Etyma
tag num_recs chaptertitle chapter sequence protoform protogloss grpid plg grpno notes num_notes num_comparanda status public username
1146Body1.1.12.0guŋBODY / BACK2PTB0.1STC p.182, GSR, HPTB p.30921KEEP1stedt
Lexicon
2183 records found.
rn analysis reflex gloss gfn lgid language grpid grpno grp citation srcabbr srcid semkey chaptertitle num_notes
307117(ʔi) kɔ̀Akha1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.6Ethnonyms/Place names0
310972-nâ ríwatch1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.9Watch0
307908-ná tərút thəchàdengue fever1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
308660-nâilike, as (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.1.1Like0
308884-nâi jòthis way1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.4.3.2Demonstrators0
308882-nâi nâisame as (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
307966-nàk lòʔwāŋfight, quarrel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.5Fighting0
307965-nàk Vdo with force (pre-verb)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.1To do/act0
307986-náʔ kādragon, associated with Saturd1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.5Dragon1
310530-náʔ ljɔ̄ [le⁸ə⁸ō]sword1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.15War and violence0
309578-nêreceive, accept1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.21Acquisitions0
307325bean1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
307690clf animals, birds, fish, kniv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
307750effect (auxiliary?), perfectiv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.1Abstract Entities0
308699intensifer 'messy, helter-skel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.1Negative Qualities0
307330bá chwābean, long1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
307326m,7173bá də́ŋbean, short1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
310673bà thìthrow water, as at Songkraan1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.0Grammatical Words0
307339271báicheek1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.5.2Jaw/Cheek0
307338271,mbái chɔ́nbeard on cheek1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.5.5Beard/Moustache/Facial Hair0
309271bài sjáŋordain, be _ed1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.4.1.1Grammatical case0
308353bànfresh (flowers, fruit)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
310362bàŋspear1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.14Husbandry0
307607bàŋ chɤ̀ŋdragonfly1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3072497216,2549,7216báŋ, wá báŋbamboo shoot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
307583bàʔcarry on back, as knapsack, ch1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2.1Carry0
310865báʔup to1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.1Up0
307327bean (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
307329bè hámpeanut1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
310478bè phùstraw1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6.2Other ground and milled food0
3073282155,mbè sèŋbeans, fermented1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
307991béŋsleep, lie down1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.4.1Sleep/Be asleep0
308861béŋ tá lwā, ʔòŋ tá llie down1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.4Lie (down)0
308868béŋ təkhéŋlie on side1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.10.4Falsehood0
308865béŋ təkhòʔlie on face1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.10.4Falsehood0
308863béŋ təʔàlie on back1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.10.4Falsehood0
307990m,126beɲŋ mâŋdream1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.4.2Dream0
307704clf paper, boards, leaves1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
310234bìmsink1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
309775bín báʔsecret1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.4.2Soft0
308207bít (hám)fill in , cover over1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.11Digging, excavation0
307252bókbottle (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310526bômswell a lot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
309288bônotter1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.7.1Otter1
307436bóʔboil, be boilingv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
310435bóʔstick hand into opening, pocke1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
307981bū lāŋhang down from1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.5Hang0
311017búk təhūWednesday1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.3Days0
307580bútcarry by tumpline (dial.)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2.1Carry0
307289būŋcontainer, cylindrical? (in cp1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307773būŋ chjá thìwatering can (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.2.2Morphological identifiers0
307288būŋ séŋbarrel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308052165bwàwhite1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
309757bwáʔ sàʔ pjáscrub, rub w / soap bathing1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.3Friction0
307504100bwèfull (of container); full from1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.3.2Satiated/Full/Enough0
308067bwéelement in cpds referring to m1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
307503100bwè bíkbrim-full, intensifier for ful1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11Artifacts (unclassified as yet)0
308068bwé cāŋmonk; I, me (monk speaking)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.1Pronouns0
307173bɔ̀ŋupper part of limb (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
310549bɔ̀ʔ bɛ̀ʔ, bɔ̀ʔbɔ̀ʔbɛ̀ʔbˋtalkative, be a chatterbox1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.10.2Garrulosity, verbosity0
307748bɔ́coin, pure silver used in jewe1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.9Monetary Terms0
309143bɔ́much, a lot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.2.1Quantity - general0
309240bɔ́moily taste1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.4.1Oil/Grease0
309180bɔ́ʔnear1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.3Sideways0
309260bə̀ŋturn stg, as faucet, key1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.6Circularly0
309259bə̀ŋ thwâ ʔədóʔopen a lid (to see)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.6.1Open0
309261bə̀ŋ təkhāopen door1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.6.1Open0
310858bə́ŋundress, take off shirt, shoe,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1Affect0
309181bə́ʔnear (dial.)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.3Sideways0
307181bɛ̀nwrap, as bandage1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
307180bɛ̀n lwēaround to circumvent, go1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.5Amid0
307365bɛ̀n ŋâŋ dèŋbelt, sash worn after childbir1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.3Lower body0
307696bɛ́kclf drops (liquids)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
309290bɛ́ʔ thánpull out, as plant from ground1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.3.1Push0
308432bɛ̂goat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.8Ovine and Hircine0
3077932179bɨ̀rice (plant), grain (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
3096202179,mbɨ̀ khûrice, unhusked1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
307794bɨ̀ khɛ́corn (dial.)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
309624bɨ̀ kəlāwheat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
3096192179,mbɨ̀ mɨ̂rice plant1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
307791bɨ̀ plə́ŋcorn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
3096222179,mbɨ̀ ʔɛ̀nsticky rice1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
310382bɨ́split, as bamboo to make splin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
307943bɨ́n thìdip up water w / cup as from ja1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
307578bɨ́tcarry by tumpline1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2.1Carry0
310619bɤ̀thin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
309721bɤ̀n, bɤ̀n bɤ̀nsame as1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
310702bɤ́ lɛ̂ntired of, don't want any more,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.2Negative Human Qualities0
307579bɤ́ʔcarry by tumpline (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2.1Carry0
309037bɤ̂messy, helter-skelter1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.1Negative Qualities0
309486bɤ̂ŋ khàŋpot, wok1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
310328bɤ̂ŋ mwàʔ, phɤ̄ŋ mwàʔsoot on pots, potblack1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
308063element in 'think', in 'try'1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
308751kind, type, sort1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.3.2.1Kind0
310112sell1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.22Exchanges0
307639càichew1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.4Tooth0
309361cái rɔ̀npay1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.22Exchanges0
308979càkmachine (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307380càk bêŋ, cəbêŋ, səbêŋbicycle (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307540cámelement in insect and bird nam1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4Birds (in general)0
310740cámtouch, get hold of, feel stg a1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.4Feeling0
308080cám phà wáimantis1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.6.1Pregnant0
307539cám phēŋbutterfly1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307541cám phēŋ mɨ̂ há khómoth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
308256cám pjáflattened1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
309568câm rɔ̀ʔrash1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
309225cânnot good (feeling), slightly u1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
310211cànsickle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.3Diseases0
309454càtplayn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.3Play0
309457càt júŋtheater1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308023câuearly1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.1Adverbial uses0
3076792745càŋclean (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
308601câŋhire (person)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.22Exchanges0
308174cāŋ mɤ̂, cāŋ phàparent of monk, offerer at ord1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
307684càŋ phrɤ̂, cɨɳ phrɤ̂clear, very (intensifier)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
308337càʔstart (postv)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
310360cáʔsparse1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.2.1Quantity - general0
308336càʔ khàformerly (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.1Adverbial uses0
309081paper1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310862untie1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.13.1Tying0
307471cê khròŋ, tɤ̀k cêbox, cardboard1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307928chàhurt1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
308298cháfood (3)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
3090417482chástar1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
308155chá húmeteor1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
308853chà tùtleprosy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.3Diseases0
307110chāi khjàlater1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.5Other Intervals0
309547chát thīput up umbrella1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.17Putting0
307714cháŋclf times1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
3080832731chàŋelephant1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.1Pachyderms0
309233cháŋ (tə-, ni ... )o'clock1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.4Times of Day0
307871chāŋ chāicymbals1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307715cháŋ cháŋ, təcháŋ cháoften1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.1Adverbial uses0
3108122731,mchàŋ cwɛ́tusk of elephant1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.4.1Eyetooth/Tusk/Canine Tooth0
308076chaɲʔ tɤɲʔwest1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.8Directions0
308035cháʔelement in direction words & l1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
308388cháʔfull, as pod of beans, rice gr1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
3101287455cháʔsew1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308075cháʔ kìupper1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.1Up0
308034cháʔ kɔ́neast1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.8Directions0
308072cháʔ làʔlower1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308074cháʔ nàusouth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.8Directions0
307909cháʔ rā wón təŋàdentist1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.2.1.5Health-care0
308073cháʔ thāŋnorth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.8Directions0
308071m,2525cháʔ ŋàfront of (lz)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.4Front0
307870chécut: split, as firewood, with1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
309011chēmarket1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.6Functional buildings/places0
307194ché lékcigar (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307193che lék təkɔ́kashtray1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
311127chéʔwring1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.6Circularly0
310882650chíurine1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.4Urine/Piss0
307404chí phɤ̄ŋbladder1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.8Bladder0
307720chīm mɛ̀ʔclose eyes1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.6.2Close0
307216chìt thōchase away (animal)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.10Move with something else0
307303chjàchicken1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
309490chjāpour out1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
3103112379chjásour1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.4Taste0
310797chjà chàŋturkey1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
308202chjà cɔ́k lòʔ wāŋfight, as cocks (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.5Fighting0
308201chjà nái lòʔ wāŋfight, as cocks1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.5Fighting0
310979chjá thìwater, as plantsv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
307761m,p,1148chjà tə◦mɔ́kcomb of chicken1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.2.1Comb/Crest0
3091222742chómmortar1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
3097202221chòmsalty1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
307695chōŋclf clumps (bamboo, rice)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
307901chôŋdeep (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.3Position - high/low0
308987chóʔplant, as rice plants, seeds1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
308193chóʔ təphə̄ŋmake a fence1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.14Construction0
310376chù thìsplash water, water plants1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
309413chù, təchù pépestle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
307445233chútbone1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.3Bone0
307446chút khîmarrow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.3.5Marrow0
307331chwālong1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
311010chwàʔwear watch or ring1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
307818chwécrab1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.5Fish and Mollusks0
310375chwé ʔáŋspittoon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310414370,mchɔ́n tərɤ́ŋstand on end, hair1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.2Foot0
309423chɔ́ʔpierce, as thorn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.2Carve, shave0
310287chɔ̂n jàsmoke tobacco1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
307594chɔ̄m (thàʔ pé)catch (fish)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.21Acquisitions0
307340370,370chə́n, chɔ́nhair, body1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.3Hair of Head0
310402chə́tsquirt out, as water from hose1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
308535chə́ʔhard1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2Negative Qualities0
308537chə́ʔ cháʔsore and stiff, as muscles aft1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
3075767530chɛ̀ŋcarry as shoulder bag or gun w1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2.1Carry0
310401chɛ́tsquirtv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
310181chɛ́ŋshopn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.6Functional buildings/places0
308098chɛ̄ŋshirt, upper garment1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.2Upper body0
307160chɛ̄ŋ cùsleeve1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.3Parts of clothing0
309435chɛ̄ŋ mátpin, safety1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9Dwellings0
309563chɛ̄ŋ mô káraincoat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.2Special clothes and equipment0
307544chɛ̄ŋ rábutton1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.3Parts of clothing0
308771chɛ̄ŋ síshirt1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.2Upper body0
308091chɛ̄ŋ sút cɛ̀undershirt1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307383chɛ̄ŋ tànjacket, Shan-style shirt1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.2Upper body0
309466chɛ̄ŋ thōŋpocket1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.3Parts of clothing0
309436chɛ̄ŋ wɛ̂pin, safety (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9Dwellings0
307757chɛ̄ŋ ŋə̄ncollar1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.3.1Collarbone/Clavicle0
307716chɤ̄ŋclf vehicles (carts, boats, ca1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
307617cī rɔ̀nchange, give (money)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
310557cîm, ʔám cîmtaste stg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.5.8Eat/Devour0
308065cīn cāthink (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.13.1Think0
309600cīn cā láʔremember (3)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.16.1Forget0
309470cìʔpoke with finger1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.4Feeling0
309469cjùpointed (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2Move an object0
311029clf + māiwhich1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.5.3WH words0
310494cóksuck; kiss lip to lip1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.2Lip0
308014cómdye1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308105còmevery (dial.)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
307277cònbandit (co:n)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.2.12.1Criminals0
308709cóŋ cāminvestigate (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2Move an object0
307143731arm, hand, finger (in cpds)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.1.2Arm0
310097see wipe / scrub1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.10See/Look0
308520cù (='arm')handle of teapot (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307145cù bɔ̀ŋarm, upper1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.1.2Arm0
307152cù chɛ́finger, ring1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.6Finger/Toe0
307150cù còŋfinger, middle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.6Finger/Toe0
307164cù dèŋwrist1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.8.1Wrist0
307158731,mcù jāpalm of hand1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.5Palm/Sole0
307156731,mcù khóhand, back of hand1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.1.1Hand0
307165cù khó chúmwrist (dial.)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.8.1Wrist0
307166cù khó túwrist bone, outer lump of1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.8.1Wrist0
307163cù khwáŋweb between thumb and finger1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307148cù lîfinger1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.6Finger/Toe0
307144cù lɔ̄ŋarm, lower1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.1.2Arm0
307153cù mífingernail1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.10.1Fingernail0
307157cù mɛ̀ʔknuckle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.8.5Knuckle/Phalanx0
307161cù mɨ̂thumb1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.6.1Thumb/Big Toe0
309496cù mɨ̂ khrɔ̄ŋthumbprint1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307149cù nòŋfinger, index1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.6Finger/Toe0
307151cù nɛ́finger, pinky1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.6Finger/Toe0
307146cù nɛ́ŋelbow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.8.3Elbow0
307159cù sɤ́ʔring1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.3Jewelry and Accessories0
307155731,mcù thōmfist (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.1.1.1Fist0
307154731,mcù tópfist1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.1.1.1Fist0
307147cù ʔɔ́ʔelbow, hollow of1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.8.3Elbow0
308106cúmevery, complete1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
309033cûmmelt1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
307093cwē tərāaccuse, charge with crime in c1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
307569635cwɛ́tusk, canine tooth (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.4.1Eyetooth/Tusk/Canine Tooth0
309733cwɛ̂scales, balance (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.2Scale (of fish, snake)0
308579cwɛ̂ kòhelp1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
308580cwɛ̂ kò, mā kò, jùk khelp (postV)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
307844cɔ̀k ʔácrow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
307845cɔ̀k ʔàkcrow (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
308779cɔ́ və̀ʔshovel, trowel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.3Diseases0
308780cɔ́ və̀ʔ pétrowel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308738cɔ́k bwàKaren1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.6Ethnonyms/Place names0
308739cɔ́k tənjáKayah1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307989cɔ́ŋ bàŋdragonfly (centipede?)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
310384cɔ̂spoon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
310684cɔ̂ŋ líktickle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.1.2.4Tickle0
309464cɔ̄plowshare1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.3Diseases0
309518cəcə̄ + Vpurposeful, on purpose1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.1Abstract Entities0
308346cə́nstraight, not curved1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
308345cə́n cə́nfrankly1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308678cɛ̀ŋhurt, smartv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
307802cɛ́ŋcorner, convex as of board1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3Parts of the structure0
307177cɛ́ʔarmy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.15War and violence0
307178cɛ́ʔ, cɛ́ʔ sâsoldier1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.2.6Military roles0
310308cɛ̂soak1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
307683cɨ̀clear, as water1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
308741cɨ̀ cɨ̀keep on V-ing1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.18Possession0
308107cɨ́mevery, complete, all ready1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
308108cɨ́m thə̂ŋeverywhere1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.5Places in general, countries0
309761cɨ̂mseal w / a stamp, put a seal on1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.15Repair0
308805cɨ̄nleadn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
307369cɤ̀ŋ, cɤ̀ŋ təphrwītie stg, tie up, bind1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.13.1Tying0
307454cɤ̂credit, on loan (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
309176cɤ̂ khɤ̄national (flag, day)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
307564can, know how1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.2.2Morphological identifiers0
3082715425spread, as mat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
307120dànaluminum1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
308005dàuwine, liquor1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6.3Juices, beers, etc.0
307611dáŋset out, as food on table1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.17Putting0
308356645frog1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.6.2Frog/Toad0
308357645,mdé ljɔ̄frog, k. of (Thai khiat lew)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.6Reptiles and Amphibians0
308358dé phôŋpolliwog1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308829dèŋthin part of a limb1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
311084773déʔwing1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.1.3Wing0
308048300egg; lay eggs1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309384penis (slightly polite)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309385300,mdí khūtesticle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307239300,mdí póŋtesticle (3)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309387dí thɔ̄ŋurethra1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.8Bladder0
310699dít, pé díttiny, intensifier for small1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
309351djáparticle, polite?1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.0Grammatical Words0
307719djáʔclip on, as pen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.4Mince, shred0
307448bore a hole, chisel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.11Digging, excavation0
309458dóŋplay instrument with hands, st1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.3Play0
310929dòŋvillage1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
310779dòʔ khàʔtroubles (3)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2Negative Qualities0
307815dóʔ phɤ̂ŋcover the pot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
310205dóʔ təkhāshut door (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.6.2Close0
308265fleshy area1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.4Fat/Be Fat0
307137dwā ráʔanus (2, Pali)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.10.2Anus/Rectum0
310654dwá tətháʔ (phū)thread a needle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.6Textile0
310436dwá ʔəphūstick into hole1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
310331dwèsore, boil (on skin, caused by1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
308966dɔ̀mlower end (as foot of bed)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307129dɔ̀ŋ thā sâtrap (n, v)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.14Husbandry0
307628dɔ́ʔtalk, speak1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.10.1Talk, say0
310392dɔ́ʔsprout, come up (of seeds)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
310314dɔ́ʔ bwí bwíwhisper1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.4.2Soft0
310548dɔ́ʔ khámwarn that one may make mistake1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.1Scold0
308746dɔ́ʔ pəchôkid, joke1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.8Ovine and Hircine0
307627dɔ́ʔ rìchat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.8Banter/Discourse0
310227dɔ́ʔ ŋâu səkhjāŋsing a song, Christian village1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
3101827173də́ŋshort1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
307852dɛ̀nrice, cooked1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
309091dɛ̀nmonth, in names of months1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
309096dɛ̀n cétmonth 3, roughly May1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.2Months and Years0
309102dɛ̀n cèŋmonth 9, roughly Novermber1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.2Months and Years0
309090dɛ̀n hâmonth 1, roughly March, includ1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.2Months and Years0
308972dɛ̀n jàlunch1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
309092dɛ̀n kàmmonth 10, roughly December1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.2Months and Years0
307851dɛ̀n kápcurry (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6Extracts and processed forms0
307939dɛ̀n mɨ̂ hà khó, dɛ̀n hdinner1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
307940dɛ̀n mɨ̂ khéʔ khódinner (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
309629dɛ̀n pɛ́trice porridge1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
307487dɛ̀n rāubreakfast1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
309095dɛ̀n rókmonth 2, roughly April1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.2Months and Years0
309093dɛ̀n sàmmonth 11, roughly January1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.2Months and Years0
309094dɛ̀n símonth 12, roughly February1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.2Months and Years0
309100dɛ̀n táŋ kjə̀tmonth 7, roughly September1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.2Months and Years0
309099dɛ̀n tɔ̄ lāŋmonth 6, roughly August1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.2Months and Years0
309101dɛ̀n təthíŋmonth 8, roughly October1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.2Months and Years0
309097dɛ̀n wá chómonth 4, roughly June1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.2Months and Years0
309098dɛ̀n wá khɔ́ŋmonth 5, roughly July1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.2Months and Years0
307950dɛ̀n wán, wándish1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
307298dɛ̀n ʔúpbasket for sticky rice1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309565dɛ̀ŋ cù, dɛ̀ŋ kháŋraise up arm or leg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.7Up, etc.0
309756dɨ̀scrub in bathing1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.3Friction0
3106107500dɨ̀nthick1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
308611dɨ́ cùhold out arms palms up1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.16Holding0
311091dɨ́twipe, as face1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
309227dɨ̂nstill1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.1Adverbial uses0
307440dɤ́ dɛ̀ncook rice1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
307439dɤ́ thì ljâboil water1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
307697clf evenings1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
307605hámearth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
307604hám bíʔ làtcement1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9Dwellings0
307945hám bɔ́ʔmud1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
309500hám nɛ́province (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.3Governable units (towns, parts of towns)0
308012hám phúndust1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
308791hám plāŋlandslide, avalanche, cave in1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.6Natural disasters0
308617hám plóʔhole formed by earth caving in1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
308029hám púmmound1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
307083hâm pɔ̂ŋa little1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
308032hám sí sɤ̂earthquake1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.6Natural disasters0
307603hám sɨ̄cave in, landslide, avalanche1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.6Natural disasters0
307552hánvegetable; cooked dish (in cpd1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
307551hán lɨ̂cabbage, lettuce1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5.1Leafy vegetables0
307886hán nītoday1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.3Days0
309514hán nûnpumpkin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
307853hán ʔòcurry (usual term)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6Extracts and processed forms0
308474hán ʔò sìn hán ʔó lˊvegetable1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
307464hán ʔò wánbowl1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310366hátspicy, hot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.4Taste0
308446hàugood1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
3110523418hjúwhistlev1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.5Sounds0
307084hóʔabdomen, stomach1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.7Belly/Abdomen0
307086hóʔ chàdiarrhea (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
308670hóʔ khô thìthirsty1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.3.1Thirsty0
307087hóʔ khô, hóʔ khô dɛ̀nhungry1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.3Hungry0
307085hóʔ thōdiarrhea1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
307089hóʔ ʔə́ŋstomach ache, air in stomach?1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.6Stomach0
307088hóʔ ʔɛ́ŋstomach ache1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.6Stomach0
309635rice, husked1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
308154hú, thɛ̀ʔ húfall, as fruit, leaves, teeth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.4.2Fall0
309746hútscratch an itch1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.5Itch/Scratch0
310966hwá cù/kháŋwash hands / feet1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
310704hwìtired, stiff & sore (myaj)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.2Negative Human Qualities0
3079823509,mhwɛ̂ lāŋhang down from (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.5Hang0
3085283509,mhwɛ̂ ŋɔ̄nhang on neck (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.5Hang0
311004hwɛ̂ ŋɔ̄n phrwī, hwɛ̂ ŋˉwear necklace1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
308637hɔ̀ tɛ̀hotel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307406hɔ̀mblanket1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.4Furnishings0
308344hɔ̀m, lwî hɔ̀mfragrant1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
307559hɛ́ʔcall1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.13Beckon0
307560hɛ́ʔ khràushout1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.4.1Loud0
3085591410hɨ̀nhear1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.7.4Hear/Listen0
307536hɤ́ʔbutt heads, fight as cattle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.10Buttocks/Rump0
307667tobacco (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6.2Other ground and milled food0
309334palm, sole (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.5Palm/Sole0
310119serow, goral1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.8Ovine and Hircine0
309732já cúscales, balance1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.2Scale (of fish, snake)0
308264já dúmuscle (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.6.2Muscle0
3080853317,mjà hùʔelephant, tuskless, formerly a1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.1Pachyderms0
308704já kàiruin (partial gloss of 'interr1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.4Harm0
307561já màncallousn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
309443jà phɤ̄ŋpipe (smoking)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
310529jâ thìswim1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
307665jà thùcigarette1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
309716jāi thìsaliva1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.3Spit/Saliva0
310433jâmstep on1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
307374jàm lɛ̂nbetter1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
307931jápdifficult1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2Negative Qualities0
310368m,5400jàu kâŋspider (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307775jâŋptc, additionally1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308694jēninfected1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
309555jènquiet1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.8.3Neutral term0
307903deer, k. (hog d.? brow-antler1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.2Cervidae0
309467jî cùpoint finger1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2Move an object0
308036easy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
308583this (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.4.3.2Demonstrators0
309228jò khànow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.5Other Intervals0
310601jò nāuthis1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.4.3.2Demonstrators0
307200jò, ʔɤ̂ jòhere1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.3Sideways0
308654jôŋhouse part, unclear mng1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
3090882462jòʔmonkey1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.9Simian0
3090892462,mjòʔ khjámonkey, long-tailed k., good e1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.9Simian0
3084062462,m,mjòʔ kúʔ kágibbon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.9Simian0
3090712796rat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.1Rodents0
309338pangolin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.7Other Mammals0
3084262796,2697jû dôgnaw a hole, as mouse1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
309599jú láʔremember (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.16.1Forget0
308653jû tərwèhouse part, top horizontal abo1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
309070jû vīmole1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.7Other Mammals0
308872jùklift stg heavy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.16Holding0
310275jwàʔslow: accomplish slowly, take1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.1Negative Qualities0
3079007283jɔ̀ʔdeep1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.3Position - high/low0
307785jɔ́kcopulate: human, animal, polit1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.1.1Bred0
310524jɔ́ʔswell a little1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
308117jɔ̂ŋextend out, as hand or foot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
310624jə̀ŋthin, not fat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
307582jə̀ʔ thəkhrōcarry in arms, palms up1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2.1Carry0
308033jɛ̀ʔearthworm1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307090jɨ̂ pā, jɨ̂ wāŋaccuse1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.3.1Blame0
3073575675,mjɨ̂m ʔámbelieve1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.12.1Know, Believe0
310276jɤ́kslow: cover distance slowly1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.1Negative Qualities0
308118jɤ́ŋextend up, as hand or foot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
308529m,2328,mjɤ́ŋ khjáŋ thɔ̄ŋhang up mosquito net1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.5Hang0
309224jɤ̂ŋnot flow, of water1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
307342chin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.5.3Chin0
307531car1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307709clf steps1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
307835cross, as river, street; sv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.10Move with something else0
3081155472expensive1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.9Monetary Terms0
307530kā bàtbus1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307341m,370ká chə́nbeard on chin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.5.5Beard/Moustache/Facial Hair0
309404ká làʔ sāperson misbehaving only away f1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.5Other Collective terms0
307710kà lwētread1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
307653ká swêfeathers on neck of rooster1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
307126kàibad, ruined, broken, not worki1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.1Negative Qualities0
307937kâidiligent1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.2Positive Human Qualities0
308407kákgills1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.5.3Gill0
308725kàkjaw1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.5.2Jaw/Cheek0
309375kàmpencil1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307354kām cɔ́beer, sweet, of sticky rice1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6.3Juices, beers, etc.0
308007kám pâiduck1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
307905kàp pídek wat (Pali)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309734kàt tâ, kətâscales, large on wheels1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.2Scale (of fish, snake)0
308274káu ̈ʔəkáuflower1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
307520káu mômbud1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
308277káu tàiflower, open1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
308275káu tətɛ́kflower, just opening1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
310151kâŋshieldv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.15War and violence0
309506kàʔptc, continuous?1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
311006káʔ chɛ̄ŋwear shirt1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
307936digested, get1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5Strength0
3088512308,m,2308,m,mkè ràu, kè cə◦ràuleopard cat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.3Feline0
3088522308,2308,mkè, kè tàntiger1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.3Feline0
309479kēnpoor1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.2Negative Human Qualities0
309419képpick up, take, collect1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.21Acquisitions0
307375691khábetween (lz)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.3Sideways0
307400229khábitter1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.4Taste0
308338khàtime expression (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.5Other Intervals0
307999khâmland; ambient subject of weath1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
308438khāmgold1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
308991khámwithstand, bear, put up with,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.17Putting0
310465khâm chɤ̂ lɛ̂nstop, as rain (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.11Movement (general)0
308787khâm khàuprovince1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.3Governable units (towns, parts of towns)0
308789khâm khíŋ, khâm là khseason, rainy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
308790khâm khrɤ̄ŋthunder1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
307462khâm kùboundary, natural1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.7Extent0
308788khâm lɔ̀ʔrain falls1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
308494khám phì bwànun, be a1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.2.4Religious Roles0
307681khâm plɤ̂ŋ, móʔ plɤ̂ŋclear sky1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
308786khâm thìnation1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
308493khám thínguest at festival, feast1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.4.3Outsiders0
307998khâm təchèʔdrizzle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
310464khâm ŋāu lɛ̂nstop, as rain1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.11Movement (general)0
309293khâm ʔúmovercast, cloudy and rainy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
307734khâm ʔɨ́mcloudy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
308600kháthire (boat, car)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308925khát sɔ̀lock, door is lockedv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.3Hair of Head0
307796khàu khɛ́corn (dial.2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
307132336kháŋleg, foot (in cpds)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.7Leg0
308737khàŋKachin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.6Ethnonyms/Place names0
308827336,mkháŋ dèŋleg just above ankle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.7Leg0
308577kháŋ dɤ́heel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.2.1Heel0
308842kháŋ jāsole1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.5Palm/Sole0
308303336,mkháŋ khófoot (top of)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.2Foot0
308307kháŋ khrɔ̄ŋfootprint (barefoot)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.2.5Footprint0
308840kháŋ kɔ̄ŋshin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.7.2Shin/Tibia0
308641khāŋ lâmplace1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.5Places in general, countries0
309672khāŋ lâm béŋroom, bed-1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.2Rooms0
309682khāŋ lâm ʔòŋ mûn thíroom, reception1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.2Rooms0
308763336,mkháŋ lêŋknee (cap)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.8.4Knee0
308839336,mkháŋ lɔ̄ŋleg, lower1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.7Leg0
307555336,m,mkháŋ lɔ̄ŋ phóŋcalf of leg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.7Leg0
307671kháŋ míclaw1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.10.4Claw/Talon/Pincer0
307677kháŋ mítoenail (='claw')1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.10.2Toenail0
307130336,33kháŋ mɛ̀ʔankle bone1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.8.2Ankle0
308844kháŋ mɨ̂toe, big1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.6Finger/Toe0
308312kháŋ pháshoe1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.1Footwear0
308310kháŋ phá khrɔ̄ŋfootprint (shod)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.2.5Footprint0
308843kháŋ tɛ̄ŋspur of cock1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.14Husbandry0
310174kháʔshootv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
307479khîcore substance (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.5Amid0
3091492313khìmuntjac, barking deer1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.11.1Bark (of dog)0
311023khínweigh1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.8Measure Words0
308988khīn, khīn lóʔ wāŋmake date, appointment1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.14Construction0
309762khíŋseason (n, clf), clf times1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
307108khjàagain, back again; behind1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
309140khjámove side to side, fidget, tos1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.5Sides0
307654khjāŋChin (ethnicity)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.5.3Chin0
307708khjāŋclf songs1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
308911khjáŋ séʔlion1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.3Feline0
3091242328,mkhjáŋ thɔ́ŋmosquito net1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
308940khjâŋ, khjâŋ thwâreckon, figure, estimate1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.13.1Think0
3079047285khjóʔdeer, sambhur1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.2Cervidae0
310289khjɔ̄smooth, e.g. board1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
307227khòmale human (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.6.1Pregnant0
307525khôburn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.12.1Verbs pertaining to fire0
308305khóupper surface, upper end (as o1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.1Up0
307226khò báŋbachelor1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.2.8Marital roles0
308049khōŋ ̈khōŋ ráeggplant1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
310349khōŋ chjátomato1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
3075081233khóʔbrood, sit on eggs1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4Birds (in general)0
307121691khràamong, in among1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.5Amid0
309141khrâimove stg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.11Movement (general)0
308322khrâi nɛ̀tell (a story, that X)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.7Speak/Say/Tell0
310471khrâi nɛ̀ ʔəkjɔ̄ŋtell a story1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.7Speak/Say/Tell0
3081633606khràmfarm, garden1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.5Places in general, countries0
307461khràm kùboundary of farm1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.7Extent0
310686khràp hàutidy up1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
309017khráumat, bamboo sleeping1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.4Furnishings0
308087khrèŋempty1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.2.1Quantity - general0
308948khréŋshelf1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.4Furnishings0
307620khrêŋ (lə̄n)chase1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.10Move with something else0
308947khréŋ tháʔ pìkloom1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307463khríbow (weapon)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.15War and violence0
308021khrí, bɨ̀ khríear of grain (except corn; als1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.7Ear0
307301khròŋ, chjà khròŋbasket / cage for chickens1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308148khróʔfall down, stumble and fall (a1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.4.2Fall0
307621khrù lɔ̀nchase (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.10Move with something else0
309745khrwáʔscrape smooth, shave (hair)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.3Friction0
307499khrɔ̀kbrick (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3Parts of the structure0
309654khrɔ̀ŋwatercourse, trough (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
310427khrɔ̀ŋsteam, as rice1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
310298khrɔ̀ʔ thā, təkhrɔ̀ʔsnore1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.2.2Snore0
309060khrɔ́ore, mineral1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.9Rocks and minerals0
309573khrɔ́k, khrɔ́k sɛ̀ŋravine, dry1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
307823khrɔ́tcracked (Taunggyi; Z. doesn't1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
307296khrɔ̂ŋbasket (general)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308309khrɔ̄ŋprint of hand / foot (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
3091955459,m,5459khrɛ̀, tə◦khrɛ̀net1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.4Workshop use/Equipment0
307934khrɛ́tdig out, as stg from ear, thor1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.11Digging, excavation0
307935khrɛ́t méstrike a light1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.8Striking, hitting verbs0
3084842333khrɨ̀tgrind, mill rice, grind stg to1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
310214khrɤ̀ŋsift1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.10.4Intentional separation - Sort0
307765khrɤ́ŋ sāncomfortable, healthy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.2.3.1Comfort0
309059khú khrɔ́minev1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.9Rocks and minerals0
311003khû kóŋwear hat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
311009khû lâm páʔwear turban, of woman1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
307486khū, ʔəkhūseed, stone, clf grains1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
309741khûn thāscold1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.1Scold0
307217khûn thōchase away (human)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.10Move with something else0
307612khúŋtable1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.4Furnishings0
307911khúŋ tɛ̂m dáŋ lèkdesk1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.4Furnishings0
307321khúŋ ʔòŋ dáŋchair1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.4Furnishings0
307222khwàaxe1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.3Cutting/Boring0
308971khwáluck1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.1Abstract Entities0
307223khwà tɛ́ʔaxe, wide bladed for felling t1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.3Cutting/Boring0
308854khwāŋlet, allow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.19Social action0
307659khwàʔchop (down tree with ax)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
307751khwáʔcold, of weather, water, c.ric1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.2.3Temperature0
307752khwáʔ còŋcold: intensifier1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.2.3Temperature0
308684khwèI, me1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.1Pronouns0
308685khwè sɔ̂n, nī sə̂nI, me (to monk)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.1Pronouns0
309030khwɛ̂, khwɛ̂ wāŋmeet (by chance)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2Action Verbs with Patient0
310118khwɛ̄ khjāseparate stg from stg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.10.4Intentional separation - Sort0
307789khɔ̀k khɛ́ khîcorncob1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309216khɔ̀k swɛ́noodle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308290khɔ́kfold up stg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.4.2Bosom/Lap0
310883khɔ́n péurine, polite, of monks & elde1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.4Urine/Piss0
308114khɔ́n tànexcrement, polite, of monks &1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
309548khɔ́n, khə́nquality, sign of (as of horse)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
307585khɔ̂ncarry on end of pole1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
307732khɔ̄m lāclothes1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1Clothes (general)0
307348khɔ̄ŋbee, blue-black solitary1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
310203khɔ̄ŋshrimp1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.5Fish and Mollusks0
307655khɛ́Chinese1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.6Ethnonyms/Place names0
308916m,m,5632khɛ́ lí sɔ́Lisu1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.6Ethnonyms/Place names0
307650khɛ́nchili1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
307855khɛ́n ʔɔ́kcurry, k. of1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6Extracts and processed forms0
310558khɨ̀tasty, of soup, sauce, curry1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
308608khɨ̀mhold and lift, 1 or 2 hands1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.16Holding0
308314khɨ̀m chô, V khɨ̀m chôplay, do for fun1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.3Play0
308655khɨ́house part: cross-beam1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
308153khɤ̀ʔspill by tipping1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
308661khɤ̂ŋ māi, khɤ́ māihow much1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
310863up (lz)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.1Up0
307378kí khágroin, inside of thighs1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.9Loins/Groin0
309736kí kòkscarab1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
308793kí lɔ̂ŋlapn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.4.2Bosom/Lap0
307831kí rítcricket1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307172kí, kí bɔ̀ŋthigh1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.7.1Thigh0
309462kīmpliers1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309740kīm rāiscissors1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.3Cutting/Boring0
308064kīn cāthink1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.13.1Think0
307596kípcatch between, catch in claw (1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.21Acquisitions0
308656kjáhouse part: rafter1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
309368kjápeel, as fruitv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
308723kjà pànJapanese1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309692kjāmrough1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
310683kjàp pətēThursday1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.3Days0
307688kjáŋgood at, skilled1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
307687kjáŋ lɛ́clever1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.2Positive Human Qualities0
308066kjō cā (mā)try1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.1To do/act0
309580kjó chɨ́mreceive, go to meet1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.21Acquisitions0
307872kjú thādance1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.9Manner is primary0
308712kjwáʔinvite (polite)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.11Formulaic0
307902kjɔ̀deep-fry1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
307114kjɔ́ŋflyv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
309412kjɔ̄ŋ sâstudent1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.2.2Teacher-Student roles0
308878kjɤ̀klike (stg)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.1.1Like0
309631klârice seedling1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
309029kláimedicine (dial.)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.4Instruments and therapies0
308772klákknock with knuckles1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.8Striking, hitting verbs0
309659klaɳiroad, way1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.1Roads and Ways0
307285klêŋbare, nothing growing; bald1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.8.3Neutral term0
3108115604kléʔturtle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.6Reptiles and Amphibians0
307516klógrey1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
307515kló ʔɨ́brown1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
308717klùnisland1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
309665klwá ʔəmɛ̀ʔroll eyes (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.6Circularly0
307932klɔ́k mɔ̂ŋ rɔ̄ŋdig a ditch (dig not deep)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.11Digging, excavation0
308648klɔ́nhouse part (2) rafter?1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
307283klɔ́ʔcut, as hair, shave w / elec. r1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
307678klɔ̂ŋclean1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
308488klɔ̂ŋ klāmgrope, feel for1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.4Feeling0
309664klə́ŋ ʔəmɛ̀ʔroll eyes1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.6Circularly0
3081761310klɛ̀mfathom (Tatawk dialect)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.8Measure Words0
308689in (lz)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
307542kómbuttock1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.9.2Hips/Pelvis/Haunches0
307543kóm, kóm túhip, pelvis1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.9.2Hips/Pelvis/Haunches0
308540kóŋhat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.1Head0
308541kóŋ thɛ̀ŋhat, bamboo1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.1Head0
307250kóŋ wá béŋhat, leaves and wood1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.1Head0
307345bed1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
308116kū kâ thātrade1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
307278kún, lâi kúnbank of rice field1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.2Waterways/Having to do with water0
309210kútnine1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
310367kūŋ kàuspider1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307930kwá təcíʔdifferent, a little1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.7.1Unique/important/special0
309700kwákrow (a boat)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
307116kwáŋfly (v, 2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
311124kwàʔwrenchn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.4Workshop use/Equipment0
307198kwìask for, beg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.7.1Ask0
310447kwɛ̀stir1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
309556kwɛ̀ sárabbit1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.1Rodents0
307535kwɛ́ tə́ʔbut1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.0Grammatical Words0
309136kɔ̀ŋmountain1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
309364kɔ̀ŋ nàpeak1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.5Places in general, countries0
308418kɔ́gluen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.4Instruments and therapies0
307745kɔ̂m, lō sì kɔ̂mcoffin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8.2.3Religious persons/things0
309491prefix, attributive1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.4Affixes0
307613kəla thɛ̀ŋchair (Bm)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.4Furnishings0
3075625733kəlà |ʔòkcamel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.7Other Mammals0
308693kəlā, kúʔ lā (written)Indian1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.6Ethnonyms/Place names0
308398kəlúmGaruda-like creature associate1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.5Dragon0
308662kənɔ́khump1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.8.3Hunchback0
308335kərîformerly1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.1Adverbial uses0
307402kərítblack, very1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
308435m,163kəthɔ̄ŋ púgoiter1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.2.2Goiter0
309379kəthɔ̄ŋ téuvula1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.5.1Uvula0
308437kəthɔ̄ŋ, kəthɔ̄ŋ lə́tthroat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.5Throat/Pharynx0
307480kətúhead1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.1Head/Headed0
307478kətú khîbrain1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.4Brain0
307282kətú klɔ́ʔ sâbarber1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.2.1Occupations0
308557kətú nàhead, crown of1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.1Head/Headed0
310794kətú pɔ̀kturban, man's1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.1Head0
308556kətú ʔɛ́ŋ (head+bite)head aches1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.1Head/Headed0
307736kətɛ́tcluck1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
311005kə̀n kə̀nwear pants1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
309339kə̄npants1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.3Lower body0
308507386,5634kə◦lūhair, head1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.3Hair of Head0
308323p,371kə◦tɔ̀ŋforehead1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.5.1Forehead/Temples0
311105kɛ́tworm, white eater of dry wood1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
309112kɛ̄more than, -er1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
3083847316kɤ́ʔfull from eating1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.3.2Satiated/Full/Enough0
3083871016moon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
3083831016,100là bwèfull moon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.3.2Satiated/Full/Enough0
309625m,2179là bɨ̀winnow rice by pouring from a1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
3091091016,mlà chānwaxing moon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
308781m,5632lâ hùLahu1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
3091081016,mlà lɔ̂ŋwaning moon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
3091071016,mlà mânew moon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
308199lâifield, paddy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
307614lái chɛ̄ŋchange clothes1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
310213lāi khrɤ̀ŋsieve1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
310215lāi péwinnowing tray1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
307616lái rɔ̀nchange money, break a large bi1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
307689lák lɛ̂nclever (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.2Positive Human Qualities0
307575làk səmācarpenter1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.2.1.4Artists and Artisans0
3086381612lâmhouse1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
308645lâm hɔ̂ŋroom, living1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.2Rooms0
308646lâm kòveranda, part under roof1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3.2External0
310918lâm kə̄nveranda, part not under roof1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3.2External0
308643lâm mìroom, bed- (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.2Rooms0
310796lâm páʔturban, woman's1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.1Head0
308614lâm phūroom, inside a room1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.2Rooms0
307509lâm phɔ́t, ʔəphɔ́tbroom1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.4Instruments and therapies0
308639lâm sâhusband (polite)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.4Related by marriage0
308640lâm thún, təthúnpillar, housepost1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3.1Internal0
311150lâm vɛ̄ŋyard, compound, area inside fe1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.7Extent0
311149lâm vɨ̄nyard (2?)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.7Extent0
308642lâm ŋâŋroof1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9Dwellings0
308467lāngreatgrandchild1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307738làucockroach1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307980lāŋdown, descend (2) (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.2Down0
310931láŋ tàʔvulture1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
307920làʔdown, descend1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.2Down0
307979làʔunder (lz)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.2Down0
308402láʔget; can (permissible) (postV)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5Strength0
309291out, shining as sun1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2Spatial terms0
309449lē phɔ́plane (carpenter's)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309511lét ʔəmɔ̄ŋ, lét ʔəkhrɛ̀pull trigger1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.3.1Push0
3085507343lèʔhawk, raptor1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
308017lèʔ lɛ̂ŋeagle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
3085497343,mlèʔ mɔ̀thawk1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
307711clf sticks of bamboo, pencils,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
3084582410grandchild, nephew / niece1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.3Later generation0
310398squirrel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.1Rodents0
310400lí kwáŋsquirrel, small flying1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.1Rodents0
308097lík chɛ̄ŋenvelope (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307447lík cībore a hole1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.11Digging, excavation0
308855lík phéletter, epistle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309076lík sɔ̀n kjɔ̄ŋschool1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
309201lìk sətāŋ, sətāŋ cánewspaper1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310903lînvagina (vulgar 2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310386lípsprain1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.12Lame/Limp0
307179lìp (lwē)around in a circle, go; circum1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.5Amid0
3078412409lítfour1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
3078032409,mlít cɛ́ŋfour corners1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
3077122409,mlít lîcrossroads, four-way1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.1Roads and Ways0
308923líŋturn stg, twist stg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.6Circularly0
308953m,5567líŋ lómloris, slow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.9Simian0
308400líŋ mjɔ́ŋgecko1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.6Reptiles and Amphibians0
308922líŋ sɔ̀lock (v 3)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.3Hair of Head0
307124ljâhot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309265ljà cùopen the hand1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.6.1Open0
308859629ljáklick: lap, of animalsv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.3.1Lick0
308822ljɔ́ʔleech, water1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307643person1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.5Other Collective terms0
308981lō bâmadman1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
309403lō jwɛ̂unmarried person1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.19Social action0
309402lō kâtrader (4)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
309001lō khò ʔáŋ kápenis (polite)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309638lō khrwèrich (person)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.9Monetary Terms0
310748lō kūtrader (3)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
310747lō kū kâtrader (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
309284lō làŋother people1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.1Abstract Entities0
308188lō mú ʔáŋ kávagina (polite)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309178lō nóknaughty (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.2Negative Human Qualities0
307642lō péchild1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
307952lō pé nókdisobedient child1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.2.5.6Disobedient0
310750lō phrē càtrader1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
309605lō sáʔ tāŋ thɔ̀k sâreporter1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307746lō sìcorpse1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.6.1Carcass/Dead Body0
308465lō sì ʔɔ̀ŋgrave1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.6Functional buildings/places0
310593lō thái khâmThai (person)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.6Ethnonyms/Place names0
308393lō tɔ̀m thəʔígarbage man1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307813lō təkhràcountry people (said by townsm1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.3Governable units (towns, parts of towns)0
309359lō təphū, təphū pépath1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.1Roads and Ways0
309177lō tɨ̀naughty1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.2Negative Human Qualities0
307997lō wâ kā, kā wâ sâdriver1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307959lō ŋòp thìdiver1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308807lō ʔə̀n sâleader1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
308268lómfloodv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
3109562420lōmwarm1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.2.3Temperature0
308094lôm lɛ̂nenough1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.3.2Satiated/Full/Enough0
3089835432lóŋmaggot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3101391269lôŋstone1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.9Rocks and minerals0
307737lôŋ mécoal, flint in cigarette light1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
3101381269,mlôŋ sùsharpening stone1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.2Carve, shave0
308722lôŋ sɔ́mjade, cut1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
307529lóʔbury1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.11Digging, excavation0
310886lòʔuse up1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.7.1Use0
307091lóʔ wāŋ, lwáʔ wāŋ, wˉeach other, among a group1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
310653thread1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.6Textile0
307246lú dúball of thread or yarn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.1Shape and size0
308850lú kílend (older speakers)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.22Exchanges0
310383lú lɔ̂spool1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
3073057219,mlû thìbathe1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
309671lúkroom in monastery1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.2Rooms0
310540lúttake off, as shldr-bag or gun1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.21Acquisitions0
309694lūŋround (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.1Shape and size0
309713lúŋ khjúŋsafe1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
309706lwâŋrun, flee1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
308262lwâŋ thōflee1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.2Outward0
308157lwáʔfall, as leaves, hair1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.4.2Fall0
310857lwàʔundress, take off pants, lower1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1Affect0
310856lwàʔ khɔ̄m lāundress1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1Affect0
308802lwáʔ, lwáʔ thwâlazy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.2Negative Human Qualities0
308427lwēgo1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.2Outward0
308482m,2179lwè bɨ̀grind rice in handmill1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
309055m,2179lwè bɨ̀mill rice1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
308167lwē lwēfast, do1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
308430lwē lɛ́go out, visit, for fun (thiaw)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.2Outward0
308824lwē phɛ́ʔ thwè/céturn a corner1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.6Circularly0
310764lwē təphūtravel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
308671lɔ̀ təkhràhunt1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
311119lɔ̀mwrap1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
307236lɔ̀n já kài ŋâuinterrupt1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.8Banter/Discourse0
309247lɔ̀n thwáʔon time for1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
308100lɔ̀t, lə̀tescape1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.2Outward0
309707lɔ́run, walk fast1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
308293lɔ́ lɔ̀nfollow to overtake1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.10Move with something else0
307992lɔ́mdrill1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.11Digging, excavation0
311033lɔ̂ ráwheel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
311034lɔ̂ tɔ̂ thəʔíwheelbarrow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307379lɔ̂ təlībicycle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308475lɔ̂mgreen, intensifier1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
308892lɔ̂ŋ lɤ̂look like, look as though1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.11Behold0
307169lɔ̄ŋlower part of limb (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
309236lɔ̄ŋoffer1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.11Formulaic0
310226ləɲŋ bú lòʔ wāŋsimultaneously (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307622lə̀ncome1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.1Inward0
311059lə́twhite: intensifier1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
307694lə́ŋ (káu lə́ŋ)clf bunches (flowers), bundles1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
308111lə̄nexceed, pass a limit, too1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
308295lə̄nfollowing, according to1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.10Move with something else0
310207lə̄nshuttle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309554lɛ̀pquickly and well1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.1Adverbial uses0
310428lɛ̀ŋsteep, slanted, sloping, of la1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
307528lɛ́ʔburn stg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.12.1Verbs pertaining to fire0
309394lɛ̂nperfective (v ptc)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.4.2.4Aspect, (in)transitivity, ergativity, causativity0
307718lɛ̂ŋcliff1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
310437m,621lɛ̄m phrēstick out tongue1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
307393lɨ̂birth, give (general)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.2Life/Breathe/Exist0
309566lɨ̂raise, feed, keep1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.7Up, etc.0
309461lɤ́ŋplenty1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.1Abstract Entities0
307127lɤ̂like, as? in cpd1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.1.1Like0
307419do1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.1To do/act0
311144wrong1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.1Negative Qualities0
309455mā bjáʔ càtput on a play1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.17Putting0
310685mā cɔ̂ŋ khrɛ́ʔtickle (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.1.2.4Tickle0
310778mā jáptroubles (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2Negative Qualities0
308750m,27mā sìkill1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.4Harm0
311030mā thəmāiwhy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.5.3WH words0
311071mà, mà phrâwife1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.4Related by marriage0
307972màidot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
311035māi khàwhen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.5.3WH words0
307921mài kìdiacritic: raised dot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.7Up, etc.0
311036māi kòwhere1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.5.3WH words0
307919mài làʔdiacritic: lowered dot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309165mâi nānail1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.10Nail0
309166mâi nā kətúnail head1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.10Nail0
307917mài nì phróŋdiacritic, like colon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.1.1Like0
307922mài pà kjà (uncertain)diacritic: semicolon-like1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.1.1Like0
310563mâi sàkteak1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
310827mâi tɤ̄ŋtyng tree1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
307918mài ŋàdiacritic, like comma1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.1.1Like0
308879màklike to eat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.1.1Like0
308416mánglass1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11Artifacts (unclassified as yet)0
307524mân (lō mjō)Burman1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.6Ethnonyms/Place names0
310323547màʔson-in-law1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.4Related by marriage0
3090722447má◦iʔmole on skin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.7Other Mammals0
307619fire1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
308228mé bɔ̂lamp, oil1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.5Tools pertaining to fire0
308231mé khrɛ̂torch, pine1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.5Tools pertaining to fire0
308229681,mmé khúsmoke gets in eye1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
308792mé làʔ sàlantern, kerosene1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
308232mé lóʔfirefly1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
310284mé lûsmoke1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
308875mé páilighter, cigarette1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
307187mé pháhearth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3.1Internal0
308574mé phá chɔ̀ŋkitchen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
308252mé pjāuflame1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
308874mé plɔ́ŋlight, electric tube1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.11.1Light0
308873mé rálight, electric bulb1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.11.1Light0
307618mé swácharcoal1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
307566mé tɛ́ŋcandle (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.5Tools pertaining to fire0
308086mé ʔùember1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
3076727401claw, nail (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.10.4Claw/Talon/Pincer0
308462grass1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.8Other wild plants0
309676130sleep (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.4.1Sleep/Be asleep0
309742mī ŋɔ̄scorpion (Shan)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
308688mínif1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.2.2Subordination0
3091712450mīnname1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
3096512449mìnripe, cooked1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
310955mìnwant to (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.14.3Desirable0
307834míʔ kjɔ̄ŋcrocodile (Bm)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.6Reptiles and Amphibians0
310517627mjɔ́swallowv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.5.6Swallow0
307733mó ʔécloud1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
310252móʔsky1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
307880female human (in cpd.)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.3Navel0
308184mú nāmfemale, unmarried1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.3Navel0
310137mù náʔsharpen knife1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.2Carve, shave0
30711862mùnalive1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.2.1Life/Live/Alive0
309433mûnpimples1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
3080047298,7298,mmūn, mūn dàudrunk1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.5.9Drink0
308093mûn, mûn pjɔ́, pjɔ́ mûenjoy, have fun (with sbdy) (S1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.1.1Like0
309747mútscratch an itch (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.5Itch/Scratch0
309480mwàʔpoor (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.2Negative Human Qualities0
307319mwêbe so1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.4.1.1Grammatical case0
310474mwê cə́n thāvery, really, too1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.2.2Degree0
309084mwè pàmongoose1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.7Other Mammals0
310801mɔ̀kturn over, as vehicle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.6Circularly0
3094325794mɔ̀npillow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.1Head/Headed0
309031mɔ̀ʔ khwɛ̂, mɔ̀ʔ wāŋmeet (on purpose)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2Action Verbs with Patient0
307142mɔ́kfruit, element in cpds1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
308376mɔ́k cɔ́korange1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
308378mɔ́k kèŋpineapple1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
308377mɔ́k kì kápapaya1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
308380mɔ́k klɛ́ŋtamarind1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
307141mɔ́k mûareca nut1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
308375mɔ́k phâlemon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
308379mɔ́k ʔōpomelo1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307739mɔ́k ʔùncoconut1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
308858mɔ́tlick (of humans, animals)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.3.1Lick0
308439mɔ̂ŋgong1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308440mɔ̂ŋ chɤ̄ŋgong, with long drum1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310385mɔ̂ŋ dɔ̀ŋspoon, large stirring1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
308441mɔ̂ŋ mɨ̂gong, with short drum1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307933mɔ̂ŋ rɔ̄ŋditch1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
307884məcá nīday before yesterday1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
307699məhà nīyesterday1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.3Days0
310656mərū nīthree days before now1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.5Other Intervals0
310954mɛ̀nwant to1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.14.3Desirable0
308404mɛ̀n láʔ, mìn láʔwant stg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.14.3Desirable0
307131681mɛ̀ʔeye1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6Eye0
307705mɛ̀ʔ bíeyelid1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.4Eyelid0
308135681,m,370mɛ̀ʔ bí chɔ́neyelash1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.5Eyelash0
307409681,mmɛ̀ʔ khéʔblind; vision goes black as in1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.14.2Blind0
308128681,1110mɛ̀ʔ khūeyeball1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.1Eyeball0
308131681,1110,165mɛ̀ʔ khū bwàwhite of eye1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.3White of Eye0
308129681,1110,mmɛ̀ʔ khū phrêŋpupil of eye1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.2Iris/Pupil0
308124mɛ̀ʔ khɛ̀ŋsleepy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.4.1Sleep/Be asleep0
307593mɛ̀ʔ klōcataracts1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308132mɛ̀ʔ kú (chə́n)eyebrow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.6Eyebrow0
308125mɛ̀ʔ lɤ́twalleyed1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309663mɛ̀ʔ pláʔroll back in head, eyes1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.6Circularly0
310564681,mmɛ̀ʔ thìtear (in eye)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.8.1Laugh/Smile0
308140mɛ̀ʔ ŋàface1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.5Face0
307407681,mmɛ̀ʔ ʔɔ́kblind (not polite)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.14.2Blind0
307253mɛ̀ʔ, wá mɛ̀ʔbamboo joint; partition inside1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
308602mɛ́nhit a target1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.8Striking, hitting verbs0
309644mɛ́nright, correct1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
307807mɛ́n lɛ̂ncorrect1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.3.9Correct0
311145mɛ́n tâuwrong (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.1Negative Qualities0
310969mɛ̂ lêŋ mɨ̂wasp, mud1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3110704882,m,m,mmɛ̂ mâi, pɔ̂ mâiwidow, widower1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.2.8Marital roles0
310822mɛ̂ rwàtwin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.2Same generation0
309074mɛ̄ŋMon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308910mɛ̄ŋ tɔ̀ŋ cɛ̀klinsang (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
3071017489mɨ̂sun1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.10Light or lack of light0
307698m,2784mɨ̂ hàevening, 3 PM till dark1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.4Times of Day0
308973mɨ̂ jàmidday1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.4Times of Day0
307877mɨ̂ khéʔnighttime1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.4Times of Day0
308043mɨ̂ kɛ̀ŋ, là kɛ̀ŋeclipsev1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.10Light or lack of light0
308510mɨ̂ kɤ́ʔ nāmidnight1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.4Times of Day0
307396mɨ̂ nīday, date of calendar (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
307397mɨ̂ nī lɨ̂birthday (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.2Life/Breathe/Exist0
307395mɨ̂ nī phwābirthday1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.2Life/Breathe/Exist0
307896mɨ̂ nī tānholiday1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309120mɨ̂ nə̂ŋmorning, late (10-12:00)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.4Times of Day0
3105077489,mmɨ̂ nɤ̀ʔsun sets (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.10Light or lack of light0
307100mɨ̂ pāŋafternoon, early (12-3 PM)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.4Times of Day0
3105067489,mmɨ̂ pléʔsun sets1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.10Light or lack of light0
309113mɨ̂ rāu khómorning1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.4Times of Day0
308024mɨ̂ rāu khó câuearly morning1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.1Adverbial uses0
307887mɨ̂ rāu nītomorrow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.3Days0
3105057489,mmɨ̂ thánsun rises1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.10Light or lack of light0
307102mɨ̂ thɨ́afternoon, early (12-3 PM) (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.4Times of Day0
307953mɤ̀kdisobedient, ill-behaved, crim1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.2.5.6Disobedient0
308696mɤ̀k thìink1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310576mɤ̀nten thousand1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
308165mɤ̀ŋfast1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
310881mɤ̀ŋ klɤ̀ŋurgent1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.1Adverbial uses0
307206mɤ̂mother1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
307205mɤ̂ nàŋaunt, F / MoYSi1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
308460mɤ̂ phrâgrandmother, FaMo / MoMo1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
307209mɤ̂ tànaunt, MoOSi1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
3079702436,mm◦ɨ̂ndon't1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.4.2.1Mood0
307947disease1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
308092end, tip1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
308915811listen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.7.4Hear/Listen0
308519nâ (='ear')handle of teapot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309405ná ká làʔ sāvenereal disease1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307899811,mnâ láear1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.7Ear0
310574nâ phɛ̀ŋtemples1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.5.1Forehead/Temples0
307898nâ ʔɤ̀ŋdeaf1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.7.5Deaf0
308659nâi māihow (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
308883nâi nāuthat way1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
308957nái thōthrow away1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.12Throwing0
3074341900nâmbody1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.1Body0
308606námhoe1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.3Diseases0
3101212487nàmsesame, darker1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6.1Spices0
309239nâm mānoil, as cooking oil1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.4.1Oil/Grease0
3074351900,m,mnâm ʔáŋ kábody (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.1Body0
307810m,4184nàp thwâcount (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2Move an object0
310600nāuthat, particle (topic?)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
307207nàŋparent's younger sibling1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
308767náʔknife1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
308768náʔ mɨ̂knife, large, machete1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
307550like, as (in cpd) (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.1.1Like0
309553question word, postverb? tone1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.7.1Ask0
309257nê bɔ́ʔonly1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.6.1Single/part/few0
307549nê cə́nby means of, with (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
308889nê jòthis way (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.4.3.2Demonstrators0
308657nê māihow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
308888nê nāuthat way (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
3111522501néŋyear1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.2Months and Years0
310561nêŋ sɛ̀ŋtea leaves1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
310560nêŋ thìtea (drink)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
309221805,m,mnèʔ phù bɔ̀ksnot, running snot of infant1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.2Snot/Nasal Mucus0
310301805,m,298nèʔ phù thìsnot, liquid1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.2Snot/Nasal Mucus0
310304805,m,mnèʔ phù ʔésnot, solid1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.2Snot/Nasal Mucus0
309222nèʔ phù ʔònostril1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.8.1Nostril0
309220803,806,803,806nèʔ phù, nè◦phùnose1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.8Nose0
307882day (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
309726sarong, phaa sin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.3Lower body0
3108252504two1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
311001we1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.1Pronouns0
311162nī bwéyou (to monk)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.1Pronouns0
3108212504,2748nì chìtwenty1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
308531nî khàn, thwà nî khàowe1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.22Exchanges0
310300ní nōsnot (general?)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.2Snot/Nasal Mucus0
310493ní nwàstupid (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3Psychological verbs0
311002nī sə̂n sîwe (to monk)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.1Pronouns0
307135njá ʔòanus1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.10.2Anus/Rectum0
309492njáʔpress down1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
3097024819nòtrub, massage1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.4Feeling0
309160nót chə́nmustache1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.5.5Beard/Moustache/Facial Hair0
308625nōŋhorn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.2Horn(ed)/Antler0
308757nóʔkiss, as on cheek1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.2.2Kiss0
309520núnpush (general)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.3.1Push0
3111475598nwéyam1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
310792nwé dítuber1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
309477nɔ̀ŋpond1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
309521nɔ́ŋpush, as cart1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.3.1Push0
307563nə̄ŋcan (physical ability, opportu1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.2.2Morphological identifiers0
3072217539,7539,mnə̄ŋ, nə̄ŋ thōwin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.19Social action0
308320nɛ̀for sbdy to listen? in cpd1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
309552nɛ̀ʔquestion ptc1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.7.1Ask0
307489nɛ̂nbreast (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.4.3Chest0
307490nɛ̂n phóŋbreast, mammary1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.4.3Chest0
307492nɛ̂n, nɛ̂n ránipple1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307491nɛ̂n, phô nɛ̂n thìmilk1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308278nɛ̄flute, endblown1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
311074nɨ́wilted, withered, leaves no lo1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
3101272505nɨ́tseven1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
310283nɨ̄msmell stg (involuntarily)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.8.5Smell0
3104461415,mnɨ̄m sèŋstink1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.5Smell0
309688nɨ̄m súrot, as food1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
308095nɤ̀ʔenter1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.1Inward0
310523nɤ̂sweet1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.4Taste0
307092people, somebody1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.5Other Collective terms0
309000pā khòman1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.6.1Pregnant0
308189pā múwoman1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.3Navel0
307099pàiafter, past, in clock time exp1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.5Other Intervals0
308455páigore, hook with horns, as bull1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.11Digging, excavation0
309204pàtweek (clf)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.3Days0
308234pát thá(ʔ) màʔfirst (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
307577pàt təʔàŋ, pàt səʔàŋcarry by cross-shoulder strap1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2.1Carry0
308527m,483pàt ŋɔ̄nhang on neck1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.5Hang0
307700pàŋclf eyes (paired body parts?)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
310175pàŋshoot from joint of bamboo (=b1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
309760páŋ lɛ́sea1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
310380páʔsplitv.i.1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
307220páʔ lì thōshattered1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308302foot (measure)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.2Foot0
310277small1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
307721m,476pèʔ phrɔ̂ŋclose mouth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.6.2Close0
310204péʔ təkhāshut door1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.6.2Close0
308060phàfather1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
309349phà nàŋuncle, Fa / MoYB1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
308061phà phrâelder (over 50 years), address1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
308459phà phrâgrandfather, FaFa / MoFa1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
308059phà tànelder (40-50 years), address t1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
310841phà tànuncle, MoOBr1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
307185phá, phá mwàʔash1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
310434phà/mɤ̂ péstepfather / mother1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
307573phâicards1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11Artifacts (unclassified as yet)0
307808phàicotton1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307967phâi thəphū, phâi təphdodge1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.9Manner is primary0
309250phákonion, garlic? (in cpd; Tai 'v1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
309251phák bóonion, red1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
309252phák khɔ̀onion, white; garlic1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
309577phàtread1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.9.3Read0
3081585617phāufall, collapse as house1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.4.2Fall0
310381pháʔsplit, as bamboov.t.1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
307862pháʔ séŋ rácut up fruit1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
308517phàʔ wá dút mɛ̀ʔ ŋàhandkerchief (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.2Special clothes and equipment0
310742phàʔ wá dút nâmtowel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.4Toiletries0
308516phàʔ wá mɛ̀ʔ ŋà duɲthandkerchief1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.2Special clothes and equipment0
307728phàʔ wá, phəwácloth for wiping1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307873phēdangerous1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.1Negative Qualities0
3084132158phégive, transfer, benefactive1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.23Giving0
3086832585phèhusk of rice1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
3083512158,mphé bɛ̂ŋfree, give for free1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.19Social action0
3071092158,mphé khjàgive back1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.23Giving0
309714phē lɔ̀tsafe (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
307286phéʔbarkn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.11.1Bark (of dog)0
308429phèʔgo out (fire), be extinguished1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.2Outward0
307208phìaunt, FaOSi; mother-in-law1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
310581phîtermite, winged (queen?)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
310580phî ʔwà, pî ʔwàtermite1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
308710phìkinvite1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.11Formulaic0
308713phìk pāŋinvite (very polite)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.11Formulaic0
308711phìtinvite (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.11Formulaic0
309354phjàtpass (stg stationary)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.10Move with something else0
307106phjàŋagain1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
307107phjàŋrepair1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.14Construction0
307182phjɔ̀arrive1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.1Inward0
308876phjɔ́ ʔə́ʔlightning1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
3072811635phôox, bovid1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.2Bovine0
307589phô lɔ̂cart, ox-1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.2Bovine0
307280phô mībanteng, gaur1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.2Bovine0
309306phô ʔɛ́kyoke1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.14Husbandry0
307244phóʔbake or roast in fire not in p1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
307707phrāclf people1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
307878phrâdark (color)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
3092417409phrâold (humans)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.8.3Neutral term0
309075phra kjɔ̄ŋmonastery, altar1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
310964phrâ mɛ̀ʔwash face1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
3104795719,mphrá nâmstretch oneself1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
309328phrāipaddlev1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
311047phrátwhip with rope (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.14Husbandry0
310135phrāuShan1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309691phrâŋrot, as wood, cloth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
307133phréanswer, respond1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.6Answer0
3075462606phrēbuy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.22Exchanges0
310728621phrētongue1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.3Tongue0
3075472606,m,mphrē cɤ̂ nêcredit, buy on1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.19Social action0
307291621,mphrē thjáʔroot of tongue1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
309330phrē tədákuvula (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.5.1Uvula0
307401phrêŋblack1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
307846phrēŋcry, meow, moo, grunt (animals1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.8.2Cry/Weep0
3087062112phrèʔintestine1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.6Stomach0
310399phrèʔsquirrel, large flying1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.1Rodents0
310669phréʔthrow and scatter1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.12Throwing0
308707phrèʔ jɔ́ʔ, thəchà phrˋtyphoid1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.3Diseases0
307433phrìboat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308595phrīhill, small (without trees?)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
309327phrì tákpaddlen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307701phróŋclf fruits, ears of corn, hous1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
310250phróʔskin, animal; leather1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5Skin0
310970302phrùmwasp, paper1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
309701phrwáʔrub in , as lotion1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.4Feeling0
307416phrwīline, string, vein / nerve (in c1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.1Shape and size0
309125phrwīmoss1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.7Fungi0
309266phrɔ̀n thó lɛ̂nopen through1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.6.1Open0
3109301145phrɔ́ʔvomit1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.3.2Vomit0
310225phrɔ̂m lòʔ wāŋsimultaneously1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309138476phrɔ̂ŋmouth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.1Mouth0
307706phrɔ̂ŋ bílip1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.2Lip0
309161phrɔ̂ŋ chə́nmustache (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.5.5Beard/Moustache/Facial Hair0
308538phrɔ̂ŋ təkɔ́tharelip1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.2Lip0
308451phrə́ŋgood, very skillful, e.g. clea1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
3078601787phrɛ́ʔcut cloth w / scissors, knife1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
3078631787phrɛ́ʔcut w / knife by scoring, as cl1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.0Grammatical Words0
307861phrɛ́ʔ thā chàincision1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310971302phrɨ̀mwasp, paper (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307514phûsibling, younger1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.2Same generation0
310840phùuncle, FaOB; father-in-law, Hs1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.1Previous generation0
307512phû khòbrother, younger1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
308187phû músister, younger1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.2Same generation0
30739498phwābirth, give (humans only)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.2Life/Breathe/Exist0
30744998phwāborn, be1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.2Life/Breathe/Exist0
308877phwìlightweight1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
309373phɔ̀ŋ tɛ̀ŋpen (for writing)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307300phɔ̀ʔ, phɔ̀ʔ sêbasket, women's round w / handl1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309326phɔ̀ʔ, phɔ̀ʔ sêpackbasket, women's1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
309357phɔ́tpat, stroke1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.4Feeling0
310522phɔ́tsweep, brush off, dust off1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.4Apart0
3095585781phɔ́ŋraft1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309546phə̀ŋput stg on fire, as to cook1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
307437phə̀ŋ bóʔ thì (ljâ)boil water (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
307565phə◦jɔ̄ŋ tɛ́ŋcandle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.5Tools pertaining to fire0
307351phɛ̀n, təmû phɛ̀nbeehive1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307869phɛ̀ʔcut, slice log across w / knife1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
308164phɛ́nfart1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.5.2Fart0
307702phɨ̄clf mats, shirts1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
308963phɤ́low1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.3Position - high/low0
310775phɤ̂ŋ sítripod1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.6General0
310134phɤ̄shallow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.3Position - high/low0
307405phɤ̄ŋpot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
307581carry hanging1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2.1Carry0
308279flute, transverse or endblown1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310248590skin of human, fruit1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5Skin0
310251590,mpì phróʔskin, general1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5Skin0
307724pìkcloth (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307723pìk jácloth (general, the material)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309559pìk jàʔ, thəjàʔrag, old cloth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.8.3Neutral term0
307727pìk ʔòpcloth, bolt of1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308284pít thūfly, housefly1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
309660pîŋroast1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
308257pjáflattened? in cpd1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
310994pjáʔwattles (of rooster, ox)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
3085342572,2572,mpjɔ́, pjɔ́ mûnhappy (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.5.1Happy0
308389pjɔ́, pjɔ́ swáŋfun1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
3071842386pláarrow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.15War and violence0
307304plàbat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
310625plàthin, of liquid1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
308156plàifall, as house blown over1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.4.2Fall0
309607plán khjàrespond1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.6Answer0
309358pláupatchv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307756plāŋcollapse, as house1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
3102902159plèsmooth, slippery1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
307176563plèŋshoulder (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.3Shoulder0
308733563,mplèŋ chúmshoulder joint1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.3Shoulder0
308607563,mplèŋ námshoulder blade1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.3Shoulder0
307174plèŋ ʔɔ́ʔarmpit1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.1.2.3Underarm/Armpit0
307946pléʔdisappear, as sun (inanimates?1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
310126pléʔset, as sun1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.17Putting0
307373plûbetel leak1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
307615plùt chɛ̄ŋchange clothes (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
307254plɔ̂ŋbamboo section1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
307766plɛ́ŋcompete1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.5Fighting0
308497plɨ̀gums1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.4.3Gums0
307645child, offspring (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
308288pó cùfold arms1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.4.2Bosom/Lap0
3076481733,m,mpò kháŋ lâmuterus1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310322pò khòson1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.3Later generation0
3076491733,672pò khròŋuterus1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307879pò múdaughter1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.3Later generation0
307644pò péchild, offspring1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
310518pōŋswamp1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
309623m,2179póʔ bɨ̀thresh rice1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
309571rat, white with red eyes, asso1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
308436pú thánswell up, small area as mosqui1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.2Swollen/Swell/Bloated0
310469púŋstory (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
308195pwɛ̄festival, gathering1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
311008pɔ̀k tí pɔ̀kwear turban, of man1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
309755pɔ̀tscrub clothes, pot, self bathi1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.3Friction0
310325pɔ́ rō tâu dùmsoon: not so long1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.1Adverbial uses0
307413pɔ́tblister1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
307960pɔ̂/mɛ̂ râŋdivorced man / woman (Shan)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.19Social action0
307629pɔ̄cheap1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.9Monetary Terms0
307630pɔ̄pɔ̄pɛ̄pɛ̄cheap, very1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.9Monetary Terms0
310310pəchjá rásoap-pod1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.4Toiletries0
308313pəchôfor fun1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
307637pəchòpchest, bamboo storage1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.4.3Chest0
310962pəchú khɔ̄m lāwash clothes1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
310374pəcítspit between teeth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.3Spit/Saliva0
308902pədè phrwīumbilical cord1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308464pədwégrasshopper, katydid, mantis1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
309472pəlèkpolice1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.2.1Occupations0
310963pəljú thāwash clothes (Pa-O Chang Sang1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
308306pəlóŋfootball1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
308405pəlūgiant, flesh-eating in legend1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
309331pəlɔ́ŋPalaung1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307457pəlɛ̄ŋbottle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309392pəmāiwho1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.5.3WH words0
307521pənâbuffalo1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.2Bovine0
310916pənàveranda (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3.2External0
310917pənāveranda (3)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3.2External0
310315pənɛ́nsoft, soften1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
307574pərí pərácarelessly, lackadaisically, n1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310116pəsàsend (thing, person)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2Move an object0
310117pəsàsend, transport1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2Move an object0
308718pəsáʔitch1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.5Itch/Scratch0
307295pəsèwash things, as dishes1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
308716pəsí bwàzinc, as 'tin roof'1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.9Rocks and minerals0
308369pəsí mɨ̂ ráhail1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
308480pəsí rə̀ŋ thjàʔgrilln1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
307949pəsóʔdisgusted1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.1Emotive0
310965pəsɨ́wash hair1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.5.2Wash (v.i./v.t.)0
310373pəthjùspit (dial.)v1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.3Spit/Saliva0
310372pəthòspitv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.3Spit/Saliva0
308289pətóp cùfold back arm1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.4.2Bosom/Lap0
307425pətútblunt, not pointed1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
311081pətɛ̄ŋ pɔ́kwindow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3Parts of the structure0
309307pəʔóPa-O1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309309pəʔó câŋ sâŋ kɔ̀ŋPa-O group 1 (E. of Taunggyi)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
309311pəʔó khrâiPa-O group 3 (S. of Taunggyi)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
309310pəʔó kùn lòŋPa-O group 2 (the common lg.)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.0Grammatical Words0
309316pəʔó mâi kɔ̀ŋPa-O group 81235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.4Groups0
309315pəʔó pəthúŋPa-O group 7 (near Nam P˜n)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.3Sideways0
309313pəʔó tərjáʔPa-O group 51235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.4Groups0
309312pəʔó tətɔ̀kPa-O group 41235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.4Groups0
309314pəʔó wâ phrɛ́ʔPa-O group 61235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.4Groups0
307587pə́kcarry slung over shoulder, as1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2.1Carry0
3091792103,519pə◦dènavel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.4Breast0
307881m,2486pə◦nàmdaughter-in-law1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.4Related by marriage0
308501pə◦síiron1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
310759pə◦sítrap =ironn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.14Husbandry0
308650pɛ̀house part (4): ridgepole or1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
307429pɛ̀n, séŋ pɛ̀nboard1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9Dwellings0
310902pɛ̂nvagina (vulgar 1)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310776pɤ̂ŋ sítripod (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.6General0
309035rá sí swí lwēmenstruation (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309034rá sí thìmenstruation1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307859rāicut cloth (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
308491rām dɔ́ʔ, rām thwâguess1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.12.1Know, Believe0
307488rāumorning, early, morrow (in cpd1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.4Times of Day0
309650râŋripe, almost; k1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
309036raɲ sí lə̀nmenstruation (3)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309021ràʔthat (conj), as 'guess that X'1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
309020ràʔ (cə́n) mə̀ʔmaybe1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.2.1Grammatical identifiers0
310556ràʔ sá, ʔəràʔ sátaste (Pali)n1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.5.8Eat/Devour0
309557rē dī jōradio1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
3095722611,mrê mɨ̂rattan1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6.4Building, Non-edible0
309038rékmetal1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
310698rék, ríktin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
308423rêngnat (wasp?) near water, mud1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307196ask1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.7.1Ask0
307356beforehand (k˜:n)?1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.1Adverbial uses0
308236first, do first1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
308273flow, as tears1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6.1Float0
3078122738,4184rì twàkcountv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2Move an object0
308417rìʔ (tənjá, bwà)gleet (urethritis)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.6.1Pus/Gleet0
309610rjáʔ [re⁸áʔ]rhinoceros1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.1Pachyderms0
307781rjú, rjú sjûcool, as shade1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.2.3Temperature0
309729say1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.7Speak/Say/Tell0
309275rō rōordinary1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.7.2Mundane/unimportant/same/routine0
309362ró sépay respect, bid farewell1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.22Exchanges0
308954róplose shape as ball losing air,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.1Shape and size0
307722róp thīclose umbrella1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.6.2Close0
311022rôŋweevil1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3102922623snake1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.6.1Snake0
309421rùk púŋ, thā rùkpicture (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11Artifacts (unclassified as yet)0
309420rùp púŋpicture1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11Artifacts (unclassified as yet)0
309728rwāsaw1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.3Cutting/Boring0
3090787393rɔ̀nmoney1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.9Monetary Terms0
310223rɔ̀nsilver1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
3090807393,mrɔ̀n cêmoney, bills1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.9Monetary Terms0
307747rɔ̀n jácoin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.9Monetary Terms0
3090797393,mrɔ̀n jwɛ̂ [jɔ⁸e]money, coins1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.9Monetary Terms0
309715rɔ̀n làsalary1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.9Monetary Terms0
310945rɔ̀n ʔìkwallet1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.3Jewelry and Accessories0
3075015421rɔ́ŋbright1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.11.1Light0
308649rɔ̄nhouse part (3)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
309085rəhánmonk (Pali)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307140rəkhɛ̄ŋArakanese1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310758rəthātrain1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308457rə̀ŋ, pəsí rə̀ŋ windowscreen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3Parts of the structure0
307864m,2179,m,2179rɛ̀ʔ bɨ̀, ʔərɛ̀ʔ bɨ̀cut w / sickle, harvest rice1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
307111rɛ̂against, anti- (kan)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
310212554rɤ̀ʔside1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.5Sides0
310703rɤ̂tired, fatigued1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.2Negative Human Qualities0
311154rɤ̂yellow: intensifier (2), like1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
309567rɤ̄rake1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307284person, one who (in cpd.)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.5Other Collective terms0
307703clf nights (spend x nights)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
308960louse1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
30749632,32,m,32,msà, sà nɤ̀ʔ, sà thánbreathe1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.2.2Breath/Breathe0
309724587,m,587sāi ̈lôŋ sāisand1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
307346sāmbedbug1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307964sâmdo in spite of1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
310484sàn cə́ʔsuddenly1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.1Adverbial uses0
307113sāŋ phɔ̄ kjɔ́ŋairplane (1)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307115sāŋ phɔ̄ kwáŋairplane (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310155sàŋ phɔ̄, sàŋ phɔ̄ thìship1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
30712332sáʔheart (in cpd.)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.1Heart0
311085sáʔwinnow by tossing in a tray1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
307237sáʔ kàisad1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
308532sáʔ khjām sáhappy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.5.1Happy0
307527sáʔ khô ljâworried1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.7.2Negative (e.g. dread)0
307122sáʔ ljâangry1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.6.1Angry0
308565sáʔ lɔ̀ lwāŋlazy, not interested in anythi1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.2Negative Human Qualities0
310309sàʔ pjá, sə◦pjásoap1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.4Toiletries0
309200sáʔ tāŋnews1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308570sáʔ tərèŋworried, unhappy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.7.2Negative (e.g. dread)0
308567sáʔ wáʔsurprise1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.9.1Surprised0
307635sáʔ ʔàŋchest (body)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.4.3Chest0
3086286086horse1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.7Equine0
3104066086,m,msè cám dístallion1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.7Equine0
308315sē khāfor later, for future referenc1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
310511sé khjásure, certain1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.12.1Know, Believe0
309712sè kɔ́psaddle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.14Husbandry0
308145sè náunderstand1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.13.1Think0
310512sé séthroughout, continuously (tal˜1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.8Directions0
308144sè tâu nâmfaint, syncope (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
308599sè thìhippopotamus1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309587sè ŋārecognize1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.13.1Think0
307299sê, phɔ̀ʔ sêbasket, women's round packb. w1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307336sèŋrot, as fruit, eggs1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
3083252658séŋtree1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
308324séŋ khràforest, 2nd growth Dipterocarp1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
3089272658,mséŋ khrôŋlog, fallen tree, stump; clf f1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
3073772658,m,mséŋ pàŋ khácrotch of tree1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.9.1Crotch/Fork0
310279séŋ rá thā chàsmallpox1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.3Diseases0
308371séŋ rɔ̄ŋ séŋ ráfruit (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
3095932658,mséŋ tənjáred tree, mai daeng1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
3075997246séʔcaterpillar, hairy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
3075987246,mséʔ lócaterpillar1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307929die1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.6Die/Deathly0
308770knit1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.14Construction0
311161you (plural)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.1Pronouns0
308776sì (substance), sì mɨ̂lacquer1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
310395sí cɛ́ŋsquare1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.1Shape and size0
310403sī hóSri Lankan1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308631sî jòŋhospital (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.4Instruments and therapies0
307190sí líkcigar1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307186sí lík mwàʔash of cigar1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.12.2Fire, flames, and burnt things0
307961sí mūdizzy and weak1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
308897sî phrwīlines, as on paper1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.1Shape and size0
308399444,msīm hàugather up1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.13.5Join (general)0
308471sìngreen, growing well1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
308496sìn jɔ̀gull1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310724sìŋkhìtáʔtone mark (comma)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.2.1.1Phonological entities0
307682sjāŋ [çảŋ]clear, as sound, speech1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
310777sjùk [çủk]troubles1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2Negative Qualities0
308089empty, shrivelled, as bean pod1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.2.1Quantity - general0
308233firewood1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.5Tools pertaining to fire0
310143sômshed in village1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
3106552666sòmthree1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
308456sôm tərə̀ŋgranary1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.5Outdoor/Temporary structures0
3102442621six1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
307502sú təsí rɔ́ŋsmear, paint1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
308141sūmfail1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1Affect0
308301sūm tɔ́food offered to Buddha before1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
309156sūnmushroom1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.7Fungi0
3094817426súnporcupine1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.1Rodents0
308727sùpjoin end to end, as boards1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
308090sútend as period, storyv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
310346sút thìsoup1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
3080415574sūŋuse1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.7.1Use0
308040sūŋ chɔ́ŋeat (polite, to elders), parta1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
308042sūŋ sɔ̄meat food (of monks)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
311061swáʔwhittle to a point, make shavi1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.2Carve, shave0
308355swáʔ, ʔəswáʔfriend1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.4.2Clans and neighbors0
307414230swíblood1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.2Blood/Bleed0
309057swìmillet1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
307415230,mswí phrwīblood vessel, artery, vein1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.2.1Blood Vessel/Vein/Artery0
308903230,mswí phrwīvein, blood vessel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.2.1Blood Vessel/Vein/Artery0
310273swɛ̄slice, as potato1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
308926sɔ̀ kərɔ́klock: padlock1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.3Hair of Head0
308742sɔ̀, sɔ̀ líŋkey1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307372sɔ̀ŋbeside (lz)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.3Sideways0
308354sɔ́k kjáFriday1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.3Days0
307421sɔ́mblue? in cpds1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
307267sɔ́m ŋàʔ lágreen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
310577sɔ́ŋten thousand (Bm)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
310791sɔ́ŋ sātry (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.1To do/act0
309539sɔ́ʔput in, as into pocket1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
308206sɔ́ʔ bwèfill1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.11Digging, excavation0
309066sɔ́ʔ rɔ̄ rɛ̄mix1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.13.4Mix0
309235səmutəráocean1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
309727sənáSaturday1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.3Days0
308096səʔìkenvelope1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310489sə̀n líkstudy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.9.3Read0
310562sə̀n phéteach1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.19Social action0
308053sə́t, sɔ́teight1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
309703sɛ̀ŋruby1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308006sɛ̀ŋ, ʔəsɛ̀ŋdry1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
310739sɛ̀ʔtorn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.4Mince, shred0
307819sɛ́ŋcrack, as in wood1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
307822sɛ́ŋcracked1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
311018sɛ́ʔweed with a hoe1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.7Fungi0
309609sɛ̄ŋreturn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
308434sɛ̄ŋ sɨ̀going now1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.2Outward0
3083921390sɨɲnliver1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.3Liver0
310147sɨ̀mshelf over fire in house1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.4Furnishings0
310148sɨ̀m phrèŋsoot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310149sɨ̀m thōŋtray, bamboo for drying1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11Artifacts (unclassified as yet)0
307776sɨ̀pcontinue, resume after having1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
308961sɨ́louse, head1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
308748sɨ́n sókidney1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.5Kidney0
3083911390,msɨ́n thìgall1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.3.1Gall/Bile0
309352sɤ̀particle; V together at same t1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.0Grammatical Words0
307938sɤ̀ʔdiligent (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.2Positive Human Qualities0
307858sɤ́ʔcut (meat) into small pieces1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
308200sɤ́ʔfield, swidden1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
310224sɤ̂nsimple, trusting, so simple as1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1Positive/Desirable qualities0
3101446080sɤ̄sheep1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.8Ovine and Hircine0
307210tànbig1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
308352tānfree, not busy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.19Social action0
308647tānhouse part (1)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
308603táphit with fist1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.8Striking, hitting verbs0
309223tâu dùmnot any more, no longer1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
309226tâu dɨ̂nnot yet1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
307138tàŋanvil (not known to Z)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307384tàŋ bɨ̂ŋbig, very (intensifier)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
308194taɲ lá, hán táfern1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
309376penis (not polite)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309378té khūtesticle (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309377té thìsemen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309292tháoutside (lz)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.7Extent0
310299thāthing (in many cpds)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.1Abstract Entities0
308044thā bá kɛ̀ŋwound1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.6.2Abscess/Ulcer0
308196thā chà, thəchàfever1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
310651thā chú, thəchúthorn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
308198thā chɔ̀ʔfever (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
308994thā chɔ̀ʔ phrâmalaria (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.3Diseases0
308992thā chɔ̀ʔ tənə́ʔmalaria1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.3Diseases0
309157thā dóŋ thā ʔùmusical instrument1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310129thā héʔ, ʔəhéʔshade, as of tree1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.10Light or lack of light0
307410thā khéʔdark1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
307302thā khròŋ, thəkhròŋbox1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308254thā pláŋflat (as land)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
308255thā pláŋ ̈thəpláŋflat, as land1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
307197thā rì khəráquestion1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.7.1Ask0
307128m,7357thā sâanimal? insect?1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.3Associated Animal Terms0
310115thā thìsemen (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308508thā wàʔ, thəwàʔhalf1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.8Measure Words0
307362thā ʔám təphùthroat (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.5Throat/Pharynx0
308463thā ʔígrass, weeds1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.8Other wild plants0
309463thàiplow (n,v)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.11Digging, excavation0
308518thài thôhandle of plow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
3073372777thàmbear1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.3Ursine0
307602thâmcave1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
310100thâmsee, as feel it and1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.10See/Look0
307588thám támphɨ́carry with carrying-pole1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2.1Carry0
307119thàm thìmall of it regardless1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
309289thánout, emerge, exit1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.2Outward0
310711thān mɨ̂toddy palm (taan)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.5Palm/Sole0
308112thàtexcrement (polite)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
307768thàt khjùkconstipated1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.7.3Constipated0
309422thàt púŋpicture: photograph1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11Artifacts (unclassified as yet)0
3101365515thàŋsharp1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.2Carve, shave0
3108662725tháŋup, ascend1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.1Up0
308568thâŋ, sáʔ thâŋthink, guess: I think that1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.13.1Think0
309434tháʔ chɛ̄ŋ sípin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9Dwellings0
3082377320,mthàʔ péfish1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.5Fish and Mollusks0
307269thàʔ thíbanana (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
307276thàʔ thí mɨ̂banana tree (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
309190tháʔ, tháʔ cháʔ chɛ̄ŋneedle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
3077312686,2686,m,mtháʔ, tháʔ pìk ʔòpweave1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310541thètake out from inside a contain1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.21Acquisitions0
307586thêŋcarry on head1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2.1Carry0
310120thèŋsesame, bigger greyish1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6.1Spices0
308921thèʔlocation word, the place of,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.3Governable units (towns, parts of towns)0
307442298thìwater1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
309776thísee1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.10See/Look0
310837thīumbrella1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.2Special clothes and equipment0
307438thì bóʔfoam1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
307518thì būŋbucket1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307772thì būŋ chùwatering can1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.2.2Morphological identifiers0
307553thì chèʔ ráẗhì chìʔcalabash1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307554thì chìʔ rácalabash (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308536thì chə́ʔice1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
307759298,m,mthì khâm lɔ́ŋwater, rain, collected1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
309655m,2322thì khrɔ̀ŋriver, stream, gorge1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
307279m,2322,mthì khrɔ̀ŋ pháŋbank of river (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.2Waterways/Having to do with water0
309653m,2322,mthì khrɔ̀ŋ tànriver1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
308489thì khrɛ́ŋgroundwater, orange mineralic1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
308558thì kətúheadwaters1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307460thì ljâ bókthermos bottle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309295thì lûnoverflow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
310995thì lɛ̄ŋwaven1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
310390thì nɔ̀ŋspring, large(?)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.9Manner is primary0
309139thì phū ŋwàmouth of stream1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.1Mouth0
307522thì pókbuffalow wallow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.3Awkwardly, Irregularly, Abruptly0
310222thí thûsilk1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
311024thì ʔóŋwell, spring1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
309478thì ʔɤ̄ŋpond, artificial1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.3Water and other liquids0
308492thínguest1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.4.3Outsiders0
308744thjāmkick with bottom of foot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
307290thjáʔbase, foot (of mountain), plac1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9Dwellings0
309662thjàʔroast, as chicken1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
310672thjáʔthrow stg down1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.12Throwing0
307215thōaway, go1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.4Apart0
3085937379thòhigh1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.3Position - high/low0
308594thò lɛ̂nhigher, taller1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.3Position - high/low0
307219m,1860thō mâlost, disappear1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.10.1Unintentional loss - Misplace0
307685thōmclench1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.16Holding0
311007thôm kháŋ pháwear shoes1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
308673thóm kháʔ thā sâhunt (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
309639m,6086,m,bthôm sè, phrì, kāride horse, boat, car, bicycle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308002thòŋdrum, long1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308003thòŋ pàtdrum, short, hangs on neck1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307506thòʔbroken-off (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
307451thútake1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.21Acquisitions0
310246thûskewerv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310477thū chānstrange1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307453thú cɤ̂ rə̀nborrow money1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.22Exchanges0
307450thú làʔborrow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.22Exchanges0
310423thú təkhūnsteal1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
308893thùnlime (mineral)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
308894thùn bwà phúnlime, whitewash1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
308272thútflow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6.1Float0
307811thwâlook1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.11Behold0
308530thwàhappen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.2Abstract verbs0
308619thwâ jɔ́ŋ thā tòpeep through a hole1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.5Sounds0
308946thwâ kìlook up1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.11Behold0
307978thwâ làʔlook down1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.11Behold0
311067thwà māiwhy (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.5.3WH words0
310256thwâ təkhéŋtilt head, turn head1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.1Head/Headed0
308941thwâ təròʔscowl, knit brow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.14Construction0
307600thwáʔcatlike animal (civet?), noctu1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.3Associated Animal Terms0
307597thwáʔ (lə̄n)catch up with1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.21Acquisitions0
307431thwáʔ kháŋ pɛ̀nlinsang1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
3079691764thwídog1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.11Canine0
3083431764,2453thwí mīfox, jackal1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.11Canine0
308294thwɛ̀ lə̄nfollow, staying behind1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.10Move with something else0
308708thɔ̀kinvestigate1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2Move an object0
308291thɔ̀ŋfollow after1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.10Move with something else0
308292thɔ̀ŋ təphûwalk1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
307213thɔ́ pàtbutter1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.4.1Oil/Grease0
307212thɔ́ pàt râavocado1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308011thɔ́ktip solid or liquid out of lar1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.1Up0
308765thɔ́kkneel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.8.4.1Knee-deep0
308010thɔ́k thəʔídump trash1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.12Throwing0
3074271006thɔ́ʔpig1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.12Porcine0
3108151006,mthɔ́ʔ cwɛ́tusk of pig (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.4.1Eyetooth/Tusk/Canine Tooth0
3102491006,586thɔ́ʔ khɔ̀kskin of pig, pig hide1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.12Porcine1
3074261006,2453thɔ́ʔ mīboar, wild1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.12Porcine0
3074281006,2453thɔ́ʔ mī 'wild boar'wild? in cpd1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
3108141006,m,1187thɔ́ʔ tə◦mɛ́ttusk of pig1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.4.1Eyetooth/Tusk/Canine Tooth0
309487thɔ̂ŋpound in mortar1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.8Striking, hitting verbs0
307801thəcɔ̀k, ʔəcɔ̀kcorner, concave as of room1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3Parts of the structure0
307753thəkhwáʔ khíŋseason, cold1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
308635thəljâ khíŋseason, hot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
309046thəlɨ́kmidnight (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.4Times of Day0
307533thəmā súk thəmā ʔàbusy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.3Neutral0
307238thəpóŋbag (general)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310567thərùk mùn tɤ̀ktelevision1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310245thərɔ́ʔ, hán ʔò rɔ́ʔskewern1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307786thəsâ jɔ́k thìwaterskater1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
311051thəwîwhistle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.5Sounds0
310762thəʔítrash1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310763thəʔí thəcjàʔtrash, useless stuff to throw1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308395thəʔí tɔ̀m sâgarbage man (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309018thə̄dàmat: sleeping pad1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.4Furnishings0
311028m,167,m,167thə◦māi, tə◦māiwhat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.5.3WH words0
308149thɛ̀ʔ lâm/séŋ/thìfall from house / tree / into wate1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
309111thɛ̂ŋmore1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
307774thɛ̂ŋ jâŋcontinue, onwards, additional,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
307412thɛ̂ŋ mɛ̀ʔblink1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6.12Blink/Wink0
308223thɨ̀finish (v, postV)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
307103thɨ́heavy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2Negative Qualities0
3084547481thɤ́ŋstand (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.2Foot0
3095087430thɤ́ʔpull1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.3.1Push0
3095127430thɤ́ʔpull, as animal a harrow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.3.1Push0
3071347207thɤ̂ŋant1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
310206thɤ̄ŋ təkhāshut door (3)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.6.2Close0
310795tí pɔ̀kturban, man's (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.1Head0
308495tínguitar, 3-stringed mandolin-li1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309468tjùpointed1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2Move an object0
308246tóphit with fist, boxv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.8Striking, hitting verbs0
307469tòp wāŋboxv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308652tóŋhouse part (6)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
307507tōŋ təsíbronze1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
310219tú téʔ, tú tú téʔ tˊsneak, do stealthily1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.4.2Soft0
308626túthorn, bugle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.2Horn(ed)/Antler0
307260twàbamboo, split flattened for fl1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
308511twîhammerv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.4Workshop use/Equipment0
308512twî kíphammer, claw-1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.4Workshop use/Equipment0
311048twɛ́whip with stick1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.14Husbandry0
309535tɔ̀m hàuput away (kep waj)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.17Putting0
307680tɔ̀t càŋwipe, polish1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
309015tɔ́ lâmmarry, get married1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.19Social action0
309016tɔ́ pámarry, get married (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.19Social action0
307658tɔ́k ʔəphūchisel a hole1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.3Cutting/Boring0
311094tɔ́mwith, accompanying1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
309142tɔ̂ lwē təkhrōmove stg, transport1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.11Movement (general)0
307242tɔ̂ŋpack container (bag, basket),1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310499tɔ̂ŋ lài (53 21)sugar cane1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6.2Other ground and milled food0
310500tɔ̂ŋ lài phrêŋ/tənjá/bsugar cane, kinds1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6.2Other ground and milled food0
308260tɔ̂ŋ pjápackbasket, men's w / waist ban1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
309322tɔ̂ŋ pɛ̂ŋwallet (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.3Jewelry and Accessories0
307241tɔ̂ŋ pɤ̀bag, shoulder1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307584tɔ̂ŋ pɤ̀ bàʔknapsack1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309321tɔ̂ŋ pɤ̀ lâshoulder bag, very large with1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.3Shoulder0
307548tɔ̄mby means of, with1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
309589tɔ̄ŋrecognize (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.13.1Think0
308403tɔ̄ŋ láʔremember1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.16.1Forget0
309591tɔ̄ŋ plán djásorry, excuse me1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.5.2Sad0
308318tɔ̄ŋ sē khāremember (4), cam wai1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.16.1Forget0
307782tɔ̄ŋ tənjácopper1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
307783tɔ̄ŋ təsîcopper (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
3094827427təbàporcupine, small with flat spi1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.1Rodents0
308697təbáninside out, on wrong feet, ups1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.5Amid0
307606təbàŋcentipede1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307670təbáʔ cùclap hands1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.3Sounds0
307944təbɔ́ʔ lɛ́ʔdirty, as clothes, hands1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.11Ground/Earth/Soil/Dirt0
307994təbɛ́kdripv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
308461təbɛ́tgrape1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
310915təcānveranda1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3.2External0
310772təcē mɨ̂, səcētree, k., sap boiled for betel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
309282təchàiorphan, mother deceased1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.3People0
307914təchām thìdew1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310944təchéŋwall1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3Parts of the structure0
307262təchéŋ twàbamboo, split flattened for wa1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
307261təchéŋ wábamboo, split flattened for wa1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
307669təchîcivet1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.3Feline0
310296təchjàʔ, təchjàʔ thāsneeze1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.2.1Sneeze0
309281təchɨ́orphan, father deceased1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.3People0
308917təcíʔlittle, polite request; at all1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
307657təcòchisel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.3Cutting/Boring0
309753təcò líŋscrewdriver (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308666təcwɛ̄hundred, of money only1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
310142tədàished in field1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
307717tədák thāclick the tongue1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.3Sounds0
308453tədóm thɤ́ŋgooseflesh1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5Skin0
307247tədúwind up, coil1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
307735tədùcloudy, as water1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
309032tədwìmelon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
308777tədɔ̀ŋladder1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.4Instruments and therapies0
307868tədə́ʔd̈ə́ʔcut, dice finely; cut, as fire1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
311151təhàmyawn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.1.3Yawn/Gape0
307809təhècough1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.3.3Cough0
307749təhɤ̀ bácold, have a1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.2.3Temperature0
308726təjə̂njiggle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308390təjɤ̀ʔfunny1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.2Positive Human Qualities0
309356təkát (rî)pass having started together,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.10Move with something else0
307971təkhā, təkhā tàndoor1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3Parts of the structure0
310272təkhàuslice (v); a section (clf), ha1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.9.3Chop, slice0
307968təkhétdodge, duck, turn aside as fro1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.9Manner is primary0
308159təkhēŋfalling over with drowsiness1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.8Downward0
308869təkhéŋslanted, tilted, of stg flat,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
307240təkhì, hù təkhìbag, rice-1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310230təkhjāŋ ŋâusing a song, non-Christian vil1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310691təkhjaʔtight1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
307483təkhôbread1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
308867təkhòʔupside down, as container1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.0Grammatical Words0
308326təkhràuncultivated places1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
308952təkhràŋloose1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.13.1Tying0
309061təkhrí, khú khríscurf1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309064təkhròmiscarriage; raise animal not1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.2Life/Breathe/Exist0
310629təkhrōthing, equipment1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.1Abstract Entities0
311108təkhròworn, not brand new, of clothe1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
310780təkhrɔ̀ŋtrough1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.14Husbandry0
308267təkhrə́n, təkhrɔ́nfloat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6.1Float0
310425təkhūnthief1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.2.12.1Criminals0
310293təkhwàsnaren1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.14Husbandry0
307824təkhwàʔcrawl, as baby or crocodile1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.9Manner is primary0
308241təkhwèhook, fishing1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.4Instruments and therapies0
308242təkhwè tàfishing pole1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.5Fish and Mollusks0
308238m,7320,mtəkhwè thàʔ péfishv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.5Fish and Mollusks0
308735təkjɔ́k, pəkjɔ́k, kjɔ́kjump1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.8Downward0
308906təkjɔ́ŋlines, markings, of animals on1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
307245təklánbald1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.3.4Bald0
309137təklûnmountain pass1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
310826təkōmtwo hundred, of money or weigh1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
307195təkɔ́kcup1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307292təkɔ́k pəsè wánbasin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307656təkɔ́tchipped1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
307857təkɛ́ŋcurved, winding, not straight1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
308509təkɤ́ʔhalf, cut of stg long (stick,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.8Measure Words0
309360təlāi, ʔəlāipatterned (cloth, things)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
3095626003,6007təláŋ cáŋrainbow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
309168təlīnaked1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.1Body0
307360təlī təphùlungs1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.2Lung0
310808təlíŋtwist, as cloth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.6Circularly0
310809təlíŋ sàn cə́ʔwrenchv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.4Workshop use/Equipment0
308166təljùfast (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
307760təlúcollide, e.g. cars1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.8Striking, hitting verbs0
307349təmûbee, honey-1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
309062təmúnmirror1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.3Jewelry and Accessories0
310543təmwàtalk in sleep (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.10.1Talk, say0
309063təmɨ́nmirror (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.3Jewelry and Accessories0
307954təmɤ̀kdistance, bottom of fist to ra1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
310542təmɤ̄talk in sleep1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.10.1Talk, say0
310730təmɤ̄too much (cf. also 'exceed, pa1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
308498tənàtgun1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.15War and violence0
310774tənàt khrɛ̀ʔtrigger (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.14Husbandry0
310773tənàt mɔ̄ŋtrigger1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.14Husbandry0
309077tənáŋ láMonday1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.3Days0
310510tənáŋ nwéSunday1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.3Days0
309592tənjáred1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
309442tənjá châpink1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308993tənə́ʔ, khwáʔ tənə́ʔshiver, as with cold or fever1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.6.2.1Cramped0
309121tənə̂ŋstraight, upright1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
308327tənɤ̀ŋforest, oldgrowth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.5Landforms and geographical features0
307139təpái (rá)apple1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
307836təpâncross-legged1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.3Bandy-legged0
308745təpátkick with point of foot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
310842təphēŋunconscious1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308142təphēŋ nâmfaintv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
308143təphēŋ nâmfaint, syncope1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5.1Sick/Hurt/Ache0
309163təphjàʔmutter1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.5Sounds0
307532təphók phókbushy, as squirrel's tail1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
308900təphrwīrope1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.4Rope0
307359təphùbellows; cavity? (latter in cp1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.5.5Tools pertaining to fire0
309053təphūroad1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.1Roads and Ways0
308084təphū chàŋ bwàmilky way1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307837təphû phàʔcrossroads1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.1Roads and Ways0
309355təphû phjàtshort cut1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
307838təphû phrɛ̀crossroads (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.1Roads and Ways0
307361təphù, ʔəchá təphùstomach1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.6Stomach0
308192təphə̄ŋfence1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.5Outdoor/Temporary structures0
309471təphɨ́, tám phɨ́, thāmpole, carrying1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.1Shape and size0
308009təpókdull, not sharp, of edges1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
310657tərā nīthree days from now1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
310998təráʔwax1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307344tərēbeautiful1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.3Human qualities and appearance0
307767tərèŋconfused1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.11.3Thrilled, Dizzy0
310652tərèŋthousand1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
310297təréʔsniff stg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.8.5Smell0
308698tərìinsipid1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.1Negative Qualities0
309417tərìkphlegm1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.3Spit/Saliva0
309501tərìpprovisions1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11Artifacts (unclassified as yet)0
307883tərū nīday after tomorrow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
309513tərə́tpull, drag by rope1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.3.1Push0
310132tərɨ̄shake stg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.9Manner is primary0
311146tərɤ́twrong, to the wrong direction1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.1Negative Qualities0
308539tərɤ̄ tànharrow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.3Diseases0
309717təsásalt1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
309718təsá nɤ̂sugar1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6.2Other ground and milled food0
308901təsá phrwī tàntendon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.6.1Sinew/Tendon/Ligament0
307916təsām thìdew (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309058təsânmillion1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
307353təsímedicine1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.4Instruments and therapies0
311155təsîyellow; yellowed, as withered1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
308629təsí rúŋhospital1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.4Instruments and therapies0
307352təsí thìbeer of rice, sugarcane juice,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.6.3Juices, beers, etc.0
308473təsìnraw1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.8.3Neutral term0
310274təsjáslidev1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
307847təsɔ̄ŋcubit1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.9.3Cubit0
310247təsɛ́tskid1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308099təsɨ̀nequal in length1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.2Abstract verbs0
307500təthàbridge1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.2Waterways/Having to do with water0
310355təthàspan1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.9.4Span/Handspan0
307432tətɨ́nboard, cutting1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9Dwellings0
308502təvîhair flexure1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.3Hair of Head0
309437təwɛ́tpinch and twist1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.4Feeling0
309693təwɨ̄n [v-]round1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.1Shape and size0
309068təŋà khámmolar1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.4.2Molar0
309234təŋɤ̀ʔoblivious, doing exactly as to1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
309162təʔámute1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
310810təʔàturned over, on back1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.6Circularly0
309047təʔómildew1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.7Fungi0
309065təʔò mókmist1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.2Planets/Meteorological objects/Sky0
310441təʔɛ̀nsticky1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
310291təʔɤ́ksmothering, stifling feeling,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.4Feeling0
309249tə̀one1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
308663tə̀ rjáhundred1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
308665tə̀ síŋhundred thousand (Bm)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
308664tə̀ sɛ̀nhundred thousand1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
310324tə̀cháŋsoon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.1Adverbial uses0
309258tə̀mjō lūmonly (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.6.1Single/part/few0
308401tə̀ngeld1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.7Equine0
307955tə̀thàdistance, two moeks (fist / thum1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.7Extent0
307942tə̀ŋ thìdip up water from well, get wa1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
308857tə̂ŋlevel, as ground, not tilted1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.4Position - front/back/side-side0
310257tə◦báʔslap1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.8Striking, hitting verbs0
311027m,7534tə◦cáuwet1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
310575m,2748tə◦chìten1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
309329p,1719tə◦dákpalate1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.1.1Palate0
309123tə◦khrèʔmosquito1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
308261tə◦khrìflea1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
308175p,1310tə◦khrɛ̀mfathom1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.8Measure Words0
309005p,7388tə◦khɔ́ʔmango1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309007p,7388,mtə◦khɔ́ʔ khūmango seed1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
308814tə◦khɔ́ʔ láspleen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.4Spleen0
308976p,2412tə◦līwindn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
307418p,2412,mtə◦lī māblow, as wind1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.1.4Blow0
310483p,2412,mtə◦lī sànstrong (wind blows), loud1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
307347m,7223tə◦nèbee, big honey-1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
308609p,4143tə◦phɔ̀ʔhold in arms, hug1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.16Holding0
309197m,2651tə◦sànew1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
310520m,60tə◦sōsweatn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.1Sweat/Perspire0
310521m,60,mtə◦sō thánsweatv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.1Sweat/Perspire0
307666p,2713tə◦thùroll up, as mat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.6Circularly0
307474tə◦tɤ̀kbox, metal or wood1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307350m,2370tə◦wátbee, honey-, k. of1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
308821m,2555tə◦wáʔleech, land1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
307568p,634tə◦ŋàtooth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.4Tooth0
307567p,634,635tə◦ŋà cwɛ́canine tooth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.4.1Eyetooth/Tusk/Canine Tooth0
307660p,7255tə◦ŋjācicada1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.6Insects, Arachnids, and Worms0
308585p,3443tə◦ʔɨ́hiccup1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.3.5Hiccup0
308586p,3443tə◦ʔɨ́khiccup (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.3.5Hiccup0
310566tɛ̀ lì phôŋtelephone1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309023tɛ̀kmeasure, as length1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.8Measure Words0
310232tɛ̀k ŋâusing traditional song1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309182tɛ̀pneat, tidy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.1.1Positive Qualities0
309503tɛ̀ŋptc, A and then B1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.2.1Compound0
307456tɛ̀ʔboth...and1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
310422tɛ́start, in 'ulcer' ('pus starts1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
309594tɛ́kred, intensifier1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
308753tɛ́t mé, tɛ́t dɔ́kindle, light candle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.12.1Verbs pertaining to fire0
307913tɛ̂mwrite1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.9.1Write0
308319tɛ̂m ʔə́n kài sē, tɛ̂mwrite down1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.9.1Write0
307475tɤ̀kbox, trunk (hiip)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307638tɤ̀k təphróʔchest, trunk1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.4.3Chest0
309024tɤ̀ŋ hùmeasure, as rice1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.8Measure Words0
307183tɤ́arrive (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.1Inward0
310198tɤ́shoulder past, rub against as1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.3Shoulder0
309488m,2179t̃hɔ̂ŋ bɨ̀pound rice1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.8Striking, hitting verbs0
308104V (bá) phòever1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
307452V làʔborrow (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.22Exchanges0
307511older sibling1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308186vê músister, older1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.2Same generation0
307510vê phrâbrother, older1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
310744vēŋtown, city (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.3Governable units (towns, parts of towns)0
311153yellow: intensifier1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
3094383257vjāpinch and twist (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.4Feeling0
308778və̀ʔladle out1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
3072482549bamboo1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
3073851603bird1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4Birds (in general)0
307995drive (car, buffalo)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.10Move with something else0
3072512549,mwá bókbamboo container, not for wate1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
307388wâ búowl (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
307386wâ bwàegret1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307390wâ bɔ̀ŋ càŋsunbird, purple-naped1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
307389wâ cám phrāusparrow (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
3080821603,m,mwâ cám pjáŋswallow (bird)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.5.6Swallow0
307387wâ cám ŋâkingfisher1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
310356wâ cìpsparrow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
308000wâ jɔ̀ŋdrongo (bracket-tailed, black)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.10.1Tail0
307996wâ kādrive a car1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.10Move with something else0
309350wâ kíparrot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
311123wâ kədîwren1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
3072592549,m,mwá kɛ́ tɔ̀kbamboo water container1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
311104wâ kɛ́twoodpecker (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
309426wâ kɨ̀pigeon1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
310535wâ lōŋ khōŋtailorbird1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309415wâ lùk phāipheasant1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
307095wâ lwîdove1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
307975wâ lwî sìnpigeon, wild1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
308984wâ lɔ̄ŋ sámagpie-robin1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
307523wâ lə́t thə́tbulbul1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
308584wâ mâŋheron1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
309164wâ nók ʔîŋmynah: hill mynah1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
308679wā phrâhusband1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.7.4Related by marriage0
309353wâ phrɛ́ʔpartridge (bar-backed?)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
309194m,1611wâ pwìnest1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4Birds (in general)0
311103wâ pɔ́k séŋwoodpecker1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
3073911603,mwâ ránbird, k. with yellow beak, son1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4Birds (in general)0
3073921603,mwâ rɤ̀ʔbird, small k. that runs1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4Birds (in general)0
3087361603,mwâ rɤ̀ʔk. of bird, like buttonquail,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4Birds (in general)0
3072582549,mwá sàbamboo splint1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
309416wâ séʔpheasant, like silver pheasant1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
307420wâ sɔ́mblue-winged leafbird1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
309301wâ tì tùtowl, eagle-1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
3093631603,2200wâ tɔ̄ŋpeacock1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
308627wâ təkɛ̀ŋhornbill1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
307297wák, wàkbasket for measuring paddy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307294wánplate1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
307591m,5459,m,m,5459wān khrɛ̀, wān tə◦khrɛ̀cast a net1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.12Throwing0
310352wán ʔəcɤ̂ ʔəkhrwìsow seeds1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.12Porcine0
308161wâŋfanv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.4Instruments and therapies0
308962wāŋlover1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.1.1Like0
311046wàŋwhip with rope1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.14Husbandry0
307162wâŋ cùwave hand, beckon sbdy overv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.4Regular, Cyclic, Smoothly0
307476wāŋ khòboyfriend1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.6.1Pregnant0
308185wāŋ múgirlfriend1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.3Navel0
307191wāŋ sáʔashamed1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.3.8.2Ashamed0
308146wáʔfall1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.4.2Fall0
308365wàʔfrost1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
310305wàʔsnow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
308147wáʔ khɤ̀ʔfall over and spill1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.4.2Fall0
307985wàʔ lāŋsnow falls1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.1Weather and seasons0
308150wáʔ lûfall over1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.4.2Fall0
310932wàʔ, lā wàʔWa1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308551he / she1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.1Pronouns0
310743wēŋtown, city1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.3Governable units (towns, parts of towns)0
310133shake, as hand to get stg off,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.9Manner is primary0
310131wì kətúshake head1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.9Manner is primary0
308160wī, wī wâŋfan1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.4Instruments and therapies0
310723wisapɔktone mark (colon)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.2.1.1Phonological entities0
310334wìʔ ŋján, wìʔ ŋjínsoul1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.10Mind0
307097wón khám (Bm)admit1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.14.2Reveal or give information0
309752wɛ́k ʔù lɛ́ʔscrewdriver1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309751wɛ́k ʔù [woe⁸k ]screw1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9Dwellings0
308924wɛ̂ sɔ̀lock, as padlockv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.3Hair of Head0
309283X làŋother1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.1Abstract Entities0
309203ŋànext, upcoming, ahead (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
310926ŋávery1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.2.2Degree0
307098ŋâmafraid1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.1Emotive0
308452ŋângoose1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.10Fowl (i.e. Domestic Birds)0
310519ŋânswan1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
308250ŋátfive1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
308705ŋâusound, speech, language1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.3Sounds0
310312ŋâu bwísoft, not loud1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
310220ŋâu chéʔsilent, not speaking, speaking1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.10.1Talk, say0
307595ŋâu chɔ̄m càktape recorder1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
308989ŋâu khámmake excuses1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.14Construction0
310345ŋâu phɤ́ thòtone, linguistic1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.2.1.1Phonological entities0
308958ŋâu sànloud1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.3Sounds0
307229ŋâŋ dèŋwaist1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.6Waist0
307363ŋâŋ dèŋ cíbelt, man's1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.3Lower body0
307368ŋâŋ dèŋ cɤ̀ŋbelt, woman's1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.2.1.3Lower body0
307230ŋâŋ sànbackbone1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.8.2Spine/Backbone0
3072632526ŋàʔbanana1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
3087981142ŋàʔlaugh1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.8.1Laugh/Smile0
3072572526,mŋàʔ báŋ châ, ʔəbáŋ châshoot of banana plant1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
3072642526,mŋàʔ bɔ̀ŋbanana flower1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
3072652526,mŋàʔ kɛ̀nbanana stem heart, edible1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
3072662526,mŋàʔ mɨ̂banana tree1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
310717ŋī lòʔ wāŋtogether1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
308162ŋjāfar1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.4Apart0
307233ŋjâmbad, not well-made, do unskilf1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.1Negative Qualities0
307592ŋjáucat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.3Feline0
3089367378ŋjàʔlong time, of things old and w1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
309661ŋôroast in pan1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
309439ŋò, séŋ ŋò, ŋò mɨ̂pine1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.1Names of trees and shrubs0
307958ŋòpdive1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.8Downward0
309073ŋwímollusc1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.5Fish and Mollusks0
308554ŋɔ́k kətúnod1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.1Head/Headed0
307371ŋɔ̄bent, curved1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
307096483ŋɔ̄nneck1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.2Neck0
308898ŋɔ̄n phrwīnecklace (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.3Jewelry and Accessories0
309185483,mŋɔ̄ŋ ʔɔ́ʔneck, back of1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.2Neck0
309187ŋə̄n hwɛ̂necklace1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.8.3Jewelry and Accessories0
307094ŋə̄n wâ lwîAdam's apple1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.5.4Adam's Apple/Larynx0
310485ŋɨ̄stubborn, hard to convince or1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
3110211104ŋɤ̂weep1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.8.2Cry/Weep0
307534ʔàmuch, many (in "busy")1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.2.1Quantity - general0
307910ʔá kɤ̄depend on sbdy's help1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.2Move an object0
307358ʔámverbal element, perh. rel. to1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.10.1Talk, say0
308037ʔámeat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
308038ʔám khrɛ̄gnaw1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
308328m,7327ʔám phēŋforget (dial., rare)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.16.1Forget0
308329ʔám thə́n, thə́norder, command1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.1Scold0
307874ʔan tərēdangerous (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2.1Negative Qualities0
307081ʔáusituated (inanimates?)be v.1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.7Extent0
307318ʔáu dáŋtop of, on (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
307312ʔáu dɔ̀ŋleaning, slanted1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
307310ʔáu khrèŋfree, at leisure1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.19Social action0
307080ʔáu ló?left over1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307313ʔáu lɤ̀left over1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
307316ʔáu mòripe, almost, can pick and let1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.10Verbs involving plants0
307311ʔáu NP Sbj VPfrom (Sbj VP's from NP)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
307309m,7327ʔáu phēŋforget stg leaving it behind1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.16.1Forget0
307314ʔáu plálying flat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.10.4Falsehood0
307315ʔáu rɔ́ʔright side up, right side out1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
307317m,7481,mʔáu tɛ̀ŋ mɛ́nstand correctly, i.e. right si1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.2Foot0
309278ʔáŋ káorgan (in cpd)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6Diffuse Organs0
310793ʔáŋ káTuesday1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.3Days0
309264474,476ʔàŋ phrɔ̂ŋopen mouth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.6.1Open0
308113576ʔéexcrement, impolite1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.5Feces/Shit/Dung/Filth/Excrement0
308408ʔèŋginger1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
309067ʔímodal: going to, irrealis1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.1Prepositions0
310185ʔíshould1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309369ʔópeel, as garlicv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
310150ʔó (bè hám, thàʔ thíshell (peanut), peel (banav1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.5Fish and Mollusks0
307692ʔòkclf books1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
307780ʔômcook, as curry1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
3086103451ʔòmhold in mouth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
307243ʔópbake in pot above fire1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
307691ʔòpclf bolts of cloth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
307693ʔòpclf books (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1.3Classifiers0
3073204477ʔòŋsomewhere, dwell, stay, stobe v.1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.10.5Places in general, countries0
3102433419,m,mʔòŋ cám pjàsit w / legs to one side1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.4.1Sit0
307324ʔòŋ cóʔ méwarm self at fire1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.2.3Temperature0
307322ʔòŋ cɔ̂ŋ pɔ̀ŋsquat1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.4.1Sit0
308766ʔòŋ khɔ̀kkneel (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.8.4.1Knee-deep0
3079843419,mʔòŋ lāŋsit1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.4.1Sit0
310413ʔòŋ nɔ̀ŋstand leaning on stg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.2Foot0
309608ʔòŋ pəchârest1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.4.1Sleep/Be asleep0
308490ʔòŋ pə́guardv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
307323ʔòŋ pə̂wait1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.6Wait0
310218ʔòŋ téʔ téʔsilent, not speaking1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.5.4.4Glottal sound0
310409ʔòŋ thɤ́ŋstand up1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.2Foot0
3072872765ʔúbark, crow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.1.11.1Bark (of dog)0
307417ʔùblow, as instrument or on fire1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.1.4Blow0
307481ʔú nɔ̀k (Bm)brain (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.4Brain0
3074985751ʔútbrick1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3Parts of the structure0
309298ʔúʔ khrɔ́ŋowl1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO2.2.4.1Particular birds0
308799ʔúʔ pədélaw1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
309418ʔwàpick up stg sticky on finger,1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.10.4Intentional separation - Sort0
311060165ʔwàwhite? in 'termite'1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
307993ʔwáʔdrink1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307784ʔwécopulate (vulgar?)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.1.1Bred0
307906ʔwídelicious1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.4Taste0
310725ʔɔkkhaʔmíttone mark (period)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.2.1.1Phonological entities0
310904ʔɔ̀vagina (vulgar 3)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307485ʔɔ̀ŋ ʔəkhūbreak off corn with finger1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
310611ʔɔ́kthick, of liquid1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
307175ʔɔ́ʔrecess, concavity in body part1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.5Other Intervals0
307484ʔɔ́ʔbreak off1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.5Change of state0
307505ʔɔ́ʔbroken-off (1)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.5.1General - form0
308170ʔəbɛ́ʔ, N bɛ́ʔfatn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.4Fat/Be Fat0
308347ʔəcâmfreckles1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
308476ʔəchâgreen, not ripe; light in colo1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
308677ʔəchàwound (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.6.2Abscess/Ulcer0
311068ʔəcháwick1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
307468ʔəchá khròŋstomach (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.7.6Stomach0
308795ʔəchāilast1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
308732ʔəchúmjoint, as shoulder, wrist1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.8Joint0
308276ʔəcɔ́ʔ tətɛ́kshootn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
307497ʔəcɤ̂breed, strain, pedigree (of an1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.1.1Bred0
310102ʔəcɤ̂ ʔəkhrwìseeds1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
307430ʔədà, pɛ̀n dàfloor1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.3Parts of the structure0
309022ʔədík pɛ́meaning1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.1Abstract Entities0
307814ʔədóʔ, phɤ̂ŋ dóʔcover, lid, bottle capn1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308297ʔəhá ràʔfood (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
308447ʔəhàu câspecial1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.7.1Unique/important/special0
310741ʔəjàitough1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.5Strength0
311164ʔəjâŋyoungest sibling1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO0
309243ʔəjàʔold, worn, showing use (things1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.8.3Neutral term0
310130ʔəjɔ̄ŋshadow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.10Light or lack of light0
310848ʔəkhámunderlaying thing, stg under t1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.1Abstract Entities0
309670ʔəkhānroom1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.2Rooms0
307833ʔəkhrómcrispy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.4.2Feel/Tactile/Texture0
307467ʔəkhròŋcocoon, case, basket-cage for1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.1Ontological0
310101ʔəkhrwì, x-khrwìseed (for planting); breed, st1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.4Seeds and flowers, nuts0
310491ʔəkhrɤ̀kstunted, of plants, animals1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2Action Verbs with Patient0
308950ʔəkhrɤ̂ŋ kíʔríʔjā tháloom (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310559ʔəkhɔ́ntax1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.9Monetary Terms0
309551ʔəkhərástory1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
309110ʔəkjōmoral, lesson of a story or se1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
310470ʔəkjɔ̄ŋstory, about1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.8Religion0
308020ʔəláleaf1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.3Leaves0
308251ʔəlámflag1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307082ʔəlómust (preV)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.2Abstract verbs0
310426ʔəlûsteam1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
309497ʔəlɤ̂ Vprobably, maybe1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.2Epistemics0
309730ʔəmāŋscab1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
310831ʔəmìn tɛ́ulcer1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.6.2Abscess/Ulcer0
308729ʔəmɛ̀ʔjoint, as knuckle, bamboo1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.8Joint0
308181ʔəmɨ̂female (animal)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.3Navel0
308769ʔəmɨ̂trunk of tree, stem, main part1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
307948ʔəná jēnulcer (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.6.2Abscess/Ulcer0
308651ʔənōŋhouse part (5), gable1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.11.9.1Kinds of dwellings0
309202ʔəpàt ŋànext week1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
307482ʔəpàŋbranch1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.1Limb/Branch0
307495ʔəphóŋmuscle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.6.2Muscle0
308127ʔəphūhole (general)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
308126ʔəphū, tháʔ phūeye of needle1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.2.6Eye0
309374ʔəphə̄ŋpen for animal1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
309735ʔəpɛ̀ŋscar1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.3Skin Blemish/Freckle0
307214ʔəráfruit1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.5Fruits and vegetables0
308815ʔəríleak out1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
307355ʔərî sútbeforehand1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.1Adverbial uses0
308235ʔərî, ʔərî sútfirst (in order)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.9Numbers and numeric expression0
308899ʔərúŋ phrwīnerve1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.6.3Nerve0
309683ʔərwîroot1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
310354ʔərə̀ŋspace between, wide, as screen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.7Extent0
311128ʔərɛ́twrinkle, of skin, cloth1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.6.2Negative Qualities0
307403ʔəsīnblack, very (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.4Colors0
308731ʔəsùpjoint, as of boards1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.8Joint0
308728ʔəsɨ̀pjoin ends of stg long broken1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.13.5Join (general)0
310466ʔətàstopper1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.11Movement (general)0
308995ʔəthîmale1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.9.6.1Pregnant0
307832ʔəthóʔcripplen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO4.2.7Challenged0
309640ʔəthwè phɛ́ʔright1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
309621ʔəthɔ̄ŋ, bɨ̀ thɔ̄ŋ (etc.?stem1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
308618ʔətòhole through, as in cloth, wal1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
308555ʔətúround thing (lump as in joints1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.1Shape and size0
307228ʔəŋâŋ thàʔback (of body)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.8Back0
308332ʔəɲnput1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.17Putting0
310438ʔəɲn dápstick stg, as stamp1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
308296ʔəʔám ʔəʔwáʔfood1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.5Cooking Implements0
308700ʔəʔé, rɔ̀n ʔéinterest (financial)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.2.6.1Admire0
309172ʔəʔɛ́nnarrow1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
308806ʔə̀n lwēleadv1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
308421ʔə́n bɤ́ʔglue (2)v1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.4Instruments and therapies0
310404ʔə́n châŋstack up1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
308419ʔə́n chɤ̄ŋgluev1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.4Instruments and therapies0
309595ʔə́n cwáʔrelease1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.10.1Unintentional loss - Misplace0
308818ʔə́n kàileave stg somewhere1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.10.2Intentional loss - Abandon0
307983ʔə́n lāŋput down1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.17Putting0
309169ʔə́n lī nâmnaked to the waist1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.1Body0
307306m,7219,mʔə́n lû ˍthìbathe sbdy1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.6Verbs requiring liquids0
307758ʔə́n lɔ́ŋcollect, save1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.21Acquisitions0
308321ʔə́n nɛ̀ càtput on a play (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.17Putting0
308331m,7327ʔə́n phēŋforget a fact1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.16.1Forget0
308525ʔə́n phɤ̀ʔhang on a hook1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.1.1.5Hang0
309533ʔə́n pɛ̀ təchɛ́ŋstick stg, as stamp (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.1.2Plant parts and types0
308317ʔə́n sē súhide stg1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.1Hide/Leather0
308316ʔə́n sē sú nâmhide oneself1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.1Hide/Leather0
310405ʔə́n sɔ̂nstack up (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.1Assorted action verbs0
308224ʔə́n thɨ̀stop (V-ing)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.7.11Movement (general)0
307125ʔə́n təkài lɤ̂angry, look angry1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3.1.6.1Angry0
309502ʔə́ʔpry up, lift up an edge1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.1Up0
309731p,7451,m,7451ʔə◦béŋ, tháʔ béŋscale of fish1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.5.2Scale (of fish, snake)0
308823p,5624,mʔə◦cé phɛ́ʔleft1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.5.3.2Five0
308263m,35ʔə◦jáflesh1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.1.1Flesh/Meat0
311069p,3574ʔə◦lâiwide1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
309242p,7183ʔə◦līold, worn (things) (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO7.1.8.3Neutral term0
310534p,1288,m,1288ʔə◦mê, N+mêtail1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.4.10.1Tail0
309519p,1292?ʔə◦mìnpus1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.8.6.1Pus/Gleet0
308548p,3487,mʔə◦pé páʔhatch1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.2Life/Breathe/Exist0
307792ʔə◦plə́ŋfat (a)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.6.4Fat/Be Fat0
309708576,mʔə◦rɔ̀rust1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.4Elements, metals, alloys0
308871p,32ʔə◦sàklife, age1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.1.2.1Life/Live/Alive0
307136m,665ʔə◦ʔòhole (general); den1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO3.2.7Cracks/Chasms/Crevices0
309263ʔɛ̀ʔ mɛ̀ʔopen eyes1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.2.2.6.1Open0
309579ʔɛ̀ʔ, ʔɛ̀ʔ khāmreceive, as guest1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.21Acquisitions0
307470ʔɛ́p, plû ʔɛ́pbox, betel1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307398ʔɛ́ŋbite1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO1.3.4.4Bite/Hold in Mouth0
308724ʔɛ́ŋjar, water storage1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
310565ʔɛ́ʔtear stg, as paper, cloth, pul1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
307473ʔɨ́pbox, covered bamboo for rice e1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO5.1Waste products0
308740ʔɤ́ʔkeep fruit to ripen1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO6.18Possession0
310492ʔɤ́ʔ ʔáʔstupid1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO8.3Psychological verbs0
307199ʔɤ̂at, locative / temporal preposit1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.0Grammatical Words0
307204ʔɤ̂ māiwhere (2)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.5.3WH words0
307203ʔɤ̂ sūthere1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.2.7Extent0
307202ʔɤ̂ ʔəcàʔlong ago, once upon a time1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.1.5Other Intervals0
307201ʔɤ̂ ʔərí khàlong ago (story opening)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO9.7.2Verbs referring to size/shape0
309196ˍtâu lā lānever (older speakers)1235Pa-O507KarenicSolnit 89 PaODBS-PaO10.0Grammatical Words0