1.0 The Body > 1.4 Torso > 1.4.2 Neck

#483 PTB *s-ŋwa(ŋ/k) NECK / WAIST

Reconstructed mesoroots below:

Note that this root appears in some words for ‘waist’, as in Bokar Lhoba huŋ‑ŋəŋ. It’s a natural extension for ‘neck’ to refer to any thin, bendable body part, as in the Korean words son‑mok ‘wrist’ (literally ‘hand-neck’) and pal‑mok ‘ankle’ (literally ‘foot-neck’).

This etymon is very similar to #3361 PTB *gwaŋ NECK / THROAT, and is very likely in an allofamic relationship to it.

rnanalysislgidreflexglossgfnlanguagegrpidgrpnogrpgeneticcitationsrcabbrsrcidrn
1606911364,483365huŋ-ŋəŋwaistBokar731.1.1.1Western Tani1Sun J 93 TaniJS-Tani0
3500501364,4831820ɦuŋ ŋəŋwaistnBokar731.1.1.1Western Tani1Huang and Dai 92 TBLTBL0098.240
1932951364,483368ɦuŋ ŋəŋwaistBokar Lhoba731.1.1.1Western Tani1Sun H 91 ZMYYZMYYC261.510
413661364,483366ɦuŋ◦ŋəŋwaistBokar Lhoba731.1.1.1Western Tani1Sun H 80 MLDSLZO-MLD0
341354m,4831800pa:◦hangneckDarang [Taraon]61.1.2Deng1Anonymous xx TarNEFA-Taraon0
117794m,483503paː◦hangvoice, neckDarang [Taraon]61.1.2Deng1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
39698m,483505pɑ³¹ ŋ̊ŋˌ⁵⁵neckDarang [Taraon]61.1.2Deng1Sun H 80 MLDSLZO-MLD0
349583m,4831818pɑ³¹ŋ̊ŋ⁵⁵necknDarang [Taraon]61.1.2Deng1Huang and Dai 92 TBLTBL0089.220
192631m,483509pɑ³¹ŋ̊ŋ⁵⁵neckDarang [Taraon]61.1.2Deng1Sun H 91 ZMYYZMYYC248.490
39871483590xuŋ⁵⁵neckKaman [Miju]61.1.2Deng1Sun H 80 MLDSLZO-MLD0
3495844831819xuŋ⁵⁵necknKaman [Miju]61.1.2Deng1Huang and Dai 92 TBLTBL0089.230
192656483592xuŋ⁵⁵neckKaman [Miju]61.1.2Deng1Sun H 91 ZMYYZMYYC248.480
39872483,359590xuŋ⁵⁵ dɑ̆k⁵⁵neckKaman [Miju]61.1.2Deng1Sun H 80 MLDSLZO-MLD0
5009474831920hŋooŋNECK / COLLAR*Chin81.2Kuki-Chin1VanBik 09 PKCKVB-PKC9160
117835483,3361455hŋü-gɔnneckChinbok81.2Kuki-Chin1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
162109479,4831535lə̆ˋhɤn⁵neckThanphum81.2Kuki-Chin1Luce 85GHL-PPBN.440
3426224831802ngongneckKuki-Chin681.2.1.1Northern Chin1Haokip 98Qbp-KC4.10
4460924831927ngawngneckSizang681.2.1.1Northern Chin1VanBik 09 PKCKVB-PKC9160
4460914831926ngóongneckThado681.2.1.1Northern Chin1VanBik 09 PKCKVB-PKC9160
2930304831509ŋòŋneckThado681.2.1.1Northern Chin1Thirumalai 72THI1972390
3279974831794-ŋɔːŋnecknTiddim681.2.1.1Northern Chin1Henderson 65 TidCEJAH-TC0
1178034831593-ŋɔːŋneckTiddim681.2.1.1Northern Chin1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
4460904831925ngoːng²neckTiddim681.2.1.1Northern Chin1VanBik 09 PKCKVB-PKC9160
3148214831778ngoːng²neckTiddim681.2.1.1Northern Chin1Bhaskararao 96 CDBPB-CLDB13020
1178044831593ŋɔŋneckTiddim681.2.1.1Northern Chin1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
1619864831592ŋɔːŋ¹neckTiddim681.2.1.1Northern Chin1Luce 85GHL-PPBN.440
446093712,4831928kut hngawngwristCho (Mindat)691.2.1.2Southern Plains Chin1VanBik 09 PKCKVB-PKC9160
117834p,483793ka-neuŋneckKhumi691.2.1.2Southern Plains Chin1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
449842p,4831959kᵊ◦nɛᶺŋneckKhumi691.2.1.2Southern Plains Chin1So-Hartmann 88 ChinHSH-SCL810
162113p,483221kə̆ nɛaᴜ̃⁴neckKhumi (Ahraing)691.2.1.2Southern Plains Chin1Luce 85GHL-PPBN.440
4495644831958ŋ̩xɔːnneckMatu691.2.1.2Southern Plains Chin1So-Hartmann 88 ChinHSH-SCL810
1621084831035χɔn¹neckMatupi691.2.1.2Southern Plains Chin1Luce 85GHL-PPBN.440
1621124831633hŋ³neckWomatu691.2.1.2Southern Plains Chin1Luce 85GHL-PPBN.440
161988483792hŋɔːŋ³neckKhualsim701.2.2Central Chin1Luce 85GHL-PPBN.440
4460874831947hŋôoŋneckLai (Hakha)701.2.2Central Chin1VanBik 09 PKCKVB-PKC9160
4460884831923hŋǒoŋneckLai (Falam)701.2.2Central Chin1VanBik 09 PKCKVB-PKC9160
117833483860hŋoŋneckLai (Hakha)701.2.2Central Chin1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
161989483620hŋɔŋ⁵neckLai (Hakha)701.2.2Central Chin1Luce 85GHL-PPBN.440
117800483978hngôngneckLushai [Mizo]701.2.2Central Chin1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
161987483977hŋɔːŋ¹neckLushai [Mizo]701.2.2Central Chin1Luce 85GHL-PPBN.440
166336483976nghâwngneckLushai [Mizo]701.2.2Central Chin1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
117801483978nghawngneckLushai [Mizo]701.2.2Central Chin1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
4460894831924ngháwngneck, the collarnLushai [Mizo]701.2.2Central Chin1VanBik 09 PKCKVB-PKC9160
3148204831779nghawngneckLushai [Mizo]701.2.2Central Chin1Bhaskararao 96 CDBPB-CLDB13020
118219483,1852978nghawng-puargoiterLushai [Mizo]701.2.2Central Chin1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
118220483,1852978ong-puargoiterLushai [Mizo]701.2.2Central Chin1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
1619854831638ŋɔːŋ³neckXongsai711.2.3Maraic1Luce 85GHL-PPBN.440
1178164831701ŋinneckZotung711.2.3Maraic1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
166316483,4981019ngak◦samneckMaring111.3“Naga” Areal Group0Marrison 67 NagaGEM-CNL0
171418483486ngümthroatChokri651.3.2Angami-Pochuri Group1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
166314p,4831017ko◦ngoneckMao651.3.2Angami-Pochuri Group1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
171422p,4831017ko◦ngothroatMao651.3.2Angami-Pochuri Group1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
166337483,4981041ngak◦samneckMeithei131.4Meithei1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
117807483,4981042ngak◦samneckMeithei131.4Meithei1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
10509483,500,m,8221040ŋuŋ◦sit u◦toŋwindpipe / tracheaMeithei131.4Meithei1Singh 91 MeiQCYS-Meithei4.2.10
10503483,4981040ŋək◦səmneck / throatMeithei131.4Meithei1Singh 91 MeiQCYS-Meithei40
10505483,4981040ŋək◦səmneckMeithei131.4Meithei1Singh 91 MeiQCYS-Meithei4.10
10507483,498,m1040ŋək◦səm mərinape of neckMeithei131.4Meithei1Singh 91 MeiQCYS-Meithei4.1.30
1178104831123ngongneckMru151.6Mru1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
166307483429ngamneckChang851.7.2.2Konyak-Chang1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
338761p,4831788s̱ẖa◦ṅothroatnKanauri202.1.1Western Himalayish0Bailey 11BAI19110
118665p,483732s̱ẖa◦ṅothroat / gullet / esophagusKanauri202.1.1Western Himalayish0Matisoff 87 BPJAM-Ety0
620184831098ngangneckTsangla (Central)222.1.2Bodic1Egli-RodunerSER-HSLT33 40
62020483,p,4791098ngang◦da◦ringnape of the neckTsangla (Central)222.1.2Bodic1Egli-RodunerSER-HSLT33 5b0
62019483,p,4791098ngang◦de◦rengnape of the neckTsangla (Central)222.1.2Bodic1Egli-RodunerSER-HSLT33 5a0
421924831086ŋaŋneckTsangla (Motuo)222.1.2Bodic1Sun H 80 MLDSLZO-MLD0
1926114831088ŋaŋneckTsangla (Motuo)222.1.2Bodic1Sun H 91 ZMYYZMYYC248.70
392664831085ŋaŋ¹³neckTsangla (Motuo)222.1.2Bodic1Zhang Jichuan 86JZ-CLMenba0
42193483,2551086ŋaŋ◦ziŋneckTsangla (Motuo)222.1.2Bodic1Sun H 80 MLDSLZO-MLD0
394304831089ŋaŋneckTsangla (Tilang)222.1.2Bodic1Zhang Jichuan 86JZ-CLMenba0
3495684831851ŋaŋnecknMotuo Menba222.1.2Bodic1Huang and Dai 92 TBLTBL0089.070
176904831491ngwəthroat / gullet / pharynxTangut [Xixia]333.1Tangut1Dai 89 XixiDQ-Xixia4.20
40381483,479628ŋɤ³¹ lɤ⁵⁵neckHani (Caiyuan)486.1.2.3Southern Loloish1Li Yongsui 86 HaniJZ-Hani0
192647483,479418ŋɤ³¹lɤ⁵⁵neckHani (Caiyuan)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC248.300
308527m,4831235pàt ŋɔ̄nhang on neckPa-O507Karenic1Solnit 89 PaODBS-PaO0
3070964831235ŋɔ̄nneckPa-O507Karenic1Solnit 89 PaODBS-PaO0
309185483,m1235ŋɔ̄ŋ ʔɔ́ʔneck, back ofPa-O507Karenic1Solnit 89 PaODBS-PaO0
574084831242ŋənneckPa-O507Karenic1Jones 61RBJ-KLS3990
19193483312ŋœ³throat / collarBai (Dali)518Bai1Dell 81FD-Baipp.150-1690
19195483,m312ŋœ³ pʰiœ¹throat / collarBai (Dali)518Bai1Dell 81FD-Baipp.150-1690
19194483312ŋœ⁴throat / collarBai (Dali)518Bai1Dell 81FD-Baipp.150-1690