4.0 Kinship Terms, Ethnonyms, Social Roles > 4.4 Groups > 4.4.1 Generic person terms

#3327 PTB *tsaŋ PERSON

Reconstructed mesoroots below:

#5296 PSPC *khlaaŋ*khlooŋ PERSON / MAN somewhat resembles this etymon but is probably quite distinct.

rnanalysislgidreflexglossgfnlanguagegrpidgrpnogrpgeneticcitationsrcabbrsrcidrn
61893933272228-tʃhaŋMASCULINE NOMINALIZERsuf.*Ao631.3.1Central Naga (Ao Group)1Bruhn 14 PCNDWB-PCNII.1660
61995033272226-saŋ²MASCULINE NOMINALIZERsuf.Ao (Chungli)631.3.1Central Naga (Ao Group)1Bruhn 14 PCNDWB-PCNII.1660
450529m,33271963anu-tʃhaŋboy ('child' + MAN)n.Ao (Mongsen: Mangmetong)631.3.1Central Naga (Ao Group)1Coupe 07 AoARC-GMA0
450975p,m,3327,s1963a◦paŋ◦tʃhaŋ-əɹman ('man' + ANOM)n.Ao (Mongsen: Mangmetong)631.3.1Central Naga (Ao Group)1Coupe 07 AoARC-GMA0
451347m,m,33271963taksi nì-tʃhaŋtaxi driver ('taxi' + 'lead' + MAN)n.Ao (Mongsen: Mangmetong)631.3.1Central Naga (Ao Group)1Coupe 07 AoARC-GMA0
4503653327,m1963tʃhaŋ◦atı̀bachelorn.Ao (Mongsen: Mangmetong)631.3.1Central Naga (Ao Group)1Coupe 07 AoARC-GMA0
3564723327,16181811tshə³¹mi⁵⁵daughternGuiqiong343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL0222.160
3539493327,1618,m1811tshə³¹mi⁵⁵ȵa³¹womannGuiqiong343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL0174.160
3540523327,1618,m1811tshə³¹mi⁵⁵ȵa³¹girlnGuiqiong343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL0176.160
1949613327,1618595tshɿ³³me⁵³young womanGuiqiong343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC294.170
1973073327,1618595tshɿ³³me⁵³daughterGuiqiong343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC340.170
1948083327,1618,m595tshɿ³³me⁵⁵ȵɑ³³womanGuiqiong343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC291.170
2878203327,2440201tsu⁵⁵mɑŋ⁵⁵old personAchang (Lianghe)446.1.1Burmish1Dai 85 AcJZJZ-Achang0
1948712440,3327200muaŋ³¹tsɔ³¹old personAchang (Longchuan)446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC292.410
174473327,17209tʂu⁵⁵ mɔŋ⁵⁵corpseAchang (Xiandao)446.1.1Burmish1Dai 89 XianDQ-Xiandao1920
3994632440,33271830maŋ³³tso⁵⁵old / elderlyLeqi (Luxi)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL1058.330
1948722440,33271034mɔ̃³⁵tsɔ³⁵old personMaru [Langsu]446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC292.430
1949743327,16181034tsɔ̆³⁵mji³⁵young womanMaru [Langsu]446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC294.430
1948972440,33271693maŋ²¹tso²¹old personAtsi [Zaiwa]446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC292.420
1949993327,16181693tsŏ²¹mji²¹young womanAtsi [Zaiwa]446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC294.420
156913327,27,17958tshɒ³³ ʂɿ³³ mɒ³³corpse / dead bodyLolopho456.1.2Loloish1Dai 89 LoloDQ-Lolopho1.140
3538273327,m,m1845tsho³³o³¹ma³³old mannGazhuo466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0171.470
3538793327,m,m1845tsho³³o³¹ma³³old ladynGazhuo466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0172.470
96913327,171164tʂha²¹ ma⁵⁵corpse / dead bodyNesu466.1.2.1Northern Loloish1Chen 86 YiCK-YiQ1.140
3359623327,m1220tsho⁵⁵kha³¹old personNusu (Southern)466.1.2.1Northern Loloish1Sun J 86 NusuJZ-Nusu0
35362533271831tshɔ̃³³human beingnNusu (Central)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0167.340
3538663327,m,m1831tshə³³khɹɚ³¹mi³¹old ladynNusu (Central)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0172.340
3538143327,m,m1831tshə³³khɹɚ³¹pha³¹old mannNusu (Central)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0171.340
1948733327,m1215tshə̃ʴ³⁵khɑʴ³¹old personNusu (Bijiang)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC292.450
4262127,33271217ɕi³⁵ tshɔ̃³⁵corpseNusu (Central)466.1.2.1Northern Loloish1Sun J 86 NusuJZ-Nusu0
1602627,33271218ɕi³⁵ tsʰõ³⁵corpseNusu (Central/Zhizhiluo)466.1.2.1Northern Loloish1Dai 89 NusADQ-NusuA192.0
1627627,33271216ʂi³³ tsʰoŋ³³corpseNusu (Central)466.1.2.1Northern Loloish1Dai 89 NusBDQ-NusuB192.0
1948633327,24401662tshu³³mu²¹old personYi (Mile)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC292.250
1948893327,2440,m1663tshɒ²¹mɒ²¹mo²¹old personYi (Mojiang)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC292.260
3538693327,m,24401834tshɑ³³mo³³mɑ²¹old ladynYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0172.370
3538173327,24401834tshɑ³³mɑ²¹old mannYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0171.370
3994673327,24401834tshɑ³³mɑ²¹old / elderlyYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1058.370
1948883327,24401664tsʰᴀ³³mᴀ²¹old personYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC292.240
1948623327,24401666tshu⁵⁵mu²¹old personYi (Nanjian)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC292.230
102623327,171667tsʰo³³-mo³³corpseYi (Xide)466.1.2.1Northern Loloish1Chen 79 YiChCSL-YIzd0
410783327,m,27,17700tsʰə⁴² zɔ⁴⁴ ʃi⁴⁴ mə⁴⁴corpseJinuo (Youle)476.1.2.2Central Loloish1Gai 86JZ-Jinuo0
4765183327,2440,m,m1969tshu33 mu31 kv33 lv33old manKucong476.1.2.2Central Loloish1Dai 09 KucongDC-Kucong0
3994733327,24401841tɕhɔ³³mɔ⁵³old / elderlyLahu (Lancang)476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1058.430
339103327,5777839chɔ-háyouth / bachelorLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Matisoff 72 LTSRJAM-TSR1770
1948673327,2440851tshɔ³³mɔ⁵³old personLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC292.330
1954283327,6094851tshɔ³³ɣu⁵³mad personLahu (Black)476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC303.330
3538723327,2440,m1838tsho̱³³mo³¹mɑ̱³³old ladynLisu476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0172.400
3538203327,2440,m1838tsho̱³³mo³¹phɑ³¹old mannLisu476.1.2.2Central Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0171.400
1948643327,2440942tsho⁴⁴mo²¹old personLisu476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC292.270
2733993327,m946tshɔ³³dzi²¹person who pays his life for a life (the Lisu custom in old days of paying lives of the dead in a fight or forced marriage)Lisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2733933327,m,m946tshɔ³³dzø⁴⁴ma³³old spinsterLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2733943327,m,2440946tshɔ³³dzø⁴⁴mɔ²¹old bachelorLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2733363327,2440946tshɔ³³mɔ²¹old people; the agedLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2733373327,2440,m,m946tshɔ³³mɔ²¹ tshɔ³³ti³³respectful form of address for an old personLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2733383327,2440,m946tshɔ³³mɔ²¹ma³³old lady; old womanLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2733393327,2440,m946tshɔ³³mɔ²¹pha²¹old man; old gentlemanLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
2732753327,m946tshɔ³³ti³³old person; elder personLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
418713327,17947tsʰo̱⁴⁴ mo³³corpseLisu (Nujiang)476.1.2.2Central Loloish1Xu 86 LisuJZ-Lisu0
1337593327228tshɔ́personAkha486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2370
1371233327,2450243tshɔ́ mjáŋnameAkha (Thai)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL4260
1371243327,2450244tshɔ́ mjáŋnameAkha (Yunnan)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL4260
1361793327,2440244tshɔ́ mɔ̀old personAkha (Yunnan)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2730
1361783327,2440243tshɔ́ mɔ̀old personAkha (Thai)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2730
1359513327,m244tshɔ́ xhàpersonAkha (Yunnan)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2370
1359503327,m243tshɔ́-hàpersonAkha (Thai)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2370
136187p,2559,3327,2440633à◦phì tshó mòold womanHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2740
1359533327633tshópersonHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2370
1361813327,2440633tshó mòold personHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2730
1351213327,2440633tshó mò ?old womanHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL990
1947133327510tsho⁵⁵personHani (Dazhai)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC289.310
1447053327,27627tsho⁵⁵ si⁵⁵corpseHani486.1.2.3Southern Loloish1Matisoff PCPC0
1948663327,2440510tsho⁵⁵mo³¹old personHani (Dazhai)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC292.310
1447063327,27627tshv̩⁵⁵ sɿ⁵⁵corpseHani486.1.2.3Southern Loloish1Matisoff PCPC0
353821p,m,3327,24401839a³¹bo⁵⁵tsho⁵⁵mo³¹old mannHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0171.410
353873p,2559,3327,24401839a³¹phi³¹tsho⁵⁵mo³¹old ladynHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0172.410
3934515632,33271839su⁵⁵tsho⁵⁵other person(s)pronHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0941.410
3994713327,2440,24401839tsho⁵⁵mo³¹mo³¹old / elderlyHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1058.410
3000273327,2440630tshɔ⁵⁵mɔ³¹old personHani (Gelanghe)486.1.2.3Southern Loloish1Li Yongsui 86 HaniJZ-Hani0
3000243327,m630tshɔ⁵⁵xa³¹personHani (Gelanghe)486.1.2.3Southern Loloish1Li Yongsui 86 HaniJZ-Hani0
407243327,m630tsʰɔ⁵⁵ u̱³¹insane personHani (Gelanghe)486.1.2.3Southern Loloish1Li Yongsui 86 HaniJZ-Hani0
1361803327,2440635col◦moqold personHani (Wordlist)486.1.2.3Southern Loloish1Hansson 89 AHKPILH-PL2730
1948923327,24401416tshv̩⁵⁵mu³¹old personHani (Shuikui)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC292.320
3994723327,2440,24401840tshv̩⁵⁵mu³¹mu³¹old / elderlyHani (Mojiang)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL1058.420
80550m,3327309jĩ̱²¹ tsʰɔ̃⁵⁵corpse / dead bodyBai (Jianchuan)518Bai1Zhao 90ZYS-Bai1.140