Etyma
tag num_recs chaptertitle chapter sequence protoform protogloss grpid plg grpno notes num_notes num_comparanda status public username
1146Body1.1.12.0guŋBODY / BACK2PTB0.1STC p.182, GSR, HPTB p.30921KEEP1stedt
Lexicon
176 records found.
rn analysis reflex gloss gfn lgid language grpid grpno grp citation srcabbr srcid semkey chaptertitle num_notes
56949bàqproper / exact / hit (mark)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS789.6.1.1Positive Qualities0
57565563blə̀qshoulder1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5381.4.3Shoulder0
57486268bòqcheek1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS4691.2.5.2Jaw/Cheek0
56959bùqdarev.t.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS790
56969bə̀qtake off (clothes)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS806.21Acquisitions0
576055625suckle / nursev.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5621.3.2.1Suck/Suckle0
573314còqcorpse1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS3351.1.6.1Carcass/Dead Body0
568397534còqwet1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS676.6Verbs requiring liquids0
57738còqplìqmucus1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS7421.8.2Snot/Nasal Mucus0
57119731cùqhand / arm1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1741.5.1.1Hand0
568495720cùqstretch outv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS689.5Change of state0
57395cwàqcrawlv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS3856.7.9Manner is primary0
56979300dìqegg1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS810
57059519,2103dìq◦bòqnavel1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1431.9.4Breast0
57079mdỳqconceive (child)v.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1451.9.6.1Pregnant0
56989də̀qphàqsplit / forkv.t.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS826.9.3Chop, slice0
57470m,680də̀q◦lɔ̀womb1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS4420
147347fóqroll (between palms) / twirl / windv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2346.7.6Circularly0
56599fóqdigv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS436.11Digging, excavation0
57622mfòqlɔ́vòqabortion, have1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5721.9.6.1Pregnant0
57277fvùqmove (slightly) / stirv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2776.7.11Movement (general)0
56649fvúqlouse1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS482.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
57533fvùqlə̀feel (with hand)v.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5108.4Feeling0
571292104,575fvúq◦pwíintestines1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1801.7.7Intestines/Bowels/Guts0
56639m,1390fvúq◦tàqliver1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS471.7.3Liver0
57304hàqwalk / strollv.i.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2906.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
57177386,391hóq◦táqhead1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2071.2.1Head/Headed0
573582767hùqbrood (eggs)v.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS3562.2.4Birds (in general)0
570092106hùqstomach1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS921.7.6Stomach0
57696hùshàqstomachache, have1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS6951.7.6Stomach0
57724386,mhú◦tìqhair (head)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS7281.2.3Hair of Head0
56689hɔ́qhǒ́qearth / world1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS523.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
57386jàqcud (betel)clf1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS3772.1.2Bovine0
575735720stretch out (legs)v.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5459.5Change of state0
564192796rat1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS252.1.1Rodents0
57581mkàšíqseev.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5531.2.6.10See/Look0
57089khàqstep / take stepsv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1486.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
56589229kháqbitter1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS427.1.4.4Taste0
566192411khlíqcrossbow1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS455.15War and violence0
566297390khlóqmat1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS465.11.9.4Furnishings0
573773325khlɔ̀qback (body)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS3621.4.8Back0
57149386,243khòq◦nùbrain1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1891.2.4Brain0
56579khúqsmoke (e.g. as fire)v.i.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS413.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
56609336khɔ́qfoot1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS441.5.2Foot0
57187336,mkhɔ́q◦dùqthigh1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2101.5.7.1Thigh0
57430336,mkhɔ́q◦nýhóqknee1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS4041.5.8.4Knee0
57413486neck1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS3991.4.2Neck0
56229hot1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS60
56869kùqplan / conspire / devisev.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS708.3Psychological verbs0
56239kɔ̀nation / country1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS75.8Religion1
56859kə̀qcrooked1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS699.7.2Verbs referring to size/shape0
56709láqleaf1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS543.1.3Leaves0
562892812kidney1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS121.7.5Kidney0
56699líqsquirrel1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS532.1.1Rodents0
56329nourish / rear1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS165.5Cooking Implements0
57525smallpox1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5075.3Diseases0
56719lúqthread1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS555.11.6Textile0
563191269lỳstone1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS153.2.9Rocks and minerals0
56309lɔ̀place / track1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS149.10.5Places in general, countries0
57029xlə̀qmɛ́ʔbirthmark1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1101.1.2Life/Breathe/Exist0
57509lə̀qzɔ́growlv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS4882.1.11.1Bark (of dog)0
57404lə̀qʔùqgroanv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS3868.5.5Sounds0
57322lə̀q◦mótrunk (elephant)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS3271.4.1Torso/Trunk0
57686m,467lə̀q◦móbeak / bill1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS6911.3.1.2Beak/Bill0
57462lə̀q◦mə́suck on / hold (in mouth)v.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS43410.1.1Prepositions0
57638m,mlə̀q◦pýsweat1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS6101.8.1Sweat/Perspire0
57810lə́qkỳqbelchv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS8591.8.3.4Belch/Burp0
57286m,1795lə́q◦kùqcough1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2861.8.3.3Cough0
57670m,m,mlə́q◦kỳq◦lɔ́qyawnv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS6491.3.1.3Yawn/Gape0
562993574lɛ̀wide1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS139.7.2Verbs referring to size/shape0
57614lɛ́qcòqring (finger)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5695.11.8.3Jewelry and Accessories0
571591187ḿface1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1901.2.5Face0
56739máqmistake / error1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS576.2Action Verbs with Patient0
6221955791mlɔ̀qcannon1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS6895.15War and violence0
563591620female (nonhuman)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS191.9.3Navel0
563497489mỳsun1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS183.2.10Light or lack of light0
563691288mə̀tail1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS201.4.10.1Tail0
57454mɛ́qkə̀qlɔ̀qyaws (disease)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS4126.2Action Verbs with Patient0
57478m,1239ḿ◦blòqblind1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS4481.2.6.14.2Blind0
56379811ear1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS211.2.7Ear0
57214825náḿhearv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2231.2.7.4Hear/Listen0
57422803,807nàʔ◦də̀ʔnose1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS4031.2.8Nose0
57745805,m,mnàʔ◦də̀ʔ◦ʔìʔsnot1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS7491.8.2Snot/Nasal Mucus0
577741105laughv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS7981.8.8.1Laugh/Smile0
56399253breast1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS231.4.4.3Chest0
567795598nwɛ̀qyam (white)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS613.1.5Fruits and vegetables0
572591415nýqsmellv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2731.2.8.5Smell0
5779317,34nɔ̀◦shàbody1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS8401.1.1Body0
570492009nə́horn (cattle)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1301.2.2Horn(ed)/Antler0
567692501nə́qyear1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS609.1.2Months and Years0
57662456phlùqlip1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS6301.3.2Lip0
56459phlýqspherical / sphereclf1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS299.7.1Shape and size0
147354phỳqʔìʔstomach, have full (after eating)v.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS7401.7.6Stomach0
573682112phə̀qstomach1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS3581.7.6Stomach0
57039621plétongue1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1111.3.3Tongue0
57766prúqheat, prickly1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS7599.6.2Negative Qualities0
56189sibling (younger)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS24.7.2Same generation0
561997409pwàold (humans)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS37.1.8.3Neutral term0
56179pỳburst (with pop)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS19.5Change of state0
56809pɔ̀qlɛ̀qsea1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS643.2.3Water and other liquids0
56389pə̀qnàbuffalo (water)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS222.1.2Bovine0
562592623snake1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS92.1.6.1Snake0
56219soft / tender / young1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS57.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
571091844shàqsick1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1651.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
56499sháqfood / feed (animal)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS335.5Cooking Implements0
565697482sháqstar1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS403.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
56529shóqsour1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS367.1.4.4Taste0
57557shóqpenis1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5310
57168m,650shóq◦thíqurine1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2061.8.4Urine/Piss0
56519shwɛ́qcrab1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS352.2.5Fish and Mollusks0
56509shýqmortar1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS345.5Cooking Implements0
57589585shzùskin1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5541.6.5Skin0
56539shzúqthorn1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS373.1.2Plant parts and types0
56549shzúqstamp (foot)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS386.2.2.1Assorted action verbs0
565595634shzúqhair (body) / feathers1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS391.2.3Hair of Head0
56829sùqpoison1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS666.4Harm0
57517szúpinchv.t.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS4938.4Feeling0
57630szùscrape up (with fingers)v.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5906.3Friction0
57646szúqvóqdiarrhea, have1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS6161.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
56249m,7357tà kràinsect (gen.)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS82.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
56729tàlýqmaggot1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS562.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
5699932tàqheart1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS901.7.1Heart0
5709932,mtàq◦lɔ́qbreath / breathev.,n.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1501.1.2.2Breath/Breathe0
5744632,556,299tàq◦náq◦shzùʔchest1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS4101.4.4.3Chest0
56899tàʔỳqcloud1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS733.2.1Weather and seasons0
573401450,60tà◦tòqoil1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS3531.6.4.1Oil/Grease0
576782095,468thàq◦hóqmouth1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS6681.3.1Mouth0
57268thòqtouchv.t.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2768.4Feeling0
57241thóqpléspittle1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2451.2.6Eye0
56489thwáqswing (heavy object)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS326.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
564791764thwíqdog1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS312.1.11Canine0
57502thwɛ̀qright (hand)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS4751.5.3.2Five0
56469thɔ́qup / go up1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS309.2.1Up0
56209pound (in mortar)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS46.8Striking, hitting verbs0
57549tràq◦shzùqtooth1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5211.3.4Tooth0
56669230twíqblood1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS501.6.2Blood/Bleed0
57597tə̀qrub (back and forth)v.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5608.4Feeling0
57786tə̀qʔóqlungs1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS8351.7.2Lung0
566592658tə́qtree1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS493.1.2Plant parts and types0
56679tə́q◦ɣíqvine / creeper1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS513.1.7Fungi0
57232503blow (with mouth)v.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2371.3.1.4Blow0
567992549wáqbamboo1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS633.1.1Names of trees and shrubs0
56449fan (oneself)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS285.4Instruments and therapies0
56439wɛ̀sibling (elder)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS274.7.2Same generation0
5678935záqflesh / meat1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS621.1.1.1Flesh/Meat0
57439záqtàqsole (foot, hand)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS4091.5.5Palm/Sole0
56339661vagina1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS170
57196close (eyes)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2126.2.2.6.2Close0
57205731,mzù◦kə̀qwing (shoulder)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2191.5.1.3Wing0
56429zɔ̀kráqtrample down1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS266.7.10Move with something else0
56409339,3340zɔ̀◦də̀qloins1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS241.4.9Loins/Groin0
57069339,3340zɔ◦də̀qloins1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1441.4.9Loins/Groin0
56279ɣèrowclf1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS116.2.2.1Assorted action verbs0
562692611ɣìcane / rattan1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS105.11.8.2.2Special clothes and equipment0
6221022738ɣì-nɔ́qcountv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS#4876.2Action Verbs with Patient0
57139554,233ɣí◦xìqrib / side1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS1811.4.4.3Chest0
57654mʔàqlə̀qthɔ̀qgizzard1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS6201.7.6.1Gizzard/Crop0
57752ʔàqshə̀joint (bone)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS7511.5.8Joint0
56749m,1618ʔàqvóq◦mýqfemale (human)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS581.9.3Navel0
57250m,273ʔàq◦kháqjaw1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2461.2.5.2Jaw/Cheek0
56759m,m,7401ʔàq◦lə̀q◦mə́qnail / hoof1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS591.5.10Nail0
56819ʔàq◦lə̀q◦sòqleft (side)1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS651.5.3.2Five0
57759576,mʔàq◦shzùqbuttocks / anus / rear1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS7521.4.10Buttocks/Rump0
57349p,233ʔàq◦xìqbone1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS3541.6.3Bone0
56919ʔìqnarrow1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS759.7.2Verbs referring to size/shape0
570191713ʔòqdrinkv.t.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS990
57295m,1752ʔùq◦ʔàqmute / dumb1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2871.5.3.2Five0
56939ʔwìqdelicious / appetite, have1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS777.1.4.4Taste0
574941160ʔwɛ̀qcopulate1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS4741.9.1.1Bred0
56909ʔɔ̀qeat1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS741.5.3.2Five0
57313ʔɔ̀qlǐ́ʔtaste / lickv.t.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS2931.3.5.8Eat/Devour0
57541ʔɔ̀q◦zúḿswallowv.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS5151.3.5.6Swallow0
56879576ʔə̀qdung1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS711.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
56929ʔə̀qbitev.t.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS761.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
57799ʔə̀q◦šòqache (muscular)v.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS8441.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
568891160ʔɛ̀qlovev.t.1259Palaychi507KarenicJones 61RBJ-KLS728.3.1.1.1Like0