1.0 The Body > 1.3 Mouth and Throat > 1.3.4 Tooth

#635 PTB *m-dzyway TOOTH / TUSK (provisional)

Reconstructed mesoroots below:
rnanalysislgidreflexglossgfnlanguagegrpidgrpnogrpgeneticcitationsrcabbrsrcidrn
5149566352012m-|dzywaytooth / tusk*Tibeto-Burman20.1Tibeto-Burman (previously published reconstructions)0Matisoff 03 HPTBJAM-HPTB5890
30500635177m-|jwaytooth / tusk*Tibeto-Burman20.1Tibeto-Burman (previously published reconstructions)0Matisoff 85 GSTCJAM-GSTC1600
42187635,6321086tɕʰe◦watoothTsangla (Motuo)222.1.2Bodic1Sun H 80 MLDSLZO-MLD0
42016635,6321090tɕʰe⁵⁵ wᴀ⁵³toothTshona (Mama)222.1.2Bodic1Sun H 80 MLDSLZO-MLD0
359166351584ntɕʰɔtooth (canine)Tibetan (Amdo:Zeku)242.1.2.1Tibetan1Sun J 85 AmdoJS-Amdo1180
360416351584ntɕʰɔtooth (fang)Tibetan (Amdo:Zeku)242.1.2.1Tibetan1Sun J 85 AmdoJS-Amdo2430
126994635,6341426chi◦yatooth (wisdom)Spiti242.1.2.1Tibetan1Bodh 91CB-SpitiQ3.10.40
146303635,s1569mche-bacanine tooth, eyetooth, fang, tuskTibetan (Written)242.1.2.1Tibetan1Matisoff 85 GSTCJAM-GSTC1600
172847635,6321571mche-sotusk / canine toothTibetan (Written)242.1.2.1Tibetan1Matisoff 87 pcJAM-PC1650
37700635,s1575mche.batooth (canine)Tibetan (Written)242.1.2.1Tibetan1Sun J 85 TbGlJS-Tib1180
37825635,s1575mche.batooth (fang)Tibetan (Written)242.1.2.1Tibetan1Sun J 85 TbGlJS-Tib2430
164837635,s1565mcʻe-baeyetoothTibetan (Written)242.1.2.1Tibetan1Luce 85GHL-PPBX.620
119735635,s1568mc̀ʻe-batusk / canine toothTibetan (Written)242.1.2.1Tibetan1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
119736635,6321568mc̀ʻe-sotusk / canine toothTibetan (Written)242.1.2.1Tibetan1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
1197371006,6351568pʻag-mc̀ʻetusk (of boar)Tibetan (Written)242.1.2.1Tibetan1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
179909635172ᴬsjoitooth,fang,tusk*TGTM232.1.4Tamangish1Mazaudon 94 TheseMM-Thesis9900
1263516026,1764,6351455¹na◦kʰi ¹sjoitooth (canine)Tamang (Risiangku)232.1.4Tamangish1Mazaudon 91 TamQMM-TamRisQ3.10.30
1263506351455¹sjoitooth (fang)nTamang (Risiangku)232.1.4Tamangish1Mazaudon 91 TamQMM-TamRisQ3.10.30
1197196351459syoitooth (canine) / tuskTamang (Sahu)232.1.4Tamangish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
1231376351464syoituskTamang (Sahu)232.1.4Tamangish1Taylor 72 TmVoSIL-Sahu3.560
128920635,504594hui⁵³ nɛ⁵³gumsGuiqiong343.2Qiangic1Sun H 91 GuiQSHK-GuiqQ 1
1297436351135ndʐɯ³⁵eyetooth / canine tooth / fangMuya [Minyak]343.2Qiangic1Sun H 91 MuyQSHK-MuyaQ3.10.30
1297446351135ndʐɯ³⁵tuskMuya [Minyak]343.2Qiangic1Sun H 91 MuyQSHK-MuyaQ3.10.60
129206632,635,3318,m,m,p,m1319ʂə (dzə/ʁlɑŋ◦bu◦tɕi◦kə◦ʂə)tusk (of elephant, boar)Qiang (Mawo)343.2Qiangic1Sun H 91 MawQSHK-MawoQ3.10.60
43148632,6351317ʂə◦zgumsQiang (Mawo)343.2Qiangic1Sun H 81 QiaJZ-Qiang 2
37574632,6351316ʂə◦z (<dzə 'fang')tooth (canine)Qiang (Mawo)343.2Qiangic1Sun J 86 MawoJS-Mawo0
128448635560dʒvə⁵³eyetooth / canine tooth / fangErgong (Northern)353.3rGyalrongic1Sun H 91 ErNQSHK-ErgNQ3.10.30
128451635560dʒvə⁵³tusk (of elephant, boar)Ergong (Northern)353.3rGyalrongic1Sun H 91 ErNQSHK-ErgNQ3.10.60
128450m,635560lŋa⁵³ ɕvə⁵³baby toothErgong (Northern)353.3rGyalrongic1Sun H 91 ErNQSHK-ErgNQ3.10.50
128447630,635560rGo¹³ ɕvə⁵³molarErgong (Northern)353.3rGyalrongic1Sun H 91 ErNQSHK-ErgNQ3.10.20
128445635560ɕvə̱⁵³toothErgong (Northern)353.3rGyalrongic1Sun H 91 ErNQSHK-ErgNQ3.100
13993p,635606ta ndʑuieyetooth / canine toothrGyalrong783.3.1rGyalrong1Dai 89 JiarDQ-Jiarong3.10.30
130104p,635616ta◦ndzuitusk (of elephant, boar)rGyalrong (Eastern)783.3.1rGyalrong1Sun H 91 rEQSHK-rGEQ3.10.60
130412p,635,632617tə◦ndzə ʁaeyetooth / canine tooth / fangrGyalrong (Northern)783.3.1rGyalrong1Sun H 91 rNQSHK-rGNQ3.10.30
130415p,635,632617tə◦ndzə◦ʁatusk (of elephant, boar)rGyalrong (Northern)783.3.1rGyalrong1Sun H 91 rNQSHK-rGNQ3.10.60
130410p,635,632617tə◦ndʐi ʃʁatooth (incisor)rGyalrong (Northern)783.3.1rGyalrong1Sun H 91 rNQSHK-rGNQ3.10.10
130734p,635618tə◦ndʑuieyetooth / canine tooth / fangrGyalrong (NW)783.3.1rGyalrong1Sun H 91 rNWSHK-rGNWQ3.10.30
130737p,635618tə◦ndʑuitusk (of elephant, boar)rGyalrong (NW)783.3.1rGyalrong1Sun H 91 rNWSHK-rGNWQ3.10.60
130101p,632,635616tə◦swa ndzuieyetooth / canine tooth / fangrGyalrong (Eastern)783.3.1rGyalrong1Sun H 91 rEQSHK-rGEQ3.10.30
30501635141jway¹tooth / tusk*Lolo-Burmese426.1Lolo-Burmese1Matisoff 85 GSTCJAM-GSTC1600
30872635143ǰway¹tooth / tusk*Lolo-Burmese426.1Lolo-Burmese1Matisoff 78 MLBMJAM-MLBM440
30322635141jway¹ (?)tooth / tusk*Lolo-Burmese426.1Lolo-Burmese1Matisoff 85 GSTCJAM-GSTC0030
38559635201tsui⁵⁵toothAchang (Lianghe)446.1.1Burmish1Dai 85 AcJZJZ-Achang0
38416635204tɕoi⁵⁵toothAchang (Longchuan)446.1.1Burmish1Dai 85 AcJZJZ-Achang0
38696635207tsui³¹toothAchang (Luxi)446.1.1Burmish1Dai 85 AcJZJZ-Achang0
17424635209cui⁵⁵toothAchang (Xiandao)446.1.1Burmish1Dai 89 XianDQ-Xiandao1630
17426635,m209cui⁵⁵ xɯm⁵⁵gumsAchang (Xiandao)446.1.1Burmish1Dai 89 XianDQ-Xiandao1640
174842731,635209cʰaŋ⁵⁵ cui⁵⁵tusk (of elephant)Achang (Xiandao)446.1.1Burmish1Dai 89 XianDQ-Xiandao3590
132322731,635370tsʰɔ̃⁵⁵ tui⁵⁵tusk (of elephant)Bola446.1.1Burmish1Dai 89 BolaDQ-Bola3590
13177635370tui⁵⁵toothBola446.1.1Burmish1Dai 89 BolaDQ-Bola1630
29030635397cwaitooth / tuskBurmese (Written)446.1.1Burmish1Matisoff 85 GSTCJAM-GSTC0030
30210635397cwaieyetooth; tuskBurmese (Written)446.1.1Burmish1Matisoff 85 GSTCJAM-GSTC1600
30658635399cwaieyetooth tuskBurmese (Written)446.1.1Burmish1Matisoff 78 MLBMJAM-MLBM440
440216635406cwaieyetooth, tuskBurmese (Written)446.1.1Burmish1Benedict 76 WBurPKB-WBRD0
164836635393cway³eyetoothBurmese (Written)446.1.1Burmish1Luce 85GHL-PPBX.620
440217p,635406ə-cwaieyetooth, tuskBurmese (Written)446.1.1Burmish1Benedict 76 WBurPKB-WBRD0
119714p,635396ʔə◦cwaytooth (canine) / tuskBurmese (Written)446.1.1Burmish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
234354635,635653ăshwí, ăswieyetooth, tuskHpun (Northern)446.1.1Burmish1Henderson 86 HpunEJAH-Hpun0
155151764,635886khui⁵⁵ tsɿ³¹eyetooth / canine toothLashi446.1.1Burmish1Dai 89 LashDQ-Lashi3.10.30
155182731,635886tshaŋ³³ tsɿ³¹tusk (of elephant, boar)Lashi446.1.1Burmish1Dai 89 LashDQ-Lashi3.10.60
15512635886tsɿ³¹toothLashi446.1.1Burmish1Dai 89 LashDQ-Lashi3.100
15516635,3316886tsɿ³¹ thaŋ³³tooth (wisdom)Lashi446.1.1Burmish1Dai 89 LashDQ-Lashi3.10.40
15514635,2813886tsɿ³¹ thu:ŋ⁵⁵molarLashi446.1.1Burmish1Dai 89 LashDQ-Lashi3.10.20
15513m,635886ʃə̱k⁵⁵ tsɿ³¹tooth (incisor)Lashi446.1.1Burmish1Dai 89 LashDQ-Lashi3.10.10
15262p,m,6351024lə̆³¹ kha³⁵ tsɔi³¹eyetooth / canine toothMaru [Langsu]446.1.1Burmish1Dai 89 LangDQ-Langsu3.10.30
152652731,6351024tshɛ̃³¹ tsɔi³¹tusk (of elephant, boar)Maru [Langsu]446.1.1Burmish1Dai 89 LangDQ-Langsu3.10.60
152596351024tsɔi³¹toothMaru [Langsu]446.1.1Burmish1Dai 89 LangDQ-Langsu3.100
15261635,33161024tsɔi³¹ thauŋ³⁵molarMaru [Langsu]446.1.1Burmish1Dai 89 LangDQ-Langsu3.10.20
15263635,33161024tsɔi³¹ thɔ̃³¹tooth (wisdom)Maru [Langsu]446.1.1Burmish1Dai 89 LangDQ-Langsu3.10.40
15260m,6351024xək⁵⁵ tsɔi³¹tooth (incisor)Maru [Langsu]446.1.1Burmish1Dai 89 LangDQ-Langsu3.10.10
440496351686tsui⁵¹toothAtsi [Zaiwa]446.1.1Burmish1Xu 84 ZaiwaJZ-Zaiwa0
11195635152ʔ-cway¹|tusk*Loloish456.1.2Loloish1Bradley 79 PLoDB-PLolo96B0
17805632,635585sɿ³¹ sɿ³³toothGazhuo466.1.2.1Northern Loloish1Dai 87 GazhDLF-Gazhuo0
13786632,635584sɿ³¹ sɿ³³toothGazhuo466.1.2.1Northern Loloish1Dai 89 GazhDQ-Gazhuo3.100
142297632,635586sɿ³¹sɿ³³toothGazhuo466.1.2.1Northern Loloish1Dai 91 TB15DHFRL0
9293635878dʑɑ⁵⁵eyetooth / canine tooth / fangLalo466.1.2.1Northern Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.10.30
95366351148dʐɵ²¹toothNasu466.1.2.1Northern Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.100
9538635,m1148dʐɵ²¹ mo̱²¹molarNasu466.1.2.1Northern Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.10.20
9537635,m1148dʐɵ²¹ pʰe⁵⁵tooth (incisor)Nasu466.1.2.1Northern Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.10.10
95393317,6351148xo̱³³ dʐɵ³³tusk (of elephant, boar)Nasu466.1.2.1Northern Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.10.60
97486351164dʐer²¹toothNesu466.1.2.1Northern Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.100
9750635,m,m,m1164dʐer²¹ ga²¹ la²¹ mo²¹molarNesu466.1.2.1Northern Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.10.20
9749635,m1164dʐer²¹ pɪ̱³³tooth (incisor)Nesu466.1.2.1Northern Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.10.10
97511764,6351164tsʰɿ³³ dʐer²¹eyetooth / canine tooth / fangNesu466.1.2.1Northern Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.10.30
43656635,s1656dzə²¹ mo²¹toothYi (Dafang)466.1.2.1Northern Loloish1Chen 85 YiJZJZ-Yi0
192439635,s1658dzə²¹mo²¹toothYi (Dafang)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC244.220
192415635,m1662tʂᴀ³³ɣɯ²¹toothYi (Mile)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC244.250
1924416351663dzɛ²¹toothYi (Mojiang)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC244.260
437886351665ɕy²¹toothYi (Nanjian)466.1.2.1Northern Loloish1Chen 85 YiJZJZ-Yi0
9938635,s1667dzᴇ³³-ma³³toothYi (Xide)466.1.2.1Northern Loloish1Chen 79 YiChCSL-YIzd0
1924136351670dʐɿ³³toothYi (Xide)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC244.210
99376351667dʐʅ³³toothYi (Xide)466.1.2.1Northern Loloish1Chen 79 YiChCSL-YIzd0
100896351667dʐʅ³³hornYi (Xide)466.1.2.1Northern Loloish1Chen 79 YiChCSL-YIzd0
439296351669dʐʅ³³toothYi (Xide)466.1.2.1Northern Loloish1Chen 85 YiJZJZ-Yi0
10039635,m,m1667dʐʅ³³ tɕʰu³⁴-tsɿ̄³³white teethYi (Xide)466.1.2.1Northern Loloish1Chen 79 YiChCSL-YIzd0
10336635,m1667dʐʅ³³-ndʑi²¹root of toothYi (Xide)466.1.2.1Northern Loloish1Chen 79 YiChCSL-YIzd0
9900635,m1667dʐʅ³⁴-tu³³bucktoothYi (Xide)466.1.2.1Northern Loloish1Chen 79 YiChCSL-YIzd0
101531214,6351667ɕᴇ³³-dʐʅ³³tooth (front)Yi (Xide)466.1.2.1Northern Loloish1Chen 79 YiChCSL-YIzd0
163256635,s957tchè mɑ̄toothLolo (Ni)476.1.2.2Central Loloish1Luce 85GHL-PPBT.130
473761764,635216tɕʻi²¹ tʂɑ²²eyetooth / canine tooth / fangAhi476.1.2.2Central Loloish1Luo 90LMZ-AhiQ3.10.30
47377635,m,m216tʂɑ²² kɯ³³ mo³³tooth (wisdom)Ahi476.1.2.2Central Loloish1Luo 90LMZ-AhiQ3.10.40
47374635,1214,m216tʂɑ²² si⁵⁵ zo²¹tooth (incisor)Ahi476.1.2.2Central Loloish1Luo 90LMZ-AhiQ3.10.10
47379635,m,s216tʂɑ²² tɕe̱³³ mo³³tusk (of elephant, boar)Ahi476.1.2.2Central Loloish1Luo 90LMZ-AhiQ3.10.60
47373635,m216tʂɑ²² ɣɯ²¹toothAhi476.1.2.2Central Loloish1Luo 90LMZ-AhiQ3.100
47348635,m216tʂʻɑ³³ tɕʻi²²gumsAhi476.1.2.2Central Loloish1Luo 90LMZ-AhiQ3.7.30
14245p,635698a³³ tʃɯ⁴⁴toothJinuo (Baya/Banai)476.1.2.2Central Loloish1Dai 89 JinADQ-JinA1700
14504p,635697a³³ tʃɯ⁴⁴toothJinuo (Baka)476.1.2.2Central Loloish1Dai 89 JinBDQ-JinB1700
192445p,635696a³³tʃɯ³³toothJinuo476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC244.340
40953p,635699ɑ³³ tsi³¹toothJinuo (Buyuan)476.1.2.2Central Loloish1Gai 86JZ-Jinuo0
41009p,635700ɑ³³ tʃɤ⁴⁴toothJinuo (Youle)476.1.2.2Central Loloish1Gai 86JZ-Jinuo0
167988635492ci˯tusk / eyetooth*Common Lahu476.1.2.2Central Loloish1Bradley 79 PLoDB-PLolo96B0
120020635832tooth / tuskLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
29031635833tooth / tuskLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 85 GSTCJAM-GSTC0030
30211635833toothLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 85 GSTCJAM-GSTC1600
30657635835toothLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 78 MLBMJAM-MLBM440
119745635,5669,s832cì-g̈àʔ-mamolarLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
116145635,820832cì-qhɔgums / tooth-socketLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
116168635,34832cì-šāgumsLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
173024635,1718831cì-tɛ̂gumsLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 88 DLJAM-DL4630
163258635848ci˯toothLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Luce 85GHL-PPBT.130
116167635,m832cɨ̀-tɔ̄gumsLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
116166635,m832cɨ̀-tɔ̄toothLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
41504635850tsi³¹toothLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Chang 86JZ-Lahu0
192419635851tsi³¹toothLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC244.330
1200195450,635832ɔ̀-cìtooth / tuskLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
41657632,635856sv̩³¹ tɕʰi³³toothLahu (Yellow)476.1.2.2Central Loloish1Chang 86JZ-Lahu0
30213632,635927si⁵ hchi³toothLisu476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 85 GSTCJAM-GSTC1600
120021632,635925si⁵-hchi³toothLisu476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
10747632,635923si⁵hchi³toothLisu476.1.2.2Central Loloish1Bradley 79 PLoDB-PLolo96A0
10748632,635923si⁵hchi³tuskLisu476.1.2.2Central Loloish1Bradley 79 PLoDB-PLolo96B0
163255632,635950si⁵hchi⁵toothLisu (Theng-yüeh)476.1.2.2Central Loloish1Luce 85GHL-PPBT.130
163254632,635949sɤ⁵chɪ⁵toothLisu (Putao)476.1.2.2Central Loloish1Luce 85GHL-PPBT.130
41809632,635947sɿ³¹ tʃʰi̱⁴⁴toothLisu (Nujiang)476.1.2.2Central Loloish1Xu 86 LisuJZ-Lisu0
192416632,635942sɿ³¹tʃhi⁴⁴toothLisu476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC244.270
283838630,635,s1223gɑ²¹tʂi³³mɑ³³molarSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.10.20
16997m,635,s1365gɑ¹¹ tʂʅ³³ mɑ³³molarSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Ma 89 SanQMXL-SaniQ341.70
16996m,635,s1365tɕi⁴⁴ tʂʅ³³ mɑ³³tooth (incisor)Sani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Ma 89 SanQMXL-SaniQ341.60
131965m,6351379tʂhi²¹tʂi³³tooth (incisor)Sani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Wu 84YHJC-Sani0
132093635,s1379tʂi³³(mɒ³³)toothSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Wu 84YHJC-Sani0
283836635,s1223tʂi³³mɑ³³toothSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.100
132094635,s,1601379tʂi³³mɒ³³nɒ³³toothacheSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Wu 84YHJC-Sani0
283815635,m1223tʂi³³tsi³³gumsSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.7.30
169926351365tʂʅ³³toothSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Ma 89 SanQMXL-SaniQ341.20
16994635,1601365tʂʅ³³ nɑ³³toothacheSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Ma 89 SanQMXL-SaniQ341.40
16993635,m1365tʂʅ³³ tsɥ³³gumsSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Ma 89 SanQMXL-SaniQ341.30
16995635,m1365tʂʅ³³ zɑ¹¹tooth (incisor)Sani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Ma 89 SanQMXL-SaniQ341.50
172461764,6351366tʂʰʅ²¹ tʂʅ³³tooth (canine) / incisorSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Wu 84WAH-Sani195.20
17253m,m,6351366ʂʅ⁵⁵ tɕi̱⁴⁴ tʂʅ³³tooth (incisor)Sani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Wu 84WAH-Sani208.10
30212635230djýtuskAkha486.1.2.3Southern Loloish1Matisoff 85 GSTCJAM-GSTC1600
51275635344tjɨ́tusk / ivoryBisu486.1.2.3Southern Loloish1Beaudouin 88 BisuPB-Bisu40
40525635,m629dʑi̱³³ sɤ³¹molarHani (Dazhai)486.1.2.3Southern Loloish1Li Yongsui 86 HaniJZ-Hani0
1336206351299tsytoothHani (Pijo)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL3360
40378p,635628ɔ³¹ tsɿ⁵⁵toothHani (Caiyuan)486.1.2.3Southern Loloish1Li Yongsui 86 HaniJZ-Hani0
136573p,6351299ɔ̀ tsýtoothHani (Pijo)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL3360
40818p,635634ɔ³¹ tʃɯ⁵⁵toothHani (Shuikui)486.1.2.3Southern Loloish1Li Yongsui 86 HaniJZ-Hani0
136572p,635784à tsytoothHani (Khatu)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL3360
133619635784tsytoothHani (Khatu)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL3360
133621p,632,p,6351115ʔɑ²so²/ʔɑ²tɕɯ⁶toothMpi486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL3360
3075696351235cwɛ́tusk, canine tooth (in cpd)Pa-O507Karenic1Solnit 89 PaODBS-PaO0
307567p,634,6351235tə◦ŋà cwɛ́canine toothPa-O507Karenic1Solnit 89 PaODBS-PaO0
38831635,s310tɕo³³ pɑ̱⁴⁴toothBai (Bijiang)518Bai1Xu 84 BaiJZ-Bai0
192421635,s311tɕo³³pɑ⁴⁴toothBai (Bijiang)518Bai1Sun H 91 ZMYYZMYYC244.370
38966635,m313tsi³³ pɑ̱⁴⁴toothBai (Dali)518Bai1Xu 84 BaiJZ-Bai0
19243635,m312tɕɿ² pa²toothBai (Dali)518Bai1Dell 81FD-Baipp.150-1690
806611764,635,s309kʰuã³³ tsɿ³³ pa̱⁴⁴eyetooth / canine tooth / fangBai (Jianchuan)518Bai1Zhao 90ZYS-Bai3.10.30
39099635,s316tsi³³ pɑ̱⁴⁴toothBai (Jianchuan)518Bai1Xu 84 BaiJZ-Bai0
80658635,m,m309tsɿ³³ pa̱⁴⁴ kʰo³³toothBai (Jianchuan)518Bai1Zhao 90ZYS-Bai3.100
80662635,m,m309tɕĩ⁵⁵ to̱⁴² ja̱⁴²tooth (wisdom)Bai (Jianchuan)518Bai1Zhao 90ZYS-Bai3.10.40
614520634,6352218牙齿toothChinese (Hanzi)529Sinitic1Nagano 2013 rGyDBYN-RGLD00400
169624635481t̑ʼi̯əg/tśʼi:tooth (front)Chinese (Old/Mid)539.0.1Old Chinese0Karlgren 57 GSRGSR961l0
5956606352209tsyhiXfront teethChinese (Middle)549.0.2Middle Chinese0BaxterSagart 2011WHBLS-20113180
5915866352208chǐfront teethChinese (Mandarin)559.0.3Modern Chinese0BaxterSagart 2011WHBLS-20113180
1701206351007chʼïtooth (front)Chinese (Mandarin)559.0.3Modern Chinese0Karlgren 57 GSRGSR961l0
142609634,6351010yá◦chǐtoothChinese (Mandarin)559.0.3Modern Chinese0Evans 91ELS-CLL0

^ 1.
Guiqiong hui⁵³ could be a different rendering of xɯi⁵³ ‘tooth’ .
^ 2.
This form is found on Qiangyu Jianzhi p. 38. Jackson Sun’s Mawo consultant does not recognize this form; for him, ʂə‑z means ‘canine tooth’; dzə ‘fang’. On Sun Hongkai’s own body part sheets, he gives the Mawo form ʂə‑zdi instead of ʂə‑z.