1.0 The Body > 1.4 Torso > 1.4.9 Loins/Groin > 1.4.9.2 Hips/Pelvis/Haunches

#404 PTB *(p/b)waŋ HIPS / BUTTOCKS / TAIL / ANUS

This root seems to be quite distinct from #2151 PTB *s‑baŋ DUNG, although WB phaŋ ‘anus’ was cited in connection with the latter in HPTB:264.

rnanalysislgidreflexglossgfnlanguagegrpidgrpnogrpgeneticcitationsrcabbrsrcidrn
114704p,404189în-bokbuttockPadam-Mishing [Abor-Miri]741.1.1.2Eastern Tani1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
114702p,404189ta-pongbuttockPadam-Mishing [Abor-Miri]741.1.1.2Eastern Tani1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
129066p,400,404661e⁵⁵pi⁵⁵pu⁵⁵buttocksIdu61.1.2Deng1Sun H 91 IduQSHK-Idu5.10.10
129065p,400,404661e⁵⁵pi⁵⁵pu⁵⁵haunches (of animal)Idu61.1.2Deng1Sun H 91 IduQSHK-Idu5.8.30
193371p,400,404662e⁵⁵pi⁵⁵pu⁵⁵buttocksIdu61.1.2Deng1Sun H 91 ZMYYZMYYC262.500
35389p,400,404659i◦pĩ◦pũbuttocksIdu61.1.2Deng1Pulu 78JP-Idu0
48475p,400,404660i◦pi◦pũbuttocksIdu61.1.2Deng1Anonymous 62 IduNEFA-PBI0
1659113357,4041019ling◦bonghipMaring111.3“Naga” Areal Group0Marrison 67 NagaGEM-CNL0
47201m,4041063lum◦bónganus / rectumMikir [Karbi]141.5Mikir [Karbi]1Grüssner 79 BPKHG-MikirQ1890
470583337,3324,4041063mí-lum◦bóngbuttocksMikir [Karbi]141.5Mikir [Karbi]1Grüssner 79 BPKHG-MikirQ1700
1147173337,3324,4041064mi◦lum◦bongbuttock / haunchMikir [Karbi]141.5Mikir [Karbi]1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
171410375,404531ya◦phongthighDimasa801.7.1.1Bodo1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
114683404,2841568h̥poṅ-t'sosbuttockTibetan (Written)242.1.2.1Tibetan1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
1146844041568h̥poṅsbuttockTibetan (Written)242.1.2.1Tibetan1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
114158404894pán̊waistLepcha212.1.3Lepcha1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
114688m,404,410913se◦boŋ◦bābuttockLimbu312.3.1Eastern Kiranti1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
1321294041493phon¹bosomTangut [Xixia]333.1Tangut1Sofronov 97MVS-Grin0
128880398,404594bo³³ bo⁵³buttocksGuiqiong343.2Qiangic1Sun H 91 GuiQSHK-GuiqQ 1
128923398,404594bo³³ bo⁵³haunchesGuiqiong343.2Qiangic1Sun H 91 GuiQSHK-GuiqQ0
193329398,404595bo³³ bo⁵³buttocksGuiqiong343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC262.170
130648p,404,m,m618tə◦χpon ʁo◦rmalaprGyalrong (NW)783.3.1rGyalrong1Sun H 91 rNWSHK-rGNWQ1.80
1272113332,4041611le²¹ pʰũ³⁵tail (of animal)Tujia415Tujia1Chen 86 TuBQCK-TujBQ5.10.30
433583332,4041616le²¹ pʰũ³⁵tailTujia (Northern)415Tujia1Tian 86JZ-Tujia0
4569203332,4041966lie3pong2tailn.Tujia (Northern)415Tujia1Brassett 04 TujiaPCB-Tujia0
3589713332,4041847lie²¹phoŋ³⁵tailnTujia415Tujia1Huang and Dai 92 TBLTBL0267.490
1890303332,4041615lie²¹phoŋ³⁵tailTujia415Tujia1Sun H 91 ZMYYZMYYC177.380
4540373332,4041967lie³pong²tailTujia (Northern)415Tujia1Brassett 06 TujiaBBL-TL3.20
13139215,404370tʃʰauʔ⁵⁵ pauŋ⁵⁵buttocksBola446.1.1Burmish1Dai 89 BolaDQ-Bola1220
114767404396phaŋanusBurmese (Written)446.1.1Burmish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
438230404406phaŋanusBurmese (Written)446.1.1Burmish1Benedict 76 WBurPKB-WBRD0
171409404392poṅthighBurmese (Written)446.1.1Burmish1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
119020404396poŋthighBurmese (Written)446.1.1Burmish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
438517404406poŋthighBurmese (Written)446.1.1Burmish1Benedict 76 WBurPKB-WBRD0
114186404,m396poŋ-khyangroinBurmese (Written)446.1.1Burmish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
119056404,m396poŋ-rûithighBurmese (Written)446.1.1Burmish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
119062404,232396poŋ-rûithigh boneBurmese (Written)446.1.1Burmish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
164863404393poŋ³thigh / buttocksBurmese (Written)446.1.1Burmish1Luce 85GHL-PPBX.1340
3501584041822pɔŋ²thighnBurmese (Written)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL0100.260
438518p,404406ə-poŋthigh; side of doorBurmese (Written)446.1.1Burmish1Benedict 76 WBurPKB-WBRD0
119021p,404396ʔə◦poŋthighBurmese (Written)446.1.1Burmish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
234325p,404653ă◦pɔ́ŋthighHpun (Northern)446.1.1Burmish1Henderson 86 HpunEJAH-Hpun0
233893p,404,m,404,217653ă◦pɔ́ŋ cà; pɔŋ ceʔgroinHpun (Northern)446.1.1Burmish1Henderson 86 HpunEJAH-Hpun0
15553225,404,m886ta̱ŋ⁵⁵ pou⁵⁵ ʃo⁵⁵rumpLashi446.1.1Burmish1Dai 89 LashDQ-Lashi5.100
452561p,4041965ə◦pɔŋthighMarma446.1.1Burmish1Huziwara 08 SakHK-Sak42-110
15299225,404,m1024tɔ̃⁵⁵ puk⁵⁵ ʃɔ³⁵rumpMaru [Langsu]446.1.1Burmish1Dai 89 LangDQ-Langsu5.100
15396577,4041024tʃhauk⁵⁵ puŋ⁵⁵anus / rectumMaru [Langsu]446.1.1Burmish1Dai 89 LangDQ-Langsu9.120
15296215,4041024tʃhauʔ⁵⁵ pau³¹hipsMaru [Langsu]446.1.1Burmish1Dai 89 LangDQ-Langsu5.8.10
15966404,4041218bõ³⁵ bõ³⁵thighNusu (Central/Zhizhiluo)466.1.2.1Northern Loloish1Dai 89 NusADQ-NusuA123.0
162194041216boŋ³³thighNusu (Central)466.1.2.1Northern Loloish1Dai 89 NusBDQ-NusuB123.0
3501664041831boŋ³³thighnNusu (Central)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0100.340
474301288,404216mɑ⁵⁵ po²²buttocksAhi476.1.2.2Central Loloish1Luo 90LMZ-AhiQ5.10.10
171231288,4041366mæ⁵⁵ pu³³buttocksSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Wu 84WAH-Sani33.20
1318761288,4041379mɛ⁵⁵pu³³buttocksSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Wu 84YHJC-Sani0
51268404,m344pɔ́ŋ◦túthighBisu486.1.2.3Southern Loloish1Beaudouin 88 BisuPB-Bisu150
1274525450,404,m,m1290ã◦pũ⁵⁵ co◦ca³¹groin / loins / hipsCôông [Phunoi]486.1.2.3Southern Loloish1Ferlus 91MF-PhnQ1.100
2360855450,4041284ʔã́ ponthighCôông [Phunoi]486.1.2.3Southern Loloish1Bradley 79 PLoDB-PLolo0
1500875450,4041362aŋ³³ poŋ⁵⁵thighSangkong486.1.2.3Southern Loloish1Li Yongsui 91 SangLYS-Sangkon0
172932404,m1618phùŋ◦bǎlǎŋthighUgong486.1.2.3Southern Loloish1Bradley 93 UgoDB-Ugong6.2.10
172933404,m1618phùŋ◦bàlǎŋwú/ᴜthigh bone / femurUgong486.1.2.3Southern Loloish1Bradley 93 UgoDB-Ugong6.2.1.10

^ 1.
It is not clear which of the two syllables descends from the present root, or whether some type of reduplication is involved.