ɕàbox {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7295.1Waste products0
509120ɕáa fewCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13539.9Numbers and numeric expression0
508255ɕáovertical flute, Qiang flute {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9525.1Waste products0
507974ɕéliter measuren.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7979.8Measure Words0
509920ɕé tshoù zɨ́wipe away, erase1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16826.2.2.1Assorted action verbs0
507699ɕé tsɨ̀mat {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6785.11.9.4Furnishings0
506921ɕéN ɕèNfather's younger brother's wife1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2901.5.3.2Five0
5064042676ɕìiron1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang633.2.4Elements, metals, alloys0
5064052676ɕìiron1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang633.2.4Elements, metals, alloys0
510844ɕì bàpick up, collect1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20316.10.4Intentional separation - Sort0
5067992676ɕì diò múblacksmith1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2374.2.1.4Artists and Artisans0
5081142676ɕì dɛ̀-tsúsickle [knife-small]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8785.3Diseases0
5078972676ɕì dɛ́knife1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7625.5Cooking Implements0
5081152676,mɕì dɛ́wood-chopper (ɕì='iron')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8793.1.2Plant parts and types0
508350ɕì kuàncustom, habit {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9995.8Religion0
506466ɕì peíbody1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang971.1.1Body0
508537ɕì peí qà tàlower half of body1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10830
508535ɕì peí qɛ̀ tèupper half of body1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10829.2.1Up0
511994ɕì pé-ʁuà làbathe [body-bathe]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24616.6Verbs requiring liquids0
507914ɕì zàspoon, scoop1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7695.5Cooking Implements0
5081122676,mɕì-dɛ́sickle [knife, iron-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8785.3Diseases0
5111202676,mɕì-guísmelt [iron-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21433.2.4Elements, metals, alloys0
5080752676,mɕì-piáfire shovel (small) [iron-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8583.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
5079552676,m,2676,mɕì-tè ~ ɕí-tèfire tongs [iron-pinch]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7873.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
506779ɕìN sɨ̀teacher1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2276.19Social action0
509576ɕìN ɕìNfresh {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15459.6.1.1Positive Qualities0
509101ɕílifetimeCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13431.1.2.1Life/Live/Alive0
512260ɕí tɕhɨ̥̀waste1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25555.1Waste products0
512000ɕǐ-tɕhìcurious {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2463.18.3Psychological verbs0
506394ɕòmine1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang583.2.9Rocks and minerals0
510515ɕò (ʐá)bold, dare to (WT sdo-ba)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19169.6.3Neutral0
507631ɕòŋ tɕìturban, head scarf1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6435.11.8.2.1.1Head0
511939ɕófinish, complete1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24409.5Change of state0
509566ɕó tèclean1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15416.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
509370ɕyábright1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14607.1.11.1Light0
506251ɕyálight, brightness1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang37.1.11.1Light0
509696ɕyá-ɕyá-tsɨ̀glittering [bright-bright-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15987.1.11.1Light0
506625ɕyæ̀Ntinea, skin fungus {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1581.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
508368ɕyæ̀N thádanger [b,s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10091.5.3.2Five0
509687ɕyæ̀n tháprecipitous {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15957.1.5.3Position - high/low0
512069ɕyɛ̀ thápeel with knife {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24911.5.3.2Five0
507114ɕỳwild carnivore1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3753.2.5Landforms and geographical features0
507117ɕỳwild herbivore1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3763.2.5Landforms and geographical features0
506269ɕỳ qélightningn.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang103.2.1Weather and seasons0
506267ɕỳ qé ɕyàlightningv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang103.2.1Weather and seasons0
510199ɕỳ qɛ́ ɕyàlightningv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17903.2.1Weather and seasons0
510135ɕỳ χóhunt1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17656.2.2.1Assorted action verbs0
506812ɕỳ χó-mùhunter [hunt-AGT]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2436.2.2.1Assorted action verbs0
508167m,m,m,1423ɕỳ χó-ʐɛ̀ pùtrap [hunt-hole]n.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9085.14Husbandry0
508369ɕỳn thádanger [b,s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10091.5.3.2Five0
511411ɕæ̀N pièinlayv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22480
508250ɕæ̀N tɕhìcymbals1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9505.1Waste products0
508339ɕɛ̀ gúlife1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9951.1.2.1Life/Live/Alive0
510111ɕɛ̀ liá phì̥break by poking1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17549.5Change of state0
510707ɕɛ̀ pé ŋàpregnant1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19811.9.6.1Pregnant0
506749ɕɛ̀ qù ʑí kì (kɛ̀ bʐí)baby1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2114.2.11Stages of growth0
510708ɕɛ̀ tà ŋápregnant1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19811.9.6.1Pregnant0
509056ɕɛ́liter (liquid) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13173.2.3Water and other liquids0
509058ɕɛ́two (liters)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13189.9Numbers and numeric expression0
509203ɦàthat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138410.1Ontological0
508533ɦà -downwardpfx.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10819.2.2Down0
511172ɦà dàset (sun)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21646.17Putting0
508806ɦà diù-uáhundred thousand [ten-ten.thousand]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12159.9Numbers and numeric expression0
508623ɦà diútenth of month1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11219.9Numbers and numeric expression0
508739ɦà diú (qò)ten1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11839.9Numbers and numeric expression0
508646m,m,1016ɦà diú lə̀October1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11329.1.2Months and Years1
511767ɦà dʐuàlandslidev.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23743.2.6Natural disasters0
509868ɦà dʐuà zɨ̂cause landslide1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16608.2Abstract verbs0
509865ɦà dʐuǎcollapse, landslide1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16599.5Change of state0
509952ɦà dʐuǎdestroyed (of a house)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16966.9Undoing0
508758ɦà gùnineteen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11929.9Numbers and numeric expression0
509159ɦà ís/he1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13661.5.3.2Five0
509208ɦà íthat one, it, that person1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138510.1Ontological0
509160ɦà í kìhis, her1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1366.14.1Pronouns0
509213ɦà í qàthere1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13879.2.7Extent0
509181ɦà í ỳ í lèher-/himself1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13754.1Pronouns0
510582ɦà khú thàbind, hoop, make barrel {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19376.13.1Tying0
512402ɦà kuì kèbig enough1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26079.7.2Verbs referring to size/shape0
510014ɦà kuì qɛ̀big enough to hold1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17199.7.2Verbs referring to size/shape0
510533ɦà liâturn around (self)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19216.7.6Circularly0
509156ɦà lís/he1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13661.5.3.2Five0
511216ɦà lòŋ thâcover [p,b,s]v.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21785.8Religion0
509217ɦà mélike that1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13898.3.1.1.1Like0
509729ɦà mé à dièscrappy, fragmentary1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16110
511829ɦà mòdark (sky)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23999.4Colors0
511987ɦà mɛ̀extinguish1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24573.2.12.1Verbs pertaining to fire0
508754ɦà nə̀seventeen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11909.9Numbers and numeric expression0
508744m,2504ɦà nə́twelve1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11859.9Numbers and numeric expression0
508650m,m,1016ɦà nə́ lə̀December1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11349.1.2Months and Years1
511157ɦà phɛ̀ qɛ̂become someone's turn1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21599.5Change of state0
509876ɦà piáis closed (mouth)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16646.2.2.6.2Close0
509878ɦà piáclose (mouth)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16656.2.2.6.2Close0
509903ɦà piá piàflattenv.i.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16766.2.2.1Assorted action verbs0
511214ɦà qhuécoverv.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21785.8Religion0
509157ɦà qós/he1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13661.5.3.2Five0
509206ɦà qóthat one1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138510.1Ontological0
509880ɦà séclose (eyes)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16656.2.2.6.2Close0
508745ɦà síthirteen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11869.9Numbers and numeric expression0
511183ɦà suè zɨ̀covered (with dust)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21685.8Religion0
510088ɦà tàpass along1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17456.7.10Move with something else0
511739ɦà thoú thàseep into {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23646.6Verbs requiring liquids0
512242ɦà tǐŋ thà sèagree on, arrange [p,b,s,s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25471.5.3.2Five0
512187ɦà toùought1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang253410.0Grammatical Words0
511124ɦà toú zɨ̀coolv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21457.1.2.3Temperature0
511150ɦà tòuhold closely1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21566.16Holding0
510804ɦà tshèn tháaccumulate {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20166.21Acquisitions0
510020ɦà tshǐclear up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17219.6.1.1Positive Qualities0
510855m,2315ɦà tshoùdrop, descend, land1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20366.16Holding0
511698ɦà tshoùtumble down1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23506.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
510857m,2315,mɦà tshoù zɨ́drop (CAUS)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20376.16Holding0
510295m,2315ɦà tshoǔdrop down1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18226.16Holding0
512033m,2315ɦà tshoǔfall into trap1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24766.1.1.4.2Fall0
511217ɦà tshuɛ́coverv.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21785.8Religion0
511889ɦà tsoǔpush forward, promote1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24246.2.2.3.1Push0
511903ɦà tsoǔfade1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24289.5Change of state0
511538ɦà tsoǔ thàfill in (bottle) (tsoǔ=b?)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22906.11Digging, excavation0
510803ɦà tsuǎcollect capital1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20156.21Acquisitions0
511696ɦà tuàtumble down1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23506.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
511280ɦà tɛ̀ tɛ̀ zɨ̂moisten1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22016.6Verbs requiring liquids0
511877ɦà tɛ̀ tɛ̌moisten, soak1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24206.6Verbs requiring liquids0
510956ɦà tɛ̌ ~ ɦǎ tɛ́ tɛ̀soak, immerse1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20766.6Verbs requiring liquids0
508741ɦà tɨ́eleven1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11849.9Numbers and numeric expression0
508648m,m,1016ɦà tɨ́ lə̀November1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11339.1.2Months and Years1
509777ɦà tɕhàpush down1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16286.2.2.3.1Push0
511749ɦà tɕhá-ȵà-tɛ̀ bɛ́ bɛ̀break to bits [break-and-broken to bits]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23679.5Change of state0
511748ɦà tɕhá-ȵà-ʂà qà làbreak to bits [break-and-damage]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23679.5Change of state0
511313ɦà tɕhuán thàcoil up (snake) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22139.7.1Shape and size0
512007ɦà tɕoǔdescend1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24666.7.8Downward0
508753ɦà tʂhòusixteen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11899.9Numbers and numeric expression0
508757ɦà tʂhɛ̀eighteen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11919.9Numbers and numeric expression0
509829ɦà uì thâsurround1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16456.2.2.2Move an object0
508749m,2409ɦà zɨ̀fourteen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11879.9Numbers and numeric expression0
509216ɦà zɨ̀that side, there1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138810.1Ontological0
506326ɦà zɨ̀riverbank1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang323.2.3Water and other liquids0
508751ɦà ŋàfifteen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11889.9Numbers and numeric expression0
509164ɦà ŋáthey, them, those people1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13684.1Pronouns0
509211ɦà ŋáthose1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138610.4.3.2Demonstrators0
509166ɦà ŋá kìtheir1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1368.110.2.3.2Possessive0
509832ɦà ŋá lɛ̀ ŋuɛ̀include1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16468.2Abstract verbs0
509163m,m,2504ɦà ŋá-nə̀-qóthey two [they-two-CL]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13674.1Pronouns0
510808ɦà ɕàtake notes1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20186.21Acquisitions0
512060ɦà ɕàreduce (swelling)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24881.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
509987ɦà ɕǎsinkv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17096.6Verbs requiring liquids0
511825ɦà ɕyà (qɛ̌)bright (sky)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23987.1.11.1Light0
512152ɦà ʁàbite into1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25221.3.4.4Bite/Hold in Mouth1
510260ɦà ʁólower (head)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18120
511933ɦà ʁôbend over1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24389.5Change of state0
509830ɦà ʁuěsurround1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16456.2.2.2Move an object0
509161ɦà ʐòhim, her (D.O.)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1366.24.1Pronouns0
512416ɦà ʐuâconquer1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26136.5Fighting0
508685ɦà-doúago, before1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11529.1.5Other Intervals0
511144ɦà-kiè-ȵá-ɦà-dâspread, circulate [down-go-and-down-give]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21539.2.2Down0
511722ɦà-né-zɨ̀put to bed [DOWN-bed-CAUS]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23581.5.3.2Five0
509899p,2483ɦá nə̌darken [p,black]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16749.4Colors0
508392ɦǎ dʐì dʐácrevice, crack1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10223.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
508393ɦǎ dʐǐcrevice, crack1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10223.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
509202ɦǎ lɛ̀yonder, way over there1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13839.2.4Apart0
510974ɦǎ ʑìreside, dwell1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20826.2Action Verbs with Patient0
5062521016ɬə̀moon1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang43.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
512136ʁàitch, tickle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25151.6.5.5Itch/Scratch0
512150ʁàbite1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25211.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
507311ʁà mù-phóalmond tree1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4813.1.2Plant parts and types0
507352ʁà múalmond1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4980
507189ʁà-ìpheasant [wild-chicken]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4132.2.4.1Particular birds0
511909ʁèshed (skin)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24295.11.9.1Kinds of dwellings0
511053ʁè ʁágnaw1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21151.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
511052ʁoùagree, consent1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21148.3.1.4.1Agree0
512252ʁoù ʐà ~ ʁoù ʐǎwilling1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25528.3.1.8.1Willing0
511372ʁoú ʂè tʂhɛ̀break (bowl) (SIMP)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22329.5Change of state0
507363ʁò lòwalnut1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5083.1.4Seeds and flowers, nuts0
508876ʁòutreeCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12483.1.2Plant parts and types0
507907ʁòuhandle (of mug)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7665.1Waste products0
510289ʁóturn around (self)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18216.7.6Circularly0
508902ʁóubowl (of rice)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12595.1Waste products0
508913ʁóubowl (of noodles)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12625.1Waste products0
507918ʁóubowl (also 'teacup')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7715.1Waste products0
509627ʁuàstupid, foolish1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15708.3Psychological verbs0
511996ʁuà làwash (face)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24626.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
507745ʁuà léanimal shed1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6962.3Associated Animal Terms0
5086361306,1016ʁuà lə̀May1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11279.1.2Months and Years1
5087291306ʁuà qófive1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11789.9Numbers and numeric expression0
508606ʁuà sà9th earthly branch (monkey)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11122.1.9Simian0
507124ʁuà sàmonkey1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3812.1.9Simian0
5087731306ʁuà sáfifty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11999.9Numbers and numeric expression0
5087751306ʁuà sá ȵà à qófifty-one1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12009.9Numbers and numeric expression0
508040ʁuà tsɨ̀whip1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8375.14Husbandry0
511653ʁuà ɚ̀use, employ1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23326.2.2.7.1Use0
508454ʁuà ʐàoutside (of room)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10499.2.7Extent0
509044ʁuà-dʐòuhalf catty [5-liang]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13119.8Measure Words0
510558ʁuáhookv.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19305.4Instruments and therapies0
510569ʁuáraise with hook1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19346.7.7Up, etc.0
510646ʁuǎcall (person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19608.5.13Beckon0
510650ʁuǎcry out1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19611.8.8.2Cry/Weep0
510903ʁuǎcalled (name)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20548.5.13Beckon0
510720ʁuǎ ɚ̀call dog1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19868.5.13Beckon0
511456ʁuèmarry (of man)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22626.19Social action0
512328ʁuèconvene1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25780
506869ʁuè dágrandmother1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2744.7.1Previous generation0
506873ʁuè iáfather1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2754.7.1Previous generation0
506941m,2362ʁuè kùmother's brother1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2971.5.3.2Five0
506876ʁuè miámother1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2764.7.1Previous generation0
506910m,2507ʁuè nə́father's older brother's wife1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2881.5.3.2Five0
506951m,2507ʁuè nə́mother's sister1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3004.7.1Previous generation0
506955m,2507ʁuè nə́father's sister (3d person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3024.7.1Previous generation0
506966m,2507ʁuè nə́mother-in-law1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3054.7.4Related by marriage0
506866m,1634ʁuè pàgrandfather1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2734.7.1Previous generation0
506891ʁuè póelder brother1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2834.7.1Previous generation0
506907ʁuè púfather's older brother1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2871.5.3.2Five0
506915ʁuè púfather's younger brother1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2891.5.3.2Five0
506961ʁuè púfather-in-law (3d person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3044.7.1Previous generation0
506939ʁuè tɕìolder brother's wife1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2961.5.3.2Five0
506968m,2507ʁuè ȵámother-in-law1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3054.7.4Related by marriage0
511953ʁuè ɕíentrust1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24458.3Psychological verbs0
506895ʁuè-tɕéelder sister1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2844.7.1Previous generation1
506308ʁuò ɚ́foothills1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang260
507586ʁuɛ̀silk, satin1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6225.1Waste products0
507585ʁuɛ̀ sè lìsilk thread1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6215.11.6Textile0
508132ʂaì tsɨ́sieve {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8855.5Cooking Implements0
509473ʂàalive1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15011.1.2.1Life/Live/Alive0
509796ʂà pán thàbreak open {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16359.5Change of state0
511756ʂà qà là zɨ̂damagev.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23706.4Harm0
511926425,3383ʂà qhádislocate (joint)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24346.9Undoing0
511668ʂà thiètidy up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23379.6.1.1Positive Qualities0
506372ʂà-bé zɨ̀sand [b-powder]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang483.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
508230ʂàN kɚ̀work song {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9406.1.1Affect0
509677ʂàn ɕìmournful, grieved {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15928.3.1.5.1.1Grief0
509969ʂán thàtaste, try {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17021.3.5.8Eat/Devour0
511570ʂán thàfan {b}v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23025.4Instruments and therapies0
507964ʂǎn tsɨ̀fan {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7925.4Instruments and therapies0
509856ʂè dʐídry (grain)v.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16576.6Verbs requiring liquids0
510231ʂè dʐuǎtopplev.i.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18026.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
510237ʂè guì zɨ̂knock down (wall)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18036.8Striking, hitting verbs0
510240ʂè guípour out1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18056.6Verbs requiring liquids0
510151ʂè guǐknock over1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17726.8Striking, hitting verbs0
510605ʂè quàclose (door)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19456.2.2.6.2Close0
510079ʂè sɨ́thread (needle)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17425.11.6Textile0
510040ʂè sɨ́ làtake out (from between)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17286.21Acquisitions0
510391ʂè thěhappen, occur1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18608.2Abstract verbs0
509923ʂè tshêguess accurately1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16848.3.1.12.1Know, Believe0
511867ʂè zuìswallowv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24161.3.5.6Swallow0
509483ʂégood1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15049.6.1.1Positive Qualities0
510150ʂé guì zɨ́knock over1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17726.8Striking, hitting verbs0
508413ʂé kìbenefit, advantage1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10308.1Abstract Entities0
511597ʂì pù tèreluctant (to part)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23118.3Psychological verbs0
5092205632,mʂí lèwho1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139010.5.3WH words0
509223ʂí lèwhich one (of people)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139210.5.3WH words0
511761ʂuàlock (door) {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23721.2.3Hair of Head0
508007ʂuàlock {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8191.2.3Hair of Head0
507835ʂuà tsɨ̀brush {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7345.11.8.4Toiletries0
508009ʂuà-zɨ́key [lock-child]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8205.1Waste products0
507149ʂuèi maò tsɨ̀otter {b. "water cat"}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3922.2.7Other Mammals0
511513ʂuɛ̀throw away1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22816.12Throwing0
508352ʂùage1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10009.1.2Months and Years0
508192ʂùbook {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9215.1Waste products0
509494ʂù lè qɛ̌aged, elderly1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15101.0The Body0
509498ʂù-tsà tsáyoung (of person) [age-small]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15117.1.8.3Neutral term0
510236ʂæ̀ dʐuà zɨ̂knock down (wall)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18036.8Striking, hitting verbs0
511307ʂæ̀ ʁáline up1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22109.7.1Shape and size0
510601ʂæ̀ ʁuâhung (passive)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang194310.0Grammatical Words0
510357ʂə̀ phɚ̀ zɨ̂break (thread)v.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18489.5Change of state0
510354ʂə̀ phɚ̌break (thread)v.i.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18479.5Change of state0
508529ʂɛ̀ -outward, downstreampfx.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10799.2.2Down0
512010ʂɛ̀ bǔgive birth (animal)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24676.23Giving0
512309ʂɛ̀ bʐǎflood1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25733.2.3Water and other liquids0
510103ʂɛ̀ diúspread (news)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17519.5Change of state0
5109201019ʂɛ̀ dʐǎproduce fruit1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20626.14Construction0
511607ʂɛ̀ dʐêelongate1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23150
511133ʂɛ̀ dʐì dʐásplit open, rend1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21496.9.3Chop, slice0
510494ʂɛ̀ dʐídry in sun1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19086.6Verbs requiring liquids0
511360ʂɛ̀ dʐuàruined (house)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22306.4Harm0
511925425,mʂɛ̀ dʐuɛ̀dislocate (joint)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24346.9Undoing0
511517ʂɛ̀ dʐú zɨ̀dissolvev.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22836.6.2Dissolve0
511315ʂɛ̀ dʐɨ́run1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22146.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
511318ʂɛ̀ dʐɨ́canter, trot1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22156.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
510002ʂɛ̀ dʑíopen (umbrella)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17146.2.2.6.1Open0
510193ʂɛ̀ dʑíopenv.t.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17886.2.2.6.1Open0
510918ʂɛ̀ dʑíuncover, take off (lid)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20616.2.2.1Assorted action verbs0
511523ʂɛ̀ guísplash, sprinkle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22856.6Verbs requiring liquids1
510233ʂɛ̀ guǐtopplev.i.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18026.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
510057ʂɛ̀ kɛ̀go out1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17346.7.2Outward0
511578ʂɛ̀ liâinjure1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23046.4Harm0
510317ʂɛ̀ loǔlose item1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18306.10.1Unintentional loss - Misplace0
511636ʂɛ̀ loǔlose something.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23256.10.1Unintentional loss - Misplace0
510051ʂɛ̀ lɛ̀marry (of a woman)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17326.19Social action0
510399ʂɛ̀ néferment1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18653.1.10Verbs involving plants0
511734ʂɛ̀ phù phɚ̀ripv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23626.9.2Carve, shave0
511541ʂɛ̀ phù seìscattered (pearls)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22916.10.3Wide separation - Scatter0
508453ʂɛ̀ piàoutside, downstream1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10499.2.7Extent0
510306ʂɛ̀ qà dzôfall, tumble1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18266.1.1.4.2Fall0
511164ʂɛ̀ qà là (zɨ́)broken1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21617.1.5.1General - form0
510933ʂɛ̀ qhà lǎopen (of shoes)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20676.2.2.6.1Open0
511700ʂɛ̀ qɛ̀ dzôfall over (especially person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23516.1.1.4.2Fall0
506478m,386,2018ʂɛ̀ qɛ̀ piâbraid1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1011.2.3.2Queue/Braid0
510415ʂɛ̀ qɛ̀ toùturn inside out1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18716.7.6Circularly0
506616ʂɛ̀ thɛ̀ thoǔburnn.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1543.2.12.1Verbs pertaining to fire0
511789ʂɛ̀ thɛ̀ thoǔscald, burn1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23846.6Verbs requiring liquids0
511449ʂɛ̀ thɛ̌take, fetch1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22606.21Acquisitions0
511639ʂɛ̀ tǐdefeated1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23266.5Fighting0
511922m,2315ʂɛ̀ tshoǔfall (of hair)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24336.1.1.4.2Fall0
511168ʂɛ̀ tsí dʐà zɨ̀gather, coil1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21626.13.5Join (general)0
510000ʂɛ̀ tɕáfill to bursting1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17136.11Digging, excavation0
510068ʂɛ̀ tɕǐappear1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17389.5Change of state0
511139ʂɛ̀ tɕòflow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21516.6.1Float0
511611ʂɛ̀ tɕòstick out (one's head) (SIMP)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23163.1.2Plant parts and types0
512023ʂɛ̀ tɕòsnowv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24713.2.1Weather and seasons0
512026ʂɛ̀ tɕòhail (p,v)v.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24723.2.1Weather and seasons0
511373ʂɛ̀ tʂhɛ̀ (tʂhâ)break (bowl) (CAUS)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22339.5Change of state0
511610ʂɛ̀ tʂhɨ́stick out (one's head) (CAUS)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23163.1.2Plant parts and types0
510841ʂɛ̀ zoùmarry off daughter1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20306.19Social action0
510498ʂɛ̀ zuì ~ ʂɛ̀ zuǐhave a dry throat1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19098.2Abstract verbs0
511272ʂɛ̀ zɨ́straighten1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21986.2.2.2Move an object0
512149ʂɛ̀ ʁàbitten1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25201.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
509795ʂɛ̀ ʁèbreak open1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16359.5Change of state0
511548ʂɛ̀ ʐàspread out/apart1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22949.5Change of state0
511552ʂɛ̀ ʐà gûuntied, undone1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22956.13.1Tying0
510461ʂɛ̀ ʐɨ̀ ʐoú zɨ̀separate, part (CAUS)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18956.10.4Intentional separation - Sort0
508340ʂɛ̀ ʑìbirthday1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9961.1.2Life/Breathe/Exist0
512436ʂɛ̀ χèdrunk1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26201.3.5.9Drink0
506426ʂɛ̀ χuìlimestone {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang740
510539ʂɛ̀-liásever, cut off [p-v]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19239.2.4Apart0
510536ʂɛ̀-phɚ̌sever, cut off [p-v]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19239.2.4Apart0
511325ʂɛ̀-pə̀n-ʂɛ̀-pùsustain business loss [p-v-p-v]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22185.8Religion0
510537ʂɛ̀-tshoǔsever, cut off [p-v]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19239.2.4Apart0
510783ʂɛ̀-ʁá-ɕì uàassemble (a team) [p-team-arrange]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20086.19Social action0
509458ʂɛ́solid, durable1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14951.1.5Strength0
511699ʂɛ́ guǐfall over (especially person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23516.1.1.4.2Fall0
510065ʂɛ́ thɛ̀take out1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17376.21Acquisitions0
510053ʂɛ́ tiǒbreak out (with pox)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17339.5Change of state0
510059ʂɛ́ tiǒarise (of sun)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17351.1.4Wake/Conscious/Alert0
509808ʂɛ́ tǐlose, be defeated1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16386.10.1Unintentional loss - Misplace0
510058ʂɛ́ tɕǐarise (of sun)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17351.1.4Wake/Conscious/Alert0
510296ʂɛ́ tɕǒshed (tears) ('come')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18235.11.9.1Kinds of dwellings0
510049ʂɛ́ zoǔmarry (of a woman)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17326.19Social action0
510063ʂɛ́ ȵùcome out1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17366.7.2Outward0
510297ʂɛ́ ȵùshed (tears) (='come out')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18235.11.9.1Kinds of dwellings0
511621ʂɛ́ χuě ~ ʂɛ̀ χuédevelop (a sore)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23199.5Change of state0
510684ʂɛ́ χuìregret, repent {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19738.3.1.5.2Sad0
510926ʂɨ́ tɕhè (pù)marry1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20646.19Social action0
507355ʂɨ̌ tsɨ̀persimmon {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5003.1.5Fruits and vegetables0
510740ʐaǒ thàbrandish, wave {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19946.16Holding0
509094ʐànightCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13389.1.4Times of Day0
506315ʐà (ló)cliff1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang283.2.5Landforms and geographical features0
510931ʐà gútie (knot)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20666.13.1Tying0
507029596,590ʐà piáskin, hide1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3311.6.5Skin0
507637596,590,m,mʐà piá-phà dʐàleather jacket (Qiang vest) [skin-vest]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6475.11.8.2.1.2Upper body0
507610596,590,mʐà piá-phùleather clothing [skin-clothes]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6325.11.8.2.1Clothes (general)0
507492ʐà tésupper, dinner1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5785.5Cooking Implements0
506389ʐà-tsuéspring of water [rock-water]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang563.2.3Water and other liquids0
509421ʐáwatery, dilute1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14813.2.3Water and other liquids0
509424ʐáthin (of fabric)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14839.7.2Verbs referring to size/shape0
506317ʐá bʐàrock, boulder1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang283.2.9Rocks and minerals0
509834ʐá qàpeel (peanut)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16471.5.3.2Five0
509836596,586ʐá qàskinv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16481.6.5Skin0
511376ʐá qàcut open1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22346.9.3Chop, slice0
506319m,1423ʐè pùhole1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang293.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
506320ʐè pùhollow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang307.1.5.1General - form0
506343m,1423ʐè pùpit ('hole')1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang383.1.2Plant parts and types0
507169ʐè pùden1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4030
507025ʐè |kɛ́horn1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3291.2.2Horn(ed)/Antler0
5104642627ʐìsew1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18965.1Waste products0
506351ʐìroad1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang419.10.1Roads and Ways0
511445ʐì kàn thâhasten [m,b,s]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22596.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
511490ʐì kuɛ́take detour1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22746.21Acquisitions0
512186ʐì tálead the way1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25336.2.2.1Assorted action verbs0
508324ʐì-uɛ́principle, reason [road-exist]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9878.1Abstract Entities1
50940819ʐídry1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14766.6Verbs requiring liquids0
510492ʐídryv.i.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19076.6Verbs requiring liquids0
510655ʐídry (of weather)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19636.6Verbs requiring liquids0
509310ʐí kuàshriveled, shrunken1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14289.5Change of state0
508490ʐí lèbottom1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10629.2.2Down0
508495ʐí lèlower seat (not honored)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10640
508504ʐí lèon top of (a building)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang106710.1.1Prepositions0
509288ʐí-zɛ̀close, near [road-close]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14176.2.2.6.2Close0
509283m,622ʐí-χuàfar, distant [road-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14169.2.4Apart0
5070431431,mʐoù qóustallion1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3372.1.7Equine0
5075751431,mʐoù sɨ́horse fodder1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6172.1.7Equine0
5080291431,mʐoù-duɛ́bit (horse) [horse-mouth?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8302.1.7Equine0
5080201431,m,bʐoù-duɛ́-lòŋ tsɨ̀halter, bridle [horse-mouth-b]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8265.14Husbandry0
509291ʐònarrow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14199.7.2Verbs referring to size/shape0
509296ʐònarrow, cramped1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14219.7.2Verbs referring to size/shape0
507693ʐò tsɨ̀cotton-padded mattress {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6745.1Waste products0
5086011431ʐòu7th earthly branch (horse)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11102.1.7Equine1
5070391431ʐòuhorse1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3352.1.7Equine0
507040ʐòu bò tsúcolt, foal1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3362.1.7Equine0
5070451431,mʐòu miámare1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3382.1.7Equine0
508022ʐòu tá bʐèhalter1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8270
508038ʐòu tá bʐɛ̀reins1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8365.14Husbandry0
5077481431,mʐòu ʐéhorse shed1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6982.1.7Equine0
5077491431,m,mʐòu-khueí-bàhorse shed [horse-v-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6982.1.7Equine0
509429ʐòŋ χòsoft {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14857.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
512066ʐuàtan (hide)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24901.6.5.1Hide/Leather0
511521ʐuà (tiá)knead {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22845.5Cooking Implements0
512120ʐuápickle, cure1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25105.5Cooking Implements0
509412ʐuèmoist1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14776.6Verbs requiring liquids0
506638ʐæ̀ ʁoùbone1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1651.6.3Bone0
508391m,1423ʐə̀ pùgap, interval (hole, hollow)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10213.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
511502ʐə̀n tháexercise patience {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22770
511470ʐɛ̀ pù dɛ̀ uɛ̌lack, be short (one person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22678.2Abstract verbs0
5076245571,m,m,mʐɛ̀ tì-gù gúpant leg [pants-leg]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6381.5.7Leg0
5076265571,m,m,mʐɛ̀ tì-qhuà tácrotch of pants [pants-crotch]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6391.4.9.1Crotch/Fork0
5076235571,mʐɛ̀ típants, trousers1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6375.11.8.2.1.3Lower body0
509635ʐɛ̀ uɛ̀crafty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15730
506649m,m,m,425,m,m,m,425ʐɛ̀ ʁoú-ʐɛ̀ sà ~ ʐɛ̀ ʁoù-ʐɛ̀ sájoint [bone-joint]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1691.5.8Joint0
507553ʐɛ́soup1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6065.5Cooking Implements0
510455ʐɨ̀ ʐoúdivide (grain)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18926.10.4Intentional separation - Sort0
510458ʐɨ̀ ʐoúdivide family1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18936.10.4Intentional separation - Sort0
508855ʑàoxCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12412.1.2Bovine0
508956ʑàshoeCL1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12785.11.8.1Footwear0
507104ʑà kèwing1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3701.5.1.3Wing0
509431ʑà làsoft1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14857.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
509811ʑà púworship [m-do]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16395.8.1.3General/Other Religious0
511041ʑà púkowtow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21100
509594ʑétasty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15531.3.5.8Eat/Devour0
5104532588ʑéflyv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18912.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
511625ʑìgive birth1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23201.1.2Life/Breathe/Exist0
512199ʑìthere is (person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25389.2.7Extent0
512257ʑìbe at a place1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang255410.4.1.1Grammatical case0
509675m,660ʑì-nàcomfortable [life-good]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15918.3.2.3.1Comfort0
5093762789ʑóulightweight1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14637.1.5.1General - form0
512036ʑùmake noise1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24776.14Construction0
509717ʑú ʑù tsɨ̀light, buoyant1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16067.1.11.1Light0
510207ʑyácarry (money)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17936.2.2.2.1Carry0
510978ʑyáraise (hand)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20846.7.7Up, etc.0
511259ʑyátake, grasp1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21926.21Acquisitions0
511818ʑyápick up, carry (basket)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23946.10.4Intentional separation - Sort0
507924χaì tɕò-bálittle plate [b(hot.pepper)-dish]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7735.5Cooking Implements0
5101861716,mχà púyawn [b?-do]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17851.3.1.3Yawn/Gape0
510503χà sú kɛ̀ (ɕì)go to market1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19126.7.2Outward0
511508m,2670χà sɨ̀recognize (person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22798.3.1.13.1Think0
511679m,2670χà sɨ̀recognize1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23438.3.1.13.1Think0
511064χà tɛ̀ pûpraise1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21208.5.2.2Compliment, praise0
506241χà-súMianchi (village)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5.8Religion0
507416χài tɕhòchili pepper {b. "sea(=foreign) pepper"}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5393.1.5Fruits and vegetables0
507635χàn tɕínkerchief, neck scarf {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6455.11.8.2.2Special clothes and equipment0
509360χáyellow1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14559.4Colors0
509710χá χà tsɨ̀bright yellow, golden1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16049.4Colors0
507670χǎ ȵɚ̀ ~ χà ȵɚ́necklace {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6635.11.8.3Jewelry and Accessories0
510652χǎn thàweld {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19626.13.3With Tools0
509846χè ~ tə̀ χéfull of food1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16521.1.3.2Satiated/Full/Enough0
509526χoùfragrant1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15223.1.10Verbs involving plants0
509530χoùtasty1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15241.3.5.8Eat/Devour0
506299χoùscent1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang227.1.4.5Smell0
507531χoù kíspice, perfume (=flavor, smell)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5953.1.6.1Spices0
507325χoù phócypress1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4863.1.1Names of trees and shrubs0
508669χoù pútwo years from now1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11469.9Numbers and numeric expression0
508297χoù téincense1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9745.8Religion0
506356χoù-bágrassland [m-b]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang439.10.4Farm/Agricultural places0
506516χoú-dʐuà dʐuànape of neck [m-fold, dip]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1161.4.2.1Nape of Neck0
509034χòbox (of medicine) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13075.1Waste products0
508171χò iògunpowder {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9095.15War and violence0
510778χò liémix up (mortar) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20066.13.4Mix0
510914χò liéstir, mix {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20596.2.2.1Assorted action verbs0
509642χò mòharmonious {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15760
510768χò thâlive {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20031.1.2.1Life/Live/Alive0
507863χò tshaòtinder {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7473.1.6.4Building, Non-edible0
509639χò tɕhìgentle, kind {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15759.6.1.2Positive Human Qualities0
506814χò ɕàNmonk {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2440
507532χò ɕáNfennel, anise {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5960
509646χò ʂɨ̀fitting {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15789.7.2Verbs referring to size/shape0
510665χò ʂɨ̌suitable, appropriate {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19669.6.1.1Positive Qualities0
507824χò χòbox {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7295.1Waste products0
509578χò-thá-kì-lɛ̀alive [b-m-BOR-NOM-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15461.1.2.1Life/Live/Alive0
506666χòŋ nòNthroat (speech) {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1761.3.5Throat/Pharynx0
506665χòŋ nòN-quàthroat (eating) [b-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1751.3.5Throat/Pharynx0
507427χòŋ ʂàosweet potato {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5457.1.4.4Taste0
507089m,1764χó-khuèhound [hunt-dog]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3622.1.11Canine0
510915χǒ thàstir, mix {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20596.2.2.1Assorted action verbs0
508050χuà khɚ́sedan chair {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8445.11.9.4Furnishings0
507224χuàn sæ̀neel {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4342.2.5Fish and Mollusks0
510722χuàn tɕàin a great rush {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang198710.1.1Prepositions0
509344χuàn tɕìhorizontal {b?}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14477.1.5.4Position - front/back/side-side0
509617χuàn-tɕàagitated, confused [b-b?]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15656.7.10Move with something else0
507434χuàŋ kuàcucumber {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5503.1.5Fruits and vegetables0
507162χuàŋ suèi lɚ́yellow weasel {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3999.4Colors0
507545χuàŋ thàNdark sugar {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6039.4Colors0
509404χuáthin (of humans)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14749.7.2Verbs referring to size/shape0
509405χuápoor (of soil)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14759.6.2.2Negative Human Qualities0
511687χuáthin (of person)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23469.7.2Verbs referring to size/shape0
510697χuá tʂhuæ̌n-pùplay finger-guessing game [b-do]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19776.1.1.3Play0
510407χueì qɛ̌sproutv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18683.1.10Verbs involving plants0
510724χueì ɕìnlose heart {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19886.10.1Unintentional loss - Misplace0
509085χueímǔ (measure of land)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang133410.1.1Prepositions0
509704χueí phù phùdusty, covered with dust {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16013.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
511234χuèclear, obvious1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21849.6.1.1Positive Qualities0
510762χuèi làunclear (χuèi=b?)1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20019.6.2.1Negative Qualities0
509363χuégreen1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14569.4Colors0
509365χuéblue1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14579.4Colors0
509706χué χuè tsɨ̀green and glossy1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16029.4Colors0
509397χuì (là)muddy, turbid1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14713.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
506739χuì χuíHui nationality {b}1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2075.8Religion0
510581χuɛ́bind, hoopv.1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19376.13.1Tying0
508298χùn-phɛ̀spirit [b-m]1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9755.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
5079965398χɛ̀needle1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8125.1Waste products0
510158χɛ̀ tuágive/receive injection1997Qiang (Mianchi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17746.23Giving0