1.0 The Body > 1.3 Mouth and Throat > 1.3.4 Tooth > 1.3.4.2 Molar

#1622 PTB *pwi(y)-n FEMALE / MOTHER / BIG / MOLAR

rnanalysislgidreflexglossgfnlanguagegrpidgrpnogrpgeneticcitationsrcabbrsrcidrn
198291622174pwi(y)female*Tibeto-Burman20.1Tibeto-Burman (previously published reconstructions)0Chou 72ACST566i-j0
721201622182pwi(y)female*Tibeto-Burman20.1Tibeto-Burman (previously published reconstructions)0Benedict 72 STCSTC1710
52923116222032pwi(y)-|nfemale (human or animal)*Tibeto-Burman20.1Tibeto-Burman (previously published reconstructions)0Mortensen 12 TkDRM-Tk0
51570516222012pwi(y)-|nfemale (human or animal)*Tibeto-Burman20.1Tibeto-Burman (previously published reconstructions)0Matisoff 03 HPTBJAM-HPTB6080
119765632,1622978ha-puimolarLushai [Mizo]701.2.2Central Chin1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
702331622984puifemaleLushai [Mizo]701.2.2Central Chin1Benedict 72 STCSTC1710
119764p,632,m,1622871(a-)ha-ka-pimolarLakher [Mara]711.2.3Maraic1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
131539632,1622805hə◦puimolarKom Rem721.2.4“Old Kuki”0Toba 91 KRQT-KomRQ3.10.20
131541632,1622805hə◦puitooth (wisdom)Kom Rem721.2.4“Old Kuki”0Toba 91 KRQT-KomRQ3.10.40
62173016222247-puʔ³leader, head, main / female with children (mothermorph)suf.Lotha Naga631.3.1Central Naga (Ao Group)1Bruhn 14 SuppCNDWB-CNSD0
621732p,m,1622,s2247e¹-ran³-pu◦iʔ²main authorn.Lotha Naga631.3.1Central Naga (Ao Group)1Bruhn 14 SuppCNDWB-CNSD0
6203581600,16222231han¹-puʔ³mother henn.Lotha Naga631.3.1Central Naga (Ao Group)1Bruhn 14 PCNDWB-PCNIII.1650
621678320,16222247joŋ³-puʔ³thumbn.Lotha Naga631.3.1Central Naga (Ao Group)1Bruhn 14 SuppCNDWB-CNSD 1
621805m,1622,s2247ki¹-pu³-iʔ³owner of housen.Lotha Naga631.3.1Central Naga (Ao Group)1Bruhn 14 SuppCNDWB-CNSD0
621638m,m,16222247maŋ³sə³-puʔ³mother cown.Lotha Naga631.3.1Central Naga (Ao Group)1Bruhn 14 SuppCNDWB-CNSD0
621525p,16222247o¹-puʔ³mothern.Lotha Naga631.3.1Central Naga (Ao Group)1Bruhn 14 SuppCNDWB-CNSD0
621702m,1622,m2247som¹pu³roʔ³woman (old)n.Lotha Naga631.3.1Central Naga (Ao Group)1Bruhn 14 SuppCNDWB-CNSD 2
254576m,1622963ora◦pvuhusbandLotha Naga631.3.1Central Naga (Ao Group)1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
254615p,1622963o◦pvümotherLotha Naga631.3.1Central Naga (Ao Group)1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
254038p,1622,m963o◦pvu◦ramauntLotha Naga631.3.1Central Naga (Ao Group)1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
316509m,1622,m961sōm◦pú◦ròwoman (old)Lotha Naga631.3.1Central Naga (Ao Group)1Acharya 75ACH19750
172761320,1622963ying◦pvuthumbLotha Naga631.3.1Central Naga (Ao Group)1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
254988m,16221196nu'u◦pfüwifeNtenyi651.3.2Angami-Pochuri Group1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
254987p,16221196u◦pfüwifeNtenyi651.3.2Angami-Pochuri Group1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
254992m,16221382ani◦pvuwifeSema [Sumi]651.3.2Angami-Pochuri Group1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
254977m,1622906akhen◦puiwifeLiangmei641.3.3Zeme Group1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
3111921622,m906pui◦maiwomannLiangmei641.3.3Zeme Group1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
311201m,16221347mei◦puiwomannRongmei / Nruanghmei641.3.3Zeme Group1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
234551m,m,16221348əlau na pùigirlRongmei / Nruanghmei641.3.3Zeme Group1Matisoff 94 RongJAM-Rong0
254997p,16221694he◦puiwifeZeme641.3.3Zeme Group1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
3112181622,16181694mpui◦miwomannZeme641.3.3Zeme Group1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
3111991002,16221137mi◦puiwomannMzieme641.3.3Zeme Group1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
255084m,16221137rüleibe◦puiyoung womanMzieme641.3.3Zeme Group1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
47004632,m,16221063só-mùn-pīmolarMikir [Karbi]141.5Mikir [Karbi]1Grüssner 79 BPKHG-MikirQ2100
120069632,m,16221123so◦mun◦piback toothMru151.6Mru1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
70235m,1622,m,1622685śə◦wi ⪤ śə◦yifemaleJingpho371.7.3.1Jingpho1Benedict 72 STCSTC1710
702341622,1622685wi⪤yifemaleJingpho371.7.3.1Jingpho1Benedict 72 STCSTC1710
119078695,1619,1622832làʔ-ma-pə̄thumbLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
1694661622,1622481bʼi̯ən/bʼi̯ĕn:female of animalsChinese (Old/Mid)539.0.1Old Chinese0Karlgren 57 GSRGSR566i-j0
1694671622,1622481bʼi̯ər/bʼji:female of animalsChinese (Old/Mid)539.0.1Old Chinese0Karlgren 57 GSRGSR566i-j0
16996216221007pʼinfemale of animalsChinese (Mandarin)559.0.3Modern Chinese0Karlgren 57 GSRGSR566i-j0

Chinese comparandum

牝 OC *bʼi̯ən~bʼi̯ər, GSR #566-j ‘female of animals’; Schuessler 2007: *bi(n)ʔ; B & S 2011: *birʔ {[b]irʔ}(dial. ‑r › ‑j); Mand. pìn.


^ 1.
[Source note] digit-main
^ 2.
[Source note] be.old([son])-FNOM-suf. ?