9.0 Shape, Size, Color, Measure, Number, Time, Space > 9.4 Colors

#1235 PTB *plu WHITE / SILVER / MONEY

Reconstructed mesoroots below:
rnanalysislgidreflexglossgfnlanguagegrpidgrpnogrpgeneticcitationsrcabbrsrcidrn
51564512352012pluwhite / silver / money*Tibeto-Burman20.1Tibeto-Burman (previously published reconstructions)0Matisoff 03 HPTBJAM-HPTB6070
32449m,1235676gùm-phròwhite / silverJingpho371.7.3.1Jingpho1Matisoff 74 TJLBJAM-TJLB380
2552461235669hprawwhiteJingpho371.7.3.1Jingpho1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
1184861235,m,m671hpraw-nawn-jəhkusemen (poet. white worthy fluidJingpho371.7.3.1Jingpho1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
190539m,1235690khʒaŋ³¹phʒo³¹cabbage (Chinese)Jingpho371.7.3.1Jingpho1Sun H 91 ZMYYZMYYC207.470
334128m,1235679khɹaŋ³¹phɹo³¹Chinese cabbageJingpho371.7.3.1Jingpho1Liu 84JZ-Jingpo0
347649m,12351814kum³¹phʒo³¹silvernJingpho371.7.3.1Jingpho1Huang and Dai 92 TBLTBL0052.190
181818m,1235690kum³¹phʒo³¹silverJingpho371.7.3.1Jingpho1Sun H 91 ZMYYZMYYC36.470
333983m,1235679kum³¹phɹo³¹silverJingpho371.7.3.1Jingpho1Liu 84JZ-Jingpo0
259784m,1235669kum◦hprawsilverJingpho371.7.3.1Jingpho1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
115362682,1235671myìʔ-hpràwwhite of eyeJingpho371.7.3.1Jingpho1Matisoff 87 BPJAM-Ety0
322621235,s676phrò◦ŋwhiteJingpho371.7.3.1Jingpho1Matisoff 74 TJLBJAM-TJLB1000
39684812351814phʒo³¹whiteJingpho371.7.3.1Jingpho1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.190
2228221235690phʒo³¹whiteJingpho371.7.3.1Jingpho1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.470
3347181235679phɹo³¹whiteJingpho371.7.3.1Jingpho1Liu 84JZ-Jingpo0
45228712351964phrowhiteviSak401.7.3.2Asakian1Huziwara 08 SakHK-Sak3370
2228081235,m1147phu⁵⁵lu⁵⁵whiteNamuyi343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.190
3968751235,m1844phu⁵³lu³¹whiteNamuyi343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.460
50935712351996phéwhiteQiang (Longxi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang14530
37559681,12351316nə◦ph[ɸ]iʴwhite of the eyeQiang (Mawo)343.2Qiangic1Sun J 86 MawoJS-Mawo0
129152681,12351319nə◦ɸiwhite of eyeQiang (Mawo)343.2Qiangic1Sun H 91 MawQSHK-MawoQ3.4.2.30
22282812351320phiwhiteQiang (Mawo)343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.80
39683712351852phɹɪʂwhiteQiang (Mawo)343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.080
506282m,12351997bú-pʂìhail [m-white?]n.Qiang (Mianchi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang150
5078611269,12351997ló-pʂìflint, stone for fire [stone-white]Qiang (Mianchi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang7460
50935612351997pʂíwhiteQiang (Mianchi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang14530
507139m,12351997tì-pʂìpanda [bear-white]Qiang (Mianchi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang387.10
22283412351409phu³³whiteXumi343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.200
3970981235,m,m1812phu³³tu³³tu⁵⁵greyXumi343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL1011.170
3968461235,m,m1812phu³³tɕi³³tɕi⁵⁵whiteXumi343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.170
396880m,12351807gɛ phruwhiteDaofu353.3rGyalrongic1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.120
129544682,1235558mau pʰʂuwhite of eyeErgong (Danba)353.3rGyalrongic1Sun H 91 ErDQSHK-ErgDQ3.4.2.30
128390682,1235560meɣ⁵³ ptʂʰu³³white of eyeErgong (Northern)353.3rGyalrongic1Sun H 91 ErNQSHK-ErgNQ3.4.2.30
13540682,1235559mɑu phruwhite of eyeErgong (Daofu)353.3rGyalrongic1Dai 89 DaofDQ-Daofu3.4.2.30
3968411235,12351807phru phruwhiteDaofu353.3rGyalrongic1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.120
3036731235,1235650phru-phruwhiteHorpa353.3rGyalrongic1Benedict 72 STCSTC61n1940
2228311235,1235557phʂɯ phʂuwhiteErgong (Danba)353.3rGyalrongic1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.140
5803251235,12352191'pʰru◦pʰruwhiterGyalrong (Rangtang Zongke)783.3.1rGyalrong1Nagano 2013 rGyDBYN-RGLD16320
57951012352189pʰruwhiterGyalrong (Rangtang Puxicun)783.3.1rGyalrong1Nagano 2013 rGyDBYN-RGLD16320
5516491235,12352130pʰru◦pʰruwhiterGyalrong (Ganzi Danba Bawang)783.3.1rGyalrong1Nagano 2013 rGyDBYN-RGLD16320
5541431235,12352136pʰru◦pʰruwhiterGyalrong (Ganzi Daofu Jiasikong kharjiacun)783.3.1rGyalrong1Nagano 2013 rGyDBYN-RGLD16320
5549691235,12352138pʰru◦pʰruwhiterGyalrong (Ganzi Daofu Xianshuizhen)783.3.1rGyalrong1Nagano 2013 rGyDBYN-RGLD16320
5524801235,12352132pʰrə◦'pʰrəwhiterGyalrong (Ganzi Danba Dandong)783.3.1rGyalrong1Nagano 2013 rGyDBYN-RGLD16320
5533201235,12352134pʰɹu◦ˈpʰɹuʔwhiterGyalrong (Ganzi Danba Niega Jiaju)783.3.1rGyalrong1Nagano 2013 rGyDBYN-RGLD16320
5520641235,12352131'pʰrə◦pʰrəwhiterGyalrong (Ganzi Danba Bianer)783.3.1rGyalrong1Nagano 2013 rGyDBYN-RGLD16320
51564612352011plu¹white / silver / money*Lolo-Burmese426.1Lolo-Burmese1Matisoff 03 HPTBJAM-HPTB6070
308511235143plu¹white / silver / money*Lolo-Burmese426.1Lolo-Burmese1Matisoff 78 MLBMJAM-MLBM230
288317p,1235201ɑ³¹phu⁵⁵whiteAchang (Lianghe)446.1.1Burmish1Dai 85 AcJZJZ-Achang0
287790m,1235201ɑŋ³¹phuʔ⁵⁵Chinese cabbageAchang (Lianghe)446.1.1Burmish1Dai 85 AcJZJZ-Achang0
39685712351824phʐo⁵⁵whiteAchang (Longchuan)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.280
2228191235200phʐo⁵⁵whiteAchang (Longchuan)446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.410
286965m,1235207aŋ⁵⁵phu⁵¹Chinese cabbageAchang (Luxi)446.1.1Burmish1Dai 85 AcJZJZ-Achang0
2874931235207phu³⁵whiteAchang (Luxi)446.1.1Burmish1Dai 85 AcJZJZ-Achang0
39685812351825phʐu⁵⁵whiteAchang (Xiandao)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.290
17361681,1235209ɲɔʔ⁵⁵ pʰʐu⁵⁵eye whiteAchang (Xiandao)446.1.1Burmish1Dai 89 XianDQ-Xiandao101.10
39686112351829phju⁵⁵whiteBola (Luxi)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.320
39685612351823phju²²whiteBurmese (Rangoon)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.270
3667301606,5494,12351823tɕɛʔ⁴tθũ²²phju²²garlicnBurmese (Rangoon)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL0424.270
22284412351428phju²²whiteBurmese (Spoken Rangoon)446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.400
1907141606,5494,12351428tɕɛʔ⁴⁴tθũ²²phju²²garlicBurmese (Spoken Rangoon)446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC210.400
2419091606,5494,1235392krak◦swan◦phrūgarlicBurmese (Written)446.1.1Burmish1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
3667291606,5494,12351822krɑk⁴◦tθon²◦phru²garlicnBurmese (Written)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL0424.260
1906881606,5494,1235411krɑk◦thon²◦phru²garlicBurmese (Written)446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC210.390
440957m,1235406mî-phrupure silverBurmese (Written)446.1.1Burmish1Benedict 76 WBurPKB-WBRD0
62212212352254phluwhiteBurmese (Inscriptional)446.1.1Burmish1Benedict 72 STCSTC41n134, 60n1940
3036711235409phluwhiteBurmese (Written)446.1.1Burmish1Benedict 72 STCSTC60n1940
3034571235409phlu / phruwhiteBurmese (Written)446.1.1Burmish1Benedict 72 STCSTC41n1340
2552441235392phrūwhiteBurmese (Written)446.1.1Burmish1Marrison 67 NagaGEM-CNL0
1333161235394phruwhiteBurmese (Written)446.1.1Burmish1Hansson 89 AHKPILH-PL1650
324501235401phruwhite / silverBurmese (Written)446.1.1Burmish1Matisoff 74 TJLBJAM-TJLB380
4405971235406phruwhiteBurmese (Written)446.1.1Burmish1Benedict 76 WBurPKB-WBRD0
39685512351822phru²whiteBurmese (Written)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.260
2228181235411phru²whiteBurmese (Written)446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.390
4412361235406phwêvery whiteBurmese (Written)446.1.1Burmish1Benedict 76 WBurPKB-WBRD0
305921235399pʰruwhite / silver / moneyBurmese (Written)446.1.1Burmish1Matisoff 78 MLBMJAM-MLBM230
234404p,1235653ă phyúʔ, phyúʔwhiteHpun (Northern)446.1.1Burmish1Henderson 86 HpunEJAH-Hpun0
233862m,m,5494,1235653kʃ̆wè, kă◦ʃwè phyú (=wgarlic / onion (cf. WHITE)Hpun (Northern)446.1.1Burmish1Henderson 86 HpunEJAH-Hpun0
39686012351828phju³¹whiteLangsu (Luxi)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.310
15461681,1235886mjɔʔ³¹ phju:³³white of eyeLashi446.1.1Burmish1Dai 89 LashDQ-Lashi3.4.2.30
39686212351830phjuː³³whiteLeqi (Luxi)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.330
452473m,12351965chaiŋbaŋ◦phruwhite hairMarma446.1.1Burmish1Huziwara 08 SakHK-Sak1-1a0
4526561606,5494,12351965kraʔ◦θwaiŋ◦phrugarlicMarma446.1.1Burmish1Huziwara 08 SakHK-Sak73-1a0
45326612351965phruwhiteviMarma446.1.1Burmish1Huziwara 08 SakHK-Sak3370
15207681,1235,m1024mjɔ³¹ phju³¹ tʃik⁵⁵white of eyeMaru [Langsu]446.1.1Burmish1Dai 89 LangDQ-Langsu3.4.2.30
22282012351034phju³¹whiteMaru [Langsu]446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.430
190537m,12351034ɔ̱̃³⁵phju³¹cabbage (Chinese)Maru [Langsu]446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC207.430
190562m,12351693aŋ²¹phju⁵¹cabbage (Chinese)Atsi [Zaiwa]446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC207.420
39685912351827phju⁵¹whiteAtsi [Zaiwa]446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.300
22284512351693phju⁵¹whiteAtsi [Zaiwa]446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.420
113721235152plu¹silver*Loloish456.1.2Loloish1Bradley 79 PLoDB-PLolo401A0
119171235152plu¹white*Loloish456.1.2Loloish1Bradley 79 PLoDB-PLolo5070
1333151235153plu¹white*Loloish456.1.2Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1650
15711681,1235958me̱⁴⁴ phv̩³³white of eyeLolopho456.1.2Loloish1Dai 89 LoloDQ-Lolopho3.4.2.30
2924671235879silver / whiteLalo466.1.2.1Northern Loloish1Björverud 94SB-Lalo0
9300681,1235878ʔmɪ̱³³ fu̪⁵⁵white of eyeLalo466.1.2.1Northern Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.4.2.30
296297681,1235904me̱³³phu³³white of eyeLipho466.1.2.1Northern Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.4.2.30
335936m,12351220ɣɔ̃⁵⁵phɹu⁵⁵Chinese cabbageNusu (Southern)466.1.2.1Northern Loloish1Sun J 86 NusuJZ-Nusu0
18180712351662ʈho³³silverYi (Mile)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC36.250
18183312351663thu²¹silverYi (Mojiang)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC36.260
18183212351664phiu³³silverYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC36.240
22283612351664phiu³³whiteYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.240
34766712351834phyo³³silvernYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0052.370
39686612351834phyo³³whiteYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.370
190553m,m,12351664ɣᴀ²¹phi³³phiu³³cabbage (Chinese)Yi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC207.240
18180612351666fu⁵⁵silverYi (Nanjian)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC36.230
34766612351833fu̪⁵⁵silvernYi (Weishan)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0052.360
34766812351835ʈhv̩³³silvernYi (Wuding)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0052.380
34768212351832thu³³silvernYi (Xide)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0052.350
396873p,12351842a³³phro⁴⁴whiteJinuo476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.440
222841p,1235696a³³phɹo³³whiteJinuo476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.340
366747m,12351842ko⁴⁴phrə³³garlicnJinuo476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0424.440
300901m,1235700ko⁴⁴phɹə⁴⁴garlicJinuo (Youle)476.1.2.2Central Loloish1Gai 86JZ-Jinuo0
34767412351842phru⁴²silvernJinuo476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0052.440
1818371235696phɹu³¹silverJinuo476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC36.340
3007251235700phɹu⁴²silverJinuo (Youle)476.1.2.2Central Loloish1Gai 86JZ-Jinuo0
301495p,1235,m700ɑ³³phɹu⁴⁴lu⁴⁴whiteJinuo (Youle)476.1.2.2Central Loloish1Gai 86JZ-Jinuo0
47693912351969phv33whiteKucong476.1.2.2Central Loloish1Dai 09 KucongDC-Kucong0
47651612351969phv33silverKucong476.1.2.2Central Loloish1Dai 09 KucongDC-Kucong0
594875494,1235843śū-phuonionLahu476.1.2.2Central Loloish1LaPolla 87RJL-DPTB990
594885494,1235,1415843śū-phu-nùgarlicLahu476.1.2.2Central Loloish1LaPolla 87RJL-DPTB99 1
34767312351841phu³³silvernLahu (Lancang)476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0052.430
39687212351841phu³³whiteLahu (Lancang)476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.430
324511235838phuwhite / silverLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 74 TJLBJAM-TJLB380
1818111235851phu³³silverLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC36.330
2228151235851phu³⁵whiteLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.330
305941235835pʰuwhite / silver / moneyLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 78 MLBMJAM-MLBM230
1905325778,5376,1235851ɣɔ⁵³tsᴀ³⁵phu³³cabbage (Chinese)Lahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC207.330
3027551235856phv̩¹whiteLahu (Yellow)476.1.2.2Central Loloish1Chang 86JZ-Lahu0
3019461235856phv̩¹silverLahu (Yellow)476.1.2.2Central Loloish1Chang 86JZ-Lahu0
2858311235,m943(hpu⁴)-du⁵mine (silver)n.Lisu (Central)476.1.2.2Central Loloish1Fraser 22JF-HLL0
272586m,1235946bɤ³³phu³³white sunLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2822682219,1235946dzø⁴⁴phu³³white eagleLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
273679m,1235946dɔʔ²¹phu³³white kusnezoff monkshoodLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
282562m,m,1235944dʑøʔ²¹lɔ³³phu³³white flint (quartzite)Lisu (Central)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
276323m,m,1235946dʑɤʔ²¹lɔ³³phu³³white flint (quartzite)Lisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2867291235943hpu⁴whiteLisu (Central)476.1.2.2Central Loloish1Fraser 22JF-HLL0
2858451235943hpu⁴money (silver)Lisu (Central)476.1.2.2Central Loloish1Fraser 22JF-HLL0
2863431235943hpu⁴silverLisu (Central)476.1.2.2Central Loloish1Fraser 22JF-HLL0
275991m,1235,m946hwa²¹phu³³ʃɿ²¹White raceLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2756862652,1235946hɤ³³phu³³white louseLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
281856m,m,1235946ji³⁵khwa²¹ phu³³white wormwoodLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
274498m,1235946ji⁵⁵phu³³whiteVLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2766071764,1235946khɤ²¹phu³³white dogLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
277106m,1235946la²¹phu³³white oxLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
276854m,1235946la³³phy³³white dogLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
277269m,m,m,1235946li³³ti³³ ma³³phu³³white beadLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2773711269,1235946lɔ³³phu³³white stoneLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2775825664,1235,m946ma³³phu²¹læ³³white hollow-centred bamboo (with long hollow sections)Lisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2782862473,m,1235946mu³³ku⁵⁵phu³³white cloudLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2782461431,1235946mɔ²¹phu³³white horseLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2778631288,1235946mɤ⁵⁵phu³³white tailLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
278465m,1235946na⁵⁵phu³³white long-grain riceLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
190529m,1235942o³¹phu⁴⁴cabbage (Chinese)Lisu476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC207.270
2796911235946phu³³white; clean; plainVLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796601235946phu³³silver; money; currency; cf.phy²¹NLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
34767012351838phu³³silvernLisu476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0052.400
2796611235,p,2684946phu³³a⁵⁵tha²¹silver knifeLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796651235,m946phu³³da³³silver poleLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796671235,m,m946phu³³dɔ³³khu³³silver mineLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796761235,m946phu³³khu⁵⁵silver ingot; shoe-shaped gold or silver ingotLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796921235,m946phu³³le³³clean; whiteLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796931235,m,m946phu³³le³³zaʔ²¹white; clean and white; shining whiteLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796801235,m,m946phu³³li³³ɣɔʔ²¹silver necklaceLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796791235,m,m946phu³³læʔ²¹dʒu⁴⁴silver braceletLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796781235,m,m,m,m946phu³³læʔ²¹ni³³ tu⁵⁵du³³silver ringLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2828461235,m,m,m,m944phu³³læʔ²¹ɲi³³ tu⁵⁵du³³silver ringLisu (Central)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796821235,m,m946phu³³na³³khɔ³⁵silver earringLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796941235,1235,m946phu³³phu³³mu³³purely whiteLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796881235,m,m946phu³³thɔ²¹ɤ²¹silver letter; silver book; silver paperLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796891235,2185946phu³³ve³³silver flowerLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796901235,2185,3496,2185946phu³³ve³³ ʃɿ³³ve³³gold flower and silver flowerLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796831235,m,3496,m946phu³³ɲa⁵⁵ ʃɿ³³ɲa⁵⁵plenty of silver and gold jewelryLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2796861235,m946phu³³ʒɿ⁴⁴silver liquidLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
39686912351838phu̱³³whiteLisu476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.400
1818081235942phu⁴⁴silverLisu476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC36.270
2228121235942phu⁴⁴whiteLisu476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.270
279755m,m,1235946phy²¹lɔ⁴⁴ phu³³white agateLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
279735m,1235946phy²¹phu³³white melonLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
280604230,1235,m946si²¹phu³³lu⁵⁵white blood cellLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
281190m,m,1235946thɔ²¹ɤ²¹ phu³³white paperLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2730362729,1235946tsha²¹phu³³white salt (cf. tsha²¹dʑæʔ²¹)Lisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
273352m,1235946tshɔ³³phu³³albino; White peoplwLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2731401226,1235946tʃhɿʔ²¹phu³³white goatLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
282868m,1235944tɕhø³³phu³³white riceLisu (Central)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
279838m,1235946tɕhɤ³³phu³³white riceLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
276176m,1235946tɕi⁵⁵phu³³white lacquer oilLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
281272m,1235946ve⁵⁵phu³³white jadeLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2812521006,1235946væʔ²¹phu³³white pigLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2813693554,p,m,1235946wa²¹ a³³ le³³ phu³³as white as snowLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2813813554,1235946wa²¹phu³³white snow (cf. tsha²¹phu³³)Lisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
279350m,1235946ɔʔ²¹phu³³Chinese cabbageLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
282829m,m,1235944ɔʔ²¹tɕø³⁵phu³³white threadLisu (Central)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
279381m,m,1235946ɔʔ²¹tɕɤ³⁵phu³³white threadLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
279240m,1235946ɔ⁵⁵phu³³white hairLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
279241m,1235,m946ɔ⁵⁵phu³³pha²¹white-haired old manLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2739781606,301,1235946ɣa³³fu³³phu³³egg whiteLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2740011606,1235946ɣa³³phu³³white chickenLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2747272777,1235946ɣɔ⁴⁴phu³³white bearLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
280073m,m,m,1235946ʒɿ³⁵duʔ²¹ ɔ⁵⁵phu³³white-collared yuhinia, Yuhinia didemata (babbler bird)NLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
17165681,12351366ne³³ ɬu³³white of eyesSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Wu 84WAH-Sani93.130
283793681,12351223ne⁴⁴ɬu³³white of eyeSani [Nyi]476.1.2.2Central Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ3.4.2.30
135513m,1235244jɔ pjhúwhiteAkha (Yunnan)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1650
135520615,1235244khɔ̀ pjhúperspirationAkha (Yunnan)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1660
135938615,1235243khɔ̀-pjhúperspirationAkha (Thai)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2350
1355121235243pjhúwhiteAkha (Thai)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1650
1333171235228pjhúwhiteAkha486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1650
30367212351730-phuluwhiteHani486.1.2.3Southern Loloish1Benedict 72 STCSTC60n1940
135941615,1235633khə̀ phúperspirationHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2350
1818101235510phju⁵⁵silverHani (Dazhai)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC36.310
2228141235,m510phju⁵⁵; ba³³whiteHani (Dazhai)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.310
1355151235633phúwhiteHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1650
34767112351839phju⁵⁵silvernHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0052.410
39687012351839phju⁵⁵whiteHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.410
13332012351299phfúwhiteHani (Pijo)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1650
1818351235418phv̩⁵⁵silverHani (Caiyuan)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC36.300
2228391235418phv̩⁵⁵whiteHani (Caiyuan)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.300
1882612652,1235418se⁵⁵phv̩⁵⁵louseHani (Caiyuan)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC162.300
1358952652,12351299sjhí phulouseHani (Pijo)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2270
135517m,12351299ɔ̀ phfúwhiteHani (Pijo)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1650
134805m,12351299ɔ̀ phfúwhite, lightHani (Pijo)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL500
2998591235630phju⁵⁵silverHani (Gelanghe)486.1.2.3Southern Loloish1Li Yongsui 86 HaniJZ-Hani0
3000015778,1235630ɣɔ³¹phju⁵⁵Chinese cabbageHani (Gelanghe)486.1.2.3Southern Loloish1Li Yongsui 86 HaniJZ-Hani0
1355181235638fv̩⁵⁵whiteHaoni486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1650
22284012351416fv̩⁵⁵whiteHani (Shuikui)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.320
1818361235,m1416fv̩⁵⁵tʃɿ̄³¹silverHani (Shuikui)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC36.320
135521615,1235635koq◦piulperspirationHani (Wordlist)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1660
135940615,1235635koq◦piulperspirationHani (Wordlist)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2350
1355141235635piulwhiteHani (Wordlist)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1650
1882622652,12351416ʃɛ⁵⁵fv̩⁵⁵louseHani (Shuikui)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC162.320
135516p,1235784a pjhúwhiteHani (Khatu)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1650
134804p,1235784a pjhúwhite, lightHani (Khatu)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL500
1333191235784pjhúwhiteHani (Khatu)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL1650
1358942652,1235784sjhí phúlouseHani (Khatu)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2270
39687112351840fv̩⁵⁵whiteHani (Mojiang)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.420
3476721235,m1840fv̩⁵⁵tʃɿ̄³¹silvernHani (Mojiang)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0052.420
3744711235,m1840fv̩⁵⁵tʃɿ̄³¹money (lit. 'silver')nHani (Mojiang)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0573.420
3632422652,12351840ʃɛ⁵⁵fv̩⁵⁵lousenHani (Mojiang)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0356.420
43488712351120phju⁶money / silverMpi486.1.2.3Southern Loloish1Srinuan 76SD-MPD0
3059312351117pʰju⁶white / silver / moneyMpi486.1.2.3Southern Loloish1Matisoff 78 MLBMJAM-MLBM230
45847312351961phlu45silverPyen486.1.2.3Southern Loloish1Shintani 09 PyenST-PL0120730
459204p,1235,m1968a21 phju55 lu55whiteSila486.1.2.3Southern Loloish1Kato 08 LaoKT-LPDR2430
4591472652,12351968he55 phju55louseSila486.1.2.3Southern Loloish1Kato 08 LaoKT-LPDR1870
172968m,12351618mɪŋ phlɔwhite markUgong486.1.2.3Southern Loloish1Bradley 93 UgoDB-Ugong0
172866681,m,m,12351618ɲɔʔ◦(kɔŋ)◦phlɔ/◦phɔ̌white of eyeUgong486.1.2.3Southern Loloish1Bradley 93 UgoDB-Ugong3.4.2.30
5165491600,m,m,m,12351999læ˧mjæ˥ʁɔ˥ ku˧pʰv˥egg white, albumenLaze (Xiangjiao)436.2Naxi1Michaud 06 NaLazeAM-NaLaze18280
51698912351999pʰv˥whiteLaze (Xiangjiao)436.2Naxi1Michaud 06 NaLazeAM-NaLaze120130
5174401235,m,m,m1999pʰv˥hwɑ˥læ˩hĩ˩bright, shiningLaze (Xiangjiao)436.2Naxi1Michaud 06 NaLazeAM-NaLaze133600
5169961235,m,m,m1999pʰv˥hæ˥-læ˩-hĩ˩light greyLaze (Xiangjiao)436.2Naxi1Michaud 06 NaLazeAM-NaLaze120320
5174391235,m,m,m1999pʰv˥kwɤ˥læ˩hĩ˩bright, shiningLaze (Xiangjiao)436.2Naxi1Michaud 06 NaLazeAM-NaLaze133590
516990m,m,1235,s1999u˥tɕʰy˥ pʰv˥ hĩ˥white (hair)Laze (Xiangjiao)436.2Naxi1Michaud 06 NaLazeAM-NaLaze120160
513430m,12351998lwɤ˩pʰv˩˧greyNa (Yongning)436.2Naxi1Michaud 06 NaLazeAM-NaLaze10
51371312351998pʰv˩whiteNa (Yongning)436.2Naxi1Michaud 06 NaLazeAM-NaLaze10
5137301235,m,m1998pʰv˩tɕæ˩ɻæ˧white (face, clothes, hair, etc.)Na (Yongning)436.2Naxi1Michaud 06 NaLazeAM-NaLaze10
514255m,m,1235,s1998tsʰi˧zi˧ pʰv˩hĩ˩˧white barleyNa (Yongning)436.2Naxi1Michaud 06 NaLazeAM-NaLaze10
514071m,12351998tɕæ˧pʰv˩white (face, clothes, hair, etc.)Na (Yongning)436.2Naxi1Michaud 06 NaLazeAM-NaLaze10
514417m,m,12351998v˩tsʰɤ˧pʰv˥Chinese cabbageNa (Yongning)436.2Naxi1Michaud 06 NaLazeAM-NaLaze10
190555m,1235908ndʑy³³phəɹ³¹cabbage (Chinese)Naxi (Lijiang)436.2Naxi1Sun H 91 ZMYYZMYYC207.280
22281312351676phəɹ³³whiteNaxi (Yongning)436.2Naxi1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.290
2228381235908phəɹ³¹whiteNaxi (Lijiang)436.2Naxi1Sun H 91 ZMYYZMYYC840.280
39687412351843phɚ²¹whiteNaxi436.2Naxi1Huang and Dai 92 TBLTBL1006.450
190530m,12351676tsha³¹phv³³cabbage (Chinese)Naxi (Yongning)436.2Naxi1Sun H 91 ZMYYZMYYC207.290

^ 1.
Contra DL:1195, Lahu ‑phu‑ in this compound seems to mean WHITE rather than the homophonous morpheme BULBOUS OBJECT.