2.0 Animals and Animal Verbs > 2.2 Other Animals > 2.2.5 Fish and Mollusks

#5673 PQ *r-dzwa FISH

This recently reconstructed root has so far not been found outside of Qiangic / rGyalrongic.

rnanalysislgidreflexglossgfnlanguagegrpidgrpnogrpgeneticcitationsrcabbrsrcidrn
1876945673561zu⁵⁵fishErsu343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC151.180
18766756731136ʁuɯ⁵³fishMuya [Minyak]343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC151.150
18766956731147zu⁵⁵fishNamuyi343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC151.190
43718056731844zu⁵⁵fishnNamuyi343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL0351.460
3630425673,m,m1844zu⁵⁵ʂɿ³¹æʴ⁵⁵scaleNbpNamuyi343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL0352.460
43714456731805dʑɯ³⁵fishnPumi (Jiulong)343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL0351.100
43714356731853dʒə⁵⁵fishnPumi (Lanping)343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL0351.090
3630055673,m1853dʒə⁵⁵rə⁵⁵scaleNbpPumi (Lanping)343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL0352.090
4093825673,m1853dʒə⁵⁵tsũe⁵⁵fishv.Pumi (Lanping)343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL1276.090
18766656731306dʒə⁵⁵fishPumi (Qinghua)343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC151.110
18769056731309dʑɨ⁵³fishPumi (Taoba)343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC151.100
50883556731996zàfishCLQiang (Longxi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang12340
50722356731996ʁàfishQiang (Longxi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang4320
51030556731996ʁuéfishv.t.Qiang (Longxi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang18250
1292525673,m,m1319(ʁdzək)◦ɣzi ɣuæʴfin (of fish)Qiang (Mawo)343.2Qiangic1Sun H 91 MawQSHK-MawoQ6.1.80
4093815673,m1852(ʁzə) χtʂɛfishv.Qiang (Mawo)343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL1276.080
18768956731320ʁdzəfishQiang (Mawo)343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC151.80
43714256731852ʁzəfishnQiang (Mawo)343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL0351.080
50883656731997dʐífishCLQiang (Mianchi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang12340
507148m,5673,36,m1997tsuè-dʑɛ̀-dzɛ̀-múotter [water-fish-eat-AGT]Qiang (Mianchi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang3920
507222m,56731997tsuɛ̀-dʑɛ̀fish [water-fish]Qiang (Mianchi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang4320
18766556731323dzɿ³³fishQiang (Taoping)343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC151.90
18769356731699ʐũ³⁵fishQueyu (Yajiang) [Zhaba]343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC151.160
43714856731809dʑy¹³fishnZhaba (Daofu County)343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL0351.140
128521m,5673,m,m560grə³³ ʁjo³³ χɕok⁵³ pa³³fin (of fish)Ergong (Northern)353.3rGyalrongic1Sun H 91 ErNQSHK-ErgNQ6.1.80
1876925673557ʁa |jɯfishErgong (Danba)353.3rGyalrongic1Sun H 91 ZMYYZMYYC151.140
43714656731807ʁjəfishnDaofu353.3rGyalrongic1Huang and Dai 92 TBLTBL0351.120
437145m,56731806pʃəu jofishnrGyalrong (Maerkang)783.3.1rGyalrong1Huang and Dai 92 TBLTBL0351.110
130165m,5673,m616tʃi wjo war̥kʰamfin (of fish)rGyalrong (Eastern)783.3.1rGyalrong1Sun H 91 rEQSHK-rGEQ6.1.80
130233m,5673,589,586616tʃi◦wjo wu◦r̥kʰoscales (of fish)rGyalrong (Eastern)783.3.1rGyalrong1Sun H 91 rEQSHK-rGEQ8.2.50
187691m,56731340tʃu jofishrGyalrong783.3.1rGyalrong1Sun H 91 ZMYYZMYYC151.120
1308775673,p,596618ʁaju n◦dʒəscales (of fish)rGyalrong (NW)783.3.1rGyalrong1Sun H 91 rNWSHK-rGNWQ8.2.50
1308045673,m618ʁaju rmefin (of fish)rGyalrong (NW)783.3.1rGyalrong1Sun H 91 rNWSHK-rGNWQ6.1.80