Etyma
tag num_recs chaptertitle chapter sequence protoform protogloss grpid plg grpno notes num_notes num_comparanda status public username
1146Body1.1.12.0guŋBODY / BACK2PTB0.1STC p.182, GSR, HPTB p.30921KEEP1stedt
Lexicon
3235 records found.
rn analysis reflex gloss gfn lgid language grpid grpno grp citation srcabbr srcid semkey chaptertitle num_notes
510992block up {b}v.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20906.2Action Verbs with Patient0
512174(à) dímeet, welcome1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25306.2Action Verbs with Patient0
509864(à) dzàcollapse, landslide1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16599.5Change of state0
510351(à) ìdie1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18461.1.6Die/Deathly0
510728(à) lòreturn to a place1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19896.2.2.1Assorted action verbs0
510373(à) piàhide self1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18541.6.5.1Hide/Leather0
510091(à) tòinfect, be contagious1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17461.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
510092(à) tòcontract illness1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17471.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
509954(à) tséhelp by the arm1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang169710.0Grammatical Words0
509953(à) tshòdestroyed (of a house)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16966.9Undoing0
509523(à) təùeasy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15219.6.1.1Positive Qualities1
510352(dà) bàdie1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18461.1.6Die/Deathly0
510355(dà) bàbreak (thread)v.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18479.5Change of state0
510082(dà) biàwear a hole into1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17436.2.2.1Assorted action verbs0
511527m,1102(dà) bíurinate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22861.5.3.2Five0
510932(dà) phà ɹàtie (knot)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20666.13.1Tying0
509840(dà) qàpeel off, flake off1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16499.2.4Apart0
510104(dà) qá ɹàspread (news)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17519.5Change of state0
508219(dà) qeí zə̀ mùstory1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9335.8Religion0
511417(dà) quà ɕórob1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22506.2.2.1Assorted action verbs0
510386(dà) sù páhungry1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18581.1.3Hungry0
509467(dà) tshàincorrect1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14980
508395(dà) tɕhàcrevice, crack1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10223.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
510085(dà) zɨ́pass along1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17456.7.10Move with something else0
510905(dà) zɨ́give1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20566.23Giving0
512266(dà) zɨ́give as present1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25576.23Giving0
510908(dà) zɨ́ gè sàhave given1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20578.2Abstract verbs0
511067(dà) ʁuá (tɕà)step, cut across1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21226.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
512329(dà) ʁuá tàconvene1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25780
512072m,1108,m(dá) zá lólaugh1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24921.8.8.1Laugh/Smile0
510106(dʑỳ) dʑýgasp1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17521.1.2.2Breath/Breathe0
510226(guà) kə̀serve as (soldier)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18006.2.2.1Assorted action verbs0
511287(iə̀) qùlie face down1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22038.5.10.4Falsehood0
510457(kè) ʁò ʁódivide family1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18936.10.4Intentional separation - Sort0
507493(mà má) zòrice gruel {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5793.1.4Seeds and flowers, nuts0
510181(mà zè) qè tánod off1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17831.2.1Head/Headed0
511385(mò) iódeceive1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22388.3.3.4.3.2Negative0
5110822136,b(mò) thòhot, of soup, e.g. (temp) [fire-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21280
5085092473,m,m(mù tó) χeìin (the sky)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang106910.1.1Prepositions0
5110352136,2420(mù) léwarm self by fire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21087.1.2.3Temperature0
5117961002,m,m(mù) qə́ tshɨ́mischievous (mù='person')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23879.6.3Neutral0
511130(mù) tó zə̀ mùchat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21488.5.8Banter/Discourse0
5094892583,m(phù) tɕháinexpensive (phù='price')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15075.9Monetary Terms0
510820(phə̀) ȵì tàmail letter1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20215.1Waste products0
507678(qà-χó là-) phà tsɨ̀towel [face-wash-towel (b.)]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6675.11.8.4Toiletries0
512357(sò) qósteam (bread)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25876.6Verbs requiring liquids0
510243(sə̀) qò tópour (some) out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18056.6Verbs requiring liquids0
510241(sə̀) ýpour/throw out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18056.6Verbs requiring liquids0
511868(sɨ̀) qò tɕùswallowv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24161.3.5.6Swallow0
510066(sɨ̀) zí lòappear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17389.5Change of state0
511701(sɨ̥̀) pà tɕháfall over (especially person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23516.1.1.4.2Fall0
511676(sɨ̥̀) tɕhì̥ tɕháredeem, ransom1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23416.22Exchanges0
509955(tè) thèhelp by the arm1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang169710.0Grammatical Words0
510054(tè) ɕìbreak out (with pox)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17339.5Change of state0
509604(tsà) sépretty [look+pretty]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15597.1.3Human qualities and appearance0
507141(tshɨ̀) lə̀ miàmusk deer (female)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3881.5.3.2Five0
5104342729,m(tshɨ́) ʁáadd (salt)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18819.9Numbers and numeric expression0
508485(tsò) tà tòbehind1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10609.2.8Directions0
512153(tsù)-záscoop (water) [water-scoop]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25236.11Digging, excavation0
511693(tù) tshústand up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23491.5.2Foot0
511000m,2153(tə̀) páopen (flower)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20946.2.2.6.1Open0
511003m,2153(tə̀) páopen (flower)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20946.2.2.6.1Open0
511726(tə̀) tsú tsuàsuck (milk)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23601.3.2.1Suck/Suckle0
510843(tə̀) tú tuápick up, collect1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20316.10.4Intentional separation - Sort0
510268(tə̀) únod1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18141.2.1Head/Headed0
511968(tə̀) zà zíask1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24518.5.7.1Ask0
510266(tə̀) zínod1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18141.2.1Head/Headed0
511582(tə̀) zɨ́grant reward1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23066.19Social action0
511622(tə̀) ɕìdevelop (a sore, naturally)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23199.5Change of state0
510362(tə̀) χə̀ làbreak (branch)v.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18509.5Change of state0
510842(tɕà) ɕìmarry off daughter {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20306.19Social action0
511010(zù bá) gàreclaim wasteland1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20970
510726(zɨ̀) góreturn to a place1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19896.2.2.1Assorted action verbs0
510951(zɨ̀) ɕì ɕítighten, close up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20746.13.1Tying0
511338(zɨ̀) χéithrow on (garment)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22226.12Throwing0
5124522415,m(zɨ̀) χuàvery (heavy)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26287.1.2.2Degree0
5072732658,m(ɕì) phùtree1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4653.1.2Plant parts and types0
512435(ɕì) tə̀ χeìdrunk1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26201.3.5.9Drink0
5081472658,m,m(ɕì) ɕà téfirewood knife1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8935.11.5.5Tools pertaining to fire0
512401(ɦà ʁá) góbig enough1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26079.7.2Verbs referring to size/shape0
511905(ɦà) guèfade1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24289.5Change of state0
509271(ɦà) gùsunken, concave (result of process)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14116.6Verbs requiring liquids0
511724m,m,127(ɦà) mà zèsleepv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23591.1.4.1Sleep/Be asleep0
511682(ɦà) mùcooked1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23445.5Cooking Implements0
511685(ɦà) mùripe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23453.1.10Verbs involving plants0
509490(ɦà) peìold (of people)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15087.1.8.3Neutral term0
509496(ɦà) peìaged, elderly1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15101.0The Body0
512061(ɦà) pià (qó)reduce (swelling)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24881.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
512059(ɦà) sìdisappear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24879.5Change of state0
511915(ɦà) tán gòdelay {b}v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24316.2.2.1Assorted action verbs0
511897(ɦà) thueíretreat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24266.7.2Outward0
511899(ɦà) thueíreturn purchase {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24276.2.2.1Assorted action verbs0
509518(ɦà) tócool1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15197.1.2.3Temperature0
512115(ɦà) tshèmute1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25081.5.3.2Five0
512283(ɦà) tɕà ~ tɕá táblink1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25631.2.6.12Blink/Wink0
512356(ɦà) tɕìsteam (rice)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25876.6Verbs requiring liquids0
509902(ɦà) ɕìredden1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16750
510050(ɦà) ɕìmarry (of a woman)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17326.19Social action0
511719(ɦà)-ȵílie down1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23576.1.1.4Lie (down)0
511907596,m(ɹà) qhúshed (skin)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24295.11.9.1Kinds of dwellings0
510622(ʁò) tshúkneel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19511.5.8.4.1Knee-deep0
510505(ʁù) ʁuádrive animal1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19136.7.10Move with something else0
510156(χé) tègive/receive injection1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17746.23Giving0
512494-iPOSS1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26440
512488A leí B à pà lófrom A to B1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang264110.1.1Prepositions0
5087223540one1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11749.9Numbers and numeric expression0
511855à (bà) ìstop, cease1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24116.7.11Movement (general)0
511750à bà dʑýbreak to bits1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23679.5Change of state0
508270à bú tɕhı̥̀god1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9615.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
509169à dʑè meíeveryone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13714.1Pronouns0
509131à dʑì míeach one1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13569.9Numbers and numeric expression0
509585à gà tɕhà tɕhàdetailed1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15497.1.8.3Neutral term0
509586à gà tɕhì tɕhìdetailed1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15497.1.8.3Neutral term0
509587à kásimilar1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15507.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
506894à kòelder brother (direct)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang283.14.7.1Previous generation0
509957à kùhelp by the arm1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang169710.0Grammatical Words0
509933à liàhide, concealv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16881.6.5.1Hide/Leather0
512170à liàconceal, hold back1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25296.2.2.1Assorted action verbs0
509097p,1016à lə̀monthCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13409.1.2Months and Years0
506913à má (sà)father's older brother's wife1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2881.5.3.2Five0
511984à miàextinguish1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24573.2.12.1Verbs pertaining to fire0
510754à mià zɨ́make extinguish1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19986.14Construction0
511854à nòhear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24101.2.7.4Hear/Listen0
506912m,2507à nə́father's older brother's wife1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2881.5.3.2Five0
506919m,2507à nə́father's younger brother's wife1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2901.5.3.2Five0
506944à nə́mother's brother's wife1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2981.5.3.2Five0
511189à pàcontented, satisfied1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21697.1.1Emotive0
511985à pàextinguish1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24573.2.12.1Verbs pertaining to fire0
506906à pá (sà)father's older brother1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2871.5.3.2Five0
510963à qò tè tshóget scared1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20791.1.5Strength0
510262à quáresist1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18136.5Fighting0
511577à qùinjure1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23046.4Harm0
509247à sócomplete, all1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14039.5Change of state0
510637à sóamount to, add up to1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19569.9Numbers and numeric expression0
512458à sótogether1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263110.1.1Prepositions0
510818à sɨ̀deposit, check1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20205.1Waste products0
511620à tòdevelop (a sore) (from injury, other person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23191.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
508809p,2703,bà tó-ʁuáten million [thousand-ten.thousand]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12179.9Numbers and numeric expression0
508693à tsèstart1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11559.5Change of state0
510336à tsèembark1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18390
511006à tsèstart1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20969.5Change of state0
510917à tséreceive1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20606.21Acquisitions0
511260à tséget, acquire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21931.1.5Strength0
512385à tségrab, seize (person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25996.16Holding0
512408à tséhave caught1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26108.2Abstract verbs0
509071à tshù ~ à tshòufist + thumb (a square measure)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13261.5.1.1.1Fist0
5087953540,2258à tshəìhundred (one)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12099.9Numbers and numeric expression0
5087973540,2258,m,3540à tshəì nà àone hundred one (nà='and')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12119.9Numbers and numeric expression0
509072à tshə̀nfist + thumb (a square measure)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13261.5.1.1.1Fist0
511989à tsòaccustomed1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24588.3Psychological verbs0
511576à tsùinjure1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23046.4Harm0
511804à tsùharnessv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23905.14Husbandry0
512316à tsúburn1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25753.2.12.1Verbs pertaining to fire0
510250à tsɨ̀get, obtain1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18081.1.5Strength0
511160à tsɨ̀become someone's turn1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21599.5Change of state0
511760à tsɨ̀ask for, demand1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23718.5.7.1Ask0
510982à tùgather together1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20856.13.5Join (general)0
509383à tɕhá tɕhàslow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14659.6.2.1Negative Qualities0
509693à tɕhá tɕhàirritatingly slow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15979.6.2.1Negative Qualities0
512451à tɕhá tɕhàslowly1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26279.1.1Adverbial uses0
512337à tɕìfind out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25806.21Acquisitions0
510950à tɕìn dátighten, close up {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20746.13.1Tying0
509046à tɕí ʁuè zòcatty and a half1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13129.8Measure Words0
511024à tɕósee1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21031.2.6.10See/Look0
509757à zɨ́ záclose to1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16226.2.2.6.2Close0
509244à ȵá (meì)every(thing), all1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14029.9Numbers and numeric expression0
512457à ȵá meìall1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26309.9Numbers and numeric expression0
510636à ȵá mìamount to, add up to1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19569.9Numbers and numeric expression0
509569m,2520à ȵìdirty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15423.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
511738à ɕàdie1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23631.1.6Die/Deathly0
509128m,85,mà ɕì míevery day1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13559.9Numbers and numeric expression0
512443à ɕí lèimmediately1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26249.1.1Adverbial uses0
511787à ɕórecline1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23836.7.8Downward0
5088133540,m,mà ɚ̀ χéfirst [one-CL-NOM]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12199.9Numbers and numeric expression0
511007à ɦùstart1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20969.5Change of state0
511466à χeìrecover (from illness)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22651.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
511468à χeìrecover (from injury)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22661.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
509121à χeía fewCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13539.9Numbers and numeric expression0
511109á dí díjoin, link1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21386.13.5Join (general)0
511155á dʑé dʑètake turns1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21586.21Acquisitions0
506867á ìgrandfather1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2734.7.1Previous generation0
506942m,2362á kùmother's brother1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2971.5.3.2Five0
506870á lègrandmother1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2744.7.1Previous generation0
506875m,1619á màmother1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2764.7.1Previous generation0
506905á mìyounger sister (direct)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang286.10
511853á nó tɕíhear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24101.2.7.4Hear/Listen0
506872m,1634á pàfather1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2754.7.1Previous generation0
510578á tó náintentioned1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19360
510839á tó nápretend, feign1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20298.3.3.4.3.1Positive/neutral0
506898á tseìelder sister (direct)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang284.14.7.1Previous generation0
508808p,2258,bá tsheí-ʁuámillion [hundred-ten.thousand]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12169.9Numbers and numeric expression0
510180á tshù-pùsneeze [sneeze (onomat!)-do]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17821.8.2.1Sneeze0
510921á zóproduce fruit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20626.14Construction0
506920m,2492á ȵàfather's younger brother's wife1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2901.5.3.2Five0
506950á ȵàmother's sister1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3004.7.1Previous generation0
506956m,2492á ȵàfather's sister1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3024.7.1Previous generation0
509127m,85,m,má ɕí má qèevery day1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13559.9Numbers and numeric expression0
506902á ɕòNyounger brother (direct)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang285.10
509249bàbig1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14049.7.2Verbs referring to size/shape0
509264bàlow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14097.1.5.3Position - high/low0
509615bàdifficult1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15639.6.2Negative Qualities0
507805bà déchair1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7235.11.9.4Furnishings0
507811bà déstool, bench {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7245.11.9.4Furnishings0
509317bà díround, circular, spherical1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14329.7.1Shape and size0
508698bà ìweek1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11579.1.3Days0
512089bà ìrest1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24991.1.4.1Sleep/Be asleep0
510445bà ì (dà) ɕìhave time off work1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18868.2Abstract verbs0
508700bà ì mùSunday1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11649.1.3Days0
507501bà lòflour1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5823.1.6.2Other ground and milled food0
511248bà lò zuàbuff leather1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21881.6.5.1Hide/Leather0
508359bà lóhope1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10048.3.1.7.1Positive0
510735bà lócall to mind, recollect1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19928.5.13Beckon0
512039bà lóthink1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24788.3.1.13.1Think0
512042bà lóthink (of V-ing)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24808.3.1.13.1Think0
508320bà lóidea, opinion1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9858.3.1.13.1Think0
506352bà tòplain1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang423.2.5Landforms and geographical features0
509748bà-tsásize [big-small]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16199.7.2Verbs referring to size/shape0
509478báold (of things)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15037.1.8.3Neutral term1
506347bádam, embankment {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang409.10.2Waterways/Having to do with water0
507803bátable1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7225.11.9.4Furnishings0
508091beìrope1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8685.11.4Rope0
509263bèlow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14097.1.5.3Position - high/low0
509276bèshort (of stature)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14129.7.2Verbs referring to size/shape0
509752m,2597bè bóheight [low-high]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16207.1.5.3Position - high/low0
507807bè déchair1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7235.11.9.4Furnishings0
507808bè déstool, bench {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7245.11.9.4Furnishings0
5092595551béthin, slender1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14079.7.2Verbs referring to size/shape0
510482bécover (with earth)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19045.8Religion0
511196bébury1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21726.11Digging, excavation0
5097535551,mbé-pàthickness (thick-thin) [thin-thick]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16219.7.2Verbs referring to size/shape0
509854570biàcarry (child) on back1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16566.2.2.2.1Carry0
510935biàopen (of shoes)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20676.2.2.6.1Open0
511472biàlack, be short (one person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22678.2Abstract verbs0
507682bià dʑístrap, suspender1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6695.11.8.2.3Parts of clothing0
507967bià dʑíbackstrap1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7930
508427biá qhuàdirection1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10359.2.8Directions0
506755m,1634biè phàman (male person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2151.9.6.1Pregnant0
506759m,1634biè phàyoung man1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2177.1.8.3Neutral term0
5066981102bíurine1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1881.8.4Urine/Piss0
5066911102,m,mbí-sò qòurinary bladder [urine-pocket]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1861.7.8Bladder0
508246bòdrum1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9475.1Waste products0
511178bò bònumb1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21651.5.11Numb/Paralyzed0
511752bò bòtingle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23688.4Feeling0
508943bóflock (of goats)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12732.2.4.1Particular birds0
509007bóteam (of horses, men)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang129710.1.1Prepositions0
5092612597bótall, high1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14089.7.2Verbs referring to size/shape0
5097512597,mbó bèheight [high-low]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16207.1.5.3Position - high/low0
508896bùpile (of manure)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12576.2.2.1Assorted action verbs0
509300bùthin (of paper)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14239.7.2Verbs referring to size/shape0
510363bùpile up (grass)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18516.2.2.1Assorted action verbs0
5071702103bùden1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4030
508283bùevil spirit, demon1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9638.3.1.15Awe0
5086002623,mbù (tsè)6th earthly branch (snake)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11092.1.6Reptiles and Amphibians1
507241bù bùmosquito1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4442.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507364bù dù ɹà qhúwalnut1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5083.1.4Seeds and flowers, nuts0
5072572178,m,m,mbù iù-tɕhú quàbee barrel/hive [bee-barrel.shape]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4552.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507264bù ládragonfly1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4582.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
510989bù liádig well1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20886.11Digging, excavation0
511929bù liáexcavate, scoop1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24366.11Digging, excavation0
5072252178,mbù lóbug1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4372.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
5072382178,5432bù lómaggot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4432.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507584bù miácloth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6205.1Waste products0
5072142623,mbù tshɨ̀snake1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4282.1.6.1Snake0
5075502178,mbù tshɨ́honey1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6052.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507262bù tɕàlocust1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4562.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507236m,2483bù ȵìfly (ȵì='black'?)n.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4422.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
506240bù ʁáBuwa village (on hill above Wenchuan)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9.2.1Up0
5072602178,mbù-iùhoneybee [bug-bee]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4552.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
5072702178,mbù-liàsnail [bug-bark?]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4642.2.5Fish and Mollusks0
5072722178,2380bù-tshɨ́honey [bug-sweet]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4642.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
511857bústraight, erect1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24127.1.5.1General - form0
5071213629búdragon1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3792.1.5Dragon0
507770búplank1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7065.1Waste products0
511416bú bárob1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22506.2.2.1Assorted action verbs0
512354bú bácontend for1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25866.5Fighting0
506823bú bá mùrobber1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2516.2.2.1Assorted action verbs0
510934bú búopen (of shoes)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20676.2.2.6.1Open0
512412bú dʑìprepare1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26116.14Construction0
510765bú làstir up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20026.2.2.1Assorted action verbs0
510912bú làstir, mix1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20596.2.2.1Assorted action verbs0
507795bú tìladder1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7185.4Instruments and therapies0
508290bú zə̥̀-à bú tɕhı̥̀clay idol [mud-god]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9703.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
506375bú zɨ̀mud, dirt1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang503.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
507762bú zɨ̀-qhà tsùearthen wall [mud-wall]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7033.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
510743bú ɹàknow how to1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19958.3.1.12.1Know, Believe0
511677bú ɹàskilled, proficient1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23429.6.1.2Positive Human Qualities0
508329bú ɹàexperience1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9898.3Psychological verbs0
507944bú-phàN pháNwooden tray [board-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7833.1.2Plant parts and types0
507943bú-phàn tsɨ̀wooden tray [board-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7833.1.2Plant parts and types0
509328bə̀ líflat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14377.1.5.1General - form0
507255bə̀ lú tsùmoth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4542.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
509527bə̀ tsástinking1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15237.1.4.5Smell0
507926bə̀ tɕáchopsticks1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7745.5Cooking Implements0
507229m,m,2178,mbə̀ tɕhá-bə̀ lòbedbug [m-bug]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4382.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
506592bɚ̀testicles1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1450
506593bɚ̀scrotum1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang145.10
509250bɹàbig1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14049.7.2Verbs referring to size/shape0
511175dàset (sun)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21646.17Putting0
512056dàdisappear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24879.5Change of state0
511134dà (zə̀) zàsplit open, rend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21496.9.3Chop, slice0
508524dà -from ego, clockwisepfx.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang107610.1.1Prepositions0
510538dà bàsever, cut off1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19239.2.4Apart0
511101dà bàtired1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21359.6.2.2Negative Human Qualities0
511365dà bàbroken (bamboo)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22317.1.5.1General - form0
510112dà biàbreak by poking [p-v]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17549.5Change of state0
511358dà biàruined (clothes)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22296.4Harm0
508479dà dzí sɨ̀across the way, opposite1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10589.2.8Directions0
510230dà dʑùtopplev.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18026.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
511702dà dʑùfall over (especially person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23516.1.1.4.2Fall0
510234dà dʑù zɨ́knock down (wall)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18036.8Striking, hitting verbs0
510152dà dʑỳknock over1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17726.8Striking, hitting verbs0
510192m,3383dà gàopenv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17886.2.2.6.1Open0
512417dà iàconquer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26136.5Fighting0
510421dà iábreed, reproduce1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18751.9.1.1Bred0
510007dà ìcomplete, finish1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17179.5Change of state0
510126dà ìanswer {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17618.5.6Answer0
511941dà ìfinish, complete1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24409.5Change of state0
511943dà ìfinish, complete1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24419.5Change of state0
512011dà ìgive birth (animal)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24676.23Giving0
512250dà ìagree, permit {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25518.3.1.4.1Agree0
512415dà ìconquer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26136.5Fighting0
510422dà ì ɦà lúbreed, reproduce1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18751.9.1.1Bred0
510454dà láflyv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18912.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
510709dà liàpregnant1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19811.9.6.1Pregnant0
511184dà liàcovered (with dust)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21685.8Religion0
511894dà mì ìplead, offer excuse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24258.5.11Formulaic0
511950m,1860dà mùforget1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24448.3.1.16.1Forget0
511001dà pàopen (flower)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20946.2.2.6.1Open0
510195dà phàopenv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17886.2.2.6.1Open0
511778dà phàspread out, unfold1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23799.5Change of state0
511539dà phà ɹàscattered (pearls)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22916.10.3Wide separation - Scatter0
511550dà phà ɹàuntied, undone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22956.13.1Tying0
511279dà phiá (zɨ̀)make crooked1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22006.14Construction0
510148dà phóscatter, break up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17706.10.3Wide separation - Scatter0
510375m,2563dà phórun away, duck1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18556.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
511791dà phóflee1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23856.7.2Outward0
510098m,75dà phúblow (dust)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17491.3.1.4Blow0
510001m,3383dà qàopen (umbrella)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17146.2.2.6.1Open0
510194m,3383dà qàopenv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17886.2.2.6.1Open0
508671dà qeíin the past, formerly1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang114710.1.1Prepositions0
508688dà qeíago, before1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11529.1.5Other Intervals0
508675dà qeí dà qeíancient times1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11489.1.5Other Intervals0
510411m,229dà qhàhave bitter taste in mouth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18698.2Abstract verbs0
511278dà qhá (zɨ̀)make crooked1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22006.14Construction0
512243dà qhuàcross, surmount1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25486.7.10Move with something else0
511964dà qhuáaskew, awry1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24497.1.5.4Position - front/back/side-side0
510965dà qòget scared1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20791.1.5Strength0
511100dà qòtired1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21359.6.2.2Negative Human Qualities0
511136dà qə̀ qàsplit open, rend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21496.9.3Chop, slice0
511363dà qə̀ tshɨ́broken (bamboo)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22317.1.5.1General - form0
512035dà sámake noise1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24776.14Construction0
511544dà sǎn dàbreak up (meeting) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22929.5Change of state0
511073dà sóidle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21249.6.2.2Negative Human Qualities0
512177dà sóconvince1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25318.5.10.3Talk with purpose of convincing0
512178dà só sàconvince1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25318.5.10.3Talk with purpose of convincing0
508695dà suà χáfinal, last1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11569.9Numbers and numeric expression0
510390dà sɨ̀happen, occur1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18608.2Abstract verbs0
512020dà sɨ̀frostv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24703.2.1Weather and seasons0
511225dà títake aim1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21816.21Acquisitions0
510851dà tóstiff1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20347.1.5.1General - form0
510117dà tsàwrong, mistaken1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17579.6.2.1Negative Qualities0
510424dà tsàbreak law1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18769.5Change of state0
512008dà tségive birth (animal)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24676.23Giving0
508364dà tshàmistake1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10076.2Action Verbs with Patient0
511955dà tshàgo against, violate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24466.7.2Outward0
510805dà tshúaccumulate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20166.21Acquisitions0
511635dà tsò tsòlose something.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23256.10.1Unintentional loss - Misplace0
511366dà tɕhàbroken (bamboo)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22317.1.5.1General - form0
510113dà tɕíbreak by poking [p-v]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17549.5Change of state0
510139dà uàhit target1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17676.8Striking, hitting verbs0
510594dà uàblow (of wind)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19411.3.1.4Blow0
511603dà uàshoot target1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23136.2.2.1Assorted action verbs0
512318dà uàburn1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25753.2.12.1Verbs pertaining to fire0
508480dà ú sɨ̀across the way, opposite1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10589.2.8Directions0
511902dà zàfade1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24289.5Change of state0
512016dà zìrainv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24693.2.1Weather and seasons0
512024dà zìsnow, hailv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24713.2.1Weather and seasons0
511515dà zùdissolvev.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22826.6.2Dissolve0
511952dà zɨ̀entrust1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24458.3Psychological verbs0
511306dà zɨ̀ zɨ́line up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22109.7.1Shape and size0
512049dà zɨ́presentv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24835.8Religion0
512394dà zɨ́transfer possession1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26036.22Exchanges0
510086dà zɨ́ dàpass along1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17456.7.10Move with something else0
510941m,2541dà ȵìlend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20706.22Exchanges0
511892dà ɕápush forward, promote1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24246.2.2.3.1Push0
510430dà ɕìfree animals1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18796.19Social action0
510438dà ɕìabandon1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18836.10.2Intentional loss - Abandon0
510346dà ɕícross (river)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18446.7.10Move with something else0
511634dà ɦòlose something.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23256.10.1Unintentional loss - Misplace0
510347dà ɦúcross (river)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18446.7.10Move with something else0
510376dà ɹà à piàrun away, duck1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18556.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
511132dà ʁeìsplit open, rend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21496.9.3Chop, slice0
511364dà ʁèbroken (bamboo)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22317.1.5.1General - form0
511371dà ʁèbreak (bowl) (SIMP)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22329.5Change of state0
511374dà ʁèbreak (bowl) (CAUS)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22339.5Change of state0
511747dà ʁèbreak to bits1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23679.5Change of state0
511757dà ʁèdamagev.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23706.4Harm0
510753dà ʁè zɨ́make extinguish1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19986.14Construction0
511135dà ʁè ʁeísplit open, rend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21496.9.3Chop, slice0
511540dà ʁòscattered (pearls)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22916.10.3Wide separation - Scatter0
511549dà ʁòspread out/apart1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22949.5Change of state0
510466m,6094dà ʁócrazy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18978.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
512244dà ʁuácross, surmount1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25486.7.10Move with something else0
510235dà ʁù ʁuáknock down (wall)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18036.8Striking, hitting verbs0
511305dà ʁə̀ ʁə́line up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22109.7.1Shape and size0
510254dà ʁə́earthquakev.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18103.2.6Natural disasters0
509600dà χeìfirst-rate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15559.9Numbers and numeric expression0
508341dà-ì-mù̥birthday [m-birth-day]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9961.1.2Life/Breathe/Exist0
508343dà-tsé-mù̥birthday [m-birth-day]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9961.1.2Life/Breathe/Exist0
511642dà-ɕìrelease, set free [p-v]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23276.10.1Unintentional loss - Misplace0
510206dácarry (money)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17936.2.2.2.1Carry0
511143dáspread, circulate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21539.5Change of state0
510089dá dàpass along1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17456.7.10Move with something else0
506291m,2465dá mù̥fog1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang183.2.1Weather and seasons0
506260m,2465dá mù̥cloud1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang73.2.1Weather and seasons0
506479deú kùforehead1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1021.2.5.1Forehead/Temples0
510508dèovertake1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19146.7.10Move with something else0
510562dèfollow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19316.7.10Move with something else0
511581dè dàdiscuss1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23050
509966dè décovet, desire (food)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17018.3.1.14.2Avarice0
509820détie up (foot, e.g.)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16436.13.1Tying0
510215déwear (head cloth)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17966.2.2.1Assorted action verbs0
510829détie (belt)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20256.13.1Tying0
507632déturban1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6435.11.8.2.1.1Head0
509980dé déquarrel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17068.5.8Banter/Discourse0
507702dién tsɨ̀pad, cushion {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6795.11.9.4Furnishings0
512495dìthe, DEM1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang264510.0Grammatical Words0
507793dì káladder1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7185.4Instruments and therapies0
510414dò gòturn inside out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18716.7.6Circularly0
510416dò gòroll over (body)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18726.7.6Circularly0
507419dò-(tshó)onion [m-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5403.1.5Fruits and vegetables0
506387dò-tsùspring of water [m-water]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang563.2.3Water and other liquids0
509343dó góupside down, inverted1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14469.2.2Down0
510566dó górootv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19333.1.2Plant parts and types0
508538duàlower half of body1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10830
506543duà qà bécalf of leg1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1281.5.7Leg0
506538duà qà-pàthigh [leg-thick]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1261.5.7.1Thigh0
506542duà qà-tsácalf of leg [leg-small]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1281.5.7Leg0
507676duà-kùanklet [leg-round]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6665.11.8.3Jewelry and Accessories0
509107dùtime (go/come one)CL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13459.1.5Other Intervals0
5081722202dùpoison1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9116.4Harm0
508274dùghost1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9624.2.12.2Scary things0
508273dù kù míkala-azar patient1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9624.2.1.5Health-care0
509378dù lìfast1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14649.6.1.1Positive Qualities0
508280dù miàevil spirit, demon [ghost-female]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9634.2.12.2Scary things0
508279m,m,1618dù-pù-mípoison cat (kind of witch) [ghost-do-female]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang962.14.2.12.2Scary things0
508277dú má ȵùpoison cat (kind of witch)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang962.16.4Harm0
508278dú pú mù̥poison cat (kind of witch)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang962.16.4Harm0
5082231108,m,mdzà-zə̀ mújoke [smile/laugh-speech]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9351.8.8.1Laugh/Smile0
506771dzeì-bù lú-mùpeasant [m-work-AGT]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2226.1.1Affect0
510511dzì bə́ lə́work on a job1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19156.1.1Affect0
510513dzì pùwork on a job1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19156.1.1Affect0
507374dzueìseed1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5143.1.4Seeds and flowers, nuts0
508082dzùplowshare1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8615.3Diseases0
506632dzɨ̀muscle, pulse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1621.6.6.2Muscle0
508666dzɨ́ pù ~ zɨ́ pùtwo years ago1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11449.9Numbers and numeric expression0
510928də̀ dáexplain, interpret1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20658.5.14.3Explain0
511729də̀ dáspeak1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23618.5.10.1Talk, say0
507535də̀ ìtofu1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5970
507438də̀ piábean, soybean1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5523.1.4Seeds and flowers, nuts0
507446m,m,596,mdə̀ piá-ɹà piápod [bean-skin]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5593.1.2Plant parts and types0
507440m,m,2483də̀ pié ȵíblack soybean1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5549.4Colors0
509508də́hot (of food)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15140
509515də́warm (water)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15177.1.2.3Temperature0
511498də́ ~ də̀heat (rice)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22769.6.2Negative Qualities0
507246dɚ̀centipede1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4462.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507267dɚ̀caterpillar1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4602.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
509440dʑàfine, small (of rice grains)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14899.7.2Verbs referring to size/shape0
510247dʑàsmash to fine bits1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18079.5Change of state0
512082dʑàbelieve1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24968.3.1.12.1Know, Believe0
508670dʑà dʑá tɕì̥two years from now1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11469.9Numbers and numeric expression0
510627dʑácelebrate (new year)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19538.3.1.5.1Happy0
510953dʑápass through1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20756.7.10Move with something else0
508711dʑá tò gàNew Year1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11719.6.1.1Positive Qualities0
508712m,6178dʑá tɕhíNew Year1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11719.6.1.1Positive Qualities0
508667dʑá tɕì̥year, next1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11459.1.2Months and Years0
508827dʑèpersonCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12304.5Other Collective terms0
510828dʑìtie (belt)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20256.13.1Tying0
508184dʑìwritten character {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9186.2.2.9.1Write0
506924dʑì qhuániece/nephew1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2914.7.3Later generation0
508557dʑì só ɕì̥three days from now1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10919.9Numbers and numeric expression0
506778dʑì sú mùstudent [character+study+agentive mrkr?]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2264.2.2Teacher-Student roles0
508190dʑì tsà ìbook1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9215.1Waste products0
508583dʑì tsɨ́evening, night1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11029.1.4Times of Day0
508586dʑì tsɨ́-à-ɹàmidnight [night-one-CL]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11039.1.4Times of Day0
509760dʑítake a beating1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1623.16.21Acquisitions0
510169dʑíconstruct a wall1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17785.11.9.3Parts of the structure0
510246dʑísmash to bits1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18079.5Change of state0
507642dʑíbelt1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6495.11.8.2.1.3Lower body0
507975dʑí gùmoney1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7995.9Monetary Terms0
507986dʑí gùsalary, wages (=money)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8045.9Monetary Terms0
508477dʑí tòlimit, end1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10579.2Spatial terms0
508311dʑí tsásuffering, calamity1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9816.2Action Verbs with Patient0
5093752789dʑólightweight1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14637.1.5.1General - form0
509715dʑó uà uàlight, buoyant1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16067.1.11.1Light0
509718dʑó χuà χuàlight, buoyant1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16067.1.11.1Light0
506508dʑuàmouth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1101.3.1Mouth0
510272dʑuàkindle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18153.2.12.1Verbs pertaining to fire0
508259dʑuà púJew's harp1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9544.6Ethnonyms/Place names0
507105dʑuà ɹàwing1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3701.5.1.3Wing0
506509dʑuà-kúlip [mouth-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1111.3.2Lip0
510316dʑuálose item1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18306.10.1Unintentional loss - Misplace0
511147dʑuáreserve (seed for planting)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang215410.1Ontological0
511142dʑuá (tà)spread, circulate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21539.5Change of state0
507477dʑuá qàtuber of elevated gastrodia1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5733.1.2Plant parts and types0
509964dʑuè ɕỳfond of good food1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17008.3.1.1.1Like0
510242dʑùtip over1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18059.2.1Up0
511119dʑùsmelt1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21430
507782dʑù khùthreshold1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7125.11.9.3Parts of the structure0
508010dʑù uàkey1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8205.1Waste products0
507775dʑù ~ dʑúdoor, doorframe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7095.11.9.3Parts of the structure0
507783dʑù-bàgate, front door [door-big]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7135.11.9.3Parts of the structure1
507780dʑù-tshuàdoor bolt [door-catch (b?)]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7115.11.9.3Parts of the structure0
509311dʑúmany1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14299.9Numbers and numeric expression0
509563dʑúabundant1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15407.1.2.1Quantity - general0
508337dʑú mùlife1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9951.1.2.1Life/Live/Alive0
508613dʑỳ12 earthly branches {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11161.5.3.1Limb/Branch0
507298dʑỳpit, stone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4753.1.2Plant parts and types0
511744dʑỳ dʑýbroken to bits1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23667.1.5.1General - form0
508627m,1016dʑə́ lə̥̀January1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11239.1.2Months and Years0
510394fà sɨ̀vow, pledge {b}v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18638.5.3Declare0
509024fóNletters {b}CL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13030
507441fù toú ~ fù toǔbroad bean {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5557.1.5.1General - form0
508257fù tɕhìnviolin (?) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9530
508961fúdose (of medicine) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang128010.1.1Prepositions0
509079fɚ́portion, fraction {b}CL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13316.10.2Intentional loss - Abandon0
511427gaǒ dàpry {b. vcg?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22536.2.2.1Assorted action verbs1
510997gàopen (door)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20926.2.2.6.1Open0
511004gàoperate (vehicle)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20955.1Waste products0
511426gàpry1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22536.2.2.1Assorted action verbs0
506548gòfoot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1291.5.2Foot0
506551gò qə́heel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang129.11.5.2.1Heel0
508026gò tshústirrup (gò='foot')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8291.5.2Foot0
510013góbig enough to hold1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17199.7.2Verbs referring to size/shape0
511492gótake detour1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22746.21Acquisitions0
5090762538guàteam (of cattle)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang132910.1.1Prepositions0
510737guàanswer, replyv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19938.5.6Answer0
508468guà (qì)edge, side1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10539.2.7Extent0
506553guà ɕìsole of foot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang129.21.5.5Palm/Sole0
506772guà-(χá)soldier [soldier-green]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2234.2.6Military roles0
506838guà-qhuá-(mù̥)lame person [foot-lame-AGT]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2601.5.12Lame/Limp0
509274guèsunken, concave (natural)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14116.6Verbs requiring liquids0
5075902256,mguí sɨ̀clothing1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6255.11.8.2.1Clothes (general)0
508937gùpair (of shoes)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12719.9Numbers and numeric expression0
509455gùfirm, secure1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14947.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
509457gùsolid, durable1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14951.1.5Strength0
5100732256gùwear (clothes)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17406.2.2.1Assorted action verbs0
507367gùfoodstuff1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5115.5Cooking Implements0
507382gùgrain, kernel {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5183.1.6.2Other ground and milled food0
510575gù-dáestimate [b-s]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19358.3.1.13.2Plan0
5087382364gúnine1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11829.9Numbers and numeric expression0
508977gúbackbasket-full1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12861.1.3.2Satiated/Full/Enough0
509393gúdull1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14697.1.5.1General - form0
508107gúback basket1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8751.4.8Back0
506266gúthunderbolt1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang93.2.1Weather and seasons0
5086432364,1016gú lə́September1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11319.1.2Months and Years1
5087902364,mgú sáninety1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12079.9Numbers and numeric expression0
5087922364,m,3540gú sá àninety-one1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12089.9Numbers and numeric expression0
508822gú ɚ́ χeìninth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12279.9Numbers and numeric expression0
507885gə̀ dʑìstir-fry pot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7585.5Cooking Implements0
506555gɹò ɕìsole of foot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang129.21.5.5Palm/Sole0
510071haó dàhoe {b?}v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17395.3Diseases0
5101871716,1716,mhà há pùyawn (onomat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17851.3.1.3Yawn/Gape0
507726hàN háNcorridor1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6895.11.9.3Parts of the structure0
510651hǎn dàweld {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19626.13.3With Tools0
510003iaò dápole (boat) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17159.7.1Shape and size0
509462iàcorrect, right1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14978.3.3.9Correct0
509479iàgood1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15049.6.1.1Positive Qualities0
509524iàeasy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15219.6.1.1Positive Qualities1
507562biàtobacco {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6113.1.6.2Other ground and milled food0
507564ià phièN iáopium {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6123.1.6.2Other ground and milled food0
507467ià pú-lə̀tobacco pipe [m-stick.up]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang568.13.1.6.2Other ground and milled food0
5071095718ià |tsɨ̀duck {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3722.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
509993ià ɚ̀praisev.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17118.5.2.2Compliment, praise0
507867iàN χómatches {b. "foreign fire"}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7493.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
509596iátasty ('good')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15531.3.5.8Eat/Devour0
509681iáintimate, affectionate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15938.3.1.1.1Like0
510470iáhatch, brood1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18991.1.2Life/Breathe/Exist0
511808iáache (head)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23911.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
512139iáraise (livestock)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25166.7.7Up, etc.0
507465biátobacco {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5683.1.6.2Other ground and milled food0
506825iá mù̥patient1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2524.2.1.5Health-care0
507714iá tòroof1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6845.11.9Dwellings0
508361m,1844iá tsàpain, suffering1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10051.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
511026m,1844iá tsàvisit doctor (iá='sick')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21046.2.2.2Move an object0
511029iá tsàsee patient1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21051.2.6.10See/Look0
506781iá tsà mù̥doctor1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2284.2.1.5Health-care0
5070506028,miò dòram1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3422.1.8Ovine and Hircine0
507628iò khúshorts {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6410
507053iò miàewe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3432.1.8Ovine and Hircine0
509171iò móself1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13724.1Pronouns0
509243iò mó (sò)each, respective1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14019.9Numbers and numeric expression0
509684iò mó sòalone {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15947.1.6.1Single/part/few0
511519iò qò tɕýknead1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22845.5Cooking Implements0
507116iò χówild herbivore1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3763.2.5Landforms and geographical features0
510681iócomfort1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19728.3.2.3.1Comfort0
512176ióconvince1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25318.5.10.3Talk with purpose of convincing0
5070496028iósheep1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3412.1.8Ovine and Hircine0
512239ió dàagree on, arrange {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25478.3.1.4.1Agree0
509179ió ìher-/himself1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13754.1Pronouns0
509182ió liàthemselves1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13750
5070626028,m,mió mù tsùlamb1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3482.1.8Ovine and Hircine0
509180ió nìthemselves (dual)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang137510.4.1.4Person, #, gender0
507695ió sù̥felt1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6750
509774ióNcomfort, console1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16278.3.2.3.1Comfort0
507722iuæ̀N bácourtyard {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6889.10.5Places in general, countries0
511388iúlay bricks, stones1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22396.17Putting0
511614iúgrow, grow up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23179.7.2Verbs referring to size/shape0
512382iúconstruct (dam)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25989.10.2Waterways/Having to do with water0
512159i³⁵ dàtreat, cure {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25255.8Religion0
512051iæn³⁵ tɕhì̥admire, envy {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24848.3.1.1.1Like0
512126iæ̀n dágrind (Ch med.) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25129.5Change of state0
507315iæ̀N lioú-phùwillow tree [b-tree]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4823.1.2Plant parts and types0
506680iæ̀n thíspleen {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1821.7.4Spleen0
511320b,biæ̀n tsheípickle vegetables {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22165.5Cooking Implements0
510824iæ̀N tɕhìenvy {b?}v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20228.3.2.6.2Envy0
507425iæ̀N ýpotato {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5443.1.5Fruits and vegetables0
507405b,b,m,miæ̀N-tsheí pù tsùpickle [b(salt)-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang530.15.5Cooking Implements0
507468iǽN-káŋtobacco pipe [b-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang568.13.1.6.2Other ground and milled food0
510975reside, dwell1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20826.2Action Verbs with Patient0
511624give birth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23201.1.2Life/Breathe/Exist0
512201there is (person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25389.2.7Extent0
512256be at a place1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang255410.4.1.1Grammatical case0
507905handle (of knife)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7655.1Waste products0
507908handle (of mug)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7665.1Waste products0
508527ì -into, in front of, upstreampfx.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang107810.1.1Prepositions0
508482ì dzí sɨ̥̀front side1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10591.4.4Front0
509869p,3569ì lòenter [p-come]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16616.7.1Inward0
508342ì mù̥birthday1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9961.1.2Life/Breathe/Exist0
507172ì tshábird1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4042.2.4Birds (in general)0
507191m,5413ì tshásparrow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4152.2.4.1Particular birds0
509727ì tsó mì tsóhonestly, conscientiously1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16108.3.3.4.1Honest0
507828ì tsɨ̀soap1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7315.11.8.4Toiletries0
511536ì tsɨ̀ tsɨ̀fill in (bottle)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22906.11Digging, excavation0
507548ì tə̀egg1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6040
506832ì zù ~ ỳ zùfriend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2584.4.2Clans and neighbors0
508384ì zɨ̀lien.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10188.5.10.4Falsehood1
511530ì zɨ̀ (pù)tell lie1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22871.8.7Speak/Say/Tell0
510419ì ɹà qúchew cud1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18741.3.4Tooth0
511935ì ʁúbend over1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24389.5Change of state0
509672m,660ì-nàfortunate [life-good]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15899.6.1.1Positive Qualities0
507396í màcorn, maize {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5263.1.4Seeds and flowers, nuts0
512117kaì dàcastrate {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25091.9.2.3Castrate0
511644kao³⁵ dàtry, test {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23286.1.1.1To do/act0
509006kàpouch (of tobacco)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12960
509882kàbraid (hair)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16671.2.3.2Queue/Braid0
509885kàweave (basket)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16685.1Waste products0
508379kà púbasic, fundamental1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10140
5072832381,mkà púroot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4703.1.2Plant parts and types0
509963kà tsɨ̀fond of good food1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17008.3.1.1.1Like0
508474kà tɕídrop (of water)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10566.16Holding0
506787ká pùslave1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2324.2.10Servants0
510629kècross (bridge)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19546.7.10Move with something else0
507732kèbuilding [multi-story]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6925.11.9.6General0
5077101612,1612kè kéhouse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6835.11.9.1Kinds of dwellings0
508396kè táknot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10235.1Waste products0
510944m,p,3569kè-ì-lòenter room [room-p-come]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20726.7.1Inward0
5077121612kéhouse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6835.11.9.1Kinds of dwellings0
5064421612kéhome1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang805.11.9.6General0
506786ké pùslave1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2324.2.10Servants0
506989ké pùorphan1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3134.3People0
506463ké ʁùQiang watch tower1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang961.2.6.9Watch0
512165khao³⁵-dàrely on [b-s]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25276.2Action Verbs with Patient0
511033khaò dátest, examine {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21076.2.2.1Assorted action verbs0
509060khàfathom (of)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13209.8Measure Words0
509067khàhand span1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13241.5.9.4Span/Handspan0
506818khà ɕà mù̥beggar1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2498.5.10.3Talk with purpose of convincing0
507613khá ȵá tsɨ̀vest {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6335.11.8.2.1.2Upper body0
509651khè tɕípolite, ceremonious {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15806.19Social action0
511050khé dàcarve {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21136.9.2Carve, shave0
511057khoù-dàbutton [b-s]v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21175.11.8.2.3Parts of clothing0
511037khuàwarm self by fire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21087.1.2.3Temperature0
5075172361,1006,34khuà pià tshɨ̀fatty meat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5881.6.4Fat/Be Fat0
510590khuáshave1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19406.9.2Carve, shave0
508974khuáNbasket (of vegetables) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12855.1Waste products0
509329khuè (tà bà)flat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14377.1.5.1General - form0
5086101764khù11th earthly branch (dog)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11142.1.11Canine1
5070801764khùdog, hound1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3582.1.11Canine0
5070881764,m,mkhù bù lápuppy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3612.1.11Canine0
5070831764,mkhù dòdog (male)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3592.1.11Canine0
510531khù khuácut off (meat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19216.9.3Chop, slice0
5070861764,mkhù miàdog (female)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3602.1.11Canine0
506794khù pià ɕù mùanimal herder1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2352.3Associated Animal Terms0
507622khù tsɨ̀pants, trousers {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6375.11.8.2.1.3Lower body0
5070821764,mkhù ɕỳdog (male)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3592.1.11Canine0
5068111764,m,mkhù-ɕí-mù̥hunter [dog-fang-AGT]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2436.2.2.1Assorted action verbs0
509501khúugly1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15137.1.3Human qualities and appearance0
509509khú khuáhot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15140
5121072361,2361khú khúsmoke meat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25053.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
5069961764,1006,1764,1006khú-piá ~ khù-piàlivestock [dog-pig]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3151.1.1.1Flesh/Meat0
508261khə̀ líNbell (any kind) [neck-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9555.1Waste products0
5072176105,mkòŋ dzɨ́lizard {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4292.1.6Reptiles and Amphibians0
510541kómow grass1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19246.9.4Mince, shred0
509582kuai³⁵ dàstrange, odd {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15489.6.2.1Negative Qualities0
510604kuai³⁵-dàblame someone [b-s]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19448.3.1.3.1Blame0
509000kuàanimal pack's worth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12932.3Associated Animal Terms0
506985kuà kòŋ tsɨ̀widower {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3114.2.8Marital roles0
506982kuà mə̀ tsɨ̀widow {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3104.2.8Marital roles0
507929kuàN kuáNpot, jar {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7775.5Cooking Implements0
509722kuán tòŋ tòŋstark naked {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16081.1.1Body0
508346kuèi tɕỳrule, custom {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9986.19Social action0
510474kùbend over1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19019.5Change of state0
511040kùlean on1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21091.1.1Body0
5118165666kùpick up, carry (with two people)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23946.10.4Intentional separation - Sort0
511924kùdislocate (joint)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24346.9Undoing0
507946kùhoop, band1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7845.11.9Dwellings0
509014kù (lì)string (of pearls)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12995.1Waste products0
508460820,820kù kúinside (of room)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10509.2.5Amid0
511078kù kúpull1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21266.2.2.3.1Push0
508481kù lá qhə̀front side1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10591.4.4Front0
508462820,mkù lìinside (of thing)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1050.19.2.5Amid0
509866kù lýcause landslide1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16608.2Abstract verbs0
506646m,425kù sàjoint1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1691.5.8Joint0
507402kù tsùvegetable1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5303.1.2Plant parts and types0
507502kù tsùvegetable dish1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5833.1.2Plant parts and types0
509680kù tɕhìmournful, grieved {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15928.3.1.5.1.1Grief0
510403kù tɕhìworry, be anxious1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18678.3.1.7.2Negative (e.g. dread)0
509671kù tɕhísad {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1588.11.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
507406kù-tsuápickle [veg-acidic]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang530.15.5Cooking Implements0
509986kúturn water wheel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17086.7.6Circularly0
510039kústand something up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17281.5.2Foot0
510559kúhookv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19305.4Instruments and therapies0
511458kúmarry (of man) (already married)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22626.19Social action0
511725kúsuck (milk)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23601.3.2.1Suck/Suckle0
511983kúinhale1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24561.1.2.2Breath/Breathe0
506946kú iémother's sister's husband {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2991.5.3.2Five0
506952kú iéfather's sister's husband {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3011.5.3.2Five0
508464kú kócorner1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10515.11.9.3Parts of the structure0
507668kú línecklace1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6635.11.8.3Jewelry and Accessories0
510501kú phéappreciate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19110
510969kú tsétug1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20806.2.2.3.2Pull0
511264kú tséhinder, obstruct1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21946.4Harm0
510968kú tɕátug1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20806.2.2.3.2Pull0
510504kə̀go to market1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19126.7.2Outward0
510632kə̀cross (bridge)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19546.7.10Move with something else0
511459kə̀go1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22636.7.2Outward0
512419kə̀walk1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26146.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
507421kə̀garlic1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5413.1.5Fruits and vegetables0
510480kə̀ tɕhéought to go1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang190310.0Grammatical Words0
507409kə̀ tɕíChinese chives1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5344.6Ethnonyms/Place names0
509630laò sɨ̀honest {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15728.3.3.4.1Honest0
509572laó zèrowdy {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15430
511348là dàflutter {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22266.7.5Medium Primary (e.g. air)0
508237là láperformance, drama1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9435.8Religion1
507317là pàpoplar tree1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4833.1.1Names of trees and shrubs0
508229là sàsong1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9395.1Waste products0
508233là sà-(tshó tà)folkdance (?) [song-dance]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9426.7.9Manner is primary0
507855là tsòcandle {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7435.11.5.5Tools pertaining to fire0
509538là tɕìhot (spicy)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15290
506736là ɦúTibetan1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2064.6Ethnonyms/Place names0
507197là ʁócrow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4182.2.4.1Particular birds0
507433làN kuápumpkin {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5493.1.5Fruits and vegetables0
509290láwide, broad1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14189.7.2Verbs referring to size/shape0
510525láreport on someone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19198.5.3Declare0
512496lèagent/subject suffix1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang264510.4Affixes0
507708lè í (pù)funeral1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6825.8Religion0
510626lè ɕàrollv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19526.7.6Circularly0
509507léhot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15140
5095172420léwarm1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15187.1.2.3Temperature0
510205lécarry (money)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17936.2.2.2.1Carry0
511566lésunbathe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23011.6.5.4Blistered0
507261lé tshɨ̀beeswax1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4552.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
509298liàthick (of paper)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14229.7.2Verbs referring to size/shape0
509833liàinclude1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16468.2Abstract verbs0
510555liàenough (age)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19291.1.3.2Satiated/Full/Enough0
512215liàhave (something in bowl)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25418.2Abstract verbs0
512217liàhave (something in milk)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25428.2Abstract verbs0
507641lià kùcape, cloak1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6485.11.8.2.2Special clothes and equipment0
506588lià qə̀penis1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1440
506568lià sófinger1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1351.5.6Finger/Toe0
506572lià só-miàthumb [finger-mother]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1361.5.6.1Thumb/Big Toe0
506570lià só-pàthumb [finger-thick]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1361.5.6.1Thumb/Big Toe0
506566lià ɕúfinger1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1351.5.6Finger/Toe0
5065901284,363lià χùmale pubic hair1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang144.10
509768liáinstall, erect1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16266.14Construction0
510125liábuild (frame)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17606.14Construction0
506517liá χáshoulder1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1171.4.3Shoulder0
506578liè bélittle finger1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1409.7.2Verbs referring to size/shape0
506559liè mìarm1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1311.5.1.2Arm0
506581liè sɨ́ qə̀nail (finger, toe)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1411.5.6Finger/Toe0
506576m,660liè-náring finger [m-good]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1395.11.8.3Jewelry and Accessories0
506575liè-sémiddle finger [m-beautiful]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1381.9.4Breast0
506579liè-tsálittle finger [m-thin]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1409.7.2Verbs referring to size/shape0
506573lié ɕúindex finger1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1371.0The Body0
511111liěn dàpractice, drill [b,s]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21396.2.2.7.2Practice0
509069lìfinger-length1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13251.5.6Finger/Toe0
510122lìtwist rope1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17596.7.6Circularly0
510450lìspin (thread)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18886.7.6Circularly0
512291lìpress (oil)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25659.5Change of state0
509804lì láswing, sway (tree)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16376.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
510742lì lábrandish, wave1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19946.16Holding0
511706lì láswing (tail)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23536.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
512143lì lárock, sway1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25183.2.9Rocks and minerals0
512147lì láshake (head)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25196.7.9Manner is primary0
506561lì qùelbow (inside) [m-pull]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1321.5.8.3Elbow0
506564lì qùwrist1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1341.5.8.1Wrist0
506562lì tsòelbow (outside)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1321.5.8.3Elbow0
507348lì tsɨ́pear {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4963.1.5Fruits and vegetables0
507351lì tsɨ́plum {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4970
507307lì tsɨ́-phùplum tree [b-tree]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4793.1.2Plant parts and types0
507310lì tsɨ́-phùpear tree [b-tree]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4803.1.2Plant parts and types0
510131lì tɕhíwave hand1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17636.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
510564líplow {b}v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19326.11Digging, excavation0
509073lí kùcubit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13271.5.9.3Cubit0
508443m,m,2154lí zɨ́ ʁuáleft (hand)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10451.5.3.2Five0
510298lòshed (tears)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18235.11.9.1Kinds of dwellings0
5110883569lòcome1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21306.7.1Inward0
507734lò kèbuilding1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6925.11.9.6General0
508098lò khuàNlarge basket {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8709.7.1Shape and size0
506735lò lóYi nationality1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2055.8Religion0
507411lò púradish {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5363.1.5Fruits and vegetables0
508095lò toúlarge basket {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8709.7.1Shape and size0
507132lò tsɨ́deer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3862.2.2Cervidae0
507146lò tɕhòmusk1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3901.5.3.2Five0
5070685732lò |tsɨ́mule {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3512.1.7Equine0
508882lòNsmall clump of treesCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12509.7.2Verbs referring to size/shape0
507889lòN-dzuǽNbamboo steamer [b-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7603.1.1Names of trees and shrubs0
509738ló ló só sóoverly talkative {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16148.5.10.2Garrulosity, verbosity0
510621lùirrigate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19506.6Verbs requiring liquids0
509960lúblend with water1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16986.13.4Mix0
510011lúfill, top off ladle/bowl (add rice)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17186.11Digging, excavation0
507988lú phùinterest, usury1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8068.3.2.6.1Admire1
508885lú ~ lǔrow of grainCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12526.2.2.1Assorted action verbs0
510984lỳ lýroll up (fabric)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20866.7.6Circularly0
507070lỳ lý ɚ̀donkey {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3522.1.7Equine0
507673lỳ suèfinger ring1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6641.5.6Finger/Toe0
507671lỳ ɕỳfinger ring1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6641.5.6Finger/Toe0
5086261016lə̀month1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11229.1.2Months and Years0
508931lə̀clothingCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12685.11.8.2.1Clothes (general)0
508993lə̀layer (of clothing)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12916.17Putting0
506300lə̀scent1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang227.1.4.5Smell0
506301lə̀vapor1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang233.2.3Water and other liquids0
507320lə̀ (phù)china fir1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4843.1.1Names of trees and shrubs0
507720lə̀ kùfoundation1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6875.11.9.3.1Internal0
5086531016,mlə̀ qébeginning of month1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11369.5Change of state0
5086551016,mlə̀ tshòend of month1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11389.5Change of state0
5086521016,mlə̀ tɕóbeginning of month1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11369.5Change of state0
5062541016,mlə̀ ɕuàmoon1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang43.2.2Planets/Meteorological objects/Sky1
5086541016,mlə̀ ʁámiddle of month1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11371.9.4Breast0
5086561016,mlə̀-suàend of month [month-end]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11389.5Change of state0
507721lə́ ká ~ lə̀ kàfoundation1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6875.11.9.3.1Internal0
510718m,2137lə́ láexchange1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19856.22Exchanges0
507554lə́ qhuǎhoneycomb (not yet completed)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6062.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
508915màleafCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12633.1.3Leaves0
506731màQiang nationality1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2035.8Religion0
511443màplease, request marker1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22588.3.1.1.1Like0
508720mà dʑá (mù)holiday1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11730
506999mà ìcow, bovine1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3162.1.2Bovine0
508591mà í2d earthly branch (cow)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11051.5.3.1Limb/Branch1
507019mà í dòbull1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3262.1.2Bovine0
507020mà í miàcow (female)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3272.1.2Bovine0
507510mà í pià tshɨ̀beef1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5852.1.2Bovine0
507018mà í zìbull1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3262.1.2Bovine0
507024m,m,253,253mà í ȵà ȵácow milk1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3282.1.2Bovine0
507016mà lià tsúcalf1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3251.5.7Leg0
509430mà màsoft1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14857.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
507483mà márice (cooked)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5753.1.4Seeds and flowers, nuts0
507730mà má kékitchen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6915.5Cooking Implements0
506809mà má-pù-mùcook [food-do-AGT]n.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2415.5Cooking Implements0
509537mà qeísufferingadj.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15286.2Action Verbs with Patient0
5095682436,2745mà sódirty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15423.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt1
507871mà sótrash, refuse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7525.1Waste products0
506598m,230,3569mà só lòmenstruate [m-blood-come]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang146.21.9.11.1Menstrual0
508212mà tsàglue1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9305.4Instruments and therapies0
508335mà tɕìmark, sign, trace, spot, stain {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9945.1Waste products0
510191m,127,mmà zè-qhuàsnore [sleep-snore]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17871.8.2.2Snore0
507253mà ȵìant {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4512.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
508338mà ȵìlife ('thread')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9951.1.2.1Life/Live/Alive0
507090mà ȵùcat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3632.1.3Feline0
512172mà ɕáconceal, hold back, keep secret1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25296.2.2.1Assorted action verbs0
511308mà ɕìdispatch someone (mà='person')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22116.22Exchanges0
508363mà ɕuásecretn.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10068.5.4.2Soft0
506748mà ɚ̀ tsúbaby1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2114.2.11Stages of growth0
511206mà ɹà-zúmould, mildew [DO-V]v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21773.1.7Fungi0
507543mà-thásugar [yellow-b(sugar)]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6013.1.6.2Other ground and milled food0
509766málike (to do something)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16258.3.1.1.1Like0
509914má dàwipe (table) {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16816.2.2.1Assorted action verbs0
506747má ɚ́ kú tsùbaby1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2114.2.11Stages of growth0
508251máN láN láNcymbals1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9505.1Waste products0
506275meìrainn.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang123.2.1Weather and seasons0
506290meì qə̀dew1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang170
509184mè ìother person1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13768.1Abstract Entities0
506450mè ìother person1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang878.1Abstract Entities0
508203mè sueíink (liquid) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9265.1Waste products0
5122312436,mmè uénot have (use)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25451.5.3.2Five0
508200méink stick {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9255.1Waste products0
508151miaò kàn tsɨ̀spear (thrown) {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8965.14Husbandry0
510750miàextinguish, exterminate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19973.2.12.1Verbs pertaining to fire0
511227miàextinguish1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21823.2.12.1Verbs pertaining to fire0
506975mià gústep-mother1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3086.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
507603miàN-ŋòcotton overcoat [b-?]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6305.1Waste products0
509886miè uávary, changev.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16699.5Change of state0
510418miè ʁóoppose1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18736.5Fighting0
511599miè ʁóreluctant (to part)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23118.3Psychological verbs0
507689miæ̀N χuácotton wadding {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6735.1Waste products0
510772mìraise, feed1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20046.7.7Up, etc.0
5124832436mìhave not (+V-ed)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26398.2Abstract verbs0
507035mìmanure1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3331.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
507294mìpit, stone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4753.1.2Plant parts and types0
508110mìfertilizer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8771.9Reproductive System0
509460mì ádisordered, confused1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14968.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
511615mì bàpuberty [person-big]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23174.2.11Stages of growth0
510689mì dàhave dim eyesight {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19758.2Abstract verbs0
5094852436,mmì iábad (of character)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15059.6.2.1Negative Qualities0
511895mì íplead, offer excuse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24258.5.11Formulaic0
5122002436mì íthere is not (person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25389.2.7Extent0
5122142436,mmì liánot have (something in bowl)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25411.5.3.2Five0
5122192436,mmì liánot have (something in milk)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25421.5.3.2Five0
507295mì mìpit, stone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4753.1.2Plant parts and types0
5122232436,mmì síthere is not (something on table)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25439.2.7Extent0
510690mì suèhave dim eyesight1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19758.2Abstract verbs0
510688681,mmì tshòhave dim eyesight (mì='eye')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19758.2Abstract verbs0
506836681,m,mmì tɕuà mùblind person1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2591.2.6.14.2Blind0
506855681,m,mmì tɕuà mùone-eyed person (=blind person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2684.5Other Collective terms0
508372mì ʁuádifference1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10118.1Abstract Entities0
5122032436,mmì ʁuáthere is not (tree)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25399.2.7Extent0
5094722436,mmì-iáfake, counterfeit [NEG-good]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15009.6.1.1Positive Qualities0
506491681,mmì-sèpupil of eye1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang104.21.2.6.2Iris/Pupil0
506993mì-suàlatter generation [person-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3147.1.8.3Neutral term0
506492681,mmì-ɕuàpupil of eye [eye-bright]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang104.21.2.6Eye0
5124772436míNEG1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263710.6.2Negative0
5124792436míNEG (+ V)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263810.6.2Negative0
5095992436,mmí iàfoul-tasting ('not good')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15547.1.4.5Smell0
506488mí mí-tà-phəìjust opened eyes [eyes-pfx-v]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang104.11.2.6Eye0
5096072436,mmí sèugly1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15607.1.3Human qualities and appearance0
509239mí tsàmany1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13999.9Numbers and numeric expression0
5121962436,mmí tsènot have (wealth)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25371.5.3.2Five0
511651mí-fàŋ piènuse, employ [m-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23326.2.2.7.1Use0
506709681,mmí-qhúeye sand1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang193.21.2.6.8Eye Sand0
506483682,363mí-χúeyebrow, eyelash [eye-fur]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1031.2.6.6Eyebrow0
509086moùNmǔ (measure of land) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang133410.1.1Prepositions0
512057mo³⁵disappear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24879.5Change of state0
511194126,mmò (zè)dreamv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21711.1.4.2Dream0
507593mò qàcollar1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6261.4.3.1Collarbone/Clavicle0
507667mò qà mànecklace1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6635.11.8.3Jewelry and Accessories0
507858mò qhòlive coal1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7451.1.2.1Life/Live/Alive0
508367mò qòdanger1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10091
508411126,mmò zèdreamn.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10291.1.4.2Dream0
5122102436,mmò ɦóthere is not (a matter)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25409.2.7Extent0
512227mò ɦówithout benefit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang254410.1.1Prepositions0
5122332436,mmò ɦónot have (use)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25451.5.3.2Five0
5124812436,mmò ɦóhave not (+V-ed)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26398.2Abstract verbs0
5083552450,mmò ʁuàsurname1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1001.15.8Religion0
506727mócorpse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2021.1.6.1Carcass/Dead Body0
511203mǒwithoutv.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang217610.1.1Prepositions0
5067411002mùperson1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2084.5Other Collective terms0
506743mù bàadult1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2094.2.11Stages of growth0
5067501002,mmù bə́old person1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2127.1.8.3Neutral term0
5077362136,2599,mmù guá kìfireplace1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6935.11.5.5Tools pertaining to fire0
506670mù kà tɕýlarynx1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1771.3.5.4Adam's Apple/Larynx0
5062972136,2361mù khúsmoke1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang213.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
506821m,2365,mmù kù mùthief1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2504.2.12.1Criminals0
507848mù lí qə̀wick1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7400
5095102473,mmù pácool (of weather)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15157.1.2.3Temperature0
506752mù pèiold man1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2137.1.8.3Neutral term0
5079572136,75,mmù phú liùtube for blowing on fire [fire-light/blow-?]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7881.3.1.4Blow0
506826mù tí mùpersonal enemy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2534.2.6Military roles0
5062432473,mmù tósky1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
506515481mù |kàneck1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1151.4.2Neck0
506277mù ȵì-ʁuèrainbow [sun-bent.shape]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang133.2.1Weather and seasons0
508435mù ȵí-dà ʁùwest [sun-opposite-direction]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10389.2.8Directions0
508431mù ȵí-thà-ʁùeast [sun-that-direction]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10369.2.8Directions0
506247mù ɕísun1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23.2.10Light or lack of light0
508432mù ɕí-thà ʁùeast [sun-that-direction]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10369.2.8Directions0
5062722473,mmù ʁówind1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang113.2.1Weather and seasons0
506278mù ʁuèrainbow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang133.2.1Weather and seasons0
506425mù-bèplant ash [mud-powder]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang733.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
5069941002,mmù-suàlatter generation [person-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3147.1.8.3Neutral term0
511240mù-ɕàstroke, touch, feel [m-touch]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21858.4Feeling0
506754mù̥ bə́ bə̀old woman1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2147.1.8.3Neutral term0
5093722465múdark1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14619.4Colors0
5062962136múfire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang203.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
5062592473múweather1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang63.2.1Weather and seasons0
507332mú dʑíspark1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4883.2.12.2Fire, flames, and burnt things1
506416mú dʑícharcoal1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang693.2.4Elements, metals, alloys0
5081702136,mmú dʑígunpowder1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9095.15War and violence0
507843mú gúlamp1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7375.11.5.5Tools pertaining to fire0
5062632473mú gúthunder1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang83.2.1Weather and seasons0
5102012473mú gú (gú)thunderv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17913.2.1Weather and seasons0
5101982473mú gú dà gúthunderboltv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17893.2.1Weather and seasons0
5101972473mú gú qà tèthunderboltv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17893.2.1Weather and seasons0
511742mú liàhunt down, track1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23656.2.2.1Assorted action verbs0
512109mú liàseek1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25066.2.2.2Move an object0
510467mú máapply a coat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18986.17Putting0
511882mú mápaintv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24225.8Religion0
5118272473mú moùdark (sky)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23999.4Colors0
508570mú pù sùsunrise1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10973.2.10Light or lack of light0
506460mú pútomb1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang959.10.6Functional buildings/places0
5118242473mú qáclear (sky)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23979.6.1.1Positive Qualities0
506700mú súbreath1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1891.1.2.2Breath/Breathe0
5118262473mú ɕuábright (sky)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23987.1.11.1Light0
508580mú χá ɹàdusk1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11019.1.4Times of Day0
509699mú χuà χuàshiny black1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15997.1.11.1Light0
5078692136,mmú-gútorch [fire-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7505.11.5.5Tools pertaining to fire0
507464mú-qhútobacco [smoke-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5683.1.6.2Other ground and milled food0
506859mə̀ dzíguest1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2704.4.3Outsiders0
506715mə̀ lí qə̀tears1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1941.2.6.7Tears0
509521mə̀ qeídifficult1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15209.6.2Negative Qualities0
507830mə̀ tsà ìmirror1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7325.11.8.3Jewelry and Accessories0
506489mə̀ tshà ìpupil of eye1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang104.21.2.6.2Iris/Pupil0
509668mə̀ tshueìpitiful1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15878.3.2.3.2Pity0
508616mə̀ ȵìdate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11179.1.1Adverbial uses1
511496mə̀ ȵì ʁuèeclipse of sun1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22753.2.10Light or lack of light0
508718m,m,660mə̀ ȵì-nàlucky day [m-good]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11731.5.3.2Five0
508719mə̀ ȵì-χeìlucky day [m-good]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11731.5.3.2Five0
509805mə̀ ɕàswing, sway (baby)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16376.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
510333mə̀ ɕàmovev.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18376.7.11Movement (general)0
510960mə̀ ɕàalarm, frighten1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20788.5.14.2Reveal or give information0
512142mə̀ ɕàrock, sway1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25183.2.9Rocks and minerals0
512352mə̀ ɕàmove object1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25856.7.11Movement (general)0
512341mə̀ ɕí qhuàshine upon (of sun)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25811.1.2.1Life/Live/Alive0
512339mə̀ ɕí zéshine upon (of sun)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25811.1.2.1Life/Live/Alive0
5074582472,mmə̀ ɚ̀mushroom1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5663.1.7Fungi0
5068651002,mmə̀-kàancestor [person-root]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2724.5Other Collective terms0
511822mə́ zí ~ mú zíovercast1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23963.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
508578mə́ ȵì χuáafternoon1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11009.1.4Times of Day0
511210mɚ́ mɚ́ - zɨ̀-zúmildew [mildew (n.)-p-v]v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21773.1.7Fungi0
511211mɚ́ mɚ́ -tə̀ - ɕìmildew [mildew (n.)-p-v]v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21773.1.7Fungi0
509463660nàcorrect, right ('good')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14978.3.3.9Correct0
509481660nàgood1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15049.6.1.1Positive Qualities0
509673660nàpeaceful (good)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15905.8Religion0
509676nàcomfortable1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15918.3.2.3.1Comfort0
512464nàalso1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263310.1.2.1Compound0
512492nàand1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang264310.1.2.1Compound0
509125nà dʑésome, a few (people)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13549.9Numbers and numeric expression0
508414nà ìbenefit, advantage1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10308.1Abstract Entities0
508713nà mùfestival1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11725.8Religion0
509233nà náhow much (> 10)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139610.1Ontological0
509235nà óhow many? (< 10)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139710.1Ontological0
508415nà sɨ̀benefit, advantage1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10308.1Abstract Entities0
509992nà ɚ̀praisev.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17118.5.2.2Compliment, praise0
509123nà ɚ́some, a few (long things)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13549.9Numbers and numeric expression0
509126nà ɦósome, a few1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13549.9Numbers and numeric expression0
508563nei³⁵ dʑì tsɨ́last night1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10949.9Numbers and numeric expression0
507506nì pùsausage1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang584.15.5Cooking Implements0
507589nì tsɨ̀wool cloth {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6241.6.1.3Wool0
5109372541,mnì ɕáborrow, lend (money)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20686.22Exchanges0
5109382541,mnì ɕáborrow, lend (tool)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20696.22Exchanges0
508545ní ɕì̥yesterday1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10869.1.3Days0
5097012483,m,mní-tshɨ̀ tshɨ̀pitch dark [black-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16009.4Colors0
509057nò ʁútwo (liters)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13189.9Numbers and numeric expression0
5087242504nə̀two1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11759.9Numbers and numeric expression0
509230nə̀ gàhow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139510.1Ontological0
509236nə̀ gàwhy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139810.5.3WH words0
511509nə̀ gàappoint1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22806.2.2.1Assorted action verbs0
5086302504,1016nə̀ lə̀February1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11249.1.2Months and Years1
5087612504nə̀ sátwenty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11939.9Numbers and numeric expression0
5087642504,m,3540nə̀ sá àtwenty-one1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11949.9Numbers and numeric expression0
508619nə̀ tɕósecond of month1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11199.9Numbers and numeric expression0
508815nə̀ ɚ̀ χésecond1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12209.9Numbers and numeric expression0
5090492504,bnə̀-tɕhæ̀Ntwo dollars (coins) [two-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13149.9Numbers and numeric expression0
512067nə́tan (hide)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24901.6.5.1Hide/Leather0
509225nə́ gá-ówhich one [which-CL]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139210.5.3WH words0
509227nə́ gá-tsháwhere [which-place]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139310.5.3WH words0
509228nə́ gá-tuáfor how long [which-time]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139410.1Ontological0
509221nə́ ìwhat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139110.5.3WH words1
508663nə́ pùlast year1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11439.9Numbers and numeric expression1
510853paì dàdiscuss {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20350
507429paí kuámelon, squash {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5473.1.5Fruits and vegetables0
509256pàthick, wide1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14069.7.2Verbs referring to size/shape1
510549pàenough (length)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19271.1.3.2Satiated/Full/Enough0
511441pàsoak into1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22576.6Verbs requiring liquids0
510244pà gə́arrive, get to1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18066.7.1Inward0
506384pà mòfoam {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang543.2.3Water and other liquids0
507801pà nàthing, tool, gift, property1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7218.1Abstract Entities0
506373pà pádust1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang493.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
506550pà qà tɕháheel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang129.11.5.2.1Heel0
5076202548,mpà qópatchn.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6365.1Waste products0
506557pà qə̀ankle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1301.5.8.2Ankle0
506464pà thàtower [m-b(tower)]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang960
506552pà tɕháheel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang129.11.5.2.1Heel0
510307pà tɕháfall, tumble1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18266.1.1.4.2Fall0
508420pà tɕhuàfootprint [foot-step.on?]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10321.5.2.5Footprint0
509591pà tɕìclear, distinct1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15529.6.1.1Positive Qualities1
512311pà ɕáflood1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25733.2.3Water and other liquids0
509911pà ɕìrepair (clothing)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16796.14Construction0
509913pà ɕìrepair (pot)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16806.14Construction0
512097pà ɕìrepair (machine)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25006.14Construction0
512098pà ɕìrepair (shoes)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25016.14Construction0
509636pà ɕícareful, attentive1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15748.3.2.3.1Comfort0
509754m,5551pà-béthickness (thick-thin) [thick-thin]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16219.7.2Verbs referring to size/shape0
507675pà-kùbracelet [hand-round]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6655.11.8.3Jewelry and Accessories0
506571pàN bá qə̀thumb [m-big-front]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1361.5.6.1Thumb/Big Toe0
507372pásticky rice1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5137.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
508097m,1617pá kùlarge basket1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8709.7.1Shape and size0
5072892153,mpá tsùflower1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4723.1.4Seeds and flowers, nuts0
5073022153,m,m,mpá tsù (qò) tɕýbud1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4773.1.4Seeds and flowers, nuts0
5072912153,m,spá tsù-tsístamen, pistil [flower-DIM]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4733.1.4Seeds and flowers, nuts0
5096232153,mpá tsù̥colorful (=flower)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15673.1.4Seeds and flowers, nuts0
511290pá ɕàcrawl (human)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22046.7.9Manner is primary0
511293pá ɕàcrawl (insect)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22056.7.9Manner is primary0
511298pá ɕàclimb (hill)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22076.7.7Up, etc.0
511301pá ɕàclimb (tree)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22086.7.7Up, etc.0
508558pei³⁵ dʑì tsɨ́tonight1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10929.1.4Times of Day0
5062803554peìsnow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang143.2.1Weather and seasons0
511093peìold (of person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21327.1.8.3Neutral term0
5062833554,mpeì-gùhail [snow-kernel]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang153.2.1Weather and seasons0
509103peígeneration {b}CL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13444.4Groups0
509362peígreen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14569.4Colors0
507935peí peícup {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7795.1Waste products0
507933peí tsɨ̀cup {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7795.1Waste products0
509714peí tsɨ̥̀ tsɨ̥̀shiny blue1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16057.1.11.1Light0
509707peí χə̥̀ χə̥̀green and glossy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16029.4Colors0
508930pèclothingCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12685.11.8.2.1Clothes (general)0
508991pèlayer (of clothing)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12916.17Putting0
508677pè ìnow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11499.1.5Other Intervals0
5071523554,1006pè piàsnow pig1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3943.2.1Weather and seasons0
509062péfathom (of)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13209.8Measure Words0
509998phàfill to bursting1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17136.11Digging, excavation0
511129phàair out (clothes)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21471.1.2.2Breath/Breathe0
511524phàsplash, sprinkle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22856.6Verbs requiring liquids0
511532phàsow broadcast1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22882.1.12Porcine0
511588phàspread fertilizer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23089.5Change of state0
509411phà (sù)moist, humid1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14776.6Verbs requiring liquids0
511297phà dáscratch (in dirt) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22061.6.5.5Itch/Scratch0
509459phà ládisordered, confused1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14968.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
511294phà láscratch (in dirt)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22061.6.5.5Itch/Scratch0
507598phà lìsleeve1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6285.11.8.2.3Parts of clothing0
509937phà sèsmear, rub1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16895.8Religion0
511055phà sèdig out, scratch1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21166.11Digging, excavation0
511263phà sèhinder, obstruct1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21946.4Harm0
507137phà tá (tɕá)panda1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang387.10
509720phà tí tìfresh and juicy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16079.6.1.1Positive Qualities0
508447phà tó qòright (hand)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10461.5.3.2Five0
507408phà tseìwhite cabbage {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5319.4Colors0
507630phà tsɨ̀colorful cloth worn on head {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6420
507680phà tsɨ̀handkerchief {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6685.11.8.2.2Special clothes and equipment0
508054phà tsɨ̀raft {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8485.1Waste products0
511237phà ɕátouch1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21858.4Feeling0
50668191,mphà ɹàspleen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1821.7.4Spleen0
507639phà ɹàsheepskin vest1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6472.1.8Ovine and Hircine0
512017phá sèrainv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24693.2.1Weather and seasons0
510097phá tèblow (dust)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17491.3.1.4Blow0
510319phá tèshake out (dust)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18316.7.9Manner is primary0
507183phá tɕá tɕáswallow [ONOMAT]n.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4111.3.5.6Swallow0
5093571235phéwhite1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14539.4Colors0
509849phéreward1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16545.9Monetary Terms0
509970phérepay1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17036.22Exchanges0
510264phéresist1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18136.5Fighting0
510413phéfinev.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18709.7.2Verbs referring to size/shape0
510713phéreturn (curtain)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19836.2.2.1Assorted action verbs0
511322phé (zɨ̀)compensate {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22176.22Exchanges0
511304phé dàstrike table {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22096.8Striking, hitting verbs0
508917phiàleaf {b}CL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12633.1.3Leaves0
509925phiàcut into parts1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16856.9.3Chop, slice0
509941phiàplant seedlings1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16913.1.10Verbs involving plants0
510280phiàwither and fall1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18183.1.10Verbs involving plants0
510602phiàblame someone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19448.3.1.3.1Blame0
510747phiàslander1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19968.5.16Dedicate0
511980phiàfalsely incriminate (self)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24559.6.2.1Negative Qualities0
512255phiàplant (tree)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25533.1.10Verbs involving plants0
512371phiàplant (wheat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25933.1.10Verbs involving plants0
511486phiámake way for someone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22736.14Construction0
511978phiáfalsely incriminate (so. else)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24559.6.2.1Negative Qualities0
512100phiáembroider1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25020
508189phiápicture1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9205.11Artifacts (unclassified as yet)0
508840phiæ̀Npage of book {b}CL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang123610.1.1Prepositions0
509664phì dálongwinded {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15860
511792phì phiádraw out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23865.8Religion0
506599m,230,3569phì sà lòmenstruate [vulva-blood-come]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang146.21.9.11.1Menstrual0
508334phì tɕhídisposition, temperament {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9921.10Mind0
508239phì tɕhòuball {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9449.7.1Shape and size0
506604phì ɕìuterus1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1490
506597m,363phì χùfemale pubic hair1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang146.10
509032phìNbottle of {b}CL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13065.1Waste products0
507928phìŋ tsɨ̀bottle {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7755.1Waste products0
506595phí tsɨ̀vulva1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1460
507592phòclothing1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6255.11.8.2.1Clothes (general)0
507607phò thágown (long)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6315.11.8.2.1Clothes (general)0
507608phò ȵàgown (short)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6315.11.8.2.1Clothes (general)0
506804phò-ɹà í-mù̥tailor [clothing-m-mrkr]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2394.2.1.4Artists and Artisans0
508985phòNtwo cupped hands-full {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12889.9Numbers and numeric expression0
508877phùtreeCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12483.1.2Plant parts and types0
5079832583phùprice1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8035.9Monetary Terms0
508185phùletter, mail, news1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9195.1Waste products0
511163phù láin disorder1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang216110.1.1Prepositions0
512259phù láwaste (grain) (e.g., eaten by animals)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25555.1Waste products0
512366phù lòmerit, be worth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25915.8.2.3Religious persons/things0
512365phù quàmerit, be worth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25915.8.2.3Religious persons/things0
507595phù quèfront of Chinese jacket1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6271.4.4Front0
512258phù séwaste (grain) (e.g., wasted by people)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25555.1Waste products0
510075m,m,p,2256phù-(dì)-tə̀-gùput on clothes [clothes-POST-p-V]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17405.11.8.2.1Clothes (general)0
506390phù-quáforest [tree-forest]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang573.2.5Landforms and geographical features0
507596m,3333phù-suàfront of Chinese jacket [clothes-tail]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6271.4.4Front0
510819phù-tàmail letter [letter-V]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20215.1Waste products0
509364phúblue1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14579.4Colors0
51009575phúblow (instrument)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17481.3.1.4Blow0
511593phúlight a fire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23097.1.11.1Light0
512374phúswell1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25941.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
509367phú (tù̥ tù̥)gray1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14599.4Colors0
5094872583,mphú lúexpensive1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15065.9Monetary Terms0
509890phú pháargue, debate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16718.5.2.1Complain0
510356phú phábreak (thread)v.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18489.5Change of state0
511736phú pháripv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23626.9.2Carve, shave0
512314phú pháswelling (ankle)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25741.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
511735phú phúripv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23626.9.2Carve, shave0
51059275,mphú tàblow (of wind)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19411.3.1.4Blow0
509703phú tù tùdusty, covered with dust1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16013.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
509713phú tù tùshiny blue1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16057.1.11.1Light0
507922phæ̀N tsɨ̀plate {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7725.5Cooking Implements0
509725phə́ sɨ́ phə́ làin a mess1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang160910.1.1Prepositions0
5086111006pià12th earthly branch (pig)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11152.1.12Porcine1
508898piàpile (of manure)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12576.2.2.1Assorted action verbs0
509038piàpuddle or pool of something1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13083.2.3Water and other liquids0
510364piàpile up (grass)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18516.2.2.1Assorted action verbs0
5070711006piàpig1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3542.1.12Porcine0
5070741006,mpià dòboar1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3552.1.12Porcine0
5070761006,1619pià miàsow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3562.1.12Porcine0
509309pià qóshriveled, shrunken1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14289.5Change of state0
509320pià qóflat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14347.1.5.1General - form0
507136pià thápanda1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang387.10
5062853554,mpià thòfrost1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang163.2.1Weather and seasons0
5075161006,34,2361pià tshɨ̀ khuàfatty meat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5881.6.4Fat/Be Fat0
507140pià tsúpanda1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang387.10
5070751006,mpià ɕỳboar1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3552.1.12Porcine0
5071311006,mpià χówild pig1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3853.2.5Landforms and geographical features0
5075051006,34pià-tshɨ̀meat [pig-flesh]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5841.1.1.1Flesh/Meat0
507115pià-χówild carnivore [tiger?-wild]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3753.2.5Landforms and geographical features0
507078piàN zúpiglet1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3572.1.12Porcine0
508593piá3d earthly branch (tiger)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11062.1.3Feline1
509082piáyuán (Chinese dollar)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13324.6Ethnonyms/Place names0
511097piábrand, iron1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21333.2.12.1Verbs pertaining to fire0
511412piáinlayv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22480
511848piápastev.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24085.4Instruments and therapies0
512296piásend (letter)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25676.2.2.2Move an object0
507119piátiger1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3772.1.3Feline0
5075141006,1006,mpiá piá tshɨ̀pork1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5872.1.12Porcine0
508472piá pùnearby, neighboring1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10559.2.3Sideways0
508442piá púside, beside1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10441.4.5Sides0
507327piá zùresin1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4873.1.6.3Juices, beers, etc.0
507321piá ɕí phùpine tree1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4853.1.1Names of trees and shrubs0
5070311006,mpiá ɹápigskin1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3310
5077461006,bpiá-iuá kùpig shed [pig-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6972.1.12Porcine0
506706piǎsaliva1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1921.8.3Spit/Saliva0
5075741006,mpiè-tìpig slop, hogwash [pig-dinner]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6162.1.12Porcine0
507330piè-ɕuá-qà màpine torch [m-bright-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4883.1.1Names of trees and shrubs0
508198piépen {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9245.1Waste products0
509286pié pùclose, near1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14176.2.2.6.2Close0
5080471006,b?pié tshoùpig trough {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8432.1.12Porcine0
507329pié zùresin1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4873.1.6.3Juices, beers, etc.0
506916pió súfather's younger brother {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2891.5.3.2Five0
510173pì dàmake analogy {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17806.14Construction0
509873pì dácompete {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16636.5Fighting0
511224pì dátake aim {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21816.21Acquisitions0
506979pì qústep-father1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3096.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
511228pí piàpurse lips1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21835.11.8.2.2Special clothes and equipment0
507656pí tsɨ̀double-edged fine-tooth comb {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6569.9Numbers and numeric expression0
508879poúbookCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12495.1Waste products0
511650pòmake use of1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23316.14Construction0
512370pòpointv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25926.2.2.2Move an object0
5073382549,mpò (tí)bamboo [bamboo-straight]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4913.1.1Names of trees and shrubs0
508417pò ìusen.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10316.2.2.7.1Use0
508416pò sɨ̀usen.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10316.2.2.7.1Use0
5073402549,m,mpò tí tsíbamboo shoot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4923.1.1Names of trees and shrubs0
512160pò ɹə̥̀treat, cure1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25255.8Religion0
506962pó kùfather-in-law1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3044.7.4Related by marriage0
508252pó lèflute, vertical flute, Qiang flute1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9515.1Waste products0
507832pó lìglass {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7335.11Artifacts (unclassified as yet)0
506969pó mìmother-in-law1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3054.7.4Related by marriage0
511784pó pòfill (eyes with tears)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23826.11Digging, excavation0
512093pó pórepair (machine)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25006.14Construction0
508658pùyear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11419.1.2Months and Years0
508998pùyear (of animal's age)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12929.1.2Months and Years0
509100pùyear (calendar/age)CL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13419.1.2Months and Years0
510224pùserve as (soldier) ('do')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18006.2.2.1Assorted action verbs0
506685pùintestines1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1841.7.7Intestines/Bowels/Guts0
5067171293pùpus1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1951.8.6.1Pus/Gleet0
510910pùmake friends1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20586.14Construction0
511011pùhold meeting1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20986.16Holding0
512094pùrepair (machine) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25006.14Construction0
512439pùdo1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26226.1.1.1To do/act0
512334pù dàgive change {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25796.23Giving0
508351pù sùage1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10009.1.2Months and Years0
508136pù tɕìwinnowing fan {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8873.1.10Verbs involving plants0
512315pù ɕáburn1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25753.2.12.1Verbs pertaining to fire0
509497pù-sù tsáyoung (of person) [year-age-young]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15117.1.8.3Neutral term0
510257púdrip1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18116.6Verbs requiring liquids0
511197púbuy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21736.22Exchanges0
507453púbarnyard grass1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5633.1.8Other wild plants0
507864pútinder1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7473.1.6.4Building, Non-edible0
506938pú kùo brother's wife1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2961.5.3.2Five0
506677pú lùkidney1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1811.7.5Kidney0
5065322103,m,mpú tsɨ̀ qànavel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1231.9.4Breast0
506602pú tsɨ̀ suà pùumbilical cord1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1480
508542pú ɕì̥today1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10859.1.3Days0
508194pə̀n tsɨ̀notebook {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9220
512138pɚ́ ɚ̀raise (livestock)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25166.7.7Up, etc.0
512141pɚ́ ɚ̀raise (child)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25176.7.7Up, etc.0
506507273qàmouth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1101.3.1Mouth0
509117273qàmouthfulCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13511.3.1Mouth0
5091352530qàI, me1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13594.1Pronouns0
509799qàbreak open1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16359.5Change of state0
509999qàfill to bursting1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17136.11Digging, excavation0
510919qàuncover, take off (lid)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20616.2.2.1Assorted action verbs0
511266qàable1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21951.1.2.4Be able0
511428qàpry1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22536.2.2.1Assorted action verbs0
506851qà dʑýstutterer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2668.5.4.5Choppy0
509143qà liàwe (excl)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13614.1Pronouns0
509731qà lí phà tsàscrappy, fragmentary1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16110
509730qà lí qà tɕhàscrappy, fragmentary1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16110
510188qà pù tshèhiccup, belch1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17861.8.3.5Hiccup0
508328qà púreason, purpose1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9888.3.1.13.1Think0
506663qà qhùpalate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1741.3.1.1Palate0
510045qà teìthrash, whip1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17306.8Striking, hitting verbs0
512019qà teìfrostv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24703.2.1Weather and seasons0
508492qà tòbottom1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10629.2.2Down0
508500qà tòunder (the table)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10669.2.2Down0
508507qà tòunder (a building)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10689.2.2Down0
508514qà tòunderground1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10703.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
508520qà tòunder (a mountain)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10739.2.2Down0
508536qà tòlower half of body1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10830
508522qà tò χeìbelow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10759.2.2Down0
507683qà tshuètassel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6705.8Religion0
511375qà tshɨ́break (bowl) (CAUS)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22339.5Change of state0
510745qà tsòslander1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19968.5.16Dedicate0
511046qà tə̀ ɚ́thirsty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21121.1.3.1Thirsty0
510827qà tɕhéavoid certain food1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20246.2Action Verbs with Patient0
508512qà tɕíunderground1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10703.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
511731qà tɕíspeak1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23618.5.10.1Talk, say0
511810m,2727qà tɕídote on (child)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23921.5.3.2Five0
506960qà zèrelatives1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3030
509139qà ȵíwe two (exclusive)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13604.1Pronouns0
511480qà ɕíurge, advise1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22708.5.10.3Talk with purpose of convincing0
510881qà ɹàneigh (speak)v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20468.5.5Sounds0
510895qà ɹàroar (lion) (speak)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20528.5.5Sounds0
510685qà-dʑuámuddled, confused [m-lose]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19748.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
508664qài à tɕì púa few years ago1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11449.1.2Months and Years0
506498qáface1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1081.2.5Face0
509426qáthin (of fabric)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14839.7.2Verbs referring to size/shape0
510286qáhold in mouth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18201.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
510657qádry (of weather)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19636.6Verbs requiring liquids0
511927qácarry on back (of animal)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang243510.1.1Prepositions0
506500qá qhuáface1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1081.2.5Face0
509817qá tàmove (a chair)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16416.7.11Movement (general)0
508373qá tshédifference1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10118.1Abstract Entities0
510460qá tshéseparate, sever1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18946.10.4Intentional separation - Sort1
506501qá tɕhécheek1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1091.2.5.2Jaw/Cheek0
511103qá zɨ́pay attention to1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21366.22Exchanges0
510520qá ɹàtell1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19181.8.7Speak/Say/Tell0
5106492235,6725qá ɹàcry out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19611.8.8.2Cry/Weep0
510899qá ɹàhowl, roar (lion) (also 'speak')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20538.5.5Sounds0
511732qá ɹàspeak, roar, howl1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23618.5.5Sounds0
511691qá-χò làbrush teeth [face-wash]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23485.11.8.4Toiletries0
507826qá-χò là-phə̀n tsɨ̀face-washing basin [face-wash-b(basin)]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7301.2.5Face0
510486qeìcover (with blanket)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19055.8Religion0
510488qeìbuild (house)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19066.14Construction0
509657qeílazy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15839.6.2.2Negative Human Qualities0
510030qeí tɕhérush, dash1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17256.7.9Manner is primary0
512446qeǐfirst1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26259.9Numbers and numeric expression0
507690qè ìcotton wadding1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6735.1Waste products0
508450qè íin front1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang104710.1.1Prepositions0
508687qè íago, before1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11529.1.5Other Intervals0
509174qé ìmyself1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13734.1Pronouns0
509175qé liàourselves1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13734.1Pronouns0
506991qé ɕìearlier generation1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3149.1.1Adverbial uses0
509536229qhàbitter, salty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15277.1.4.4Taste0
507931qhàearthen jar1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7783.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
507939qhàvat, jar1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7815.1Waste products0
507168m,2255qhà guàfox1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4022.1.11Canine0
507499qhà liúdried sticky rice "ba ba"1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5816.6Verbs requiring liquids0
507497qhà mìnoodles1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5805.5Cooking Implements0
506346qhà tsùdike, embankment1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang399.10.2Waterways/Having to do with water0
507765qhà tsùstone wall1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7043.2.9Rocks and minerals0
507767qhà tsù-kú lísurrounding wall1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7056.2.2.2Move an object0
506801qhà tsù-ɕà-mùstonemason [wall-V-agt]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2385.11.9.3Parts of the structure0
506694qhà ɹàfeces1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1871.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
510442qhà ɹà-ɕìpass gas [feces-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18856.7.10Move with something else0
509763qhécopulate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16241.9.1.1Bred0
510136qhòhunt1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17656.2.2.1Assorted action verbs0
510138qhòfire gun1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17663.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
510976qhòsawv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20835.11.5.3Cutting/Boring0
5116002232qhòshootv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23126.2.2.1Assorted action verbs0
512343qhòsting (wasp)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25822.4.2Sting0
507962qhò pícradle, bassinet1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7915.11.9.4Furnishings0
507788qhò tábeam1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7155.11.9Dwellings0
511349qhò tòsplash, sprinkle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22276.6Verbs requiring liquids0
510162qhóbet1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17766.19Social action0
510527qhóslice (meat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19206.9.3Chop, slice0
508941qhuàflock (of goats)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12732.2.4.1Particular birds0
510635qhuàspend (time)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19556.22Exchanges0
5106791001?qhuàdry, warm by fire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19716.6Verbs requiring liquids0
511565qhuàsunbathe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23011.6.5.4Blistered0
5063375668qhuàditch1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang363.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
506311qhuà ɕìmountain valley1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang273.2.5Landforms and geographical features0
506324qhuà ɕìriverbank1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang323.2.3Water and other liquids0
509340qhuáleaning, crooked1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14437.1.5.1General - form0
509351qhuáslanting, tilted1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14507.1.5.1General - form0
509837qhuáskinv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16481.6.5Skin0
511473qhuálame1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22681.5.12Lame/Limp0
512068qhuátan (hide)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24901.6.5.1Hide/Leather0
509293qhuè tàspacious1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14209.2.7Extent0
5104851233qhùcover (with blanket)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19055.8Religion0
510490qhùbuild (house)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19066.14Construction0
511432qhù qhuácut, slice (vegetable)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22556.9.3Chop, slice0
5081801233,mqhù tácover1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9165.8Religion0
5104811233qhúcover (with earth)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19045.8Religion0
510670qhújoin (sections of bridge)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19676.13.5Join (general)0
510674qhúhate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19698.3.1.1.2Dislike0
5112131233qhúcoverv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21785.8Religion0
511910qhúshed (skin)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24295.11.9.1Kinds of dwellings0
511977qhúcover, muffle (with sth.)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24545.8Religion0
512348qhúcover up, shade1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25845.8Religion0
509907qhú qhuáfever1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16781.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
510402qhú qhuáhave fever1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18668.2Abstract verbs0
508318qhə̀ búgrace, favor1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9848.3.1.1.1Like0
506585572,mqhə̀-iúanus [feces-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1431.4.10.2Anus/Rectum0
511079qhɚ̀ ɕà pàdefecate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21271.8.5.4Defecate0
507209qí pùcuckoo1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4242.2.4.1Particular birds0
508958qòfamily of people1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12794.7.5General0
509028qòlarge roomsCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13049.7.1Shape and size0
509616qòdifficult1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15639.6.2Negative Qualities0
5097842316qòboil (porridge)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16306.6Verbs requiring liquids0
510641qòafraid1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19587.1.1Emotive0
511959qòfear difficulty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24478.3.1.10.1Fear0
5123802316qòboil1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25966.6Verbs requiring liquids0
506441qòhome1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang805.11.9.6General0
510625qò liúrollv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19526.7.6Circularly0
506614qò lòsore, woundn.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1541.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
510185qò lýroll around, writhe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17846.7.6Circularly0
506617qò mìsore, wound, scarn.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1541.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
507476qò púbulb of fritillary1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5723.1.2Plant parts and types0
512030qò quàfrighten1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24758.3.1.10.1Fear0
509981qò quáquarrel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17068.5.8Banter/Discourse0
510032qò tòflush, rinse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17266.6.1Float0
511958qò tɕhá tɕhàfear difficulty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24478.3.1.10.1Fear0
512469qò tɕhéperhaps, possibly1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263510.0Grammatical Words0
512472qò tɕhéprobably1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26367.2Epistemics0
510497qò tɕùhave a dry throat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19098.2Abstract verbs0
512124qò tɕỳswallowv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25111.3.5.6Swallow0
509428qò ɕàhard1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14849.6.2Negative Qualities0
510959qò ɕỳforbid1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20776.2.2.1Assorted action verbs0
510661qódrink1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19640
511094qóbrand, iron1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21333.2.12.1Verbs pertaining to fire0
512275qódeep fry1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25607.1.5.3Position - high/low0
510773qó púobtain, reap1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20056.21Acquisitions0
510368qó ~ qòsimmer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18536.6Verbs requiring liquids0
508978quàbackbasket-full1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12861.1.3.2Satiated/Full/Enough0
509842quàprotect, safeguard1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16516.2.2.1Assorted action verbs0
510606quàclose (door)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19456.2.2.6.2Close0
510611quàclose upv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19476.2.2.6.2Close0
510615quàsubject to discipline1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang194910.5.1Structuring Words0
510667quàjoin (sections of bridge)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19676.13.5Join (general)0
511711quàlock door1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23541.2.3Hair of Head0
507950quà lídipper1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7855.1Waste products0
508880quálarge clump of treesCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12509.7.1Shape and size0
510613quá támanage (household)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19488.2Abstract verbs0
510616quá tásubject to discipline1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang194910.5.1Structuring Words0
510673queìclose (book)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19686.2.2.6.2Close0
511215queìcoverv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21785.8Religion0
509565queí ~ quéabundant (methods)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15407.1.2.1Quantity - general0
509031quèbundle (of things)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13059.9Numbers and numeric expression0
509266quèprotruding, convex1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14109.7.2Verbs referring to size/shape0
510229quèblock (wind)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18016.2Action Verbs with Patient0
510310quèpile up, fold1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18276.2.2.1Assorted action verbs0
510339quècarry in lap1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18406.2.2.2.1Carry0
510669quèjoin (sections of bridge)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19676.13.5Join (general)0
510787quèmixed with water1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20106.13.4Mix0
511327quèhold with both hands1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22196.16Holding0
510366qùsquat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18526.1.1.4.1Sit0
506850qù dʑýstutterer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2668.5.4.5Choppy0
509333qù lá qə̥̀straight, upright1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14397.1.5.1General - form0
506664qù mùthroat (eating)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1751.3.5Throat/Pharynx0
506668qù mù tɕýlarynx1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1771.3.5.4Adam's Apple/Larynx0
510141qù quágo to war1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17686.7.2Outward0
511912qù qúpull, drag1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24306.2.2.3.1Push0
511399qù tɕhìanger (someone)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22441.5.3.2Five0
506582qù ȵúfist1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1421.5.1.1.1Fist0
510696qù ȵú típlay finger-guessing game1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19776.1.1.3Play0
510263qù ɕùresist1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18136.5Fighting0
510612qù ɕùclose upv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19476.2.2.6.2Close0
512347qù ɕùcover up, shade1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25845.8Religion0
508925qúsentenceCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang126610.5.1Structuring Words0
509110qúsound, reportCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13489.3Sounds0
509875qúis closed (mouth)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16646.2.2.6.2Close0
509877qúclose (mouth)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16656.2.2.6.2Close0
510659qúdrink1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19640
511975qúcover, muffle (with hand)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24545.8Religion0
506396qúgold1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang593.2.4Elements, metals, alloys0
508309qúgood luck1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9809.6.1.1Positive Qualities0
508313qústrength1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9821.1.5Strength0
510042qú (tà)smoke (a cigarette) (pucker/suck)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17293.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
508317qú liàfavor, kindness1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9838.3.1.1.1Like0
509826qú táwrap (medicine)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16446.2.2.1Assorted action verbs0
512350qú tácover up, shade1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25845.8Religion0
511413qú tsépinch, nip1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22498.4Feeling0
510334qú tə̀ tɕhádo one's best1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18386.1.1.1To do/act0
511500qú tɕhàexercise patience1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22770
509652qú tɕìstingy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15819.6.2.2Negative Human Qualities0
510343qú ɕústop up (entry)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18426.7.11Movement (general)0
506472386qə̀head1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang991.2.1Head/Headed0
512248386,m,m,m,mqə̀ (pá tsɨ̀)-suè (qò)dizzy [head-dizzy]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25508.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
506482386,243,5658qə̀ (ȵà)-tshófontanel [brain-jump]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang102.11.2.1.3Fontanel0
506473386,m,mqə̀ bá tsɨ̀head1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang991.2.1Head/Headed0
508407qə̀ búappearance, shape1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10279.5Change of state0
509321qə̀ dýpointed1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14356.2.2.2Move an object0
509740qə̀ lə̀ qə̀ tɕhuàconfused1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16158.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
507286qə̀ màleaf1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4713.1.3Leaves0
507377qə̀ màrice plant1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5153.1.4Seeds and flowers, nuts0
507385qə̀ màsprout1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5193.1.10Verbs involving plants0
509325qə̀ pùbald, bare1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14361.2.3.4Bald0
511346qə̀ tàfloat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22256.6.1Float0
508487qə̀ teìtop1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10611.2.1.3Fontanel0
508498qə̀ teìon (the table)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang106510.1.1Prepositions0
508503qə̀ teìon top of (a building)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang106710.1.1Prepositions0
508518qə̀ teìon (the top)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang107210.1.1Prepositions0
506268qə̀ tièlightningn.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang103.2.1Weather and seasons0
510128qə̀ tièhit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17626.8Striking, hitting verbs0
511555qə̀ tièkill (person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22976.4Harm0
512025qə̀ tièhailv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24723.2.1Weather and seasons0
512285qə̀ tièblow up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25641.3.1.4Blow0
506475386,mqə̀ tóhair of head1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1001.2.3Hair of Head0
511797qə̀ tshómischievous1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23879.6.3Neutral0
508357qə̀ tshuèreputation1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10038.1Abstract Entities0
509634qə̀ tshɨ́crafty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15730
511341qə̀ tshɨ́split (firewood)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22236.9.3Chop, slice0
511355qə̀ tshɨ́split apart1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22286.9.3Chop, slice0
511751qə̀ tshɨ́break to bits1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23679.5Change of state0
512287qə̀ tshɨ́blow up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25641.3.1.4Blow0
510308qə̀ tɕáfall, tumble1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18266.1.1.4.2Fall0
509625qə̀ tɕhí (tɕhà)intelligent1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15688.3.1.13.1Think0
511384qə̀ tɕíbullyv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22374.4.2Clans and neighbors0
506635386,243qə̀ ȵàbrain1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1641.2.4Brain0
506433qə̀ ɕìcity1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang779.10.3Governable units (towns, parts of towns)0
506435qə̀ ɕìmarket1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang789.10.6Functional buildings/places0
512272qə̀ ɕícriticize, accuse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25598.5.2.1Complain0
510227qə̀ ɕù ~ qə̀ ɕỳblock (wind)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18016.2Action Verbs with Patient0
508323qə̀ ɕýprinciple, reason1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9878.1Abstract Entities0
508344qə̀ ɕýgift1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9975.8Religion0
509643386,mqə̀ ɚ́arrogant [head-dry]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15779.6.2.2Negative Human Qualities0
507655386,1219qə̀-ɕýcomb [hair-comb(v)]n.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6551.2.2.1Comb/Crest0
506780qə́ báteacher (bá='old')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2276.19Social action0
506829qə́ bágovernment official1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2555.8Religion0
511235qə́ dúclear, obvious1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21849.6.1.1Positive Qualities0
510766qə́ gólive (qə́=pfx?)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20031.1.2.1Life/Live/Alive0
510699qə́ tshɨ́funny, amusing1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19789.6.1.2Positive Human Qualities0
508521qə́ tə̀ χeìon top of1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang107410.1.1Prepositions0
509798qə́ tɕhábreak open1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16359.5Change of state0
510769qə́ zɨ́live1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20031.1.2.1Life/Live/Alive0
506476386,2536qə́-ŋúbraid [hair-silver] (refers to decorations in braid)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1011.2.3.2Queue/Braid0
509021sàstoreys tallCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13029.7.2Verbs referring to size/shape0
506627230sàblood1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1601.6.2Blood/Bleed0
506647425,msà kájoint1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1691.5.8Joint0
506273sà pheìsun and rain (mixed)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang123.2.10Light or lack of light0
510006sà qòcomplete, finish {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17179.5Change of state0
510409sà qə̀-tə̀ ɕìsprout [sprout (var)-grow]v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18683.1.10Verbs involving plants0
508133sà tshèsieve {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8855.5Cooking Implements0
506930sà tsùsisters1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2934.7.2Same generation0
506932sà ȵìsisters1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2934.7.2Same generation0
506933sà ȵìolder siblings1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2940
506936sà ȵìyounger siblings1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2950
508092sà ȵìstring, thread1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang868.15.1Waste products0
508166sà ȵìsnare ('thread')n.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9075.14Husbandry0
507581sà ȵíthread1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6195.11.6Textile0
509968sàN (dá)taste, try [b,s]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17021.3.5.8Eat/Devour0
508929sásongCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12675.1Waste products0
508947sásection (of road)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12757.1.6.1Single/part/few0
508950sásection (of bamboo)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12767.1.6.1Single/part/few0
508994sálayer, storey (multiple)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12916.17Putting0
509026sásmall roomsCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13049.7.2Verbs referring to size/shape0
509612sánoisy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15627.1.4.3Hear0
511089sádredge up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21316.11Digging, excavation0
511344sácast aside, skim off1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22246.12Throwing0
506896sá bàelder sister (3d person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2844.7.1Previous generation0
508264sá lá tsɨ̀laba instrument1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9565.1Waste products0
506903sá tsùyounger sister (3d person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2860
507965sán tsɨ̀fan {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7925.4Instruments and therapies0
509285sèclose, near1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14176.2.2.6.2Close0
509407sèpoor (of soil)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14759.6.2.2Negative Human Qualities0
509474sèalive1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15011.1.2.1Life/Live/Alive0
511569sèfanv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23025.4Instruments and therapies0
510279sè sìwither and fall1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18183.1.10Verbs involving plants0
509500sépretty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15127.1.3Human qualities and appearance0
509584séstrange, odd1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15489.6.2.1Negative Qualities0
511350sésplash, sprinkle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22276.6Verbs requiring liquids0
511525sésplash, sprinkle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22856.6Verbs requiring liquids0
511533sésow broadcast1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22882.1.12Porcine0
512372séplant (wheat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25933.1.10Verbs involving plants0
507523séoil (from meat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5911.6.4.1Oil/Grease0
511562sé lásift1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22996.10.4Intentional separation - Sort0
509609sé zà lòfunny1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15619.6.1.2Positive Human Qualities0
511999sé-tá pòcurious [good-like]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2463.18.3Psychological verbs1
510061sìarise (of sun)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17351.1.4Wake/Conscious/Alert0
5111742804sìset (sun)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21646.17Putting0
512226sìthere is (something on table)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25439.2.7Extent0
506255sì ɕuàmoon1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang43.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
509544síastringent, puckery {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15327.1.4.4Taste0
510281sòwither and fall1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18183.1.10Verbs involving plants0
507400sòhemp1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5293.1.5.1Leafy vegetables0
508555sò dʑí ɕì̥day after tomorrow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10901.5.3.2Five0
50752260,msò íoil1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5901.6.4.1Oil/Grease0
50752660,msò íoil (vegetable)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5921.6.4.1Oil/Grease0
50784660,m,2136,msò í-mú-gúvegetable oil lamp [vegetable.oil-fire-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7393.1.2Plant parts and types0
50752760,m,msò í-χósesame oil [oil-fragrant]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5931.6.4.1Oil/Grease0
508705sò qeíautumn, winter [cold-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11689.1.2Months and Years0
508093sò qògunnysack1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8690
508145sò toùloom1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8905.1Waste products0
508146sò ʁòshuttle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8915.1Waste products0
508389sógap, interval1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10213.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
509307sóempty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14277.1.2.1Quantity - general0
509341sóstraight, smooth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14457.1.5.1General - form0
509451sóloose1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14926.13.1Tying0
509555sóidle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15369.6.2.2Negative Human Qualities0
509860sócarry (books) on back1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16586.2.2.2.1Carry0
510210sólead the way1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17946.2.2.1Assorted action verbs0
510341sóread1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18416.2.2.9.3Read1
506725sólifespan1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2011.1.2.1Life/Live/Alive0
510866sóteach1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20406.19Social action0
511503sórecognize (word)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22788.3.1.13.1Think0
512104sóstudy, teach1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25046.2.2.9.3Read0
512184sólead the way1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25336.2.2.1Assorted action verbs0
508300sóspirit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9755.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
508702suàseason1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11653.2.1Weather and seasons0
509306suàfull1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14261.1.3.2Satiated/Full/Enough0
510133suàtell fortune, divine1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17641.8.7Speak/Say/Tell0
511709suàlock door1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23541.2.3Hair of Head0
5070373333,219suà kàtail1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3341.4.10.1Tail0
5084523333,msuà qáin back (qá='tail end')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang104810.1.1Prepositions0
507834suà tsɨ̀brush {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7345.11.8.4Toiletries0
508691suà χáafter1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11539.1.5Other Intervals0
510734suà χáturn head, repent1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19916.7.6Circularly0
510028suáserve as1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17246.2.2.1Assorted action verbs0
507989suei³⁵taxes {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8075.9Monetary Terms0
510293suèturn around (self)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18216.7.6Circularly0
510727suèreturn to a place1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19896.2.2.1Assorted action verbs0
511489suètake detour1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22746.21Acquisitions0
511806suèache (head)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23911.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
512102suèrevolve {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25036.7.6Circularly0
512389suèturn (body)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26016.7.6Circularly0
512390suèturn corner1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26026.7.6Circularly0
512397suè kòturn, move (SIMP)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26056.7.6Circularly0
511547suè látake stroll1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22936.21Acquisitions0
512395suè zɨ́turn, move (CAUS)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26046.7.6Circularly0
511310suì qòcircle, linger1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22129.7.1Shape and size0
507707suò bócoffin1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6825.8.2.3Religious persons/things0
508371sùtaste, flavor1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10101.3.5.8Eat/Devour0
509551sùfishy smelling {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15332.2.5Fish and Mollusks0
506651632sùtooth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1701.3.4Tooth0
510331sùhibernate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18360
510620sùirrigate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19506.6Verbs requiring liquids0
506655632,msù kàgums1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1711.3.4.3Gums0
506652632,m,msù kà púgums1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1711.3.4.3Gums0
506654632,msù kègums1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1711.3.4.3Gums0
506656632,msù kùgums1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1711.3.4.3Gums0
511268sù lièfade, shrivel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21969.5Change of state0
509529sù qə̀tasty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15241.3.5.8Eat/Devour0
511755sù suàfigure {b?}v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23699.9Numbers and numeric expression0
507685sù thiá ~ sù tɕháquilt1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6715.1Waste products0
511688sù-dácount [b-s]v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23476.2.2.2Move an object0
510770súlive1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20031.1.2.1Life/Live/Alive0
510859súpour liquid on, irrigate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20386.6Verbs requiring liquids0
511138súflow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21516.6.1Float0
511587súspread fertilizer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23089.5Change of state0
511689súcount {b}v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23476.2.2.2Move an object0
512302súdip pen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25706.6Verbs requiring liquids0
508191sú pə̀nbook {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9215.1Waste products0
510102sú tábeat, pound {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17506.8Striking, hitting verbs0
510165sú táthresh grain1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17773.1.10Verbs involving plants0
511302sú tástrike table1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22096.8Striking, hitting verbs0
511418sú táknock1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22516.8Striking, hitting verbs0
512130sú táwinnow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25133.1.10Verbs involving plants0
508423sú tsɨ̀number {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10339.9Numbers and numeric expression0
511674sú-dàtransport [b-s]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23406.2.2.1Assorted action verbs0
512310sə̀ bàflood1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25733.2.3Water and other liquids0
512123sə̀ qò tɕỳswallowv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25111.3.5.6Swallow0
507978sə̀n dzémoney1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7995.9Monetary Terms0
507991sə̀n dzédebt1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8095.9Monetary Terms0
508169sə́ kágunpowder (=medicine?)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9095.15War and violence0
507314sə́ ɚ́willow tree (wild)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4823.1.1Names of trees and shrubs0
508589sɨ̀2d earthly branch (cow)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11051.5.3.1Limb/Branch1
509801sɨ̀arrange1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16366.17Putting0
5103222670sɨ̀understand, know1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18328.3.1.13.1Think0
511232sɨ̀clear, obvious1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21849.6.1.1Positive Qualities0
506998sɨ̀cow, bovine1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3162.1.2Bovine0
5123582670,msɨ̀ (à)know1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25888.3.1.12.1Know, Believe0
508528sɨ̀ -outward, downstreampfx.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10799.2.2Down0
511608sɨ̀ dzɨ̀elongate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23150
511510sɨ̀ dʑuáthrow away1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22816.12Throwing0
512391sɨ̀ góturn corner1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26026.7.6Circularly0
510994sɨ̀ khà dá (zɨ̀)block up {b?}v.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20916.2Action Verbs with Patient0
510056sɨ̀ kə̀go out [outward-go]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17346.7.2Outward0
510062m,3569sɨ̀ lòcome out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17366.7.2Outward0
507004sɨ̀ miàhuangniu cow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3182.1.2Bovine0
511777sɨ̀ phàspread out, unfold1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23799.5Change of state0
507511sɨ̀ pià tshɨ̀beef1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5852.1.2Bovine0
506816sɨ̀ píQiang priest, shaman1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2474.2.4Religious Roles0
506817sɨ̀ pí miàwitch1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2484.2.12.2Scary things0
512335sɨ̀ púgive change1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25796.23Giving0
512065sɨ̀ qə̀ tièeliminate, wipe out, die out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24899.2Spatial terms0
511271sɨ̀ tí (zɨ̀)straighten (zɨ̀=CAUS)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21986.2.2.2Move an object0
511609sɨ̀ tshístick out (one's head)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23163.1.2Plant parts and types0
511377sɨ̀ tɕhàcut open1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22346.9.3Chop, slice0
510069sɨ̀ tɕỳappear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17389.5Change of state0
512053sɨ̀ zí lòbecome visible1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24859.5Change of state0
5115042670,2670,2670sɨ̀ ~ sɨ́ sɨ́recognize (word)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22788.3.1.13.1Think0
5116802670,2670,2670sɨ̀ ~ sɨ́ sɨ́know well1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23438.3.1.12.1Know, Believe0
512055sɨ̀ ȵúdigest1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24861.7.6.2Digest0
512022sɨ̀ ɕàfrostv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24703.2.1Weather and seasons0
511551sɨ̀ χúuntied, undone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22956.13.1Tying0
507744sɨ̀-iuà kùcow shed [m-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6962.1.2Bovine0
508044803,m,msɨ̀-tí kùring for cow nose [m-round]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8405.11.8.3Jewelry and Accessories0
511641sɨ̀-ɕìrelease, set free [p-v]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23276.10.1Unintentional loss - Misplace0
5092195632sɨ́who1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang139010.5.3WH words0
510080sɨ́thread (needle)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17425.11.6Textile0
5114065618sɨ́lead (cow)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22466.2.2.1Assorted action verbs0
511802sɨ́match (clothes)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23895.11.5.5Tools pertaining to fire0
5119135618sɨ́pull, drag1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24306.2.2.3.1Push0
512490sɨ́than (comparative mrkr)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang264210.1Ontological0
507565sɨ́ kámedicine1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6135.4Instruments and therapies0
5115072670,2670sɨ́ sɨ́recognize (person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22798.3.1.13.1Think0
507356b,b,1019,msɨ́ tsɨ̀-ɕì mìpersimmon [b-fruit]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5003.1.5Fruits and vegetables0
510029tań dàserve as {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17246.2.2.1Assorted action verbs0
510216tàwear (hat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17976.2.2.1Assorted action verbs0
507634tà bá (χà)hat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6445.11.8.2.1.1Head0
507704tà bóbamboo hat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6813.1.1Names of trees and shrubs0
506534tà qàwaist1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1241.4.6Waist0
508814tà qeífirst1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12199.9Numbers and numeric expression0
508178m,1233tà qhócover1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9165.8Religion0
511629m,5677tà qòwin, triumph1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23236.19Social action0
507838tà qódustcloth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7360
5080562684tà |íax (<WT sta ri)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8505.11.5.3Cutting/Boring0
509895tà-bàenlarge1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16729.5Change of state0
507886tà-qólid, cover [m-verb]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7595.1Waste products0
510223tàn dàserve as (soldier) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18006.2.2.1Assorted action verbs0
510209tálead the way1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17946.2.2.1Assorted action verbs0
511405tálead (cow)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22466.2.2.1Assorted action verbs0
512185tálead the way1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25336.2.2.1Assorted action verbs0
509762tá pòlove, like1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16248.3.1.1.1Like0
511437tá pòkissv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22561.3.2.2Kiss0
510313tènailv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18291.5.10Nail0
510586tèbeat (drum)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19386.8Striking, hitting verbs0
511571tèneuter, sterilize1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23031.9.2.1Sterile0
510966tè tshóget scared1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20791.1.5Strength0
510836tè ʁuépick up with chopsticks1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20286.10.4Intentional separation - Sort0
509788tépull up (weeds)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16316.2.2.3.1Push0
510037tétake out (from between)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17286.21Acquisitions0
510886té tábarkv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20482.1.11.1Bark (of dog)0
510893té tároar (tiger)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20518.5.5Sounds0
510897té tároar (lion)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20528.5.5Sounds0
510145té téfight1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17696.5Fighting0
511803thao³⁵ dàmatch (clothes) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23895.11.5.5Tools pertaining to fire0
507305thaò tsɨ́-phùpeach tree [b-tree ]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4783.1.2Plant parts and types0
5092042195thàthat (less distant)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138410.1Ontological0
5086742195,m,mthà dá qèat that time1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang114810.0Grammatical Words0
5092142195,m,mthà piá qhuàthat side, there1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138810.1Ontological0
5092152195,m,mthà tɕhí qhuàthat side, there1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138810.1Ontological0
509210thà χeíthose1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138610.4.3.2Demonstrators0
511779thàn dàfluff, tease (cotton) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23803.2.8Organic matter/Organic compounds0
511782thàn dàstrum {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23810
508471thàn tsuánaround, about {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10549.2.5Amid0
5092052195tháthat (more distant)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1384.110.1Ontological0
509278thálong1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14139.7.2Verbs referring to size/shape0
509279thálong (of time)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14149.7.2Verbs referring to size/shape0
509743thá-ȵàlength [long-short]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16179.7.2Verbs referring to size/shape0
511771thècarry on shoulder1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23761.4.3.3Carry on shoulder0
507916thiaò kɚ́spoon for eating {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7705.5Cooking Implements0
508332thiaò tshə̀nway, means {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9909.2.8Directions0
508366thiaò tɕènconditions {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10080
511840thiaó pò-pùinstigate [b-do]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24046.1.1.1To do/act0
511833thièn dàfill in (pit) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24006.11Digging, excavation0
511875thoù ɕèNsurrender {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24196.19Social action0
508874thòridge of landCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12473.2.5Landforms and geographical features0
508906thòpiece (of land)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12607.1.6.1Single/part/few0
508971thòsquare (of fabric)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12849.7.1Shape and size0
509207thòthat one (less distant)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138510.1Ontological0
510325thòfreeze (meat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18339.5Change of state0
510326thòfreeze (hands)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18349.5Change of state0
510330thòfreeze (ground)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18359.5Change of state0
510922thòfreeze, ice up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20639.5Change of state0
511788thòscald, burn1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23846.6Verbs requiring liquids0
509218thò zólike that1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13898.3.1.1.1Like0
510500thò ɕìcatch cold1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19106.21Acquisitions0
512327thò ɕìcatch cold1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25776.21Acquisitions0
509209thóthat one (more distant)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1385.19.9Numbers and numeric expression0
507551thósoup {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6065.5Cooking Implements0
512466thó dà ɕíagain, once more1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263410.1Ontological0
511861thóŋ dàopen, unobstructed {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24136.2.2.6.1Open0
508965thuàwad, pile, pack1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12816.2.2.1Assorted action verbs0
509010thuàrow (of houses)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12986.2.2.1Assorted action verbs0
508041thuá úpack rack1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8386.2Action Verbs with Patient0
508071thueí pòplane (tool) {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8565.1Waste products0
511170thú thuástack up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21636.2.2.1Assorted action verbs0
509240thú ȵùother1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14008.1Abstract Entities0
509888thú ȵùalter, changev.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16709.5Change of state0
509851thýplane down1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16555.1Waste products0
509201thə̀ gáyonder, way over there (furthest)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13839.2.4Apart0
509212thə̀ gáthere1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13879.2.7Extent0
509977thə̀n dátranscribe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17050
509016tiàNdrop (of oil) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13006.16Holding0
510021tièeat!1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17221.3.5.8Eat/Devour0
509595m,660tiè-nàtasty [eat-good]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15531.3.5.8Eat/Devour0
507923tié tsɨ̀little plate {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7739.7.2Verbs referring to size/shape0
507478tiéN màtuber of elevated gastrodia {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5733.1.2Plant parts and types0
509087tiæ̀Nhour {b}CL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13359.1.4Times of Day0
510018tìclear up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17219.6.1.1Positive Qualities0
511438tìsoak into1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22576.6Verbs requiring liquids0
512378tìlean on1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25951.1.1Body0
506493tì bá-qə̀nose [m-point]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1061.2.8Nose0
509345tíhorizontal1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14477.1.5.4Position - front/back/side-side0
509349tístraight1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14497.1.5.1General - form0
510398tíferment1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18653.1.10Verbs involving plants0
506711tísnot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang193.31.8.2Snot/Nasal Mucus0
512085tí tshóblow nose [snot-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24971.3.1.4Blow0
508253tí tsɨ̀flute, vertical flute, Qiang flute {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9515.1Waste products0
506713tí-qhúhard snot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang193.49.6.2Negative Qualities0
508000tíŋ tsɨ̀nail {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8151.5.10Nail0
511395toùstand up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22421.5.2Foot0
511398toù zɨ́make stand up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22436.14Construction0
508975toúbasket (of vegetables) {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12855.1Waste products0
510019tòclear up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17219.6.1.1Positive Qualities0
510473tòsupport with hand1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19006.16Holding0
510924tòfreeze, ice up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20639.5Change of state0
511152tòhold closely1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21566.16Holding0
511257tòsolidify1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21910
508079tòplown.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8606.11Digging, excavation0
508043tò lìyoke1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8395.14Husbandry0
507486tò qhuárice (cooked)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5753.1.4Seeds and flowers, nuts0
507621tò qópants, trousers1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6375.11.8.2.1.3Lower body0
507961tò qóbasket (large)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7905.1Waste products0
509512tócool (of water)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15167.1.2.3Temperature0
510327tófreeze (hands)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18349.5Change of state0
511122tócooled off (rice)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21447.1.2.3Temperature0
511125tócoolv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21457.1.2.3Temperature0
511141tóspread, circulate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21539.5Change of state0
510239tó qóknock over1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18046.8Striking, hitting verbs0
507851tsaó tsɨ̀lamp shade {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7415.11.5.5Tools pertaining to fire0
512273tsa³⁵ dàdeep fry {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25607.1.5.3Position - high/low0
512313tsaŋ³⁵-dàexpand, swell [b-s]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25749.5Change of state0
509944tsàcheck account1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16925.1Waste products0
511018tsàlook at1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21011.2.6.11Behold0
511317tsàcanter, trot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22156.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
5113902237tsàride, straddle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22406.2Action Verbs with Patient0
511669tsàguard, defend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23386.2.2.1Assorted action verbs0
507796tsà piàtwig fence1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7193.1.2Plant parts and types0
507578tsà piápancake1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6185.5Cooking Implements0
509605tsà qhúugly1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15607.1.3Human qualities and appearance0
510867tsà tsáchew, munch1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20411.3.4Tooth0
511020tsà zɨ́make look at1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21026.14Construction0
507799tsà-kùgarden [m-field]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7209.10.4Farm/Agricultural places0
509252tsásmall1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14059.7.2Verbs referring to size/shape0
509761tsátake a beating1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1623.16.21Acquisitions0
510093tsácontract illness1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17471.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
511114tsárefine (milk)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21416.2.2.1Assorted action verbs0
511116tsárefine (oil)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21426.2.2.1Assorted action verbs0
511149tsáfilterv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21555.1Waste products0
511021tsá támake look at1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21026.14Construction0
508403tsá tsɨ̀dregs, sediment {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10253.1.6.2Other ground and milled food0
509747tsá-bàsize [small-big]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16199.7.2Verbs referring to size/shape0
508211tsáNstamp, chop {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9296.2.2.1Assorted action verbs0
510218tsèwear (bracelet)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17986.2.2.1Assorted action verbs0
512424tsè dárent (field) {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26166.22Exchanges0
512425tsè dárent (house) {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26176.22Exchanges0
511258tsétake, grasp1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21926.21Acquisitions0
511623tségive birth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23201.1.2Life/Breathe/Exist0
511817tsépick up, carry (basket)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23946.10.4Intentional separation - Sort0
511970tségrasp (pen)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24526.16Holding0
511973tséshake hands1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24536.7.9Manner is primary0
512195tséhave (wealth)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25378.2Abstract verbs0
512386tsécatch hold of1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26006.21Acquisitions0
512406tséclutch, grasp1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26096.16Holding0
508660tsé pùyear, this1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11429.1.2Months and Years0
509922tshaí-dàguess [b-s]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16838.3.1.12.1Know, Believe0
507651tshaò-χéshoes made of grass [b-shoe]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6535.11.8.1Footwear0
512364tshaǒ-dàcreate [b-s]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25906.14Construction0
510277tshàpadv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18170
510321tshàunderstand, know1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18328.3.1.13.1Think0
511201tshàemit, appear (smoke)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21753.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
511242tshàtouch1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21858.4Feeling0
511381tshàspread, unfold1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22369.5Change of state0
512269tshàchiselv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25585.11.5.3Cutting/Boring0
512282tshàstuck (by thorn)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25629.5Change of state0
512428tshàbore with pile driver1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26186.11Digging, excavation0
507688tshà ìblanket1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6725.11.9.4Furnishings0
507692tshà ìcotton-padded mattress1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6745.1Waste products0
507860tshà miàflint, stone/steel for fire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7463.2.9Rocks and minerals0
507862m,2136,mtshà mú tsɨ̀flint, stone for fire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7463.2.9Rocks and minerals0
507880tshà piáwok1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7565.5Cooking Implements0
507883tshà piástir-fry pot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7585.5Cooking Implements0
506719tshà qhuábody dirt1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1961.8.1.2Body Dirt0
510397tshà tétremble, shiver1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18646.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
508387tshà tshàskill, technique1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10209.6.1Positive/Desirable qualities0
509628tshà tshàclever1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15719.6.1.2Positive Human Qualities0
511107tshà tshàunderstand, comprehend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21378.3.1.13.1Think0
511231tshà tshàclear, obvious1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21849.6.1.1Positive Qualities0
508209tshà tshàeraser, rubber {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9283.1.6.4Building, Non-edible1
509919tshà tshíwipe away, erase1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16826.2.2.1Assorted action verbs0
507212tshà ʁuæ̀Nthrush1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4252.2.4.1Particular birds0
507936tshà χùteapot (?) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7805.5Cooking Implements0
512448tshàn bù ɕìoften1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26269.1.1Adverbial uses0
5087352259tsháeight1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11819.9Numbers and numeric expression0
509778tshápush down1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16286.2.2.3.1Push0
512280tshástuck (by thorn)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25629.5Change of state0
512289tshápress (oil) {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25659.5Change of state0
507487tshábreakfast1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5765.5Cooking Implements0
507820tshácupboard1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7280
5064583604,mtshá (tò)bridge1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang949.10.2Waterways/Having to do with water0
509915tshá dàwipe (table) [b,s]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16816.2.2.1Assorted action verbs0
509943tshá dácheck account {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16925.1Waste products0
508641m,1016tshá lə́August1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11309.1.2Months and Years1
5087862259,mtshá sáeighty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12059.9Numbers and numeric expression0
5087872259,m,3540tshá sá àeighty-one1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12069.9Numbers and numeric expression0
5088212259,m,mtshá ɚ́ χeìeighth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12269.9Numbers and numeric expression0
507397tsheìmillet1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5271.5.3.2Five0
507482tsheìrice (uncooked)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5743.1.4Seeds and flowers, nuts0
509133tsheí qú χeì à qùone third [3-part-middle-1-part]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13589.9Numbers and numeric expression0
5087262666tshèthree1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11769.9Numbers and numeric expression0
508837tshèsheet of paperCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12355.11.9.4Furnishings0
508841tshèpage of bookCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang123610.1.1Prepositions0
508916tshèleafCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12633.1.3Leaves0
508992tshèlayer (in a stack)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12916.17Putting0
509020tshèflagCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13015.1Waste products0
510779tshèmix up (mortar)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20066.13.4Mix0
507728tshè kùtoilet, cesspit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6905.11.9.4Furnishings0
508226tshè mì tsɨ̀riddle {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9360
508707tshè sáNew Year's Eve1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11709.6.1.1Positive Qualities0
508766tshè sáthirty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11959.9Numbers and numeric expression0
508767m,m,3540tshè sá àthirty-one1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11969.9Numbers and numeric expression0
508816tshè ɚ́ χeìthird1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12219.9Numbers and numeric expression0
5088012666,2703,m,1306,mtshé tò (nà) ʁuè sáthree thousand fifty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12139.9Numbers and numeric expression0
508621tshé tɕòthird of month1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11209.9Numbers and numeric expression0
507371tshìpaddy rice1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5129.10.5Places in general, countries0
507380tshì púrice straw1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5173.1.4Seeds and flowers, nuts0
511316tshì tshìrun1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22146.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
511319tshì tshìcanter, trot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22156.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
509985tshíturn water wheel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17086.7.6Circularly0
510200tshílightningv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17903.2.1Weather and seasons0
511604tshístretch out (hand, vertically)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23149.5Change of state0
5117285541tshísuck (milk)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23601.3.2.1Suck/Suckle0
510204tshoùcarry (money)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17936.2.2.2.1Carry0
507819tshoú tshoúdrawer {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7275.11.9.4Furnishings0
508068tsho³⁵ (tsɨ̀)file {b}n.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8556.9.2Carve, shave0
509858tshòdry (grain)v.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16576.6Verbs requiring liquids0
509984tshòstir-fry, saute1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17076.2.2.1Assorted action verbs0
5102942315tshòdrop down1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18226.16Holding0
511173tshòset (sun)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21646.17Putting0
511454tshòtake a name1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22616.21Acquisitions0
507287m,824tshò lòleaf1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4713.1.3Leaves0
5119212315,2315tshò tshòfall (of hair)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24336.1.1.4.2Fall0
510530tshóslice (meat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19206.9.3Chop, slice0
510999tshóboilv.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20936.6Verbs requiring liquids0
512293tshópluck (flowers)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25666.2.2.3.1Push0
5118445658,mtshó (tà)jump {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24066.7.8Downward0
510047tshó dàproduce {b?}v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17316.14Construction0
510383tshó dàstomp feet {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18571.5.2Foot0
511842tshó tàdance1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24056.7.9Manner is primary0
511846tshó tàpulsev.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24071.7.1.1Heartbeat/Pulse0
508232tshó tà-zə̀ mùfolkdance (?) [dance-speech]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9426.7.9Manner is primary0
510171tshó tɕhídress up, beautify1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17796.2.2.1Assorted action verbs0
511851tshó ɕìlisten1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24091.2.7.4Hear/Listen0
508062btshǒ tsɨ̀chisel {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8525.11.5.3Cutting/Boring0
509974tshuásing1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17045.1Waste products0
510269tshuánod1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18141.2.1Head/Headed0
5110132763tshuácut down (tree)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20996.9.3Chop, slice0
5110172763tshuácut (bone)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21006.9.3Chop, slice0
512413tshuá (tà)peck at1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26121.5.3.2Five0
5103792763,mtshuá dàchop meat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18566.9.3Chop, slice0
507303tshuá lə̀peach tree (wild)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4783.1.5Fruits and vegetables0
507346m,m,1019,mtshuá lə̀-ɕì mìpeach (wild) [m-fruit]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4953.1.5Fruits and vegetables0
506769tshuá qù mùcommoner1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2210
508008tshuá tshuàlock1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8191.2.3Hair of Head0
506437tshuá-kùvillage [village-place]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang795.8Religion0
509015tshuǎNstring (of pearls) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12995.1Waste products0
508058tshueì tshueíhammer {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8515.11.5.4Workshop use/Equipment0
508262tshueí tshueílaba instrument {b. "blow"}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9561.3.1.4Blow0
509940tshuèplant (sign into ground)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16903.1.10Verbs involving plants0
512281tshuèstuck (by thorn)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25629.5Change of state0
509601m,m,660tshuə́ ɕì̥-nàeuphonious [listen-good]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15589.6.1.1Positive Qualities0
509112tshùtime (hit/kick one)CL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13499.1.5Other Intervals0
509265tshùprotruding, convex (lumpy)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14109.7.2Verbs referring to size/shape0
509438tshùrough (flour) {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14887.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
509553tshùsmelling of urine1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15341.2.8.5Smell0
506671458tshùlung1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1781.7.2Lung0
5104875773tshùbuild (house)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19066.14Construction0
506704tshùphlegm1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1911.8.3Spit/Saliva0
510798tshù tshùextend (leg)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20149.5Change of state0
510382tshù tshústomp feet1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18571.5.2Foot0
511814tshù ~ tshú tákick1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23936.2.2.3.3Kick0
509346tshúvertical, upright1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14489.2.1Up0
5095332380tshúsweet1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15267.1.4.4Taste0
5097792749tshúboil, decoct (medicine)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16296.6Verbs requiring liquids0
509789tshúapply suction cup (Ch medicine)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16326.17Putting0
510267tshúnod1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18141.2.1Head/Headed0
510369tshúsimmer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18536.6Verbs requiring liquids0
510380tshústomp feet1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18571.5.2Foot0
510802tshúcollect capital1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20156.21Acquisitions0
511146tshúreserve (seed for planting)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang215410.1Ontological0
511626tshúsave (money)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23216.2.2.1Assorted action verbs0
511859tshústraight, erect1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24127.1.5.1General - form0
510800tshú táextend (leg)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20149.5Change of state0
511044tshú tácough1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21111.8.3.3Cough0
512377tshú ~ tshù dálean on {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25951.1.1Body0
507536tshǔvinegar {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5983.1.6.3Juices, beers, etc.0
506693tshə̀feces1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1871.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
506701tshə̀fart1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1891.8.5.2Fart0
507539tshə̀ ínumbing pepper1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6001.5.11Numb/Paralyzed0
508632tshə̀ lə̀March1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11259.1.2Months and Years1
506687m,m,2123tshə̀-tə̀ qhuábelly [feces-stomach]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1851.4.7Belly/Abdomen0
506586tshə́ qə́-(zà pù)anus [buttocks-hole]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1431.4.10.2Anus/Rectum0
507785tshə́n dzɨ̀window {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7145.11.9.3Parts of the structure0
508995tshɨ̀layer, storey (one)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12916.17Putting0
50940042tshɨ̀fat (of humans)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14721.6.4Fat/Be Fat0
50940242tshɨ̀fat (of animals)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14731.6.4Fat/Be Fat0
507519tshɨ̀ búlean meat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5891.1.1Body0
507144tshɨ̀ lə̀musk deer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3891.5.3.2Five0
507507tshɨ̀ pùsausage1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang584.15.5Cooking Implements0
507242tshɨ̀ tshɨ̀spider1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4452.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
510420tshɨ̀ tə̀ qhuá-ɹà qúchew cud [stomach-return]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18741.3.4Tooth0
510441tshɨ̀ ɕìpass gas1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18856.7.10Move with something else0
509746tshɨ̀ χuádegree of fatness1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16188.1Abstract Entities0
508969tshɨ́chi (1/3 meter (of fabric))1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang128310.1.1Prepositions0
509063tshɨ́chi (1/3 of meter)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang132110.1.1Prepositions0
509301tshɨ́deep1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14247.1.5.3Position - high/low0
509794tshɨ́rakev.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16345.1Waste products0
510695tshɨ́row (boat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19766.2.2.1Assorted action verbs0
510752tshɨ́extinguish, exterminate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19973.2.12.1Verbs pertaining to fire0
5064212729tshɨ́salt1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang713.2.4Elements, metals, alloys0
508130tshɨ́ pù ʁò lùpestle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8845.5Cooking Implements0
508125tshɨ́ pù̥mortar1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8835.5Cooking Implements0
511329tshɨ́ tshácollide1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22206.8Striking, hitting verbs0
511246tshɨ́ tshɨ́rub, abrade {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21878.4Feeling0
507993tshɨ́ tsɨ̀ruler {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8114.2.5.2Civil leaders0
5071942729,m,mtshɨ́-qù-mùbat (animal) [salt-steal?-AGT]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4162.2.4.1Particular birds0
506536tshɨ́-qə́buttocks [feces-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1251.4.10Buttocks/Rump0
5072342609,305tsì gúnit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4412.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
511605tsístretch out (hand, horizontally)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23149.5Change of state0
5072332609tsílouse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4402.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
511946tsoùcut/gouge out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24426.9.3Chop, slice0
5081772743,2743tsoù tsoústopper, cork {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9156.7.11Movement (general)0
511923tsoúdislocate (joint) {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24346.9Undoing0
509195tsòthis side, here1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138110.4.3.2Demonstrators0
512241tsòagree on, arrange1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25478.3.1.4.1Agree0
508348tsòcustom, habit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9995.8Religion0
506520tsò bòback (of body)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1181.4.8Back0
506323tsò qhàriver1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang313.2.3Water and other liquids0
506334tsò qhàpool1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang353.2.3Water and other liquids0
506845tsò qhuàhunchback1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2631.4.8.3Hunchback0
507705tsò sàbamboo hat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6813.1.1Names of trees and shrubs0
508006tsò sàumbrella1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8185.11.8.2.2Special clothes and equipment0
511430tsò tsóslaughter1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22546.4Harm0
5115561018,1018tsò tsókill (person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22976.4Harm0
5115581018,1018tsò tsókill (chicken)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22986.4Harm0
507877tsò zòstove1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7555.5Cooking Implements0
507731tsò zò tɕíkitchen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6915.5Cooking Implements0
509199tsò zó (bù)like this, so1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13828.3.1.1.1Like0
512237tsó pàmeet, run into1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25466.2Action Verbs with Patient0
507231tsó ȵìflea {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4392.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
510120tsǒ dàfile down {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17586.9.2Carve, shave0
508890tsuàbundle, bunch (of vegetables1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12549.9Numbers and numeric expression0
508892tsuàhandful (of rice) {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12559.8Measure Words1
509384tsuàearly (in the day)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14669.1.1Adverbial uses0
509531tsuàsour1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15257.1.4.4Taste0
507649tsuá χàshoe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6525.11.8.1Footwear0
507758tsuáNbrick {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7015.11.9.3Parts of the structure0
509812tsuè tsuémove home1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16406.7.11Movement (general)0
507773tsu³⁵ thoùpillar {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7085.11.9.3.1Internal0
510077tsùwear (shoes)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17416.2.2.1Assorted action verbs0
5067031631tsùsweat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1901.8.1Sweat/Perspire0
511715tsùtie up (cattle)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23556.13.1Tying0
506379tsùwater1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang523.2.3Water and other liquids0
5078735427tsùpaint, lacquer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7535.8Religion0
508201tsùink stick ('water')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9255.1Waste products0
506640m,m,232,mtsù bò-ɹà káspine [m-bone]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1671.4.8.2Spine/Backbone0
509637tsù íalert {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15741.1.4Wake/Conscious/Alert0
509959tsù lúblend with water1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16986.13.4Mix0
507559m,786,mtsù lə̀ qə̀tea1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6103.1.1Names of trees and shrubs0
506293tsù páice1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang193.2.3Water and other liquids0
506381tsù qə̀waven.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang536.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
507941tsù tìbucket, barrel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7825.1Waste products0
508119tsù tshoúcistern [water-b?]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8803.2.3Water and other liquids0
511433tsù tsuácut, slice (vegetable)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22556.9.3Chop, slice0
511047m,m,1826tsù tə̀ piàthirsty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21121.1.3.1Thirsty0
506601tsù zú qòfetus1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1470
510432tsù ɕìturn on water1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18806.7.6Circularly0
506341tsù-kùwell [water-pit]n.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang379.6.1.1Positive Qualities0
507147tsù-piáotter [water-carnivore]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3922.2.7Other Mammals0
510259tsù-pú púdrip [water-do?]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18116.6Verbs requiring liquids0
506289tsù-qə̀dew [water-dew]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang173.2.3Water and other liquids0
510153tsù-tshíget water [water-pick.up]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17733.2.3Water and other liquids0
506360tsù-zùwet field [water-field]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang453.2.5Landforms and geographical features0
506385tsù-ɕù qə̀water drop [water-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang553.2.3Water and other liquids0
507716tsù-ɕỳeaves [water-?]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6865.11.9.3.2External0
5087312621tsúsix1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11799.9Numbers and numeric expression0
510273tsúkindle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18153.2.12.1Verbs pertaining to fire0
510849tsúcut (with scissors)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20336.9.3Chop, slice0
512240tsúagree on, arrange1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25478.3.1.4.1Agree0
507027m,417tsú kə̀hoof1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3301.5.4Hoof/Paw0
5086382621,1016tsú lə́June1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11289.1.2Months and Years1
5087772621,mtsú sásixty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12019.9Numbers and numeric expression0
5087802621,m,3540tsú sá àsixty-one1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12029.9Numbers and numeric expression0
5088192621,m,mtsú ɚ́ χeìsixth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12249.9Numbers and numeric expression0
508118tsú-tícistern [water-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8803.2.3Water and other liquids0
507452tsəíbarnyard grass1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5633.1.8Other wild plants0
509197tsə̀ gáthis side, here1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138110.4.3.2Demonstrators0
507894tsə́n tsɨ̀food steamer {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7615.5Cooking Implements0
508923tsɨ̀bouquet (of flowers)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12653.1.4Seeds and flowers, nuts0
509018tsɨ̀drop (of oil)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13006.16Holding0
509022tsɨ̀storeys tallCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13029.7.2Verbs referring to size/shape0
509158tsɨ̀s/he1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13661.5.3.2Five0
510663tsɨ̀add up to (amt of money)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang196510.1.1Prepositions0
512484tsɨ̀do not (+V)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26406.1.1.1To do/act0
509165tsɨ̀ liàthey, them1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13684.1Pronouns0
510776tsɨ̀ qámix up (mortar)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20066.13.4Mix0
510342tsɨ̀ tsɨ̀stop up (leak)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18426.7.11Movement (general)0
511535tsɨ̀ tsɨ̀fill in (barrel)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22896.11Digging, excavation0
507296tsɨ̀ tsɨ̀pit, stone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4753.1.2Plant parts and types0
510678tsɨ̀ zígroan, humph1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19708.5.5Sounds0
509162tsɨ̀ ȵíthey two1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13674.1Pronouns0
512368tsɨ̀-dápoint [b-s]v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25926.2.2.2Move an object0
509492tsɨ́tender, delicate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15097.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
509930tsɨ́prick, stab1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16878.4Feeling0
510084tsɨ́bore with needle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17446.11Digging, excavation0
510109tsɨ́jab, poke1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17538.4Feeling0
506683227tsɨ́gall1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1831.7.3.1Gall/Bile0
506723tsɨ́life1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2001.1.2.1Life/Live/Alive0
511866tsɨ́poke1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24158.4Feeling0
512270tsɨ́chiselv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25585.11.5.3Cutting/Boring0
512430tsɨ́bore (hole)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26186.11Digging, excavation0
512431tsɨ́bore with drill1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26196.11Digging, excavation0
506411tsɨ́tin1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang653.2.4Elements, metals, alloys0
508157tsɨ́bullet {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8995.15War and violence0
50829928tsɨ́spirit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9755.8.1.1Deities/Spiritual Beings0
511831tsɨ́ tsɨ́fill in (pit)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24006.11Digging, excavation0
506613tsɨ̌mole, wart {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1532.2.7Other Mammals0
508059676,mtuà liúhammer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8515.11.5.4Workshop use/Equipment1
508540tuátime1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10849.1.5Other Intervals0
509090tuáwhileCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13369.1.4Times of Day0
509108tuámealCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13475.5Cooking Implements0
510035tuáhusk rice1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17273.1.2Plant parts and types0
512128tuágrind (Ch med.)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25129.5Change of state0
509682tueìintimate, affectionate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15938.3.1.1.1Like0
508940tuèpair (of rabbits or people)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12729.9Numbers and numeric expression0
509638tuègentle, kind1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15759.6.1.2Positive Human Qualities0
509640tuèharmonious1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15760
510451tuèaccord with1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18898.3Psychological verbs0
511031tuèshoulderv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21061.4.3Shoulder0
510166tuè tuèthresh grain1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17773.1.10Verbs involving plants0
510452tuè zɨ́put into agreement1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18906.17Putting0
511839tuìcarry with pole1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24036.2.2.2.1Carry0
511880tuìspitv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24211.8.3Spit/Saliva0
510315tùnailv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18291.5.10Nail0
510161tù tuàget firewood1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17751.1.5Strength0
510987tù túroll up, curl up (as cat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20879.2.1Up0
511658tù túshrink1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23349.5Change of state0
506928m,2492tù ȵìbrothers1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2924.7.2Same generation0
5087992703túthousand1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12129.9Numbers and numeric expression1
506893tú bàelder brother (3d person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2834.7.1Previous generation0
506927tú tsùbrothers (=yo. bro)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2924.7.2Same generation0
506899tú-tsùyounger brother (3d pers.) [m-small]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2850
510955tə̀soak, immerse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20766.6Verbs requiring liquids0
508531tə̀ -upwardpfx.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10809.2.1Up0
512307tə̀ bàgrow up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25729.7.2Verbs referring to size/shape0
512041tə̀ bà lórecall1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24790
508684tə̀ beífuture1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11519.1.5Other Intervals0
508692tə̀ beíhenceforth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang115410.1Ontological0
508553tə̀ bəí ɕì̥tomorrow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10899.1.3Days0
510149tə̀ dʑuáseparated from, scattered1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang177110.1.1Prepositions0
510392tə̀ dʑúdevelopv.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18619.5Change of state0
511333tə̀ dʑýexpand, inflate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22219.5Change of state0
509909tə̀ iásick, ill1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16781.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
509894tə̀ iúbecome bigger1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16729.5Change of state0
512306tə̀ iúgrow up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25729.7.2Verbs referring to size/shape0
511393tə̀ ìstand up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22421.5.2Foot0
512299tə̀ ìstand1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25681.5.2Foot0
511396tə̀ ì zɨ́make stand up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22436.14Construction0
510471tə̀ kùsupport with hand1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19006.16Holding0
511869m,2365tə̀ kùsteal1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24176.2.2.1Assorted action verbs0
511584tə̀ kə̀go upstairs1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23076.7.2Outward0
511633tə̀ làrise1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23241.1.4Wake/Conscious/Alert0
512325tə̀ liàŋ dácatch cold {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25776.21Acquisitions0
510015tə̀ liáadmit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17208.5.14.2Reveal or give information0
510016tə̀ líadmit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17208.5.14.2Reveal or give information0
512087tə̀ mà zècome to, wake upv.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24986.7.1Inward0
512088tə̀ mà zè zɨ́come to, wake upv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24986.7.1Inward0
511891tə̀ mə̀ ɕápush forward, promote1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24246.2.2.3.1Push0
509924tə̀ pàguess accurately1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16848.3.1.12.1Know, Believe0
508561tə̀ pei³⁵ dʑì tsɨ́tomorrow night1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10939.1.3Days0
510004tə̀ pè ə̀complete1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17169.5Change of state0
512344tə̀ phéopen (eye)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25836.2.2.6.1Open0
511169tə̀ phù lámake messy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21626.14Construction0
511273tə̀ phə̀ láruin, mess up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21996.4Harm0
511335tə̀ pìexpand, inflate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22219.5Change of state0
512265tə̀ pìadd1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25569.9Numbers and numeric expression0
512190tə̀ pò qàembrace1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25358.4Feeling0
512304m,273tə̀ qàopen (mouth)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25716.2.2.6.1Open0
511585tə̀ qégo upstairs1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23076.7.2Outward0
506807tə̀ qhuá-pù-mùcook [food-do-AGT]n.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2415.5Cooking Implements0
512169m,5677tə̀ qòwin, beat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25286.19Social action0
511402tə̀ qù tɕhìangry1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22458.3.1.6.1Angry0
511632tə̀ sìrise1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23241.1.4Wake/Conscious/Alert0
510025tə̀ suàfull of, brimming with1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang172310.1.1Prepositions0
511182tə̀ suàfull1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21671.1.3.2Satiated/Full/Enough0
511186tə̀ suàcontented, satisfied1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21697.1.1Emotive0
512164tə̀ suàspill out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25266.6Verbs requiring liquids0
511212tə̀ sùmould, mildewv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21773.1.7Fungi0
511772tə̀ thè qàcarry off1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23776.2.2.2.1Carry0
509997tə̀ tìprop up, support1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17126.2Action Verbs with Patient0
509848tə̀ tòhold (in arms)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16536.16Holding0
511391m,2237,mtə̀ tsà zɨ́make ride (horse)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22416.14Construction0
509807tə̀ tsálose, be defeated1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16386.10.1Unintentional loss - Misplace0
511637tə̀ tsádefeated1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23266.5Fighting0
511106tə̀ tshàunderstand, comprehend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21378.3.1.13.1Think0
512163tə̀ tshàspill out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25266.6Verbs requiring liquids0
509661tə̀ tsì tɕádiligent1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15859.6.1.2Positive Human Qualities0
508567tə̀ tsuàearly morning1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10969.1.1Adverbial uses0
512346tə̀ tɕàopen (eye)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25836.2.2.6.1Open0
510701tə̀ zùchange into1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19799.5Change of state0
512442tə̀ ɕí pùdo business1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26236.1.1.1To do/act0
506774tə̀ ɕí-pù-mùbusinessman [m-do-AGT]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2246.1.1.1To do/act0
511207tə̀ ɕỳmould, mildewv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21773.1.7Fungi0
510491tə̀ ɚ́dryv.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19076.6Verbs requiring liquids0
510496tə̀ ɚ́ zɨ̀dry in sun1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19086.6Verbs requiring liquids0
511334tə̀ ʁòexpand, inflate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22219.5Change of state0
509845p,115tə̀ χeìfull of food1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16521.1.3.2Satiated/Full/Enough1
512319tə̀ χúburn1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25753.2.12.1Verbs pertaining to fire0
507558tə̀-tshó-tsùboiled water [DIR-boil-water]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6096.6Verbs requiring liquids0
510462tə́ qá tshéseparate, part (CAUS)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18956.10.4Intentional separation - Sort0
510759tə́ tɕí qá zɨ̀make blend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20006.14Construction0
511518tə́ zú zú (zɨ̀)dissolvev.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22836.6.2Dissolve0
507853tə́N lòNlantern {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7420
511421btɕaǒ dàraise {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22526.7.7Up, etc.0
509186tɕàthis (dem. noun)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang137710.4.3.2Demonstrators0
509391tɕàsharp1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14686.9.2Carve, shave0
511219tɕàclose eye1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21796.2.2.6.2Close0
506766tɕàfemale1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2201.9.3Navel0
512361tɕàknit, weave1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25896.14Construction0
506883tɕàdaughter1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2794.7.3Later generation0
507899594,m,mtɕà (piá) qóknife edge1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7645.5Cooking Implements0
507895tɕà piáknife1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7625.5Cooking Implements0
509198tɕà piá qhuàthis side, here1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang138110.4.3.2Demonstrators0
507898tɕà piá tsòback of knife blade1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7631.4.8Back0
510756tɕà qámix, blend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19996.13.4Mix0
510777tɕà qámix up (mortar)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20066.13.4Mix0
511740tɕà qáseep into1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23646.6Verbs requiring liquids0
508703tɕà qeíspring, summer [warm-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11666.7.9Manner is primary0
507163tɕà qóyellow weasel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3999.4Colors0
507625tɕà qócrotch of pants1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6391.4.9.1Crotch/Fork0
507900594,mtɕà qóknife edge1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7645.5Cooking Implements0
507151tɕà qùporcupine (earth pig)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3932.1.1Rodents0
508680tɕà ɕuàrecently1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11509.1.5Other Intervals0
508380tɕà χébasis, grounds1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10153.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
509191tɕà χéthese1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang137910.4.3.2Demonstrators0
507138tɕà-dápanda [bear-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang387.12.2.3Ursine0
511244tɕà-iù-sù suàsharpen [knife-m-sharpen]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21866.9.2Carve, shave0
509192tɕà-tsháhere [this-place]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13809.2.3Sideways0
508592tɕá3d earthly branch (tiger) ('bear')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11062.1.3Feline0
509314tɕáfew1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14309.9Numbers and numeric expression0
510038tɕápull out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17286.2.2.3.1Push0
506763tɕáyoung woman1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2187.1.8.3Neutral term0
512465tɕáagain, once more1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang263410.1Ontological0
507129tɕábear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3842.2.3Ursine0
512461tɕá (ŋó)still, yet1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26329.1.1Adverbial uses0
506758tɕá tùwoman1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2161.9.3Navel0
508105tɕá zástake1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8745.1Waste products0
506882tɕá zòdaughter-in-law1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2784.7.4Related by marriage0
508240tɕen³⁵ tsɨ̀hackey-sack {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang944.15.1Waste products0
506445tɕè kúhometown1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang810
506858tɕè lə̀ púhost1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2694.4.2Clans and neighbors0
506974tɕè mìwife1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3074.7.4Related by marriage0
508715tɕè tɕhífestival {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11725.8Religion0
507896tɕè ùknife1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7625.5Cooking Implements0
510041tɕétake out (from above)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17286.21Acquisitions0
5077091612,mtɕé kùhouse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6835.11.9.1Kinds of dwellings0
508651m,1016tɕé lə̀leap month1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11356.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
508716tɕé mùfestival1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11725.8Religion0
506465tɕé ʁùQiang watch tower1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang961.2.6.9Watch0
506422tɕêNalkali {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang723.2.8Organic matter/Organic compounds0
5086031226tɕhà8th earthly branch (sheep)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11112.1.8Ovine and Hircine1
508919tɕhàflowerCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12643.1.4Seeds and flowers, nuts0
509436tɕhàrough (food)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14887.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
509772tɕhàcomfort, console1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16278.3.2.3.1Comfort0
510958tɕhàforbid1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20776.2.2.1Assorted action verbs0
511561tɕhàsift1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22996.10.4Intentional separation - Sort0
5070551226tɕhàgoat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3442.1.8Ovine and Hircine0
507789tɕhàrafter1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7165.11.9Dwellings0
5070561226,mtɕhà dòbilly goat {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3452.1.8Ovine and Hircine0
5070591226,mtɕhà miànanny goat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3464.2.10Servants0
507064tɕhà mù tsúkid1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3492.1.8Ovine and Hircine0
508108tɕhà qùscoop1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8766.11Digging, excavation0
507250tɕhà tshócricket1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4502.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507005tɕhà tɕhà míyak (male)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3202.1.2Bovine0
507007tɕhà tɕhà mí dòbreeding yak, stud1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3212.3Associated Animal Terms0
507009tɕhà tɕhà mí miàyak (female)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3222.1.2Bovine0
5070651226,363tɕhà χùwool1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3501.6.1.3Wool0
508986tɕháhalf1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12899.8Measure Words0
509132tɕhámultiplesCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13570
509292tɕhánarrow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14199.7.2Verbs referring to size/shape0
509303tɕháshallow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14257.1.5.3Position - high/low0
509315tɕháfew1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14309.9Numbers and numeric expression0
509398tɕhámuddy, turbid1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14713.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
509416tɕhálight (in color)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14797.1.11.1Light0
509425tɕháthin (of fabric)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14839.7.2Verbs referring to size/shape0
509542tɕhábland1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15317.1.4.4Taste0
509556tɕhábusy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15379.6.3Neutral0
509871tɕháforce, compel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16626.2.2.1Assorted action verbs0
509945tɕhámissing, short1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16938.3.1.5.2Sad0
510544tɕháseparated (by a river)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang192510.0Grammatical Words0
511408tɕháowe (money)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22476.22Exchanges0
511469tɕhálack, be short (one person) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22678.2Abstract verbs0
512156tɕháwant1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25248.3.1.14.3Desirable0
507987tɕháloann.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8055.9Monetary Terms0
5075131226,m,mtɕhá piá tshɨ̀mutton1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5862.1.8Ovine and Hircine0
509295tɕhá tsénarrow, cramped1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14219.7.2Verbs referring to size/shape0
5070571226,mtɕhá ɕýbilly goat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3452.1.8Ovine and Hircine0
5077511226,b,btɕhá-iuá kùsheep shed [sheep-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6992.1.8Ovine and Hircine0
510979tɕheíraise (hand)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20846.7.7Up, etc.0
508152tɕhè iùspear (not thrown)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8975.14Husbandry0
507414tɕhè tsɨ́eggplant {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5383.1.5Fruits and vegetables0
512182tɕhélure1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25328.3Psychological verbs0
506667tɕhìthroat, voice1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1761.3.5Throat/Pharynx0
511819tɕhìshave {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23956.9.2Carve, shave0
511477tɕhì dácomplete {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22699.5Change of state0
508493tɕhì góprivileged seat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10635.11.9.4Furnishings0
508386tɕhì sá qhuà tɕhìecho1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10199.3Sounds0
506853tɕhì sè mùmute person1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2671.5.3.2Five0
507960tɕhì toú tsɨ̀basket (flat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7905.1Waste products0
508241tɕhì tsɨ̀chess {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9453.1.8Other wild plants0
510064tɕhì tɕhátake out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17376.21Acquisitions0
510845tɕhì tɕháreduce, decrease1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20329.5Change of state0
511404tɕhì tɕháangry1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22458.3.1.6.1Angry0
511451tɕhì tɕhátake, fetch1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22606.21Acquisitions0
511794tɕhì tɕhádraw out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23865.8Religion0
506831tɕhì tɕhá mùhero1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2574.2.3General roles0
5099902312,2312tɕhì tɕhíweigh (grain)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17109.8Measure Words0
508242tɕhì tɕhíchess {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9453.1.8Other wild plants0
508268tɕhì tɕhíflag {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9585.1Waste products0
509052tɕhíunit of weight equal to 5 kilos1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang131510.1.1Prepositions0
5094756178tɕhínew1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15029.6.1.1Positive Qualities0
509577tɕhífresh1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15459.6.1.1Positive Qualities0
509929tɕhíprick, stab1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16878.4Feeling0
510023tɕhíeat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17221.5.3.2Five0
510043502tɕhísmoke (a cigarette) (drink)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17293.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
510660502tɕhídrink1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19640
5073452741tɕhíthorn1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4943.1.2Plant parts and types0
507970tɕhísteelyard1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7953.2.4Elements, metals, alloys0
506455tɕhí dʑàtemple1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang901.2.5.1Forehead/Temples0
510303tɕhí làhang down1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18246.1.1.5Hang0
510572tɕhí làraise with hook1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19346.7.7Up, etc.0
510598tɕhí làhang (on wall)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19426.1.1.5Hang0
509655tɕhí tɕhàhardworking1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15820
5097426178,m,m,mtɕhí tɕhá bá tɕháhalf-new half-old1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16169.8Measure Words0
511783tɕhí tɕhìfill (eyes with tears)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23826.11Digging, excavation0
5071532741,1006tɕhí-piàhedgehog [thorn-pig]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3952.2.7Other Mammals0
509649tɕhòbrave (a little)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15790
510514tɕhòbold, dare to1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19169.6.3Neutral0
508980tɕhòubundle (of rags)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12879.9Numbers and numeric expression0
509928tɕhuà (ȵí)trample, step on1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16866.7.10Move with something else0
510384tɕhuá tástomp feet1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18571.5.2Foot0
507337tɕhuə́n ià tsɨ̀ (phù)Chinese toon, tree of heaven1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4894.6Ethnonyms/Place names0
509267tɕhùprotruding sharply, convex1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14109.7.2Verbs referring to size/shape0
510568tɕhúrootv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19333.1.2Plant parts and types0
511422tɕhúraise1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22526.7.7Up, etc.0
512108tɕhú dàsmoke meat {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25053.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
507158tɕhỳ lí qə̀weasel (?)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3982.2.7Other Mammals1
509831tɕhýsurround1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16456.2.2.2Move an object0
509874tɕhýis closed (mouth)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16646.2.2.6.2Close0
510607tɕhýenclose (sheep)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19469.10.5Places in general, countries0
510609tɕhýclose upv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19476.2.2.6.2Close0
510643tɕhýhold in mouth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19591.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
510784tɕhýmix with water1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20096.13.4Mix0
510788tɕhýmixed with water1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20106.13.4Mix0
509417tɕìthick (of porridge)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14809.7.2Verbs referring to size/shape0
511081tɕìhot (spicy)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21280
506765tɕìmaleadj.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2191.9.6.1Pregnant0
5068802727tɕìson1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2774.7.3Later generation0
510809tɕì dàtake notes {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20186.21Acquisitions0
508436tɕì góamong, between1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10429.2.5Amid0
508438tɕì gócenter, hub1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10431.9.4Breast0
5068852727,547tɕì miàson-in-law1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2804.7.4Related by marriage0
506504tɕì piácheek1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1091.2.5.2Jaw/Cheek0
506513tɕì piáchin1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1141.2.5.3Chin0
509331tɕì túwrinklyadj.?1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14380
509648tɕì tɕábrave (extreme, as in battle)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15790
509444tɕì tɕítight, crowded1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14917.1.5.1General - form0
510791tɕì tɕícrowded1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20117.1.6.2Accompanied/whole/many0
508618tɕì tɕófirst of month1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11189.9Numbers and numeric expression0
509003tɕícatty (of meat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12949.8Measure Words0
509039tɕícatty, half-kilo {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13099.8Measure Words0
509253tɕísmall1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14059.7.2Verbs referring to size/shape0
509422tɕídense (of fabric)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14827.1.5.1General - form0
509447tɕítight1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14917.1.5.1General - form0
509932tɕíprick, stab1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16878.4Feeling0
510108tɕíjab, poke1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17538.4Feeling0
512429tɕíbore (hole)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26186.11Digging, excavation0
512432tɕíbore with drill1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26196.11Digging, excavation0
510797tɕí (dà)milk {b}v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20130
5067452727,mtɕí bíchild1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2101.5.3.2Five0
510811tɕí dàremember {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20198.3.1.16.1Forget0
510826tɕí dàavoid as taboo {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20236.2Action Verbs with Patient0
510757tɕí qámix, blend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19996.13.4Mix0
511250btɕoù dáwring (kerchief) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21896.7.6Circularly0
511252tɕoù dádrive (screw) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21906.7.10Move with something else0
510973tɕoǔ dàrescue, save {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20816.2.2.1Assorted action verbs0
509189tɕòthis one1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang137810.4.3.2Demonstrators0
509083tɕójiǎo (10 Chinese cents) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13334.6Ethnonyms/Place names0
509879tɕuàclose (mouth)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16656.2.2.6.2Close0
508087tɕuàhoe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8665.3Diseases0
510990tɕuè tíNdecide {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20898.3.3.9Correct0
507836tɕué-làbroom [m-wash?]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7355.4Instruments and therapies0
511087tɕỳcome1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21306.7.1Inward0
510208tɕýcarry (money)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17936.2.2.2.1Carry0
510477tɕý qárotten1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19023.1.10Verbs involving plants0
511208tɕý qámould, mildewv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21773.1.7Fungi0
5062872080uàdewv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang170
510060uàarise (of sun)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17351.1.4Wake/Conscious/Alert0
510276uàcatch on fire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18166.21Acquisitions0
5120142080uàrainv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24693.2.1Weather and seasons0
509011uárow (of houses)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12986.2.2.1Assorted action verbs0
506738uè tsɨ̀Hui nationality {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2075.8Religion0
512234uéhave (use)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25458.2Abstract verbs0
509176ué ìyourself1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13744.1Pronouns0
511966uə̀n dásmell, sniff [b,s]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24501.2.8.5Smell0
509147thou, you (sg)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang136210.2.3.1Nominative-accusative0
509154ù liàyou (pl)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13654.1Pronouns0
509152ù ȵíyou two1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13644.1Pronouns0
509167ú liàwe (inclusive)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13694.1Pronouns0
509168ú ȵìwe two (inclusive)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13704.1Pronouns0
509178veí lià ~ ví liàyourselves1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13740
50860810th earthly branch (chicken)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11132.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)1
507093chicken1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3652.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
507174p,m,1733ỳ (tshá) bùnest1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4052.2.4Birds (in general)0
507112m,2346ỳ gùdove, pigeon [bird-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3742.2.4.1Particular birds0
507207ỳ gù χóturtledove1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4222.2.4.1Particular birds0
507753ỳ iuà kùchicken shed1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7002.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
507182m,2251ỳ khùowl1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4102.2.4.1Particular birds0
507754ỳ kùchicken shed1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7002.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
508168ỳ kùtrap [bird-basket]n.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9085.14Husbandry0
507097ỳ miàhen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3672.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
507100ỳ mià qhuáchick1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3682.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
507200m,1618ỳ mìpheasant (female)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4192.2.4.1Particular birds0
507982ỳ phùtraveling expenses1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8015.9Monetary Terms0
507096ỳ qúrooster1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3662.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
506350ỳ tòroad1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang419.10.1Roads and Ways0
507756ỳ tɕíchicken shed1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7002.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
507102ỳ zòcockscomb1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3691.2.2.1Comb/Crest0
506862ỳ zùcompanion1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2714.4.2Clans and neighbors0
506619ỳ ɕìmeasles1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1565.3Diseases0
507202ỳ ɕìpheasant (male)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4202.2.4.1Particular birds0
507107m,363ỳ χùfeather1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3711.6.1.1Feather0
507101ỳ-tsuá tsùchick [chicken-m-small ]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3682.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
507190ỳ-zópheasant1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4132.2.4.1Particular birds0
507661ý sɨ̀jade {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6590
508302ýn tɕhì̥fortune, luck {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9778.1Abstract Entities0
5088355673zàfishCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12342.2.5Fish and Mollusks0
508849zàbirdCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12392.2.4Birds (in general)0
508850zàpigCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12402.1.12Porcine0
508853zàoxCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12412.1.2Bovine0
509432zàsticky1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14867.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
510704zàpaint (painting)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19805.8Religion0
511448zàhasten1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22596.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
512297zàsend (letter)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25676.2.2.2Move an object0
507915zàspoon, scoop1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7695.5Cooking Implements0
508174zànet1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9125.11.5.4Workshop use/Equipment0
508188zàpicture1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9205.11Artifacts (unclassified as yet)0
508046zà bìcowhide rope1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8411.6.1Body Hair/Fur0
508577zà miànoon1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10999.1.4Times of Day0
507489zà miàlunch1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5775.5Cooking Implements0
508574zà mià qeíforenoon1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10989.1.4Times of Day0
506318m,1423zà pùhole1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang293.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
506321zà pùhollow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang307.1.5.1General - form0
506342m,1423zà pùpit ('hole')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang383.1.2Plant parts and types0
508031zà qóanimal pack1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8312.3Associated Animal Terms0
510100zà tábeat, pound1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17506.8Striking, hitting verbs0
510164zà táthresh grain1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17773.1.10Verbs involving plants0
510170zà táconstruct a wall1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17785.11.9.3Parts of the structure0
509947zà zíunravel (clothes)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16946.9Undoing0
509950zà zítear down (house)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16951.8.8.1Laugh/Smile0
5082241108,m,mzà-zə̀ mújoke [laugh-speech]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9358.5.9Jest0
508831záriverCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12323.2.3Water and other liquids0
508905zápiece (of land)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12607.1.6.1Single/part/few0
508946zásection (of road)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12757.1.6.1Single/part/few0
509066zázhàng (3 1/3 meters) {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13220
511487zámake way for someone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22736.14Construction0
506523zá ká mù̥armpit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1191.5.1.2.3Underarm/Armpit0
509611zá ló séfunny1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15619.6.1.2Positive Human Qualities0
510835zá qá mù̥place in between, clamp1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20279.10.5Places in general, countries0
510640zá qhúshy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19579.6.3Neutral0
5082211108,3569,m,mzá-ló-zə̀ mújoke [laugh-come-speech]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9358.5.9Jest0
510880zǎneighv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20468.5.5Sounds0
510882zǎmoov.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20470
510889zǎgrunt (pig)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20492.1.11.1Bark (of dog)0
510890zǎbleat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20502.1.8Ovine and Hircine0
510901zǎhowl (wolf)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20538.5.5Sounds0
5110606725zǎcry, weep1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21181.8.8.2Cry/Weep0
5112206725zǎcry (bird)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21801.8.8.2Cry/Weep0
510311zèsting (insect)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18282.4.2Sting0
512135zè zèitch, tickle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25151.6.5.5Itch/Scratch0
510284zéhold in mouth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18201.3.4.4Bite/Hold in Mouth1
510495zédry in sun1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19086.6Verbs requiring liquids0
511564zédry in sun1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23006.6Verbs requiring liquids0
511568zésunbathe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23011.6.5.4Blistered0
512151zébite, bite into1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25211.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
508934zìmatter, affairCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12698.1Abstract Entities0
509385zìearly, on time1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14669.1.1Adverbial uses0
509844zìprotect, safeguard1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16516.2.2.1Assorted action verbs0
510212zìlook after (child)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17951.2.6.11Behold0
510292zìturn around (self)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18216.7.6Circularly0
510428zìguard, defend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18786.2.2.1Assorted action verbs0
511671zìguard, defend1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23386.2.2.1Assorted action verbs0
508321zìmatter, affair1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9868.1Abstract Entities0
508549zì zí ɕì̥three days ago1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10889.9Numbers and numeric expression0
510287zíhold in mouth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18201.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
509690zí zí tsùonly, alone (rep phrase)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15967.1.6.1Single/part/few0
508547zí ɕì̥day before yesterday1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10871.5.3.2Five0
508404zòspot, stain1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10266.2Action Verbs with Patient0
508982zòbundle (of rags)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12879.9Numbers and numeric expression0
509042zòtael, liang1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13109.8Measure Words0
509420zòwatery, dilute1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14813.2.3Water and other liquids0
510251zòwait1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18096.1.1.6Wait0
507220m,2148,mzò piá-tsùtadpole [frog-small]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4312.1.6Reptiles and Amphibians0
507495zò tírice gruel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5793.1.4Seeds and flowers, nuts0
506972zò tɕìhusband1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3064.7.4Related by marriage0
511126zò zòestimate, measure1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21468.3.1.13.2Plan0
507219m,2148zò-piáfrog1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4302.1.6.2Frog/Toad0
511520zuà dáknead {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22845.5Cooking Implements0
508142zuà kùroller for mill1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang88910.1Ontological0
507480zuà mùwild radish (mountain radish)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5733.2.5Landforms and geographical features0
508141zuà òmillstone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8883.1.10Verbs involving plants0
508134zuà phà sɨ́ sàbamboo sieve1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8863.1.1Names of trees and shrubs0
507569m,2585zuà púchaff, bran1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6143.1.6Extracts and processed forms0
507738zuà ù-tɕíflour mill [v-house]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6943.1.6.2Other ground and milled food0
507389zuà ʁábuckwheat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5233.1.4Seeds and flowers, nuts0
507248m,2178,mzuà-bù lóearthworm [earth-bug]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4482.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507571m,596zuà-ɹàbran (wheat) [wheat-skin]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6153.1.4Seeds and flowers, nuts0
510426zueí-dà-tsàcommit crime [b-s-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18776.1.1.1To do/act0
508842zuèchapterCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12370
508858zuèstickCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12423.1.2Plant parts and types0
508862zuèblade of grassCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12431.4.3.2Shoulderblade/Scapula0
508883zuètreeCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12513.1.2Plant parts and types0
508903zuèpiece (of land)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12607.1.6.1Single/part/few0
508949zuèsection (of road)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12757.1.6.1Single/part/few1
508951zuèsection (of bamboo)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12767.1.6.1Single/part/few0
508970zuèsquare (of fabric)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12849.7.1Shape and size0
511015zuècut (bone)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21006.9.3Chop, slice0
508162zuètarget1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9045.11Artifacts (unclassified as yet)0
508305zuècrime, sin {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9786.4Harm0
506304zùearth, ground1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang243.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
5063595642zùfield1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang443.2.5Landforms and geographical features0
507645zù deílegging, puttee1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6505.11.8.1Footwear0
5115945642,m,mzù mù ɕùburn grass in field1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23103.2.12.1Verbs pertaining to fire0
507990zù phùrent [b,do]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8086.22Exchanges0
506430zù qeíplacen.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang759.10.5Places in general, countries0
506429zù qə̀placen.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang759.10.5Places in general, countries0
510831zù zuàtie (belt)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20256.13.1Tying0
509825zù zuátie up (person, thing)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16436.13.1Tying0
511076zù zuásleepy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21251.1.4.1Sleep/Be asleep0
5063625642,mzù ɚ́dry field [field-dry]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang466.6Verbs requiring liquids0
5085952796zú4th earthly branch (rabbit)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11071.5.3.1Limb/Branch0
507326zú mácypress1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4863.1.1Names of trees and shrubs0
510781zú zúgathered, assembled1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20076.13.5Join (general)0
510782zú zúassemble (a team)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20086.19Social action0
510980zú zúgather together1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20856.13.5Join (general)0
511516zú zúdissolvev.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22826.6.2Dissolve0
507342zə̀ bə̀ lícane, vine1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4935.11.8.2.2Special clothes and equipment0
5086332409,1016zə̀ lə̀April1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11269.1.2Months and Years1
508353m,2450zə̀ múname1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10015.8Religion0
506696zə̀ múspeech1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1881.8.7Speak/Say/Tell0
508216zə̀ múlanguage, speech1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9325.8Religion0
508228zə̀ músong1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9395.1Waste products1
510440zə̀ mə̥̀ ɕìset on fire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18846.17Putting0
506658621,mzə̀ qə̀tongue1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1721.3.3Tongue0
506659621,m,mzə̀ qə̀ tɕýuvula1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1731.3.5.1Uvula0
506661621,m,mzə̀ qə̀-tsáuvula [tongue-small]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1731.3.5.1Uvula0
5116195442,mzə̀ ȵìrustv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23183.2.4Elements, metals, alloys0
510948zə̀ ɕì ɕítight, close1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20737.1.5.1General - form0
510076zə̀ χéput on clothes1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17406.17Putting0
50959336,660zə̀-nàtasty [eat-good]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15531.3.5.8Eat/Devour0
5087272409zɨ̀four1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11779.9Numbers and numeric expression0
508846zɨ̀birdCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12392.2.4Birds (in general)0
508852zɨ̀pigCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12402.1.12Porcine0
508854zɨ̀oxCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12412.1.2Bovine0
508857zɨ̀stick {b?}CL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12423.1.2Plant parts and types0
508861zɨ̀blade of grassCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12431.4.3.2Shoulderblade/Scapula0
508894zɨ̀penCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12565.1Waste products0
508899zɨ̀barrel (of water)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12585.1Waste products0
508957zɨ̀shoeCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12785.11.8.1Footwear0
509338zɨ̀accurate (measure)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14429.6.1.1Positive Qualities0
5093732415zɨ̀heavy (WT ldźi-ba)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14629.6.2Negative Qualities0
51002436zɨ̀eat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17221.5.3.2Five0
511154zɨ̀leak (rain)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21576.6Verbs requiring liquids0
507001zɨ̀huangniu bull1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3172.1.2Bovine0
508525zɨ̀ -toward, counter-clockwise egopfx.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10779.2.8Directions0
506257zɨ̀ bàstar1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang53.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
507011zɨ̀ dòpianniu (male)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3231.9.6.1Pregnant0
508197zɨ̀ də̀paper1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9235.1Waste products0
510767zɨ̀ gólive1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20031.1.2.1Life/Live/Alive0
510729zɨ̀ gó zɨ̀return (CAUS)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19906.2.2.1Assorted action verbs0
507160zɨ̀ kù mísquirrel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3982.1.1Rodents0
5085882796,2630zɨ̀ kú1st earthly branch (rat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11041.5.3.1Limb/Branch1
5071552796,2630zɨ̀ kúrat, mouse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3972.1.1Rodents0
507157zɨ̀ kú tsùsquirrel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3982.1.1Rodents0
507014zɨ̀ miàpianniu (female)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3241.9.3Navel0
510672zɨ̀ quàclose (book)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19686.2.2.6.2Close0
5087702409,mzɨ̀ sáforty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11979.9Numbers and numeric expression0
5087722409,m,3540zɨ̀ sá àforty-one1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11989.9Numbers and numeric expression0
511180zɨ̀ tàscold, abuse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21668.5.1Scold0
511663zɨ̀ tsófold umbrella1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23361.4.4.2Bosom/Lap0
511269zɨ̀ tsuàpinch1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21978.4Feeling0
512383zɨ̀ tsuàgrab, seize (item)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25996.16Holding0
509755zɨ̀ zàclose to1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16226.2.2.6.2Close0
5116165442,mzɨ̀ zúrustv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23183.2.4Elements, metals, alloys0
508314zɨ̀ ~ dzɨ̀strength1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9821.1.5Strength0
510943m,2541,mzɨ̀ ȵì ɕáborrow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20716.22Exchanges0
507012zɨ̀ ɕùpianniu (male)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3231.9.6.1Pregnant0
508817zɨ̀ ɚ̀ χeífourth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12229.9Numbers and numeric expression0
5064682409,mzɨ̀-duàlimbs [four-limb/leg]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang981.5.3.1Limb/Branch0
509019557zɨ́drop (of oil)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13006.16Holding0
510258557zɨ́drip1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18116.6Verbs requiring liquids0
510546zɨ́give1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19266.23Giving0
510550zɨ́enough (length)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19271.1.3.2Satiated/Full/Enough0
510552zɨ́enough (in number)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19281.1.3.2Satiated/Full/Enough0
510556zɨ́enough (age)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19291.1.3.2Satiated/Full/Enough0
510716zɨ́return (fountain pen)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19846.2.2.1Assorted action verbs0
511647zɨ́CAUS1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23300
507386zɨ́Tibetan barley1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5224.6Ethnonyms/Place names0
512422zɨ́ (bè)enough1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26151.1.3.2Satiated/Full/Enough0
510554zɨ́ bèenough (age)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19291.1.3.2Satiated/Full/Enough0
511185zɨ́ bècontented, satisfied1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21697.1.1Emotive0
512486zɨ́ gàto (speak ~) (POST)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang264110.1.1Prepositions0
506288zɨ́ qə́dew1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang170
512188zɨ́ tóought1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang253410.0Grammatical Words0
506887zɨ́ tsùgrandson1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2814.7.3Later generation0
506890zɨ́ tsùgranddaughter1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2824.7.3Later generation0
507912zɨ́ zàslotted spoon1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7685.5Cooking Implements0
508394zɨ́ zácrevice, crack1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10223.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
511580zɨ́ zúdiscuss1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23050
511661zɨ́ ɕú ~ zɨ̀ ɕùreceive, get1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23356.21Acquisitions0
5071852527,mŋa³⁵ ʁòwild goose {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4123.2.5Landforms and geographical features0
510710ŋàn dàdoubt {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19828.3.1.12.1Know, Believe0
510574ŋàn-dáestimate [b?-s]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19358.3.1.13.2Plan0
508019ŋán tsɨ̀saddle {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8255.14Husbandry0
5070222538,mŋò miàcow (female)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3272.1.2Bovine0
507605ŋò tsɨ̀cotton overcoat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6305.1Waste products0
512212ŋóthere is (a matter)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25409.2.7Extent0
512228ŋóhave (benefit)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25448.2Abstract verbs0
512232ŋóhave (use)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25458.2Abstract verbs0
511657ŋuèshrink1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23349.5Change of state0
509470ŋùreal, genuine1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14997.1.8.3Neutral term0
510875ŋúmiao (cat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20442.1.3Feline0
510877ŋúbray (donkey)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20458.5.4.1Loud0
510878ŋúneighv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20468.5.5Sounds0
510884ŋúmoov.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20470
510898ŋúroar (lion)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20528.5.5Sounds0
5110591104ŋúcry, weep1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21181.8.8.2Cry/Weep0
5063982536ŋúsilver1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang603.2.4Elements, metals, alloys0
5079802536,m,mŋú (sə̀n dzé)silver coin1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8003.2.4Elements, metals, alloys0
507204ŋə̀ ŋɚ̀parrot1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4212.2.4.1Particular birds0
511646ŋ̊ùbe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang232910.4.1.1Grammatical case0
509282ȵàshort (of length)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14159.7.2Verbs referring to size/shape0
511436ȵàkissv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22561.3.2.2Kiss0
506528253,253ȵà ȵábreast1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1211.4.4.3Chest0
506630253,253ȵà ȵámilk (=breast)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1610
509744ȵà-thálength [short-long]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16179.7.2Verbs referring to size/shape0
509118ȵáa littleCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13529.7.2Verbs referring to size/shape0
509543ȵáastringent, puckery1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15327.1.4.4Taste0
511435ȵá tákissv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22561.3.2.2Kiss0
511834ȵá tálick1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24011.3.3.1Lick0
511161811,1409ȵì bòdeaf1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21601.2.7.5Deaf0
506496811,mȵì káear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1071.2.7Ear0
507697811,692ȵì kùpillow [ear + *kum]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6771.2.1Head/Headed0
506497811,mȵì màear lobe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang107.11.2.7Ear0
507665811,mȵì màearring (ȵì='ear')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6625.11.8.3Jewelry and Accessories0
507815ȵì sɨ̀ qàbed1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7251.5.3.2Five0
506839811,1409ȵì-bòdeaf person [ear-deaf]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2611.2.7.5Deaf0
5093542483ȵíblack1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14529.4Colors0
509545ȵíastringent, puckery1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15327.1.4.4Taste0
509366ȵí (χə̥̀ χə̥̀)purple1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14589.4Colors0
506486ȵí má toùeye1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1041.2.6Eye0
5094142483,2483ȵí ~ ȵìheavy (of color) (=black)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14789.4Colors0
509554ȵí ȵàoily {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15351.6.4.1Oil/Grease0
509705ȵí χə̥̀ χə̥̀green and glossy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16029.4Colors0
506708811,mȵí-qhúear wax1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang193.11.2.7Ear0
507997ȵòawl1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8145.11.5.3Cutting/Boring0
508067ȵòdrill, auger1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8546.11Digging, excavation0
506692ȵò phóurinary bladder1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1861.7.8Bladder0
507617ȵù miàbuttonhole [b-mother?]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6354.7.1Previous generation0
507618ȵù phàn tsɨ̀buttonhole {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6350
507614ȵù tsɨ̀button {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6345.11.8.2.3Parts of clothing0
510349ȵúlive (a life)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18451.1.2.1Life/Live/Alive0
511887ȵúpush (car, not door)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24236.2.2.3.1Push0
509580ɕàdead1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15471.1.6Die/Deathly0
506729ɕàdeath1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang202.11.1.6Die/Deathly0
511387ɕàlay bricks, stones1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22396.17Putting0
511798ɕàbeg for food1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23888.5.10.3Talk with purpose of convincing0
512155ɕàwant1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25248.3.1.14.3Desirable0
5064032676,mɕà (mó)iron1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang633.2.4Elements, metals, alloys0
5078792676,m,m,mɕà mó-tshà piáiron pot, wok [iron-pot]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7565.5Cooking Implements0
508074ɕà piáshovel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8585.3Diseases0
511528ɕà pòurinate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22861.5.3.2Five0
512079ɕà pòhave diarrhea (='urinate')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24958.2Abstract verbs0
508002ɕà pòscissors1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8165.11.5.3Cutting/Boring0
508065ɕà qhòsaw1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8535.11.5.3Cutting/Boring0
507122ɕà qúclaw (qú='pointy')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3801.5.10.4Claw/Talon/Pincer0
507299ɕà qə̀sprout1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4763.1.10Verbs involving plants0
507379ɕà qə̀ear of grain, spike1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5161.2.7Ear0
5080722676,mɕà tèpincers, tongs [iron-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8571.5.10.4Claw/Talon/Pincer0
508149ɕà tshueìsheath1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8945.14Husbandry0
508011ɕà tsùchain1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8215.1Waste products0
5064092676,5442ɕà tsɨ̀rust1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang643.2.4Elements, metals, alloys0
507195ɕà ɕámagpie1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4172.2.4.1Particular birds0
507823ɕà ɕábox {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7295.1Waste products0
5081542676,mɕà-dʑùgun [iron-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8985.15War and violence0
5067972676,m,mɕà-dʑù-mùblacksmith [iron-beat-AGT]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2374.2.1.4Artists and Artisans0
5064082676,mɕà-gùrust [iron-v]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang643.2.4Elements, metals, alloys1
5064072676,mɕà-qhɚ̀rust [iron-feces]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang643.2.4Elements, metals, alloys0
5081132676,mɕà-teísickle [iron-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8785.3Diseases0
5079542676,mɕà-tèfire tongs [iron-pinch] (also 'tweezers')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7873.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
5080042676,mɕà-tètweezers [iron-pinch]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8175.1Waste products0
508867ɕábroomCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12455.4Instruments and therapies0
508871ɕáknifeCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12465.5Cooking Implements0
508887ɕábridgeCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12539.10.2Waterways/Having to do with water0
510528ɕáslice (meat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19206.9.3Chop, slice0
510535ɕácut (rope)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19226.9.3Chop, slice0
510542ɕámow grass1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19246.9.4Mince, shred0
511885ɕápush1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24236.2.2.3.1Push0
512277ɕástick (knife) into1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25613.1.2Plant parts and types0
507817ɕáŋ tsɨ̀trunk, box {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7261.4.1Torso/Trunk0
507910ɕè pícooking spatula1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7675.5Cooking Implements0
507700ɕè tsɨ̀mat {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6785.11.9.4Furnishings0
5079512676,mɕè-mìtripod [iron-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7865.11.9.6General0
50895485ɕìday (of traveling)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12771.5.3.2Five0
50909285ɕìdayCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13371.5.3.2Five0
509452ɕìloose1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14926.13.1Tying0
509791ɕìhold (a urinating child)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16336.16Holding0
510299ɕìshed (tears)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18235.11.9.1Kinds of dwellings0
5107035427ɕìpaint (painting)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19805.8Religion0
510909ɕìmake friends1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20586.14Construction0
511455ɕìmarry (of man) (not yet married)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22626.19Social action0
511482ɕìdyev.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22715.1Waste products0
511613ɕìgrow, grow up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23179.7.2Verbs referring to size/shape0
511718ɕìdip into water1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23566.6Verbs requiring liquids0
511764ɕìsend someone off1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23736.2.2.2Move an object0
5118835427ɕìpaintv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24225.8Religion1
5071262805ɕìleopard, panther1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3832.1.3Feline0
507556ɕìliquor, wine1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6073.1.6.3Juices, beers, etc.0
5078572658ɕìfirewood1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7445.11.5.5Tools pertaining to fire0
5078765427ɕìpaintv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7535.8Religion0
5111911387,s,mɕì (mì)-qə̀pleased, satisfied [heart-go]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21708.3.1.1.1Like0
507282ɕì (phù) ɹà piábark1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4692.1.11.1Bark (of dog)0
5072772658,1278,mɕì kə̀ màbranch1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4671.5.3.1Limb/Branch0
5066731387,sɕì mìheart1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1791.7.1Heart0
5072921019,mɕì mìfruit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4743.1.5Fruits and vegetables0
5104461387,s,m,mɕì mì-à sɨ̀at ease, assured [heart-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang188710.0Grammatical Words0
5118111387,s,mɕì mì-iádote on (child) [heart-ache]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23921.5.3.2Five1
5120731387,s,mɕì mì-tsácareful [heart-small (semantic b)]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24938.3.2.3.1Comfort0
5120741387,s,mɕì mì-tɕícareful [heart-small (semantic b)]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24938.3.2.3.1Comfort0
5117741387,s,mɕì mì-zɨ̀greedy [heart-?]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23788.3.1.14.2Avarice0
509047ɕì nə̀ zòtwo taels of liquor1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13139.9Numbers and numeric expression0
506467ɕì píbody1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang971.1.1Body1
510925ɕì pùmarry1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20646.19Social action0
5108121387ɕì qó lòremember1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20198.3.1.16.1Forget0
5108131387ɕì qə́remember1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20198.3.1.16.1Forget0
506988ɕì só (mù̥)bachelor1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3124.2.8Marital roles0
5077722658,mɕì tòwood, timber1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7073.1.2Plant parts and types0
5104471387ɕì tóat ease, assured1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang188710.0Grammatical Words0
5107231387,mɕì tshòlose heart1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19886.10.1Unintentional loss - Misplace0
508345ɕì zègift1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9975.8Religion0
508381ɕì zɨ̀skill1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10169.6.1Positive/Desirable qualities0
508052ɕì zɨ̀bundle wrapped in cloth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8459.9Numbers and numeric expression0
5067952658,m,m,sɕì zɨ̀-pù-mùcarpenter [wood-do-AGT]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2364.2.1.4Artists and Artisans0
509859ɕì ɕádry, bake over fire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16576.6Verbs requiring liquids0
509982ɕì ɕástir-fry, saute1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17076.2.2.1Assorted action verbs0
509445ɕì ɕítight (belt)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14917.1.5.1General - form0
509891ɕì ɕíargue, debate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16718.5.2.1Complain0
510579ɕì ɕíbind, hoopv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19376.13.1Tying0
510792ɕì ɕícrowd in1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20124.4Groups0
510795ɕì ɕímilkv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20130
510832ɕì ɕítie (belt)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20256.13.1Tying0
5097641387ɕì ɚ́love (for older generation)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16248.3.1.1.1Like0
5120011387ɕì ɚ́hopev.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24648.3.1.7.1Positive0
5123231387,mɕì ɚ́worry [heart-dry]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25768.3.1.7.2Negative (e.g. dread)0
5096691387,660ɕì-nàhappy [heart-good]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15888.3.1.5.1Happy0
5111901387,m,mɕì-qə̀-qə̀pleased, satisfied [heart-go-go]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21706.7.2Outward0
5072752658,mɕì-tòtree trunk [m-firewood]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4663.1.2Plant parts and types0
5104051387,mɕì-ɚ́worry, be anxious [heart-dry]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18678.3.1.7.2Negative (e.g. dread)0
5101592658,mɕì-ɦùget firewood [wood-get]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17751.1.5Strength0
5087342505ɕíseven1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11809.9Numbers and numeric expression0
509102ɕílifetimeCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13431.1.2.1Life/Live/Alive0
509104ɕígenerationCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13444.4Groups0
509113ɕítime (hit one)CL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13499.1.5Other Intervals0
509358ɕíred1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14549.4Colors0
509443ɕítight1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14917.1.5.1General - form0
510869ɕícrow (rooster)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20422.2.4.1Particular birds0
510887ɕíbarkv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20482.1.11.1Bark (of dog)0
510894ɕíroar (lion)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20528.5.5Sounds0
511221ɕícry (bird)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21801.8.8.2Cry/Weep0
511873ɕíthrow (at target)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24186.12Throwing0
511962ɕínursev.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24484.2.1.5Health-care0
506530ɕí báabdomen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1221.4.7Belly/Abdomen0
511967ɕí dàsmell, sniff {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24501.2.8.5Smell0
508639ɕí lə́July1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11299.1.2Months and Years1
511837ɕí qáselect1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24026.10.4Intentional separation - Sort0
510863ɕí qhásinge, scorch1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20393.2.12.1Verbs pertaining to fire0
5087822505,mɕí sáseventy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12039.9Numbers and numeric expression0
5087842505,m,3540ɕí sá àseventy-one1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12049.9Numbers and numeric expression0
509708ɕí tsɨ̥̀ tsɨ̥̀bright red, glowing1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16037.1.11.1Light0
509979ɕí ɕíquarrel1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17068.5.8Banter/Discourse0
511484ɕí ɕíshout, yell1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22728.5.4.1Loud0
5088202505,m,mɕí ɚ́ χeìseventh1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12259.9Numbers and numeric expression0
5066761390,mɕí ɹáliver1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1801.7.3Liver0
512096ɕoú dàrepair (machine) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25006.14Construction0
508597ɕò5th earthly branch (dragon)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11082.1.5Dragon0
508243ɕòdice1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9465.8Religion0
5093962745ɕóclear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14709.6.1.1Positive Qualities0
509567ɕóclean1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15416.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)1
509575ɕóquiet1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15447.1.8.3Neutral term1
511038ɕólean on1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21091.1.1Body0
506329ɕólake1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang333.2.5Landforms and geographical features0
506331ɕóocean1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang343.2.3Water and other liquids0
507698ɕónap1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang677.10
511666ɕó tsheìtidy up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23379.6.1.1Positive Qualities0
508701ɕuàseason1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11653.2.1Weather and seasons0
511200ɕuàsell1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21746.22Exchanges0
509369ɕuábright1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14607.1.11.1Light0
509589ɕuábright1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15517.1.11.1Light0
506248ɕuábrightness1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang37.1.11.1Light0
508571ɕuá qàn bèsunrise1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10973.2.10Light or lack of light0
508409ɕuá qáshadow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10283.2.10Light or lack of light1
509695ɕuá-quà quàglittering [bright-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15987.1.11.1Light0
509697ɕuá-zɨ̀ zɨ̀glittering [bright-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15987.1.11.1Light0
508564ɕuá-χèdaytime [bright-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10959.1.3Days0
511554ɕuè tésweep1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22966.2.2.5.3Sweep0
512070ɕué dàpeel with knife {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24911.5.3.2Five0
507652ɕué tsɨ̀boot {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6545.11.8.1Footwear0
506624ɕuæ̀Ntinea, skin fungus {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1581.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
507469ɕuɚ̀moss1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5693.1.7Fungi0
509935ɕùhide, concealv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16881.6.5.1Hide/Leather0
510436ɕùput to pasture1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18826.17Putting0
511592ɕùlight a fire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23097.1.11.1Light0
511656ɕùharvest {b?}v.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23333.1.10Verbs involving plants0
508287ɕù dòDragon King1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9642.1.5Dragon0
508286ɕù pìDragon King1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9642.1.5Dragon0
509550ɕỳfishy smelling {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15332.2.5Fish and Mollusks0
506639ɕýmarrow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1661.6.3.5Marrow0
5116721219ɕýbrush, combv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23395.11.8.4Toiletries0
506328ɕýlake1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang333.2.5Landforms and geographical features0
506332ɕýocean1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang343.2.3Water and other liquids0
508100ɕýwedge1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8729.7.1Shape and size0
511655ɕý qáharvest [b?,m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23333.1.10Verbs involving plants0
508825ɚ̀personCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12304.5Other Collective terms0
508834ɚ̀fishCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12342.2.5Fish and Mollusks0
508859ɚ̀stickCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12423.1.2Plant parts and types0
508863ɚ̀blade of grassCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12431.4.3.2Shoulderblade/Scapula0
508893ɚ̀penCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12565.1Waste products0
507459ɚ̀ tsɨ̀mushroom1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5663.1.7Fungi0
508832ɚ̀ ~ ɚ́ropeCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12335.11.4Rope0
510658ɚ́dry (of weather)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19636.6Verbs requiring liquids0
511045ɚ́thirsty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21121.1.3.1Thirsty0
509560ɚ́ pùrich, wealthy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15385.9Monetary Terms0
511419ɚ́ táknock1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22516.8Striking, hitting verbs0
507463ɚ́ tsɨ́wood ear fungus1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5673.1.2Plant parts and types0
510929ɚ̌explain, interpret1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20658.5.14.3Explain0
511730ɚ̌speak, tell1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23618.5.10.1Talk, say0
511863ɚ̌notify1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24140
508532ɦà -downwardpfx.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10819.2.2Down0
511361ɦà biàruined (house)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22306.4Harm0
512027ɦà dágive orders1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24736.23Giving0
511746ɦà dʑàbroken to bits1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23667.1.5.1General - form0
509809ɦà dʑílose, be defeated1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16386.10.1Unintentional loss - Misplace0
511638ɦà dʑídefeated1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23266.5Fighting0
508624ɦà dʑótenth of month1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11219.9Numbers and numeric expression0
508740ɦà dʑóten1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11839.9Numbers and numeric expression0
508823ɦà dʑó (ɚ̀) χeìtenth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12289.9Numbers and numeric expression0
508645m,m,1016ɦà dʑó lə̀October1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11329.1.2Months and Years1
508805ɦà dʑó-ʁuáhundred thousand [ten-ten.thousand]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12159.9Numbers and numeric expression0
511743ɦà dʑuè dʑýbroken to bits1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23667.1.5.1General - form0
512034ɦà gùfall into trap1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24766.1.1.4.2Fall0
511628ɦà ìsurplus1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23229.9Numbers and numeric expression0
510067ɦà làappear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17389.5Change of state0
509335ɦà lìopposite, inside out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14401.5.3.2Five0
510389ɦà lòhappen, occur1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18608.2Abstract verbs0
512006m,3569ɦà lòdescend (lò='come'?)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24666.7.8Downward0
510393ɦà lúdevelopv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18629.5Change of state0
512263ɦà lúadd1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25569.9Numbers and numeric expression0
509898ɦà mà sódarken1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16749.4Colors0
511830ɦà mùdark (sky)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23999.4Colors0
511828ɦà mú múdark (sky)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23999.4Colors0
510761ɦà nìunclear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20019.6.2.1Negative Qualities0
508743m,2504ɦà nə̀twelve1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11859.9Numbers and numeric expression0
508649m,m,1016ɦà nə́ lə̀December1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11349.1.2Months and Years1
511281ɦà pà (zɨ́)moisten1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22016.6Verbs requiring liquids0
510026ɦà phùfull of, brimming with1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang172310.1.1Prepositions0
509904ɦà pià qóflattenv.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16766.2.2.1Assorted action verbs0
509906ɦà pià qó zɨ̀flattenv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16776.2.2.1Assorted action verbs0
511695ɦà qà liútumble down1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23506.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
511697ɦà qà tɕátumble down1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23506.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
511137ɦà qò thòdrip, drench1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21506.6Verbs requiring liquids0
511665ɦà quàfold umbrella1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23361.4.4.2Bosom/Lap0
511904ɦà sèfade1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24289.5Change of state0
512032ɦà sèfall into trap1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24766.1.1.4.2Fall0
508746ɦà séthirteen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11869.9Numbers and numeric expression0
510222ɦà sìdelayv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17996.2.2.1Assorted action verbs0
510856m,2804ɦà sìdrop, descend, land1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20366.16Holding0
512044ɦà sìyield, surrender1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24818.3.2.5.1Defer0
510858m,2804,mɦà sì zɨ́make drop1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20376.14Construction0
511572ɦà tè pèneuter, sterilize1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23031.9.2.1Sterile0
511901ɦà thueífade {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24289.5Change of state0
511461ɦà thuígo back, walk backwards {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22636.7.2Outward0
509989ɦà tìsinkv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17096.6Verbs requiring liquids0
511282ɦà tì (zɨ́)moisten1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22016.6Verbs requiring liquids0
509896ɦà tsábecome smaller1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16739.5Change of state0
510846ɦà tsáreduce, decrease1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20329.5Change of state0
512113ɦà tshápress1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25079.5Change of state0
508747ɦà tshéthirteen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11869.9Numbers and numeric expression0
511085m,2315ɦà tshòfall, drop1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21296.1.1.4.2Fall0
511765ɦà tshòlandslidev.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23743.2.6Natural disasters0
512012ɦà tshɨ́lay egg1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24686.17Putting0
509988ɦà tsɨ̀sinkv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17096.6Verbs requiring liquids0
511704ɦà tù túreduce1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23520
512029ɦà tɕhí làhang down, fall1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24746.1.1.5Hang0
508742ɦà tɕíeleven1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11849.9Numbers and numeric expression0
508647m,m,1016ɦà tɕí lə̀November1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11339.1.2Months and Years1
508824ɦà tɕí χeìeleventh1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12299.9Numbers and numeric expression0
512003ɦà tɕuàblind1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24651.2.6.14.2Blind0
510070ɦà tɕỳappear1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17389.5Change of state0
512148ɦà zé (zɨ̀)bitten1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25201.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
512009ɦà zùgive birth (animal)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24676.23Giving0
512437ɦà zúsit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26216.1.1.4.1Sit0
508748ɦà zɨ̀fourteen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11879.9Numbers and numeric expression0
509900ɦà ȵìdarken1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16749.4Colors0
510532ɦà ɕácut off (meat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19216.9.3Chop, slice0
510221ɦà ɕìdelayv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17996.2.2.1Assorted action verbs0
510335ɦà ɦùembark1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18390
511075ɦà ʁòsleepy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21251.1.4.1Sleep/Be asleep0
508750ɦà ʁuèfifteen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11889.9Numbers and numeric expression0
510600ɦà ʁuéhung (passive)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang194310.0Grammatical Words0
511768ɦà ʁù ʁuástep on1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23756.7.4Regular, Cyclic, Smoothly1
511062ɦà χàwither1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21193.1.10Verbs involving plants0
511762ɦà-suàlock (door) [p-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23721.2.3Hair of Head0
511721ɦà-ȵí-zɨ̀put to bed [DOWN-bed-CAUS]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23581.5.3.2Five0
508759ɦá gúnineteen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11929.9Numbers and numeric expression0
511703ɦá gú gúreduce1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23520
511326ɦá sísustain business loss1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22185.8Religion0
508756ɦá tsháeighteen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11919.9Numbers and numeric expression0
508752ɦá tsúsixteen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11899.9Numbers and numeric expression0
508755ɦá ɕíseventeen1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11909.9Numbers and numeric expression0
512062ɦǎ gùreduce (swelling)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24881.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
511684ɦǎ peìripe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23453.1.10Verbs involving plants1
511876ɦǎ tì ~ (ɦá) tí típenetrate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24206.9.2Carve, shave0
511478ɦǎ tùcomplete1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22699.5Change of state0
508829ɦòbowlCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12315.1Waste products0
508844ɦòeggCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12380
508848ɦòbirdCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12392.2.4Birds (in general)0
508864ɦòkernel of grainCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12443.1.2Plant parts and types0
508909ɦòrockCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12613.2.9Rocks and minerals0
510983ɦù ɦùgather together1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20856.13.5Join (general)0
509055ɦúliter (liquid)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13173.2.3Water and other liquids0
512193ɦú (tà)swim1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25366.6Verbs requiring liquids0
510583ɦɚ̀beat (drum)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19386.8Striking, hitting verbs0
509409ɦɚ́dry1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14766.6Verbs requiring liquids0
509418ɦɚ́thick (of porridge) ('dry')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14809.7.2Verbs referring to size/shape0
510521ɦɚ́tell1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19181.8.7Speak/Say/Tell0
510585ɦɚ́ tábeat (drum)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19386.8Striking, hitting verbs0
509093ɹànightCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13389.1.4Times of Day0
509096ɹàday and nightCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13391.5.3.2Five0
509976ɹàtranscribe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17050
510702ɹàpaint (painting)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19805.8Religion0
510810ɹàtake notes1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20186.21Acquisitions0
511908ɹàshed (skin)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24295.11.9.1Kinds of dwellings0
512077ɹàwrite1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24946.2.2.9.1Write0
506608ɹà gùwrinkle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1519.6.2Negative Qualities0
510463ɹà ísew1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18965.1Waste products0
506636232,mɹà kábone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1651.6.3Bone0
506648232ɹà ká sájoint1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1691.5.8Joint0
506637232,m,m,mɹà kə́ pà tsɨ̀bone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1651.6.3Bone1
508456ɹà lìoutside (of thing)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1049.19.2.7Extent0
508496ɹà lìlower seat (not honored)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10640
507030596,590ɹà piàskin, hide1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3311.6.5Skin0
506606596,590ɹà piáskin (human)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1501.6.5Skin0
507609596,590,mɹà piá-phòleather jacket [skin-clothes]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6321.6.5.1Hide/Leather0
509835ɹà qápeel (peanut)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16471.5.3.2Five0
509838596,586ɹà qáskinv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16481.6.5Skin0
507600ɹà qópocket1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6295.11.8.2.3Parts of clothing0
510388ɹà qúnauseous1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18590
511283ɹà qúvomit1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22021.8.3.2Vomit0
507365ɹà qə̀crops1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5101.7.6.1Gizzard/Crop0
507368ɹà qə̀foodstuff1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5115.5Cooking Implements0
508466ɹà qə̀ tɕýtip1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10529.2.1Up0
506645232ɹà sàjoint1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1691.5.8Joint0
507491ɹà tísupper, dinner1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5785.5Cooking Implements0
508406ɹà zòspot, stain1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10266.2Action Verbs with Patient0
506623ɹà zòsmallpox1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1575.3Diseases0
506843ɹà zòperson with pockmarked face1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2624.5Other Collective terms0
507026819ɹà |kə́horn1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3291.2.2Horn(ed)/Antler0
506611596,363ɹà-χùbody hair [skin-hair]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1521.2.3Hair of Head0
509284ɹáfar, distant1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14169.2.4Apart0
508421ɹí quícolor1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1032.19.4Colors0
509390ʁàlate, tardy1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14679.1.1Adverbial uses0
511590ʁàspread fertilizer1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23089.5Change of state0
512132ʁàraise head1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25146.7.7Up, etc.0
5072235673ʁàfish1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4322.2.5Fish and Mollusks0
507165ʁà tsìjackal1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4002.1.11Canine0
508175ʁà záfishnet1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9132.2.5Fish and Mollusks0
5110545641,mʁà ɕàgnaw1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21151.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
512129ʁà ʁòwinnow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25133.1.10Verbs involving plants0
508539ʁátime1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10849.1.5Other Intervals0
510012ʁáfill ladle/bowl (from empty)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17186.11Digging, excavation0
510618ʁáirrigate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19506.6Verbs requiring liquids0
511096ʁábrand, iron1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21333.2.12.1Verbs pertaining to fire0
511121ʁásmelt1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21430
511410ʁáinlayv.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22480
512122ʁápickle, cure1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25105.5Cooking Implements0
512400ʁádress up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26066.2.2.1Assorted action verbs0
507357ʁá mìapple1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5013.1.5Fruits and vegetables0
509484ʁeìbad (ruined)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15059.6.2.1Negative Qualities0
510749ʁèextinguish, exterminate1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19973.2.12.1Verbs pertaining to fire0
5067325667ʁèiHan Chinese1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2044.6Ethnonyms/Place names0
510282ʁísculpt1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18190
511274ʁlàruin, fail (of wheat)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21996.4Harm0
5086021431ʁò7th earthly branch (horse)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11102.1.7Equine1
508904ʁòpiece (of land)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12607.1.6.1Single/part/few0
5089111269ʁòrockCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12613.2.9Rocks and minerals0
509053ʁòdecaliter (dry measure)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13166.6Verbs requiring liquids0
509450ʁòloose, loosen (clothes)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14926.13.1Tying0
509823ʁòtie up loosely, gather1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16436.13.1Tying0
510516ʁòbold, dare to1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19169.6.3Neutral0
511051ʁòagree, consent1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21148.3.1.4.1Agree0
511916ʁòundress1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24326.1.1Affect0
5070381431ʁòhorse1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3352.1.7Equine0
507110ʁògoose {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3732.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
5070421431,mʁò dòstallion1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3372.1.7Equine0
5080241431,mʁò dʑíbelly bend [horse-belt]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8281.4.7Belly/Abdomen0
5080331431,m,mʁò gò tɕhuàhorse shoe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8322.1.7Equine0
508122ʁò kùupper millstone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8829.2.1Up0
5080251431,m,mʁò kú tɕàstirrup1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8290
5081281269,mʁò liúpestle (stone)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8845.5Cooking Implements0
509962ʁò lìwind (thread), tangle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16993.2.1Weather and seasons0
5063691269,mʁò lóflying stone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang476.7.5Medium Primary (e.g. air)0
5063701269,mʁò lûstone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang473.2.9Rocks and minerals0
5070441431,mʁò miàmare1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3382.1.7Equine0
507041ʁò mù tsúcolt, foal1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3362.1.7Equine0
5063161269,mʁò piárock1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang283.2.9Rocks and minerals0
5063651269,mʁò piástone1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang473.2.9Rocks and minerals0
5080301431,mʁò qúbit (horse)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8305.14Husbandry0
506540ʁò qə́knee1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1271.5.8.4Knee0
5075771431,mʁò tìhorse fodder1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6172.1.7Equine0
507791ʁò tì (kà)set of steps {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7176.17Putting0
508036ʁò tshòumanger1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8330
509453ʁò tshúfragile, crisp1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14937.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
5080281431,mʁò tshústirrup1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8290
511042ʁò tsúkowtow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21100
5075761431,mʁò zùhorse fodder1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6172.1.7Equine0
5080181431,mʁò zúsaddle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8255.14Husbandry0
512253ʁò ~ ʁówilling1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25528.3.1.8.1Willing0
510456ʁò ʁódivide (grain)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18926.10.4Intentional separation - Sort0
509863ʁò ʁuácollapse, landslide1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16599.5Change of state0
509867ʁò ʁuácause landslide1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16608.2Abstract verbs0
5080371431,mʁò-bəìreins [horse-rope]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8365.14Husbandry0
5071341431,6028ʁò-ióMongolian gazelle [horse-sheep]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3872.1.8Ovine and Hircine0
5077501431,b,b,1431,b,bʁò-iuà kù ~ ʁó-iuá kùhorse shed [horse-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6982.1.7Equine0
5080211431,b,bʁò-lòŋ thoùhalter, bridle [horse-b]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8265.14Husbandry0
5080231431,m,m,mʁò-tsoù-sà ȵìhalter [horse-m-string]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8272.1.7Equine0
506305ʁómountain1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang253.2.5Landforms and geographical features0
5070461431,m,363ʁó kə́ χúhorse's mane [horse-POSS?-body.hair]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3392.1.7Equine0
507318ʁó là pàpoplar tree (wild)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4833.1.1Names of trees and shrubs0
5068486094,mʁó mùinsane person1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2658.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
508534288,310ʁó qhuàupper half of body [chest-part]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10829.2.1Up0
506524288,310ʁó qhuàchest1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1201.4.4.3Chest0
506313ʁó qhuàmountain valley1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang273.2.5Landforms and geographical features0
507424ʁó sə̀nasparagus lettuce {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5433.1.5Fruits and vegetables0
506307ʁó tsòfoothills1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang260
507188ʁó-ỳpheasant1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4132.2.4.1Particular birds0
511652ʁua³⁵ tàuse, employ1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23326.2.2.7.1Use0
509336ʁuàstandard, accurate (hit)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14418.1Abstract Entities0
509818ʁuàhelp, assist1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16426.2.2.1Assorted action verbs0
511932ʁuàcurved, crooked1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24377.1.5.1General - form0
512208ʁuàthere is (tree)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25399.2.7Extent0
507759ʁuàtile (roof, e.g.) {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7025.8Religion0
508455ʁuà làoutside (of room)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10499.2.7Extent0
510177ʁuà lídisturb, trouble1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17818.3.1.6.2Distress0
510913ʁuà lístir, mix1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20596.2.2.1Assorted action verbs0
512166ʁuà lírely on1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25276.2Action Verbs with Patient0
512261ʁuà líwaste (grain)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25555.1Waste products0
508013ʁuà lírod, stick1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8229.7.1Shape and size0
508425ʁuà quáarea1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10349.2.7Extent0
508605ʁuà sà9th earthly branch (monkey)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11122.1.9Simian0
507125ʁuà sàmonkey1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3812.1.9Simian0
508281ʁuà sàevil spirit, demon1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9638.3.1.15Awe0
508116ʁuà teíwood-chopper1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8793.1.2Plant parts and types0
510764ʁuà tèstir up1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20026.2.2.1Assorted action verbs0
507647ʁuà tsɨ̀sock {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6510
509810ʁuà ɕàworship1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16395.8.1.3General/Other Religious0
510587ʁuà ɕàhire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19396.22Exchanges0
511444ʁuà ɕàbeg, request1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22588.5.10.3Talk with purpose of convincing0
511511ʁuà ɹàthrow away1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22816.12Throwing0
511708ʁuà ɹàswing (tail)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23536.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
511872ʁuà ɹàthrow (at target)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24186.12Throwing0
508811ʁuà ʁuáhundred million1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12189.9Numbers and numeric expression0
508039ʁuà-bə̀iwhip [m-rope]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8375.14Husbandry0
508375ʁuágrade, rank1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10129.8Measure Words0
508803ʁuáten thousand {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12149.9Numbers and numeric expression0
509036ʁuápuddle or pool of something1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13083.2.3Water and other liquids0
509074ʁuástepCL1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13286.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
510633ʁuácross (bridge)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19546.7.10Move with something else0
506937ʁuá tɕío brother's wife1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2961.5.3.2Five0
510116ʁuǎhasten, urge1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17566.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
510647ʁuǎcall (person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19608.5.13Beckon0
510719ʁuǎcall dog1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19868.5.13Beckon0
510873oʁuǎcluck (chicken)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20432.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
510902ʁuǎcalled (name)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang20548.5.13Beckon0
511864ʁuǎnotify1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24140
512047ʁuǎresemble1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24827.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
510648ʁuǎ tàcry out1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19611.8.8.2Cry/Weep0
5087301306ʁuèfive1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11789.9Numbers and numeric expression0
509353ʁuècurved, crooked1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14517.1.5.1General - form0
509626ʁuèstupid, foolish1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15698.3Psychological verbs0
507587ʁuèsilk, satin1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6225.1Waste products0
5086351306,1016ʁuè lə̀May1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11279.1.2Months and Years1
506847ʁuè mùfool1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2644.2.12.3Insulting names0
5087741306ʁuè sáfifty1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11999.9Numbers and numeric expression0
5087761306,m,3540ʁuè sá àfifty-one1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12009.9Numbers and numeric expression0
508818ʁuè ɚ̀ χeífifth1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12239.9Numbers and numeric expression0
509043ʁuè-zòhalf catty [5-liang]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13119.8Measure Words0
510302ʁuéhang down1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18246.1.1.5Hang0
5103055673ʁuéfishv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18252.2.5Fish and Mollusks0
510557ʁuéhookv.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19305.4Instruments and therapies0
510573ʁuéraise with hook1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19346.7.7Up, etc.0
510597ʁuéhang (on wall)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19426.1.1.5Hang0
511380ʁuéwear (jewelry)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22356.2.2.1Assorted action verbs0
508428ʁùdirection1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10359.2.8Directions0
508967ʁùroll (of fabric)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12826.7.6Circularly0
508102ʁù (mì)frame1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8735.11Artifacts (unclassified as yet)0
509822ʁù lìtie up strongly1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16436.13.1Tying0
510518ʁù lìcross feet1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19176.7.10Move with something else0
511314ʁù lìcoil up (snake)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22139.7.1Shape and size0
509951ʁù ʁuádestroyed (of a house)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16966.9Undoing0
510232ʁù ʁuátopplev.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18026.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
511464ʁù ʁuádrive (animal)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22646.7.10Move with something else0
511766ʁù ʁuálandslidev.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23743.2.6Natural disasters0
508901ʁúbowl (of rice)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12595.1Waste products1
508912ʁúbowl (of noodles)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12625.1Waste products0
508984ʁútwo cupped hands-full1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12889.9Numbers and numeric expression0
509004ʁúgram1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12959.8Measure Words0
510261ʁúlower (head)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18120
507919ʁúbowl1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7715.1Waste products0
507971ʁú tùgrain measure (1 dl)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7963.1.6.2Other ground and milled food0
507973ʁú tùliter measuren.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7979.8Measure Words0
511938ʁú ʁuá zɨ̀bend, curvev.t.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24399.5Change of state0
5073902463ʁə̀wheat, barley, etc1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5243.1.4Seeds and flowers, nuts0
510360ʁə̀ làbreak (thread)v.i.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18499.5Change of state0
507359ʁə̀ peì qə́ tàgrape1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5023.1.5Fruits and vegetables0
5073942463,mʁə̀ χéawn of wheat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5253.1.8Other wild plants0
5073922463,mʁə̀ χóawn of wheat1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5253.1.8Other wild plants0
511949ʁə́ làplay1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24436.1.1.3Play0
512090ʁə́ làrest1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24991.1.4.1Sleep/Be asleep0
512192ʁə́ làswim1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25366.6Verbs requiring liquids0
508699ʁə́ là mù̥Sunday1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang11649.1.3Days0
509435χàsmooth, slippery1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14877.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
507473χà qá bò lòChinese caterpillar fungus1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5714.6Ethnonyms/Place names0
507449χà qə́grass1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5623.1.8Other wild plants0
507454χà qə́cogongrass (for bedding)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5645.11.9.4Furnishings0
506355χà qə́ bà tògrassy plain1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang433.1.10Verbs involving plants0
509361χáyellow1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14559.4Colors0
509561χápoor1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15399.6.2.2Negative Human Qualities0
506399χábrass1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang613.2.4Elements, metals, alloys0
508248χágong1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9495.1Waste products0
509712χá bò bòbright yellow, golden1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16049.4Colors0
509711χá tshɨ̀ tshɨ̀bright yellow, golden1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16049.4Colors0
506644χá ɹàrib1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang1681.4.4.3Chest0
506402χá-ɕíbronze [brass-red]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang623.2.4Elements, metals, alloys0
509464χeìcorrect, right1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14978.3.3.9Correct0
509480χeìgood1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15049.6.1.1Positive Qualities0
508515χeíon (the wall)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang107110.1.1Prepositions0
508945χeíbatch (of things)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12749.9Numbers and numeric expression0
512454χeí χuáreally (χeí='good')1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26297.1.8.3Neutral term0
509994χè ɚ̀praisev.1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17118.5.2.2Compliment, praise0
510157χé qhògive/receive injection1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17746.23Giving0
510155χé tsɨ́give/receive injection1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17746.23Giving0
5079955398,5398χé ~ χèineedle1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8125.1Waste products0
507176χòkite, hawk1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4065.8Religion0
507180χòeagle, vulture1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4082.2.4.1Particular birds0
507455χòcogongrass (for bedding)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5645.11.9.4Furnishings0
511158χò à tsɨ̀become someone's turn1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang21599.5Change of state0
511991χò làwash (bowl)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24596.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
511993χò làwash (clothes)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24606.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
511995χò làbathe1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24616.6Verbs requiring liquids0
511997χò làwash (face)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24626.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
509620χò lì χó táhurried {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15660
508266χò paò tsɨ̀firecrackers {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9570
510666χò sɨ̀suitable, appropriate {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19669.6.1.1Positive Qualities0
509645χò sɨ́fitting {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15789.7.2Verbs referring to size/shape0
509660χò sɨ́skillful {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15849.6.1.2Positive Human Qualities0
507870χò tìincense1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7515.8Religion0
508296χò tìincense1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9745.8Religion0
507849χò tshaòwick1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7400
507415χò tshóchili pepper {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5393.1.5Fruits and vegetables0
506813χò ɕàNmonk {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang2440
507533χò ɕǽNfennel, anise {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5960
510683χò χueíregret, repent {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19738.3.1.5.2Sad0
507410χò-qò tsùcoriander, cilantro [fragrant-m]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5353.1.6.1Spices1
507428χòŋ saòsweet potato {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5457.1.4.4Taste0
509035χóbox (of medicine)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang13075.1Waste products0
509525χófragrant1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15223.1.10Verbs involving plants0
507741χó (kè)storehouse, granary1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6959.10.6Functional buildings/places0
509579χó dàalive {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15461.1.2.1Life/Live/Alive0
507821χó kècupboard1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7280
509618χó táagitated, confused1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15656.7.10Move with something else0
509619χó táhurried {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15660
510721χó táin a great rush1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang198710.1.1Prepositions0
512322χó táworry1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang25768.3.1.7.2Negative (e.g. dread)0
508205χó tsɨ̀ink box {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9275.1Waste products0
508206χó χó ~ mé χò χòink box {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9275.1Waste products0
507528m,60,mχó-sò ísesame oil [fragrant-oil]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5931.6.4.1Oil/Grease0
507546χuaŋ́ tháNdark sugar {b. "yellow sugar"}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6039.4Colors0
510694χuà dàrow (boat) {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19766.2.2.1Assorted action verbs0
508049χuà qhɚ́sedan chair {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8445.11.9.4Furnishings0
508081χuà thoúplowshare {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang8615.3Diseases0
507552χuàn láhoneycomb (completed)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang6062.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
507435χuàŋ kuácucumber {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang5503.1.5Fruits and vegetables0
509403χuáthin (of humans)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14749.7.2Verbs referring to size/shape0
509406χuápoor (of soil)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14759.6.2.2Negative Human Qualities0
511686χuáthin (of person)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang23469.7.2Verbs referring to size/shape0
510700χuá dà ~ χuà dáfunny, amusing {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang19789.6.1.2Positive Human Qualities0
509745χuá tshɨ̀degree of fatness1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16188.1Abstract Entities0
509368χueí-phù̥ phù̥gray [b-?]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang14599.4Colors0
509688χuèprecipitous1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang15957.1.5.3Position - high/low0
508378χùpart, portion1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang10136.10.2Intentional loss - Abandon0
508989χùpart1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang12906.10.2Intentional loss - Abandon0
507032363χùfur, hair1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang3321.6.1Body Hair/Fur0
510202χù kə̀replace, substitute for1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang17926.2Action Verbs with Patient0
509735χù lì χú táflustered, confused {b}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16128.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
509736χù lì χú tácareless, slipshod1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang16138.3.2.3.1Comfort0
511447χù χùhasten1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22596.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
511920χù χùfall (of hair)1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24336.1.1.4.2Fall0
512405χù χùchase after1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26086.7.10Move with something else0
510275χúcatch on fire1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang18166.21Acquisitions0
511918χúundress1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang24326.1.1Affect0
511446χú ȵúhasten1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang22596.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
512403χú ȵúchase after1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang26086.7.10Move with something else0
506377χə̀ bùmud, dirt1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang503.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
508292χə̀ bùclay idol1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang9703.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
507761χə̀ bù-qhà tsùearthen wall [mud-wall]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang7033.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
506427χə̀-beìlimestone [mud-powder]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang743.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
506414m,2483χə̀-ȵícoal [earth-black]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang683.2.4Elements, metals, alloys0
507308χə̀n tsɨ̀-pá tsùplum blossom [m-flower]1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang479.13.1.4Seeds and flowers, nuts0
507312χə́n tsɨ̀-phùalmond tree {b?}1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4813.1.2Plant parts and types0
507353χə́n tsɨ́ ɕì mìalmond1996Qiang (Longxi)343.2QiangicEvans 99 QiangJPE-SQiang4980